EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0442

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa

COM/2020/442 final

Bruxelles, 27.5.2020

COM(2020) 442 final

COMUNICARE A COMISIEI

Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa

UN BUGET AL UE CARE CAPACITEAZĂ PUTEREA DE ACȚIUNE A PLANULUI DE REDRESARE PENTRU EUROPA

1.Un buget al UE ambițios și inovator pentru redresarea europeană

Comisia a prezentat un plan ambițios și cuprinzător, menit să asigure redresarea europeană 1 . Acesta se bazează pe solidaritate și echitate și este profund ancorat în principiile și valorile comune ale Uniunii. Planul stabilește modalitățile prin care economia europeană poate fi relansată, poate deveni mai echitabilă, mai rezilientă și mai durabilă pentru generațiile viitoare și cum se pot impulsiona tranziția verde și cea digitală.

Pandemia de COVID-19 a afectat întregul teritoriu al Uniunii până în cele mai mici colțuri și întreaga lume deopotrivă. Cu toate acestea, de la un stat membru la altul există diferențe considerabile în ceea ce privește impactul economic și social al pandemiei și capacitatea de a absorbi șocul și de a răspunde la acesta. Această situație riscă să creeze divergențe nefaste între economiile statelor membre și pune o presiune foarte mare asupra pieței unice. Europa are nevoie de un răspuns coordonat, care să fie rapid, ambițios și direcționat astfel încât să răspundă nevoilor celor mai acute.

Realizarea planului de redresare va necesita investiții publice și private masive. Sunt necesare măsuri ferme de răspuns la aceste nevoi, în scopul de a elimina decalajul total în materie de investiții publice și private de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR, de a remedia daunele economice și sociale imediate cauzate de pandemie și de a înscrie temeinic Uniunea pe calea unei redresări durabile și reziliente 2 .

Comisia propune să se exploateze întregul potențial al bugetului UE, pentru a mobiliza investiții și a concentra alocarea de sprijin financiar în primii ani ai procesului de redresare, care sunt cruciali. Aceste propuneri se bazează pe:

Øun Instrument european pentru redresare în situații de urgență (instrumentul „Next Generation EU”), în valoare de 750 de miliarde EUR 3 . Acesta va duce la o consolidare temporară a bugetului UE cu noi fonduri colectate pe piețele financiare. Fondurile colectate vor fi canalizate prin intermediul programelor UE în direcția susținerii măsurilor urgente necesare pentru a proteja mijloacele de subzistență, a repune economia pe picioare și a încuraja o creștere durabilă și rezilientă.

Øun cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 consolidat Comisia propune crearea de noi instrumente și consolidarea programelor-cheie prin recurgerea la instrumentul „Next Generation EU” în vederea direcționării rapide a investițiilor acolo unde sunt cel mai necesare, a consolidării pieței unice, a intensificării cooperării în domenii precum sănătatea și gestionarea crizelor și a dotării Uniunii cu un buget pe termen lung care să impulsioneze tranziția verde și cea digitală și să edifice o economie mai echitabilă și mai rezilientă.

Pe lângă cele trei plase de siguranță importante destinate lucrătorilor, întreprinderilor și statelor aprobate de Consiliul European la 23 aprilie în cadrul unui pachet în valoare de 540 de miliarde EUR, aceste măsuri excepționale luate la nivelul UE ar reprezenta 1 290 de miliarde EUR sub formă de sprijin specific și concentrat la începutul perioadei pentru redresarea Europei 4 . Aplicând estimări prudente ale efectului de levier al cadrului financiar multianual și al instrumentului „Next Generation EU”, reiese că investițiile totale care ar putea fi generate de acest pachet de măsuri sunt de 3 100 de miliarde EUR.

Aceste măsuri răspund cu hotărâre solicitărilor Parlamentului European privind „un pachet masiv de investiții pentru redresare și reconstrucție pentru a sprijini economia europeană după criză [...] într-un nou cadru financiar multianual 5 și ale șefilor de stat cu privire la un fond de redresare care „să aibă o capacitate suficientă, să fie orientat către sectoarele și zonele geografice cele mai afectate din Europa și să fie dedicat combaterii acestei crize fără precedent 6 .

Această înțelegere comună a situației poate sta la baza unui acord rapid și cuprinzător între instituții. Comisia adresează Parlamentului European și Consiliului un apel la o cooperare foarte strânsă cu privire la toate elementele acestui plan de redresare și le invită să efectueze anual analiza cheltuielilor finanțate din venituri alocate externe în cadrul instrumentului „Next Generation EU”. Principiile acestei analize ar putea fi stabilite într-o declarație interinstituțională. Ajungerea la un acord rapid cu privire la „Next Generation EU” și la un buget ambițios pe termen lung va oferi o puternică mărturie a solidarității și voinței europene, într-un moment în care miza este mai mare ca niciodată.

Bugetul UE pe termen lung, consolidat cu ajutorul „Noii generații UE”, este cel mai în măsură să asigure resursele necesare redresării la nivel european. Bugetul UE asigură un cadru transparent și de încredere pentru programul de investiții masive care se prefigurează, ancorat în metoda comunitară de guvernanță și de luare a deciziilor. Bugetul UE a făcut deja dovada rolului său de stimulare a investițiilor, coeziunii și solidarității și consolidează piața unică a Europei.

În ultimele săptămâni, Comisia a făcut uz pe deplin de marjele de flexibilitate ale actualului buget al UE, astfel încât și ultimul euro disponibil să fie alocat pentru salvarea de vieți omenești și protejarea mijloacelor de subzistență. Aceste măsuri au demonstrat capacitatea bugetului UE de a furniza rapid statelor membre un sprijin substanțial în caz de criză. În schimb, aceste măsuri au epuizat toate marjele rămase de flexibilitate ale bugetului actual al UE, subliniind necesitatea de a institui de urgență noi măsuri în vederea activării următoarele etape ale redresării, care sunt cruciale.

Elementele fundamentale ale propunerilor Comisiei privind un nou buget pe termen lung, modern și flexibil, care să fie bine adaptat la prioritățile politice ale Uniunii sunt valabile și astăzi. În prezent, Comisia propune ca aceste propuneri să fie adaptate și consolidate astfel încât să asigure resursele necesare redresării Europei. Progresele considerabile care au fost deja realizate în cadrul Parlamentului European și al Consiliului vor crea condițiile optime pentru obținerea rapidă a unui acord.

Dubla tranziție către o Europă verde și digitală reprezintă în continuare provocarea definitorie a generației actuale. Acest fapt se reflectă în întregul cuprins al propunerilor Comisiei. Realizarea de investiții într-un val de renovări la scară largă, în energiile regenerabile și soluțiile bazate pe hidrogenul curat, în transporturile nepoluante, în sustenabilitatea alimentară și într-o economie circulară inteligentă au un potențial enorm de stimulare a creșterii economiei europene. Sprijinul ar trebui să fie coerent cu obiectivele climatice și de mediu ale Uniunii. Investițiile în infrastructura și competențele digitale vor contribui la stimularea competitivității și a suveranității tehnologice. Investițiile în reziliența la viitoarele provocări legate de sănătate și în autonomia strategică îi vor permite Uniunii să fie mai bine pregătită pentru viitoarele crize.

Datorită „Noii generații UE”, bugetul UE va avea capacitatea de acțiune suplimentară necesară pentru a răspunde cu fermitate provocărilor celor mai urgente. Acesta va fi un instrument de urgență punctual, disponibil pe o perioadă limitată și utilizat exclusiv pentru măsurile de răspuns și de redresare în situații de criză. Fondurile vor fi canalizate prin intermediul bugetului UE către statele membre pentru a sprijini prioritățile în materie de investiții și reforme și vor fi utilizate pentru consolidarea programelor financiare esențiale pentru redresare până la data de 31 decembrie 2024. Mobilizarea de fonduri pe piețele financiare va contribui la eșalonarea în timp a costurilor de finanțare, ceea ce le va permite statelor membre să nu furnizeze contribuții suplimentare considerabile la bugetul UE în perioada 2021-2027. De asemenea, Comisia va propune noi resurse proprii care ar putea contribui la rambursarea fondurilor colectate pe piețe în cadrul instrumentului „Next Generation EU”.

Lansarea rapidă a „Noii generații UE” va avea o importanță determinantă pentru schimbarea cursului evenimentelor în ceea ce privește criza economică. În plus, pentru ca fondurile necesare pentru a răspunde celor mai stringente nevoi să fie disponibile cât mai curând, Comisia propune modificarea actualului cadru financiar multianual 2014-2020 prin punerea la dispoziție a unor fonduri suplimentare de 11,5 miliarde EUR încă din 2020. Această finanțare suplimentară ar urma să fie destinată REACT-UE, Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate și Fondului european pentru dezvoltare durabilă, pentru a reflecta caracterul urgent al acestor nevoi.

2.Cum se va utiliza instrumentul „Next Generation EU”?

Fiecare program și fiecare euro din acest pachet vor fi utilizate pentru a răspunde necesităților cu adevărat cruciale în materie de redresare, identificate ca atare în evaluarea nevoilor realizată de Comisie. Aceste propuneri se concentrează asupra domeniilor în care bugetul UE poate avea o influență maximă, completând și amplificând acțiunile esențiale întreprinse de statele membre.

Pachetul se bazează pe trei piloni: instrumente de sprijinire a eforturilor depuse de statele membre pentru a se redresa, a remedia consecințele crizei și a ieși mai puternice din aceasta; măsuri de stimulare a investițiilor private și de sprijinire a întreprinderilor aflate în dificultate; consolidarea principalelor programe ale UE pentru a valorifica învățămintele desprinse din criză și pentru a spori soliditatea și reziliența pieței unice.

1)Sprijinirea eforturilor depuse de statele membre pentru a se redresa, a remedia consecințele crizei și a ieși mai puternice din aceasta

Investițiile publice joacă un rol vital în cadrul unui proces echilibrat și durabil de redresare. Prin urmare, cea mai mare parte a finanțării disponibile în cadrul instrumentului „Next Generation EU” (peste 80%) va fi utilizată pentru a sprijini investițiile și reformele din statele membre, fiind alocată cu prioritate acolo unde impactul crizei și necesitățile în materie de reziliență sunt cele mai mari. Principalul instrument de redresare va fi un nou Mecanism de redresare și reziliență, conceput special pentru a finanța investiții și reforme aliniate la prioritățile europene. Politica de coeziune va juca un rol esențial în sprijinirea unei redresări echilibrate și durabile, prin intermediul unei noi inițiative, denumită REACT-UE, concepută pentru a răspunde celor mai presante nevoi economice și sociale și pentru a aduce ajustări viitoarelor programe de coeziune, în scopul de a spori gradul de flexibilitate al acestora și de a le alinia pe deplin la prioritățile redresării. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală va ajuta fermierii și zonele rurale să realizeze tranziția verde și va susține investițiile și reformele esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Europei în materie de mediu. În ultimul rând, un Mecanism pentru o tranziție justă consolidat în mod semnificativ va ajuta statele membre să accelereze tranziția către o economie verde și, în modul acesta, să stimuleze sectorul economic.

ØUn nou Mecanism de redresare și reziliență

Bugetul UE poate acorda o susținere importantă pentru investițiile și prioritățile în materie de reforme stabilite în cadrul semestrului european, sprijin cu atât mai important într-un moment în care bugetele naționale se află sub presiune.

Elementul central al planului de redresare va fi un nou Mecanism de redresare și reziliență. Obiectivul acestui mecanism va fi de a sprijini investițiile și reformele esențiale pentru o redresare durabilă, de a îmbunătăți reziliența economică și socială a statelor membre și de a sprijini tranziția verde și cea digitală. Acesta va fi disponibil pentru toate statele membre, dar sprijinul va fi alocat prioritar regiunilor din Uniune care sunt cele mai afectate și se confruntă cu cele mai mari nevoi în materie de reziliență. Această concentrare va contribui la contracararea divergențelor din ce în ce mai mari dintre statele membre și la pregătirea economiilor noastre pentru viitor.

Mecanismul va oferi sprijin financiar pe scară largă pentru investițiile și reformele care vizează sporirea rezilienței economiilor statelor membre. Aspectul esențial al mecanismului este că va asigura faptul că aceste investiții și reforme se vor concentra asupra provocărilor și a nevoilor de investiții legate de tranziția verde și cea digitală. Acesta va ajuta statele membre să abordeze dificultățile economice și sociale exacerbate în urma crizei, în diverse domenii, precum protecția socială, ocuparea forței de muncă, competențele, educația, cercetarea, inovarea și sănătatea, dar și în domenii legate de mediul de afaceri, inclusiv administrația publică și sectorul financiar. Comisia va oferi un sprijin tehnic amplu, astfel încât fondurile să fie utilizate în mod optim.

Conform propunerii, mecanismul va avea un buget de 560 de miliarde EUR, care îi va permite să contribuie la finanțarea planurilor de redresare și de reziliență ale statelor membre. Acesta va fi dotat cu un mecanism de grant în valoare de până la 310 miliarde EUR și va putea acoperi până la 250 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi. 

Mecanismul de redresare și reziliență va fi bine integrat în semestrul european. Statele membre vor elabora planuri de redresare și reziliență care vor face parte din programele lor naționale de reformă. Aceste planuri vor stabili prioritățile în materie de investiții și reforme și pachetele de investiții aferente care urmează să fie finanțate în cadrul mecanismului, sprijinul urmând să se acorde în tranșe, în funcție de progresele realizate și pe baza unor criterii de referință predefinite.

ØREACT-UE – sporirea sprijinului pentru coeziune destinat statelor membre

Comisia propune o nouă inițiativă, denumită REACT-UE, în scopul de a spori sprijinul pentru coeziune acordat statelor membre, astfel încât economiile lor să devină mai reziliente și mai sustenabile în faza de remediere a consecințelor crizei. Procedând astfel, se va contribui la reducerea decalajului dintre primele măsuri de răspuns și redresarea pe termen lung. 

Prin intermediul REACT-UE, Comisia propune furnizarea unor fonduri suplimentare pentru politica de coeziune în valoare de 55 de miliarde EUR până în 2022, de 50 miliarde EUR din instrumentul „Next Generation EU” în 2021 și 2022 și de 5 miliarde EUR deja în 2020, prin adaptarea cadrului financiar actual. Baza o vor constitui normele în vigoare în materie de coeziune, inclusiv flexibilitatea excepțională introdusă prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus. Aceste propuneri prevăd că, în perioada 2020-2022, actualele programe de coeziune, precum și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane vor beneficia de fonduri suplimentare, evitându-se astfel orice întreruperi în finanțarea principalelor măsuri de remediere a consecințelor crizei și în sprijinirea persoanelor celor mai defavorizate. 

Finanțarea suplimentară va fi alocată în funcție de gravitatea impactului economic și social al crizei, inclusiv nivelul șomajului în rândul tinerilor și prosperitatea relativă a statelor membre. Angajamentele suplimentare vor fi puse în aplicare prin intermediul unor modificări aduse programelor sau printr-un nou program dedicat, prezentat de statele membre și adoptat de Comisie. Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a gestiona acest proces cât mai rapid și mai eficient posibil.

Finanțarea va sprijini principalele acțiuni de remediere a consecințelor crizei întreprinse în sectoarele care sunt cele mai importante pentru o redresare verde, digitală și rezilientă. Este vorba inclusiv de investiții destinate remedierii consecințelor crizei asupra piețelor forței de muncă, inclusiv prin subvenții pentru angajare, scheme de șomaj tehnic și măsuri de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, sprijinirea sistemelor de sănătate și furnizarea de capital circulant pentru întreprinderile mici și mijlocii. Acest sprijin va fi disponibil în toate sectoarele economice, inclusiv pentru sectoarele turismului și culturii, precum și pentru investiții esențiale în tranziția ecologică și cea digitală, consolidând investițiile deja planificate în cadrul viitoarelor programe de coeziune. De asemenea, o parte din aceste resurse suplimentare pot fi utilizate pentru a ajuta persoanele care suferă de deprivare alimentară și materială.

ØPolitica de coeziune, în serviciul redresării economice pentru toți

Dincolo de răspunsul imediat la criză, politica de coeziune va fi crucială pentru a asigura o redresare echilibrată, evitându-se asimetriile și divergențele dintre statele membre și în interiorul acestora.

Astfel, pentru prioritățile strategice ale Uniunii, este esențial ca noile programe ale politicii de coeziune să fie lansate la 1 ianuarie 2021, în paralel cu fondurile suplimentare puse la dispoziție pentru programele actuale până la sfârșitul anului 2022. Aceste propuneri au fost astfel concepute încât să ofere un sprijin maxim priorităților actuale.

În acest moment, Comisia este pe cale de a-și adapta propunerile de viitoare programe de politică de coeziune, astfel încât să acorde un sprijin și mai puternic investițiilor având drept scop redresarea, de exemplu în reziliența sistemelor naționale de sănătate, în sectoare precum turismul și cultura, în măsurile de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, în măsurile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, în educație și competențe și în măsurile de combatere a sărăciei în rândul copiilor.

Criza riscă să afecteze deosebit de grav tinerii, drept pentru care statele membre care înregistrează niveluri ale șomajului în rândul tinerilor peste media UE ar trebui să aloce măsurilor de sprijin pentru tineri cel puțin 15 % din resursele de care dispun din Fondul social european Plus în cadrul gestiunii partajate. Având în vedere impactul probabil al crizei asupra celor mai vulnerabile categorii ale societății, Comisia propune, de asemenea, ca cel puțin 5 % din totalul cheltuielilor Fondului social european Plus să fie utilizate pentru a ajuta copiii să iasă din sărăcie.

Se va acorda asistență tehnică pentru a ajuta statele membre să maximizeze beneficiile combinate ale noilor programe de politică de coeziune și programele actuale în cadrul REACT-UE.

Propunerile revizuite prevăd, de asemenea, o mai mare flexibilitate în ceea ce privește transferurile între fonduri și introduc noi dispoziții care urmează să fie activate în situații de urgență. Pentru a se asigura că statele membre și regiunile care au cel mai mult nevoie beneficiază de un sprijin suficient, propunerile revizuite ale Comisiei prevăd, de asemenea, o revizuire a alocărilor naționale din cadrul Fondului de coeziune în 2024, ținând seama de cele mai recente statistici disponibile. Această revizuire nu va conduce decât la majorări ale alocărilor, de până la 10 miliarde EUR pentru toate statele membre.

ØSusținerea unei tranziții juste

Redresarea Europei și prosperitatea viitoare a acesteia vor depinde de măsurile pe care le luăm în prezent pentru a pregăti tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și circulară. Aceste schimbări vor afecta toți europenii, însă sarcina ajustării se va repercuta într-o mai mare măsură asupra anumitor sectoare și regiuni. În cadrul pachetului de măsuri de redresare, Comisia propune utilizarea instrumentului „Next Generation EU” pentru a furniza o asistență financiară care să însoțească transformarea economiei europene și să asigure faptul că nimeni nu este lăsat în urmă.

Comisia propune în special ca Fondul pentru o tranziție justă să beneficieze de o finanțare suplimentară substanțială de 30 de miliarde EUR. Astfel, suma totală va fi de 40 de miliarde EUR. Această finanțare va fi utilizată în regiunile cele mai afectate pentru a atenua impactul socioeconomic al tranziției către neutralitatea climatică, de exemplu sprijinind recalificarea lucrătorilor, ajutând IMM-urile să creeze noi oportunități economice și efectuând investiții în tranziția către o energie curată și în economia circulară. Sporirea finanțării destinate InvestEU va însemna, de asemenea, că se va consolida al doilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție justă. De asemenea, Comisia prezintă propuneri privind instituirea noii facilități de împrumut pentru sectorul public, care constituie cel de al treilea pilon al Mecanismului pentru o tranziție echitabilă. În sprijinul acesteia se vor aloca 1,5 miliarde EUR din bugetul UE 7 și 10 miliarde EUR sub formă de împrumut acordat de Banca Europeană de Investiții. Se preconizează că, adunând toate sumele, cei trei piloni ai Mecanismului pentru o tranziție justă vor mobiliza investiții de până la 150 de miliarde EUR, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă în cursul tranziției verzi.

Zonele rurale vor juca un rol vital în realizarea tranziției verzi și în îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale Europei în materie de climă și mediu. Comisia propune consolidarea cu 15 miliarde EUR a bugetului Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, pentru a ajuta fermierii și zonele rurale să realizeze schimbările structurale necesare pentru punerea în aplicare a Pactului verde european și în special pentru a sprijini realizarea obiectivelor ambițioase stabilite în noua strategie privind biodiversitatea și în strategia „De la fermă la consumator”.

2)Redemararea economiei și măsurile de ajutor pentru relansarea investițiilor private

Sunt necesare acțiuni urgente pentru a redemara economia și a crea condițiile propice unei redresări în care investițiile private în sectoarele și tehnologiile esențiale să joace un rol motor. Astfel, Comisia propune consolidarea InvestEU, programul de investiții emblematic al Europei, pentru a mobiliza investiții private în proiecte strategice din întreaga Uniune. În acest context, Comisia propune crearea unui nou Mecanism de investiții strategice, care să aibă drept obiectiv realizarea de investiții în lanțurile valorice cheie, care sunt cruciale pentru reziliența și autonomia strategică viitoare ale Europei. Pentru ca acest efort investițional să aibă succes, trebuie să existe întreprinderi solide către care să se îndrepte aceste investiții. Sute de mii de întreprinderi riscă însă să se confrunte cu grave probleme de finanțare până la sfârșitul anului. De aceea, Comisia propune un nou Instrument de sprijin pentru solvabilitate, menit să furnizeze un sprijin urgent întreprinderilor solide aflate în pericol din cauza crizei și să le ajute să supraviețuiască acesteia. Acest instrument ar trebui să devină operațional încă din acest an.

ØUn colac de salvare în materie de lichidități și solvabilitate pentru întreprinderile aflate sub presiune

Capacitatea economiilor europene de a reveni la creștere depinde de reziliența și adaptabilitatea sectorului privat. Ca urmare a crizei, multe întreprinderi care altfel ar fost viabile se confruntă cu probleme grave de lichiditate și de solvabilitate. Estimările Comisiei arată că, în cazul unui scenariu negativ, între 35 % și 50 % din întreprinderile cu peste 20 de angajați s-ar putea confrunta cu deficite de finanțare până la sfârșitul anului. Numai anul acesta, sumele necesare pentru redresarea pieței titlurilor de capital ar putea fi cuprinse între 720 de miliarde EUR și 1,2 mii de miliarde EUR. În condițiile unei crize de această amploare, sprijinul oferit în prezent de statele membre nu va fi suficient. Mai mult, capacitatea statelor membre de a sprijini întreprinderile variază în mod considerabil. Prin urmare, este necesar să se ia de urgență măsuri pentru a ajuta aceste întreprinderi să iasă din criză, evitându-se un cerc vicios de prejudicii economice și falimente și creându-se condițiile necesare pentru o redresare sănătoasă în cadrul pieței unice.

Astfel, Comisia propune un nou Instrument de sprijin pentru solvabilitate, menit să contribuie la mobilizarea resurselor private pentru a oferi un sprijin urgent întreprinderilor europene care altfel ar fi fost viabile, ajutându-le să soluționeze problemele imediate legate de lichidități și solvabilitate. Acest instrument va fi temporar și va viza în mod strict și exclusiv abordarea impactului economic al pandemiei. Acesta va contribui la evitarea deficitelor masive de capital și a eventualelor situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către întreprinderi care altfel ar fi fost viabile și a daunelor economice grave care ar rezulta. Aceste măsuri cu acțiune rapidă vor fi completate printr-un sprijin pe termen mai lung furnizat în cadrul unor programe precum InvestEU, politica de coeziune și Programul privind piața unică.

Noul instrument temporar va fi creat în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS). Acesta va mobiliza investiții private în întreprinderi care se confruntă cu dificultăți, oferind garanții parțiale împotriva pierderilor. După ce va fi provizionat în 2020 cu 5 miliarde EUR din actualul cadru financiar, pentru a asigura o pornire rapidă, și cu o sumă suplimentară de 26 de miliarde EUR din instrumentul „Next Generation EU”, bugetul Uniunii va furniza Grupului Băncii Europene de Investiții o garanție de aproximativ 75 de miliarde EUR, care va asigura implementarea rapidă a instrumentului. Acesta va avea drept obiectiv un nivel al investițiilor de 300 de miliarde EUR sub formă de sprijin pentru solvabilitate.

Garanția va fi calibrată astfel încât investițiile să se îndrepte către întreprinderile care au cea mai mare nevoie de capital din toate statele membre și sectoarele de activitate, acordând o atenție deosebită statelor membre care au mai puține posibilități de intervenție prin intermediul ajutoarelor de stat și statelor membre și sectoarelor de activitate confruntate cu cele mai grave efecte economice ale pandemiei de COVID-19. Acest aspect este esențial pentru menținerea unor condiții de concurență echitabile pe piața unică și pentru a evita o accentuare suplimentară a divergențelor economice nefaste din Uniune. Ar trebui să se examineze cu atenție situația capitalului instituțiilor care implementează Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate.

În plus, ca măsură complementară, se va majora capitalul Fondului European de Investiții pentru ca acesta să ofere sprijin unei game largi de întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv prin implementarea Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate. Această măsură ar veni în completarea preparativelor în vederea pregătirii unui pachet cuprinzător pentru redresarea europeană, în asociere cu măsurile convenite de Consiliul European în aprilie. Această majorare de capital de până la 1,5 miliarde EUR va fi finanțată atât din actualul, cât și din următorul cadru financiar multianual.

ØConsolidarea capacității de investiții și a autonomiei strategice

Investițiile private vor fi grav afectate de criză: analiza Comisiei sugerează că este posibil ca investițiile sectorului privat să scadă cu peste o mie de miliarde EUR în perioada 2020-2021. Pentru a răspunde nevoilor de investiții ale economiei europene sunt necesare măsuri urgente care să inverseze această tendință și să creeze condițiile pentru o redresare care să acorde un rol motor investițiilor. Aceste investiții sunt absolut cruciale pentru succesul tranziției verzi și digitale din Europa, pentru care Comisia estimează că necesarul de investiții se ridică la cel puțin 1,2 mii de miliarde EUR în aceeași perioadă. Investițiile în sectoarele și tehnologiile­cheie, de la 5G la inteligența artificială și de la hidrogenul curat la energia din surse regenerabile offshore, dețin un rol fundamental pentru viitorul Europei.

Programul InvestEU este cel mai în măsură să mobilizeze investiții și să sprijine politicile Uniunii pe durata redresării dintr-o criză economică profundă. Programul și-a demonstrat mai mult decât suficient această capacitate, prin experiența dobândită în urma implementării Fondului european pentru investiții strategice și a instrumentelor financiare, imediat după criza financiară anterioară.

De aceea, Comisia propune consolidarea InvestEU la un nivel de 15,3 miliarde EUR pentru cele patru componente de politică deja convenite de colegiuitori. În felul acesta s-ar putea atrage investiții de peste 240 de miliarde EUR.

InvestEU va furniza un sprijin crucial întreprinderilor în faza de redresare și va acționa astfel încât investitorii privați să acorde o importanță deosebită priorităților de politică ale Uniunii pe termen mediu și lung, în special Pactului verde european și digitalizării. Acest program va spori capacitatea de asumare a riscurilor a Grupului Băncii Europene de Investiții și a băncilor naționale de promovare, în sprijinul redresării economice. Prin mobilizarea unor investiții private semnificative, acesta va completa sprijinul imediat acordat în cursul fazei de remediere a consecințelor crizei prin Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate și prin REACT-UE, precum și finanțările în temeiul viitorului cadru provenite din politica de coeziune și alte programe.

Investiții în autonomia strategică: un nou Mecanism de investiții strategice

O caracteristică esențială a InvestEU va consta într-un nou mecanism menit să sporească reziliența Europei prin crearea unei autonomii strategice în cadrul lanțurilor de aprovizionare vitale la nivel european.

Se va crea un Mecanism de investiții strategice care va constitui o componentă suplimentară în cadrul InvestEU. Acest mecanism va sprijini proiectele care contribuie la constituirea de lanțuri valorice puternice și reziliente în întreaga UE și la sporirea autonomiei pieței unice a Uniunii, menținând în același timp deschiderea acesteia către concurență și comerț, în conformitate cu normele sale. Mecanismul va spori reziliența economiei Uniunii, furnizând totodată resursele necesare pentru ca întreprinderile importante din punct de vedere strategic să prospere și să se dezvolte în UE. Este improbabil ca sprijinul statelor membre pentru aceste proiecte să fie suficient și, dată fiind dimensiunea transfrontalieră puternică a acestora, o abordare europeană coordonată este esențială pentru succes.

Provizionat cu o sumă de 15 miliarde EUR din instrumentul „Next Generation EU”, noul mecanism ar urma să ofere o garanție de la bugetul UE în valoare de 31,5 miliarde EUR și ar putea genera investiții de până la 150 de miliarde EUR pentru a impulsiona obținerea de către UE a unei poziții de lider industrial în sectoarele strategice și în lanțurile valorice cheie, inclusiv cele cruciale pentru dubla tranziția verde și digitală. Această componentă va oferi asigurarea că astfel de investiții exploatează pe deplin potențialul pieței unice, garanția de la bugetul UE sprijinind întreprinderile din întreaga economie europeană și devenind un instrument puternic de redresare.

3)Integrarea învățămintelor desprinse în urma crizei și abordarea provocărilor strategice ale Europei

Criza a evidențiat valoarea cooperării europene și este mărturia vie a necesității ca Uniunea să își consolideze neîntârziat capacitatea de a răspunde la crize și de a consolida reziliența la șocurile viitoare. Comisia propune un nou program, EU4Healthavând drept scop întărirea securității sanitare și pregătirea pentru viitoarele situații de criză din domeniul sănătății. RescUE, Mecanismul de protecție civilă al Uniunii, va fi extins și consolidat pentru a-i permite Uniunii să se pregătească pentru viitoarele situații de criză și să răspundă la acestea. Orizont Europa va fi consolidat pentru a finanța activitățile vitale de cercetare în materie de sănătate și reziliență și în domeniile tranziției verzi și al celei digitale. Se vor consolida și alte programe ale UE, inclusiv instrumentele sale externe, pentru a alinia pe deplin viitorul cadru financiar la nevoile redresării, și se vor întări instrumentele speciale, pentru a spori flexibilitatea și reactivitatea bugetului UE.

ØPrograme noi și consolidate pentru dobândirea rezilienței și intensificarea cooperării

Instrumentul „Next Generation EU” va asigura măsuri specifice de consolidare a unor programe-cheie care stimulează creșterea și consolidează capacitatea Europei de a rezista la crizele viitoare și de a le depăși. Aceste măsuri de consolidare vin în completarea propunerilor inițiale ale Comisiei privind viitorul cadru, care continuă să reprezinte o bază echitabilă și echilibrată în vederea ajungerii la un acord.

Un nou program pentru consolidarea securității și cooperării în domeniul sănătății

Criza a demonstrat că trebuie să se acorde o mai mare importanță finanțării sănătății în viitorul cadru financiar. Comisia propune un program EU4Health ambițios și de sine stătător, în scopul de a furniza un sprijin specific pentru răspunsul la viitoarele provocări din domeniul sănătății, identificate în evaluarea nevoilor. Propunerea prevede că noul program va dispune de o finanțare de 9,4 miliarde EUR, beneficiind astfel de o majorare importantă față de propunerile anterioare din cadrul Fondului social european Plus.

Noul program va contribui la asigurarea dotării Uniunii cu capacitățile critice care să îi permită să răspundă rapid și la scara necesară la viitoarele crize din domeniul sănătății. Programul va avea drept obiectiv crearea unui cadru cuprinzător pentru activitățile desfășurate de UE în vederea prevenirii, pregătirii și răspunsului în ceea ce privește situațiile de criză în domeniul sănătății, completând și întărind eforturile depuse la nivel național și sprijinul regional acordat sistemelor de sănătate în cadrul politicii de coeziune. 

Prima componentă a programului va aborda problema securității sanitare și pergătirea pentru situațiile de criză. Aceasta va sprijini investițiile în infrastructuri, instrumente, structuri, procese sanitare critice și în capacități de laborator, inclusiv instrumente de supraveghere, modelizare, prognoză, prevenire și gestionare a epidemiilor. Componenta va sprijini instituirea unui mecanism de dezvoltare, achiziționare și gestionare a produselor relevante pentru situații de criză în domeniul sănătății, precum medicamentele - inclusiv vaccinurile - și tratamentele, produsele intermediare, ingredientele farmaceutice active și materiile prime aferente acestora; dispozitive și echipamente medicale, precum ventilatoarele, îmbrăcămintea și echipamentele de protecție, materialele și instrumentele de diagnosticare. Aceasta va contribui la crearea unui nou cadru de comunicare a riscurilor la nivelul întregii UE, care să reglementeze toate fazele unei crize.

A doua componentă va sprijini o viziune pe termen mai lung ce constă în îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate prin intermediul unor sisteme de sănătate eficiente și incluzive în toate statele membre, printr-o mai bună prevenire și supraveghere a bolilor, prin îmbunătățirea promovării sănătății, accesului, diagnosticării și tratării bolilor și prin colaborarea transfrontalieră în domeniul sănătății. De exemplu, programul va sprijini consolidarea capacităților în statele membre, va finanța programe de formare pentru personalul medical și de îngrijire și va investi în transformarea digitală a sectorului sănătății și în implementarea unor infrastructuri digitale interoperabile, inclusiv pentru cercetare și schimbul de date.

Programul va fi conceput și implementat cu respectarea deplină a repartizării competențelor între Uniune și statele membre în acest domeniu. Acesta va crea legături cu sprijinul relevant furnizat în cadrul altor programe ale UE și va stabili noi modalități de punere în aplicare a acțiunilor comune și de asigurare a disponibilității unor contramăsuri și resurse medicale în cazul unor amenințări majore la adresa sănătății. Programul va interacționa cu mecanismul rescEU consolidat, care este axat pe capacitățile de răspuns direct la crize, constituirea de rezerve, mobilizarea și trimiterea de echipamente și personal în situații de urgență, prin asigurarea contribuțiilor în materie de sănătate necesare.

Consolidarea capacității de răspuns a Mecanismului de protecție civilă al Uniunii

Unul dintre învățămintele clare desprinse din pandemie este că Europa trebuie să fie în măsură să reacționeze cu o mai mare rapiditate și flexibilitate în situațiile de criză transfrontalieră gravă, având în vedere amploarea posibilei perturbări a economiilor și societăților noastre. De aceea, Comisia propune consolidarea rescEU, mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Astfel, rescEU va deveni mai flexibil, iar Uniunea va dispune de o capacitate sporită de a acționa în mod colectiv la nivelul UE.

Alocarea financiară va fi majorată la 3,1 miliarde EUR și va finanța investiții în infrastructura de intervenție în situații de urgență, în capacitățile de transport de urgență și în echipele de sprijin în situații de urgență. Datorită mecanismului rescEU consolidat, Uniunea va avea capacitatea și infrastructura logistică necesare pentru a face față diferitelor tipuri de situații de urgență, inclusiv celor care au o componentă medicală, în completarea noului program EU4Health. De asemenea, propunerea va raționaliza capacitățile operaționale și va spori flexibilitatea acestora. UE va putea astfel să răspundă cu o mai mare promptitudine și eficacitate la situațiile de urgență de mare amploare.

Orizont Europa – investiții în inovare și în pregătirea pentru încercările viitorului

Orizont Europa va dispune de 94,4 miliarde EUR pentru a crește sprijinul european pentru activitățile de cercetare și inovare în domeniul sănătății și în cel al climei. Această consolidare va contribui la o mai bună pregătire în vederea unui răspuns eficace și rapid la situații de urgență și la sporirea investițiilor în soluții bazate pe știință, completând finanțarea operațională furnizată în cadrul noului program EU4Health și în cadrul rescEU.

În domeniul sănătății, consolidarea va fi utilizată pentru a intensifica eforturile de cercetare care vizează provocări precum pandemia cauzată de coronavirus, extinderea studiilor clinice, măsurile de protecție inovatoare, virusologia, vaccinurile, tratamentele și diagnosticarea, precum și transpunerea rezultatelor cercetării în măsuri de politică publică în domeniul sănătății.

Se propune, de asemenea, să se sporească resursele dedicate activităților de cercetare și inovare în domenii legate de climă. În modul acesta, se va întări sprijinul în favoarea competitivității industriei UE în sectoarele economice conexe și se va promova o redresare compatibilă cu obiectivele Pactului verde european. Consolidarea va oferi mijloace suplimentare pentru inovațiile revoluționare și emergente ale întreprinderilor mici și mijlocii, ale startup-urilor și ale întreprinderilor cu capitalizare medie.

Ne alăturăm partenerilor noștri de la nivel mondial în vremuri de criză

Pandemia reprezintă o provocare mondială. În lipsa unui răspuns mondial, fiecare țară sau regiune din lume, inclusiv Uniunea, va fi în continuare vulnerabilă. UE trebuie să dea dovadă în continuare de solidaritate cu partenerii săi din întreaga lume în lupta împotriva COVID-19.

Comisia propune ca Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională să dispună de 86 de miliarde EUR, prin intermediul unei noi garanții pentru acțiunea externă și al Fondului european pentru dezvoltare durabilă, în scopul de a sprijini țările partenere – în special țările din Balcanii de Vest, țările care fac obiectul politicii de vecinătate și pe cele din restul Africii – în eforturile lor de combatere a pandemiei și de redresare în urma impactului acesteia, în cooperare cu parteneri internaționali, cum ar fi instituțiile financiare internaționale, Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Sănătății. O ajustare clar direcționată a cadrului financiar actual va permite acordarea unui sprijin suplimentar în valoare de 1 miliard EUR, care va fi pus la dispoziție încă din 2020.

Acest sprijin va oferi lichidități întreprinderilor mici și mijlocii, va menține investițiile în proiecte din domeniul energiei din surse regenerabile și va spori capacitatea de finanțare în moneda locală în țările partenere, pentru a consolida sistemele de asistență medicală, inclusiv pregătirea, și pentru a construi capacități de producție pentru vaccinările, tratamentele și diagnosticările care au legătură cu COVID-19. Acest sprijin sporit se va îndrepta, de asemenea, către țările și regiunile cele mai vulnerabile, abordând consecințele sociale și economice grave ale pandemiei.

Comisia propune, de asemenea, o sumă suplimentară de 5 miliarde EUR pentru consolidarea instrumentului de ajutor umanitar, reflectând nevoile umanitare din ce în ce mai mari în cele mai vulnerabile regiuni ale planetei. Impactul pandemiei și consecințele economice ale acesteia, cum ar fi pierderile de venituri din cauza prăbușirii prețurilor la petrol și materii prime și scăderea semnificativă a transferurilor de fonduri trimise de migranți, agravează nevoile existente, motiv pentru care este cu atât mai important ca Uniunea să fie în măsură să dea dovadă de solidaritate față de restul lumii.

ØDotarea altor programe cu mijloacele necesare pentru consolidarea rezilienței și realizarea priorităților strategice

Cadrul financiar pentru perioada 2021-2027 propus de Comisie în 2018, astfel cum a fost consolidat prin Mecanismul pentru o tranziție justă și prin modificările propuse astăzi, rămâne punctul de referință esențial pentru etapa finală a negocierilor. Arhitectura propusă, nivelul de sprijin, echilibrul dintre priorități și unele dintre caracteristicile principale, cum ar fi obiectivul consacrării a cel puțin 25 % din cheltuieli contribuției la acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și măsurile în favoarea egalității de gen și a nediscriminării, sunt necesare, cu toatele, pentru un pachet echilibrat de măsuri de redresare. Propunerea Comisiei de regulament privind protecția bugetului Uniunii împotriva generalizării deficiențelor în ceea ce privește statul de drept este un alt element esențial. De asemenea, sunt în vigoare măsuri ferme de protejare a bugetului împotriva fraudei și a neregulilor, iar Comisia le va consolida și mai mult. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetul European (EPPO) își vor exercita competențele de control și investigare.

Cu toate acestea, criza a evidențiat în mod clar că, în mai multe domenii-cheie, nivelurile de sprijin discutate de către șefii de stat sau de guvern în februarie nu vor fi suficiente. Pe lângă majorările finanțate în cadrul instrumentului „Next Generation EU”, este, așadar, imperativ ca și alte programe să fie consolidate, astfel încât să își poată juca pe deplin rolul în ceea ce privește sporirea rezilienței Uniunii și abordarea provocărilor care au fost agravate de pandemie și de consecințele acesteia.

Acestea includ:

Øconsolidarea mijloacelor de apărare cibernetică ale Uniunii și sprijinirea tranziției  digitale prin dotarea programului Europa digitală cu un buget total de 8,2 miliarde EUR;

Øinvestiții într-o infrastructură de transporturi modernă și de înaltă performanță pentru a facilita conexiunile transfrontaliere, cum ar fi Rail Baltica, prin intermediul unei alocări suplimentare de 1,5 miliarde EUR pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei;

Øcrearea condițiilor necesare pentru o piață unică funcțională care să joace un rol motor în redresare, prin menținerea bugetelor propuse pentru Programul privind piața unică și pentru programele de sprijinire a cooperării în domeniile impozitării și vămilor la un nivel de 3,7 miliarde EUR, respectiv 239 de milioane EUR și 843 de milioane EUR;

Øinvestiții în tineri, prin alocarea unei sume suplimentare de 3,4 miliarde EUR pentru Erasmus Plus, care va beneficia astfel de o finanțare totală de 24,6 miliarde EUR, precum și în sectoarele culturale și creative, printr-o majorare a finanțării programului Europa creativă până la un nivel de 1,5 miliarde EUR;

Øconsolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a celui al pescuitului și asigurarea marjei de manevră necesare pentru gestionarea situațiilor de criză, prin intermediul unor sume suplimentare de 4 miliarde EUR pentru politica agricolă comună și, respectiv, 500 de milioane EUR pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;

Øintensificarea cooperării în domeniul protecției frontierelor externe și al politicii în materie de migrație și azil, prin consolidarea Fondului pentru azil și migrație și a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, astfel încât să se atingă un nivel de 22 de miliarde EUR;

Øasigurarea unui sprijin puternic pentru autonomia strategică și securitatea europeană, prin majorarea Fondului pentru securitate internă la 2,2 miliarde EUR și prin consolidarea Fondului european de apărare la un nivel de 8 miliarde EUR;

Øsprijinirea partenerilor noștri din Balcanii de Vest prin majorarea asistenței pentru preaderare acordate de Uniune la un nivel de 12,9 miliarde EUR.

Datorită acestor ajustări clar direcționate, Uniunea va dispune de un cadru financiar pe termen lung aliniat într-o mai mare măsură la prioritățile și ambițiile sale și adaptat la consolidarea rezilienței și a autonomiei strategice a Uniunii pe termen mediu și lung. Prin urmare, Comisia recomandă să se aducă modificări specifice propunerii sale din 2018 privind următorul cadru financiar, prin includerea rezultatelor negocierilor desfășurate până în prezent, a propunerii sale privind un Mecanism pentru o tranziție justă 8 și a consolidărilor menționate mai sus. Anexa oferă o imagine de ansamblu completă, program cu program, asupra cadrului financiar multianual, care include instrumentul „Next Generation EU”.

ØInstrumente mai flexibile de răspuns la situațiile de urgență

Dincolo de fiecare program în parte, criza a subliniat importanța înzestrării Uniunii cu o capacitate de reacție rapidă și flexibilă, care să îi permită acesteia să asigure un răspuns coordonat la nivel european. Pentru aceasta, UE trebuie să dispună însă de un buget mai flexibil. Amploarea repercusiunilor crizei sanitare a epuizat rapid flexibilitatea bugetului actual. Pentru viitor, este necesar un buget mai flexibil și mai suplu, care poate fi obținut numai cu ajutorul unor instrumente speciale bine concepute.

De aceea, Comisia propune consolidarea flexibilității și a instrumentelor de răspuns la situațiile de urgență capabile să mobilizeze resurse la scara necesară pentru a face față provocărilor neprevăzute. Printre aceste instrumente se numără Fondul de solidaritate al UE, care oferă sprijin statelor membre și regiunilor afectate de dezastre de mare amploare, și Fondul european de ajustare la globalizare, care sprijină lucrătorii disponibilizați ca urmare a unor restructurări masive.

O rezervă pentru solidaritate și ajutoare de urgență, al cărei cuantum a fost majorat în mod semnificativ, va consolida acțiunea UE de răspuns la toate aspectele crizelor sanitare, precum și la alte situații de urgență. Se pot canaliza fonduri către furnizarea de sprijin de urgență, dacă și atunci când este necesar, prin intermediul instrumentelor UE precum ajutorul umanitar, Instrumentul pentru sprijin de urgență, Programul privind piața unică, care include măsuri de urgență în domeniul veterinar și în cel fitosanitar, sau Fondul pentru azil și migrație.

Împreună, aceste instrumente ar asigura o finanțare de urgență suplimentară de până la 21 de miliarde EUR în perioada 2021-2027, în comparație cu propunerile Comisiei din 2 mai 2018.

3.Transformarea obiectivelor în realitate: instrumentul „Next Generation EU”

Cea mai mare parte a măsurilor de redresare propuse vor fi alimentate printr-un nou instrument temporar de redresare, „Next Generation EU”, cu o capacitate financiară de 750 de miliarde EUR. Instrumentul va fi un mecanism de urgență excepțional și temporar. Finanțarea va fi autorizată prin Decizia privind resursele proprii, care va permite Comisiei să împrumute până la 750 de miliarde EUR în numele Uniunii, pentru măsuri din perioada 2021­2024.

În vederea asigurării capacității bugetare necesare pentru a ține seama de datoriile care ar putea apărea ca urmare a finanțării instrumentului „Next Generation EU” și în conformitate cu cerințele disciplinei bugetare, decizia revizuită privind resursele proprii va include o majorare excepțională și temporară a plafoanelor resurselor proprii pentru angajamente și plăți cu 0,6% din venitul național brut al UE. Majorarea plafoanelor va fi utilizată exclusiv în scopul de a răspunde necesităților rezultate în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și va fi limitată la durata necesară pentru acoperirea acestor datorii.

Dimensiunea instrumentului „Next Generation EU” și modul în care este conceput acesta reflectă amploarea și urgența provocărilor cu care se confruntă Uniunea. Necesarul de finanțare pentru investițiile urgente care trebuie realizate ca urmare a crizei este fără precedent. De aceea, este necesar un răspuns decisiv și extraordinar la nivelul Uniunii. Caracterul inedit al acestei operațiuni și anvergura excepțională a acestor fonduri impun introducerea lor în sistemul resurselor proprii, care este aprobat de toate statele membre în conformitate cu normele lor constituționale. 

Dacă acest sprijin suplimentar ar trebui să fie finanțat prin majorarea contribuțiilor naționale în perioada imediat următoare crizei, presiunea la care sunt supuse bugetele naționale ar crește și mai mult. În aceste circumstanțe excepționale, se justifică pe deplin utilizarea unui mecanism de finanțare care impulsioneze în mod semnificativ și rapid creșterea cheltuielilor, fără a crește datoriile naționale, ca expresie a solidarității la o dimensiune proporțională cu criza.

Împrumuturile se vor baza pe rezultatele solide ale Uniunii în ceea ce privește utilizarea instrumentelor de piață pentru a sprijini investițiile și reformele în statele membre. Uniunea va contracta împrumuturi pe piețele financiare în condiții care reflectă ratingul său de credit foarte ridicat și va direcționa rapid aceste fonduri acolo unde nevoile sunt cele mai stringente. 

În acest scop, Comisia va emite obligațiuni cu scadențe diferite pe piețele de capital, utilizând în mod optim capacitatea acestor piețe de a absorbi astfel de obligațiuni și asigurându-se totodată că beneficiază de cel mai mic cost mediu al îndatorării. O astfel de strategie de finanțare diversificată îi permite Comisiei să efectueze operațiuni de împrumut în modul cel mai adecvat în raport cu amploarea operațiunilor și cu mediul de piață predominant.

500 de miliarde EUR din fondurile canalizate prin instrumentul „Next Generation EU” vor fi utilizate pentru a finanța componenta de grant a Mecanismului de redresare și reziliență și pentru a consolida alte programe-cheie de remediere a consecințelor crizei și de redresare. Restul finanțării mobilizate prin intermediul instrumentului, în valoare de 250 de miliarde EUR, va fi pus la dispoziția statelor membre sub formă de împrumuturi în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Fondurile colectate vor fi rambursate după 2027 și până în 2058, cel târziu. Bugetele statelor membre vor fi astfel mai puțin solicitate într-un moment în care finanțele publice sunt supuse unor presiuni uriașe și, în același timp, se va oferi asigurarea că toate obligațiile care decurg din această emisiune de titluri de creanță vor fi onorate din bugetele viitoare ale UE. Pentru a facilita rambursarea fondurilor obținute de pe piețe și pentru a reduce și mai mult presiunea asupra bugetelor naționale, Comisia va propune noi resurse proprii într-o etapă ulterioară a perioadei financiare.

Perspective: reformarea sistemului de resurse proprii

Noul context economic și gestionarea sustenabilă a rambursării fondurilor colectate în cadrul instrumentului „Next Generation EU” oferă un argument în plus în favoarea reformei fundamentale a modului în care este finanțat bugetul UE.

Comisia își menține opinia că eliminarea treptată a tuturor corecțiilor în favoarea anumitor state membre va echilibra cadrul financiar multianual. Cu toate acestea, în situația actuală, având în vedere impactul economic al pandemiei de COVID-19, eliminarea treptată a acestor corecții ar presupune majorări disproporționate ale contribuțiilor anumitor state membre în perioada 2021-2027. Pentru a evita acest lucru, corecțiile actuale ar putea fi eliminate treptat pe o perioadă mult mai lungă decât cea prevăzută de Comisie în propunerea sa din 2018.

Noile resurse proprii ar veni în completarea resurselor proprii tradiționale, a unei resurse proprii simplificate bazate pe taxa pe valoarea adăugată și a contribuțiilor naționale, precum și a noilor resurse proprii bazate pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate. Acestea se vor baza pe prioritățile și politicile UE care vizează atât combaterea schimbărilor climatice, cât și impozitarea echitabilă într-o lume globalizată.

Comisia și-a asumat angajamentul de a îndeplini obiectivele Pactului verde. În acest context, resursele proprii verzi ar putea contribui la efortul de redresare, sprijinind în același timp tranziția verde a economiei și a societății europene. Opțiunile ar putea include o resursă proprie bazată pe sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, inclusiv pe posibila extindere a acestuia la sectorul maritim și cel al aviației, precum și un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon.

O resursă proprie bazată pe sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, discutată în cadrul Consiliului European din februarie 2020, le-ar permite statelor membre să păstreze același cuantum al veniturilor ca cel obținut din licitațiile efectuate într-o perioadă recentă. Toate veniturile generate de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii care depășesc acest prag maxim ar urma să fie direcționate către bugetul UE. O astfel de resursă proprie ar putea genera venituri la bugetul UE de aproximativ 10 miliarde EUR, în funcție de evoluția prețului carbonului și de extinderea sistemului la alte sectoare.

În același timp, va fi important să se asigure că întreprinderile din UE concurează cu cele din afara UE în condiții echitabile de concurență. Un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon ar contribui la prevenirea relocării emisiilor de dioxid de carbon, lucru care subminează eforturile depuse de UE pentru tranziția către o societate neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon ar putea aduce venituri suplimentare cuprinse între aproximativ 5 miliarde EUR și 14 miliarde EUR, în funcție de domeniul de aplicare și de concepția aflată la baza mecanismului.

Întreprinderile cărora piața unică a UE le aduce beneficii uriașe și care vor supraviețui crizei, inclusiv datorită sprijinului direct și indirect primit din partea UE și de la nivel național, ar putea contribui la reconstrucția acesteia în faza de redresare. Aceste măsuri ar putea include o resursă proprie bazată pe activitățile întreprinderilor, care, în funcție de modul în care este concepută, ar putea genera aproximativ 10 miliarde EUR pe an.

O taxă digitală s-ar baza pe lucrările desfășurate de OCDE cu privire la impozitarea societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale; Comisia sprijină în mod activ discuțiile purtate de OCDE și G20 și este pregătită să acționeze în cazul în care nu se ajunge la un acord la nivel mondial. O taxă digitală aplicată societăților cu o cifră de afaceri de peste 750 de milioane EUR ar putea aduce până la 1,3 miliarde EUR pe an la bugetul UE.

Aceste noi resurse proprii ar putea contribui la finanțarea rambursării și a dobânzilor aferente finanțării obținute pe piețe în cadrul instrumentului „Next Generation EU”. În cazul în care introducerea acestora va avea loc până în 2024, contribuțiile naționale ale statelor membre la cadrul financiar multianual 2021-2027, exprimate ca pondere din economia lor, ar putea scădea în comparație cu plățile efectuate în 2020.

Toate fluxurile de venituri și plăți bazate pe instrumentul „Next Generation EU” se vor adăuga creditelor alocate în cursul procedurii bugetare anuale și nu vor avea astfel niciun impact asupra soldului bugetar. Aceste fluxuri, inclusiv dobânda plătită, vor fi indicate în mod distinct în buget pentru a ilustra caracterul temporar și excepțional al acestor fluxuri și pentru a asigura o transparență deplină 9 .

În plus, impactul economic al pandemiei cauzate de coronavirus evidențiază importanța asigurării unei marje bugetare suficiente pentru Uniune în caz de șocuri economice care conduc la o scădere a venitului național brut. Pentru a menține o marjă suficientă sub plafoanele resurselor proprii care să îi permită Uniunii să își acopere obligațiile financiare și datoriile contingente scadente într-un anumit exercițiu, chiar și în cazul celor mai defavorabile evoluții economice, Comisia propune majorarea permanentă a plafoanelor resurselor proprii la 1,46% din venitul național brut al UE pentru angajamente și la 1,40% pentru plăți.

4.Concluzie – calea către un acord rapid privind un buget ambițios pentru redresarea europeană

În această perioadă marcată de dificultăți și de incertitudini extraordinare, Uniunea are nevoie mai mult ca oricând să demonstreze că este pregătită și dispusă să acționeze în mod decisiv și să traseze calea spre un viitor mai bun. Acordul privind un plan de redresare ambițios, având drept element central bugetul UE, va oferi Uniunii cele mai bune șanse posibile de succes.

instrumentul „Next Generation EU” va valorifica întregul potențial al bugetului UE pentru a redemara economia și pentru a stimula sustenabilitatea, reziliența și autonomia strategică a Europei. Acesta se bazează pe experiența dobândită de Uniune în ceea ce privește mobilizarea finanțării pe piață și o extinde pentru a atinge nivelul de sprijin imperios necesar în circumstanțele actuale.

Un cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 consolidat va orienta Uniunea pe calea redresării pe termen lung, asigurând finanțarea esențială pentru a răspunde nevoilor imediate și pentru investițiile pe termen lung în tranziția verde și cea digitală.

Succesul planului de redresare va depinde nu numai de amploarea și ambiția sa, ci și de viteza de acțiune și de capacitatea de adaptare a răspunsului în funcție de evoluția situației. Sprijinul financiar este imperios necesar în numeroase regiuni ale Uniunii pentru a menține întreprinderile pe linia de plutire și pentru a veni în ajutorul celor care au cea mai mare nevoie de acesta. Nu avem mult timp la dispoziție pentru a ajunge la un acord cu privire la cadrul pe termen lung, dar nu este prea târziu să o facem. Un acord rapid va permite lansarea la timp a programelor consolidate.

Comisia împărtășește hotărârea Parlamentului European de a se asigura că tranziția către noul cadru pe termen lung decurge armonios. Cu toate acestea, prelungirea cadrului actual nu înlocuiește un acord cuprinzător cu privire la un buget pe termen lung nou și modern. Aceasta este singura modalitate de a înzestra Uniunea cu noile programe și instrumente care vor fi esențiale pentru punerea în aplicare a planului de redresare. De aceea, în săptămânile următoare, instituțiile ar trebui să își dedice întreaga activitate finalizării instrumentului „Next Generation EU” și a noului cadru pe termen lung.

Comisia Europeană invită Consiliul European și colegiuitorii să examineze aceste propuneri cu celeritate, în vederea ajungerii la un acord politic la nivelul Consiliului European până în iulie. 

O decizie rapidă cu privire la propunerea de modificare a actualului cadru ar permite ca această finanțare suplimentară să fie pusă imediat la dispoziția REACT-UE, a Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate și a Fondului european pentru dezvoltare durabilă, pentru a ține seama de caracterul urgent al acestor nevoi.

Comisia va colabora apoi îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a finaliza un acord privind viitorul cadru pe termen lung și programele sectoriale însoțitoare. Finalizarea acestei activități la începutul toamnei ar însemna că noul buget pe termen lung ar putea deveni operațional și ar capacita redresarea Europei la 1 ianuarie 2021.

Acționând acum, Uniunea va dovedi că este pregătită să facă tot ce este necesar pentru a relansa economia, pentru a proteja mijloacele de subzistență ale tuturor europenilor și pentru a investi în tranziția pe termen lung a Europei către un viitor mai echitabil, mai verde și digital.

miliarde EUR, la prețurile din 2018

(1)      COM(2020) 456.
(2)      SWD(2020) 98.
(3)      În lipsa unor indicații contrare, sumele sunt exprimate în prețuri constante din 2018.
(4)      Pe baza unei ipoteze prudente cu privire la multiplicatorii preconizați și a rezultatelor obținute prin instrumente comparabile. Este posibil însă ca precizia multiplicatorilor preconizați să fie afectată de volatilitatea situației economice actuale.
(5)      Rezoluția Parlamentului European din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE de combatere a pandemiei de COVID‑19 și a consecințelor acesteia, reiterată în Rezoluția Parlamentului European din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare.
(6)      Concluziile președintelui Consiliului European în urma videoconferinței cu membrii Consiliului European, 23 aprilie 2020.
(7)      1,25 miliarde EUR provenite din sumele restituite de la instrumentele financiare și 250 de milioane EUR din buget.
(8)      COM(2020) 22, COM(2020) 23.
(9)      Costurile îndatorării pentru componenta de grant a instrumentului „Next Generation EU” vor fi suportate din bugetul UE. Se estimează că aceste costuri vor totaliza până la 17,4 miliarde EUR în perioada aferentă cadrului financiar 2021-2027.
Top

Bruxelles, 27.5.2020

COM(2020) 442 final

ANEXĂ

la

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILORUn buget al UE care capacitează puterea de acțiune a Planului de redresare pentru Europa


MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Obiectivul: sprijin pentru investițiile și reformele ce vizează sporirea rezilienței economiilor UE și promovarea creșterii durabile

Mecanismul: granturi și împrumuturi 

Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat

ØCriza cauzată de COVID-19 va afecta grav toate statele membre ale UE. Cu toate acestea, impactul și consecințele crizei vor diferi de la un stat membru la altul. Scopul Mecanismului de redresare și reziliență va fi de a îmbunătăți reziliența economiilor statelor membre, de a reduce impactul economic și social al crizei și de a sprijini redresarea, promovând, în același timp, tranziția verde și digitală, evitând astfel o subminare a convergenței dintre statele membre din cauza crizei.

ØImpactul pe termen scurt al crizei cauzate de COVID-19 va depinde în mod esențial de durata și asprimea măsurilor de izolare, de structura producției și de măsurile de politică economică luate pentru a atenua impactul imediat al crizei. Consecințele pe termen mediu și lung ale crizei vor depinde de cât de repede se vor redresa economiile statelor membre după criză, lucru care, la rândul său, depinde de reziliența economiilor lor și de capacitatea de a lua măsurile adecvate. Având în vedere pozițiile de plecare fiscale inegale, ratele de infectare a populației și gradele de urgență sanitară publică foarte diferite, există un risc real de amplificare suplimentară a divergențelor din UE ca urmare a crizei cauzate de COVID-19. Acest lucru ar fi foarte costisitor din punct de vedere economic, social și politic și, dacă nu se vor lua măsuri, redresarea nu va fi durabilă.

ØMecanismul de redresare și reziliență va oferi sprijin financiar la scară largă pentru investiții și reforme, inclusiv pentru tranziția verde și digitală, care vizează sporirea rezilienței economiilor și pregătirea acestora să facă față mai bine provocărilor viitorului. Acesta va ajuta statele membre să abordeze provocările cu care se confruntă și mai acut după criză. Este esențial faptul că mecanismul va asigura, de asemenea, că aceste investiții și reforme se vor concentra pe provocările și nevoile de investiții legate de tranziția verde și digitală, asigurând astfel o redresare durabilă. Prin urmare, mecanismul va contracara posibilele tendințe de a pune pe plan secundar investițiile pe termen mai lung în transformarea verde și digitală a economiilor noastre după încheierea crizei. Mecanismul va fi însoțit de o ofertă de sprijin tehnic semnificativ.

Implementare

ØMecanismul va avea o capacitate de acțiune semnificativă și va fi un program-cheie al instrumentului Next Generation EU, ca parte a cadrului financiar multianual revizuit. Acesta va furniza atât granturi, cât și împrumuturi pentru finanțarea nevoilor de investiții și în materie de reforme.

ØMecanismul de redresare și reziliență va fi integrat în semestrul european. Statele membre vor prezenta planuri naționale de redresare și reziliență ca parte a programelor lor naționale de reformă. Aceste planuri vor conține agenda lor de investiții și reforme pentru anii următori, precum și pachetele de investiții și reforme care ar urma să fie finanțate în cadrul mecanismului. Comisia va evalua planurile pe baza impactului acestora asupra durabilității competitive, rezilienței economice și sociale, creșterii durabile și tranziției verzi și digitale a statelor membre.

ØAlocarea resurselor va reflecta obiectivul instrumentului: facilitarea unei redresări durabile, îmbunătățirea rezilienței economiilor UE și reducerea divergențelor economice dintre statele membre. Nu va fi necesară nicio cofinanțare națională.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE

ØMecanismul va face parte din semestrul european. Investițiile prezentate în planurile de redresare și reziliență ar trebui să fie coerente cu strategiile pe termen lung ale Uniunii, în special cu Pactul verde european și cu transformarea digitală, cu planurile naționale ale statelor membre privind energia și clima, precum și cu planurile privind tranziția justă, ori de câte ori acest lucru este relevant.

ØMecanismul va fi complementar asistenței în materie de redresare pentru coeziune (REACT-UE), care va viza acțiunile pe termen mai scurt de remediere a consecințelor crizei în ceea ce privește piețele forței de muncă, asistența medicală și IMM-urile (sprijin sub formă de lichidități și pentru solvabilitate), precum și investițiilor esențiale în tranziția verde și digitală pentru a oferi sprijin imediat și direct economiilor statelor membre. Mecanismul de redresare și reziliență va sprijini acele investiții și reforme care vor avea un impact de durată asupra productivității și rezilienței economiilor statelor membre.

ØStatele membre vor indica în planurile lor naționale de redresare și reziliență finanțarea existentă sau planificată în cadrul altor politici ale Uniunii și modul în care se va asigura complementaritatea acestor investiții. Decizia de a oferi sprijin financiar unui anumit stat membru în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență va lua în considerare măsurile finanțate din alte fonduri și programe ale Uniunii, evitând astfel dubla finanțare. În fine, investițiile și reformele care vor beneficia de contribuții financiare în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență vor fi identificate în contextul semestrului european, asigurând astfel adiționalitatea și facilitând monitorizarea punerii lor în aplicare.

Aspectele financiare

Pachetul financiar al Mecanismului de redresare și reziliență mobilizat prin instrumentul Next Generation EU va fi de 560 de miliarde EUR, din care 310 miliarde EUR pentru granturi și 250 de miliarde EUR pentru împrumuturi.

ASISTENȚĂ ÎN MATERIE DE REDRESARE PENTRU COEZIUNE

ȘI TERITORIILE EUROPEI (REACT-UE)

Obiectivul: investiții în acțiuni pe termen scurt de remediere a consecințelor crizei

Mecanismul: în principal granturi

Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat

ØPolitica de coeziune va fi crucială pentru asigurarea unei redresări echilibrate, evitându-se amplificarea asimetriilor și divergențelor dintre statele membre și în interiorul lor. Aceasta va oferi sprijin statelor membre și regiunilor celor mai afectate de epidemia de COVID­19. Noua inițiativă REACT-UE are ca scop sporirea sprijinului acordat statelor membre, reducând astfel decalajul dintre măsurile luate ca prim răspuns și redresarea pe termen mai lung.

ØREACT-UE va oferi finanțare suplimentară celor mai importante sectoare, sprijinind acțiunile de remediere a consecințelor crizei care vor fi necesare pentru a pune bazele unei redresări verzi, digitale și reziliente.

ØAcest lucru va implica investiții pentru redresarea piețelor forței de muncă, inclusiv prin subvenții pentru ocuparea forței de muncă, sisteme de șomaj parțial și măsuri de sprijinire a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, sprijin pentru sistemele de sănătate și furnizarea de sprijin esențial sub formă de lichidități pentru capitalul circulant întreprinderilor mici și mijlocii. Acest sprijin va fi disponibil în toate sectoarele economice, inclusiv pentru sectoarele turismului și culturii, care sunt extrem de afectate; având în vedere că acestea reprezintă o parte foarte mare a unora dintre economiile UE cele mai afectate de criza cauzată de COVID-19, REACT-UE poate, de asemenea, să contrabalanseze tendințele de accentuare a divergențelor în Uniune.

ØSprijinul suplimentar poate fi utilizat și pentru a investi în tranziția necesară pentru a respecta Pactul verde european și în tranziția digitală, ca parte a măsurilor de remediere a consecințelor crizei, în vederea consolidării investițiilor semnificative în aceste domenii care sunt efectuate deja și care sunt planificate prin programele de coeziune.

ØDe asemenea, epidemia de COVID-19 afectează grav persoanele cele mai vulnerabile din societatea noastră. Prin urmare, o parte din resursele suplimentare poate fi utilizată și pentru a sprijini persoanele care suferă de deprivare alimentară și materială.

Implementare

ØProgramele politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 funcționează la viteză de croazieră. Acestea sunt adaptabile și flexibile, în special ca urmare a modificărilor efectuate în pachetele privind Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus. Acestea vor continua să suporte costurile proiectelor eligibile până la sfârșitul anului 2023.

ØÎn cadrul RECT-EU, se va acorda sprijin suplimentar actualelor programe de coeziune pentru măsurile esențiale de remediere a consecințelor crizei în 2020, 2021 și 2022. Angajamentele suplimentare vor fi puse în aplicare prin modificări ale programelor sau printr-un nou program dedicat, prezentat de statele membre și adoptat de Comisie.

ØResursele suplimentare vor fi alocate pe baza gravității impactului economic și social al crizei și a prosperității relative a statelor membre. Se va menține flexibilitatea suplimentară oferită prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus. Acest lucru include simplificarea procedurilor, posibilitatea de a transfera resurse între fonduri și categorii de regiuni, precum și o relaxare a normelor privind cofinanțarea, permițând astfel finanțarea integrală din bugetul UE.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE

ØREACT-UE va fi complementar Mecanismului de redresare și reziliență și sprijinului existent acordat politicii de coeziune. REACT-UE va viza acțiunile pe termen mai scurt de remediere a consecințelor crizei în ceea ce privește piețele forței de muncă, asistența medicală și IMM-urile (sprijin sub formă de lichidități pentru capitalul circulant), precum și investițiile esențiale în tranziția verde și digitală pentru a furniza sprijin imediat și direct economiilor statelor membre, în timp ce Mecanismul de redresare și reziliență va sprijini acele investiții și reforme care vor avea un impact de durată asupra productivității și rezilienței economiei statelor membre. 

ØREACT-UE va fi, de asemenea, complementar propunerilor privind viitoarele programe ale politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027. Aceste propuneri sunt în curs de ajustare pentru a oferi un sprijin mai puternic investițiilor în domenii precum reziliența sistemelor de sănătate naționale, în sectoare precum turismul și cultura sau în ceea ce privește măsurile privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, educația și competențele și măsurile de combatere a sărăciei în rândul copiilor. Acestea vor asigura, de asemenea, un sprijin adecvat întreprinderilor mici și mijlocii. Propunerile vor prevedea un grad mai mare de flexibilitate în ceea ce privește transferurile între fonduri și vor introduce noi dispoziții care să permită o reacție rapidă în situații de urgență. O revizuire a alocărilor naționale în materie de coeziune în 2024 va asigura un sprijin suplimentar adecvat pentru statele membre și regiunile cele mai afectate, ținând seama de cele mai recente statistici naționale și regionale disponibile.

Aspectele financiare

ØResursele pentru REACT-UE vor fi de 55 de miliarde EUR, care vor fi angajate în 2020, 2021 și 2022.

INVEST EU

(CARE INCLUDE UN MECANISM DE INVESTIȚII STRATEGICE)

Obiectivul: mobilizarea investițiilor pentru a sprijini redresarea și creșterea pe termen lung, inclusiv un nou mecanism de promovare a investițiilor în lanțurile valorice europene strategice

Mecanismul: provizionarea de garanții bugetare

Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat

ØProgramul InvestEU este foarte potrivit pentru a furniza finanțare de urgență și a sprijini politicile Uniunii în procesul de redresare de pe urma unei crize economice profunde. Acest lucru a fost confirmat de experiența dobândită în ceea ce privește execuția Fondului european pentru investiții strategice și a instrumentelor financiare — precursoarele InvestEU — în urma crizei financiare precedente.

ØÎn ceea ce privește criza actuală, alocarea pe piață a resurselor financiare nu este pe deplin eficientă, iar riscurile percepute afectează în mod semnificativ fluxul de investiții private. Incertitudinea profundă compromite în prezent calitatea informațiilor privind piața financiară și capacitatea creditorilor de a evalua viabilitatea întreprinderilor și a proiectelor de investiții. Dacă nu se vor lua măsuri de diminuare a riscurilor, acest lucru va putea crea o aversiune persistentă față de riscuri în ceea ce privește proiectele de investiții private și ar putea contribui la o „criză a creditelor”. În astfel de circumstanțe, ar trebui exploatată caracteristica esențială a programului InvestEU, deosebit de valoroasă, ce constă în eliminarea riscurilor privind proiectele pentru a atrage finanțare privată.

ØUn program InvestEU consolidat va putea oferi un sprijin crucial întreprinderilor pe perioada redresării și, în același timp, va asigura faptul că investitorii investesc puternic în prioritățile de politică pe termen mediu și lung ale Uniunii, cum ar fi Pactul verde european și provocarea legată de digitalizare. Acesta va spori capacitatea de asumare a riscurilor a Grupului Băncii Europene de Investiții și a băncilor naționale de promovare, în sprijinul redresării economice.

ØProgramul va fi consolidat și printr-un Mecanism de investiții strategice, care se va concentra pe crearea de lanțuri valorice reziliente, în conformitate cu agenda strategică a Uniunii și cu noua strategie industrială prezentată de Comisie. Astfel de proiecte ar putea include proiecte importante de interes european comun sau proiecte cu caracteristici similare, de exemplu în industria farmaceutică.

ØUn astfel de mecanism este deosebit de important în situația de după încheierea crizei, deoarece s-ar putea ca unele state membre să nu aibă mijloacele financiare necesare pentru a sprijini proiecte de acest tip prin ajutoare de stat naționale și, totodată, multe proiecte sunt transfrontaliere și necesită o abordare europeană. Noul mecanism va contribui la depășirea acestor dificultăți.

Implementare

ØColegiuitorii au convenit deja asupra caracteristicilor a patru componente de politică ale InvestEU, dar capacitatea financiară a acestora va fi întărită. Capacitatea de a asigura finanțare a Grupului Băncii Europene de Investiții și a celorlalți parteneri de implementare va fi consolidată în consecință.

ØNoul Mecanism de investiții strategice va fi cea de a cincea componentă din cadrul fondului InvestEU, reprezentând o parte importantă a pachetului de redresare. Mecanismul va sprijini crearea și dezvoltarea de lanțuri valorice puternice și reziliente în întreaga UE. Prin faptul că vizează lanțurile valorice din UE, mecanismul va consolida autonomia strategică a economiei Uniunii, oferind în același timp, din interiorul UE, resursele necesare pentru ca întreprinderile importante din punct de vedere strategic să prospere și să se dezvolte. Mecanismul va viza întreprinderile stabilite și care desfășoară în Uniunea Europeană activități care au o importanță strategică și se încadrează în domenii precum infrastructurile și tehnologiile critice și furnizarea de asistență medicală critică. În plus, acesta va sprijini lanțurile valorice strategice, de exemplu în domeniul sănătății inteligente, al internetului industrial al obiectelor, al industriei cu emisii scăzute de CO2 și al securității cibernetice. Este posibil ca astfel de operațiuni să fie în mod inerent mai riscante în mediul de afaceri de după COVID, deoarece promotorii vor fi mai expuși riscului asociat cererii sau ofertei. Prin urmare, investițiile pe termen lung vor juca un rol crucial în consolidarea întreprinderilor care pun în aplicare proiecte de o mare importanță strategică. 

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE

ØMecanismul de investiții strategice va fi complementar Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate din cadrul Fondului european pentru investiții strategice. Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate este un instrument temporar de acordare de sprijin imediat, menit să ofere sprijin pentru acoperirea nevoilor în materie de solvabilitate ale întreprinderilor celor mai afectate de criza cauzată de COVID-19, cu scopul de a le ajuta să-și recapete poziția de capital, ca măsură de răspuns la criză.

ØMecanismul de investiții strategice va avea o abordare orientată mai spre viitor, contribuind la crearea de piețe după criză, prin concentrarea sprijinului pe proiectele relevante pentru obținerea autonomiei strategice în lanțurile valorice esențiale pe piața unică, sprijinind extinderea proiectelor UE prin investiții transfrontaliere.

Aspectele financiare

ØContribuția financiară suplimentară din instrumentul Next Generation EU, de 15,3 miliarde EUR pentru componentele de politică existente și de 15 miliarde EUR pentru componenta reprezentată de Mecanismul de investiții strategice, va duce la o dotare totală a InvestEU cu fonduri în valoare de 30,3 miliarde EUR. Acest lucru va face posibil un nivel de garantare de 72 de miliarde EUR, ceea ce va permite un nivel total al investițiilor de până la 400 de miliarde EUR.

INSTRUMENTUL DE SPRIJIN PENTRU SOLVABILITATE

Obiectivul: mobilizarea investițiilor private pentru a oferi sprijin pentru solvabilitate întreprinderilor viabile afectate de criză

Mecanismul: provizionarea unei garanții bugetare

Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat

ØÎn prezent, întreprinderile primesc un ajutor substanțial sub formă de lichidități pentru a le ajuta să depășească perioada de criză, în principal din bugetele naționale, în cadrul sprijinului temporar acordat economiei în contextul COVID-19 prin intermediul ajutoarelor de stat. Cu toate acestea, ca urmare a crizei, tot mai multe întreprinderi care altfel ar fi fost viabile se vor confrunta cu probleme de solvabilitate, iar sprijinul sub formă de lichidității nu va fi suficient. Acest lucru este legat parțial de faptul că sprijinul sub formă de lichidități ia, de regulă, forma împrumuturilor, ceea ce poate slăbi și mai mult bilanțurile întreprinderilor, deoarece multe societăți s-au confruntat cu o creștere constantă a efectului de levier în ultimii ani. Acest lucru înseamnă că multe dintre întreprinderile din UE aveau temelii financiare relativ șubrede când au intrat în criză și este probabil să înregistreze o deteriorare rapidă a câștigurilor și a pozițiilor de capitaluri proprii pe măsură ce recesiunea își continuă cursul.

ØEstimările inițiale indică faptul că, în cazul în care se materializează scenariul economic de bază din previziunile de primăvară, pierderile totale care vor fi suportate de întreprinderile cu peste 20 de angajați ar putea fi de 720 de miliarde EUR până la sfârșitul anului. Aceste pierderi ar crește până la aproximativ 1,2 mii de miliarde EUR dacă se materializează scenariul de criză. Întreprinderile pot contrabalansa parțial pierderile suferite prin utilizarea activelor lichide și a capitalului circulant, însă, în multe cazuri, aceste rezerve nu vor fi suficiente. Estimările arată că între 35 % și 50 % din firmele cu peste 20 de angajați s-ar putea confrunta cu deficite de capital circulant până la sfârșitul anului, în funcție de scenariul care se va materializa: cel central sau cel de criză. Aceasta înseamnă că un număr de până la 260 000 de întreprinderi europene, care au în total aproximativ 35 de milioane de angajați, s-ar putea confrunta cu un deficit de finanțare în cazul scenariului pesimist. În general, majoritatea ecosistemelor industriale europene se bazează pe lanțuri complexe de aprovizionare răspândite în toate statele membre, pe piața unică. Dacă nu vor fi corectate, aceste deficite de capital pot conduce la o perioadă prelungită de investiții mai reduse și de creștere a ratei șomajului. Impactul deficitului de capital va fi inegal între sectoare, între ecosistemele industriale și între statele membre, ceea ce va duce la divergențe în cadrul pieței unice și la o deteriorare durabilă a potențialului nostru de producție și a capacității de a ieși din recesiune.

ØInstrumentul de sprijin pentru solvabilitate este un instrument nou și temporar, instituit ca parte a Fondului european pentru investiții strategice pentru a evita deficitele de capital masive și posibilele intrări în incapacitate de plată din cauza crizei cauzate de COVID-19 a unor întreprinderi care altfel ar fi fost viabile. Acesta va contribui la mobilizarea resurselor private pentru sprijinirea întreprinderilor europene viabile în vederea soluționării problemelor de solvabilitate. Instrumentul va fi temporar și va viza exclusiv și strict abordarea impactului COVID-19.

ØÎn unele state membre, statul va fi în măsură să intervină pentru a sprijini întreprinderile respective. În altele, capacitatea de acordare de sprijin din partea statului va fi mai limitată. Efectele economice ale pandemiei de COVID-19 au fost, de asemenea, diferite de la un stat membru la altul. Dacă nu vor fi remediate, astfel de diferențe vor duce la o denaturare permanentă a condițiilor de concurență echitabile și la o accentuare suplimentară a diferențelor economice din cadrul Uniunii. Instrumentul de sprijin pentru solvabilitate va contrabalansa aceste denaturări și va sprijini buna funcționare a pieței unice.

Implementare

ØInstrumentul de sprijin pentru solvabilitate va oferi Grupului Băncii Europene de Investiții o garanție a Uniunii în vederea mobilizării de capital privat pentru sprijinirea întreprinderilor eligibile afectate de criza cauzată de COVID-19.

ØDeși se va asigura faptul că toate statele membre și toate sectoarele pot beneficia de garanția Uniunii, utilizarea garanției Uniunii va fi direcționată către statele membre și sectoarele cel mai puternic afectate de criza cauzată de COVID-19, precum și către întreprinderile din statele membre cu capacități mai reduse de acordare de sprijin pentru solvabilitate.

ØGrupul Băncii Europene de Investiții va utiliza garanția Uniunii pentru a reduce riscul la care se expun investitorii privați atunci când investesc în întreprinderi eligibile, prin furnizarea de garanții sau de finanțare vehiculelor investiționale (fondurilor gestionate privat sau entităților cu scop special) care sunt gestionate în condiții comerciale, mobilizând astfel resurse private pentru sprijinirea unor astfel de întreprinderi. Acest lucru le va permite întreprinderilor eligibile să obțină capital nou de la investitori privați, consolidându-și astfel baza de capital și eliminând riscurile la adresa solvabilității lor. Un astfel de sistem de intermediere asigură faptul că numai administratorii independenți ai vehiculelor investiționale vor fi cei care vor decide ce întreprinderi vor fi sprijinite. Implicarea sectorului privat în calitate de investitori potențiali va permite ca furnizarea de capital să fie mai bine direcționată, către întreprinderile cu adevărat viabile.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE

ØInstrumentul de sprijin pentru solvabilitate este o completare imediată și temporară a unei componente pentru IMM-uri consolidate din cadrul InvestEU, un pachet financiar de coeziune consolidat destinat IMM-urilor, a Fondului de garantare COVID-19, care este în curs de instituire de către Banca Europeană de Investiții, precum și a Mecanismului de investiții strategice din cadrul InvestEU.

ØInstrumentul ar urma să completeze politicile naționale pe care un număr limitat de state membre le instituie în prezent, asigurând disponibilitatea sprijinului pentru solvabilitate în întreaga Uniune. Condițiile instrumentelor ar trebui să fie în concordanță cu normele privind ajutoarele de stat, pentru a asigura condiții de concurență echitabile și a facilita posibile combinații cu sprijinul furnizat direct de către statele membre, ținându-se totodată seama în mod corespunzător de natura europeană a instrumentului și de gestionarea comercială a fondurilor.

Aspectele financiare

Un pachet financiar de 31 de miliarde EUR va majora cu 66 de miliarde EUR garanția UE prevăzută de cadrul financiar actual. Această garanție va permite mobilizarea încă din 2020 a unor investiții de aproximativ 300 de miliarde EUR.

PROGRAMUL EU4HEALTH

Obiectivul: investiții în securitatea sanitară și în reziliența sistemelor de sănătate

Mecanismul: granturi și achiziții

Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat

ØEU4Health, un program în domeniul sănătății ambițios și de sine stătător, va reflecta lecțiile învățate din criza cauzată de COVID-19 și din programele anterioare din domeniul sănătății. Acesta poate contribui la construirea și reconstruirea capacităților de tratare și a rezervelor de echipamente medicale și medicamente, oferind astfel sprijin pentru a face față provocărilor viitoare în materie de sănătate. Noul program va fi un instrument-cheie pentru a ajuta Europa să fie pregătită să facă față viitoarelor amenințări la adresa sănătății.

ØAcesta va urmări crearea unui cadru cuprinzător pentru abordarea unor astfel de amenințări la adresa sănătății, va stabili legături cu toate programele relevante ale UE legate de sănătate și va stabili noi modalități de punere în aplicare a acțiunilor și de asigurare a disponibilității unor contramăsuri și resurse medicale în cazul unor amenințări majore la adresa sănătății.

ØO primă componentă a programului va aborda problema securității sanitare. Aceasta va oferi un cadru puternic, solid din punct de vedere juridic și dotat cu resurse financiare adecvate pentru prevenire, pregătirea și răspunsul UE în caz de crize sanitare. Un astfel de cadru va consolida capacitatea națională și a UE de planificare de contingență și le va permite statelor membre să-și unească forțele în fața unor amenințări comune la adresa sănătății, în special a unor amenințări transfrontaliere (inclusiv din afara UE), în cazul cărora intervenția UE poate aduce o valoare adăugată tangibilă.

ØO a doua componentă va sprijini o viziune pe termen mai lung de tipul „o singură sănătate”, ce constă în îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate prin intermediul unor sisteme de sănătate eficiente și incluzive în statele membre, printr-o mai bună prevenire și supraveghere a bolilor și prin îmbunătățirea promovării sănătății, accesului, diagnosticării și tratării bolilor, precum și prin colaborarea transfrontalieră în domeniul sănătății. 

ØNoul program va aborda și bolile netransmisibile. Acestea s-au dovedit a fi un factor determinant important al mortalității în cazul contractării COVID-19.

ØÎn plus, o serie de inițiative specifice ambițioase ar putea avea drept obiectiv eradicarea anumitor boli și, de exemplu, ar putea viza reducerea cazurilor de cancer de col uterin și de gripă sezonieră. Acestea ar contribui la prevenirea evenimentelor adverse evitabile și a costurilor evitabile și ar reduce inegalitățile în materie de sănătate.

Implementare

ØProgramul se va baza pe activitatea în curs, ca de exemplu cea privind Rețelele de referință europene pentru boli rare și pentru prevenirea, pregătirea și gestionarea crizelor, pentru a asigura o masă critică suficientă și economii de scară. Va sprijini convergența în sens ascendent, va promova prevenirea, integrarea asistenței medicale și accesul egal la asistență medicală.

ØProgramul va asigura investiții susținute în structurile și instrumentele necesare pentru acordarea de sprijin operațional în UE pentru a face față crizelor sanitare, abordând prevenirea, pregătirea și răspunsul și sprijinind o coordonare transsectorială veritabilă la nivelul UE. Activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu ECDC, EMA, EFSA sau ECHA, cu grupurile de experți, cu laboratoarele de referință din UE și cu organismele internaționale, precum Organizația Mondială a Sănătății.

ØPe baza avizelor științifice, programul EU4Health va asigura achizițiile strategice pentru articole precum produsele biocide (dezinfectanții), reactivii pentru teste, echipamentele de protecție, medicamentele, echipamentele medicale și reactivii de diagnosticare esențiali (de exemplu, echipamente de acordare de ajutor pentru respirație, scanere CT) și alte produse relevante (cum ar fi materialele pentru injecții și bandajele sterile). Programul va viza instituirea unei aprovizionări în timp util cu măsuri adecvate de combatere a bolilor transmisibile majore, care le vor fi disponibile statelor membre atunci când vor avea nevoie de aceasta. Programul va oferi, de asemenea, stimulente pentru dezvoltarea, producția și furnizarea de vaccinuri în Uniune și pentru relansarea producției UE de medicamente și de ingrediente farmaceutice active/precursori activi.

ØNoul program va sprijini eforturile rescEU de consolidare a Corpului medical european prin subvenționarea unor echipe permanente de experți. Pe baza experienței din domeniul veterinar, acesta va subvenționa experții din domeniile sănătății și logisticii și, după caz, personal medical care să poată fi activat în orice moment în timp util și să poată fi trimis oriunde în UE pentru a oferi consultanță și expertiză. Echipele vor fi sprijinite cu echipamente (de exemplu, laboratoare mobile).

ØProgramul va sprijini, de asemenea, coordonarea dintre infrastructurile medicale și capacitatea medicală și veterinară a laboratoarelor în întreaga Uniune, inclusiv pregătirile pentru crearea unei infrastructuri europene pentru schimbul de informații privind posibilitățile de asistență medicală critică. Programul va institui un sistem simplu de sprijinire a achizițiilor comune transfrontaliere de produse, instrumente și servicii care demonstrează o valoare adăugată a UE clară pentru colaborarea dintre sistemele de sănătate.

ØProgramul EU4Health va contribui la alocarea de fonduri pentru intervenții esențiale în e-sănătate, care se vor adăuga finanțării din cadrul programului Europa digitală, inclusiv la sprijinirea utilizării datelor pentru asistență medicală, cercetare și elaborarea de politici (în contextul spațiului european al datelor medicale) prin tehnologii de tip cloud sau alte infrastructuri și tehnologii bazate pe utilizarea intensivă a datelor, cum ar fi instrumentele de inteligență artificială. Acesta va sprijini utilizarea sporită a serviciilor de sănătate la distanță, inclusiv adoptarea și consolidarea modelului de telemedicină al Rețelelor europene de referință. Programul va contribui la instituirea de criterii de referință europene și de soluții transnaționale.

ØProgramul va contribui la prevenirea bolilor, inclusiv prin sprijinirea statelor membre în politicile lor și pe baza orientărilor lor tehnice și a alegerilor lor politice puternice, în ceea ce privește prevenția și promovarea unui stil de viață sănătos. Acesta va contribui la colectarea și la comunicarea adecvată a surselor disponibile de date și de date operative între servicii, între agențiile UE, precum și între organismele naționale și internaționale din domeniul sănătății și va promova cele mai bune practici bazate pe date concrete în ceea ce privește prevenirea și gestionarea bolilor.

ØMăsurile de prevenire se vor baza pe o veritabilă abordare a bolilor de tipul „o singură sănătate” și vor include dezvoltarea cunoștințelor și înțelegerea evoluției zoonozelor, precum și a eventualelor zoonoze.

ØProgramul va sprijini acțiunile de îmbunătățire a prevenirii și controlului infecțiilor, de testare și diagnosticare rapide și corecte ale infecțiilor, de tratare a pacienților utilizând antimicrobiene adecvate și de reducere a utilizării necorespunzătoare și periculoase a antimicrobienelor în toate domeniile. O componentă internațională va asigura faptul că politica europeană în domeniul sănătății ține pasul cu evoluțiile internaționale și completează în mod util acțiunile întreprinse cu privire la chestiuni de interes regional și global.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE

ØPrincipiul-cheie va consta în faptul că noul program va fi catalizatorul unor noi abordări bazate pe cele mai bune practici, pe soluții inovatoare sau pe rezultatele unor proiecte de cercetare, contribuind la pilotarea și testarea acestora la nivelul populației susceptibile înainte de implementarea lor la scară completă. Noul program va interacționa, de asemenea, cu Mecanismul de redresare și reziliență. Deși mecanismul va oferi stimulente pentru efectuarea de noi reforme, noul program EU4Health poate sprijini coordonarea punerii în aplicare între statele membre.

ØNoul program va urmări obținerea de rezultate axate direct pe sănătate. Prin urmare, acesta va crea sinergii și va contribui la integrarea sănătății în alte programe ale UE, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Orizont Europa, programul Europa digitală, Programul privind piața unică și politica agricolă comună. Noul program va interacționa și va fi complementar în special cu rescEU, care se concentrează pe capacitățile de răspuns direct la criză, pe rezerve, pe mobilizarea și pe trimiterea strategică de echipamente și personal în situații de urgență, prin asigurarea contribuțiilor în materie de sănătate necesare.

ØSe va asigura o colaborare între program și statele membre, cu respectarea repartizării competențelor prevăzute la articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și pe baza mecanismelor de cooperare existente, punându-se accentul pe aspectele strategice și transfrontaliere.

ØComplementaritatea cu rezultatele agențiilor care au atribuții în domeniul sănătății va beneficia de investiții din acest program, în special în vederea transferului de bune practici, de protocoale de supraveghere sau de programe de consolidare a capacităților.

ØNoul program va sprijini, de asemenea, eforturile comune ale Uniunii și ale statelor membre de asigurare a disponibilității resurselor medicale (medicamente, vaccinuri, resurse umane, echipamente), în strânsă colaborare cu viitorul program rescEU.

Aspectele financiare

ØPachetul financiar suplimentar mobilizat prin instrumentul Next Generation EU va fi de 7,7 miliarde EUR.

MECANISMUL DE PROTECȚIE CIVILĂ AL UNIUNII/rescEU

Obiectivul: consolidarea capacității de răspuns a Mecanismului de protecție civilă al Uniunii

Mecanismul: granturi și achiziții

Necesitățile rezultate în urma crizei și impactul preconizat

ØConsolidarea capacităților Mecanismului de protecție civilă al Uniunii/rescEU le va permite UE și statelor membre să fie mai bine pregătite și mai în măsură să reacționeze rapid și flexibil în situații de criză, în special la crizele cu impact puternic, având în vedere potențiala perturbare a economiilor și a societăților noastre, lucru constatat în mod foarte clar cu ocazia situației de urgență cauzate de COVID-19. Deși relativ rare, situațiile de urgență și catastrofele la scară largă pot cauza daune grave și de durată economiilor și societăților noastre și, prin urmare, necesită un nivel mult mai ridicat de planificare și de pregătire.

ØPe baza lecțiilor învățate în urma crizei, capacitățile rescEU extinse ar trebui să îi permită UE să dezvolte și să achiziționeze capacitate de depozitare și capacitatea de expediere aferentă (cum ar fi spații de depozitare, mijloace de transport și sprijin logistic global).

ØPentru a asigura un răspuns global eficace al UE la situațiile de urgență la scară largă, rescEU necesită o flexibilitate maximă și o veritabilă capacitate de a acționa la nivelul UE, inclusiv flexibilitate și simplificare bugetare și operaționale, atunci când statele membre copleșite de situație nu pot face acest lucru.

ØProgramul consolidat îi va conferi, de asemenea, Uniunii capacități și o infrastructură logistică de înaltă calitate care să poată răspunde diferitelor tipuri de situații de urgență, inclusiv celor care au o componentă medicală de urgență. Acest lucru ar implica mecanisme care i-ar permite UE:

·să achiziționeze, să închirieze și să depoziteze capacități rescEU identificate;

·să aducă produse și personal din afara UE și să le trimită în interiorul UE;

·să transporte rapid din mai multe puncte din UE către alte puncte din UE produse și personal, acolo unde sunt necesare. Expertiză care să poată fi mobilizată la nivel internațional pentru toate tipurile de dezastre (inclusiv experți medicali transportați pe cale aeriană — medici specialiști, asistenți medicali, epidemiologi, cadre medicale specializate în anestezie și terapie intensivă și echipe medicale de urgență integrate bine dotate cu echipamente);

·să transfere rapid victimele dezastrelor/pacienții acolo unde pot beneficia de îngrijire în modul cel mai eficient posibil, atunci când capacitățile locale și naționale sunt depășite de situație. O astfel de infrastructură va include un sistem de unități medicale disponibile în toate statele membre.

ØMecanismul va include un sistem integrat și performant de comunicații în direct, accesibil tuturor statelor membre, astfel încât resursele relevante să poată fi activate rapid în orice moment.

ØComponenta de pregătire și răspuns la nivel internațional va fi, de asemenea, consolidată, astfel încât capacitățile să poată fi utilizate și în afara UE.

Implementare

ØUE va fi în măsură să achiziționeze, să finanțeze și să instituie în mod direct capacități rescEU strategice, depozite de logistică și transport de logistică adecvate, precum și o infrastructură de gestionare a informațiilor de urgență interconectată, care să poată acoperi orice tip de urgență și să fie mobilizată sub auspiciile rescEU. Capacitățile strategice vor fi complementare celor ale statelor membre. Acestea ar trebui să fie situate pe teritoriile mai multor state membre ale UE, astfel încât să se asigure cea mai eficace acoperire geografică în răspunsul la o situație de urgență. Bugetul UE va suporta costurile de intrare/ieșire/transport, precum și costurile de depozitare și cele financiare.

ØComisia ar trebui să poată achiziționa, închiria sau da în chirie capacitatea de transport și logistică (capacitate de transport/transport aerian în scopuri multiple). Acest lucru i-ar permite UE să răspundă oricărui tip de situație de urgență pe teritoriul său și în țările terțe (inclusiv: transfer medical al victimelor dezastrelor, al pacienților, al doctorilor, al echipelor medicale europene, repatrieri medicale, precum și transport de orice tip de bunuri legate de răspunsul la situații de urgență). Depozitarea asistenței și capacitatea de transport ar trebui să fie interconectate strategic pentru a mări viteza de livrare și pentru a asigura buna funcționare a lanțului de aprovizionare.

ØProcedurile administrative vor fi menținute la un nivel minim pentru a reduce sarcina administrativă și întârzierile în implementare, aceasta fiind esențială în situațiile de urgență.

ØRescEU va conține dispoziții care vor permite o flexibilitate bugetară, inclusiv o programare multianuală pentru componenta de prevenire și pregătire și asigurarea disponibilității imediate și a flexibilității fondurilor pentru răspuns. Așa cum s-a putut constata în mod foarte clar în cadrul crizei cauzate de COVID-19, situațiile de urgență sunt, prin natura lor, imprevizibile și nu sunt distribuite uniform pe parcursul unei perioade de programare, însă, atunci când apare o situație de urgență, rapiditatea răspunsului este esențială.

Complementaritatea cu politicile naționale și ale UE

ØMecanismul consolidat de protecție civilă al Uniunii/rescEU va fi elementul central al unei abordări mai integrate în materie de gestionare a situațiilor de urgență. Prin intermediul Platformei sale europene consolidate de gestionare a situațiilor de urgență, mecanismul va fi ghișeul unic operațional de gestionare a capacităților strategice ale UE și de furnizare a unui răspuns rapid și eficace la toate tipurile de crize de mare amploare.

ØAcesta va deservi toate statele membre în diferite sectoare cu tipuri diferite de capacități rescEU strategice, în funcție de situația de criză. Deținerea unor capacități logistice proprii ar trebui să fie suficientă pentru un transfer de bunuri, de personal medical și de pacienți în măsura necesară oricărui stat depășit de situație, aducând în timp util o valoare adăugată a UE tangibilă.

ØSe va asigura complementaritatea componentei rescEU a Mecanismului de protecție civilă al Uniunii, în special cea legată de constituirea de rezerve pentru situații de urgență, cu alte acțiuni de pregătire finanțate de UE. Se va baza pe criterii specifice, cum ar fi categoriile de articole acoperite (nișă de specialiști, nevoi generice, articole pentru personalul care asigură prima intervenție etc.).

Aspectele financiare

ØPachetul financiar suplimentar pentru rescEU mobilizat prin instrumentul Next Generation EU va fi de 2 miliarde EUR.

Top