EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 8bffb773-e432-11e9-9c4e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității

02005L0044 — RO — 26.07.2019 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DIRECTIVA 2005/44/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 7 septembrie 2005

privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității

(JO L 255 30.9.2005, p. 152)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 219/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2019/1243 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

DIRECTIVA 2005/44/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 7 septembrie 2005

privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul ComunitățiiArticolul 1

Obiectul

(1)  Prezenta directivă stabilește un cadru pentru desfășurarea și utilizarea serviciilor de informații fluviale (RIS) armonizate în cadrul Comunității pentru a sprijini transportul pe căile navigabile interioare în vederea creșterii siguranței, eficienței și protecției mediului, precum și pentru a facilita interfețele cu alte moduri de transport.

(2)  Prezenta directivă asigură un cadru pentru stabilirea și dezvoltarea în continuare a cerințelor, specificațiilor și condițiilor tehnice pentru a asigura RIS armonizate, interoperabile și deschise pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității. Comisia, asistată de comitetul menționat la articolul 11, stabilește și dezvoltă în continuare cerințele, specificațiile și condițiile tehnice. În acest context, Comisia acordă atenția cuvenită măsurilor adoptate de organizațiile internaționale relevante, precum PIANC, CCNR și CEE-ONU. Se asigură continuitatea cu alte servicii de gestionare a traficului modal, în special serviciile de gestionare și informare pentru traficul maritim.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)  Prezenta directivă vizează punerea în aplicare și funcționarea RIS pe toate căile navigabile interioare ale statelor membre, de clasa IV și clasele superioare, care sunt legate printr-o cale navigabilă de clasa IV sau o clasă superioară de o cale navigabilă de clasa IV sau o clasă superioară ale unui alt stat membru, inclusiv porturile de pe aceste căi navigabile, după cum se menționează în Decizia nr. 1346/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 de modificare a Deciziei nr. 1692/96/CE cu privire la porturile maritime, porturile de pe căile navigabile interioare și terminalele intermodale, precum și proiectul nr. 8 din anexa III ( 1 ). În sensul prezentei directive, se aplică Clasificarea căilor navigabile interioare europene stabilită prin rezoluția UNECE nr. 30 din 12 noiembrie 1992.

(2)  Statele membre pot aplica prezenta directivă pentru căile navigabile interioare și porturile de pe căile navigabile interioare care nu sunt menționate la alineatul (1).

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a) „servicii de informații fluviale (RIS)” înseamnă serviciile de informații armonizate destinate să sprijine gestionarea traficului și transportului pe căile navigabile interioare, inclusiv, ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic, interfețele cu alte moduri de transport. RIS nu se referă la activitățile comerciale interne din cadrul uneia sau dintre mai multe societăți implicate, dar sunt deschise pentru a asigura interfața cu activitățile comerciale. RIS conțin servicii cum ar fi informații privind pasele de navigație, informații cu privire la trafic, gestionarea traficului, sprijin pentru atenuarea catastrofelor, informații privind gestionarea transportului, statistici și servicii vamale, precum și redevențele de cale navigabilă și taxele portuare;

(b) „informații privind pasele de navigație” înseamnă informații geografice, hidrologice și administrative privind calea navigabilă (pasa de navigație). Informațiile privind pasele de navigație sunt informații într-un singur sens: de la țărm către navă sau de la țărm către birou;

(c) „informații tactice privind traficul” înseamnă informațiile care afectează deciziile imediate privind navigația în situațiile reale de trafic și în mediul geografic apropiat;

(d) „informații strategice privind traficul” înseamnă informațiile care afectează deciziile pe termen mediu și lung ale utilizatorilor RIS;

(e) „aplicație RIS” înseamnă furnizarea de servicii de informații fluviale prin sisteme special destinate acestui scop;

(f) „centru RIS” înseamnă locul în care sunt gestionate serviciile de către operatori;

(g) „utilizatori RIS” înseamnă toate grupurile diferite de utilizatori, inclusiv comandanții navelor, operatorii RIS, operatorii ecluzelor și/sau podurilor, autoritățile căilor navigabile, operatorii portuari și din terminale, operatorii din centrele de luptă contra catastrofelor din cadrul serviciilor de urgență, administratorii flotelor, expeditorii și brokerii mărfurilor;

(h) „interoperabilitate” înseamnă armonizarea serviciilor, a conținutului datelor, a formatului și a frecvenței schimburilor de date astfel încât utilizatorii RIS să aibă acces la aceleași servicii și informații la nivel european.

Articolul 4

Instituirea RIS

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a pune în aplicare RIS pe căile navigabile interioare în sensul articolului 2.

(2)  Statele membre dezvoltă RIS în așa fel încât aplicarea RIS să fie eficientă, să poată fi extinsă și să fie interoperabilă astfel încât să interacționeze cu alte aplicații RIS și, dacă este posibil, cu sisteme pentru alte moduri de transport. RIS furnizează, de asemenea, interfețe cu sistemele de gestionare a transportului și cu activitățile comerciale.

(3)  Pentru realizarea RIS, statele membre:

(a) furnizează utilizatorilor RIS toate datele relevante privind navigația și planificarea curselor pe căile navigabile interioare. Aceste date se furnizează cel puțin într-un format electronic accesibil;

(b) pun la dispoziția utilizatorilor RIS, pe lângă datele menționate la litera (a), hărți electronice de navigație adaptate navigației pentru toate căile lor navigabile interioare din clasa Va și clasele superioare, în conformitate cu Clasificarea căilor navigabile interioare europene;

(c) permit autorităților competente, în măsura în care reglementările naționale sau internaționale prevăd notificări din partea navelor, să primească de la nave rapoarte electronice cuprinzând datele solicitate navelor. În cazul transportului transfrontalier, aceste informații se transmit autorităților competente ale statului învecinat, iar orice astfel de transmitere de date se finalizează înainte de sosirea navelor la frontieră;

(d) se asigură că notificările transmise către comandanții navelor, inclusiv cele privind nivelul apei (sau pescajul maxim permis) și rapoartele privind gheața de pe căile lor navigabile interioare sunt furnizate ca mesaje standardizate, codificate și care pot fi descărcate electronic. Mesajul standardizat conține cel puțin informațiile necesare pentru navigația în siguranță. Notificările către comandanții navelor se furnizează cel puțin într-un format electronic accesibil.

Obligațiile menționate la prezentul alineat se îndeplinesc în conformitate cu specificațiile definite în anexele I și II.

(4)  Autoritățile competente ale statului membru stabilesc centrele RIS în conformitate cu necesitățile regionale.

(5)  Pentru utilizarea sistemelor de identificare automată (AIS), se aplică acordul regional privind serviciile radiotelefonice pe căile navigabile interioare încheiat la Basel la 6 aprilie 2000 în cadrul reglementărilor radio ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU).

(6)  Statele membre, după caz în cooperare cu Comunitatea, încurajează comandanții navelor, operatorii, agenții sau armatorii navelor care navighează pe căile lor navigabile interioare și expeditorii sau proprietarii mărfurilor transportate la bordul acestor nave să profite pe deplin de serviciile puse la dispoziție în conformitate cu prezenta directivă.

(7)  Comisia ia măsuri adecvate pentru a verifica interoperabilitatea, fiabilitatea și siguranța RIS.

Articolul 5

Orientări și specificații tehnice

(1)  Pentru a sprijini RIS și pentru a asigura interoperabilitatea acestor servicii în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (2), Comisia definește în conformitate cu alineatul (2) orientările tehnice pentru planificarea, punerea în aplicare și exploatarea operațională a serviciilor (orientările RIS), precum și specificațiile tehnice, în special în următoarele domenii:

(a) sistem de afișare a hărților electronice și de informare pentru navigația pe căile navigabile interioare (ECDIS interior);

(b) rapoarte electronice transmise de nave;

(c) notificări către comandanții navelor;

(d) sisteme de reperare și de urmărire a navelor;

(e) compatibilitatea echipamentelor necesare pentru utilizarea RIS.

Aceste orientări și specificații se bazează pe principiile tehnice prevăzute în anexa II și iau în considerare activitatea din acest domeniu a organizațiilor internaționale relevante.

(2)  Orientările și specificațiile tehnice prevăzute la alineatul (1) se stabilesc și, dacă este cazul, se modifică de către Comisie în conformitate cu procedura stabilită la articolul 11 alineatul (3). Acestea se stabilesc în conformitate cu următorul calendar:

(a) orientările RIS până la 20 iulie 2006;

(b) specificațiile tehnice privind ECDIS interior, raportarea electronică de către nave și notificările către căpitanii navelor până la 20 octombrie 2006;

(c) specificațiile tehnice privind sistemele de reperare și urmărire a navelor până la 20 ianuarie 2007.

(3)  Orientările și specificațiile RIS se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Determinarea poziției prin satelit

În scopul aplicării RIS, care necesită determinarea exactă a poziției, se recomandă utilizarea tehnologiilor de determinare a poziției prin satelit.

Articolul 7

Omologarea echipamentului RIS

(1)  În cazul în care este necesar pentru siguranța navigației și este solicitat de specificațiile tehnice relevante, echipamentul utilizat de terminalul și rețeaua RIS, precum și aplicațiile electronice se omologhează pentru conformitatea cu respectivele specificații înainte de darea în folosință pe căile navigabile interioare.

(2)  Statele membre notifică Comisiei organismele naționale responsabile pentru omologare. Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre.

(3)  Toate statele membre recunosc omologările eliberate de organismele naționale ale celorlalte state membre menționate la alineatul (2).

Articolul 8

Autoritățile competente

Statele membre desemnează autorități competente pentru aplicarea RIS și pentru schimbul internațional de date. Aceste autorități sunt comunicate Comisiei.

Articolul 9

Norme privind respectarea vieții private, securitatea și reutilizarea informațiilor

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru operarea RIS să fie efectuată în conformitate cu normele comunitare de protejare a libertăților și a drepturilor fundamentale ale persoanei, inclusiv Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

(2)  Statele membre pun în aplicare și mențin măsuri de securitate pentru protejarea mesajelor și înregistrărilor RIS împotriva actelor prejudiciabile sau a utilizărilor abuzive, inclusiv accesul neautorizat, modificările sau pierderile.

(3)  Se aplică Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public ( 2 ).

▼M2

Articolul 10

Modificări ale anexelor I și II

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în ceea ce privește modificarea anexelor I și II în lumina experienței acumulate în urma aplicării prezentei directive și pentru a adapta anexele respective la progresele tehnice.

▼M2

Articolul 10a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 26 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ( 3 ).

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

▼M1

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 7 din Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale de conducători de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare ( 4 ).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

▼M2 —————

▼M1

(5)  Comisia consultă periodic reprezentanții sectorului.

▼B

Articolul 12

Transpunerea

(1)  Statele membre care au căi navigabile interioare care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 2 pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 20 octombrie 2007. Statele membre informează de îndată Comisia în această privință.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor prevăzute la articolul 4 în nu mai mult de 30 de luni de la intrarea în vigoare a orientărilor și specificațiilor tehnice relevante menționate la articolul 5. Orientările și specificațiile tehnice intră în vigoare în ziua următoare datei publicării lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)  În urma solicitării unui stat membru, Comisia poate prelungi, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 11 alineatul (2), perioada menționată la alineatul (2) pentru punerea în aplicare a uneia sau mai multor cerințe ale articolului 4 cu privire la căile navigabile interioare care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 2, dar cu o densitate redusă a traficului sau cu privire la căile navigabile interioare pentru care costul unei astfel de puneri în aplicare ar fi disproporționat în comparație cu beneficiile. Această perioadă poate fi prelungită printr-o simplă decizie a Comisiei; prelungirea poate fi reînnoită. Justificarea care urmează să fie furnizată de către statul membru împreună cu solicitarea se referă la densitatea traficului și la condițiile economice ale căii navigabile respective. Până la decizia Comisiei, statul membru care a solicitat o prelungire poate continua exploatarea ca și când prelungirea ar fi fost aprobată.

(4)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(5)  În cazul în care este necesar, statele membre se sprijină reciproc pentru punerea în aplicare a prezentei directive.

(6)  Comisia monitorizează instituirea RIS în cadrul Comunității și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până la 20 octombrie 2008.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatarii

Prezenta directivă se adresează statelor membre care au căi navigabile interioare care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 2.
ANEXA I

CERINȚE PRIVIND DATELE MINIME

După cum se menționează la articolul 4 alineatul (3) litera (a), se furnizează în special următoarele date:

 axa căii navigabile cu indicarea kilometrilor;

 restricții pentru nave sau convoaie cu privire la lungime, lățime, pescaj și înălțime;

 orarul de funcționare al structurilor restrictive, în special al ecluzelor și podurilor;

 amplasarea porturilor și a locurilor de transbordare;

 date de referință privind indicatoarele nivelului apei relevante pentru navigație.
ANEXA II

PRINCIPII PENTRU ORIENTĂRILE ȘI SPECIFICAȚIILE TEHNICE RIS

1.   Orientări RIS

Orientările RIS menționate la articolul 5 respectă următoarele principii:

(a) indicarea cerințelor tehnice pentru planificarea, punerea în aplicare și utilizarea în exploatare a serviciilor și a sistemelor aferente;

(b) arhitectura și organizarea RIS și

(c) recomandări pentru nave în vederea participării la RIS, pentru serviciile individuale și pentru dezvoltarea etapizată a RIS.

2.   ECDIS interior

Specificațiile tehnice care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolul 5 pentru un sistem de vizualizare a hărților electronice și a informațiilor (ECDIS interior) respectă următoarele principii:

(a) compatibilitatea cu ECDIS maritim pentru facilitarea traficului navelor de navigație interioară în zonele de trafic mixt ale estuarelor, precum și în zonele de trafic fluvial-maritim;

(b) definirea cerințelor minime pentru echipamentul ECDIS interior, precum și conținutul minim al hărților electronice de navigație, în vederea asigurării securității navigației, în special:

 un nivel ridicat de fiabilitate și disponibilitate a echipamentului ECDIS interior utilizat;

 soliditatea echipamentului ECDIS interior care să-i permită să suporte condițiile ambientale de la bordul unei nave, fără a i se diminua calitatea sau fiabilitatea;

 includerea în harta electronică de navigație a tuturor tipurilor de obiecte topografice (de exemplu limitele pasei, construcții pe țărm, faruri) care sunt necesare pentru siguranța navigației;

 monitorizarea hărții electronice cu ajutorul unei imagini radar suprapuse în scopul pilotării navei;

(c) integrarea informațiilor privind adâncimea pasei în harta electronică de navigație și afișarea unui nivel al apei predeterminat sau a nivelului efectiv;

(d) integrarea informațiilor suplimentare (de exemplu, a celor care provin de la alte surse decât autoritățile competente) în harta electronică de navigație și afișarea în ECDIS interior fără afectarea informațiilor care sunt necesare pentru siguranța navigației;

(e) disponibilitatea hărților electronice de navigație pentru utilizatorii RIS;

(f) punerea la dispoziție a datelor privind hărțile electronice de navigație către toți producătorii de aplicații, după caz, la un preț rezonabil.

3.   Rapoarte electronice transmise de nave

Specificațiile tehnice pentru rapoartele electronice transmise de nave în navigația interioară, în conformitate cu articolul 5, respectă următoarele principii:

(a) facilitarea schimburilor de date electronice între autoritățile competente ale statelor membre, între participanții la navigația interioară și maritimă, precum și la transportul multimodal, în care este implicată navigația interioară;

(b) utilizarea unui mesaj standardizat de notificare a transportului pentru comunicarea navă-autoritate, autoritate-navă și autoritate-autoritate astfel încât să se obțină compatibilitatea cu navigația maritimă;

(c) utilizarea unor liste de coduri și a unor clasificări acceptate la nivel internațional, eventual completate pentru a răspunde cerințelor suplimentare de navigație interioară;

(d) utilizarea unui număr european unic de identificare a navelor.

4.   Notificări către comandanții navelor

Specificațiile tehnice pentru notificările către comandanții navelor în conformitate cu articolul 5, în special cu privire la informațiile referitoare la pasele de navigație, informațiile referitoare la trafic, gestionarea traficului, precum și planificarea parcursurilor respectă următoarele principii:

(a) o structură standardizată a datelor care să utilizeze module de text predefinite și codificate într-o mare măsură în așa fel încât să permită traducerea automată în alte limbi a conținutului esențial și pentru a facilita integrarea notificărilor către comandanți în sistemele de planificare a parcursurilor;

(b) compatibilitatea structurilor de date standardizate cu structura de date a ECDIS interior, pentru a facilita integrarea notificărilor către comandanți în ECDIS interior.

5.   Sisteme de reperare și urmărire a navelor

Specificațiile tehnice pentru sistemele de reperare și urmărire a navelor, în conformitate cu articolul 5, respectă următoarele principii:

(a) definirea cerințelor privind sistemele și a mesajelor standard, precum și a procedurilor care să permită furnizarea lor în mod automat;

(b) diferențierea dintre sistemele care răspund cerințelor privind informațiile tactice referitoare la trafic și sistemele care răspund cerințelor privind informațiile strategice referitoare la trafic, atât cu privire la precizia poziționării, cât și la rata de actualizare cerută;

(c) descrierea sistemelor tehnice relevante pentru reperarea și urmărirea navelor, cum ar fi AIS interior (sistemul automat de identificare interior);

(d) compatibilitatea formatelor datelor cu sistemul AIS maritim.( 1 ) JO L 185, 6.7.2001, p. 1.

( 2 ) JO L 345, 31.12.2003, p. 90.

( 3 ) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

( 4 ) JO L 373, 31.12.1991, p. 29.

Top