EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document Ares(2023)5817332

Mid-term Evaluation of the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy for the 2021-2027 programming period

CERERE DE CONTRIBUȚII

CU PRIVIRE LA O EVALUARE/VERIFICAREA ADECVĂRII

Titlul evaluării

Fondul pentru securitate internă – Frontiere și vize (FSI BV) (2014­2020) ex post și evaluări intermediare ale Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (IMFV) (2021-2027)

DG coordonatoare – unitatea responsabilă

Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne (DG HOME), Unitatea E1

Calendar orientativ

(data de începere și data de finalizare planificate)

Data de începere planificată: T1-2024

Date de finalizare planificate: T4-2024 pentru evaluarea intermediară 2021-2027; T2-2025 pentru evaluarea ex post 2014­2020

Informații suplimentare

Fondul pentru securitate internă – Frontiere și vize (2014-2020)

Fondul de management integrat al frontierelor – Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize (2021-2027)

A. Contextul politic, scopul și domeniul de aplicare al evaluării

Contextul politic

Spațiul Schengen, precum și frontierele externe ale UE au fost testate în mod regulat de provocările generate de presiunea migrației și de amenințările reprezentate de criminalitatea transfrontalieră gravă. În urma crizei migrației din 2015, a agresiunii hibride din 2021 din partea Belarus și a războiului de agresiune în curs al Rusiei împotriva Ucrainei, un număr tot mai mare de migranți, solicitanți de azil și persoane strămutate s-au îndreptat către frontierele UE. Această situație a determinat creșterea presiunii asupra personalului consular din întreaga lume și a împovărat statele membre cu responsabilități și mai mari în ceea ce privește controlul la frontiere. Măsurile comune și eficiente pentru persoanele care trec frontierele interne, controlul la frontierele externe și politica comună a vizelor, menținând în același timp echilibrul dintre libera circulație a persoanelor și securitate, sunt esențiale pentru atingerea obiectivului UE de a constitui un spațiu de libertate, securitate și justiție, în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În acest context, Fondul pentru securitate internă – Frontiere și vize (FSI BV) pentru perioada 2014-2020 și succesorul acestuia, Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV) pentru perioada 2021-2027, contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de securitate în UE și la punerea în aplicare a unui management european integrat al frontierelor solid și eficace la frontierele externe ale UE. FSI BV și IMFV abordează provocările în domeniul frontierelor externe și al politicii comune a vizelor care nu pot fi abordate în mod suficient de statele membre acționând în mod autonom. Ambele programe sunt implementate prin gestiune partajată, directă și indirectă.

În conformitate cu temeiul juridic 1 al fondului pentru perioada 2014-2020, Comisia va efectua o evaluare ex post a FSI BV pentru a examina efectele Regulamentului orizontal 2 și ale Regulamentului FSI BV asupra obiectivelor fondului.

Evaluarea ex post se va baza pe constatările evaluării intermediare 3 efectuate în 2018.

În plus, în conformitate cu temeiul juridic al fondului pentru perioada de programare 2021­2027 4 , Comisia va efectua o evaluare intermediară a IMFV 2021-2027 pentru a examina eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană a acestuia.

Evaluarea intermediară va ține seama de rezultatele evaluării ex post a FSI BV pentru perioada 2014-2020, precum și de evaluarea impactului pentru perioada 2021-2027 5 . Comisia va analiza progresele înregistrate în implementarea programului și va evalua dacă sunt necesare acțiuni corective, astfel încât programul să își îndeplinească în mod corespunzător obiectivele preconizate. Aceasta va urmări să tragă învățăminte relevante în materie de politici, care ar trebui să contribuie la ciclul de elaborare a politicilor și la pregătirile pentru următorul ciclu de finanțare.

Comisia va pune rezultatele acestei evaluări la dispoziția publicului și se va asigura că acestea sunt publicate.

Scopul și domeniul de aplicare

Evaluarea intermediară a IMFV pentru perioada 2021-2027, în conformitate cu temeiul juridic al fondului, va examina următoarele aspecte ale fondului:

·eficacitatea în atingerea obiectivelor sale specifice. Având în vedere stadiul incipient al implementării, accentul nu se va pune pe măsurarea impactului fondului, ci mai degrabă pe măsura în care cadrul de implementare urmează să genereze efecte pe măsură ce se desfășoară implementarea; 

·eficiența în ceea ce privește evaluarea modului în care contribuția la obiectivele fondului și beneficiile aferente sunt generate la un cost rezonabil. Va fi evaluat îndeaproape și potențialul de simplificare suplimentară;

·relevanța, pentru a se asigura că resursele sunt alocate în funcție de evoluția nevoilor;

·coerența în cadrul domeniului de politică și între diferitele moduri de gestiune, precum și în ceea ce privește politica de coeziune și acțiunea externă a UE;

·valoarea adăugată europeană, inclusiv prin acțiuni inovatoare, învățare reciprocă și sprijin pentru rețelele transnaționale.

Evaluarea va acoperi, de asemenea, orice aspecte specifice prevăzute în Regulamentul IMFV 2021-2027 și în Regulamentul privind dispozițiile comune. Acestea includ eficiența măsurilor de gestionare și control, relevanța măsurilor de implementare, evaluarea acțiunilor puse în aplicare în țările din afara UE sau în legătură cu acestea, precum și măsura în care principiile orizontale sunt puse în aplicare în toate etapele ciclului de viață al fondului. Având în vedere stadiul incipient al implementării, evaluarea se va concentra asupra aspectelor procedurale, deoarece o evaluare semnificativă a efectelor necesită o perioadă de implementare mai lungă.

Evaluarea ex post a FSI BV pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu temeiul juridic, va examina efectul fondului în atingerea obiectivelor sale specifice, precum și impactul său asupra dezvoltării spațiului de libertate, securitate și justiție în ceea ce privește contribuția sa la lista de obiective 6 .

Evaluarea va analiza măsura în care implementarea fondului a asigurat:

·eficacitatea – dacă obiectivele fondului au fost atinse;

·eficiența – dacă obiectivele fondului au fost atinse la un cost rezonabil;

·relevanța – dacă realizările fondului au corespuns nevoilor reale;

·coerența – dacă a existat coerență între obiectivele și activitățile fondului și alte resurse din domenii de activitate similare;

·complementaritatea – dacă obiectivele și activitățile fondului au completat alte politici și la nivelul statelor membre;

·valoarea adăugată europeană – dacă acțiunea UE ar putea contribui mai bine la realizarea obiectivelor fondului și ale tratatelor în comparație cu acțiunile întreprinse de statele membre pe cont propriu; 

·sustenabilitatea – dacă realizările fondului sunt de lungă durată;

·simplificarea și reducerea sarcinii administrative – dacă procedurile de gestionare și control ar putea fi simplificate.

În urma prelungirii perioadei de implementare a FSI BV 2014-2020 din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, această evaluare ex post va fi finalizată după termenul-limită pentru evaluarea intermediară a IMFV 2021-2027. Comisia va angaja un contractant pentru a efectua un studiu justificativ care să acopere atât perioadele, cât și evaluările. Acest lucru ar trebui să asigure sinergii mai bune și să permită integrarea primelor constatări ale evaluării ex post pentru perioada 2014-2020 în evaluarea intermediară pentru perioada 2021­2027.

Evaluarea intermediară pentru perioada 2021-2027 va viza țările asociate spațiului Schengen, respectiv Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, precum și toate cele 27 de state membre ale UE, cu excepția Irlandei 7 . Evaluarea ex post pentru perioada 2014-2020 va viza țările asociate spațiului Schengen, respectiv Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, precum și toate cele 28 de state membre ale UE, cu excepția Irlandei și a Regatului Unit 8 .

B. O mai bună legiferare

Strategia de consultare

Activitățile de consultare pentru ambele evaluări vor viza autoritățile responsabile cu implementarea fondului în statele membre, precum și partenerii și beneficiarii în cadrul modurilor de implementare a fondului care fac obiectul gestiunii partajate, directe și indirecte. Vor fi consultați, de asemenea, experți și grupuri de experți relevante, centre de cercetare și mediul academic. Consultarea va urmări, de asemenea, să colecteze opiniile beneficiarilor finali și ale reprezentanților acestora, inclusiv ale organizațiilor societății civile. Agențiile și instituțiile UE relevante vor fi, de asemenea, consultate.

 

Deși modalitățile precise ale strategiei de consultare vor fi elaborate împreună cu contractantul, se așteaptă următoarele: 

·Consultarea publică se va axa pe evaluarea ex post și va fi structurată în jurul celor cinci criterii de evaluare obligatorii identificate în Orientările privind o mai bună reglementare. Aceasta va oferi ocazia de a afla punctele de vedere ale unei game mai largi de părți interesate. Un rezumat faptic al contribuțiilor la consultarea publică va fi publicat pe portalul „Exprimați-vă părerea” al Comisiei Europene.

·Activitățile de consultare specifice vor consta în interviuri, sondaje specifice, grupuri tematice și activități de validare. Aceste activități ar trebui utilizate pentru a aborda mai multe aspecte tehnice care necesită cunoștințe aprofundate din partea părților interesate selectate, pentru a reduce riscul de autoselecție de către respondenți și pentru a permite interacțiunea, participarea și învățarea reciprocă. Pentru evaluarea ex post, activitățile de consultare specifică vor depăși criteriile minime de evaluare enumerate pentru consultarea publică și vor include toate criteriile de evaluare descrise în secțiunea A. 

Activitățile de consultare vor asigura o reprezentare echilibrată a diferitelor moduri de gestiune și vor fi adaptate la caracteristicile specifice ale fiecăruia. Acestea se vor baza pe cartografierea părților interesate, care urmează să fie finalizată prin studiul justificativ, care va permite o analiză cuprinzătoare a opiniilor părților interesate.

Rezultatele diferitelor activități de consultare vor fi integrate într-un raport de sinteză care va însoți documentul de lucru al serviciilor Comisiei (pentru fiecare evaluare) și va prezenta constatările evaluării.  

De ce desfășurăm această consultare? 

Scopul consultării publice pentru evaluarea ex post a FSI BV pentru perioada 2014-2020 este de a consolida dovezile pe care se bazează evaluarea prin colectarea opiniilor tuturor părților interesate relevante pentru programul FSI BV.

Publicul-țintă

Principalele părți interesate vizate prin consultarea publică includ:

·autoritățile responsabile din statele membre și autoritățile delegate relevante sau actorii implicați în implementarea programelor; 

·beneficiarii programelor naționale, precum și organizațiile internaționale și partenerii pentru acțiunile desfășurate în cadrul gestiunii directe și indirecte; 

·experți și grupuri de experți, centre de cercetare și mediul academic relevante; 

·beneficiarii finali sau reprezentanții acestora (de exemplu, organizații ale societății civile); 

·instituțiile UE;

·agențiile relevante ale UE.

Colectarea datelor și metodologia

Atât evaluarea intermediară pentru perioada 2021-2027, cât și evaluarea ex post pentru perioada 2014-2020 vor fi susținute de un studiu extern. Abordarea metodologică detaliată va fi clarificată cu contractantul selectat.

Evaluarea intermediară va examina în special implementarea fondului pentru a oferi răspunsuri bazate pe dovezi la întrebările de evaluare și pentru a identifica problemele care pot afecta implementarea și posibile modalități de remediere a acestora.

Contractantul trebuie să efectueze cercetări documentare, precum și cercetare pe teren. Cercetarea documentară va colecta, va revizui și va evalua date structurate și semistructurate privind implementarea fondului în diferitele moduri de gestiune. Evaluarea nevoilor, care urmează să fie efectuată în studiul justificativ, include, de asemenea, o analiză a literaturii de specialitate și o analiză a datelor contextuale relevante. Contractantului i se va solicita să facă o analiză sistematică a evaluărilor efectuate de statele membre pentru programele lor IMFV pentru perioada 2021-2027. De asemenea, se vor utiliza rezultatele evaluării impactului efectuate în 2018 și primele constatări ale evaluării ex post a FSI BV pentru perioada 2014-2020.

Având în vedere stadiul incipient al implementării și datele cantitative relativ limitate privind implementarea fondului, se va efectua o analiză a opiniilor părților interesate, pe baza strategiei de consultare descrise mai sus. Analiza se va baza pe o reconstrucție a logicii de intervenție a fondului dintr-o perspectivă teoretică și va fi evaluată în raport cu aceasta.

Evaluarea ex post a FSI BV pentru perioada 2014-2020 se va axa pe efectele fondului în ceea ce privește oferirea de răspunsuri bazate pe dovezi la întrebările de evaluare.

O parte din activitățile de cercetare documentară și de cercetare pe teren desfășurate de contractant pot fi comune evaluării intermediare, astfel cum se descrie mai sus, pentru a asigura sinergii și efecte de propagare. Astfel va fi mai ușor să se facă o evaluare comparativă a fondului. Cu toate acestea, întrucât evaluarea va analiza efectele directe, precum și impactul mai larg al fondului, contractantului i se va solicita să adopte o abordare bazată pe o metodă mixtă, care să se bazeze atât pe o analiză calitativă, cât și pe o analiză cantitativă. Se va efectua o analiză teoretică și o analiză a contribuțiilor. Se preconizează că aceasta va fi însoțită de metode cantitative de investigare a efectelor cauzale ale activităților sprijinite de fond. Contractantul, în cooperare cu Comisia, va identifica acele condiții adecvate pentru aplicarea unor metode cvasiexperimentale suficient de solide. Evaluarea ex post se va baza, de asemenea, pe constatările evaluării intermediare aferente.

(1)

 Regulamentul (UE) 515/2014; Regulamentul delegat (UE) 207/2017 al Comisiei

(2)

 Regulamentul (UE) 514/2014.

(3)

SWD (2018) 340 final, ( EUR-Lex - 52018SC0340 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

(4)

 Regulamentul (UE) 2021/1148; Regulamentul (UE) 2021/1060 (Regulamentul privind dispozițiile comune).

(5)

SWD (2018) 347, ( EUR-Lex - 52018SC0347 - EN - EUR-Lex (europ a .eu) )

(6)

(i) dezvoltarea unei culturi comune de securitate la frontieră, cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și gestionarea crizelor; (ii) gestionarea eficace a fluxurilor de migrație în Uniune; (iii) dezvoltarea sistemului european comun de azil; (iv) un tratament corect și echitabil al resortisanților țărilor terțe; (v) solidaritatea și cooperarea dintre statele membre cu privire la abordarea problemelor legate de migrație și securitate internă și (vi) o abordare comună a Uniunii privind migrația și securitatea față de țările terțe.

(7)

 Fără obligații în temeiul Regulamentelor FSI-BV și IMFV, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene( https://eur-lex.eu r opa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FPRO%2F21 ).

(8)

Ibidem.

Top