EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agricultura în UE – norme privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea

Agricultura în UE – norme privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Unul dintre actele de bază ale politicii agricole comune (PAC) a UE, acest regulament prevede norme privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea prin cele două fonduri principale ale PAC.

Regulamentul a fost modificat de mai multe ori, cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2017/2393.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Acest regulament stabilește norme referitoare la:

 • finanțarea cheltuielilor aferente PAC, inclusiv cheltuielile pentru dezvoltarea rurală;
 • sistemul de consiliere agricolă;
 • sistemele de management și control ce trebuie implementate în țările UE;
 • sistemul de ecocondiționalitate;
 • verificarea conturilor.

Fonduri de finanțare a PAC

Structura de guvernare

 • Ambele fonduri sunt administrate prin gestiune partajată de către UE și țările din cadrul UE.
 • Agenții de plăți:
  • Departamentele sau organismele din țările din cadrul UE.
  • Acestea sunt responsabile pentru gestionarea și controlul cheltuielilor.
  • Ele trebuie să respecte regulile stabilite de către Comisia Europeană.
 • Organisme de certificare:
  • Organisme publice sau private desemnate de țările UE.
  • Acestea furnizează un aviz, elaborat în conformitate cu standarde de audit acceptate la nivel internațional, privind:
   • exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale ale agenției de plăți;
   • funcționarea sistemului de control intern al acesteia;
   • legalitatea și corectitudinea cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată Comisiei.

Management financiar

Regulamentul stabilește regulile de management financiar al ambelor fonduri, inclusiv:

 • pentru FEGA:
  • finanțarea cheltuielilor – inclusiv plafonul bugetar și procedura de plată;
  • disciplina bugetară – inclusiv un sistem lunar de alertare precoce și monitorizare;
 • pentru FEADR:
  • programe de finanțare a dezvoltării rurale – inclusiv contribuțiile financiare către și din FEADR și angajamentele bugetare;
  • contribuție financiară la programele dezvoltare rurală – inclusiv acordurile de prefinanțare și plățile intermediare;
 • mijloace prin care Comisia se asigură că respectivele cheltuieli au fost efectuate în conformitate cu normele UE – inclusiv competența de a reduce și suspenda plățile.

Verificarea conturilor

 • Controale la fața locului efectuate de către comisie în țările UE, inclusiv verificarea:
  • dacă practicile administrative respectă legislația UE;
  • dacă documentele justificative există și dacă sunt corelate cu operațiunile finanțate de fonduri;
  • dacă au fost îndeplinite și controlate condițiile în care au fost finanțate operațiunile din FEGA sau FEADR;
  • acreditarea agențiilor de plăți.
 • Accesul la informații și la documente – țările UE ar trebui să pună la dispoziția Comisiei toate informațiile și documentele necesare.
 • Procedura de verificare a conturilor – Comisia adoptă un act de punere în aplicare ce conține decizia sa referitoare la caracterul integral, exact și veridic al conturilor anuale transmise de către agențiile de plăți acreditate.
 • Verificarea conformității — în cazul în care cheltuielile nu sunt în conformitate cu legislația UE și legislația națională aplicabilă, Comisia va determina suma ce trebuie exclusă din finanțarea UE.
 • Neregularități — în cazul în care s-a realizat o plată necuvenită drept urmare a unei neregularități sau neglijențe, țările din cadrul UE trebuie să solicite plata de la beneficiar în termen de 18 luni alături de un raport ce indică faptul că s-a produs o neregularitate.

Controale

 • Pentru a asigura faptul că asistența este alocată în mod corect beneficiarilor, țările din cadrul UE trebuie să stabilească sisteme de control eficiente. Pentru anumite plăți, țările din cadrul UE trebuie să utilizeze un sistem pentru managementul și controlul plăților către fermieri, Sistemul integrat de administrare și control.
 • Cerințele de control vor fi reduse în regiunile în care controalele anterioare au avut rezultate bune și vor fi sporite în regiunile în care există probleme.
 • Controlul tranzacțiilor. Regulamentul stabilește reguli specifice referitoare la controlul documentelor comerciale ale agențiilor de plăți sau ale beneficiarilor (sau ale reprezentanților acestora) care au legătură directă sau indirectă cu sistemul de finanțare al FEGA pentru a verifica dacă tranzacțiile care fac parte din sistem au fost efectiv realizate și au fost executate în mod corect.

Sancțiuni

Suplimentar față de neplata sau retragerea unei plăți, regulamentul prevede că țările UE trebuie să impună sancțiuni administrative în cazul beneficiarilor care nu îndeplinesc cerințele de eligibilitate, obligațiile sau angajamentele.

Ecocondiționalitate

Toate plățile directe, anumite plăți pentru dezvoltare rurală și anumite plăți pentru vița de vie au legătură cu conformitatea cu o serie de cerințe juridice minime referitoare la:

 • mediu;
 • schimbările climatice;
 • condițiile agricole ale terenului;
 • sănătatea umană, sănătatea animalelor și a plantelor; și
 • bunăstarea animalelor.

Sistemul de consiliere agricolă

Pentru a oferi consiliere referitoare la managementul terenului și al fermelor, țările din cadrul UE trebuie să înființeze un sistem de consiliere agricolă.

Sistemul vizează mai multe elemente, inclusiv:

 • cerințele și standardele privind ecocondiționalitatea;
 • practicile agricole benefice pentru clină, mediul înconjurător și întreținerea zonei agricole;
 • măsurile la nivel de fermă necesare în programele de dezvoltare rurală pentru modernizarea fermelor, dezvoltarea competitivității, integrarea sectorială, inovare și orientarea către piață, precum și pentru promovarea antreprenoriatului;
 • asigurarea faptului că respectivii consilieri sunt calificați și instruiți în mod corespunzător.

Norme comune

Regulamentul stabilește, de asemenea, o serie de norme comune ce vizează aspecte precum:

 • informațiile transmise Comisiei de către țările UE și modul în care sunt utilizate aceste informații;
 • utilizarea monedei euro și rata de schimb utilizată;
 • instituirea unui cadru de monitorizare și evaluare pentru măsurarea performanțelor PAC;
 • cerința privind transparența tuturor beneficiarilor cu excepția acelor ferme care sunt eligibile pentru regimul micilor agricultori.

Pandemia de COVID-19

În urma izbucnirii pandemiei de COVID-19, Regulamentul (UE) 2020/531 le permite țărilor UE să le plătească beneficiarilor un nivel mai ridicat al plăților în avans pentru anul 2020. Scopul este de a compensa eventualele întârzieri în plata ajutoarelor datorită dificultăților administrative excepționale care întârzie efectuarea controalelor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2020/760 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare (JO L 185, 12.6.2020, pp. 1-23)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 510/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește sistemul de gestionare a contingentelor tarifare pe bază de licențe (JO L 185, 12.6.2020, pp. 24-252)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe (JO L 119, 17.4.2020, pp. 1-2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența (JO L 255, 28.8.2014, pp. 59-124)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, pp. 69-124)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (JO L 181, 20.6.2014, pp. 48-73)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile aferente intervenției publice (JO L 255, 28.8.2014, pp. 1-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, pp 18-58)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 487-548)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 608-670)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile aferente intervenției publice (JO L 255, 28.8.2014, pp. 1-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, pp 18-58)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 14.08.2020

Top