EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0102

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Deciziei 9449/1/14 REV 1

COM/2019/102 final

Bruxelles, 7.3.2019

COM(2019) 102 final

2019/0051(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Deciziei 9449/1/14 REV 1


EXPUNERE DE MOTIVE

1.Obiectul propunerii

Prezenta propunere se referă la o decizie de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) pentru perioada 20192023, în legătură cu adoptarea preconizată a unor măsuri de conservare și gestionare.

2.Contextul propunerii

2.1.Convenția privind cooperarea în domeniul pescuitului în Atlanticul de Nord-Vest

Convenția privind cooperarea în domeniul pescuitului în Atlanticul de Nord-Vest (Convenția NAFO) urmărește, prin instituirea NAFO, să contribuie, prin consultare și cooperare, la utilizarea optimă, la gestionarea rațională și la conservarea resurselor piscicole din zona Convenției NAFO (zona de reglementare). Convenția a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1979 și a fost modificată de patru ori.

A patra modificare, care a intrat în vigoare la 18 mai 2017, a fost gândită pentru a moderniza NAFO, în special prin:

includerea unei abordări ecosistemice în gestionarea pescuitului;

simplificarea procesului de luare a deciziilor în cadrul NAFO,

consolidarea obligațiilor părților contractante, ale statelor de pavilion și ale statelor portului și

instituirea unui mecanism oficial de soluționare a litigiilor.

Uniunea este parte la Convenția NAFO, pe care a aprobat-o în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 3179/78 1 . Ea a ratificat a patra modificare a Convenției prin Decizia 2010/717/UE a Consiliului 2 .

2.2.Comisia Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

Comisia Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (Comisia NAFO) este organismul instituit prin Convenția NAFO ca fiind responsabil pentru gestionarea și conservarea resurselor piscicole în zona de reglementare. Aceasta adoptă măsuri de conservare și executare pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor piscicole care intră în domeniul său de competență.

Ca membru al Comisiei NAFO, Uniunea are drepturi de participare și de vot. Comisia NAFO ia decizii prin consens.

2.3.Deciziile NAFO

Comisia NAFO are autoritatea de a adopta măsuri de conservare și executare pentru activitățile de pescuit din sfera sa de competență, măsuri care sunt obligatorii pentru părțile contractante.

În conformitate cu articolul XIV.1 din Convenția NAFO, măsurile intră în vigoare la 60 de zile de la data la care le sunt notificate părților contractante de către NAFO. Părțile contractante care formulează obiecții la o măsură în termen de 60 de zile de la data notificării nu sunt obligate să respecte măsura în cauză.

3.Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor anuale ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) este în prezent stabilită în conformitate cu o abordare pe două niveluri. O decizie a Consiliului stabilește, pe o bază multianuală, principiile directoare și orientările în ceea ce privește poziția Uniunii, iar aceasta este apoi ajustată, pentru fiecare reuniune anuală, prin documente neoficiale ale Comisiei care sunt discutate în cadrul grupului de lucru al Consiliului.

În ceea ce privește NAFO, această abordare este pusă în aplicare prin Decizia 9449/1/14 REV 1 a Consiliului din 19 mai 2014, care stabilește poziția Uniunii în cadrul NAFO pentru perioada 2014-2018. Decizia conține principii și orientări generale, dar ține seama totodată, în măsura posibilului, de particularitățile NAFO. În plus, ea prevede procesul standard pentru stabilirea poziției Uniunii în fiecare an, conform solicitării statelor membre.

Decizia 9449/1/14 REV 1 prevede o revizuire a poziției Uniunii înainte de reuniunea anuală din 2019. Prin urmare, prezenta propunere stabilește poziția Uniunii în cadrul NAFO pentru perioada 2019-2023, înlocuind astfel Decizia 9449/1/14 REV 1.

Decizia 9449/1/14 REV 1 încorpora principiile și orientările noii politici comune în domeniul pescuitului (PCP), astfel cum au fost stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 3 , ținând cont, de asemenea, de obiectivele Comunicării Comisiei privind dimensiunea externă a PCP 4 . În plus, ea a adaptat poziția Uniunii la Tratatul de la Lisabona.

Revizuirea actuală ia în considerare, în raport cu impactul pescuitului, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară 5 , Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre 6 și concluziile Consiliului privind respectiva comunicare comună 7 .

4.Temei juridic

4.1.Temeiul juridic procedural

4.1.1.Principii

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede posibilitatea adoptării unor decizii de stabilire „a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului”.

„Actele cu efecte juridice” includ actele care au efecte juridice în temeiul normelor de drept internațional care reglementează organismul în cauză, precum și instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care „au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul Uniunii” 8 .

4.1.2.Aplicarea în cazul în discuție

Comisia NAFO este un organism creat printr-un acord, și anume Convenția NAFO.

Actele pe care Comisia NAFO este invitată să le adopte sunt acte cu efecte juridice. Actele avute în vedere trebuie să fie obligatorii în temeiul dreptului internațional, în conformitate cu articolul XIV din Convenția NAFO și pot influența în mod decisiv conținutul legislației UE, inclusiv:

·Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) 9 ,

·Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului 10 și

·Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe 11 .

Actele avute în vedere nu completează și nu modifică cadrul instituțional al Convenției NAFO.

Prin urmare, temeiul juridic procedural al deciziei propuse este articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

4.2.Temeiul juridic material

4.2.1.Principii

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la care se adoptă o poziție în numele Uniunii. În cazul în care actul respectiv urmărește două obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate fi identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are mai degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, și anume cel impus de obiectivul sau de elementul principal sau predominant.

4.2.2.Aplicarea în cazul în discuție

Obiectivul și conținutul principal al actului avut în vedere se referă la pescuit. Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 reprezintă temeiul juridic care stabilește principiile ce trebuie să se reflecte în această poziție.

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 43 alineatul (2) din TFUE. Decizia urmează să înlocuiască Decizia 9449/1/14 REV 1, care acoperă perioada 2014-2018.

4.3.Concluzie

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 43 alineatul (2) din TFUE, coroborat cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

2019/0051 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Deciziei 9449/1/14 REV 1

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Prin Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 12 , Uniunea Europeană a încheiat Convenția privind cooperarea în domeniul pescuitului în Atlanticul de Nord-Vest (Convenția NAFO), care a instituit Organizația de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO). În temeiul Deciziei 2010/717/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2010 13 , Uniunea a încheiat a patra modificare a Convenției NAFO care a înființat Comisia Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (Comisia NAFO).

(2)Comisia NAFO este responsabilă de adoptarea măsurilor menite să asigure conservarea pe termen lung și utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole în zona convenției NAFO (zona de reglementare) și să salvgardeze ecosistemele marine în care se dezvoltă aceste resurse. Aceste măsuri ar putea deveni obligatorii pentru Uniune.

(3)În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 14 , Uniunea garantează faptul că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile pe termen lung și sunt gestionate într-un mod coerent cu obiectivul de a realiza beneficii economice, sociale și de ocupare a forței de muncă și de a contribui la asigurarea aprovizionării cu alimente. De asemenea, regulamentul prevede că Uniunea trebuie să aplice o abordare precaută a gestionării pescuitului și să urmărească să garanteze că exploatarea resurselor biologice marine vii duce la refacerea și menținerea populațiilor de specii recoltate peste nivelurile care permit obținerea producției maxime sustenabile. Regulamentul mai prevede că Uniunea se angajează să ia măsuri de gestionare și de conservare pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, să sprijine dezvoltarea cunoștințelor și a consultanței științifice, să elimine treptat capturile aruncate înapoi în mare și să promoveze metode de pescuit care să contribuie la un pescuit mai selectiv, la evitarea și reducerea, în măsura posibilului, a capturilor nedorite, precum și la un pescuit cu impact scăzut asupra ecosistemului marin și a resurselor piscicole. În plus, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede în mod expres că obiectivele și principiile respective trebuie să fie aplicate de Uniune în cadrul relațiilor sale externe în domeniul pescuitului.

(4)În conformitate cu Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre” 15 și cu concluziile Consiliului privind respectiva comunicare comună 16 , promovarea măsurilor de susținere și de sporire a eficacității organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) și, după caz, îmbunătățirea guvernanței acestora sunt esențiale pentru acțiunea Uniunii în cadrul acestor foruri.

(5)Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară 17 se referă la măsuri specifice de reducere a poluării cu materiale plastice și a poluării marine, precum și a pierderii sau abandonării uneltelor de pescuit pe mare.

(6)Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor Comisiei NAFO pentru perioada 2019-2024 și să se abroge Decizia 9449/1/14 REV 1 a Consiliului 18 , întrucât măsurile NAFO de conservare și executare vor fi obligatorii pentru Uniune și vor fi de natură să influențeze în mod decisiv conținutul legislației Uniunii, și anume Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului 19 , Regulamentul (CE) nr 1224/2009 al Consiliului 20 și Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului 21 .

(7)Având în vedere caracterul dinamic al resurselor piscicole din zona de reglementare și implicit necesitatea ca poziția Uniunii să țină seama de noile evoluții, inclusiv de noile informații științifice și de alte informații relevante prezentate înainte sau în timpul reuniunilor anuale ale Comisiei NAFO, trebuie stabilite proceduri, în conformitate cu principiul cooperării loiale dintre instituțiile Uniunii prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), pentru precizarea anuală a poziției Uniunii pentru perioada 2019-2023,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul reuniunilor Comisiei Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO) este stabilită în anexa I.

Articolul 2

Precizarea anuală a poziției pe care urmează să o adopte Uniunea în cadrul reuniunilor Comisiei NAFO se face în conformitate cu anexa II.

Articolul 3

Poziția Uniunii stabilită în anexa I este evaluată și, după caz, revizuită de către Consiliu la propunerea Comisiei cel târziu până la reuniunea anuală a Comisiei NAFO din 2024.

Articolul 4

Decizia 9449/1/14 REV 1 din 19 mai 2014 se abrogă.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează Comisiei.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)

   Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 al Consiliului din 28 decembrie 1978 privind semnarea de către Comunitatea Economică Europeană a Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest (JO L 378, 30.12.1978, p. 1).

(2)    Decizia 2010/717/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2010 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a modificărilor la Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest (JO L 321, 7.12.2010, p. 1).
(3)    Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(4)    COM(2011) 424, 13.7.2011.
(5)    COM(2018) 28 final, 16.1.2018.
(6)    JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.
(7)    7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.
(8)    Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliul, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.
(9)    JO L 286, 29.10.2008, p. 1.
(10)    JO L 343, 22.12.2009, p. 1.
(11)    JO L 347, 28.12.2017, p. 81.
(12)    Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 al Consiliului din 28 decembrie 1978 privind semnarea de către Comunitatea Economică Europeană a Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest (JO L 378, 30.12.1978, p. 1).
(13)    Decizia 2010/717/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2010 privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a modificărilor la Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest, JO L 321, 7.12.2010, p. 1-19.
(14)    Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(15)    JOIN(2016) 49 final din 10.11.2016.
(16)    7348/1/17 REV 1 din 24.3.2017.
(17)    COM(2018) 28 final, 16.1.2018.
(18)    Decizia Consiliului din 19 mai 2014 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest.
(19)    Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).
(20)    Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
(21)    Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (JO L 347, 28.12.2017, p. 81).
Top

Bruxelles, 7.3.2019

COM(2019) 102 final

ANEXE

la

propunerea de Decizie a Consiliului

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Deciziei 9449/1/14 REV 1


ANEXA I

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO)

1.PRINCIPII

În cadrul NAFO, Uniunea:

a)acționează în conformitate cu obiectivele și principiile urmărite de Uniune în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), în special prin intermediul abordării precaute și al obiectivelor privind producția maximă sustenabilă prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pentru a promova implementarea unei abordări ecosistemice asupra gestionării pescuitului și a limita impactul activităților de pescuit asupra mediului, pentru a evita și a reduce, în măsura posibilului, capturile nedorite și pentru a elimina treptat practica aruncării înapoi în mare a capturilor, precum și pentru a reduce la minimum impactul activităților de pescuit asupra ecosistemelor marine și a habitatelor din cadrul acestora și, prin promovarea în Uniune a unui pescuit competitiv și viabil din punct de vedere economic, pentru a garanta un nivel de trai decent persoanelor care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de interesul consumatorilor;

b)depune eforturi în vederea unei implicări corespunzătoare a părților interesate în faza de elaborare a măsurilor NAFO și se asigură că măsurile adoptate în cadrul Comisiei NAFO sunt în conformitate cu Convenția NAFO;

c)se asigură că măsurile adoptate în cadrul Comisiei NAFO respectă legislația internațională și, în special, prevederile Convenției ONU asupra dreptului mării din 1982, ale Acordului ONU din 1995 privind conservarea și gestionarea stocurilor de pești anadromi și a stocurilor de pești mari migratori, ale Acordului din 1993 privind promovarea respectării măsurilor internaționale de conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea liberă, precum și ale Acordului din 2009 al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură privind măsurile de competența statului portului;

d)promovează poziții coerente cu bunele practici ale organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) din aceeași zonă;

e)urmărește să obțină coerență și sinergii cu politica urmărită de Uniune în cadrul relațiilor bilaterale cu țări terțe în domeniul pescuitului și asigură coerența cu celelalte politici ale sale, în special în materie de relații externe, ocuparea forței de muncă, mediu, comerț, dezvoltare, cercetare și inovare;

f)garantează respectarea angajamentelor internaționale ale Uniunii;

g)se conformează concluziilor Consiliului din 19 martie 2012 referitoare la Comunicarea Comisiei privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului 1 ;

h)urmărește să creeze condiții de concurență echitabile pentru flota Uniunii în zona de reglementare NAFO, pe baza acelorași principii și standarde ca cele aplicabile în temeiul dreptului Uniunii, și să promoveze punerea în aplicare uniformă a acestora principii și standarde;

i)se conformează Comunicării comune a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre 2 , precum și concluziilor Consiliului privind respectiva comunicare comună 3 și promovează măsuri de susținere și de sporire a eficacității NAFO și, după caz, de îmbunătățire a guvernanței și a performanței acestei organizații (în special în ceea ce privește știința, conformitatea, transparența și procesul decizional), ca o contribuție la gestionarea sustenabilă a oceanelor sub toate formele sale;

j)promovează coordonarea dintre ORGP și convențiile marine regionale și cooperarea cu organizațiile mondiale, după caz, în limitele mandatelor acestora, după caz;

k)promovează mecanisme de cooperare între organizațiile regionale care nu sunt axate pe pescuitul de ton, similare cu așa-numitul proces de la Kobe pentru ORGP care sunt axate pe pescuitul de ton.

2.ORIENTĂRI

Uniunea depune eforturi, dacă este necesar, pentru a sprijini adoptarea de către NAFO a următoarelor acțiuni:

a)măsuri de conservare și gestionare pentru resursele piscicole din zona de reglementare NAFO pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, precum și abordarea precaută, inclusiv cu privire la capturile totale admisibile (TAC) și cotele sau reglementările privind efortul de pescuit pentru resursele biologice marine vii, reglementate de NAFO, care ar atinge rata de exploatare maximă sustenabilă pe o bază progresivă și incrementală, cel târziu până în 2020. Acolo unde este necesar, se iau în considerare măsuri specifice pentru stocurile afectate de pescuitul excesiv, pentru a menține efortul de pescuit la un nivel care corespunde posibilităților de pescuit disponibile;

b)măsuri de prevenire, descurajare și eliminare a activităților de pescuit ilegale, nedeclarate și nereglementate (INN) în zona de reglementare, inclusiv includerea pe lista navelor INN;

c)măsuri de monitorizare, de control și de supraveghere în zona de reglementare NAFO, pentru a asigura eficiența controalelor și respectarea măsurilor adoptate în cadrul NAFO;

d)măsuri de reducere la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra biodiversității și ecosistemelor marine și asupra habitatelor acestora, inclusiv măsuri de reducere a poluării marine și de prevenire a evacuării de materiale plastice în mare, precum și de reducere a impactului materialelor plastice prezente în mare asupra biodiversității și ecosistemelor marine, măsuri de protecție a ecosistemelor marine vulnerabile din zona de reglementare în conformitate cu Convenția NAFO, ținând seama, în același timp, de orientările internaționale ale FAO pentru gestionarea pescuitului de adâncime în marea liberă, măsuri pentru evitarea și reducerea pe cât posibil a capturilor nedorite, inclusiv de specii marine vulnerabile, și de eliminare treptată a capturilor aruncate înapoi în mare;

e)măsuri de reducere a impactului uneltelor de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în ocean și de facilitare a identificării și recuperării acestor unelte;

f)măsuri care vizează interzicerea activităților de pescuit desfășurate exclusiv în scopul recoltării înotătoarelor de rechin și care impun ca toți rechinii să fie debarcați cu înotătoarele atașate în mod natural;

g)abordări comune cu alte ORGP, dacă este cazul, în special cu cele implicate în gestionarea pescuitului din aceeași regiune;

h)abordări legate de gestionarea impactului altor activități decât pescuitul asupra resurselor biologice marine din zona de reglementare;

i)recomandări, dacă este cazul și în măsura în care acest lucru este permis de documentele constitutive relevante, care încurajează punerea în aplicare a Convenției privind munca în domeniul pescuitului a Organizației Internaționale a Muncii (OIM);

j)măsuri tehnice suplimentare pe baza avizelor organismelor subsidiare și ale grupurilor de lucru ale NAFO.

ANEXA II

Precizarea anuală a poziției care urmează să fie adoptată de Uniune

în cadrul reuniunilor Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

Înainte de fiecare reuniune a Comisiei NAFO, când acest organism este invitat să adopte decizii cu efecte juridice asupra Uniunii, se iau măsurile necesare astfel încât poziția care urmează a fi exprimată în numele Uniunii să țină cont de ultimele informații științifice și de alte informații relevante transmise Comisiei, în conformitate cu principiile și orientările stabilite în anexa I.

În acest sens și pe baza informațiilor menționate, Comisia transmite în scris Consiliului sau grupurilor sale de pregătire, cu suficient timp înainte de fiecare reuniune a Comisiei NAFO, un document scris care prezintă în detaliu propunerea de precizare a poziției Uniunii, în vederea dezbaterii și a adoptării detaliilor referitoare la poziția care urmează să fie exprimată în numele Uniunii.

În cazul în care, în cadrul unei reuniuni a Comisiei NAFO, inclusiv la fața locului, nu se poate ajunge la un acord astfel încât poziția Uniunii să ia în considerare noile elemente, chestiunea este transmisă Consiliului sau grupurilor sale de pregătire.

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN(2016) 49 final din 10.11.2016.
(3)    7348/1/17 REV 1 din 24.3.2017.
Top