EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 38c1ea5c-555e-11e9-a8ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/2452 a Comisiei din 21 decembrie 2017 de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 9044] (Numai textele în limbile neerlandeză, engleză și franceză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

02017D2452 — RO — 11.02.2019 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2452 A COMISIEI

din 21 decembrie 2017

de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2017) 9044]

(Numai textele în limbile neerlandeză, engleză și franceză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 346 28.12.2017, p. 25)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/241 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 6 februarie 2019

  L 39

14

11.2.2019
▼B

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2452 A COMISIEI

din 21 decembrie 2017

de reînnoire a autorizației de introducere pe piață a produselor care conțin, constau din sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2017) 9044]

(Numai textele în limbile neerlandeză, engleză și franceză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)Articolul 1

Organismul modificat genetic și identificatorul unic

Porumbului modificat genetic (Zea mays L.) linia 1507, cu specificațiile de la litera (b) din anexa la prezenta decizie, i se alocă identificatorul unic DAS-Ø15Ø7-1, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 65/2004.

Articolul 2

Reînnoirea autorizației

Autorizația pentru introducerea pe piață a următoarelor produse se reînnoiește în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta decizie:

(a) alimente și ingrediente alimentare care conțin, constau din sau sunt fabricate din porumb 1507;

(b) hrană pentru animale care conține, constă din sau este fabricată din porumb 1507;

(c) porumb 1507 în produse care îl conțin sau care constau din acest porumb, destinate oricăror alte utilizări decât cele menționate la literele (a) și (b), cu excepția cultivării.

Articolul 3

Etichetarea

(1)  În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

(2)  Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe etichetă sau într-un document care însoțește produsele care conțin sau constau din porumbul 1507, cu excepția alimentelor și a ingredientelor alimentare.

Această cerință se aplică până la autorizarea introducerii pe piață a semințelor de porumb 1507 în vederea cultivării.

Articolul 4

Metoda de detecție

Metoda menționată la litera (d) din anexă se aplică pentru detectarea porumbului 1507.

Articolul 5

Monitorizarea efectelor asupra mediului

(1)  Titularii autorizației asigură faptul că planul de monitorizare a efectelor asupra mediului, astfel cum se prevede la litera (h) din anexa la prezenta decizie, este elaborat și pus în aplicare.

(2)  Titularii autorizației transmit Comisiei rapoarte anuale comune cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele activităților menționate în planul de monitorizare, în conformitate cu Decizia 2009/770/CE.

Articolul 6

Registrul comunitar

Informațiile prezente în anexa la prezenta decizie se introduc în Registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic, menționat la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 7

Titularii autorizației

(1)  Titularii autorizației sunt:

(a) Pioneer Overseas Corporation, Belgia, reprezentând Pioneer Hi-Bred International, Inc., Statele Unite ale Americii; și

(b)  ►M1  Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Franța, reprezentând Dow AgroSciences LLC, Statele Unite ale Americii ◄ .

(2)  Ambii titulari ai autorizației sunt responsabili de îndeplinirea îndatoririlor care se impun titularilor de autorizații prin prezenta decizie și prin Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Articolul 8

Valabilitatea

Prezenta decizie se aplică timp de 10 ani de la data notificării sale.

Articolul 9

Destinatarul

Prezenta decizie se adresează:

(a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles – Belgia; și

(b)  ►M1  Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Franța ◄ .
ANEXĂ

(a)  Solicitanții și titularii autorizației:

Denumire

:

Pioneer Overseas Corporation

Adresă

:

Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgia

În numele Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, Statele Unite ale Americii

și

Denumire

:

►M1  Dow AgroSciences Distribution S.A.S. ◄

Adresă

:

►M1  6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Franța ◄

În numele Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Statele Unite ale Americii

(b)  Desemnarea și specificațiile produselor:

(1) alimente și ingrediente alimentare care conțin, constau din sau sunt fabricate din porumb 1507;

(2) hrană pentru animale care conține, constă din sau este fabricată din porumb 1507;

(3) porumb 1507 în produse care îl conțin sau care constau din acesta pentru orice alte utilizări decât cele prevăzute la punctele (1) și (2), cu excepția cultivării.

Porumbul 1507, astfel cum este descris în cerere, exprimă proteina Cry1F, derivată din Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, care conferă rezistență la sfredelitorul european al porumbului (Ostrinia nubilalis) și la anumiți alți dăunători lepidopterici, precum și proteina PAT, derivată din Streptomyces viridochromogenes tulpina Tü494, care conferă rezistență la erbicidul glufosinat de amoniu.

(c)  Etichetarea:

(1) În sensul cerințelor de etichetare stabilite la articolul 13 alineatul (1) și la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și la articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, „denumirea organismului” este „porumb”.

(2) Mențiunea „nu este destinat cultivării” figurează pe etichetă sau într-un document care însoțește produsele care conțin sau constau din porumbul 1507, cu excepția alimentelor și a ingredientelor alimentare.

Această cerință se aplică până la autorizarea introducerii pe piață a semințelor de porumb 1507 în vederea cultivării.

(d)  Metoda de detecție:

(1) Metoda cantitativă bazată pe PCR în timp real specifică de eveniment pentru detectarea porumbul modificat genetic DAS-Ø15Ø7-1.

(2) Validată de laboratorul comunitar de referință înființat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, publicată la adresa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

(3) Material de referință: ERM®-BF418 (pentru DAS-Ø15Ø7-1) este accesibil prin intermediul Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials/catalogue/

(e)  Identificatorul unic:

DAS-Ø15Ø7-1

(f)  Informații necesare în temeiul anexei II la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică:

[Mecanismul internațional de schimb de informații în domeniul biosecurității, număr ID de înregistrare: publicat în Registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic la momentul notificării].

(g)  Condiții sau restricții privind introducerea pe piață, utilizarea sau manipularea produselor:

Nu sunt necesare.

(h)  Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului:

Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului în conformitate cu anexa VII la Directiva 2001/18/CE.

[Link: plan publicat în Registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic]

(i)  Cerințe de monitorizare ulterioară introducerii pe piață vizând utilizarea alimentelor în consumul uman:

Nu sunt necesare.

Notă: este posibil ca linkurile către documentele relevante să necesite a fi modificate în timp. Aceste modificări vor fi puse la dispoziția publicului prin actualizarea Registrului comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic.

Top