EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document b7253999-8921-11ee-99ba-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) 2022/30 al Comisiei din 29 octombrie 2021 de completare a Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aplicarea cerințelor esențiale menționate la articolul 3 alineatul (3) literele (d), (e) și (f) din directiva respectivă (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

02022R0030 — RO — 27.10.2023 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/30 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2021

de completare a Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aplicarea cerințelor esențiale menționate la articolul 3 alineatul (3) literele (d), (e) și (f) din directiva respectivă

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 007 12.1.2022, p. 6)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/2444 AL COMISIEI  din 20 iulie 2023

  L 

1

27.10.2023
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/30 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2021

de completare a Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește aplicarea cerințelor esențiale menționate la articolul 3 alineatul (3) literele (d), (e) și (f) din directiva respectivă

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

(1)  
Cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (3) litera (d) din Directiva 2014/53/UE se aplică oricăror echipamente radio care pot comunica prin internet, fie direct, fie prin intermediul oricărui alt echipament („echipamente radio conectate la internet”).

▼M1

(2)  

Cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (3) litera (e) din Directiva 2014/53/UE se aplică oricăruia dintre următoarele echipamente radio, în cazul în care echipamentele radio respective sunt capabile să prelucreze, în sensul articolului 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2016/679, date cu caracter personal, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2016/679, sau date de transfer sau date de localizare, astfel cum sunt definite la articolul 2 literele (b) și (c) din Directiva 2002/58/CE:

▼B

(a) 

echipamentele radio conectate la internet, altele decât cele menționate la literele (b), (c) sau (d);

(b) 

echipamentele radio concepute sau destinate exclusiv îngrijirii copiilor;

(c) 

echipamentele radio reglementate de Directiva 2009/48/CE;

(d) 

echipamentele radio concepute sau destinate, exclusiv sau neexclusiv, pentru a fi purtate pe, prinse sau atârnate de:

(i) 

orice parte a corpului, inclusiv cap, gât, trunchi, brațe, mâini și picioare;

(ii) 

orice articole de îmbrăcăminte, inclusiv articole pentru acoperirea capului, a mâinilor și încălțăminte purtate de persoane.

(3)  
Cerința esențială prevăzută la articolul 3 alineatul (3) litera (f) din Directiva 2014/53/UE se aplică oricăror echipamente radio conectate la internet care îi permit deținătorului sau utilizatorului acestora să transfere bani, valori monetare sau monede virtuale, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (d) din Directiva (UE) 2019/713.

Articolul 2

(1)  

Prin derogare de la articolul 1, cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 alineatul (3) literele (d), (e) și (f) din Directiva 2014/53/UE nu se aplică echipamentelor radio care intră, de asemenea, sub incidența oricăruia dintre următoarele acte legislative ale UE:

(a) 

Regulamentul (UE) 2017/745;

(b) 

Regulamentul (UE) 2017/746.

(2)  

Prin derogare de la articolul 1 alineatul (2) și de la articolul 1 alineatul (3), cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 alineatul (3) literele (e) și (f) din Directiva 2014/53/UE nu se aplică echipamentelor radio care intră, de asemenea, sub incidența oricăruia dintre următoarele acte legislative ale UE:

(a) 

Regulamentul (UE) 2018/1139;

(b) 

Regulamentul (UE) 2019/2144;

(c) 

Directiva (UE) 2019/520.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

▼M1

Se aplică de la 1 august 2025.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Top