EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document cb978f60-acfe-11eb-9767-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului din 7 decembrie 2020 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

02020D1999 — RO — 22.03.2021 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA (PESC) 2020/1999 A CONSILIULUI

din 7 decembrie 2020

privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

(JO L 410I 7.12.2020, p. 13)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA (PESC) 2021/372 A CONSILIULUI din 2 martie 2021

  L 71I

6

2.3.2021

►M2

DECIZIA (PESC) 2021/481 A CONSILIULUI din 22 martie 2021

  L 99I

25

22.3.2021
▼B

DECIZIA (PESC) 2020/1999 A CONSILIULUI

din 7 decembrie 2020

privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omuluiArticolul 1

(1)  

Prezenta decizie instituie un cadru pentru măsuri restrictive specifice menite să vizeze încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri grave împotriva acestora la nivel mondial. Aceasta se aplică:

(a) 

genocidului;

(b) 

crimelor împotriva umanității;

(c) 

următoarelor încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora:

(i) 

tortura și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante;

(ii) 

sclavia;

(iii) 

execuțiile și asasinatele extrajudiciare, sumare sau arbitrare;

(iv) 

disparițiile forțate de persoane;

(v) 

arestările sau detențiile arbitrare;

(d) 

altor încălcări ale drepturilor omului sau abuzuri împotriva acestora, incluzând dar nelimitându-se la următoarele încălcări sau abuzuri, în măsura în care aceste încălcări sau abuzuri sunt larg răspândite, sistematice sau reprezintă motive de profundă îngrijorare în ceea ce privește obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 21 din TUE:

(i) 

traficul de persoane, precum și abuzurile împotriva drepturilor omului comise de persoane care introduc ilegal migranți, astfel cum se menționează în prezentul articol;

(ii) 

violența sexuală și bazată pe gen;

(iii) 

încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de întrunire și de asociere pașnică;

(iv) 

încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea de opinie și de exprimare;

(v) 

încălcări sau abuzuri în ceea ce privește libertatea religioasă sau de convingere.

(2)  

În scopul aplicării alineatului (1), ar trebui să se țină seama de dreptul internațional cutumiar și de instrumentele de drept internațional acceptate pe scară largă, cum ar fi:

(a) 

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;

(b) 

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale;

(c) 

Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid;

(d) 

Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

(e) 

Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;

(f) 

Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei;

(g) 

Convenția cu privire la drepturile copilului;

(h) 

Convenția internațională pentru protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate;

(i) 

Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap;

(j) 

Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate;

(k) 

Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale;

(l) 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

(3)  

În înțelesul prezentei decizii, persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele pot include:

(a) 

actori statali;

(b) 

alți actori care exercită un control sau o autoritate efectivă asupra unui teritoriu;

(c) 

alți actori nestatali.

(4)  

La stabilirea sau modificarea listei prevăzute în anexă cu privire la alți actori nestatali, în conformitate cu alineatul (3) litera (c), Consiliul ține seama, în special, de următoarele elemente specifice:

(a) 

obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 21 din TUE; și

(b) 

gravitatea și/sau impactul abuzurilor.

Articolul 2

(1)  

Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al:

(a) 

persoanelor fizice responsabile de actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1);

(b) 

persoanelor fizice care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material sau sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea acestor acte;

(c) 

persoanelor fizice asociate cu persoanele cărora li se aplică literele (a) și (b),

astfel cum figurează pe lista cuprinsă în anexă.

(2)  
Un stat membru nu este obligat, în temeiul alineatului (1), să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.
(3)  

Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație în temeiul dreptului internațional, și anume:

(a) 

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b) 

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau desfășurate sub auspiciile acesteia;

(c) 

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d) 

în temeiul Tratatului de conciliere (Tratatul de la Lateran) încheiat în 1929 între Sfântul Scaun (Statul Cetății Vaticanului) și Italia.

(4)  
Se consideră că alineatul (3) se aplică și în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).
(5)  
Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau (4).
(6)  
Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1) atunci când deplasarea se justifică dintr-un motiv umanitar urgent sau se efectuează în scopul participării la reuniuni interguvernamentale sau la reuniuni promovate sau găzduite de Uniune ori la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care se poartă un dialog politic care promovează direct obiectivele de politică ale măsurilor restrictive, inclusiv încetarea încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului și înregistrarea de progrese în domeniul drepturilor omului.
(7)  
Statele membre pot, de asemenea, să acorde derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1) în cazul în care intrarea sau tranzitul este necesar pentru îndeplinirea unor proceduri judiciare.
(8)  
Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) sau (7) notifică acest lucru Consiliului în scris. Se consideră că derogarea este acordată cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului obiectează în scris în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării în cauză. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.
(9)  
În cazul în care, în temeiul alineatului (3), (4), (6), (7) sau (8), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane care figurează pe lista cuprinsă în anexă, autorizația se limitează strict la scopul în care a fost acordată și la persoanele vizate în mod direct de aceasta.

Articolul 3

(1)  

Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute ori controlate de:

(a) 

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme responsabile de actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1);

(b) 

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material ori sunt implicate în alt mod în actele prevăzute la articolul 1 alineatul (1), inclusiv prin planificarea, conducerea, comandarea, sprijinirea, pregătirea, facilitarea sau încurajarea actelor respective;

(c) 

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care sunt asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele cărora li se aplică literele (a) și (b),

astfel cum figurează pe lista cuprinsă în anexă.

(2)  
Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.
(3)  

Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a) 

sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor incluse pe lista din anexă și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b) 

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) 

sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

(d) 

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

(e) 

urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(4)  

Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost inclus pe lista cuprinsă în anexă, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative adoptate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;

(b) 

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c) 

hotărârea sau decizia nu este în beneficiul niciunei persoane fizice sau juridice, entități sau al niciunui organism care figurează pe lista cuprinsă în anexă; și

(d) 

recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5)  
Alineatul (1) nu împiedică o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism enumerat în anexă să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract sau acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a survenit anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru în cauză să fi stabilit că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism menționat la alineatul (1).
(6)  

Alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a) 

dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

(b) 

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care conturile respective au intrat sub incidența măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2); sau

(c) 

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru în cauză, cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 4

(1)  
Prin derogare de la articolul 3 alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară în scopuri umanitare, cum ar fi acordarea sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari și asistență conexă sau pentru evacuări.
(2)  
Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de patru săptămâni de la acordarea autorizației.

Articolul 5

(1)  
Consiliul, hotărând în unanimitate pe baza unei propuneri a unui stat membru sau a Înaltului Reprezentant, întocmește și modifică lista prevăzută în anexă.
(2)  
Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat deciziile menționate la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, acordând persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.
(3)  
În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează deciziile menționate la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

Articolul 6

(1)  
Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor menționate la articolele 2 și 3.
(2)  
Anexa include informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, aceste informații pot cuprinde: numele și pseudonimele; data și locul nașterii; cetățenia; numărul de pașaport și de carte de identitate; sexul; adresa, dacă este cunoscută; precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 7

(1)  

Consiliul și Înaltul Reprezentant prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentei decizii, în special:

(a) 

în ceea ce privește Consiliul, pentru pregătirea și efectuarea modificărilor la anexă;

(b) 

în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, pentru pregătirea modificărilor la anexă.

(2)  
Consiliul și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă și la condamnările penale sau măsurile de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea anexei.
(3)  
În înțelesul prezentei decizii, Consiliul și Înaltul Reprezentant sunt desemnați drept „operator” în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ), pentru a asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Articolul 8

Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentei decizii, inclusiv cererilor de acordare de despăgubiri sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de daune-interese sau cele de chemare în garanție, în special cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei despăgubiri, în special de natură financiară, indiferent de formă, în cazul în care sunt făcute de:

(a) 

persoanele fizice sau juridice, entitățile ori organismele desemnate, care sunt incluse pe lista din anexă;

(b) 

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

Articolul 9

Pentru ca măsurile prevăzute de prezenta decizie să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 10

Prezenta decizie se aplică până la 8 decembrie 2023 și se reexaminează permanent. Măsurile prevăzute la articolele 2 și 3 se aplică persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexă până la 8 decembrie 2021.

Articolul 11

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ANEXĂ

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolele 2 și 3

A. 

Persoane fizice

▼M1 

►M2  Nume (transcriere cu caractere latine) ◄

►M2  Nume ◄

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Data includerii pe listă

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Funcția (funcții): directorul Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN)

Data nașterii: 27.1.1964

Locul nașterii: Tatarsk, regiunea (oblast) Novosibirsk, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă)

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Alexander Kalashnikov este directorul Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN) de la 8 octombrie 2019. În această funcție, el supraveghează toate activitățile FSIN. În calitatea sa de director al FSIN, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv de arestări și detenții arbitrare.

În cazul lui Aleksei Navalnîi, în timp ce domnul Navalnîi se afla în convalescență în Germania (septembrie 2020-ianuarie 2021), după ce a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok, FSIN a solicitat, la 28 decembrie 2020, ca acesta să se prezinte imediat în fața unui consilier de probațiune, în caz contrar fiind pasibil de o pedeapsă cu închisoarea pentru încălcarea unei condamnări cu suspendare pentru fraudă. În 2018, respectiva condamnare pentru fraudă fusese considerată drept arbitrară și inechitabilă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. La 17 ianuarie 2021, acționând pe baza ordinelor lui Alexander Kalashnikov, ofițerii FSIN l-au reținut pe Alexei Navalnîi la sosirea acestuia pe aeroportul din Moscova. Arestarea lui Alexei Navalnîi se bazează pe o decizie din partea tribunalului orașului Himki, care la rândul său a fost emisă la solicitarea FSIN. La sfârșitul lunii decembrie 2020 FSIN solicitase deja ca o instanță să înlocuiască condamnarea lui Alexei Navalnîi cu suspendare cu o pedeapsă cu închisoarea. La 17 februarie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dispus ca Guvernul Rusiei să îl elibereze pe Aleksei Navalnîi.

2 martie 2021

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Funcție (funcții): președintele Comisiei de Anchetă a Federației Ruse

Data nașterii: 27.8.1953

Locul nașterii: Pskov, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă)

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Alexander Bastrykin este președintele Comisiei de Anchetă a Federației Ruse (denumită în continuare „comisia”) din ianuarie 2011 (și președinte interimar în perioada octombrie 2010-decembrie 2010). În această funcție, el supraveghează toate activitățile comisiei. În mod oficial, comisia este prezidată de președintele Rusiei. În calitatea de președinte al comisiei, Alexander Bastrykin este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv de arestări și detenții arbitrare.

Alexander Bastrykin este responsabil de campanii represive larg răspândite și sistematice desfășurate de comisie împotriva opoziției din Rusia, prin care membrii opoziției sunt vizați și anchetați. La 29 decembrie 2020, comisia a lansat o anchetă privind liderul opoziției, Aleksei Navalnîi, prin care acesta a fost acuzat de fraudă la scară largă. Alexei Navalnîi și alții au publicat articole cu privire la faptul că Alexander Bastrykin deținea compania imobiliară cehă LAW Bohemia în anii 2000.

2 martie 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Funcție (funcții): procuror general al Federației Ruse

Data nașterii: 24.12.1975

Locul nașterii: Arhanghelsk, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă)

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Igor Krasnov este procuror general al Federației Ruse din 22 ianuarie 2020 și este fost vicepreședinte al Comisiei de Anchetă a Federației Ruse. În funcția sa de procuror general, acesta supraveghează parchetele din Federația Rusă, parchetele speciale și parchetul militar. În calitatea de procuror general, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv de detenția arbitrară a unor protestatari, precum și de reprimarea larg răspândită și sistematică a libertății de întrunire pașnică și de asociere și a libertății de opinie și de exprimare.

Înainte de protestele din 23 ianuarie 2021, parchetul general a avertizat că participanții vor fi trași la răspundere. În plus, parchetul general a solicitat ca Serviciul Federal de Supraveghere în domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și comunicării în masă (Roskomnadzor) să restricționeze accesul la site-urile opoziției și la conturile acesteia pe rețele sociale care conțineau informații cu privire la adunări planificate ale susținătorilor lui Aleksei Navalnîi. La 29 ianuarie 2021, parchetul general a solicitat din nou ca Roskomnadzor să restricționeze accesul la site-urile opoziției și la conturile acesteia pe rețele sociale, de data aceasta înainte de protestele pro-Navalnîi din 30 și 31 ianuarie 2021. S-au trimis atenționări companiilor de internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). Parchetul general a anunțat, de asemenea, că participanții la demonstrații vor fi anchetați.

Parchetul General a susținut solicitarea Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN) de a transforma condamnarea cu suspendare pronunțată împotriva lui Aleksei Navalnîi într-o cauză privind o presupusă fraudă în pedeapsă cu închisoarea. În pofida faptului că condamnarea sa în această cauză fusese considerată arbitrară și inechitabilă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2018, Aleksei Navalnîi a fost arestat la sosirea sa pe aeroportul din Moscova la 17 ianuarie 2021.

2 martie 2021

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Funcție (funcții): directorul Serviciului Federal al Trupelor Gărzii Naționale a Federației Ruse (Rosgvardia)

Data nașterii: 27.1.1954

Locul nașterii: Sasovo, RSFS Rusă (în prezent, Federația Rusă)

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Viktor Zolotov este directorul Serviciului Federal al Trupelor Gărzii Naționale a Federației Ruse (Rosgvardia) de la 5 aprilie 2016 și, prin urmare, este comandantul-șef al Trupelor Gărzii Naționale a Federației Ruse, precum și comandantul OMON, unitatea mobilă specială integrată în Rosgvardia. În această funcție, el supraveghează toate activitățile trupelor Rosgvardia și ale OMON. În calitatea sa de director al Rosgvardia, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, inclusiv de arestări și detenții arbitrare, precum și de încălcări larg răspândite și sistematice ale libertății de întrunire pașnică și de asociere, în special prin reprimarea violentă a protestelor și a demonstrațiilor.

Rosgvardia a fost utilizată pentru a reprima demonstrațiile pro-Navalnîi din 23 ianuarie 2021 și s-a raportat utilizarea brutalității și a violenței împotriva protestatarilor de către mulți ofițeri ai OMON și ai Gărzii Naționale. Zeci de jurnaliști au fost țintele agresiunilor forțelor de securitate, inclusiv o corespondentă a Meduza, Kristina Safronova, care a fost lovită de un ofițer al OMON, și Yelizaveta Kirpanova, jurnalistă a Novaya Gazeta, care a fost lovită la cap cu un baston, ceea ce i-a provocat sângerare. Forțele de securitate au deținut în mod arbitrar peste 300 de minori.

2 martie 2021

▼M2

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (ortografia chineză)

Funcție (funcții): fost conducător adjunct al celui de al 13-lea Congres Popular al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (Xinjiang Uyghur Autonomous Region – XUAR)

Data nașterii: ianuarie 1958

Locul nașterii: Lianshui, Jiangsu (China)

Cetățenia: chineză

Sexul: masculin

Fost secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR) și fost secretar adjunct al Comitetului de partid al XUAR (2016-2019). Fost conducător adjunct al celui de al 13-lea Congres Popular al XUAR, un organism legislativ regional (din 2019 până în februarie 2021).

22.3.2021

 

 

 

 

În calitate de secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR (2016-2019), Zhu Hailun a fost responsabil pentru menținerea securității interne și pentru asigurarea respectării legii în XUAR. În acest context, a ocupat o poziție politică importantă, fiind însărcinat cu coordonarea și implementarea unui program amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane. Zhu Hailun a fost descris drept „arhitectul” programului respectiv. El este, prin urmare, responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special pentru detenția arbitrară și la scară largă a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane.

 

 

 

 

 

În calitate de fost conducător adjunct al celui de al 13-lea Congres Popular al XUAR (din 2019 până în februarie 2021), Zhu Hailun a continuat să exercite o influență covârșitoare în XUAR, unde programul amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane continuă.

 

6.

WANG Junzheng

王君正 (ortografia chineză)

Funcție (funcții): secretar de partid al Corpului de producție și construcții din Xinjiang (XPCC) și secretar adjunct al Comitetului de partid al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang din China. Comisar politic al XPCC și director general al Grupului China Xinjiang

Data nașterii: mai 1963

Locul nașterii: Linyi, Shandong (China)

Cetățenia: chineză

Sexul: masculin

Secretar de partid al Corpului de producție și construcții din Xinjiang (XPCC) și secretar adjunct al Comitetului de partid al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR) din China începând cu luna aprilie 2020, precum și comisar politic al XPCC din mai 2020. Fost secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR (februarie 2019-septembrie 2020). Wang Junzheng mai deține și alte funcții de conducere în cadrul XPCC.

XPCC este o organizație economică și paramilitară de stat din XUAR, care exercită autoritatea administrativă și controlează activitățile economice din Xinjiang.

22.3.2021

 

 

 

 

În calitate de secretar de partid și de comisar politic al XPCC din 2020, Wang Junzheng este implicat în coordonarea tuturor politicilor puse în aplicare de XPCC. Din funcția pe care o deține, el este responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special pentru detenția arbitrară și la scară largă a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane și pentru tratamentele degradante aplicate acestora, precum și pentru încălcarea sistematică a libertății lor religioase sau de convingere, în contextul, printre altele, al punerii în aplicare de către XPCC a unui program amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane.

 

 

 

 

 

Este, de asemenea, responsabil pentru folosirea sistematică de către XPCC a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane la muncă forțată, în special pe plantațiile de bumbac.

În calitate de secretar adjunct al Comitetului de partid al XUAR din 2020, Wang Junzheng este implicat în coordonarea tuturor politicilor în materie de securitate puse în aplicare în Xinjiang, inclusiv a programului sus-menționat îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane. În calitate de secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR (februarie 2019-septembrie 2020), Wang Junzheng a fost responsabil pentru menținerea securității interne și pentru asigurarea respectării legii în XUAR. În acest context, el a ocupat o poziție politică importantă, fiind însărcinat cu coordonarea și implementarea programului respectiv.

 

7.

WANG Mingshan

王明山 (ortografia chineză)

Funcție (funcții): membru al Comitetului permanent al Comitetului de partid al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR) și secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR

Data nașterii: ianuarie 1964

Locul nașterii: Wuwei, Gansu (China)

Cetățenia: chineză

Sexul: masculin

Membru al Comitetului permanent al Comitetului de partid al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR) și secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR, din septembrie 2020. Fost director și secretar adjunct de partid al Biroului Public de Securitate din Xinjiang (XPSB) între 2017 și ianuarie 2021.

22.3.2021

 

 

 

 

În calitate de secretar al Comitetului pentru afaceri politice și juridice al XUAR din septembrie 2020, Wang Mingshan este responsabil pentru menținerea securității interne și pentru asigurarea respectării legii în XUAR. În acest context, ocupă o poziție politică importantă, fiind însărcinat cu coordonarea unui program amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane.

 

 

 

 

 

În calitate de fost director și secretar adjunct de partid al XPSB (din 2017 până în ianuarie 2021), a deținut o poziție importantă în aparatul de securitate din Xinjiang și a fost direct responsabil pentru punerea în aplicare a programului sus-menționat. În special, XPSB a implementat „platforma integrată pentru operațiuni comune” (IJOP), un program bazat pe volume mari de date folosit pentru a urmări milioane de uiguri din regiunea Xinjiang și pentru a-i selecta pe cei considerați „potențial periculoși” pentru a fi trimiși în lagăre.

În funcția actuală și luând în considerare și funcțiile anterioare, Wang Mingshan este responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special pentru detenția arbitrară și la scară largă a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane și pentru tratamentele degradante aplicate acestora, precum și pentru încălcarea sistematică a libertății lor religioase sau de convingere.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(ortografia chineză)

Funcție (funcții): director al Biroului Public de Securitate din Xinjiang (XPSB) și vicepreședinte al Guvernului Popular al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR)

Data nașterii: octombrie 1966

Locul nașterii: Yilong, Sichuan (China)

Cetățenia: chineză

Sexul: masculin

Director al Biroului Public de Securitate din Xinjiang (XPSB) din ianuarie 2021 și vicepreședinte al Guvernului Popular al Regiunii Autonome Uigure Xinjiang (XUAR).

22.3.2021

 

 

 

 

În calitate de director al XPSB, Chen Mingguo deține o poziție importantă în aparatul de securitate din Xinjiang și este direct implicat în implementarea unui program amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane. În special, XPSB a implementat „platforma integrată pentru operațiuni comune” (IJOP), un program bazat pe volume mari de date folosit pentru a urmări milioane de uiguri din regiunea Xinjiang și pentru a-i selecta pe cei considerați „potențial periculoși” pentru a fi trimiși în lagăre. Chen Mingguo este deci responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special pentru detenția arbitrară a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane și pentru tratamentele degradante aplicate acestora, precum și pentru încălcarea sistematică a libertății lor religioase sau de convingere.

 

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG Kyo’ng-t’aek)

정경택

(ortografia coreeană)

Funcție (funcții): ministrul securității statului din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

Data nașterii: între 1.1.1961 și 31.12.1963

Cetățenia: nord-coreeană

Sexul: masculin

Jong Kyong-thaek este ministrul securității statului din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) din 2017.

Ministerul Securității Statului din RPDC este una dintre principalele instituții însărcinate cu punerea în aplicare a politicilor de securitate represive în RPDC, vizând mai ales identificarea și eliminarea disidenței politice, fluxul de informații „subversive” din străinătate și orice alt tip de comportament considerat o amenințate politică serioasă la adresa sistemului politic și a conducerii acestuia.

22.3.2021

 

 

 

 

În calitate de șef al Ministerului Securității Statului, Jong Kyong-thaek este responsabil pentru încălcări grave ale drepturilor omului în RPDC, în special tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare și asasinate, dispariții forțate de persoane, precum și pentru arestări sau detenții arbitrare, precum și recurgerea la scară largă la munca forțată și violență sexuală împotriva femeilor.

 

10.

RI Yong Gil

(alias: RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길

(ortografia coreeană)

Funcție (funcții): ministrul securității sociale din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

Data nașterii: 1955

Cetățenia: nord-coreeană

Sexul: masculin

Ri Yong Gil este ministrul securității sociale din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) începând cu luna ianuarie 2021 și fostul șef al Statului Major al Armatei Populare Coreene în perioada 2018-ianuarie 2021.

Ministerul Securității Sociale din RPDC (cunoscut anterior drept Ministerul Securității Populare sau Ministerul Securității Publice) este una dintre principalele instituții responsabile de punerea în aplicare a politicilor de securitate represive ale RPDC, inclusiv de interogarea și pedepsirea persoanelor care fug „în mod ilegal” din RPDC. În special, Ministerul Securității Sociale are în sarcină gestionarea, prin intermediul Biroului corecțional, a lagărelor de detenție și a lagărelor de muncă pe termen scurt în care prizonierii/deținuții sunt supuși înfometării deliberate sau altor tratamente inumane.

22.3.2021

 

 

 

 

În calitatea sa de ministru al securității sociale, Ri Yong Gil este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în RPDC, în special tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare și asasinate, dispariții forțate de persoane, precum și de arestări sau detenții arbitrare, precum și recurgerea la scară largă la munca forțată și violență sexuală împotriva femeilor.

În calitate de fost șef al Statului Major al Armatei Populare Coreene, Ri Yong Gil este responsabil și de încălcările la scară largă ale drepturilor omului săvârșite de armata populară coreeană.

 

11.

Mohammed Khalifa AL-KANI (alias: Mohamed Khalifa Abderrahim Shaqaqi AL-KANI, Mohammed AL-KANI, Muhammad Omar AL-KANI)

الكاني خليفة محمد (ortografia arabă)

Funcție (funcții): șef al miliției Kaniyat

Data nașterii: 3 mai 1979

Cetățenia: libiană

Numărul pașaportului: F86JKFJF

Sexul: masculin

Mohammed Khalifa Al-Kani este șeful miliției Kaniyat, care a exercitat controlul asupra orașului libian Tarhuna în perioada 2015-iunie 2020. În această funcție, acesta a supervizează toate activitățile miliției Kaniyat. În calitatea sa de șef al miliției Kaniyat, acesta este responsabil de abuzuri grave împotriva drepturilor omului în Libia, în special de execuții extrajudiciare și de dispariții forțate de persoane în perioada 2015-iunie 2020 la Tarhuna.

Mohammed Khalifa Al-Kani și miliția Kaniyat au fugit din Tarhuna către estul Libiei la începutul lunii iunie 2020. Ulterior, la Tarhuna au fost descoperite mai multe gropi comune atribuite miliției Kaniyat.

22.3.2021

12.

Abderrahim AL-KANI (alias: Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

الرحيم الكاني عبد (ortografia arabă)

Funcție (funcții): membru al miliției Kaniyat

Data nașterii: 7.9.1997

Cetățenia: libiană

Numărul pașaportului: PH3854LY

Numărul cărții de identitate: 119970331820

Sexul: masculin

Abderrahim Al-Kani este un membru important al miliției Kaniyat și fratele șefului miliției Kaniyat, Mohammed Khalifa Al-Khani. Miliția Kaniyat a exercitat controlul asupra orașului libian Tarhuna în perioada 2015-iunie 2020.

Abderrahim Al-Kani este responsabilul pentru securitatea internă al miliției Kaniyat. În această calitate, este responsabil de abuzuri grave împotriva drepturilor omului în Libia, în special de execuții extrajudiciare și de dispariții forțate de persoane în perioada 2015-iunie 2020 la Tarhuna.

22.3.2021

 

 

 

 

Abderrahim Al-Kani și miliția Kaniyat au fugit din Tarhuna către estul Libiei la începutul lunii iunie 2020. Ulterior, la Tarhuna au fost descoperite mai multe gropi comune atribuite miliției Kaniyat.

 

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV

(alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ

(alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (ortografia rusă)

Funcție (funcții): Șef de departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, în orașul Argun din Republica Cecenă

Data nașterii: 1.12.1980 sau 1.12.1984

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Șef de departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, în orașul Argun din Republica Cecenă.

22.3.2021

 

 

 

 

În calitatea sa de șef de departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse la Argun, Aiub Kataev supervizează activitățile agențiilor locale ale securității statului și poliției. În această funcție, acesta supervizează personal persecuțiile masive și sistematice din Cecenia, care au început în 2017. Actele de represiune vizează persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), persoanele care se presupune că aparțin unor grupuri LGBTI și alte persoane suspectate a fi opozanți ai conducătorului Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev și forțele aflate sub comanda sa poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, în special pentru acte de tortură și alte tratamente crude, inumane sau degradante, precum și pentru arestări sau detenții arbitrare și execuții extrajudiciare sau arbitrare și asasinate.

 

 

 

 

 

Potrivit afirmațiilor a numeroși martori, Aiub Kataev a supervizat și a participat personal la acte de tortură împotriva deținuților.

 

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ (ortografia rusă)

Funcție (funcții): comandant al echipei „Terek” din cadrul unității speciale de intervenție rapidă, viceprim-ministru al Republicii Cecene, gardă de corp neoficială a conducătorului Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov

Data nașterii: 24.12.1975

Locul nașterii: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, fosta Republică Autonomă Sovietică Socialistă (RASS) Ceceno-Ingușă, actualmente Republica Cecenă (Federația Rusă)

Cetățenia: rusă

Sexul: masculin

Comandant al echipei „Terek” din cadrul unității speciale de intervenție rapidă, viceprim-ministru al Republicii Cecene, gardă de corp neoficială a conducătorului Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov.

Abuzaid Vismuradov este comandantul detașamentului „Terek” din cadrul unității speciale de intervenție rapidă din luna mai 2012. În această funcție, acesta supervizează personal persecuțiile masive și sistematice din Cecenia, care au început în 2017. Actele de represiune vizează persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI), persoanele care se presupune că aparțin unor grupuri LGBTI și alte persoane suspectate a fi opozanți ai conducătorului Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov.

22.3.2021

 

 

 

 

Abuzaid Vismuradov și echipa „Terek” aflată sub comanda sa poartă răspunderea pentru încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia, în special pentru acte de tortură și alte tratamente crude, inumane sau degradante, pentru arestări și detenții arbitrare, precum și pentru execuții extrajudiciare și arbitrare și asasinate.

Potrivit afirmațiilor a numeroși martori, Abuzaid Vismuradov a supervizat și a participat personal la acte de tortură împotriva deținuților. Acesta este un colaborator apropiat al lui Ramzan Kadyrov, conducătorul Republicii Cecene, care duce de mulți ani o campanie de represiune împotriva oponenților săi politici.

 

15.

Gabriel Moses LOKUJO

Funcție (funcții): general-maior în cadrul Forțelor Apărării Populare din Sudanul de Sud (FAPSS)

Cetățenia: sud-sudaneză

Sexul: masculin

General-maior în cadrul Forțelor Apărării Populare din Sudanul de Sud (SSPDF).

Gabriel Moses Lokujo este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Sudanul de Sud, în special de execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare și de asasinate.

În mai 2020, trei ofițeri din cadrul Armatei de Eliberare a Poporului Sudanez în Opoziție (SPLA-IO) au fost răpiți și executați la ordinele generalului-maior Lokujo.

22.3.2021

 

 

 

 

În septembrie 2020, generalul-maior Lokujo a dezertat din SPLA-IO pentru a se alătura SSPDF și este responsabil de ciocnirile care au urmat atât în centrul de instruire din orașul Moroto, situat în sudul Ecuatoriei Centrale, cât și în vecinătatea acestui centru. Ca urmare, în ultimul trimestru din 2020 s-au semnalat mai mulți morți și răniți de ambele părți, precum și civili strămutați, în special în regiunea Kajo-Keji din statul Ecuatoria Centrală. Forțele generalului-maior Lokujo au rămas în această regiune în care au fost semnalate mai multe ciocniri, iar siguranța și securitatea comunităților civile sunt în continuare amenințate.

 

▼B

B. 

Persoane juridice, entități și organisme

▼M2 

Nume (transcriere cu caractere latine)

Nume

Informații de identificare

Motivele înscrierii pe listă

Data includerii pe listă

1.

Biroul de securitate publică al Corpului de producție și de construcții din Xinjiang

新疆生产建设兵团公安局

(ortografia chineză)

Adresă: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), China

Tel. +86 9915988114

Biroul de securitate publică al Corpului de producție și de construcții din Xinjiang (Xinjiang Production and Construction Corps – XPCC) răspunde de punerea în aplicare a tuturor politicilor XPCC legate de chestiuni privind securitatea, inclusiv de gestionarea centrelor de detenție. XPCC este o organizație economică și paramilitară de stat din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, care exercită autoritatea administrativă și controlează activitățile economice din Xinjiang.

22.3.2021

 

 

 

 

Ca organizație care răspunde de politicile de securitate în cadrul XPCC, Biroul de securitate publică al XPCC este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în China, în special detenția arbitrară și la scară largă a uigurilor și a persoanelor aparținând altor minorități etnice musulmane și de tratamentele degradante aplicate acestora, precum și de încălcarea sistematică a libertății lor religioase sau de convingere, în contextul, printre altele, al punerii în aplicare de către XPCC a unui program amplu de supraveghere, detenție și îndoctrinare îndreptat împotriva minorităților etnice musulmane.

În cadrul programului sus-menționat, XPCC folosește în mod sistematic uigurii și persoanele aparținând altor minorități etnice musulmane la muncă forțată, în special pe plantațiile de bumbac. Ca organizație care răspunde de politicile de securitate în cadrul XPCC, Biroul de securitate publică al XPCC este responsabil de utilizarea sistematică a muncii forțate.

 

2.

Parchetul Central (alias Biroul Procurorului din RPDC)

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (ortografia coreeană)

 

Parchetul Central este o instituție care supervizează toate procedurile penale din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC), inclusiv anchetele, interogatoriile, arestările preventive și procesele.

22.3.2021

 

 

 

 

Parchetul Central este implicat în urmărirea penală și pedepsirea persoanelor pentru infracțiuni cu caracter politic, în cadrul unor procese profund inechitabile. Acesta poartă, de asemenea, răspunderea instituțională pentru încălcări grave ale drepturilor omului în închisori obișnuite și centre de interogatoriu și detenție prin neaplicarea drepturilor persoanelor în arest preventiv și ale prizonierilor condamnați. În strânsă cooperare cu Ministerul Securității Statului și Ministerul Securității Sociale, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului săvârșite de aparatul de securitate al RPDC și legitimează astfel de încălcări, în special acte de tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare și asasinate, dispariții forțate de persoane, precum și arestări sau detenții arbitrare.

 

3.

Miliția Kaniyat (cunoscută anterior drept „Brigada 7”, „Brigada 7 Tarhuna”, „Brigada Tarhuna”) (alias:„Brigada 9”; „Miliția Al-Kani”; „Al-Kaniyat”; „Brigada Kani”; „Kaniat”; „Kaniyat”; „Kanyat”)

مليشيا كانيات (ortografia arabă)

 

Miliția Kaniyat este o miliție armată libiană care a exercitat controlul asupra orașului libian Tarhuna în perioada 2015-iunie 2020. La Tarhuna au fost descoperite gropi comune atribuite Miliției Kaniyat după ce aceasta a fugit către estul Libiei în iunie 2020. Miliția Kaniyat este responsabilă de abuzuri grave împotriva drepturilor omului, în special execuții extrajudiciare și dispariții forțate de persoane.

22.3.2021

4.

Biroul Național de Securitate (alias Agenția Națională de Securitate) al Guvernului Eritreei

Condus de generalul-maior Abraha Kassa

Biroul Național de Securitate (alias Agenția Națională de Securitate) al Guvernului Eritreei este condus de generalul-maior Abraha Kassa și se află sub supravegherea Biroului președintelui. Biroul Național de Securitate este organizat în șase birouri, fiecare dintre acestea fiind împărțit în câte trei secții responsabile de informații, arestări și, respectiv, interogatorii. Biroul Național de Securitate este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Eritreea, în special arestări arbitrare, execuții extrajudiciare, dispariții forțate de persoane și acte de tortură săvârșite de agenții săi.

22.3.2021( 1 ) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Top