EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 2935afaf-ec59-11ea-b3c6-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

02019R2072 — RO — 16.08.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2072 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

(JO L 319 10.12.2019, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1199 AL COMISIEI din 13 august 2020

  L 267

3

14.8.2020
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2072 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al ComisieiArticolul 1

Obiect

Prezentul regulament pune în aplicare Regulamentul (UE) 2016/2031 în ceea ce privește stabilirea listei organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune, precum și măsurile privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte care vizează reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor legate de aceste organisme dăunătoare.

Articolul 2

Definiții

(1)  În sensul prezentului regulament se aplică definițiile prevăzute în anexa I.

(2)  În plus, se aplică următoarele definiții:

(a) 

„efectiv indemne de organisme dăunătoare” înseamnă un nivel al prezenței organismelor dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune sau organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate, pe plantele destinate plantării sau pe plantele fructifere, care este suficient de scăzut pentru a se asigura o calitate și o utilitate acceptabile a acestor plante;

(b) 

„declarație oficială” înseamnă un certificat fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, un pașaport fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 78 din regulamentul menționat, marcajul aplicat pe materialul de ambalaj din lemn, pe lemn sau pe alte obiecte, astfel cum se menționează la articolul 96 din regulamentul menționat, sau atestările oficiale menționate la articolul 99 din regulamentul menționat;

(c) 

„abordare sistemică” înseamnă integrarea unor măsuri diferite de gestionare a riscurilor, dintre care cel puțin două acționează independent și care, aplicate împreună, asigură nivelul adecvat de protecție împotriva organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031.

Articolul 3

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa II la prezentul regulament.

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență nu a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea A din anexa II, iar lista cu organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea B din anexa II.

Articolul 4

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 5

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune (ORNC) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IV la prezentul regulament. Aceste plante destinate plantării nu sunt introduse în Uniune, și nu sunt deplasate în interiorul Uniunii, dacă prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-uri pe aceste plante depășește pragurile respective.

Interdicția de introducere și circulație prevăzută la primul paragraf se aplică numai categoriilor de plante destinate plantării prevăzute în anexa IV.

Articolul 6

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe anumite plante destinate plantării

(1)  Măsurile de prevenire a prezenței ORNC-urilor în ceea ce privește circulația și introducerea în Uniune a anumitor plante destinate plantării, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/2031, sunt stabilite în anexa V la prezentul regulament.

(2)  Lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere măsurilor adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE în ceea ce privește:

(a) 

inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin;

(b) 

originea plantelor destinate plantării respective care provin din zonele sau siturile care sunt indemne de ORNC-urile în cauză sau care sunt protejate fizic împotriva acestora;

(c) 

tratamentele aplicate plantelor destinate plantării în cauză sau plantelor din care acestea provin;

(d) 

producția de plante destinate plantării.

(3)  În plus, lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării, adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE, de la cerințele de comercializare prevăzute de directivele menționate, inclusiv:

(a) 

excepțiile referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție;

(b) 

excepțiile privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată;

(c) 

excepțiile privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop;

(d) 

excepțiile privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare;

(e) 

excepții de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv;

(f) 

excepții de la cerințele de comercializare prevăzute în dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/478;

(g) 

excepții de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului către țări terțe.

Articolul 7

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Uniune din anumite țări terțe este interzisă

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere pe teritoriul Uniunii este interzisă, precum și țările terțe, grupurile de țări terțe sau zonele specifice din țări terțe cărora li se aplică interdicția astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031 este stabilită în anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 8

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea sau circulația acestora pe teritoriul Uniunii

(1)  Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VII la prezentul regulament.

(2)  Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Uniunii, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru circulația lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 9

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă, astfel cum se prevede la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IX la prezentul regulament.

Articolul 10

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, zonele protejate respective și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate, astfel cum se prevede la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa X la prezentul regulament.

Articolul 11

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective, pentru care sunt necesare certificate fitosanitare

(1)  Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective pentru a căror introducere pe teritoriul Uniunii este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în partea A din anexa XI la prezentul regulament.

(2)  Lista plantelor care fac obiectul excepției privind certificatul fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 73 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în partea C din anexa XI la prezentul regulament.

(3)  Toate plantele, cu excepția plantelor menționate la alineatele (1) și (2), se introduc în Uniune numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar în conformitate cu articolul 73 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031. Codurile NC disponibile ale acestor plante sunt enumerate în partea B din anexa XI la prezentul regulament.

Articolul 12

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere într-o zonă protejată din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere în anumite zone protejate din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XII la prezentul regulament.

Articolul 13

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar

(1)  Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIII la prezentul regulament.

(2)  Prin derogare de la alineatul (1), nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Uniunii a semințelor care îndeplinesc ambele condiții de mai jos:

(a) 

fac obiectul excepțiilor menționate la articolul 6 alineatul (3); și

(b) 

nu fac obiectul cerințelor speciale din anexa VIII sau anexa X.

Articolul 14

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar cu mențiunea „PZ”

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIV la prezentul regulament.

Pașapoartele fitosanitare menționate la primul paragraf trebuie să poarte mențiunea „PZ”.

Articolul 15

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 690/2008

Regulamentul (CE) nr. 690/2008 se abrogă.

Articolul 16

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 se modifică după cum urmează:

1. 

Articolul 2 se elimină.

2. 

Anexa II se elimină.

Articolul 17

Măsuri tranzitorii

Semințele și alte plante destinate plantării, introduse pe teritoriul Uniunii, deplasate în interiorul Uniunii sau produse, înainte de 14 decembrie 2019, în conformitate cu cerințele aplicabile ale Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE în ceea ce privește prezența ORNC-urilor înainte de acea dată, pot, până la 14 decembrie 2020, să fie introduse sau deplasate pe teritoriul Uniunii dacă respectă cerințele respective. Începând cu 14 decembrie 2020. Articolele 5 și 6 se aplică tuturor plantelor destinate plantării care fac obiectul prezentului regulament.

Pașapoartele fitosanitare, necesare în conformitate cu prezentul regulament pentru deplasarea în interiorul Uniunii a semințelor și a altor plante destinate plantării care beneficiază de perioada de tranziție prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol, sunt necesare până la 14 decembrie 2020 doar pentru a atesta respectarea normelor privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate sau a măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031.

Articolul 18

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

Definițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1)

În sensul prezentului regulament, termenii enumerați în partea A, atunci când sunt utilizați în anexele la prezentul regulament, au același înțeles cu cel definit în directivele respective enumerate în a doua coloană din partea B.

PARTEA A

Lista termenilor

— 
Semințe prebază;
— 
Semințe bază;
— 
Semințe certificate;
— 
Semințe standard;
— 
Viță-de-vie;
— 
Material de înmulțire inițial;
— 
Material de înmulțire bază;
— 
Material prebază;
— 
Material bază;
— 
Material certificat;
— 
Material-standard;
— 
Material de înmulțire a plantelor ornamentale;
— 
Material forestier de reproducere;
— 
Material de înmulțire și plantare legumicol;
— 
Material de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe;
— 
Plantă-mamă prebază candidat;
— 
Plantă-mamă prebază;
— 
Plantă-mamă bază;
— 
Plantă-mamă certificată;
— 
Material Conformitas Agraria Communicatis (CAC);
— 
Semințe de plante furajere;
— 
Semințe de cereale;
— 
Semințe de legume;
— 
Cartofi de sămânță;
— 
Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre.

PARTEA B

Lista Directivelor și anexelor1.  ANEXE LA PREZENTUL REGULAMENT

2.  DIRECTIVE

ANEXA IV partea A

(ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere)

ANEXA V partea A

(Măsuri privind semințele de plante furajere)

Directiva 66/401/CEE

ANEXA IV partea B

(ORNC în ceea ce privește semințele de cereale)

ANEXA V partea B

(Măsuri privind semințele de cereale)

Directiva 66/402/CEE

ANEXA IV partea C

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie)

Directiva 68/193/CEE

ANEXA IV partea D

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale)

ANEXA V partea C

(Măsuri privind plantele ornamentale)

Directiva 98/56/CE

ANEXA IV partea E

(ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor)

ANEXA V partea D

(Măsuri privind materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor)

Directiva 1999/105/CE

ANEXA IV partea F

(ORNC în ceea ce privește semințele de legume)

ANEXA V partea E

(Măsuri privind semințele de legume)

Directiva 2002/55/CE

ANEXA IV partea G

(ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță)

ANEXA V partea F

(Măsuri privind cartofii de sămânță)

Directiva 2002/56/CE

ANEXA IV partea H

(ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre)

ANEXA V partea G

(Măsuri privind semințele de plante oleaginoase și pentru fibre)

Directiva 2002/57/CE

ANEXA IV partea I

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol

ANEXA V partea H

(Măsuri privind materialul de înmulțire și plantare legumicol)

Directiva 2008/72/CE

ANEXA IV partea J

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe)

Directiva 2008/90/CE

ANEXA XIII punctul 4.

Semințe de cereale

Directiva 66/402/CEE

ANEXA XIII punctul 5.

Semințe de legume

Directiva 2002/55/CE

ANEXA XIII punctul 6.

Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre

Directiva 2002/57/CE
ANEXA II

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune și codurile corespunzătoare

CUPRINS

Partea A: Organisme dăunătoare a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii

A.

Bacterii

B.

Ciuperci și oomicete

C.

Insecte și acarieni

D.

Nematozi

E.

Plante parazite

F.

Virusuri, viroizi și fitoplasme

Partea B: Organisme dăunătoare a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii

A.

Bacterii

B.

Ciuperci și oomicete

C.

Insecte și acarieni

D.

Moluște

E.

Nematozi

F.

Virusuri, viroizi și fitoplasme

PARTEA A

ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR PREZENȚĂ NU ESTE CUNOSCUTĂ PE TERITORIUL UNIUNII 

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP

A. Bacterii

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Ciuperci și oomicete

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], cu excepția Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] și Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], cu excepția:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izonalte non-UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Insecte și acarieni

1.

Acleris spp. (neeuropeană) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (populații neeuropene) cunoscută ca vector al virusurilor [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (neeuropeană) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (neeuropene) [1CICDF] cunoscute ca vectori ai Xylella fastidiosa, cum ar fi:

(a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

(b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

(c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

(d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, specii neeuropene [1MARGG], cum ar fi:

(a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

(b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

(c)  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (populații neeuropene) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (neeuropeană) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (neeuropeană) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (neeuropeană) [1TEPHF], cum ar fi:

(a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

(b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

(c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

(d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

(e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

(f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

(g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

(h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

(i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

(j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

(k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

(l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

(m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

(n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

(o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

(p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

(q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

(r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

(s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

(t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

(u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematozi

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], cu excepția:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] și Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (populații neeuropene) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Plante parazite

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], cu excepția:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl și Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virusuri, viroizi și fitoplasme

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (izolate non-UE) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

(a)  CiLV-C [CILVC0];

(b)  CiLV-C2 [CILVC2];

(c)  HGSV-2 [HGSV20]

(d)  Tulpină de citrice a OFV [OFV00] (tulpină de citrice);

(e)  CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Virusuri, viroizi și fitoplasme de cartofi, cum ar fi:

(a)  Andean potato latent virus [APLV00];

(b)  Andean potato mottle virus [APMOV0];

(c)  Arracacha virus B, tulpina oca [AVBO00];

(d)  Potato black ringspot virus [PBRSV0];

(e)  Potato virus T [PVT000];

(f)  Izolate neeuropene ale virusurilor de cartofi A, M, S, V, X și Y (inclusiv Yo, Yn și Yc) și Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (inclusiv Yo, PVYN00, PVYC00)] și [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

12.

Virusuri, viroizi și fitoplasme de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. și Vitis L., cum ar fi:

(a)  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0];

(b)  Cherry rasp leaf virus [CRLV00];

(c)  Peach mosaic virus [PCMV00];

(d)  Peach rosette mosaic virus [PRMV00];

(e)  American plum line pattern virus [APLPV0];

(f)  Raspberry leaf curl virus [RLCV00];

(g)  Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00];

(h)  Virusuri, viroizi și fitoplasme neeuropene de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. și Vitis L.

13.

Begomovirusuri, cu excepția:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease provocată de lime phytoplasma [PHYPAF]

PARTEA B

ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR PREZENȚĂ ESTE CUNOSCUTĂ PE TERITORIUL UNIUNII 

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP

A. Bacterii

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Ciuperci și oomicete

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Insecte și acarieni

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Moluște

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematozi

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virusuri, viroizi și fitoplasme

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]
ANEXA III

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate corespunzătoare și codurile acestora

Zonele protejate enumerate în coloana a treia din tabelul următor acoperă, respectiv, unul dintre următoarele elemente:

(a) 

întregul teritoriu al statului membru enumerat;

(b) 

teritoriul statului membru enumerat, cu excepțiile specificate între paranteze;

(c) 

numai partea teritoriului statului membru care este specificată între paranteze.Organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate

Codul OEPP

Zone protejate

(a)  Bacterii

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)  Estonia;

(b)  Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele (comarcas) L’Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)];

(c)  Franța (Corsica);

(d)  Italia [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piedmont (cu excepția comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalleto din provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia (cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și Troina (provincia Enna)], Toscana, Umbria, Valle d’Aosta];

(e)  Letonia;

(f)  Finlanda;

(g)  Regatul Unit (Insula Man; Insulele Anglo-Normande);

(h)  până la 30 aprilie 2020: Irlanda (cu excepția orașului Galway);

(i)  până la 30 aprilie 2020: Italia [Apulia, Lombardia (cu excepția provinciilor Milano, Mantua, Sondrio și Varese, și comunele Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și zona situată la sud de autostrada A4 din provincia Verona)];

(j)  până la 30 aprilie 2020: Lituania [cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas)];

(k)  până la 30 aprilie 2020: Slovenia [cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, comunele Lendava și Renče-Vogrsko (la sud de autostrada H4) și Velika Polana, precum și așezările Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica];

(l)  până la 30 aprilie 2020: Slovacia [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)].

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

până la 30 aprilie 2020: Regatul Unit

(b)  Ciuperci și oomicete

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grecia

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)  Republica Cehă;

(b)  Irlanda;

(c)  Suedia;

(d)  Regatul Unit.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irlanda

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (izolate UE)

PHYTRA

până la 30 aprilie 2023: Franța [cu excepția departamentului Finistère (Bretania)]

(c)  Insecte și acarieni

1.

Bemisia tabaci Genn. (populații europene)

BEMITA

(a)  Irlanda;

(b)  Suedia;

(c)  Regatul Unit.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)  Grecia;

(b)  Portugalia (Azore).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord și Insula Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)  Irlanda;

(b)  Grecia;

(c)  Regatul Unit.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)  Irlanda;

(b)  Cipru;

(c)  Regatul Unit (Irlanda de Nord și Insula Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)  Irlanda;

(b)  Spania (Ibiza și Menorca);

(c)  Cipru;

(d)  Malta;

(e)  Portugalia (Azore și Madeira);

(f)  Finlanda (districtele Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)  Suedia (districtele Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar și Skåne);

(h)  Regatul Unit.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)  Irlanda;

(b)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)  până la 30 aprilie 2020: Irlanda;

(b)  până la 30 aprilie 2020: Regatul Unit (Irlanda de Nord).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)  până la 30 aprilie 2020: Irlanda;

(b)  până la 30 aprilie 2020: Regatul Unit (Irlanda de Nord).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)  Irlanda;

(b)  Malta;

(c)  Regatul Unit.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)  Irlanda;

(b)  Portugalia (Azore);

(c)  Regatul Unit.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)  Spania (Granada și Malaga);

(b)  Portugalia (Alentejo, Algarve și Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Regatul Unit

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)  Irlanda;

(b)  până la 30 aprilie 2020: Regatul Unit (cu excepția teritoriului colectivităților locale Barking și Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke și Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; Orașul Londra; Orașul Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Districtul Elmbridge; Enfield; Epping Forest; Epsom și districtul Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate și Banstead; Richmond upon Thames; Districtul Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Districtul Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge și Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor și Maidenhead; Woking, Wokingham și Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cipru

(d)  Virusuri, viroizi și fitoplasme

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

(a)  Irlanda;

(b)  Franța (Bretania);

(c)  Portugalia (Azore);

(d)  Finlanda;

(e)  Regatul Unit (Irlanda de Nord).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Regatul Unit

3.

Citrus tristeza virus (izolate UE)

CTV000

Malta
ANEXA IV

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune („ORNC”) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri, astfel cum este prevăzută la articolul 5

CUPRINS

Partea A:

ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere

Partea B:

ORNC în ceea ce privește semințele de cereale

Partea C:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie

Partea D:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Partea E:

ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

Partea F:

ORNC în ceea ce privește semințele de legume

Partea G:

ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță

Partea H:

ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Partea I:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Partea J:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe

Partea K:

ORNC în ceea ce privește semințele de Solanum tuberosum

Partea L:

ORNC în ceea ce privește plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelor

PARTEA A

ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajereORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru semințe prebază

Praguri pentru semințe bază

Praguri pentru semințe certificate

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

PARTEA B

ORNC în ceea ce privește semințele de cerealeNematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru semințe prebază

Praguri pentru semințe bază

Praguri pentru semințe certificate

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ciuperci

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Efectiv indemn

PARTEA C

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vieBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)

Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat

Prag pentru material standard

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)

Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat

Prag pentru material standard

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis vinifera L. nealtoită

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. altele decât Vitis vinifera L. nealtoită

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)

Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat

Prag pentru material standard

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Portaltoaie de Vitis spp. și hibrizii acestora, cu excepția Vitis vinifera L.

0 % pentru materialul de înmulțire inițial

Nu se aplică materialului de înmulțire bază și materialului certificat

Nu se aplică

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

PARTEA D

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentaleBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semințe

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Chrysanthemum L.

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Palmae, în ceea ce privește următoarele genuri și specii: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izolate UE)

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis

Fotsch, hibrizi de Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Plantele din următoarele specii de Prunus L., destinate plantării, cu excepția semințelor:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., alte specii de Prunus L. susceptibile la Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hibrizi de Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

0 %

PARTEA E

ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelorCiuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul forestier de reproducere în cauză

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

PARTEA F

ORNC în ceea ce privește semințele de legumeBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTEA G

ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânțăORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță prebază

Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță bază

Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță certificați

PBTC

PB

Simptome de infecție virală

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță prebază

Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță bază

Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță certificați

PBTC

PB

Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rizoctonioză cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

5,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

5,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

Râie făinoasă cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

3,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

3,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

Simptome de mozaic cauzate de virusuri

și

simptome cauzate de leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTEA H

ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibreCiuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru semințe prebază

Praguri pentru semințe bază

Praguri pentru semințe certificate

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - flax

1 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

1 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

1 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - semințe de in

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % pentru infecția cu complexul Phomopsis

15 % pentru infecția cu complexul Phomopsis

15 % pentru infecția cu complexul Phomopsis

Fusarium (genul anamorfic) Link [1FUSAG] altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

afectate cu Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium (genul anamorfic) Link altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

afectate cu Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium (genul anamorfic) Link altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

afectate cu Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium (genul anamorfic) Link altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

PARTEA I

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelorBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Fusarium Link (genul anamorfic) [1FUSAG] altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTEA J

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructeBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (Topospora myrtilli, forma anamorfă) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, și Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. și Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent și blackcurrant yellows agent combinate

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izolate UE)

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Afecțiuni ale fructelor: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 și 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

În cazul hibrizilor de Prunus unde materialul este altoit pe portaltoaie, alte specii de portaltoaie de Prunus L. susceptibile la Plum pox virus.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

PARTEA K

ORNC în ceea ce privește semințele de Solanum tuberosum L.Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC

Plante destinate plantării

Prag pentru semințe

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

PARTEA L

ORNC în ceea ce privește plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelorCiuperci și oomicete

ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru plantele destinate plantării

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
ANEXA V

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe anumite plante destinate plantării

CUPRINS

Partea A:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante furajere

1.

Inspecția culturii

2.

Eșantionarea și testarea semințelor de plante furajere

3.

Măsuri suplimentare pentru anumite specii de plante

Partea B:

Măsuri privind semințele de cereale

1.

Inspecția culturii

2.

Eșantionarea și testarea semințelor de cereale

3.

Măsuri suplimentare pentru semințele de Oryza sativa L.

Partea C:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și pe plantele destinate plantării în scopuri ornamentale

Partea D:

Măsuri de prevenire a apariției ORNC pe materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

1.

Inspecții vizuale

2.

Măsuri per genuri sau specii și per categorie

Partea E:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de legume

Partea F:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe cartofii de sămânță

Partea G:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

1.

Inspecția culturii

2.

Eșantionarea și testarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre

3.

Măsuri suplimentare privind semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Partea H:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Partea I:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de Solanum tuberosum.

Partea J:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelor

PARTEA A

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante furajere

1.    Inspecția culturii

(1) Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze inspecții pe teren ale culturilor din care sunt produse semințele de plante furajere, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor în cultură, pentru a se asigura că prezența ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2) Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată. Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3) Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %.

2.    Eșantionarea și testarea semințelor de plante furajere

(1) Autoritatea competentă:

(a) 

prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de plante furajere;

(b) 

autorizează anumite persoane să efectueze eșantionarea semințelor în numele său și sub supravegherea sa oficială;

(c) 

compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea semințelor aflate sub supraveghere oficială, astfel cum se menționează la litera (b);

(d) 

supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea semințelor menționate la punctul 2.

(2) Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de plante furajere în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și verifică un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială. Acest procentaj se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3) În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

În ceea ce privește examinarea semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică tabelul din anexa III la Directiva 66/401/CEE.

3.    Măsuri suplimentare pentru anumite specii de plante

Autoritățile competente, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorităților competente, efectuează următoarele inspecții suplimentare, sau pun în aplicare orice alte acțiuni pentru anumite specii de plante, în ceea ce privește:

(1) semințele prebază, bază și certificate de Medicago sativa L. pentru a preveni prezența Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus și pentru a se asigura că:

(a) 

semințele provin din zone care sunt cunoscute ca indemne de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; sau

(b) 

cultura a fost cultivată pe un teren pe care nu a fost prezentă nicio cultură anterioară de Medicago sativa L. în ultimii trei ani înainte de semănare, nu au fost observate simptome de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus pe parcursul inspecțiilor pe teren în situl de producție și nu au fost observate simptome de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus pe nicio cultură de Medicago sativa L. adiacentă, pe durata culturii precedente; sau

(c) 

cultura aparține unui soi recunoscut ca fiind foarte rezistent la Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus și conținutul de materie inertă nu depășește 0,1 % în greutate;

(2) semințe prebază, bază și certificate de Medicago sativa L. pentru a preveni prezența Ditylenchus dipsaci și pentru a se asigura că:

(a) 

nu au fost observate simptome de Ditylenchus dipsaci în situl de producție pe durata culturii precedente, nu au fost cultivate culturi-gazdă principale în cursul celor doi ani precedenți în situl de producție și au fost luate măsuri de igienă adecvate pentru a preveni infestarea la locul de producție; sau

(b) 

nu au fost observate simptome de Ditylenchus dipsaci în situl de producție pe durata culturilor precedente și nu a fost depistat Ditylenchus dipsaci în urma unor teste de laborator efectuate pe un eșantion reprezentativ; sau

(c) 

semințele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva Ditylenchus dipsaci și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

PARTEA B

Măsuri privind semințele de cereale

1.    Inspecția culturii

(1) Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist aflat sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze inspecții pe teren ale culturilor din care sunt produse semințele de cereale, pentru a confirma faptul că prezența ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Semințe certificate din prima generație (C1):

Nu mai mult de 4 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Semințe certificate din a doua generație (C2):

Nu mai mult de 8 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2) Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată.

Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3) Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %

2.    Eșantionarea și testarea semințelor de cereale

(1) Autoritatea competentă:

(a) 

prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de cereale;

(b) 

autorizează anumite persoane să efectueze eșantionarea semințelor în numele său și sub supraveghere oficială;

(c) 

compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea semințelor aflate sub supraveghere oficială, astfel cum se menționează la litera (b);

(d) 

supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea menționate la punctul 2.

(2) Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de cereale în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și verifică un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială. Acest procentaj se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3) În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

În ceea ce privește examinarea semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică dispozițiile din tabelul din anexa III la Directiva 66/402/CEE.

3.    Măsuri suplimentare pentru semințele de Oryza sativa L.

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează următoarele inspecții oficiale suplimentare sau pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că semințele de Oryza sativa L. îndeplinesc una din următoarele cerințe

(a) 

provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Aphelenchoides besseyi;

(b) 

au fost testate în mod oficial de către autoritățile competente prin teste nematologice adecvate pe un eșantion reprezentativ din fiecare lot și au fost declarate indemne de Aphelenchoides besseyi;

(c) 

au făcut obiectul unui tratament adecvat cu apă fierbinte sau unui alt tratament adecvat împotriva Aphelenchoides besseyi.

PARTEA C

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și pe alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Se iau următoarele măsuri în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare:

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze controale și să pună în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește respectivele ORNC-uri și plante destinate plantării prevăzute în următorul tabelBacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)  plantele au fost cultivate în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost inspectat vizual la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele care prezintă simptome ale organismului dăunător în cauză, precum și plantele-gazdă înconjurătoare, au fost scoase și distruse imediat.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecție vizuală și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(c)  nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

Spiroplasma citri Saglio

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

Plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și care au fost declarate indemne de Spiroplasma citri Saglio, și

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Spiroplasma citri Saglio, sau

(b)  situl de producție a fost declarat indemn de Spiroplasma citri Saglio în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza inspecției vizuale a plantelor la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ultimei perioade de vegetație; sau

(c)  nu mai mult de 2 % din plante au prezentat simptome în timpul unei inspecții vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar toate plantele infectate au fost scoase și distruse imediat.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un loc de producție declarat indemn de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale și orice plante simptomatice din imediata vecinătate, precum și plantele învecinate, au fost scoase și distruse imediat, cu excepția cazului în care au fost testate pe baza unui eșantion reprezentativ de plante simptomatice și testele respective au demonstrat că simptomele nu sunt cauzate de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; sau

(c)  nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în ultima perioadă de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din locul de producție și din imediata vecinătate, precum și plantele învecinate, au fost scoase și distruse imediat, cu excepția cazului în care au fost testate pe baza unui eșantion reprezentativ de plante simptomatice și testele respective au demonstrat că simptomele nu sunt cauzate de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; sau

(d)  în cazul speciilor cu frunze persistente, plantele au fost inspectate vizual înainte de a fi deplasate și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  În cazul semințelor:

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

(2)  În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  În cazul semințelor:

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

(2)  În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  În cazul semințelor:

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas perforans Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas perforans Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.

(2)  În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)  În cazul semințelor:

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au fost făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

(2)  În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Măsuri

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în situl de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

(c)  plantele care prezintă simptome de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr au fost scoase, iar plantele rămase au fost inspectate săptămânal și nu au fost observate simptome în situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de deplasare.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)  plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet și Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

sau

(b)  de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, în situl de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome de boala benzilor roșii la pini, cauzate de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet sau Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

sau

(c)  au fost aplicate tratamente adecvate de combatere a bolii benzilor roșii la pini cauzate de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet sau Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, iar plantele au fost inspectate înainte de deplasare și au fost declarate indemne de simptome de boala benzilor roșii la pini.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Semințe de Helianthus annuus L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

sau

(b)  în situl de producție a semințelor nu a fost observat niciun simptom cauzat de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni cu ocazia a cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație;

sau

(c)  

(i)  situl de producție a semințelor a fost supus la cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație;

și

(ii)  nu mai mult de 5 % din plante au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni în cursul acestor inspecții și toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție;

și

(iii)  la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

sau

(d)  

(i)  situl de producție a semințelor a fost supus la cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație;

și

(ii)  toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție;

și

(iii)  la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni și un eșantion reprezentativ din fiecare lot a fost testat și declarat indemn de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

sau

(e)  semințele au fost supuse unui tratament adecvat cu o eficacitate demonstrată împotriva tuturor tulpinilor cunoscute de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley în cursul ultimei perioade complete de vegetație, pe baza a cel puțin două inspecții vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul perioadei de vegetație respective, iar plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(c)  nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul a cel puțin două inspecții vizuale efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate cel puțin lunar în cursul ultimelor trei luni și nu au fost observate simptome în situl de producție;

sau

(b)  plantele mamă care prezintă simptome au fost îndepărtate și distruse, împreună cu plantele aflate pe o rază de 1 m, iar plantelor care au fost inspectate înainte de deplasare și care nu au prezentat simptome li s-a aplicat un tratament fizic sau chimic adecvat.

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Aculops fuchsiae Keifer

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fuchsia L.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Aculops fuchsiae Keifer;

sau

(b)  nu au fost observate simptome pe plante, sau pe plantele mamă din care acestea provin, în timpul inspecțiilor vizuale efectuate în situl de producție în cursul ultimei perioade de vegetație, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător;

sau

(c)  a fost aplicat un tratament chimic sau fizic corespunzător înainte de deplasare, după care plantele au fost inspectate și nu s-a constatat niciun simptom al organismului dăunător.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Opogona sacchari Bojer;

sau

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție unde nu au fost observate simptome sau semne de Opogona sacchari Bojer în cursul inspecțiilor vizuale efectuate cel puțin o dată la trei luni în decurs de cel puțin șase luni înainte de deplasare;

sau

(c)  în situl de producție se aplică un regim de monitorizare și combatere a populației de Opogona sacchari Bojer, precum și de eliminare a plantelor infestate, iar fiecare lot a fost inspectat vizual la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, înainte de deplasare, și a fost declarat indemn de simptomele cauzate de Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Plante destinate plantării de Palmae, cu excepția fructelor și a semințelor, cu un diametru al tijei la baza tulpinii de peste 5 cm și aparținând următoarelor genuri sau specii:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

(a)  plantele au fost cultivate pe durata întregului ciclu de viață într-o zonă care a fost declarată indemnă de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) de către organismul oficial responsabil în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(b)  plantele au fost cultivate în cursul celor doi ani înainte de deplasare într-un loc de pe teritoriul Uniunii care asigură protecția fizică completă împotriva introducerii Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sau într-un loc de pe teritoriul Uniunii în care s-au aplicat tratamente preventive adecvate în ceea ce privește organismul dăunător respectiv;

(c)  plantele au făcut obiectul unor inspecții vizuale efectuate cel puțin o dată la patru luni, care au confirmat faptul că materialul respectiv este indemn de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)  plantele sau plantele producătoare de semințe au fost inspectate și lotul nu a prezentat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau

(b)  bulbii au fost declarați indemni de simptome cauzate de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, pe baza inspecțiilor vizuale efectuate la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și au fost ambalați pentru vânzare către consumatorul final.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)  plantele au fost inspectate și lotul nu a prezentat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau

(b)  bulbii au fost declarați indemni de simptome cauzate de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, pe baza inspecțiilor vizuale efectuate la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și au fost ambalați pentru vânzare către consumatorul final.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Malus Mill.

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; și

(b)  

(i)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

sau

(ii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(iii)  nu mai mult de 2 % din plantele din situl de producție au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit din ultima perioadă de vegetație, plantele respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul plantelor asimptomatice din loturile în care au fost depistate plantele simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

și

(b)  

(i)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

sau

(ii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecție vizuală, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(iii)  nu mai mult de 1 % din plantele din situl de producție au prezentat simptome în timpul inspecțiilor, efectuate la momentul potrivit din ultima perioadă de vegetație, plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost eliminate și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul plantelor asimptomatice din loturile în care au fost depistate plantele simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pyrus L.

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; și

(b)  

(i)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; sau

(ii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau

(c)  nu mai mult de 2 % din plantele din situl de producție au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Lavandula L.

(a)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. în cursul inspecțiilor vizuale ale lotului efectuate în timpul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

(c)  plante care au prezentat simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. au fost eliminate și distruse, iar lotul a fost testat pe baza unui eșantion reprezentativ de plante rămase și a fost declarat indemn de organismul dăunător.

Chrysanthemum stunt viroid

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Plantele provin din cel mult trei generații de înmulțire prin butași care, în urma testării, au fost declarați indemni de Chrysanthemum stunt viroid.

Citrus exocortis viroid

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L.

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de Citrus exocortis viroid;

și

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de organismul dăunător în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale a plantelor efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător.

Citrus tristeza virus (izolate UE)

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

(a)  plantele provin de la plante mamă care au fost testate în ultimii trei ani și care au fost declarate indemne de Citrus tristeza virus;

și

(b)  

(i)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Citrus tristeza virus;

sau

(ii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Citrus tristeza virus în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin testarea unui eșantion reprezentativ de plante, efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător;

sau

(iii)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție cu protecție fizică contra vectorilor și declarat indemn de Citrus tristeza virus în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin testarea unui eșantion aleatoriu de plante, efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător;

sau

(iv)  în cazurile în care există un rezultat pozitiv al testării în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus într-un lot, toate plantele au fost testate individual și nu mai mult de 2 % din aceste plante au fost declarate pozitive, iar plantele testate și depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător au fost scoase și distruse imediat.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis, Fotsch, hibrizi de Impatiens L. New Guinea

(a)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanți (Frankliniella occidentalis Pergande) și, după depistarea lor, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populațiilor lor;

și

(b)  

(i)  nu au fost observate simptome cauzate de Impatiens necrotic spot tospovirus pe plantele din situl de producție în timpul perioadei de vegetație actuale; sau

(ii)  toate plantele din situl de producție care prezintă simptome de Impatiens necrotic spot tospovirus în cursul perioadei de vegetație actuale au fost scoase și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

(a)  nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Potato spindle tuber viroid pe plantele din locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(b)  plantele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a prezenței Potato spindle tuber viroid efectuate pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

Plum pox virus

Plantele din următoarele specii de Prunus L., destinate plantării, cu excepția semințelor:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. susceptibile la Plum pox virus

(a)  portaltoaie înmulțite vegetativ de Prunus provenite din plante mamă care au fost eșantionate și testate în ultimii 5 ani și care au fost declarate indemne de Plum pox virus; și

(b)  

(i)  materialul de înmulțire a fost produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Plum pox virus; sau

(ii)  nu au fost observate simptome de Plum pox virus la materialul de înmulțire din situl de producție pe parcursul ultimei perioade complete de vegetație în momentul cel mai potrivit al anului, luând în considerare condițiile climatice și condițiile de cultivare ale plantei și biologia Plum pox virus, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau

(iii)  au fost observate simptome de Plum pox virus la nu mai mult de 1 % din plante din situl de producție pe parcursul ultimei perioade complete de vegetație în cel mai potrivit moment al anului, luând în considerare condițiile climatice și condițiile de cultivare ale plantei și biologia Plum pox virus, toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat, iar din plantele asimptomatice din loturile în care s-au depistat plante simptomatice a fost testat un eșantion reprezentativ care a fost declarat indemn de organismul dăunător respectiv. Un eșantion reprezentativ de plante care, la o inspecție vizuală, nu prezintă niciun simptom cauzat de Plum pox virus poate fi testat pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective în ceea ce privește prezența respectivului organism dăunător.

Tomato spotted wilt tospovirus

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hibrizi de Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

(a)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanți (Frankliniella occidentalis și Thrips tabaci) și, după depistarea lor, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populațiilor lor;

și

(b)  nu au fost observate simptome cauzate de Tomato spotted wilt tospovirus virus pe plantele din situl de producție în timpul perioadei de vegetație actuale; sau

(c)  toate plantele din situl de producție care prezintă simptome de Tomato spotted wilt tospovirus virus în cursul perioadei de vegetație actuale au fost eliminate și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Tomato spotted wilt tospovirus virus.

PARTEA D

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

1.    Inspecții vizuale

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării corespunzătoare:

(a) 

materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor, de Castanea sativa Mill. este declarat indemn de Cryphonectria parasitica în urma inspecției vizuale la situl sau locul de producție;

(b) 

materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor, de Pinus spp. este declarat indemn de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum și Lecanosticta acicola în urma inspecției vizuale la situl sau locul de producție.

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an, în cel mai potrivit moment pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, luând în considerare condițiile climatice și condițiile de cultivare ale plantei și biologia organismelor dăunătoare corespunzătoare.

2.    Cerințe per genuri sau specii și per categorie

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze controale și să pună în aplicare orice alte acțiuni în ceea ce privește genurile sau speciile, pentru a se asigura că:

Castanea sativa Mill.

(a) 

materialul forestier de reproducere provine din zone cunoscute ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica; sau

(b) 

nu au fost observate simptome de Cryphonectria parasitica în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau

(c) 

materialul forestier de reproducere care prezintă simptome de Cryphonectria parasitica la locul sau situl de producție a fost scos, iar materialul rămas a fost inspectat săptămânal și nu au fost observate simptome cauzate de organismul dăunător respectiv la locul sau situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de deplasarea materialului respectiv.

Pinus spp.

(a) 

materialul forestier de reproducere provine din zone cunoscute ca fiind indemne de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum și Lecanosticta acicola; sau

(b) 

de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul sau situl de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome de boala benzilor roșii la pini, cauzate de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum sau Lecanosticta acicola; sau

(c) 

la locul sau situl de producție au fost aplicate tratamente adecvate de combatere a bolii benzilor roșii la pini, cauzată de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum sau Lecanosticta acicola, iar materialul forestier de reproducere a fost inspectat înainte de deplasare și a fost declarat indemn de simptome cauzate de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum sau Lecanosticta acicola.

PARTEA E

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de legume

Se iau următoarele măsuri în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare: autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel.Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid sau printr-o metodă echivalentă;

și

(b)  

(i)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

sau

(ii)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(iii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de organismul dăunător.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

sau

(b)  cultura din care au fost recoltate semințele a fost inspectată vizual la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație și a fost declarată indemnă de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

sau

(c)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

sau

(b)  cultura din care au fost recoltate semințele a fost inspectată vizual la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație și a fost declarată indemnă de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

sau

(c)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

sau

(c)  

(i)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

sau

(c)  

(i)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas perforans Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas perforans Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.;

sau

(c)  

(i)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas perforans Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas perforans Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

sau

(b)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

sau

(c)  

(i)  nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost supus unei inspecții vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat, și

(b)  semințele au fost declarate indemne de Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

(a)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost supus unei inspecții vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat, și

(b)  semințele au fost declarate indemne de Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

(a)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost supus unei inspecții vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat, și

(b)  semințele au fost declarate indemne de Bruchus rufimanus L.

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

sau

(b)  semințele recoltate au fost declarate indemne de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev în urma unor teste de laborator efectuate pe un eșantion reprezentativ;

sau

(c)  materialul destinat plantării a fost supus unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, semințele au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid sau printr-o metodă echivalentă, și:

(b)  

(i)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Pepino mosaic virus; sau

(ii)  nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Pepino mosaic virus pe plantele din locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(iii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Pepino mosaic virus, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste semințele au fost declarate indemne de organismul dăunător.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  

(i)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Potato spindle tuber viroid; sau

(ii)  nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Potato spindle tuber viroid pe plantele din locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(iii)  semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Potato spindle tuber viroid, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste semințele au fost declarate indemne de organismul dăunător.

PARTEA F

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe cartofii de sămânță

Autoritatea competentă sau, după caz, operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pune în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în următorul tabel.ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul cartofilor de sămânță prebază:

inspecțiile oficiale demonstrează că aceștia provin din plante mamă care sunt indemne de Dickeya Samson et al. spp. și Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

(b)  În cazul tuturor categoriilor:

plantele în creștere au fost supuse unei inspecții oficiale pe teren efectuate de autoritățile competente.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul cartofilor de sămânță prebază:

inspecțiile oficiale arată că aceștia provin din plante mamă care sunt indemne de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

(b)  În cazul tuturor categoriilor:

(i)  plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., ținând seama de prezența posibilă a vectorilor;

sau

(ii)  nu au fost observate simptome cauzate de Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. în cursul inspecțiilor oficiale efectuate de către autoritățile competente asupra plantelor în creștere din situl de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul cartofilor de sămânță prebază:

inspecțiile oficiale arată că aceștia provin din plante mamă care sunt indemne de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)  În cazul tuturor categoriilor:

(i)  în cursul inspecției oficiale efectuate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație la locul de producție nu au fost observate simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

sau

(ii)  orice plante din situl de producție care prezintă simptome au fost scoase, împreună cu tuberculii descendenți, și distruse iar în ceea ce privește materialul care a prezentat simptome ale culturilor în creștere au fost efectuate testări oficiale după recoltarea tuberculilor, pentru fiecare lot în parte, pentru a confirma absența Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Simptome de mozaic cauzate de virusuri și:

simptome cauzate de:

— Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul cartofilor de sămânță prebază:

aceștia provin din plante mamă indemne de Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y și Potato leaf roll virus.

În cazul în care se utilizează metode de micropropagare, conformitatea cu prezentul punct se stabilește printr-o testare oficială a plantei mamă sau prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia.

În cazul în care se utilizează metode de selecție clonală, conformitatea cu prezentul punct se stabilește printr-o testare oficială a materialului biologic clonal sau prin testarea sub supraveghere oficială a acestuia.

(b)  În cazul tuturor categoriilor,

plantele în creștere au fost supuse unei inspecții oficiale efectuate de autoritățile competente.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

(a)  În cazul materialului clonal:

Testarea oficială sau testarea sub supraveghere oficială a demonstrat că acesta provine din plante mamă indemne de Potato spindle tuber viroid.

(b)  În cazul cartofilor de sămânță prebază și bază:

nu au fost depistate simptome cauzate de Potato spindle tuber viroid.

sau

pentru fiecare lot au fost efectuate teste oficiale după recoltare ale tuberculilor, iar tuberculii au fost declarați indemni de Potato spindle tuber viroid.

(c)  În cazul cartofilor de sămânță certificați,

inspecția vizuală oficială a demonstrat că aceștia sunt indemni de organismul dăunător, iar dacă se observă vreun simptom al organismului dăunător, se efectuează testarea.ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Simptome de infecție virală

Solanum tuberosum L.

În cursul inspecției oficiale a descendenței directe, numărul de plante simptomatice nu trebuie să depășească procentajul indicat în anexa IV.ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.

Rizoctonioză, care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor, cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.

Râie făinoasă, care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor, cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Autoritatea competentă a supus loturile unei inspecții oficiale și confirmă că acestea respectă dispozițiile corespunzătoare din anexa IV.

În plus, autoritățile competente efectuează inspecții oficiale, pentru a se asigura că prezența ORNC-urilor pe plantele în creștere nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru plantele în creștere pentru cartofii de sămânță prebază

Prag pentru plantele în creștere pentru cartofii de sămânță bază

Prag pentru plantele în creștere pentru cartofii de sămânță certificați

PBTC

PB

Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Simptome de mozaic cauzate de virusuri

și

simptome cauzate de potato leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTEA G

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

1.    Inspecția culturii

(1) Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist aflat sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează inspecții pe teren ale culturilor din care sunt produse semințele de plante oleaginoase și pentru fibre, pentru a se asigura că prezența ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2) Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată.

Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3) Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %.

2.    Eșantionarea și testarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre

(1) Autoritatea competentă:

(a) 

prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de plante oleaginoase și pentru fibre;

(b) 

autorizează persoane însărcinate cu eșantionarea în numele său și sub supravegherea sa oficială;

(c) 

compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea sub supraveghere oficială;

(d) 

supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea menționate la litera (b).

(2) Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de plante oleaginoase și pentru fibre în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și examinează un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificare. Acest procent se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3) În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

(4) În cadrul examinării semințelor în vederea certificării și al examinării semințelor comerciale, eșantioanele sunt prelevate din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică tabelul din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

3.    Măsuri suplimentare privind semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează următoarele inspecții oficiale suplimentare și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării respective:

(1) 

Măsuri privind semințele de Helianthus annuus L. pentru a preveni prezența Plasmopora halstedii

(a) 

semințele de Helianthus annuus L. provin din zone cunoscute ca fiind libere de Plasmopara halstedii;

sau

(b) 

în situl de producție nu au fost observat niciun simptom cauzat de Plasmopara halstedii cu ocazia a cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit în cursul perioadei de vegetație;

sau

(c) 
(i) 

situl de producție a fost supus la cel puțin două inspecții pe teren efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație; și

(ii) 

nu mai mult de 5 % din plante au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii în cursul inspecțiilor pe teren și toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție; și

(iii) 

la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii;

sau

(d) 
(i) 

situl de producție a fost supus la cel puțin două inspecții pe teren efectuate la momentul potrivit în cursul perioadei de vegetație; și

(ii) 

toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție; și

(iii) 

la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii și un eșantion reprezentativ din fiecare lot a fost testat și declarat indemn de Plasmopara halstedii sau semințele au fost supuse unui tratament adecvat cu o eficacitate demonstrată împotriva tuturor tulpinilor cunoscute de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

(2) 

Măsuri privind semințele de Helianthus annuus L. și Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Botrytis cinerea

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Botrytis cinerea;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(3) 

Măsuri privind semințele de Glycine max (L.) Merryl pentru a preveni prezența Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(4) 

Măsuri privind semințele de Glycine max (L.) Merryl pentru a preveni prezența Diaporthe var. sojae

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Diaporthe var. sojae;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(5) 

Măsuri privind semințele de Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Alternaria linicola

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Alternaria linicola;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(6) 

Măsuri privind semințele de Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Boeremia exigua var. linicola

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Boeremia exigua var. linicola;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(7) 

Măsuri privind semințele de Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Colletotrichum lini

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor, autorizat pentru utilizarea împotriva Colletotrichum lini;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

(8) 

Măsuri privind semințele de Linum usitatissimum L. pentru a preveni prezența Fusarium (genul anamorfic), cu excepția Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

(a) 

a fost aplicat un tratament al semințelor autorizat pentru utilizarea împotriva Fusarium (genul anamorfic), cu excepția Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ș Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell;

sau

(b) 

toleranța stabilită pentru semințe nu este depășită pe baza testului de laborator al unui eșantion reprezentativ.

PARTEA H

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Inspecție vizuală

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că:

(a) 

la inspecția vizuală, plantele sunt efectiv indemne de organismele dăunătoare enumerate în tabelul de la prezentul punct pentru genul sau specia în cauză.

(b) 

orice plante care prezintă semne sau simptome vizibile de organisme dăunătoare enumerate în tabelele de la prezentul punct, în stadiul de cultură în creștere, au fost tratate în mod corespunzător imediat după apariția lor sau, după caz, au fost eliminate.

(c) 

în cazul bulbilor de ceapă eșalotă sau de usturoi, plantele provin direct dintr-un material care, în stadiul de cultură în creștere, a fost controlat și s-a dovedit a fi efectiv indemn de orice organism dăunător enumerat în tabelele de la prezentul punct.

În plus, autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în următorul tabel:Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Plantele au fost cultivate din semințe care sunt în conformitate cu cerințele stabilite în anexa V partea E și care au fost menținute indemne de infecție prin măsuri de igienă corespunzătoare.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute în partea E pentru semințele de legume; și

(b)  plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Fusarium Link (genul anamorfic), cu excepția Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, un eșantion reprezentativ de plante a fost dezrădăcinat și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Fusarium Link; sau

(ii)  cultura a fost inspectată vizual de cel puțin două ori la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de Fusarium Link au fost eliminate imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală a culturii în creștere; și

(b)  coroanele au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, un eșantion reprezentativ de plante a fost dezrădăcinat și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; sau

(ii)  cultura a fost inspectată vizual de cel puțin două ori la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk au fost scoase imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală a culturii în creștere; și

(b)  coroanele au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

(a)  plantele sunt transplanturi cultivate în modul în medii de cultură indemne de Stromatinia cepivora Berk.;

sau

(b)  

(i)  

— cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Stromatinia cepivora Berk.; sau

— cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de Stromatinia cepivora Berk. au fost scoase imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală suplimentară a culturii în creștere;

și

(ii)  plantele au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

(a)  

(i)  cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Stromatinia cepivora Berk.; sau

(ii)  cultura a fost inspectată vizual la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în cursul perioadei de vegetație, plantele care au prezentat simptome cauzate de Stromatinia cepivora Berk. au fost scoase imediat și nu au fost observate simptome la inspecția finală suplimentară a culturii în creștere;

și

(b)  plantele sau seturile au fost inspectate vizual înainte de deplasare și nu au fost observate simptome cauzate de Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

(a)  plantele mamă provin din material testat pentru prezența patogenilor; și

(b)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție cu istoric al culturilor cunoscut, unde nu s-a înregistrat prezența Verticillium dahliae Kleb.; și

(c)  plantele au fost inspectate vizual la momente potrivite de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet și au fost declarate indemne de simptome cauzate de Verticillium dahliae Kleb.

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

În cazul plantelor, cu excepția plantelor pentru producția de culturi comerciale:

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

sau

(b)  

(i)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu mai mult de 2 % din plante au prezentat simptome cauzate de infestarea cu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, și

(ii)  plantele depistate ca fiind infestate cu organismul dăunător au fost eliminate imediat, și

(iii)  plantele au fost ulterior declarate indemne de organismul dăunător respectiv în urma unor teste de laborator pe un eșantion reprezentativ;

sau

(c)  plantele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

În cazul plantelor pentru producția de culturi comerciale:

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

sau

(b)  

(i)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător;

(ii)  plantele care prezintă simptome cauzate de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev au fost eliminate imediat, și

(iii)  plantele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv în urma unor teste de laborator pe un eșantion reprezentativ;

sau

(c)  plantele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Leek yellow stripe virus;

sau

(b)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu mai mult de 10 % din plante au prezentat simptome cauzate de Leek yellow stripe virus, plantele respective fiind scoase imediat, iar la inspecția finală nu mai mult de 1 % din plante au prezentat simptome.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

(a)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Onion yellow dwarf virus;

sau

(b)  

(i)  de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu mai mult de 10 % din plante au prezentat simptome cauzate de infestarea cu Onion yellow dwarf virus; și

(ii)  plantele depistate ca fiind infestate cu organismul dăunător au fost scoase imediat; și

(iii)  la inspecția finală nu mai mult de 1 % din plante au prezentat simptome.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Potato spindle tuber viroid pe plantele din locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(b)  plantele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a prezenței Potato spindle tuber viroid efectuate pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

(a)  plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanți (Frankliniella occidentalis Pergande și Thrips tabaci Lindeman) și, după depistarea acestor vectori, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populațiilor; și

(b)  

(i)  nu au fost observate simptome cauzate de Tomato spotted wilt tospovirus pe plantele de la locul de producție în timpul perioadei de vegetație actuale; sau

(ii)  toate plantele din situl de producție care prezintă simptome de Tomato spotted wilt tospovirus virus în cursul perioadei de vegetație actuale au fost scoase și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de organismul dăunător respectiv.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  niciun simptom cauzat de Tomato yellow leaf curl virus nu a fost observat la plante;

sau

(b)  niciun simptom cauzat de Tomato yellow leaf curl virus nu a fost observat la locul de producție

PARTEA I

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de Solanum tuberosum L.

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite următoarele cerințe în ceea ce privește prezența ORNC-urilor pe semințele de Solanum tuberosum L.:

(a) 

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Potato spindle tuber viroid; sau

(b) 

nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Potato spindle tuber viroid pe plantele de la locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(c) 

plantele au fost supuse unor teste oficiale pentru Potato spindle tuber viroid efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

PARTEA J

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelor

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel:Ciuperci

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

(a)  plantele destinate plantării provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual la momentul cel mai potrivit și au fost declarate indemne de simptome cauzate de Verticillium dahliae; și

(b)  

(i)  plantele destinate plantării au fost produse într-un loc de producție cunoscut ca fiind indemn de Verticillium dahliae; sau

(ii)  

— plantele destinate plantării au fost izolate de culturile de producție de Humulus lupulus; și

— situl de producție a fost declarat indemn de Verticillium dahliae în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecția vizuală a frunzelor efectuată la momentul cel mai potrivit; și

— istoricul culturii și al bolilor transmise prin sol a fost înregistrat și a existat o perioadă de odihnă fără plante gazdă de cel puțin patru ani între depistările Verticillium dahliae și următoarea plantare.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

(a)  plantele destinate plantării provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual la momentul cel mai potrivit și au fost declarate indemne de simptome cauzate de Verticillium nonalfalfae; și

(b)  

(i)  plantele destinate plantării au fost produse într-un loc de producție cunoscut ca fiind indemn de Verticillium nonalfalfae; sau

(ii)  

— plantele destinate plantării au fost izolate de culturile de producție de Humulus lupulus; și

— situl de producție a fost declarat indemn de Verticillium nonalfalfae în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecția vizuală a frunzelor efectuată la momentul cel mai potrivit; și

— istoricul culturii și al bolilor transmise prin sol au fost înregistrate și a existat o perioadă de odihnă fără plante gazdă de cel puțin patru ani între depistările Verticillium nonalfalfae și următoarea plantare.
ANEXA VI

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Uniune din anumite țări terțe este interzisă 

Descriere

Cod NC

Țara terță, grupul de țări terțe sau zona specifică dintr-o țară terță

1.

Plante de Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. și Tsuga Carr., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Țări terțe, altele decât:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia și Ucraina

2.

Plantele de Castanea Mill. și Quecus L., cu frunze, cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Țări terțe, altele decât:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia și Ucraina

3.

Plantele de Populus L., cu frunze, cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii

4.

Scoarță izolată de Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Toate țările terțe

5.

Scoarță izolată de Quercus L., cu excepția Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii

6.

Scoarță izolată de Acer saccharrum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii

7.

Scoarță izolată de Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

America

8.

Plante destinate plantării de Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. și Rosa L., cu excepția plantelor în repaus fără frunze, flori și fructe

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia și Ucraina

9.

Plante destinate plantării de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. și Pyrus L. și hibrizii lor, precum și Fragaria L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovine, Canada, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Statele Unite ale Americii, cu excepția statului Hawaii

10.

Plantele de Vitis L., cu excepția fructelor

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Țările terțe, altele decât Elveția

11.

Plantele de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii lor, cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Toate țările terțe

12.

Plante destinate plantării de Photinia Ldl., cu excepția plantelor în repaus fără frunze, flori și fructe

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Republica Coreea și Statele Unite ale Americii

13.

Plantele de Phoenix spp., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Algeria, Maroc

14.

Plante destinate plantării din familia Poaceae, altele decât plantele ornamentale și ierburile perene din subfamiliile Bambusoideae și Panicoideae și din genul Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. și Uniola L., cu excepția semințelor

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia și Ucraina

15.

Tuberculii de Solanum tuberosum L., cartofii de sămânță

0701 10 00

Țări terțe, altele decât Elveția

16.

Plante destinate plantării din speciile de Solanum L. formatoare de stoloni sau tuberculi sau hibrizii lor, altele decât tuberculii de Solanum tuberosum L. prevăzuți la rubrica 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât Elveția

17.

Tuberculii din specia Solanum L. și hibrizii lor, alții decât cei specificați la rubricile 15 și 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Țări terțe, altele decât:

(a)  Algeria, Egipt, Israel, Libia, Maroc, Siria, Elveția, Tunisia și Turcia,

sau

(b)  cele care îndeplinesc următoarele dispoziții:

(i)  sunt una din următoarele:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia și Ucraina

și

(ii)  

— sunt recunoscute ca fiind indemne de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, sau

— a fost respectată legislația lor, care este recunoscută ca fiind echivalentă cu normele Uniunii privind protecția împotriva Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

18.

Plante destinate plantării de Solanaceae, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la rubricile 15, 16 sau 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia și Ucraina

19.

Solul ca atare, care constă parțial în substanțe organice solide

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Țări terțe, altele decât Elveția

20.

Mediu de creștere ca atare, cu excepția solului, care constă integral sau parțial în substanțe organice solide, altele decât cele alcătuite în întregime din turbă sau fibre de Cocos nucifera L., neutilizate anterior pentru creșterea plantelor sau în orice scopuri agricole

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Țări terțe, altele decât Elveția

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. și Citrus sinensis (L.) Osbeck (până la 30 aprilie 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B
ANEXA VII

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Uniunii 

Plante, produse vegetale și alte obiecte

Coduri NC

Origine

Cerințe speciale

1.

Mediu de cultură, atașat sau asociat plantelor, destinat susținerii vitalității plantelor, cu excepția mediului steril al plantelor in vitro

N/A (1)

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că:

(a)  mediul de creștere, la momentul plantării plantelor asociate:

(i)  a fost liber de sol și materie organică și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole,

sau

(ii)  a fost compus în întregime din turbă sau din fibre de Cocos nucifera L. și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole,

sau

(iii)  a făcut obiectul fumigației sau al unui tratament termic eficace, pentru a asigura absența organismelor dăunătoare, indicat(ă) pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(iv)  a făcut obiectul unei abordări sistemice eficace, pentru a asigura absența organismelor dăunătoare, indicată pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”;

și

în toate cazurile menționate la punctele (i) – (iv) a fost depozitat și menținut în condiții corespunzătoare pentru a rămâne indemn de organisme dăunătoare de carantină

și

(b)  de la plantare:

(i)  s-au luat măsuri corespunzătoare prin care să se asigure că mediul de creștere a fost menținut indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, inclusiv cel puțin:

— izolarea fizică a mediului de creștere de sol și de alte surse posibile de contaminare,

— măsuri de igienă,

— utilizarea de apă indemnă de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune;

sau

(ii)  în cele două săptămâni înainte de export, mediul de creștere, inclusiv solul, după caz, au fost complet îndepărtate prin spălare cu apă indemnă de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune. Replantarea se poate efectua într-un mediu de creștere care îndeplinește cerințele prevăzute la litera (a). Trebuie asigurate condiții adecvate pentru a se menține statutul de indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel cum se prevede la litera (b).

2.

Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că mașinile sau vehiculele au fost curățate de sol și de resturi de plante.

3.

Plante destinate plantării cu rădăcini, cultivate în aer liber

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  locul de producție este cunoscut ca fiind indemn de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. și de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

și

(b)  plantele provin dintr-un câmp cunoscut ca fiind indemn de Globodera pallida (Stone) Behrens și de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Plante destinate plantării, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, rizomilor, semințelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de țesuturi

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate în pepiniere și:

(a)  provin dintr-o zonă declarată de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Thrips palmi Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  provin dintr-un loc de producție declarat de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Thrips palmi Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, și declarat indemn de Thrips palmi Karny cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în cele trei luni anterioare exportului;

sau

(c)  imediat înainte de export au fost supuse unui tratament adecvat împotriva Thrips palmi Karny, ale cărui detalii au fost indicate în certificatele fitosanitare menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, și au făcut obiectul unei inspecții oficiale și declarate indemne de Thrips palmi Karny.

5.

Plante destinate plantării anuale și bienale, cu excepția Poaceae și a semințelor

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Țări terțe, altele decât

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia și Ucraina.

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  au fost crescute în pepiniere;

(b)  sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe;

(c)  au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export;

(d)  au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare; și

(e)  fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

6.

Plante destinate plantării, din familia Poaceae de ierburi perene ornamentale din subfamiliile Bambusoideae, Panicoideae și din genurile Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. și Uniola L., cu excepția semințelor

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia și Ucraina

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  au fost crescute în pepiniere;

(b)  sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe;

(c)  au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export;

(d)  au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare; și

(e)  fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

7.

Plante destinate plantării, cu excepția plantelor în repaus, plantelor în culturi de țesuturi, semințelor, bulbilor, tuberculilor, bulbo-tuberculilor și rizomilor.

Organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante sunt:

— Begomovirusuri, altele decât: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Melon yellowing-associated virus,

— Squash vein yellowing virus,

— Sweet potato chlorotic stunt virus,

— Sweet potato mild mottle virus,

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Țări terțe în care este cunoscută prezența organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante

 

 

 

 

(a)  Unde prezența Bemisia tabaci Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune nu este cunoscută

Declarație oficială care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină pentru Uniune relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora.

 

 

 

(b)  Unde prezența Bemisia tabaci Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune este cunoscută

Declarație oficială care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină pentru Uniune relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora,

și

(a)  plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Bemisia tabaci Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune,

sau

(b)  locul de producție a fost declarat indemn de Bemisia tabaci Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la momente potrivite pentru a depista organismele dăunătoare respective,

sau

(c)  plantele au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea Bemisia tabaci Genn și a celorlalți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune și au fost declarate indemne de acest organism înainte de export.

8.

Plante destinate plantării din specii erbacee, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, plantelor din familia Poaceae, rizomilor, semințelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de țesuturi

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Țări terțe în care este cunoscută prezența Liriomyza sativae (Blanchard) și Amauromyza maculosa (Malloch)

Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate în pepiniere și:

(a)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Liriomyza sativae (Blanchard) și Amauromyza maculosa (Malloch) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Liriomyza sativae (Blanchard) și Amauromyza maculosa (Malloch) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, și declarat indemn de Liriomyza sativae (Blanchard) și Amauromyza maculosa (Malloch) cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin lunar în cele trei luni anterioare exportului,

sau

(c)  imediat înainte de export au fost supuse unui tratament adecvat împotriva Liriomyza sativae (Blanchard) și Amauromyza maculosa (Malloch), au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de Liriomyza sativae (Blanchard) și Amauromyza maculosa (Malloch).

Detaliile tratamentului menționat la litera (c) se menționează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

9.

Plantele erbacee perene destinate plantării, cu excepția semințelor, din familiile Caryophyllaceae (cu excepția Dianthus L.), Compositae (cu excepția Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae și Rosaceae (cu excepția Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Țări terțe, altele decât

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia și Ucraina.

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  au fost crescute în pepiniere,

(b)  sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe,

(c)  au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export,

(d)  au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare și

(e)  fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

10.

Copaci și arbuști destinați plantării, cu excepția semințelor și a plantelor în culturi de țesuturi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia și Ucraina.

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  sunt curate (adică fără resturi de plante) și nu au flori și fructe,

(b)  au fost crescute în pepiniere,

(c)  au fost inspectate la momentul potrivit și înainte de export, au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare și fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme.

11.

Copaci și arbuști cu frunze căzătoare, destinați plantării, cu excepția semințelor și a plantelor în culturi de țesuturi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia și Ucraina.

Declarație oficială care atestă că plantele sunt în repaus și fără frunze.

12.

Legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția tuberculilor de Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă.

13.

Bulbi, bulbo-tuberculi, rizomi și tuberculi, destinați plantării, cu excepția tuberculilor de Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă.

14.

Tuberculi de Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă.

15.

Tuberculi de Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că tuberculii provin:

(a)  dintr-o țară în care nu este cunoscută prezența Tecia solanivora (Povolný),

sau

(b)  dintr-o zonă indemnă de Tecia solanivora (Povolný), stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante.

16.

Tuberculi de Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  tuberculii provin din țări cunoscute ca fiind indemne de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.;

sau

(b)  în țara de origine au fost respectate dispozițiile recunoscute ca fiind echivalente cu dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

17.

Tuberculi de Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Țări terțe unde prezența Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival este cunoscută

Declarație oficială care atestă că:

(a)  tuberculii provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (toate rasele cu excepția Rasei 1, rasa europeană comună) și, o perioadă de timp adecvată, nu au fost observate simptome cauzate de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival nici la locul de producție, nici în imediata sa vecinătate,

sau

(b)  în țara de origine au fost respectate dispozițiile recunoscute ca fiind echivalente cu dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

18.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinați plantării

0701 10 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că tuberculii provin dintr-o locație cunoscută ca fiind indemnă de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens și Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinați plantării

0701 10 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  tuberculii provin din zone în care prezența Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. și Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. nu este cunoscută;

sau

(b)  în zonele unde prezența Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. sau Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. este cunoscută, tuberculii provin dintr-un loc de producție declarat indemn de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. și Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. sau considerat a fi indemn de aceste organisme dăunătoare ca urmare a măsurilor de eradicare a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. și Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. implementate în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

20.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinați plantării

0701 10 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  tuberculii provin din zone în care prezența Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toate populațiile) și Meloidogyne fallax Karssen nu este cunoscută,

sau

(b)  în zone în care prezența Meloidogyne chitwoodi Golden et al. și Meloidogyne fallax Karssen este cunoscută:

(i)  tuberculii provin dintr-un loc de producție care a fost declarat indemn de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. și Meloidogyne fallax Karssen pe baza unei anchete anuale a culturilor gazdă efectuate prin inspectarea vizuală a plantelor gazdă la momentul potrivit și prin inspectarea vizuală atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, după recoltarea culturilor de cartof la locul de producție, sau

(ii)  tuberculii au fost eșantionați aleatoriu și fie au inspectați pentru a verifica prezența simptomelor conform unei metode adecvate de inducere a simptomelor, fie au fost supuși unui test de laborator și inspecției vizuale atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, la momentul potrivit și în toate cazurile în momentul închiderii ambalajelor sau containerelor înainte de comercializare, în conformitate cu dispozițiile privind închiderea prevăzute în Directiva 66/403/CEE, și nu au fost constatate simptome cauzate de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. și Meloidogyne fallax Karssen.

21.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., cu excepția celor destinați plantării

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că tuberculii provin din zone în care prezența Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. și Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. nu este cunoscută.

22.

Plante destinate plantării de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. și Solanum melongena L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe unde prezența Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. sau Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. este cunoscută

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele provin din zone declarate indemne de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. și Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

sau

(b)  nu au fost observate simptome cauzate de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. și Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. la plantele de la locul de producție de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet.

23.

Plante de Solanum lycopersicum L. și Solanum melongena L., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că plantele provin:

(a)  dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Keiferia lycopersicella (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Keiferia lycopersicella (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”.

24.

Plante destinate plantării de Beta vulgaris L., cu excepția semințelor

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că, la locul de producție, nu a fost observat niciun simptom cauzat de Beet curly top virus de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.

25.

Plante de Chrysanthemum L., Dianthus L. și Pelargonium l’Hérit. ex Ait., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele provin dintr-o zonă indemnă de Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith și Spodoptera litura (Fabricius), stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale privind măsurile fitosanitare relevante,

sau

(b)  nu s-a observat niciun semn cauzat de Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith și Spodoptera litura (Fabricius) la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație,

sau

(c)  plantele au fost supuse unui tratament adecvat pentru a le proteja împotriva organismelor dăunătoare relevante.

26.

Plante destinate plantării de Chrysanthemum L. și Solanum lycopersicum L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că, pe toată durata lor de viață, plantele au fost cultivate:

(a)  într-o țară indemnă de Chrysanthemum stem necrosis virus,

sau

(b)  într-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Chrysanthemum stem necrosis virus în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(c)  într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de Chrysanthemum stem necrosis virus și verificat prin inspecții oficiale și, după caz, prin testare.

27.

Plante destinate plantării de Pelargonium L’Herit. ex Ait., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe unde este cunoscută prezența Tomato ringspot virus:

 

 

 

(a)  unde prezența Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populații non-UE) Dalmasso șiXiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo sau a altor vectori ai Tomato ringspot virus nu este cunoscută

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  provin direct din locuri de producție cunoscute ca fiind indemne de Tomato ringspot virus,

sau

(b)  provin din cel mult a patra generație de plante, provenite din plante mamă declarate indemne de Tomato ringspot virus în cadrul unui sistem de testare virologică aprobat oficial.

 

 

(b)  unde prezența Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populații non-UE) Dalmasso șiXiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo sau a altor vectori ai Tomato ringspot virus este cunoscută

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  provin direct din locuri de producție cunoscute ca fiind indemne de Tomato ringspot virus în sol sau pe plante,

sau

(b)  provin din cel mult a doua generație de plante, provenite din plante mamă declarate indemne de Tomato ringspot virus în cadrul unui sistem de testare virologică aprobat oficial.

28.

Flori tăiate de Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. și Solidago L., și legume cu frunze de Apium graveolens L. și Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că florile tăiate și legumele cu frunze:

(a)  provin dintr-o țară indemnă de Liriomyza sativae (Blanchard) și de Amauromyza maculosa (Malloch),

sau

(b)  imediat înainte de export au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de Liriomyza sativae (Blanchard) și de Amauromyza maculosa (Malloch).

29.

Flori tăiate de Orchidaceae

0603 13 00

Țări terțe

O declarație oficială care atestă că florile tăiate:

(a)  provin dintr-o țară indemnă de Thrips palmi Karny,

sau

(b)  imediat înainte de export au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de Thrips palmi Karny.

30.

Plante cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării, cu excepția semințelor

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia și Ucraina

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele, inclusiv cele culese direct din habitatul lor natural, au fost cultivate, păstrate și pregătite cel puțin doi ani consecutivi, înainte de expediere, în pepiniere înregistrate oficial, care sunt supuse unui regim de control supravegheat oficial,

(b)  plantele din pepinierele menționate la litera (a) din prezenta rubrică:

(i)  cel puțin în perioada menționată la litera (a) din prezenta rubrică:

— au fost puse în ghivece așezate pe rafturi la o înălțime de cel puțin 50 de cm față de sol,

— au făcut obiectul unor tratamente adecvate pentru a se asigura că sunt indemne de rugini neeuropene, iar substanța activă, concentrația și data de aplicare a acestor tratamente figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Tratament de dezinfestare și/sau dezinfecție”.

— au făcut obiectul inspecțiilor oficiale de cel puțin șase ori pe an la intervale adecvate pentru depistarea organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune în cauză în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/2031, și aceste inspecții au fost efectuate, de asemenea, în ceea ce privește plantele aflate în imediata vecinătate a pepinierelor menționate la litera (a) din prezenta rubrică, cel puțin prin examinarea vizuală a fiecărui rând de pe câmp sau din pepinieră și prin examinarea vizuală a tuturor părților plantei de deasupra mediului de creștere, utilizându-se un eșantion aleatoriu de cel puțin 300 de plante dintr-un anumit gen dacă numărul de plante din genul respectiv nu depășește 3 000 de plante, sau 10 % din plante dacă numărul de plante din genul respectiv depășește 3 000 de plante,

— în cursul acestor inspecții au fost declarate indemne de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune în cauză, astfel cum se specifică la liniuța precedentă, plantele infestate au fost îndepărtate, iar plantele rămase, după caz, au făcut obiectul unui tratament eficace, au fost păstrate o perioadă corespunzătoare și au fost inspectate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare,

— au fost plantate fie într-un mediu de creștere artificial nefolosit, fie într-un mediu de creștere natural care a fost tratat prin fumigație sau print-un tratament termic adecvat și care este indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune,

— au fost păstrate în condiții care asigură faptul că mediul de creștere a fost păstrat indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune și, în cele două săptămâni înainte de expediere:

— 

— au fost scuturate și spălate cu apă curată, pentru a se înlătura mediul de creștere original, și au fost păstrate cu rădăcinile goale, sau

— au fost scuturate și spălate cu apă curată, pentru a se înlătura mediul de creștere original, și au fost replantate într-un mediu de creștere care îndeplinește condițiile de la punctul (i) a cincea liniuță, sau

— au făcut obiectul unor tratamente adecvate, pentru a se asigura că mediul de creștere este indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune, iar substanța activă, concentrația și data de aplicare a acestor tratamente figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/203 la rubrica „Tratament de dezinfestare și/sau dezinfecție”.

(ii)  au fost ambalate în containere închise care au fost sigilate oficial și poartă numărul de înregistrare al pepinierei înregistrate, iar acest număr a fost indicat la rubrica „Declarație suplimentară” pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/203, permițând identificarea transporturilor.

31.

Plante de Pinales, cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Țări terțe

O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse într-un loc de producție indemn de Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang și Pissodes zitacuarense Sleeper.

32.

Plante de Pinales, cu excepția fructelor și a semințelor, cu înălțimea peste 3 m

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

Țări terțe, altele decât

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și DistrictulFederal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia și Ucraina

O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse într-un loc de producție indemn de Scolytidae spp. (neeuropene).

33.

Plante de Castanea Mill. și Quercus L., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Țări terțe

O declarație oficială care atestă că la locul de producție sau în imediata sa vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, nu au fost observate simptome cauzate de Cronartium spp., cu excepția Cronartium gentianeum, Cronartium pini și Cronartium ribicola.

34.

Plante de Quercus L., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Statele Unite

Declarație oficială care atestă că plantele provin din zone cunoscute ca indemne de Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Plante destinate plantării de Corylus L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Canada și Statele Unite ale Americii

Declarație oficială care atestă că plantele provin:

(a)  dintr-o zonă stabilită de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la locul de producție sau în vecinătatea sa imediată de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”.

36.

Plante de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și Statele Unite

O declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de Agrilus planipennis Fairmaire, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

37.

Plante destinate plantării de Juglans L. și Pterocarya Kunth, cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Statele Unite

O declarație oficială care atestă că plantele destinate plantării:

(a)  au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său Pityophthorus juglandis Blackman, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  provin dintr-un loc de producție, inclusiv vecinătatea sa pe o rază de cel puțin 5 km, în care nu s-au observat nici simptome cauzate de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său Pityophthorus juglandis Blackman, nici prezența acestui vector în timpul inspecțiilor oficiale într-o perioadă de doi ani înainte de export; plantele destinate plantării au fost inspectate imediat înainte de export și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție,

sau

(c)  provin dintr-un loc de producție cu izolare fizică completă, iar plantele destinate plantării au fost inspectate imediat înainte de export și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție.

38.

Plante de Betula L., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o țară cunoscută ca fiind indemnă de Agrilus anxius Gory.

39.

Plante destinate plantării de Corylus L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albania, Armenia, Elveția, Turcia și Statele Unite

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante:

(i)  care este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine,

și

(ii)  care a făcut anual obiectul inspecțiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., inclusiv în imediata sa vecinătate, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză,

și

(iii)  un eșantion reprezentativ de plante a făcut obiectul testării pentru depistarea prezenței Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., efectuată în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză.

40.

Plante destinate plantării de Populus L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe

O declarație oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome cauzate de Melampsora medusae f.sp. tremuloidis.

41.

Plante de Populus L., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

America

O declarație oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome cauzate de Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous.

42.

Plante destinate plantării, cu excepția altoilor, butașilor, plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor, de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. și Sorbus L.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada și Statele Unite ale Americii

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de Saperda candida Fabricius, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  au fost cultivate pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau, în cazul plantelor mai tinere de doi ani, au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de Saperda candida Fabricius în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante:

(i)  care este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine,

și

(ii)  care a făcut anual obiectul inspecțiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de Saperda candida Fabricius, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză,

și

(iii)  plantele au fost cultivate:

— într-un loc de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea Saperda candida Fabricius,

— sau

— într-un sit în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 500 m în care absența Saperda candida Fabricius a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual, la momente potrivite,

și

(iv)  imediat înainte de a fi exportate, plantele au fost supuse unei inspecții meticuloase pentru depistarea prezenței Saperda candida Fabricius, în special în tulpinile plantelor, inclusiv, dacă este cazul, prin prelevări de eșantioane prin metoda distructivă.

43.

Plante destinate plantării, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi și a semințelor, de Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. și Vaccinium L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada, Mexic și Statele Unite

Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate:

(a)  pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de Grapholita packardi Zeller, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  pe toată durata lor de viață într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de Grapholita packardi Zeller în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante:

(i)  care este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine,

și

(ii)  care a făcut anual obiectul inspecțiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de Grapholita packardi Zeller, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză,

și

(iii)  în care plantele au fost cultivate într-un sit unde au fost aplicate tratamente preventive adecvate și în care absența Grapholita packardi Zeller a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual în cele mai potrivite momente pentru a depista prezența organismului dăunător în cauză,

și

(iv)  imediat înainte de export, plantele au fost supuse unei inspecții meticuloase pentru depistarea prezenței Grapholita packardi Zeller;

sau

(c)  într-un sit de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea Grapholita packardi Zeller.

44.

Plante destinate plantării de Crataegus L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe în care este cunoscută prezența Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Declarație oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul de producție nu a fost observat, pe plante, niciun simptom cauzat de Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

45.

Plante destinate plantării de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe în care prezența virusurilor, viroizilor și fitoplasmelor neeuropene sau a Phyllosticta solitaria Ell. and Ev. este cunoscută la genurile în cauză

Declarație oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul de producție nu a fost observat, pe plante, niciun simptom de boli cauzate de virusuri, viroizi și fitoplasme neeuropene și de Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

46.

Plante destinate plantării de Malus Mil., cu excepția semințelor.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Țări terțe în care prezența Cherry rasp leaf virus sau Tomato ringspot virus,

este cunoscută

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele:

(i)  au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru Cherry rasp leaf virus și Tomato ringspot virus, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organismele dăunătoare respective,

sau

(ii)  au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru Cherry rasp leaf virus și Tomato ringspot virus, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organismele dăunătoare respective;

(b)  nu a fost observat, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, niciun simptom al bolilor provocate de Cherry rasp leaf virus și Tomato ringspot virus pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate.

47.

Plante destinate plantării de Prunus L., la litera (b) cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

(a)  Țări terțe unde este cunoscută prezența Tomato ringspot virus este cunoscută

(b)  Țări terțe unde este cunoscută prezența American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele:

(i)  au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organismele dăunătoare respective,

sau

(ii)  au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune respective,

(b)  nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, niciun simptom al bolilor provocate de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate.

48.

Plante destinate plantării de Rubus L., cu excepția semințelor în cazul de la litera (b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

(a)  Țări terțe unde este cunoscută prezența Tomato ringspot virus, Black raspberry latent virus,

(b)  Țări terțe unde este cunoscută prezența Raspberry leaf curl virus, Cherry rasp leaf virus

(a)  plantele nu prezintă afide, inclusiv ouă ale acestora,

(b)  Declarație oficială care atestă că:

(i)  plantele:

— au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, indemn de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune respective,

— sau

— au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, indemn de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune respective;

(ii)  nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, niciun simptom al bolilor provocate de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate.

49.

Plante destinate plantării de Fragaria L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Țări terțe unde este cunoscută prezența Strawberry witches’ broom phytoplasmais

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele, cu excepția celor cultivate din semințe:

(i)  fie au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru Strawberry witches’ broom phytoplasma, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, indemn de Strawberry witches’ broom phytoplasma,

fie

(ii)  au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru Strawberry witches’ broom phytoplasma, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de Strawberry witches’ broom phytoplasma,

(b)  nu a fost observat niciun simptom al bolilor provocate de Strawberry witches’ broom phytoplasma pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.

50.

Plante destinate plantării de Fragaria L., cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Anthonomus signatus Say și Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Plante de Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. și Vepris Comm., cu excepția fructelor (dar inclusiv semințele); și semințele de Citrus L., Fortunella Swingle și Poncirus Raf. și hibrizii acestora

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o țară recunoscută ca indemnă de Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus și Candidatus Liberibacter asiaticus, agenții care cauzează boala Huanglongbing la citrice (citrus greening), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

52.

Plante de Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele provin dintr-o țară unde prezența Trioza erytreae Del Guercio nu este cunoscută,

sau

(b)  plantele provin dintr-o zonă indemnă de Trioza erytreae Del Guercio, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(c)  plantele au fost cultivate într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine,

și

plantele au fost cultivate în cursul unei perioade de un an, într-un sit de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea Trioza erytreae Del Guercio,

și

în cursul unei perioade de cel puțin un an înainte de deplasare au fost efectuate două inspecții oficiale la momentul potrivit și nu au fost observate semne cauzate de Trioza erytreae Del Guercio la locul de producție respectiv,

și

înainte de deplasare au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție.

53.

Plante de Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că plantele provin:

(a)  dintr-o țară unde prezența Diaphorina citri Kuway nu este cunoscută,

sau

(b)  dintr-o zonă indemnă de Diaphorina citri Kuway, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”.

54.

Plante de Microcitrus Swingle, Naringi Adans. și Swinglea Merr., cu excepția fructelor și a semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că plantele provin:

(a)  dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. și Xanthomonas citri pv. citri [(Hasse) Constantin et al. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. și Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

55.

Plante destinate plantării de Palmae, cu excepția semințelor

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Țări terțe, altele decât

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia și Ucraina

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Palm lethal yellowing phytoplasmas și Coconut cadang-cadang viroid și nu s-a observat niciun simptom la locul de producție sau în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație,

sau

(b)  la locul de producție nu s-a observat niciun simptom cauzat de Palm lethal yellowing phytoplasmas și Coconut cadang-cadang viroid de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, iar plantele de la locul de producție care au prezentat simptome care au generat suspiciunea contaminării cu organismele dăunătoare respective au fost eliminate din acel loc, iar plantele au fost supuse unui tratament adecvat pentru eliminarea Myndus crudus Van Duzee,

(c)  în cazul plantelor în culturi de țesuturi, plantele au provenit din plante care au îndeplinit cerințele de la litera (a) sau (b).

56.

Plante de Cryptocoryne sp. Hygrophila sp. și Vallisneria sp.

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Țări terțe, altele decât Elveția

Declarație oficială care atestă că rădăcinile au făcut obiectul testării pentru depistarea cel puțin a organismelor dăunătoare din clasa nematozilor, efectuată pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, iar în urma acestor teste au fost declarate indemne de organisme dăunătoare din clasa nematozilor.

57.

Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Țări terțe

Fructele trebuie să fie fără pedunculi sau frunze, iar ambalajul trebuie să aibă aplicată marca de origine corespunzătoare.

58.

Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. și hibrizii acestora

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. și Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. și Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  fructele provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. și Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(d)  situl de producție și vecinătatea sa imediată fac obiectul unor tratamente adecvate și a unor practici de cultivare pentru combaterea Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. și Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

și

fructele au făcut obiectul unui tratament cu ortofenilfenat de sodiu sau al altui tratament eficient precizat în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar metoda de tratament a fost comunicată în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

și

inspecțiile oficiale efectuate la momente potrivite înainte de export au demonstrat că fructele sunt indemne de simptome cauzate de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. și Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(e)  în cazul fructelor destinate prelucrării industriale, inspecțiile oficiale efectuate la momente potrivite înainte de export au demonstrat că fructele sunt indemne de simptome cauzate de Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. și Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

și

locul de producție și vecinătatea sa imediată fac obiectul unor tratamente adecvate și a unor practici de cultivare pentru combaterea Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. și Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

și

transportul, depozitarea și prelucrarea au loc în condiții aprobate în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

și

fructele au fost transportate în ambalaje individuale care poartă o etichetă care conține un cod de trasabilitate și indicația că fructele sunt destinate prelucrării industriale

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

59.

Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  fructele provin dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  niciun simptom cauzat de Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun nu a fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație și niciunul dintre fructele recoltate la locul de producție nu a manifestat, în urma unei examinări oficiale corespunzătoare, simptomele cauzate de acest organism dăunător.

60.

Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora, cu excepția fructelor de Citrus aurantium L. și Citrus latifolia Tanaka

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  fructele provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”,

și

fructele sunt indemne de simptomele cauzate de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa în urma unei inspecții oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardele internaționale,

sau

(d)  fructele provin dintr-un loc de producție care a făcut obiectul unor tratamente corespunzătoare și al unor practici de cultivare de combatere a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

și

au fost efectuate inspecții oficiale în situl de producție în timpul perioadei de vegetație de la începutul ultimului ciclu de vegetație și fructele nu au prezentat niciun simptom cauzat de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

și

fructele recoltate în situl de producție respectiv sunt declarate indemne de simptomele cauzate de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa în urma unei inspecții oficiale efectuate înainte de export pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardele internaționale

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(e)  în cazul fructelor destinate prelucrării industriale, fructele au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa înainte de export, în timpul unei inspecții oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardele internaționale,

și

în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară” este inclusă o declarație care atestă că fructele provin dintr-un sit de producție care face obiectul unor tratamente adecvate de combatere a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa efectuate la momentul potrivit al anului pentru depistarea prezenței organismului dăunător în cauză,

și

transportul, depozitarea și prelucrarea au loc în condiții aprobate în conformitate cu procedura menționată la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

și

fructele au fost transportate în ambalaje individuale care poartă o etichetă care conține un cod de trasabilitate și indicația că fructele sunt destinate prelucrării industriale

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

61.

Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora, Mangifera L. și Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Tephritidae (populații neeuropene), la care fructele respective sunt susceptibile, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Tephritidae (populații neeuropene), la care fructele respective sunt susceptibile, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  nu a fost observat niciun semn cauzat de Tephritidae (populații neeuropene), la care fructele respective sunt susceptibile, la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în perioada celor trei luni care preced recoltarea și niciun fruct recoltat la locul de producție nu a prezentat, în urma unei inspecții oficiale adecvate, vreun semn al prezenței organismului dăunător relevant

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(d)  au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de Tephritidae (populații neeuropene), la care fructele respective sunt susceptibile, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

62.

Fructe de Capsicum (L.), Citrus L., cu excepția Citrus limon (L.) Osbeck. și Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch și Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Țările de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel

O declarație oficială care atestă că fructele:

(a)  provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

și au fost efectuate inspecții oficiale la locul de producție, la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

sau

(d)  au făcut obiectul unui tratament la rece eficace pentru a se asigura absența Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), al unei abordări sistemice eficace sau al unui alt tratament eficace după recoltare pentru a se asigura absența Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare, împreună cu documentația care atestă eficacitatea sa, să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

63.

Fructe de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. și Vaccinium L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Canada, Mexic și Statele Unite

O declarație oficială care atestă că fructele:

(a)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Grapholita packardi Zeller, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței Grapholita packardi Zeller, la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv,

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(c)  au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de Grapholita packardi Zeller, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

64.

Fructe de Malus Mill. și Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Țări terțe

O declarație oficială care atestă că fructele:

(a)  provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(d)  au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura absența Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

65.

Fructe de Malus Mill. și Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Țări terțe

O declarație oficială care atestă că fructele:

(a)  provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Anthonomus quadrigibbus Say, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Anthonomus quadrigibbus Say, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței Anthonomus quadrigibbus Say, la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o inspecție vizuală a unui eșantion reprezentativ de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(d)  au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament după recoltare eficace pentru a se asigura absența Anthonomus quadrigibbus Say, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

66.

Fructe de Malus Mill.

0808 10 10

0808 10 80

Țări terțe

O declarație oficială care atestă că fructele:

(a)  provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) și Rhagoletis pomonella (Walsh) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) și Rhagoletis pomonella (Walsh), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) și Rhagoletis pomonella (Walsh), la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o inspecție vizuală a unui eșantion reprezentativ de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv/organismele dăunătoare respective

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(d)  au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament după recoltare eficace pentru a se asigura absența Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) și Rhagoletis pomonella (Walsh), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

67.

Fructe de Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Australia, America și Noua Zeelandă

Declarație oficială care atestă că fructele provin:

(a)  dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Bactericera cockerelli (Sulc.) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Bactericera cockerelli (Sulc.) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței Bactericera cockerelli (Sulc.), inclusiv în imediata vecinătate a acestuia, în cursul ultimelor trei luni înainte de export, fructele fac obiectul unor tratamente eficace pentru a se asigura absența organismului dăunător și au fost inspectate eșantioane reprezentative de fructe înainte de export,

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031

sau

(d)  dintr-un loc de producție cu protecție contra insectelor, declarat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Bactericera cockerelli (Sulc.), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export,

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

68.

Fructe de Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. și Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că fructele provin:

(a)  dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  dintr-o zonă declarată de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(c)  dintr-un loc de producție declarat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, unde au fost efectuate inspecții oficiale la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație pentru a depista organismul dăunător, inclusiv o examinare a unor eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(d)  dintr-un loc de producție cu protecție contra insectelor, declarat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export,

și

informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

69.

Fructe de Solanum lycopersicum L. și Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că fructele provin:

(a)  dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de Keiferia lycopersicella (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Keiferia lycopersicella (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(c)  dintr-un loc de producție declarat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de Keiferia lycopersicella (Walsingham), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”.

70.

Fructe de Solanum melongena L.

0709 30 00

Țări terțe

O declarație oficială care atestă că fructele:

(a)  provin dintr-o zonă indemnă de Thrips palmi Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  provin dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Thrips palmi Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(c)  imediat înainte de export au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de Thrips palmi Karny.

71.

Fructe de Momordica L.

ex 0709 99 90

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că fructele provin:

(a)  dintr-o zonă indemnă de Thrips palmi Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Thrips palmi Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”.

72.

Fructe de Capsicum L.

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belize, Costa Rica, Republica Dominicană, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexic, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Statele Unite și Polinezia Franceză unde prezența Anthonomus eugenii Cano este cunoscută

Declarație oficială care atestă că fructele provin:

(a)  dintr-o zonă indemnă de Anthonomus eugenii Cano, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  dintr-un loc de producție declarat de serviciul național de protecție a plantelor din țara de export ca fiind indemn de Anthonomus eugenii Cano în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”, și declarate indemne de Anthonomus eugenii Cano cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la locul de producție și în imediata sa vecinătate cel puțin lunar cu două luni înainte de export.

73.

Semințe de Zea mays L.

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că:

(a)  semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

sau

(b)  un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

74.

Semințe din genurile Triticum L., Secale L. și xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite, unde prezența Tilletia indica Mitra este cunoscută

Declarație oficială care atestă că semințele provin dintr-o zonă în care prezența Tilletia indica Mitra nu este cunoscută. Numele zonei figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Locul de origine”.

75.

Semințe din genurile Triticum L., Secale L. și xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite, unde prezența Tilletia indica Mitra este cunoscută

Declarație oficială care atestă că:

(a)  cerealele sunt originare dintr-o zonă în care prezența Tilletia indica Mitra nu este cunoscută. Numele zonei sau a zonelor figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Locul de origine”,

sau

(b)  nu s-a observat niciun simptom cauzat de Tilletia indica Mitra pe plante la locul de producție pe parcursul ultimului ciclu complet de vegetație, au fost prelevate eșantioane reprezentative de cereale atât în timpul recoltării, cât și înainte de expediere, iar în urma testării eșantioanelor, semințele au fost declarate indemne de Tilletia indica Mitra; ultima informație figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Denumirea produsului” ca fiind „testat și declarat indemn de Tilletia indica Mitra”.

76.

Lemnul de conifere (Pinales), altul decât Thuja L. și Taxus L., cu excepția lemnului sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

— lemnul de Libocedrus decurrens Torr., în cazul în care se dovedește că lemnul a fost tratat sau destinat fabricării de creioane printr-un tratament termic care să permită atingerea unei temperaturi minime de 82 °C timp de șapte-opt zile,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezența Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. este cunoscută

Declarație oficială care atestă că lemnul a făcut obiectul:

(a)  unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

și

o declarație oficială care atestă că ulterior tratării sale, lemnul a fost transportat până la ieșirea din țara emitentă a declarației în afara sezonului de zbor a vectorului Monochamus, luând în calcul o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor, sau, cu excepția lemnului fără scoarță, că a fost transportat cu un înveliș protector care să asigure că infestarea cu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. sau cu vectorul său nu poate avea loc.

sau

(b)  unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m3) și timpul de expunere figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(c)  unei impregnări chimice sub presiune adecvate cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(d)  unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, precum și uscării în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „K.D.” sau o altă marcă recunoscută la nivel internațional, împreună cu o marcă „HT”, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

77.

Lemnul de conifere (Pinales) sub formă de așchii, de particule, de rumeguș, de șpanuri, de deșeuri forestiere și de resturi obținute integral sau parțial de la aceste conifere

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezența Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. este cunoscută

Declarație oficială care atestă că lemnul a făcut obiectul:

(a)  unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

și

o declarație oficială care atestă că ulterior tratării sale, lemnul a fost transportat până la ieșirea din țara emitentă a declarației în afara sezonului de zbor a vectorului Monochamus, luând în calcul o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor, sau, cu excepția lemnului fără scoarță, că a fost transportat cu un înveliș protector care să asigure că infestarea cu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. sau cu vectorul său nu poate avea loc,

sau

(b)  unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(c)  unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, precum și uscării în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „K.D.” sau o altă marcă recunoscută la nivel internațional, împreună cu o marcă „HT”, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

78.

Lemn de Thuja L. și Taxus L., cu excepția lemnului sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezența Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. este cunoscută

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  este fără scoarță,

sau

(b)  a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare,

sau

(c)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(d)  a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(e)  a făcut obiectul unei impregnări chimice sub presiune adecvate cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

79.

Lemn de conifere (Pinales), cu excepția celui sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazahstan, Rusia și Turcia

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  provine din zone cunoscute ca fiind indemne de:

(i)  Monochamus spp. (populații neeuropene)

(ii)  Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang și Pissodes zitacuarense Sleeper

(iii)  Scolytidae spp. (neeuropene)

și care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Locul de origine”,

sau

(b)  este fără scoarță și nu prezintă găuri de carii provocate de genul Monocharnus spp (populații neeuropene), care în acest scop sunt definite ca fiind mai mari de 3 mm în diametru,

sau

(c)  a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare,

sau

(d)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(e)  a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(f)  a făcut obiectul unei impregnări chimice sub presiune adecvate cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

80.

Lemn de conifere (Pinales), cu excepția celui sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală.

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Țări terțe, altele decât:

— Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Kazahstan, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia, San Marino, Serbia, Elveția, Turcia și Ucraina,

— Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezența Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. este cunoscută

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  este fără scoarță și nu prezintă găuri de carii provocate de genul Monocharnus spp (populații neeuropene), care în acest scop sunt definite ca fiind mai mari de 3 mm în diametru,

sau

(b)  a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare,

sau

(c)  a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(d)  a făcut obiectul unei impregnări chimice sub presiune adecvate cu un produs aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(e)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

81.

Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din conifere (Pinales)

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Țări terțe, altele decât:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveția și Ucraina,

și altele decât Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite, unde prezența Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. este cunoscută

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  provine din zone cunoscute ca fiind indemne de Monochamus spp. (populații neeuropene), Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang și Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (neeuropene)

Zona figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Locul de origine”

sau

(b)  a fost produs din lemn rotund decojit,

sau

(c)  a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat,

sau

(d)  a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(e)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

82.

Scoarță izolată provenită de la conifere (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Țări terțe, altele decât:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia și Ucraina

O declarație oficială care atestă că scoarța izolată:

(a)  a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu un fumigant aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a scoarței, rata (g/m3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(b)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul scoarței, iar informația figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

și

(c)  ulterior tratării sale, a fost transportată până la ieșirea din țara emitentă a declarației în afara sezonului de zbor a vectorului Monochamus, luând în calcul o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor, sau că a fost transportată cu un înveliș protector care să asigure că infestarea cu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. sau cu vectorul său nu poate avea loc.

83.

Lemn de Juglans L. și Pterocarya Kunth, cu excepția lemnului sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn,care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Statele Unite

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  provin dintr-o zonă indemnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său Pityophthorus juglandis Blackman, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(c)  a fost ecarisat pentru a elimina în întregime suprafața rotundă naturală.

84.

Scoarța izolată și lemnul de Juglans L. și Pterocarya Kunth, sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Statele Unite

O declarație oficială care atestă că lemnul sau scoarța izolată:

(a)  provine dintr-o zonă indemnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său Pityophthorus juglandis Blackman, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul scoarței sau al lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

85.

Lemn de Acer saccharum Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de:

— lemn destinat fabricării plăcilor de furnir,

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada și Statele Unite ale Americii

O declarație oficială care atestă că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.

86.

Lemnul de Acer saccharum Marsh., destinat fabricării plăcilor de furnir

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Canada și Statele Unite ale Americii

O declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau și este destinat fabricării plăcilor de furnir.

87.

Lemnul de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., cu excepția lemnului sub formă de

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din acești copaci,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și Statele Unite

Declarație oficială care atestă că:

(a)  lemnul provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de Agrilus planipennis, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză,

sau

(b)  scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior sunt îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor,

sau

(c)  lemnul a făcut obiectul unei iradieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.

88.

Lemnull sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și Statele Unite

O declarație oficială care atestă că lemnul provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de Agrilus planipennis Fairmaire, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

89.

Scoarța izolată și obiectele făcute din scoarță de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. și Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și Statele Unite

O declarație oficială care atestă că scoarța provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de Agrilus planipennis Fairmaire, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris Comisiei de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză.

90.

Lemnul de Quercus L., cu excepția celui sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn,

— butoaie de vin, cuve, putini și alte produse de dogărie și componentele lor din lemn, inclusiv lemnul pentru doage, cu condiția să se dovedească faptul că lemnul a fost obținut sau fabricat prin aplicarea unui tratament termiccare să permită atingerea unei temperaturi minime de 176 °C timp de 20 de minute

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Statele Unite

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  a fost tăiat astfel încât să se îndepărteze toată suprafața rotundă,

sau

(b)  este fără scoarță și prezintă un conținut de umiditate sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată,

sau

(c)  este fără scoarță și a fost dezinfectat printr-un tratament adecvat cu aer cald sau cu apă caldă,

sau

(d)  dacă a fost tăiat cu ferăstrăul, cu sau fără resturi de scoarță atașate, a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.

91.

Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din Quercus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Statele Unite

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat,

sau

(b)  a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(c)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

92.

Lemnul de Betula L., cu excepția celui sub formă de

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din acești copaci,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construitdin lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada și Statele Unite, unde prezența Agrilus anxius Gory este cunoscută

Declarație oficială care atestă că:

(a)  scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior sunt îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor,

sau

(b)  lemnul a făcut obiectul unei iradieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.

93.

Așchii de lemn, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din Betula L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Țări terțe

Declarație oficială care atestă că lemnul provine dintr-o țară cunoscută ca fiind indemnă de Agrilus anxius Gory.

94.

Scoarța și obiectele făcute din scoarță de Betula L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Canada și Statele Unite, unde prezența Agrilus anxius Gory este cunoscută

O declarație oficială care atestă că scoarța este fără lemn.

95.

Lemn de Platanus L., cu excepția

— materialului de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală și lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din Platanus L.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Albania, Armenia, Elveția, Turcia și Statele Unite

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  provine dintr-o zonă declarată de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.

96.

Lemn de Populus L., cu excepția celui sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

America

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  este fără scoarță,

sau

(b)  a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare.

97.

Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din:

(a)  Acer saccharum Marsh.,

(b)  Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

(a)  Canada și Statele Unite

(b)  America

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  a fost produs din lemn rotund decojit,

sau

(b)  a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat,

sau

(c)  a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m3) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(d)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

98.

Lemn de Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. și Sorbus L., cu excepția lemnului sub formă de:

— așchii, rumeguș și talaș, obținut integral sau parțial de la aceste plante,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de acelașitip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada și Statele Unite ale Americii

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  provine dintr-o zonă indemnă de Saperda candida Fabricius, stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(c)  a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

99.

Lemn sub formă de așchii rezultat total sau parțial din Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. și Sorbus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Canada și Statele Unite ale Americii

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  provine dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Saperda candida Fabricius în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime,

sau

(c)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul așchiilor, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

100.

Lemn de Prunus L., cu excepția celui sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

China, Republica Populară Democrată Coreeană, Mongolia, Japonia, Republica Coreea și Vietnam

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  provine dintr-o zonă indemnă de Aromia bungii (Falderman), stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031, la rubrica „Declarație suplimentară”,

sau

(b)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031,

sau

(c)  a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat în Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

101.

Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din Prunus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

China, Republica Populară Democrată Coreeană, Mongolia, Japonia, Republica Coreea și Vietnam

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Aromia bungii (Faldermann) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031 la rubrica „Declarație suplimentară”

sau

(b)  a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime,

sau

(c)  a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar menționat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 2016/2031.

(1)   Se aplică codul NC al unei plante asociate
ANEXA VIII

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Uniunii și cerințele speciale corespunzătoare pentru deplasarea acestora pe teritoriul Uniunii

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să controleze, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător corespunzător, după caz, că sunt îndeplinite cerințele prevăzute în următorul tabel.Plante, produse vegetale și alte obiecte

Cerințe

1.

Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole

Mașinile sau vehiculele:

(a)  au fost deplasate dintr-o zonă indemnă de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  au fost curățate complet de sol și resturi vegetale înainte de deplasarea în afara zonei infectate.

2.

Plante destinate plantării cu rădăcini, crescute în aer liber

Declarație oficială care atestă că locul de producție este cunoscut ca fiind indemn de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. și Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Plantele destinate plantării din speciile de Solanum L., cu tuberculi sau cu stoloni sau hibrizii lor, stocate în bănci de gene sau colecții stoc genetice

Declarație oficială care atestă că plantele au fost ținute în condiții de carantină și, în urma testelor de laborator, au fost declarate indemne de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune.

Fiecare organizație sau organism de cercetare care deține un astfel de material informează autoritatea competentă cu privire la materialul deținut.

4.

Plantele destinate plantării din speciile de Solanum L., cu tuberculi sau cu stoloni sau hibrizii lor, altele decât tuberculii de Solanum tuberosum L. menționați la rubricile 5, 6, 7, 8 sau 9, altele decât materialul pentru întreținerea culturii care este păstrat în bănci de gene și colecții stoc genetice și altele decât semințele de Solanum tuberosum L. menționate la rubrica 21

Declarație oficială care atestă că plantele au fost ținute în condiții de carantină și, în urma testelor de laborator, au fost declarate indemne de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune.

Testele de laborator:

(a)  sunt supravegheate de autoritatea competentă în cauză și efectuate de personal cu instruire științifică al respectivei autorități sau al oricărui organism autorizat oficial;

(b)  sunt efectuate într-un loc prevăzut cu facilități adecvate pentru a izola organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și pentru a păstra materialul, inclusiv plantele indicatoare, astfel încât să se elimine orice risc de răspândire a organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune;

(c)  sunt efectuate pe fiecare unitate a materialului:

(i)  prin examinare vizuală, la intervale de timp regulate, pe toată durata a cel puțin unui ciclu de vegetație, ținând cont de tipul de material și de etapa sa de dezvoltare pe parcursul programului de testare, pentru simptome provocate de orice fel de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune,

(ii)  prin teste de laborator, pentru tot materialul de cartofi cel puțin pentru:

— Andean potato latent virus,

— Andean potato mottle virus,

— Arracacha virus B. oca strain,

— Potato black ringspot virus,

— Potato virus T,

— izolate neeuropene ale virusurilor de cartofi A, M, S, V, X și Y (inclusiv Yo, Yn și Yc) și Potato leaf roll virus (inclusiv Yo),

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. și Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

(iii)  în cazul semințelor de Solanum tuberosum L., cu excepția celor indicate la punctul 21, cel puțin pentru virusurile și viroizii enumerați mai sus, cu excepția Andean potato mottle virus și a izolatelor neeuropene ale virusurilor de cartofi A, M, S, V, X și Y (inclusiv Yo, Yn și Yc) și a Potato leafroll virus;

(d)  includ o testare adecvată pentru oricare alte simptome observate prin examinare vizuală pentru identificarea organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune care au cauzat astfel de simptome.

5.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinați plantării

O declarație oficială care atestă că dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival au fost respectate.

6.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinați plantării

Declarație oficială care atestă că:

(a)  tuberculii provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

sau

(b)  au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.

7.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinați plantării

O declarație oficială care atestă că tuberculii provin din:

(a)  zone unde prezența Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. nu este cunoscută,

sau

(b)  un loc de producție declarat indemn de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. sau considerat a fi indemn de aceste organisme dăunătoare ca urmare a implementării unei proceduri adecvate de eradicare a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinați plantării

O declarație oficială care atestă că tuberculii provin din:

(a)  zone în care prezența Meloidogyne chitwoodi Golden et al. și Meloidogyne fallax Karssen nu este cunoscută,

sau

(b)  zone în care prezența Meloidogyne chitwoodi Golden et al. și Meloidogyne fallax Karssen este cunoscută și:

(i)  tuberculii provin dintr-un loc de producție care a fost declarat indemn de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. și Meloidogyne fallax Karssen pe baza unei anchete anuale a culturilor gazdă efectuate prin inspectarea vizuală a plantelor gazdă la momentul potrivit și prin inspectarea vizuală atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, după recoltarea culturilor de cartof la locul de producție,

sau

(ii)  tuberculii au fost eșantionați aleatoriu și au fost inspectați pentru depistarea simptomelor după aplicarea unei metode adecvate de inducere a simptomelor sau au fost supuși unui test de laborator și inspecției vizuale atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, la momentul potrivit și în toate cazurile în momentul închiderii ambalajelor sau containerelor înainte de deplasare, și nu au fost constatate simptome de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. și Meloidogyne fallax Karssen.

9.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinați plantării, cu excepția celor care urmează să fie plantați în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2007/33/CE

O declarație oficială care atestă că au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii de combatere a Globodera pallida (Stone) Behrens și Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

10.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., destinați plantării, cu excepția tuberculilor din soiurile acceptate oficial în unul sau mai multe state membre în conformitate cu Directiva 2002/53/CE

O declarație oficială care atestă că tuberculii:

(a)  aparțin unor selecții avansate și

(b)  au fost produși în Uniune și

(c)  au fost derivați pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate, a făcut obiectul testării oficiale de carantină în Uniune și a fost declarat, în urma acestor testări, ca fiind indemn de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune.

11.

Tuberculi de Solanum tuberosum L., cu excepția celor menționați la rubricile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sau 10

Un număr de înregistrare trebuie să figureze pe ambalaj sau, în cazul tuberculilor neambalați care au fost transportați în vrac, pe documentele însoțitoare, care demonstrează că tuberculii au fost cultivați de un producător înregistrat în mod oficial sau că provin de la un depozit colectiv înregistrat oficial sau de la centre de distribuție amplasate în zona de producție și care indică faptul că:

(a)  tuberculii sunt indemni de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

și

(b)  dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

și

după caz, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

și

Globodera pallida (Stone) Behrens și Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens au fost respectate.

12.

Plante destinate plantării, cu rădăcină, de Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. și Solanum melongena L., cu excepția celor care urmează să fie plantate în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2007/33/CE

O declarație oficială care atestă că au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii de combatere a Globodera pallida (Stone) Behrens și Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

13.

Plante destinate plantării de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. și Solanum melongena L., cu excepția semințelor

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele provin din zone declarate indemne de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

sau

(b)  nu au fost observate simptome cauzate de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. pe plante la locul de producție de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet.

14.

Plante destinate plantării, cu rădăcini, cultivate în aer liber, de Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. și Fragaria L.

și

bulbii, tuberculii și rizomii, cultivați în aer liber, de Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. și Tulipa L., cu excepția plantelor, bulbilor, tuberculilor și rizomilor care urmează să fie plantați în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) litera (a) sau (c) din Directiva 2007/33/CE

Trebuie să existe dovezi că au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii de combatere a Globodera pallida (Stone) Behrens și Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

15.

Plantele destinate plantării de Cucurbitaceae și Solanaceae, cu excepția semințelor, care provin din zone:

(a)  unde prezența Bemisia tabaci Genn. sau a altor vectori ai Tomato leaf curl New Delhi Virus nu este cunoscută

(b)  unde prezența Bemisia tabaci Genn. sau a altor vectori ai Tomato leaf curl New Delhi Virus este cunoscută

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Tomato leaf curl New Delhi Virus,

sau

(b)  nu au fost observate simptome cauzate de Tomato leaf curl New Delhi Virus pe plante în timpul ciclului complet de vegetație.

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Tomato leaf curl New Delhi Virus,

sau

(b)  nu au fost observate simptome cauzate de Tomato leaf curl New Delhi Virus pe plante în timpul ciclului complet de vegetație,

și

(i)  locul de producție a fost declarat indemn de Bemisia tabaci Genn. și de alți vectori ai Tomato leaf curl New Delhi Virus la inspecțiile oficiale efectuate la momente potrivite pentru a depista organismul dăunător respectiv,

sau

(ii)  plantele au făcut obiectul unui tratament eficace care asigură eradicarea Bemisia tabaci Genn și a altor vectori ai Tomato leaf curl New Delhi Virus.

16.

Plante destinate plantării de Juglans L. și Pterocarya Kunth, cu excepția semințelor

O declarație oficială care atestă că plantele destinate plantării:

(a)  au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau de la introducerea lor în Uniune într-o zonă indemnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său Pityophthorus juglandis Blackman, stabilită de autoritățile competente, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  provin dintr-un loc de producție, inclusiv vecinătatea acestuia pe o rază de cel puțin 5 km, în care nu s-au observat nici simptome cauzate de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, Pityophthorus juglandis Blackman, nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale din cei doi ani care au precedat deplasarea, plantele destinate plantării au fost inspectate vizual înainte de deplasare și ele au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție,

sau

(c)  provin dintr-un loc de producție cu izolare fizică completă și plantele destinate plantării au fost inspectate vizual înainte de deplasare și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție.

17.

Plante destinate plantării de Corylus L., cu excepția semințelor

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standarde internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante:

(i)  înregistrat și supravegheat de către autoritățile competente,

și

(ii)  care a făcut anual obiectul inspecțiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., inclusiv în imediata sa vecinătate, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză,

și

(iii)  un eșantion reprezentativ de plante a făcut obiectul testării pentru depistarea prezenței Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., efectuată în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză.

18.

Plante de Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., precum și hibrizii acestora, și de Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., cu excepția fructelor și a semințelor

O declarație oficială care atestă că plantele:

(a)  provin dintr-o zonă indemnă de Trioza erytreae Del Guercio, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  au fost cultivate într-un loc de producție înregistrat și monitorizat de către autoritățile competente din statul membru de origine,

și

plantele au fost cultivate în cursul unei perioade de un an, într-un sit de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea Trioza erytreae Del Guercio,

și

în cursul unei perioade de cel puțin un an înainte de deplasare au fost efectuate două inspecții oficiale la momentul potrivit și nu au fost observate semne cauzate de Trioza erytreae Del Guercio la locul de producție respectiv,

și

înainte de deplasare au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție.

19.

Plante destinate plantării de Vitis L., cu excepția semințelor

O declarație oficială care atestă că plantele destinate plantării:

(a)  provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

sau

(b)  provin dintr-un loc de producție unde:

(i)  nu au fost observate simptome de Grapevine flavescence dorée phytoplasma pe Vitis spp. la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație și, în cazul plantelor utilizate pentru propagarea Vitis spp., nu au fost observate simptome cauzate de Grapevine flavescence dorée phytoplasma pe Vitis spp. la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimelor două cicluri complete de vegetație,

(ii)  se efectuează monitorizarea vectorilor și se aplică tratamente adecvate pentru controlul vectorilor de Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

(iii)  plantele abandonate de Vitis L. din imediata vecinătate a locului de producție au fost monitorizate în cursul perioadei de vegetație pentru simptome de Grapevine flavescence dorée phytoplasma și, dacă au prezentat astfel de simptome, plantele respective au fost scoase sau testate și declarate indemne de Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

sau

(c)  au fost supuse unui tratament cu apă caldă în conformitate cu standardele internaționale.

20.

Fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

Pe ambalaj se aplică o marcă de origine adecvată.

21.

Semințele de Solanum tuberosum L., cu excepția celor menționate la rubrica 3

Declarație oficială care atestă că:

(a)  semințele provin de la plante care respectă, după caz, cu cerințele stabilite la punctele 4, 5, 6, 7, 8 și 9,

și semințele:

(b)  provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

sau

îndeplinesc toate cerințele următoare:

(i)  au fost produse într-un loc în care, de la începutul ultimului ciclu de vegetație, nu s-a observat niciun simptom al bolilor provocate de organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune menționate la litera (a);

(ii)  au fost produse într-un loc în care au fost aplicate toate acțiunile următoare:

— prevenirea contactelor cu și măsuri de igienă referitoare la personal și obiecte, cum ar fi instrumente, mașini, vehicule, vase și materiale de ambalare din alte locuri care produc plante solanacee, pentru a asigura prevenirea infecțiilor;

— se utilizează numai apă indemnă de toate organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune menționate la prezentul punct.

22.

Lemn de Juglans L. și Pterocarya Kunth, cu excepția lemnului sub formă de:

— așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante,

— material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală.

O declarație oficială care atestă că lemnul:

(a)  provine dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, Pityophthorus juglandis Blackman, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante;

sau

(b)  a fost supus unui tratament termic adecvat pentru a atinge temperatura minimă de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului. Acest tratament trebuie atestat prin aplicarea mențiunii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său, în conformitate cu practicile în vigoare;

sau

(c)  a fost ecarisat pentru a elimina în întregime suprafața rotundă naturală.

23.

Scoarță izolată și lemn de Juglans L. și Pterocarya Kunth, sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante.

Declarația oficială din care să reiasă că lemnul sau scoarța izolată:

(a)  provin dintr-o zonă indemnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, Pityophthorus juglandis Blackman, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  a fost supus unui tratament termic adecvat pentru a atinge temperatura minimă de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul scoarței lemnului. Acest tratament trebuie atestat prin aplicarea mențiunii „HT” pe orice ambalaj, în conformitate cu practicile în vigoare.

24.

Lemn de Plantanus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală.

Declarație oficială care atestă că:

(a)  plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

sau

(b)  lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile comerciale în vigoare.

25.

Material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția lemnului brut cu o grosime de 6 mm sau mai mică, a lemnului prelucrat produs cu ajutorul cleiului, al căldurii și al presiunii sau cu ajutorul unei combinații a acestor elemente, precum și a dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat.

O declarație oficială care atestă că materialele de ambalaj din lemn:

(a)  provin dintr-o zonă indemnă de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, Pityophthorus juglandis Blackman, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante,

sau

(b)  sunt confecționate din lemn decojit, astfel cum se specifică în anexa I la standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare nr. 15 ale FAO referitoare la Regulamentul privind materialele ambalajelor din lemn utilizate în comerțul internațional și

(i)  au făcut obiectul unuia dintre tratamentele aprobate, astfel cum se specifică în anexa I la standardul internațional respectiv, și

(ii)  prezintă un marcaj astfel cum se specifică în anexa II la standardul internațional respectiv, care indică faptul că materialul ambalajului din lemn a fost supus unui tratament fitosanitar aprobat în conformitate cu acest standard.
ANEXA IX

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă

Zonele protejate enumerate în coloana a treia din tabelul următor acoperă, respectiv, unul dintre următoarele elemente:

(a) 

întregul teritoriu al statului membru enumerat;

(b) 

teritoriul statului membru enumerat, cu excepțiile specificate între paranteze;

(c) 

numai partea teritoriului statului membru care este specificată între paranteze. 

Plante, produse vegetale și alte obiecte

Codul NC

Zone protejate

1.

Plante și polen viu pentru polenizare, cu excepția fructelor și semințelor, care provin din țări terțe, altele decât Elveția și altele decât cele recunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. de către organizația națională pentru protecția plantelor respectivă și care sunt notificate oficial Comisiei sau în care au fost stabilite zone indemne de organisme dăunătoare în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante de către organizația națională pentru protecția plantelor corespunzătoare, notificate oficial Comisiei, și care aparțin următoarelor specii:

— Amelanchier Med.,

— Chaenomeles Lindl.,

— Crataegus L.,

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.,

— Malus Mill.,

— Mespilus L.,

— Pyracantha Roem.,

— Pyrus L. sau

— Sorbus L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

(a)  Estonia;

(b)  Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele (comarcas) L’Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)];

(c)  Franța (Corsica);

(d)  Irlanda (cu excepția orașului Galway);

(e)  Italia [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Milano, Mantua, Sondrio și Varese, și comunele Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche, Molise, Piedmont (cu excepția comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalleto din provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia [cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și Troina (provincia Enna)], Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și zona situată la sud de autostrada A4 din provincia Verona)];

(f)  Letonia;

(g)  Lituania [cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas)];

(h)  Slovenia [cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, comunele Lendava și Renče-Vogrsko (la sud de autostrada H4) și Velika Polana, precum și așezările Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica];

(i)  Slovacia [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)];

(j)  Finlanda;

(k)  Regatul Unit (Insula Man; Insulele Anglo-Normande).

2.

Plante și polen viu pentru polenizare, cu excepția fructelor și semințelor, care provin din țări terțe, altele decât cele recunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. de organizația națională pentru protecția plantelor respectivă și care sunt notificate oficial Comisiei sau în care au fost stabilite zone indemne de organisme dăunătoare în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante de către organizația națională pentru protecția plantelor corespunzătoare, notificate oficial Comisiei, și care aparțin următoarelor specii:

(1)  Cotoneaster Ehrh. sau

(2)  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

(a)  Estonia;

(b)  Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile