EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drepturile de autor și drepturile conexe în societatea informațională

Drepturile de autor și drepturile conexe în societatea informațională

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva vizează adaptarea legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe la evoluția tehnologică și în special la societatea informațională, asigurând în același timp un grad ridicat de protecție a proprietății intelectuale. În plus, aceasta implementează două tratate internaționale care au fost încheiate în decembrie 1996: Tratatul OMPI privind dreptul de autor și Tratatul OMPI privind interpretările sau execuțiile și fonogramele.

Aceasta este una dintre cele 10 directive, inclusiv cele privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, operele orfane și gestiunea colectivă a drepturilor de autor, care împreună formează legislația UE privind drepturile de autor.

ASPECTE-CHEIE

Directiva armonizează drepturile-cheie acordate autorilor și deținătorilor de drepturi conexe (dreptul de reproducere, dreptul de comunicare publică și dreptul de distribuire) și – într-o măsură mai mică – excepțiile și limitările privind aceste drepturi. De asemenea, actul armonizează protecția măsurilor tehnologice și a informațiilor referitoare la gestionarea drepturilor, sancțiunile și căile de atac.

Dreptul de reproducere

Țările UE trebuie să prevadă dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloace și în orice formă, în totalitate sau în parte:

 • pentru autori, a originalului și copiilor operelor lor;
 • pentru artiștii interpreți sau executanți, a fixărilor* interpretărilor sau execuțiilor lor;
 • pentru producătorii de fonograme, a fonogramelor lor;
 • pentru producătorii primelor fixări ale filmelor, cu privire la originalul și copiile filmelor lor;
 • pentru organismele de radiodifuziune sau televiziune, a fixărilor programelor difuzate de acestea, indiferent dacă difuzările se fac prin fir sau prin aer (fără fir), inclusiv prin cablu sau prin satelit.

Dreptul de comunicare publică

Țările UE trebuie să prevadă dreptul exclusiv al autorului de a autoriza sau de a interzice orice comunicare publică a operelor lui. Această prevedere va include punerea operelor la dispoziția publicului, astfel încât reprezentanții publicului să poată avea acces la acestea din orice loc și în orice moment.

Țările UE trebuie, de asemenea, să aibă norme privind dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispoziția publicului:

 • pentru artiștii interpreți sau executanți, a fixărilor interpretărilor sau execuțiilor lor;
 • pentru producătorii de fonograme, a fonogramelor lor;
 • pentru producătorii primelor fixări ale filmelor, cu privire la originalul și copiile filmelor lor;
 • pentru organismele de radiodifuziune sau televiziune, a fixărilor programelor difuzate de acestea – indiferent de metoda de difuzare.

Dreptul de distribuire

 • Directiva stabilește o normă unică la nivelul UE pentru a prevedea dreptul exclusiv al autorilor de a autoriza sau de a interzice orice formă de distribuire către public a originalului operei sau a copiilor acestuia.
 • Acest drept de distribuire se epuizează în cadrul UE în cazul în care prima vânzare sau primul astfel de transfer al proprietății asupra obiectului în cauză în cadrul UE se face de către titularul dreptului sau cu acordul acestuia.

Excepții și limitări

Directiva stabilește o listă exhaustivă de excepții și limitări ale drepturilor pentru a facilita utilizarea conținutului protejat în circumstanțe specifice.

Există o excepție obligatorie în ceea ce privește dreptul de reproducere pentru anumite acte provizorii de reproducere, care constituie o parte integrantă și esențială a unui proces tehnic (copii provizorii) și al căror scop este să permită utilizarea licită sau transmiterea, în cadrul unei rețele între terți, de către un intermediar, a unei opere ori a unui alt obiect protejat.

 • Restul excepțiilor și limitărilor care privesc dreptul de reproducere și comunicare sunt opționale (țările UE pot decide să le implementeze sau nu) și vizează în mod special domeniul „public”. Pentru trei dintre aceste excepții – reprografia*, folosul personal și programele difuzate de instituții sociale – titularii de drepturi trebuie să primească compensații echitabile.
 • Excepțiile și limitările privind dreptul de distribuire sunt acordate în funcție de excepțiile referitoare la reproducere sau comunicare publică.

Protecția juridică

 • Țările UE trebuie să asigure protecție juridică împotriva actelor de contrafacere a oricăror măsuri tehnologice eficiente care acoperă opere sau orice alte obiecte protejate.
 • Această protecție juridică face referire și la „acte pregătitoare”, precum fabricarea, importul, distribuirea, vânzarea sau furnizarea de servicii pentru opere cu utilizări limitate.

Protecția informațiilor referitoare la gestionarea drepturilor

Țările UE trebuie să asigure protecție juridică împotriva oricărei persoane care, în cunoștință de cauză, desfășoară fără autorizație următoarele acte:

 • eliminarea sau modificarea oricăror informații referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic;
 • distribuirea, radiodifuzarea, comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a unor opere sau a altor obiecte protejate din care au fost eliminate informațiile referitoare la gestionarea drepturilor în format electronic.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu 22 iunie 2001. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 22 decembrie 2002.

TERMENI-CHEIE

* Fixarea: o operă trebuie încorporată într-o copie care să permită vizualizarea sau copierea acesteia de către alte părți (adică pe un suport durabil, precum o înregistrare).

* Reprografia: știința și practica copierii și reproducerii documentelor și materialelor grafice.

ACT

Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, pp. 10-19)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/29/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, 30.4.2004, pp. 45-86) („IPRED”). A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 84, 20.3.2014, pp. 72-98) („Directiva GCD”)

Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (versiune codificată) (JO L 376, 27.12.2006, pp. 28-35) („Directiva privind dreptul de închiriere și de împrumut”)

Directiva 2001/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale (JO L 272, 13.10.2001, pp. 32-36) („Directiva privind dreptul de suită”)

Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu (JO L 248, 6.10.1993, pp. 15-21) („Directiva privind difuzarea prin satelit și retransmisia prin cablu”)

Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată) (JO L 111, 5.5.2009, pp. 16-22) („Directiva privind software-ul”)

Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, pp. 20-28) („Directiva privind bazele de date”)

Directiva 2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe (versiune codificată) (JO L 372, 27.12.2006, p. 12–18) („Directiva privind durata”) A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2012/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, pp. 5-12) („Directiva privind operele orfane”)

Data ultimei actualizări: 04.04.2016

Top