EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0140

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

COM/2021/140 final

Bruxelles, 17.3.2021

COM(2021) 140 final

2021/0071(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXT

Temeiurile și obiectivele propunerii

În conformitate cu Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, resortisanții țărilor terțe a căror reședință sau ședere pe teritoriul unui stat membru este legală pot călători liber pe teritoriul celorlalte state membre, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții. Prin urmare, politica elaborată de Uniune care asigură neefectuarea vreunui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne aduce beneficii nu numai cetățenilor Uniunii, ci și resortisanților țărilor terțe care au dreptul de a călători în UE. Unele dintre restricțiile adoptate de statele membre pentru a limita răspândirea coronavirusului sindromului respirator acut sever 2 („SARS-CoV-2”) și a bolii cauzate de acesta („COVID-19”) au afectat însă exercitarea acestui drept. Aceste măsuri au constat adesea în restricții la intrarea pe teritoriu sau în alte cerințe specifice aplicabile călătorilor transfrontalieri, cum ar fi obligația de a sta în carantină sau în autoizolare ori de a efectua un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 înainte și/sau după sosire.

Pentru a se asigura o abordare bine coordonată, previzibilă și transparentă cu privire la adoptarea de restricții privind libera circulație, Consiliul a adoptat, la 13 octombrie 2020, Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 1 , care se referă și la situația resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință în Uniune este legală. În conformitate cu punctul 17 din Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului, statele membre ar putea să le impună persoanelor care călătoresc din zone de risc într-un alt stat membru al UE să stea în carantină/autoizolare și/sau să efectueze înainte și/sau după sosire un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Pentru a face dovada respectării diferitelor cerințe, călătorilor li s-a cerut să furnizeze diverse tipuri de documente justificative, cum ar fi adeverințe medicale, rezultate ale testelor sau declarații. Ca urmare a lipsei unor formate standardizate și securizate, călătorii s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește acceptarea documentelor lor și, de asemenea, s-au raportat cazuri de prezentare a unor documente frauduloase sau falsificate 2 . Este probabil ca aceste probleme, care pot duce la întârzieri și piedici inutile, să se accentueze și mai mult, deoarece tot mai mulți europeni sunt testați pentru virusul SARS-CoV-2, sunt vaccinați împotriva COVID-19 și primesc documente justificative în acest sens. Consiliul European a abordat această chestiune. În declarația pe care au adoptat-o în urma videoconferințelor informale din 25 și 26 februarie 2021 3 , membrii Consiliului European au solicitat continuarea lucrărilor în ceea ce privește o abordare comună a adeverințelor de vaccinare.

Există un consens între statele membre cu privire la utilizarea acestor adeverințe în scopuri medicale, astfel încât să se asigure o monitorizare corespunzătoare între prima și cea de a doua doză, precum și orice rapel ulterior necesar. Statele membre lucrează la elaborarea adeverințelor de vaccinare, utilizând adesea informațiile disponibile în registrele de imunizare.

Comisia a colaborat cu statele membre în cadrul rețelei de e-sănătate, o rețea voluntară care conectează autoritățile naționale responsabile cu e-sănătatea, în vederea pregătirii interoperabilității adeverințelor de vaccinare. La 27 ianuarie 2021, rețeaua de e-sănătate a adoptat orientări privind dovada vaccinării în scopuri medicale, pe care le-a actualizat la 12 martie 2021 4 . Aceste orientări definesc elementele centrale de interoperabilitate, și anume un set minim de date pentru adeverințele de vaccinare și un identificator unic. Rețeaua de e­sănătate și Comitetul pentru securitate sanitară, instituit prin articolul 17 din Decizia 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului 5 , au lucrat, de asemenea, la elaborarea unui set standardizat comun de date pentru adeverințele privind rezultatele testelor pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 6 , la elaborarea unor orientări privind adeverințele de vindecare și seturile de date aferente, precum și la elaborarea unor linii directoare privind interoperabilitatea certificatelor de sănătate 7 .

Pe baza lucrărilor tehnice desfășurate până în prezent, Comisia prezintă, în Propunerea de regulament privind adeverința electronică verde [COM (2021)/xxx], care este înaintată în paralel cu prezenta propunere, instituirea unui cadru la nivelul UE pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor de vaccinare pe teritoriul UE, ca parte a unei „adeverințe electronice verzi”. Totodată, acest cadru ar trebui să acopere și alte adeverințe eliberate în timpul pandemiei de COVID-19, și anume documente care certifică un rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și documente care atestă faptul că persoana în cauză s-a vindecat după ce a fost infectată cu virusul SARS­CoV-2. Astfel, persoanele care nu sunt vaccinate sau care nu au avut încă posibilitatea de a fi vaccinate pot să beneficieze, de asemenea, de acest cadru interoperabil, ceea ce va facilita călătoriile acestora. Chiar dacă, de exemplu, copiii nu pot beneficia deocamdată de vaccinarea împotriva COVID-19, ei ar trebui să poată primi o adeverință de testare sau de vindecare, care ar putea fi primită și de părinți în numele lor.

Cadrul stabilit în Propunerea de regulament privind adeverința electronică verde [COM (2021)/xxx] li se aplică cetățenilor Uniunii sau membrilor de familie ai acestora care pot fi resortisanți ai unei țări terțe. Prezenta propunere are ca obiectiv asigurarea faptului că același cadru se aplică și altor resortisanți ai țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul unui stat membru al UE este legală și care au dreptul de a călători în alt stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii.

În temeiul articolului 77 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea dezvoltă politici care stabilesc condițiile în care resortisanții țărilor terțe pot circula liber în interiorul Uniunii. Cu toate acestea, unele dintre măsurile adoptate de statele membre pentru a limita răspândirea pandemiei de COVID-19 au avut un impact asupra libertății resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință este legală de a circula în interiorul Uniunii. Aceste măsuri au constat adesea în restricții la intrarea pe teritoriu sau în alte cerințe specifice aplicabile călătorilor transfrontalieri, cu un impact deosebit de puternic asupra persoanelor care locuiesc în regiuni de frontieră și pentru care trecerea frontierei face parte din viața lor de zi cu zi, din motive profesionale, educaționale sau sanitare, pentru a face cumpărături sau pentru a participa la activități culturale și recreative, cerințe precum obligația de a sta în carantină sau în autoizolare ori de a efectua un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 înainte și/sau după sosire.

Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului a stabilit o abordare coordonată cu privire la următoarele puncte-cheie: aplicarea unor criterii și praguri comune pentru a decide cu privire la introducerea de restricții legate de libera circulație, cartografierea riscului de transmitere a COVID-19, publicată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) 8 , pe baza unui cod de culori stabilit de comun acord, precum și o abordare coordonată în ceea ce privește eventualele măsuri care ar putea fi aplicate în mod corespunzător persoanelor care se deplasează între diferite zone, în funcție de nivelul riscului de transmitere în zonele respective.

La 30 octombrie 2020, Consiliul a adoptat Recomandarea (UE) 2020/1632 a Consiliului privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 în spațiul Schengen, în care a recomandat statelor membre care au obligații în temeiul acquis-ului Schengen să aplice principiile, criteriile comune, pragurile comune și cadrul comun de măsuri prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului. Pentru a se asigura interoperabilitatea dintre diferitele soluții tehnice privind adeverințele de vaccinare ce sunt în curs de dezvoltare de către statele membre, dintre care unele au început deja să accepte dovezi ale vaccinării pentru a-i scuti pe călători de obligația de a respecta anumite restricții, sunt necesare condiții uniforme pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19.

Cadrul „adeverinței electronice verzi” care urmează să fie instituit ar trebui să stabilească formatul și conținutul adeverințelor privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19. De asemenea, conform propunerii Comisiei, cadrul „adeverinței electronice verzi” ar trebui să asigure faptul că aceste adeverințe se pot elibera într-un format interoperabil și pot fi verificate în mod fiabil atunci când sunt prezentate de deținător în alte state membre, facilitând astfel călătoriile în interiorul Uniunii Europene.

Adeverințele ar trebui să conțină numai datele cu caracter personal necesare. Având în vedere faptul că datele cu caracter personal includ date medicale sensibile, ar trebui să se asigure un nivel foarte ridicat de protecție a datelor și să se respecte principiile de reducere la minimum a datelor. În special, cadrul „adeverinței electronice verzi” nu ar trebui să necesite crearea și asigurarea mentenanței unei baze de date la nivelul UE, ci ar trebui să permită verificarea descentralizată a adeverințelor interoperabile semnate digital.

Regulamentul propus (UE) 2021/XXX ține seama de eforturile depuse în prezent la nivel internațional, cum ar fi cele desfășurate sub egida Organizației Mondiale a Sănătății („OMS”) și a altor agenții specializate ale Organizației Națiunilor Unite, pentru a stabili specificații și orientări privind utilizarea tehnologiilor digitale în scopul documentării situației vaccinării. Țările terțe ar trebui încurajate să recunoască „adeverința electronică verde” atunci când renunță la restricțiile privind călătoriile neesențiale. În special, aceasta ar putea include interoperabilitatea dintre sistemele tehnologice instituite la nivel mondial și sistemele instituite în scopul prezentului regulament pentru a facilita călătoriile în interiorul Uniunii Europene.

Coerența cu dispozițiile deja existente în domeniul de politică vizat

Prezenta propunere nu aduce atingere normelor Schengen în ceea ce privește condițiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe. Regulamentul propus nu ar trebui înțeles în niciun caz ca încurajând sau facilitând reintroducerea controalelor la frontierele interne, care trebuie să rămână o măsură de ultimă instanță, sub rezerva condițiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/399 („Codul Frontierelor Schengen”) 9 .

Propunerea completează și se bazează pe alte inițiative de politică adoptate în timpul pandemiei de COVID-19 în domeniul liberei circulații și al călătoriilor, cum ar fi Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului, Recomandarea (UE) 2021/119 a Consiliului, Recomandarea (UE) 2020/912 a Consiliului și Recomandarea (UE) 2021/132 a Consiliului 10 . În special, Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului descrie principiile generale pe baza cărora statele membre ar trebui să își coordoneze acțiunile pentru a adopta și a aplica măsuri în domeniul liberei circulații în vederea protejării sănătății publice ca răspuns la pandemia de COVID-19, iar Recomandarea (UE) 2020/912 a Consiliului enumeră țările terțe din care ar trebui permise călătoriile neesențiale, precum și funcțiile și necesitățile pentru care sunt permise călătoriile esențiale, indiferent de țara terță de origine. În viitorul imediat, Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în practică a acestei din urmă recomandări și va propune modificări în conformitate cu evoluțiile în materie.

Coerența cu alte domenii de politică a Uniunii

Prezenta propunere face parte din setul de măsuri ale UE menite să contracareze efectele pandemiei de COVID-19. Aceasta se bazează, în special, pe lucrările tehnice anterioare desfășurate în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară și în cadrul rețelei de e-sănătate, o rețea voluntară care conectează autoritățile naționale responsabile cu e-sănătatea.

Prezenta propunere este coerentă cu politica Uniunii în domeniul imigrației resortisanților țărilor terțe.

Legislația în vigoare a UE nu conține dispoziții privind eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor care atestă starea de sănătate a deținătorilor, chiar dacă prezentarea unor astfel de adeverințe poate fi necesară pentru a elimina anumite restricții privind dreptul de a călători impuse în timpul unei pandemii. Prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții pentru a se asigura interoperabilitatea și securitatea acestor adeverințe.

Prezenta propunere ține seama de eforturile depuse în prezent la nivel internațional, cum ar fi cele desfășurate sub egida agențiilor specializate ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv a Organizației Mondiale a Sănătății („OMS”) și a altor agenții specializate ale Organizației Națiunilor Unite, pe baza Regulamentului sanitar internațional, pentru a stabili specificații și orientări privind utilizarea tehnologiilor digitale în scopul documentării situației vaccinării. Țările terțe ar trebui încurajate să recunoască „adeverința electronică verde” atunci când renunță la restricțiile privind călătoriile neesențiale.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temeiul juridic

Articolul 77 alineatul (2) litera (c) din TFUE prevede că Uniunea stabilește condițiile în care resortisanții țărilor terțe a căror ședere sau reședință este legală pot circula liber, pentru o durată scurtă, în interiorul Uniunii. Se aplică procedura legislativă ordinară.

Propunerea urmărește să faciliteze călătoriile resortisanților țărilor terțe în interiorul UE în timpul pandemiei de COVID-19 prin instituirea unui cadru comun pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19. Acest lucru ar trebui să le permită resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință într-un stat membru este legală și care au dreptul de a călători în celelalte state membre să demonstreze că îndeplinesc cerințele de sănătate publică impuse, în conformitate cu dreptul Uniunii, de statul membru de destinație. Propunerea urmărește, de asemenea, să asigure faptul că restricțiile legate de libera circulație aflate în prezent în vigoare pentru a limita răspândirea COVID-19 pot fi ridicate în mod coordonat, pe măsură ce devin disponibile mai multe dovezi științifice.

Prezenta propunere nu stabilește nici o obligație, și nici un drept la vaccinare. Strategiile de vaccinare țin de competența națională a statelor membre.

Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)

Obiectivele prezentei propuneri, și anume facilitarea circulației în interiorul Uniunii în timpul pandemiei de COVID-19 prin instituirea unor adeverințe sigure și interoperabile referitoare la situația, din punctul de vedere al vaccinării, al testării și al vindecării, a deținătorului adeverinței, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de fiecare stat membru în parte, ci, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.

Absența unei acțiuni la nivelul UE ar duce probabil la adoptarea de către statele membre a unor sisteme diferite, iar resortisanții țărilor terțe a căror ședere sau reședință este legală care își exercită dreptul la liberă circulație s-ar confrunta, în consecință, cu probleme în ceea ce privește recunoașterea în alte state membre a documentelor care le-au fost eliberate. În special, este necesar să se convină asupra standardelor tehnice care trebuie utilizate pentru a se asigura interoperabilitatea, securitatea și verificabilitatea adeverințelor eliberate.

Proporționalitatea

Acțiunea UE poate aduce o valoare adăugată considerabilă în ceea ce privește abordarea provocărilor identificate mai sus și este singura modalitate prin care se poate realiza și menține un cadru convergent și compatibil.

Adoptarea unor măsuri unilaterale sau necoordonate referitoare la certificatele de sănătate privind COVID-19 poate conduce la instituirea unor măsuri ce limitează posibilitatea resortisanților țărilor terțe care au dreptul de a călători în Uniune de a efectua astfel de călătorii.

În conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/XXXX care se aplică integral prezentului regulament propus, acesta din urmă ar trebui să fie suspendat odată cu sfârșitul pandemiei de COVID-19, deoarece, începând din acel moment, nu va exista nicio justificare pentru a le impune resortisanților țărilor terțe obligația de a prezenta vreun document de sănătate atunci când călătoresc în interiorul Uniunii. Totodată, aceste dispoziții ar trebui să se aplice din nou dacă OMS declară izbucnirea unei alte pandemii, ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, a unei variante a acestuia sau a altei boli infecțioase cu potențial epidemiologic.

Alegerea instrumentului

Un regulament asigură punerea în aplicare directă, imediată și comună a dreptului UE în toate statele membre.

3.REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX POST, CONSULTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE ȘI EVALUĂRII IMPACTULUI

Consultările părților interesate

Propunerea ia în considerare discuțiile purtate la intervale regulate cu statele membre, schimburile tehnice care au loc în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară și al rețelei de e-sănătate, informațiile disponibile cu privire la evoluția situației epidemiologice și dovezile științifice relevante disponibile.

Obținerea și utilizarea expertizei

Propunerea se bazează pe schimburile tehnice care au loc în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară și al rețelei de e-sănătate, pe informațiile publicate de ECDC cu privire la situația epidemiologică legată de pandemia de COVID-19 și pe dovezile științifice relevante disponibile.

Evaluarea impactului

Având în vedere caracterul urgent al situației, Comisia nu a efectuat nicio evaluare a impactului.

Drepturile fundamentale

Prezenta propunere implică prelucrarea de date cu caracter personal, inclusiv de date privind sănătatea. Există impacturi potențiale asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor, și anume asupra celor prevăzute la articolul 7 din cartă privind respectarea vieții private și la articolul 8 privind protecția datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, inclusiv colectarea, accesul și utilizarea datelor cu caracter personal, afectează dreptul la viața privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal prevăzute în cartă. Orice atingere adusă acestor drepturi fundamentale trebuie să fie justificată.

În ceea ce privește dreptul la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv la securitatea datelor, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 11 . Nu este prevăzută nicio derogare de la regimul de protecție a datelor al Uniunii, iar statele membre trebuie să aplice norme și condiții clare și garanții solide, în conformitate cu normele UE privind protecția datelor. Regulamentul propus nu instituie o bază de date europeană privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 sau vindecarea de COVID-19. În sensul regulamentului propus, datele cu caracter personal trebuie doar să fie incluse în adeverința eliberată, care ar trebui să fie protejată împotriva falsificării și a manipulării frauduloase.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Finanțarea acțiunilor de sprijinire a acestei inițiative va fi acoperită de fișa financiară legislativă prezentată împreună cu Propunerea de regulament (UE) 2021/XXX.

5.ELEMENTE DIVERSE

Planurile de implementare și mecanismele de monitorizare, evaluare și raportare

Nu se aplică.

Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii

Articolul 1 din propunere prezintă obiectul regulamentului propus.

Articolul 2 prevede intrarea în vigoare de urgență a regulamentului.

2021/0071 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)În temeiul acquis-ului Schengen, resortisanții țărilor terțe care au reședința legală în Uniune și resortisanții țărilor terțe care au intrat în mod legal pe teritoriul unui stat membru pot circula liber pe teritoriile tuturor celorlalte state membre în decursul a 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

(2)La 30 ianuarie 2020, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății („OMS”) a declarat o urgență de sănătate publică de importanță internațională cu privire la epidemia provocată de coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS­CoV­2), care cauzează boala COVID-19 („COVID-19”). La 11 martie 2020, OMS a evaluat drept pandemie situația cauzată de COVID-19.

(3)Pentru a limita răspândirea virusului, statele membre au adoptat diverse măsuri, dintre care unele au avut consecințe asupra călătoriilor către și pe teritoriul statelor membre, cum ar fi restricțiile la intrarea pe teritoriu sau cerințele impuse călătorilor transfrontalieri de a sta în carantină.

(4)La 13 octombrie 2020, Consiliul a adoptat Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 12 .

(5)La 30 octombrie 2020, Consiliul a adoptat Recomandarea (UE) 2020/1632 a Consiliului 13 privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 în spațiul Schengen, în care a recomandat statelor membre care au obligații în temeiul acquis-ului Schengen să aplice principiile, criteriile comune, pragurile comune și cadrul comun de măsuri prevăzute în Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului.

(6)Multe state membre au lansat sau intenționează să lanseze inițiative de eliberare a unor adeverințe de vaccinare. Pentru a fi însă utilizate în mod eficace în contextul călătoriilor transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii, aceste adeverințe trebuie să fie pe deplin interoperabile, sigure și verificabile. Este necesară o abordare convenită de comun acord între statele membre cu privire la conținutul, formatul, principiile și standardele tehnice ale acestor adeverințe.

(7)Mai multe state membre scutesc deja persoanele vaccinate de anumite restricții de călătorie. În cazul în care acceptă dovada vaccinării pentru a elimina restricțiile de călătorie instituite în conformitate cu dreptul Uniunii cu scopul de a limita răspândirea COVID-19, cum ar fi cerințele de a sta în carantină/autoizolare sau de a efectua un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, statele membre ar trebui să aibă obligația de a accepta, în aceleași condiții, adeverințele valabile de vaccinare eliberate de alte state membre în conformitate cu Propunerea de regulament privind adeverința electronică verde [COM(2021)/xxx]. Această acceptare ar trebui să aibă loc în aceleași condiții, ceea ce înseamnă că, de exemplu, în cazul în care un stat membru consideră că este suficientă administrarea unei singure doze dintr-un vaccin, ar trebui să considere la fel și în cazul deținătorilor unei adeverințe de vaccinare care indică o singură doză a aceluiași vaccin. Din motive de sănătate publică, această obligație ar trebui să se limiteze la persoanele care au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinuri care au primit o autorizație de introducere pe piață în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 14 . Acest lucru nu ar trebui să împiedice statele membre să decidă acceptarea adeverințelor de vaccinare eliberate pentru alte vaccinuri împotriva COVID-19, cum ar fi vaccinurile care au primit o autorizație de introducere pe piață din partea autorității competente a unui stat membru în temeiul Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului 15 , vaccinurile a căror distribuție a fost autorizată temporar în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2001/83/CE sau vaccinurile care au fost înscrise pe lista OMS privind utilizările de urgență. Regulamentul (UE) 2021/xxxx din xx xx 2021 stabilește un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19 în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19. Acesta li se aplică cetățenilor Uniunii și resortisanților țărilor terțe care sunt membri de familie ai unor cetățeni ai Uniunii.

(8)În conformitate cu articolele 19, 20 și 21 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen, resortisanții țărilor terțe care intră sub incidența acestor dispoziții pot călători liber pe teritoriul celorlalte state membre.

(9)Pentru a facilita călătoriile pe teritoriile statelor membre pentru resortisanții țărilor terțe care au dreptul de a efectua astfel de călătorii, cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19 instituit prin Regulamentul (UE) 2021/xxxx ar trebui să li se aplice și resortisanților țărilor terțe care nu fac deja obiectul regulamentului menționat, cu condiția ca șederea sau reședința respectivilor resortisanți ai țărilor terțe pe teritoriul unui stat membru să fie legală și ca aceștia să aibă dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

(10)Pentru a putea fi utilizate în mod eficace în contextul călătoriilor transfrontaliere, aceste adeverințe trebuie să fie pe deplin interoperabile.

(11)Prezentul regulament nu ar trebui înțeles ca o facilitare sau ca o încurajare a adoptării de restricții de călătorie privind libera circulație sau alte drepturi fundamentale, restricții instituite ca răspuns la pandemie. În plus, necesitatea de a verifica adeverințele instituite prin Regulamentul (UE) 2021/xxx nu poate justifica, ca atare, reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne. Controalele la frontierele interne ar trebui să rămână o măsură de ultimă instanță, sub rezerva normelor specifice prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/399 (Codul Frontierelor Schengen) 16 .

(12)În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis­ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament, dacă îl va pune în aplicare.

(13)Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului 17 ; prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale. Deși Irlanda nu face obiectul prezentului regulament, în scopul facilitării călătoriilor în interiorul Uniunii, Irlanda ar putea, de asemenea, să le elibereze resortisanților țărilor terțe a căror reședință sau ședere pe teritoriul său este legală adeverințe care respectă aceleași cerințe ca cele aplicabile adeverinței electronice verzi, iar statele membre ar putea accepta aceste adeverințe. Irlanda ar putea accepta, de asemenea, adeverințele eliberate de statele membre resortisanților țărilor terțe a căror reședință sau ședere pe teritoriul lor este legală.

(14)În ceea ce privește Bulgaria, Croația, Ciprul și România, prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen în înțelesul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003, al articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005 și, respectiv, al articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2011.

(15)În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se află sub incidența domeniului menționat la articolul 1 punctul C din Decizia 1999/437/CE a Consiliului 18 .

(16)În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se află sub incidența domeniului menționat la articolul 1 punctul C din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului 19 .

(17)În ceea ce privește Liechtensteinul, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se află sub incidența domeniului menționat la articolul 1 punctul C din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului 20 .

(18)Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Comitetul european pentru protecția datelor au fost consultate în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului 21 și au emis un aviz la [...],

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Statele membre aplică normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/XXXX [Regulamentul privind adeverința electronică verde] acelor resortisanți ai țărilor terțe care nu intră sub incidența regulamentului respectiv, dar a căror reședință sau ședere pe teritoriul unui stat membru este legală și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    Președintele

(1)    JO L 337, 14.10.2020, p. 3.
(2)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates  
(3)    SN 2/21.
(4)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf  
(5)    Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).
(6)    Disponibil la: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(7)    Disponibile la: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf  
(8)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(9)    Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).
(10)    Recomandarea (UE) 2021/119 a Consiliului din 1 februarie 2021 de modificare a Recomandării (UE) 2020/1475 privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 36, 2.2.2021, p. 1 și Recomandarea (UE) 2021/132 a Consiliului din 2 februarie 2021 de modificare a Recomandării (UE) 2020/912 privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții, JO L 41, 4.2.2021, p. 1.
(11)    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(12)    JO L 337, 14.10.2020, p. 3.
(13)    Recomandarea (UE) 2020/1632 a Consiliului din 30 octombrie 2020 privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 în spațiul Schengen (JO L 366, 4.11.2020, p. 25).
(14)    Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor la nivelul Uniunii privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1).
(15)    Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
(16)    Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).
(17)    Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
(18)    Decizia Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
(19)    Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).
(20)    Decizia Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în ceea ce privește eliminarea controalelor la frontierele interne și circulația persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19).
(21)    Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
Top