EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 – sprijin pentru dezvoltare rurală

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul:

 • stabilește modalitatea în care Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) contribuie la dezvoltarea zonelor rurale și a sectorului agricol în perioada 2014-2020 pentru a fi:
  • reziliente, competitive și inovatoare;
  • benefice pentru climă și echilibrate din punct de vedere ecologic;
  • favorabile incluziunii sociale;
 • stabilește normele care reglementează sprijinul UE pentru dezvoltare rurală, cu finanțare din partea FEADR;
 • explică obiectivele și cum funcționează FEADR.

Regulamentul a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/2393 care a introdus o serie de modificări tehnice la 5 regulamente legate de politica agricolă comună (PAC) a UE:

ASPECTE-CHEIE

Obiective

FEADR urmărește:

 • încurajarea competitivității în agricultură;
 • asigurarea unei gestionări durabile a resurselor naturale și a unei aplicări eficace a măsurilor de combatere a schimbărilor climatice;
 • obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a zonelor rurale din întreaga UE, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Priorități

UE susține acțiuni pentru îndeplinirea a 6 obiective prioritare:

 • 1.

  încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării;

 • 2.

  creșterea viabilității și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură și gestionarea durabilă a pădurilor;

 • 3.

  promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor;

 • 4.

  refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură;

 • 5.

  promovarea eficienței resurselor și tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon;

 • 6.

  promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Țările și regiunile UE pot aborda și aspecte deosebit de importante pentru ele, cum ar fi cele legate de:

 • tinerii fermieri;
 • fermele mici;
 • zonele montane;
 • femeile din zonele rurale;
 • atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la acestea și biodiversitatea.

Bugetul

 • Bugetul FEADR a fost stabilit la 99,3 miliarde EUR pentru 2015. Din această sumă, o proporție de cel puțin 30 % trebuie utilizată pentru măsuri de protejare a mediului și de combatere a schimbărilor climatice, iar 5 % reprezintă fonduri rezervate pentru strategii de dezvoltare locală.
 • Regulamentul delegat (UE) 2015/791 revizuiește defalcarea bugetului acordat de UE pentru programele de dezvoltare rurală [anexa I a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013].

Modificarea din 2017 a regulamentului

Regulamentul (UE) 2017/2393, care se aplică de la 1 ianuarie 2018, are ca obiectiv simplificarea și îmbunătățirea accesului fermierilor la finanțare în cadrul PAC. Printre altele, acesta introduce:

 • un instrument sectorial nou de stabilizare a veniturilor, care acordă compensații fermierilor afectați de o scădere drastică a veniturilor lor;
 • sprijin pentru contractele de asigurări în cazul în care se distruge mai mult de 20 % din producția medie anuală a fermierului, de exemplu, ca urmare a condițiilor meteorologice adverse.

Punerea în aplicare

Regulamentul impune ca politica de dezvoltare rurală să fie în armonie cu alte politici din acest domeniu. Există norme și acorduri la nivelul UE pentru a garanta utilizarea eficace a fondurilor UE și reducerea la minimum a suprapunerilor și a inconsecvențelor.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

FEADR este unul dintre cele 2 fonduri ale UE care oferă bani pentru punerea în aplicare a PAC (celălalt fiind Fondul european de garantare agricolă). Acest fond susține obiectivele strategiei Europa 2020 prin încurajarea dezvoltării rurale în întreaga UE, alăturându-se altor inițiative din acest domeniu pentru a asigura utilizarea eficace a finanțării UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 487-548)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor (JO L 350, 29.12.2017, pp. 15-49)

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii (JO L 227, 31.7.2014, pp. 1-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 227, 31.7.2014, pp. 18-68)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, pp. 69-124)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, pp. 1-32)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 320-469)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 608-670)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 24.05.2019

Top