EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agricultura în UE — norme privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea

Agricultura în UE — norme privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Unul dintre actele de bază ale politicii agricole comune (PAC) a UE, acest regulament prevede norme privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea prin cele două fonduri principale ale PAC.

Regulamentul a fost modificat de mai multe ori, cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2017/2393.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Acest regulament stabilește norme referitoare la:

 • finanțarea cheltuielilor aferente PAC, inclusiv cheltuielile pentru dezvoltarea rurală;
 • sistemul de consiliere agricolă;
 • sistemele de management și control ce trebuie implementate în țările UE;
 • sistemul de ecocondiționalitate;
 • verificarea conturilor.

Fonduri de finanțare a PAC

Structura de guvernare

 • Ambele fonduri sunt administrate prin gestiune partajată de către UE și țările din cadrul UE.
 • Agențiile de plăți.
  • Departamentele sau organismele din țările din cadrul UE.
  • Acestea sunt responsabile pentru gestionarea și controlul cheltuielilor.
  • O agenție de plăți acreditată trebuie să respecte regulile stabilite de către Comisia Europeană.
 • Organisme de certificare.
  • Organism public sau privat desemnat de o țară din cadrul UE.
  • Acestea oferă o opinie, întocmită în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional, referitor la caracterul integral, exact și veridic al conturilor anuale ale agenției de plăți, referitor la funcționarea sistemului său de control intern și referitor la legalitatea și regularitatea cheltuielilor pentru care s-a solicitat rambursare din partea Comisiei.

Management financiar

Regulamentul stabilește regulile de management financiar al ambelor fonduri, inclusiv:

 • pentru FEGA:
  • finanțarea cheltuielilor — inclusiv plafonul bugetar, procedura de plată
  • disciplina bugetară — inclusiv un sistem lunar de alertare precoce și monitorizare;
 • pentru FEADR:
  • programe de finanțare a dezvoltării rurale — inclusiv contribuțiile financiare către din FEADR și angajamentele bugetare
  • contribuție financiară la programele dezvoltare rurală — inclusiv acordurile de prefinanțare și plățile intermediare;
 • mijloace prin care Comisia se asigură că respectivele cheltuieli au fost efectuate în conformitate cu normele UE — inclusiv puterea de a reduce și suspenda plățile.

Verificarea conturilor

 • Controale la fața locului ale Comisiei în țările din cadrul UE, inclusiv pentru a stabili:
  • că practicile administrative respectă legislația UE;
  • documentele justificative există și că sunt corelate cu operațiunile finanțate de fonduri;
  • termenii conform cărora operațiunile au fost finanțate de către FEGA sau FEADR au fost îndepliniți și controlați;
  • acreditarea agențiilor de plăți.
 • Procedura de verificare a conturilor — Comisia adoptă un act de punere în aplicare ce conține decizia sa referitoare la caracterul integral, exact și veridic al conturilor anuale transmise de către agențiile de plăți acreditate.
 • Verificarea conformității — în cazul în care cheltuielile nu sunt în conformitate cu legislația UE și legislația națională aplicabilă, Comisia va determina suma ce trebuie exclusă din finanțarea UE.
 • Neregularități — în cazul în care s-a realizat o plată necuvenită drept urmare a unei neregularități sau neglijențe, țările din cadrul UE trebuie să solicite plata de la beneficiar în termen de 18 luni alături de un raport ce indică faptul că s-a produs o neregularitate.

Controale

 • Pentru a asigura faptul că asistența este alocată în mod corect beneficiarilor, țările din cadrul UE trebuie să stabilească sisteme de control eficiente. Pentru anumite părți, țările din cadrul UE trebuie să utilizeze un sistem pentru managementul și controlul plăților către agricultori, sistemul integrat de administrare și control.
 • Cerințele de control vor fi reduse în regiunile în care controalele anterioare au avut rezultate bune și vor fi sporite în regiunile în care există probleme.
 • Controlul tranzacțiilor. Regulamentul stabilește reguli specifice referitoare la controlul documentelor comerciale ale acelor entități care primesc sau realizează plăți care au legătură directă sau indirectă cu sistemul de finanțare al FEGA (sau reprezentanților săi) pentru a verifica dacă tranzacțiile care fac parte din sistem au fost efectiv realizate și au fost executate în mod corect.

Sancțiuni

Suplimentar față de neplata sau retragerea unei plăți, regulamentul prevede că țările din cadrul UE trebuie să impună sancțiuni administrative în cazul beneficiarilor care nu îndeplinesc cerințele de eligibilitate, obligațiile sau angajamentele.

Ecocondiționalitate

 • Toate plățile directe, anumite plăți pentru dezvoltare rurală și anumite plăți pentru vița de vie au legătură cu conformitatea cu o serie de cerințe juridice minime referitoare la:
  • mediu
  • schimbările climatice
  • condițiile agricole ale terenului
  • standarde referitoare la sănătatea umană, sănătatea animalelor și a plantelor și
  • bunăstarea animalelor.

Sistemul de consiliere agricolă

Pentru a oferi consiliere referitoare la managementul terenului și al fermelor, țările din cadrul UE trebuie să înființeze un sistem de consiliere agricolă.

Sistemele vizează mai multe elemente, inclusiv:

 • practicile agricole benefice pentru clină, mediul înconjurător și întreținerea zonei agricole;
 • măsurile la nivel de fermă necesare în programele de dezvoltare rurală pentru modernizarea fermelor agricole, dezvoltarea competitivității, integrarea sectorială, inovație și orientarea pieței precum și pentru promovarea antreprenoriatului;
 • asigurarea faptului că respectivii consilieri sunt calificați și instruiți în mod corespunzător.

Norme comune

Regulamentul stabilește, de asemenea, o serie de norme comune ce vizează aspecte precum:

 • informații transmise Comisiei de către țările din cadrul UE și utilizarea acestora;
 • utilizarea monedei euro și a ratei de schimb utilizate;
 • instituirea unui cadru de monitorizare și evaluare pentru măsurarea performanțelor PAC;
 • cerința privind transparența a tuturor beneficiarilor cu excepția acelor ferme care sunt eligibile pentru regimul micilor agricultori.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiunea consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 487-548)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 608-670)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (JO L 181, 20.6.2014, pp. 48-73)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, pp. 69-124)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile aferente intervenției publice (JO L 255, 28.8.2014, pp. 1-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, pp 18-58)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența (JO L 255, 28.8.2014, pp. 59-124)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 16.04.2019

Top