EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2007:423:FIN

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere

/* COM/2007/0423 final - CNS 2007/0140 */

52007PC0423(01)

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere /* COM/2007/0423 final */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 18.7.2007

COM(2007) 423 final

2007/0140 (CNS)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere

(prezentate de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL POLITIC ŞI JURIDIC

Importanţa unui dialog referitor la problema vizelor, atât pentru Bosnia şi Herţegovina, cât şi pentru toate celelalte ţări din Balcanii de Vest, a fost reafirmată în concluziile reuniunii la nivel înalt UE-Balcanii de Vest ţinută la Salonic, la 21 iunie 2003, care a confirmat, de asemenea, perspectiva europeană a ţărilor din Balcanii de Vest. În ceea ce priveşte problema vizelor, „Agenda de la Salonic” a confirmat că perspectiva liberalizării vizelor pentru ţările din Balcanii de Vest este un obiectiv pe termen lung, legat de progresul realizat de ţările respective în punerea în aplicare a unor reforme majore în domenii precum consolidarea statului de drept, combaterea crimei organizate, a corupţiei şi migraţiei ilegale, ca şi consolidarea capacităţii administrative a ţărilor în cauză cu privire la controlul frontierelor şi securitatea documentelor.

Având în vedere perspectiva europeană a Bosniei şi Herţegovinei, autorităţile acestor state şi-au concentrat interesul asupra posibilităţii de a obţine facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere pentru cetăţenii lor, ca un pas imediat de tranziţie spre suprimarea obligaţiei vizelor, care rămâne o perspectivă pe termen mediu.

Pentru Comunitatea Europeană, acordurile privind facilitarea eliberării vizelor reprezintă un nou instrument în cadrul politicii europene privind vizele de scurtă şedere: în Programul de la Haga , Consiliul şi Comisia sunt invitate să analizeze, în vederea dezvoltării unei abordări comune, „dacă în contextul politicii de readmisie a CE ar fi oportun să se faciliteze, de la caz la caz, eliberarea de vize de scurtă şedere resortisanţilor ţărilor terţe, atunci când este posibil şi pe bază de reciprocitate, ca parte a unui parteneriat real în domeniul relaţiilor externe, inclusiv în ceea ce priveşte problemele legate de migraţie”. UE a dezvoltat şi a folosit acest instrument pentru prima oară în relaţiile sale cu Federaţia Rusă şi cu Ucraina.

În decembrie 2005, la nivelul Coreper, statele membre au căzut de acord asupra unei abordări comune pentru dezvoltarea politicii europene privind facilitarea eliberării vizelor şi au identificat elementele cheie de care trebuie ţinut cont atunci când se ia decizia deschiderii negocierilor cu ţări terţe în acest sens.

Ca urmare a autorizării acordate de Consiliu Comisiei la data de 13 noiembrie 2006, au fost deschise la Bruxelles, la data de 20 decembrie 2006, negocierile cu Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere, concomitent cu continuarea negocierile privind un acord de readmisie. S-au desfăşurat două noi runde de negocieri la data de 30 ianuarie 2007 şi la 10 aprilie 2007 la Bruxelles, concomitent cu negocierile privind un acord de readmisie CE-Bosnia şi Herţegovina. În plus, negocierile oficiale au fost uneori pregătite prin întâlniri informale între experţi.

La ultima rundă oficială, din 10 aprilie 2007, textele finale ale acordului privind facilitarea eliberării vizelor şi al acordului de readmisie au fost parafate la nivel tehnic. La nivel politic a avut loc o ceremonie de parafare la 13 aprilie 2007, la Zagreb.

Comisia Europeană a negociat deja un acord de facilitare a eliberării vizelor cu două ţări terţe (Federaţia Rusă şi Ucraina). Experienţa acumulată în cadrul negocierilor anterioare a fost utilă pentru negocierile cu Bosnia şi Herţegovina.

Statele membre au fost informate şi consultate în mod regulat în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor Consiliului, în toate etapele negocierilor.

În ceea ce priveşte Comunitatea, temeiul juridic al acordului este articolul 62 alineatul (2) litera (b), coroborat cu articolul 300 din Tratatul CE.

Propunerile anexate constituie instrumentele juridice pentru semnarea şi încheierea acordului. Consiliul va decide cu majoritate calificată. În conformitate cu articolul 300 alineatul (3) din Tratatul CE, va fi obligatorie consultarea formală a Parlamentul European cu privire la încheierea acordului.

Decizia propusă privind încheierea acordului stabileşte procedurile interne necesare pentru punerea în practică a acordului. În conformitate cu aceasta, Comisia Europeană, asistată de experţi ai statelor membre, reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt instituit prin articolul 12 din acord.

În conformitate cu articolul 12 alineatul (4), Comitetul mixt îşi poate stabili regulamentul de procedură. Poziţia Comunităţii în această privinţă va fi stabilită de Comisie, în urma consultării unui comitet special, desemnat de Consiliu.

Cetăţenii europeni[1] sunt scutiţi de obligaţia deţinerii de viză pentru Bosnia şi Herţegovina. În acest sens, proiectul de acord privind facilitarea eliberării vizelor stipulează la articolul 1 alineatul (2) că, în cazul în care Bosnia şi Herţegovina ar reintroduce obligaţia de a deţine viză pentru cetăţenii UE, aceleaşi facilităţi acordate în temeiul prezentului acord cetăţenilor Bosniei şi Herţegovinei ar fi în mod automat aplicate cetăţenilor UE, în baza principiului reciprocităţii.

2. REZULTATELE NEGOCIERILOR

Comisia consideră că obiectivele stabilite de Consiliu în cadrul directivelor de negociere au fost îndeplinite şi că proiectul de acord privind facilitarea eliberării vizelor este acceptabil pentru Comunitate.

Textul final al acestuia poate fi rezumat după cum urmează:

- în principiu, pentru toţi solicitanţii de viză trebuie luată o decizie referitoare la eliberarea sau nu a unei vize, în termen de 10 zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită până la 30 de zile calendaristice atunci când este necesară o verificare suplimentară. În situaţii urgente, perioada de luare a unei decizii se poate reduce la trei zile lucrătoare sau mai puţin;

- Taxa pentru procesarea cererilor de viză depuse de cetăţenii Bosniei şi Herţegovinei este de 35 €. Această taxă se aplică tuturor solicitanţilor de viză din Bosnia şi Herţegovina, atât pentru viza cu o singură intrare, cât şi pentru viza cu intrări multiple. În plus, anumite categorii de persoane sunt scutite integral de plata taxei pentru eliberarea vizei: rude apropiate, funcţionari care participă la activităţi guvernamentale, membri ai jurisdicţiilor şi ai biroului procurorilor, studenţi, persoane cu handicap, jurnalişti, reprezentanţi ai comunităţilor religioase, reprezentanţi ai societăţii civile, membri ai profesiilor liberale, personal de pe trenuri, conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri, pensionari, copii sub 6 ani, participanţi la acţiuni umanitare şi persoane care participă la programe de schimb cultural, educaţional şi la evenimente sportive sau culturale;

- documentaţia necesară pentru a demonstra scopul călătoriei a fost simplificată pentru anumite categorii de persoane: rude apropiate, oameni de afaceri, membri ai delegaţiilor oficiale, studenţi, participanţi la evenimente ştiinţifice, culturale şi sportive, jurnalişti, persoane care participă la funeralii militare şi civile, reprezentanţi ai comunităţilor religioase tradiţionale, reprezentanţi ai societăţii civile, membri ai profesiilor liberale, conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri, persoane care călătoresc în scopuri medicale şi turişti în excursii organizate. Pentru aceste categorii de persoane, pot fi solicitate numai documentele menţionate în acord pentru a justifica scopul călătoriei. Nu se cere nicio altă justificare, invitaţie sau validare prevăzută de legislaţia statelor membre;

- există, de asemenea, criterii simplificate pentru eliberarea vizelor cu intrări multiple pentru următoarele categorii de persoane:

a) pentru membri ai jurisdicţiilor şi ai biroului procurorilor, membri permanenţi ai delegaţiilor oficiale, soţi (soţii) şi copii care vizitează cetăţeni ai Bosniei şi Herţegovinei, care au, în mod legal, reşedinţa în statele membre: viză valabilă până la cinci ani (sau mai puţin, determinată de perioada de valabilitate a mandatului acestora sau a permisului de şedere legală).

b) pentru participanţi la manifestări ştiinţifice şi culturale, programe oficiale de schimb, precum şi la evenimente sportive, jurnalişti, oameni de afaceri, reprezentanţi ai comunităţilor religioase, reprezentanţi ai societăţii civile, membri ai profesiilor liberale, transportatori şi personal de pe trenuri, studenţi şi persoane care călătoresc în scopuri medicale, cu condiţia ca în ultimii doi ani aceştia să fi folosit o viză cu intrări multiple de un an, iar motivele pentru care a fost solicitată această viză să fie încă valabile: vize valabile pe o perioadă de cel puţin doi ani şi de maxim cinci ani;

- cetăţenii Bosniei şi Herţegovinei care sunt posesori de paşapoarte diplomatice valabile sunt scutiţi de obligaţia vizei de scurtă şedere;

- pentru cetăţenii Bosniei şi Herţegovinei care deţin paşapoarte de serviciu valabile, continuă să se aplice pentru o perioadă de 5 ani acordurile bilaterale semnate înainte de 1 ianuarie 2007. O declaraţie anexată la acord prevede evaluarea sistemului de paşapoarte de serviciu la maximum 4 ani de la intrarea în vigoare a acordului;

- s-a convenit asupra unui protocol care stipulează că statele membre care nu aplică încă în totalitate acquis-ul Schengen pot recunoaşte în mod unilateral vizele Schengen şi permisele de şedere eliberate cetăţenilor din Bosnia şi Herţegovina în scopul tranzitării teritoriilor acestor state, în conformitate cu Decizia nr. 985/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006[2]. Se adaugă o menţiune la viitoarea modificare a Deciziei nr. 985/2006/CE pentru includerea în sfera sa de aplicare a Bulgariei şi României;

- la acord se anexează o declaraţie a Comunităţii Europene privind accesul solicitanţilor de viză la informaţii şi armonizarea procedurilor de informare în vederea eliberării vizelor de scurtă şedere;

- ca răspuns la cererile specifice formulate de Bosnia şi Herţegovina, se anexează la acord declaraţiile Comunităţii Europene privind facilităţile acordate membrilor familiei (care nu se regăsesc în dispoziţiile obligatorii din punct de vedere juridic ale acordului) şi solicitanţilor bona fide.

Normele Schengen obişnuite sau legislaţia naţională continuă să se aplice pentru toate celelalte aspecte care nu se regăsesc în acord, cum ar fi refuzul de eliberare a unei vize, recunoaşterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor suficiente de subzistenţă, posibilitatea, în caz de îndoială, de a invita solicitanţii la un interviu personalizat, în funcţie de caz, dar şi flexibilitatea deja existentă în cazul călătorilor bona fide.

Situaţiile specifice ale Danemarcei, Regatului Unit şi Irlandei sunt prezentate în preambul şi în două declaraţii comune anexate la acord. Strânsa asociere a Norvegiei şi a Islandei la punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen este prezentată în mod similar într-o declaraţie comună anexată la acord.

Deoarece cele două acorduri privind facilitarea eliberării vizelor şi readmisia au legătură între ele, ambele ar trebui să fie semnate, încheiate şi să intre în vigoare simultan.

3. CONCLUZII

În lumina rezultatelor menţionate anterior, Comisia propune Consiliului

- să decidă semnarea acordului în numele Comunităţii şi să autorizeze preşedintele Consiliului să numească persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze în numele Comunităţii;

- să aprobe, după consultarea Parlamentului European, acordul ataşat, încheiat între Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (b) punctele (i) şi (ii), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei[3],

întrucât:

(1) Prin decizia din 13 noiembrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord între Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere.

(2) Negocierile privind acordul au fost iniţiate la 20 decembrie 2006 şi încheiate la 10 aprilie 2007.

(3) Sub rezerva eventualei sale încheieri o dată ulterioară, acordul parafat la nivel tehnic la Bruxelles la 10 aprilie 2007 şi la nivel politic la Zagreb la 13 aprilie 2007 trebuie semnat.

(4) În conformitate cu Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei şi cu Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, Regatul Unit şi Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, nu li se aplică şi nu prevede obligaţii pentru acestea.

(5) În conformitate cu Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, nu i se aplică şi nu prevede obligaţii pentru aceasta,

DECIDE:

Articol unic

Sub rezerva eventualei încheieri a acordului la o dată ulterioară, preşedintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze, în numele Comunităţii Europene, Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere şi documentele conexe, care constau din textul acordului, un Protocol şi declaraţiile comune.

Adoptată la Bruxelles, … 2007.

Pentru Consiliu

Preşedintele

2007/0140 (CNS)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (b) punctele (i) şi (ii), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză, precum şi cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei[4],

având în vedere avizul Parlamentului European[5],

întrucât:

(1) Comisia a negociat, în numele Comunităţii Europene, un acord cu Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere.

(2) Acordul a fost semnat, în numele Comunităţii Europene, la data de … 2007, sub rezerva eventualităţii încheierii sale la o dată ulterioară, în conformitate cu Decizia nr. […/…./CE] a Consiliului din [...].

(3) Prezentul acord ar trebui aprobat.

(4) Acordul instituie un Comitet mixt de gestionare a acordului, care îşi poate stabili regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziţiei Comunităţii în această situaţie.

(5) În conformitate cu Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei şi cu Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, Regatul Unit şi Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, nu li se aplică şi nu prevede obligaţii pentru acestea.

(6) În conformitate cu Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii care, prin urmare, nu i se aplică şi nu prevede obligaţii pentru aceasta,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere este aprobat prin prezenta decizie în numele Comunităţii.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului efectuează notificarea prevăzută la articolul 14 alineatul (1) din acord[6].

Articolul 3

Comisia, asistată de experţi ai statelor membre, reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt de experţi, instituit prin articolul 12 din acord.

Articolul 4

Poziţia Comunităţii în cadrul Comitetului mixt de experţi în ceea ce priveşte stabilirea regulamentului de procedură, astfel cum se prevede la articolul 12 alineatul (4) din acord, este adoptată de către Comisie după consultarea cu un comitet special desemnat de Consiliu.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, … 2007.

Pentru Consiliu

Preşedintele

Anexă

ACORD

între

Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina

privind facilitarea eliberării vizelor

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „ Comunitatea ”;

şi

BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA,

denumite în continuare „părţile”;

Dorind, ca un prim pas concret către introducerea regimului de călătorie fără viză , facilitarea contactelor între persoane ca o condiţie esenţială pentru o dezvoltare constantă a relaţiilor economice, umanitare, culturale, ştiinţifice şi de altă natură, prin facilitarea eliberării vizelor pentru resortisanţii Bosniei şi Herţegovinei;

Având în vedere că, începând cu 21 iulie 2005, toţi cetăţenii UE sunt scutiţi de regimul vizelor atunci când călătoresc în Bosnia şi Herţegovina pe o perioadă de maxim 90 de zile sau tranzitează teritoriul Bosniei şi Herţegovinei;

Recunoscând că , în cazul în care Bosnia şi Herţegovina ar reintroduce obligaţia de a deţine viză pentru cetăţenii UE, aceleaşi facilităţi acordate în temeiul prezentului acord resortisanţilor Bosniei şi Herţegovinei ar fi în mod automat aplicate cetăţenilor UE, în baza principiului reciprocităţii;

Recunoscând că facilitarea eliberării vizelor nu ar trebui să conducă la migraţie ilegală şi acordând o atenţie specială securităţii şi readmisiei;

Luând în considerare Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei şi Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi confirmând că dispoziţiile prezentului acord nu se aplică Regatului Unit şi Irlandei;

Luând în considerare Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi confirmând că dispoziţiile prezentului acord nu se aplică Regatului Danemarcei,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1 - Scopul şi domeniul de aplicare

(1) Scopul prezentului acord este de a facilita eliberarea vizelor pentru resortisanţii Bosniei şi Herţegovinei, pentru o şedere a cărei durată prevăzută nu depăşeşte 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

(2) În cazul în care Bosnia şi Herţegovina ar reintroduce obligaţia de a deţine viză pentru cetăţenii UE sau anumite categorii de cetăţeni UE, aceleaşi facilităţi acordate în temeiul prezentului acord resortisanţilor Bosniei şi Herţegovinei ar fi în mod automat aplicate cetăţenilor UE în cauză, în baza principiului reciprocităţii.

Articolul 2 - Clauză generală

(1) Facilitarea eliberării vizelor prevăzută în prezentul acord se aplică resortisanţilor Bosniei şi Herţegovinei numai în măsura în care aceştia nu sunt scutiţi de regimul vizelor în baza legilor şi regulamentelor Comunităţii sau ale statelor membre, a prezentului acord sau a altor acorduri internaţionale.

(2) Legislaţia naţională a Bosniei şi Herţegovinei sau a statelor membre sau dreptul comunitar se aplică aspectelor care nu se regăsesc în dispoziţiile prezentului acord, ca de exemplu refuzul de eliberare a unei vize, recunoaşterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor suficiente de subzistenţă, refuzul intrării şi măsurile de expulzare.

Articolul 3 - Definiţii

În sensul prezentului acord, se înţelege prin:

a) „stat membru ”: orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepţia Regatului Danemarcei, a Republicii Irlanda şi a Regatului Unit;

b) „cetăţean al Uniunii Europene ”: un resortisant al unui stat membru, astfel cum este definit la litera (a);

c) „resortisant al Bosniei şi Herţegovinei” : orice persoană care deţine naţionalitatea Bosniei şi Herţegovinei;

d) „viză ”: o autorizaţie eliberată de un stat membru sau o decizie adoptată de un astfel de stat, solicitată în scopul:

- de a intra pe teritoriul unuia sau mai multor state membre în vederea unei şederi a cărei durată prevăzută este de maxim 90 de zile în total,

- de a intra pe teritoriului unuia sau mai multor state membre în vederea tranzitării.

e) „persoană cu reşedinţa legală ”: un resortisant al Bosniei şi Herţegovinei autorizat sau îndreptăţit să stea mai mult de 90 de zile pe teritoriul unui stat membru, în baza legislaţiei comunitare sau naţionale.

Articolul 4 - Documente justificative privind scopul călătoriei

(1) Pentru următoarele categorii de resortisanţi ai Bosniei şi Herţegovinei, sunt suficiente următoarele documente pentru justificarea scopului călătoriei pe teritoriul altei părţi:

a) pentru membrii delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Bosniei şi Herţegovinei, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

- o scrisoare din partea unei autorităţi a Bosniei şi Herţegovinei, care să confirme că solicitantul este un membru al delegaţiei acestei ţări care călătoreşte pe teritoriul celeilalte părţi în scopul participării la evenimentele menţionate anterior, scrisoare însoţită de o copie a invitaţiei oficiale;

b) pentru oamenii de afaceri şi reprezentanţii organizaţiilor de afaceri:

- o solicitare scrisă din partea unei persoane juridice sau societăţi-gazdă, a unei organizaţii, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau companii, a unor autorităţi locale sau naţionale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a târgurilor şi expoziţiilor, a conferinţelor şi simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, aprobate de Camera de comerţ extern a Bosniei şi Herţegovinei;

c) pentru reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:

- o solicitare scrisă din partea organizaţiei-gazdă, o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizaţia societăţii civile, precum şi dovada instituirii unei astfel de organizaţii de la registrul competent, eliberată de o autoritate de stat, în conformitate cu legislaţia naţională;

d) pentru conducătorii auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri către teritoriile statelor membre, cu vehicule înregistrate în Bosnia şi Herţegovina:

- o solicitare scrisă din partea Camerei de comerţ extern a Bosniei şi Herţegovinei, în care se specifică scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor;

e) pentru membrii personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc către teritoriile statelor membre:

- o solicitare scrisă din partea companiei de căi ferate competente din Bosnia şi Herţegovina, în care se specifică scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor;

f) pentru jurnalişti:

- un certificat sau un alt document eliberat de o organizaţie profesională, care să demonstreze că persoana în cauză este un jurnalist calificat, precum şi un document eliberat de angajatorul acestuia, care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă îndeplinirea unei activităţi de natură jurnalistică;

g) pentru persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi de altă natură:

- o solicitare scrisă din partea unei organizaţii-gazdă de a participa la aceste activităţi;

h) pentru elevii, studenţii instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum şi al altor activităţi educaţionale conexe:

- o solicitare scrisă sau o adeverinţă de înscriere din partea universităţii, academiei, institutului, colegiului sau şcolii-gazdă sau carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate;

i) pentru participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, cu titlu profesional:

- o solicitare scrisă din partea organizaţiei-gazdă; autorităţi competente, federaţii sportive sau comitete olimpice naţionale ale statelor membre;

j) pentru participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite:

- o solicitare scrisă din partea şefilor administraţiei/primarilor acestor oraşe;

k) pentru rudele apropiate - soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), bunici şi nepoţi - care vizitează resortisanţi ai Bosniei şi Herţegovinei care au reşedinţa legală pe teritoriul statelor membre:

- o solicitare scrisă din partea gazdei;

l) pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale şi persoanele care trebuie să le însoţească:

- un document oficial din partea instituţiei medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituţie şi necesitatea de a fi însoţit, precum şi dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical;

m) pentru persoanele care asistă la ceremonii funerare:

- un document oficial care să confirme decesul, precum şi legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat;

n) pentru reprezentanţii comunităţilor religioase tradiţionale din Bosnia şi Herţegovina care vizitează diaspora Bosniei şi Herţegovinei pe teritoriul statelor membre:

- o solicitare scrisă din partea şefului comunităţii religioase din Bosnia şi Herţegovina, în care se specifică scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor;

o) pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:

- o solicitare scrisă din partea organizaţiei-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment;

p) pentru vizitarea cimitirelor civile şi militare:

- un document oficial care să confirme existenţa şi conservarea mormântului, precum şi legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat;

q) pentru persoanele care călătoresc în scop turistic:

- un certificat sau bon de călătorie de la o agenţie de voiaj sau operator turistic acreditat de statele membre în cadrul cooperării consulare locale, care să confirme rezervarea unei călătorii organizate.

(2) Solicitarea scrisă menţionată la alineatul (1) al prezentului articol cuprinde următoarele elemente:

a) pentru persoana invitată – numele şi prenumele, data naşterii, sexul, cetăţenia, numărul actului de identitate, data şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care o însoţesc;

b) pentru persoana care face invitaţia – numele, prenumele şi adresa; sau

c) pentru persoana juridică, societatea sau organizaţia care face invitaţia – denumirea completă şi adresa, precum şi

- în cazul în care solicitarea este depusă de o organizaţie, numele şi funcţia persoanei care semnează solicitarea;

- în cazul în care persoana care face invitaţia este o persoană juridică sau societate, sau un birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau societăţi stabilite pe teritoriul unui stat membru, numărul de înregistrare, astfel cum este prevăzut de legislaţia naţională a statului membru în cauză.

(3) Pentru categoriile de persoane menţionate la alineatul (1) al prezentului articol, toate categoriile de vize sunt eliberate în conformitate cu procedura simplificată, fără a le mai cere altă justificare, invitaţie sau validare referitoare la scopul călătoriei, în baza legislaţiei statelor membre.

Articolul 5 - Eliberarea vizelor cu intrări multiple

(1) Misiunile diplomatice şi consulatele statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de până la cinci ani, pentru următoarele categorii de persoane:

a) membri ai curţii de justiţie a Bosniei şi Herţegovinei şi ai biroului procurorilor acestei ţări, dacă aceştia nu sunt scutiţi de obligaţia de a deţine viză prin prezentul acord, în vederea exercitării atribuţiilor ce le revin, cu termen de valabilitate limitat de perioada de exercitare a funcţiei deţinute, în cazul în care aceasta nu depăşeşte cinci ani;

b) membrii permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Bosniei şi Herţegovinei, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de organizaţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

c) rude apropiate - soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori) - care vizitează resortisanţi ai Bosniei şi Herţegovinei, care au reşedinţa legală pe teritoriul statelor membre, cu termen de valabilitate egal cu durata permisului de şedere al acestora.

(2) Misiunile diplomatice şi consulatele statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu termen de valabilitate de până la un an pentru următoarele categorii de persoane, cu condiţia ca, în decursul anului precedent, aceştia să fi obţinut cel puţin o viză, să o fi utilizat în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea în statul vizitat şi să existe motive pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple:

a) membri permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Bosniei şi Herţegovinei, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de organizaţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

b) oameni de afaceri şi reprezentanţi ai organizaţiilor de afaceri care călătoresc în mod regulat în statele membre;

c) conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri către teritoriile statelor membre, cu vehicule înregistrate în Bosnia şi Herţegovina;

d) membri ai personalului de pe trenuri, vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;

e) jurnalişti;

f) persoane care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi de altă natură, care călătoresc în mod regulat în statele membre;

g) studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

h) participanţi la evenimente sportive internaţionale şi persoane care îi însoţesc, cu titlu profesional;

i) participanţi la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite;

j) persoane care călătoresc în scopuri medicale şi persoanele care trebuie să le însoţească;

k) reprezentanţi ai comunităţilor religioase tradiţionale din Bosnia şi Herţegovina care vizitează diaspora Bosniei şi Herţegovinei pe teritoriul statelor membre, care călătoresc în mod regulat în statele membre;

l) reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile care călătoresc în mod regulat în statele membre în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

m) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare, care călătoresc în mod regulat în statele membre.

(3) Misiunile diplomatice şi consulatele statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de minim doi ani şi maxim cinci pentru categoriile de persoane menţionate la alineatul (2) al prezentului articol, cu condiţia ca, în decursul ultimilor doi ani, aceştia să fi utilizat vize cu intrări multiple de un an, în conformitate cu legislaţia privind intrarea şi şederea pe teritoriul statului vizitat şi motivele pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple să fie încă valabile.

(4) Perioada totală de şedere pe teritoriul statelor membre a persoanelor la care fac referire alineatele (1) şi (3) ale prezentului articol nu trebuie să depăşească 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

Articolul 6 - Taxe pentru procesarea cererilor de viză

(1) Taxa pentru procesarea cererilor de viză depuse de resortisanţii Bosniei şi Herţegovinei este de 35 €.

Suma menţionată mai sus poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (4).

În cazul în care Bosnia şi Herţegovina ar reintroduce obligaţia de a deţine viză pentru cetăţenii UE, taxa de viză percepută de Bosnia şi Herţegovina nu ar trebui să depăşească 35 € sau suma convenită, în cazul în care taxa este modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (4).

(2) Taxele pentru procesarea cererilor de viză nu se aplică următoarelor categorii de persoane:

a) rude apropiate - soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), bunici şi nepoţi - care vizitează resortisanţi ai Bosniei şi Herţegovinei care au reşedinţa legală pe teritoriul statelor membre;

b) membri permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Bosniei şi Herţegovinei, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de organizaţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

c) membri ai curţii de justiţie a Bosniei şi Herţegovinei şi ai biroului procurorilor acestei ţări, dacă aceştia nu sunt scutiţi de obligaţia de a deţine viză prin prezentul acord;

d) elevi, studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesori însoţitori, care călătoresc în scopul efectuării unor studii sau formări profesionale;

e) copii sub 6 ani;

f) persoane cu handicap şi persoanele care le însoţesc, dacă este cazul;

g) persoane care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent şi persoana însoţitoare, sau care participă la funeraliile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este grav bolnavă;

h) participanţi la evenimente sportive internaţionale şi persoane care îi însoţesc, cu titlu profesional;

i) persoane care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi de altă natură;

j) participanţi la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite;

k) jurnalişti;

l) reprezentanţi ai comunităţilor religioase tradiţionale din Bosnia şi Herţegovina care vizitează diaspora Bosniei şi Herţegovinei pe teritoriul statelor membre;

m) reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile care călătoresc în scopul participării la reuniuni, seminarii, programe de schimb sau cursuri de formare;

n) conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri către teritoriile statelor membre, cu vehicule înregistrate în Bosnia şi Herţegovina;

o) membri ai personalului de pe trenuri, vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;

p) pensionari;

q) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre.

Articolul 7 - Durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză

(1) Misiunile diplomatice şi consulatele statelor membre iau o decizie privind cererea de eliberare a vizei în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea vizei.

(2) Perioada de timp pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, mai ales atunci când este necesară o analiză detaliată a cererii.

(3) Perioada de timp pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate reduce la 3 zile lucrătoare sau mai puţin, în situaţii urgente.

Articolul 8 - Călătoriile în cazul documentelor pierdute sau furate

Cetăţenii Uniunii Europene şi ai Bosniei şi Herţegovinei care şi-au pierdut sau cărora le-au fost furate actele de identitate pe perioada şederii pe teritoriul Bosniei şi Herţegovinei sau al unui stat membru, pot părăsi acel teritoriu în baza unui act de identitate valabil, eliberat de o misiune diplomatică sau de un consulat al statului membru sau al Bosniei şi Herţegovinei, act care le conferă dreptul de a trece frontiera, fără viză sau altă autorizaţie.

Articolul 9 - Prelungirea vizei în circumstanţe excepţionale

Resortisanţii Bosniei şi Herţegovinei care nu pot părăsi teritoriul statului membru la data menţionată pe viză din motive de forţă majoră beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislaţia aplicată de statul de destinaţie, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care îşi au reşedinţa.

Articolul 10 - Paşapoartele diplomatice

(1) Resortisanţii Bosniei şi Herţegovinei, posesori de paşapoarte diplomatice valabile, pot intra, ieşi şi tranzita fără viză teritoriile statelor membre.

(2) Persoanele menţionate la alineatul (1) al prezentului articol pot sta pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă de maxim 90 de zile, într-un interval de 180 de zile.

Articolul 11 - Valabilitatea teritorială a vizelor

În baza normelor şi reglementărilor naţionale privind securitatea naţională a statelor membre şi în conformitate cu normele comunitare privind vizele cu valabilitate teritorială limitată, resortisanţii Bosniei şi Herţegovinei au dreptul de a călători pe teritoriul statelor membre în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii Uniunii Europene.

Articolul 12 - Comitetul mixt de gestionare a acordului

(1) Părţile instituie un Comitet mixt de experţi (denumit în continuare „Comitetul”), alcătuit din reprezentanţi ai Comunităţii Europene şi ai Bosniei şi Herţegovinei. Comunitatea este reprezentată de Comisia Comunităţilor Europene, asistată de experţi ai statelor membre.

(2) Comitetul îndeplineşte, în special, următoarele atribuţii:

(a) monitorizarea şi punerea în aplicare a prezentului acord;

(b) propunerea de modificări şi completări la prezentul acord;

(c) soluţionarea litigiilor legate de interpretarea sau aplicarea dispoziţiilor prezentului acord.

(3) Comitetul se reuneşte ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părţi şi cel puţin o dată pe an.

(4) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.

Articolul 13 - Legătura dintre prezentul acord şi acordurile bilaterale dintre statele membre şi Bosnia şi Herţegovina

(1) De la intrarea sa în vigoare, prezentul acord prevalează în faţa dispoziţiilor oricărui acord sau aranjament bilateral sau multilateral încheiat între un stat membru şi Bosnia şi Herţegovina, în măsura în care dispoziţiile acestor acorduri sau aranjamente se referă la aceleaşi aspecte ca şi prezentul acord.

(2) Dispoziţiile acordurilor sau aranjamentelor bilaterale încheiate înainte de 1 ianuarie 2007 între un stat membru şi Bosnia şi Herţegovina care prevăd scutirea de obligaţia vizei a posesorilor de paşapoarte de serviciu continuă să se aplice pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fără a aduce atingere dreptului statelor membre sau al Bosniei şi Herţegovinei a de a denunţa sau suspenda acordurile bilaterale respective în acest interval de 5 ani.

Articolul 14 - Clauze finale

(1) Acordul se ratifică sau se aprobă de către părţi în conformitate cu procedurile acestora şi intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părţile se notifică reciproc asupra faptului că procedurile menţionate mai sus au fost încheiate.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) al prezentului articol, prezentul acord intră în vigoare doar la data la care intră în vigoare şi Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor, în cazul în care această dată este ulterioară datei menţionate la alineatul (1) al prezentului articol.

(3) Prezentul acord se încheie pe perioadă nedeterminată, cu excepţia cazului în care nu i se pune capăt în conformitate cu alineatul (6) al prezentului articol.

(4) Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părţilor. Modificările intră în vigoare după ce părţile s-au notificat reciproc asupra încheierii procedurilor interne necesare în acest sens.

(5) Fiecare parte poate suspenda integral sau parţial prezentul acord din motive de ordine publică, securitate naţională sau protecţia sănătăţii publice. Decizia de suspendare este notificată celeilalte părţi cu 48 de ore înainte de intrarea în vigoare. Partea care a suspendat aplicarea prezentului acord informează cealaltă parte, fără întârziere, în momentul în care motivele suspendării nu se mai aplică.

(6) Fiecare parte poate pune capăt prezentului acord, prin notificarea scrisă a celeilalte părţi. Prezentul acord încetează după 90 de zile de la data unei astfel de notificări.

Adoptat la XXX la data de XXX, în două exemplare în fiecare dintre limbile oficiale ale părţilor, textele în fiecare limbă fiind egal autentice.

Pentru Comunitatea Europeană Pentru Bosnia şi Herţegovina

ANEXĂ

PROTOCOL LA ACORDUL PRIVIND STATELE MEMBRE CARE NU APLICĂ INTEGRAL ACQUIS-UL SCHENGEN

Statele membre care sunt obligate să aplice acquis-ul Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen până la decizia Consiliului în acest sens, eliberează vize naţionale a căror valabilitate este limitată la propriul lor teritoriu.

Aceste state membre pot recunoaşte în mod unilateral vizele Schengen şi permisele de şedere în scopul tranzitării teritoriului lor, în conformitate cu Decizia nr. 985/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006.

Deoarece Decizia nr. 985/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 nu se aplică României şi Bulgariei, Comisia Europeană va propune dispoziţii similare care să le permită acestor ţări să recunoască în mod unilateral vizele Schengen, permisele de şedere şi alte documente similare eliberate de alte state membre care nu sunt integrate pe deplin în spaţiul Schengen, în scopul tranzitării teritoriului lor.

DECLARAŢIE COMUNĂ PRIVIND DANEMARCA

Părţile iau cunoştinţă de faptul că prezentul acord nu se aplică procedurilor de eliberare a vizei de către misiunile diplomatice şi consulatele Regatului Danemarcei.

În astfel de circumstanţe, este de dorit ca autorităţile Danemarcei şi ale Bosniei şi Herţegovinei să încheie, fără întârziere, un acord bilateral privind facilitarea eliberării vizelor în condiţii similare cu cele prevăzute în Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina.

DECLARAŢIE COMUNĂ PRIVIND REGATUL UNIT ŞI IRLANDA

Părţile iau cunoştinţă de faptul că prezentul acord nu se aplică teritoriilor Regatului Unit şi ale Irlandei.

În astfel de circumstanţe, este de dorit ca autorităţile Regatului Unit, ale Irlandei şi ale Bosniei şi Herţegovinei să încheie acorduri bilaterale privind facilitarea eliberării vizelor.

DECLARAŢIE COMUNĂ PRIVIND ISLANDA ŞI NORVEGIA

Părţile iau act de relaţiile strânse dintre Comunitatea Europeană şi Norvegia şi Islanda, în special în temeiul acordului din 18 mai 1999 privind asocierea acestor ţări la punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen.

În astfel de circumstanţe, este de dorit ca autorităţile Norvegiei, Islandei şi ale Bosniei şi Herţegovinei să încheie, fără întârziere, un acord bilateral privind facilitarea eliberării vizelor în condiţii similare cu cele prevăzute în Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina.

DECLARAŢIE COMUNĂ PRIVIND CONFEDERAŢIA HELVETICĂ ŞI LIECHTENSTEIN ( dacă este necesar )

În cazul în care acordul dintre UE, CE şi Confederaţia Helvetică privind asocierea acesteia din urmă la punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen şi protocoalele la acest acord privind Liechtenstein intră în vigoare până la încheierea negocierilor cu Bosnia şi Herţegovina, se va face o declaraţie similară în ceea ce priveşte Elveţia şi Liechtenstein.

DECLARAŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE PRIVIND ACCESUL SOLICITANŢILOR DE VIZE ŞI ARMONIZAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND PROCEDURILE DE ELIBERARE A VIZELOR DE SCURTĂ ŞEDERE ŞI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE VIZĂ DE SCURTĂ ŞEDERE

Recunoscând importanţa transparenţei pentru solicitanţii de vize, Comisia Europeană reaminteşte că propunerea legislativă privind reformularea instrucţiunilor consulare comune pentru misiuni diplomatice şi consulate în ceea ce priveşte vizele a fost adoptată la 19 iulie 2006 de către Comisia Europeană şi se referă la condiţiile de acces a solicitanţilor de vize la misiunile diplomatice şi consulatele statelor membre.

În ceea ce priveşte informaţiile care trebuie puse la dispoziţia solicitanţilor de viză, Comunitatea Europeană consideră că trebuie adoptate măsuri adecvate:

- În general, privind redactarea unor informaţii de bază pentru solicitanţi referitoare la procedura şi condiţiile de solicitare a vizelor şi valabilitatea acestora.

- Comunitatea Europeană va redacta o listă de cerinţe minime în scopul de a se asigura că solicitanţilor de viză din Bosnia şi Herţegovina li se pun la dispoziţie informaţii de bază coerente şi uniforme şi că li se cere să depună, în principiu, aceleaşi documente justificative.

Informaţiile menţionate anterior, inclusiv listele cu agenţiile de voiaj sau operatorii turistici acreditaţi de statele membre în cadrul cooperării consulare locale trebuie difuzate pe scară largă (pe panourile de informaţii ale consulatelor, prin broşuri, pe site-uri internet etc.).

Misiunile diplomatice şi consulatele statelor membre furnizează informaţii despre posibilităţile existente în cadrul acquis-ului Schengen de a facilita eliberarea vizelor de scurtă şedere, de la caz la caz.

DECLARAŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE PRIVIND REVIZUIREA OBLIGAŢIEI DE A DEŢINE VIZĂ PENTRU POSESORII DE PAŞAPOARTE DE SERVICIU

Deoarece scutirea de la obligaţia de a deţine viză pentru posesorii de paşapoarte de serviciu prevăzută în acordurile sau aranjamentele bilaterale încheiate înainte de 1 ianuarie 2007 între diferite state membre şi Bosnia şi Herţegovina continuă să se aplice doar pentru o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fără a aduce atingere dreptului statelor membre sau al Bosniei şi Herţegovinei de a denunţa sau suspenda acordurile bilaterale respective în acest interval de 5 ani, Comunitatea Europeană va reevalua situaţia posesorilor de paşapoarte de serviciu în termen de maximum 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, în vederea unei posibile modificări aduse acordului în acest sens, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (4).

DECLARAŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE PRIVIND SCUTIREA CETĂŢENILOR BULGARI ŞI ROMÂNI DE OBLIGAŢIA DE A DEŢINE VIZĂ DE CĂTRE BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA

Comunitatea Europeană ia cunoştinţă de intenţia Bosniei şi Herţegovinei de a scuti cetăţenii bulgari şi români de obligaţia de a deţine viză printr-o decizie unilaterală.

Luând în considerare importanţa tratamentului egal al tuturor cetăţenilor europeni de către ţările terţe în materie de vize, Comunitatea Europeană îşi declară intenţia de a aştepta ca autorităţile din Bosnia şi Herţegovina să adopte decizia unilaterală de scutire a cetăţenilor bulgari şi români de obligaţia de a deţine viză înainte de a ratifica prezentul Acord de facilitare a eliberării vizelor.

DECLARAŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE PRIVIND FACILITĂŢILE ACORDATE MEMBRILOR FAMILIEI ŞI SOLICITANŢILOR BONA FIDE

Comunitatea Europeană ia cunoştinţă de sugestia Bosniei şi Herţegovinei de a da o definiţie mai largă noţiunii de „membri ai familiei” care trebuie să beneficieze de facilitarea eliberării vizelor, precum şi importanţa pe care Bosnia şi Herţegovina o acordă simplificării mobilităţii pentru această categorie de persoane.

În scopul facilitării mobilităţii unui număr mai mare de persoane care au legături familiale (în special fraţi şi surori, precum şi copiii acestora) cu cetăţeni ai Bosniei şi Herţegovinei care au reşedinţa legală pe teritoriul statelor membre, Comunitatea Europeană invită oficiile consulare ale statelor membre să folosească pe deplin posibilităţile oferite de acquis-ul comunitar referitoare la facilitarea eliberării vizei pentru această categorie de persoane, posibilităţi care includ, în special, simplificarea documentelor justificative cerute solicitanţilor de viză, scutirea de taxelor de procesare şi, dacă e cazul, eliberarea de vize cu intrări multiple.

În plus, Comunitatea Europeană invită oficiile consulare ale statelor membre să folosească pe deplin aceste posibilităţi pentru facilitarea eliberării vizei solicitanţilor bona fide.

***

[1] Printr-o decizie unilaterală, Bosnia şi Herţegovina şi-au anunţat intenţia de a scuti cetăţenii români de obligaţia deţinerii unei vize. O declaraţie a Comunităţii Europene este anexată la prezentul acord, care condiţionează ratificarea Acordului de facilitare a eliberării vizelor de adoptarea de către Bosnia şi Herţegovina a deciziei privind scutirea cetăţenilor români de obligaţia deţinerii unei vize.

[2] JO L 167, 20.6.2006, p.1.

[3] JO C, p. .

[4] JO C…

[5] JO C…

[6] Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [de către Secretariatul General al Consiliului].

Top