Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr 1305/2013 — sprijin pentru dezvoltare rurală

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI REGULAMENT?

Acest regulament:

 • stabilește modalitatea în care Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și-a propus să dezvolte sectorul agricol pe perioada 2014-2020 pentru a fi
  • mai echilibrat din punct de vedere geografic și ecologic și benefic pentru climă;
  • rezilient, competitiv și inovator;
 • stabilește normele care reglementează sprijinul UE pentru dezvoltare rurală, cu finanțare din partea FEADR;
 • explică obiectivele și cum funcționează FEADR.

ASPECTE-CHEIE

Obiective

FEADR urmărește:

 • creșterea competitivității în agricultură;
 • asigurarea unei gestionări durabile a resurselor naturale și a unei aplicări eficace a măsurilor de combatere a schimbărilor climatice;
 • garantarea faptului că zonele rurale din întreaga UE beneficiază de sprijin pentru dezvoltare, care include crearea de noi locuri de muncă și prin protejarea locurilor de muncă existente.

Priorități

UE susține acțiuni pentru îndeplinirea a șase obiective prioritare:

 • 1.

  intensificarea transferului de cunoștințe și a inovării;

 • 2.

  creșterea competitivității sectorului agricol și gestionarea durabilă a pădurilor;

 • 3.

  organizarea mai bună a lanțului alimentar, inclusiv în ceea ce privește procesarea, comercializarea și gestionarea riscurilor;

 • 4.

  refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor;

 • 5.

  utilizarea mai eficientă a resurselor și tranziția fără dificultăți către o economie cu emisii reduse de carbon;

 • 6.

  sporirea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și o dezvoltare economică mai bună în zonele rurale.

Țările și regiunile UE se pot concentra și asupra unor aspecte deosebit de importante pentru ele, cum ar fi cele legate de:

 • tinerii fermieri;
 • fermele mici;
 • zonele montane;
 • femeile din zonele rurale;
 • atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la acestea și biodiversitatea;
 • crearea unor lanțuri scurte de aprovizionare (adică ordinea proceselor implicate în producția și distribuția de produse agricole).

Bugetul

 • Bugetul FEADR a fost stabilit la 99,3 miliarde EUR pentru 2015. Din această sumă, o proporție de cel puțin 30 % trebuie utilizată pentru măsuri de protejare a mediului și de combatere a schimbărilor climatice, iar 5 % reprezintă fonduri rezervate pentru dezvoltarea unor strategii locale.
 • Regulamentul delegat (UE) 2015/791 al Comisiei revizuiește defalcarea bugetului acordat de UE pentru programele de dezvoltare rurală (Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013).

Punerea în aplicare

Regulamentul impune ca politica de dezvoltare rurală să fie în armonie cu alte politici din acest domeniu. Există norme la nivelul UE și acorduri între țările UE pentru a garanta utilizarea eficace a fondurilor UE și reducerea la minimum a suprapunerilor și a inconsecvențelor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

FEADR este unul dintre cele două fonduri care sprijină financiar punerea în aplicare a politicii agricole comune a UE. Acest fond susține obiectivele strategiei Europa 2020 prin încurajarea dezvoltării rurale în întreaga UE, alăturându-se altor inițiative din acest domeniu pentru a asigura utilizarea eficace a banilor UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 487–548)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 320-469)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii (JO L 227, 31.7.2014, pp. 1-17)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 227, 31.7.2014, pp. 18-68)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, pp. 69-124)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul delegat (UE) 2015/791 al Comisiei din 27 aprilie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (JO L 127, 22.5.2015, pp. 1–4)

Data ultimei actualizări: 31.08.2016

Top