EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Banca Centrală Europeană (BCE)

Banca Centrală Europeană (BCE)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Protocolul (nr. 4) – privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

CARE ESTE ROLUL PROTOCOLULUI (NR. 4) DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE?

Acesta stabilește statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Centrale Europene (BCE).

ASPECTE-CHEIE

 • BCE este banca centrală din zona euro. Aceasta este o instituție independentă a Uniunii Europene (UE), reprezentând elementul central al Eurosistemului, care conduce politica monetară în zona euro, și al SEBC.
 • Eurosistemul este compus din BCE și băncile centrale naționale (BCN) ale țărilor din zona euro, în timp ce SEBC este compus din BCE și BCN ale tuturor țărilor UE. Eurosistemul și SEBC vor coexista cât timp există țări ale UE în afara zonei euro.
 • Obiectivul principal al BCE este menținerea stabilității prețurilor, adică protejarea valorii monedei euro. Fără a aduce atingere acestui obiectiv principal, aceasta sprijină politicile economice generale din UE.
 • Misiunile fundamentale ale BCE sunt:
  • definirea și aplicarea politicii monetare pentru zona euro;
  • desfășurarea operațiunilor de schimb valutar;
  • deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale țărilor din zona euro;
  • promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți.
 • În plus, BCE culege informații statistice pentru realizarea misiunilor sale în cooperare cu BCN și este singura împuternicită să autorizeze emisiunea de bancnote în euro în cadrul UE.
 • Împreună cu supervizorii naționali, BCE exercită și supravegherea bancară în zona euro și în alte țări participante la mecanismul unic de supraveghere (MUS). Băncii i s-a încredințat această responsabilitate în 2014 pentru a contribui la siguranța și soliditatea instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar.
 • Organele de decizie ale BCE sunt Consiliul guvernatorilor, Comitetul executiv și Consiliul general. Consiliul guvernatorilor, principalul organ de decizie, este format din membrii Comitetului executiv și guvernatorii BCN din zona euro. Comitetul executiv, care răspunde de punerea în aplicare a politicii monetare și de activitatea de zi cu zi, este format din președinte, vicepreședinte și alți patru membri. Consiliul general, care îndeplinește misiunile încredințate BCE până la momentul adoptării monedei euro de către toate țările UE, este compus din președinte, vicepreședinte și guvernatorii BCN din țările UE.
 • Comitetul de supraveghere a fost instituit în contextul MUS și îndeplinește misiunile legate de supravegherea bancară. Acesta este format din președinte, vicepreședinte, patru reprezentanți ai BCE și câte un reprezentant al fiecărei autorități naționale de supraveghere din țările participante la MUS.
 • BCE a fost înființată în 1998 și își are sediul la Frankfurt pe Main, în Germania.

CONTEXT

ACTUL PRINCIPAL

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Protocolul (nr. 4) privind statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 230-250)

ACTE CONEXE

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 1 – Instituțiile – Secțiunea 6 – Banca Centrală Europeană – Articolul 282 (JO C 202, 7.6.2016, p. 167)

Data ultimei actualizări: 14.03.2017

Top