EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2023/020A/01

Anunț de recrutare PE/282/S – Director/Directoare (Grupa de funcții AD, gradul 14) – Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii – Direcția pentru coordonarea legislativă și a comisiilor

OJ C 20A , 20.1.2023, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 20/1


ANUNȚ DE RECRUTARE PE/282/S

DIRECTOR/DIRECTOARE

(Grupa de funcții AD, gradul 14)

DIRECȚIA GENERALĂ POLITICI INTERNE ALE UNIUNII – DIRECȚIA PENTRU COORDONAREA LEGISLATIVĂ ȘI A COMISIILOR

(2023/C 20 A/01)

 

1.   Post vacant

Președinta Parlamentului European a hotărât să deschidă procedura de ocupare a unui post de director/directoare (AD, gradul 14) în cadrul Direcției Generale Politici Interne ale Uniunii, Direcția pentru coordonarea legislativă și a comisiilor, în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene (1) (denumit în continuare „statutul”).

Această procedură de selecție, care urmărește să extindă posibilitățile de alegere ale autorității împuternicite să facă numiri, se va desfășura în paralel cu procedura internă și cu procedura interinstituțională de ocupare a posturilor.

Recrutarea se va face la gradul AD 14 (2). Salariul de bază este de 16 292,34 EUR pe lună. La salariul de bază, căruia i se aplică impozitul comunitar, dar care nu intră sub incidența impozitului național, se pot adăuga anumite indemnizații, în condițiile prevăzute de statut.

Se atrage atenția candidaților și candidatelor că acest post intră sub incidența normelor referitoare la politica de mobilitate, adoptate de Biroul Parlamentului European la 15 ianuarie 2018.

Acest post necesită disponibilitate și numeroase contacte interne și externe, în special cu deputații în Parlamentul European. Directorul sau directoarea va trebui să efectueze deplasări frecvente în diferitele locuri de desfășurare a activității Parlamentului European și în afara lor.

2.   Locul de desfășurare a activității

Bruxelles. Acest post poate fi transferat în unul dintre celelalte locuri de desfășurare a activității Parlamentului European.

3.   Egalitatea de șanse

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, etnie, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

4.   Descrierea responsabilităților

Directorul sau directoarea este un funcționar de nivel înalt căruia îi revin, în cadrul orientărilor și deciziilor stabilite de autoritatea parlamentară și de directorul general, următoarele sarcini (3):

asigură buna funcționare a unei mari entități a Secretariatului General, care cuprinde mai multe unități ce acoperă domeniile de competență ale direcției, în conformitate cu politicile instituției;

conduce, stimulează, motivează și coordonează echipele de angajați – optimizează utilizarea resurselor entității, asigurând calitatea serviciului (organizare, gestionarea resurselor umane și bugetare, inovare etc.) în domeniile sale de activitate;

planifică activitățile direcției (stabilește obiectivele și strategiile) – ia deciziile necesare atingerii obiectivelor stabilite – evaluează serviciile oferite pentru a garanta calitatea acestora;

consiliază directorul general, Secretarul General și deputații din Parlamentul European în domeniile sale de activitate;

cooperează cu diversele direcții din Secretariatul General, reprezintă instituția și negociază contracte sau acorduri în domeniile sale de activitate;

gestionează și finalizează proiecte specifice care pot implica responsabilități financiare;

are funcția de ordonator de credite subdelegat.

5.   Admisibilitate

Această procedură de selecție este deschisă candidaților și candidatelor care, la data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

Condiții generale

În conformitate cu articolul 28 din statut, persoanele care candidează trebuie, în special:

să fie resortisanți sau resortisante ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene (4),

să se bucure de drepturile cetățenești;

să își fi îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul legislației aplicabile privind serviciul militar;

să prezinte garanțiile morale necesare exercitării responsabilităților care le revin.

(b)

Condiții specifice

(i)

Calificări și diplome necesare

studii de un nivel corespunzător unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă recunoscută oficial în unul din statele membre, în cazul în care durata normală a acestor studii este de patru ani sau mai mult;

sau

studii de nivel corespunzător unui ciclu complet de studii universitare atestat printr-o diplomă recunoscută oficial în unul din statele membre și o experiență profesională relevantă de cel puțin un an (5), în cazul în care durata normală a acestor studii este de cel puțin trei ani.

Diplomele, indiferent dacă sunt eliberate într-un stat membru al Uniunii sau într-o altă țară, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației dintr-un stat membru.

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-un stat care nu este membru (6) al Uniunii trebuie să alăture candidaturii o echivalență a diplomelor lor la nivelul UE. Puteți găsi informații suplimentare despre recunoașterea calificărilor obținute în afara UE în rețelele ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

(ii)

Experiența profesională necesară

Experiență profesională dobândită după obținerea calificărilor menționate mai sus:

doisprezece ani, cel puțin în parte în domeniile de competență ale direcției, din care minim șase ani într-un mediu european și/sau internațional și minim șase ani în funcții de conducere într-un departament mare.

(iii)

Cunoștințe lingvistice

Sunt obligatorii cunoașterea aprofundată a unei limbi oficiale a Uniunii Europene (7) și cunoașterea la un nivel foarte bun a cel puțin unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene.

Comitetul consultativ va ține seama de cunoașterea altor limbi oficiale ale Uniunii Europene.

6.   Probele

Pentru a ajuta autoritatea împuternicită să facă numiri în procesul de selecție, Comitetul consultativ pentru numirea înalților funcționari va stabili lista candidaților și candidatelor și va recomanda Biroului Parlamentului European numele persoanelor care vor fi invitate la un interviu. Biroul va adopta lista cu aceste persoane, iar comitetul va realiza interviurile și va prezenta raportul său final Biroului în vederea luării unei decizii. În această etapă, Biroul va putea începe audierea candidaților și candidatelor.

Interviurile se vor baza pe descrierea naturii responsabilităților descrise la punctul 4 din prezentul anunț de recrutare, precum și pe următoarele aptitudini:

abilități strategice;

capacitate de conducere;

capacitate de anticipare;

capacitate de reacție;

rigurozitate;

capacitate de comunicare.

7.   Depunerea candidaturilor

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este

vineri, 3 februarie 2023, la ora 12 (amiază), ora Bruxelles-ului.

Candidații și candidatele sunt rugați să trimită, exclusiv prin poștă electronică, în format PDF, o scrisoare de intenție (în atenția domnului Secretar General al Parlamentului European, anunțul de recrutare PE/282/S) și un curriculum vitae în format Europass (8), indicând referința anunțului (PE/282/S) în câmpul „Subiect” al mesajului, la următoarea adresă:

PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu

data și ora la care a fost trimis e-mailul constituind dovada respectării termenului.

Candidații și candidatele trebuie să se asigure că documentele scanate sunt lizibile.

Candidaților și candidatelor invitați la interviu li se atrage atenția că, la data interviului, trebuie să prezinte documentele justificative referitoare la studii și experiența profesională, precum și la activitățile desfășurate în acel moment, numai sub formă de copii sau de fotocopii (9) . Niciunul dintre aceste documente justificative nu va fi restituit celor care candidează.

Datele cu caracter personal pe care cei care candidează le comunică în cadrul prezentei proceduri de selecție sunt tratate conform Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (10), în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea acestora.


(1)  A se vedea Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (JO L 56, 4.3.1968, p. 1), modificat de Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 (JO L 124, 27.4.2004, p. 1) și ultima dată de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (JO L 287, 29.10.2013, p. 15).

(2)  În urma recrutării, funcționarul sau funcționara va fi încadrat(ă) în conformitate cu dispozițiile articolului 32 din statut.

(3)  Pentru principalele sarcini, a se vedea anexa.

(4)  Statele membre ale Uniunii Europene sunt: Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia.

(5)  Acest an de experiență nu este luat în considerare la evaluarea experienței profesionale care se cere la punctul următor.

(6)  Calificările/diplomele obținute în Regatul Unit până la 31.12.2020 sunt acceptate fără o recunoaștere suplimentară. Pentru diplomele obținute după această dată, este necesară recunoașterea NARIC. Practic, aceasta înseamnă că diplomele eliberate de Regatul Unit începând cu 1 ianuarie 2021 trebuie să fie însoțite de o echivalență eliberată de o autoritate competentă a unui stat membru actual al UE.

(7)  Limbile oficiale ale Uniunii Europene sunt: bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola și suedeza.

(8)  https://europa.eu/europass

(9)  Acest lucru nu se aplică în cazul celor care, la data-limită de depunere a candidaturilor, se află în serviciul Parlamentului European.

(10)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANEXĂ

DIRECȚIA GENERALĂ POLITICI INTERNE ALE UNIUNII – DIRECȚIA PENTRU COORDONAREA LEGISLATIVĂ ȘI A COMISIILOR

SARCINI PRINCIPALE

(Entitate formată din 42 de agenți: 37 de funcționari, 2 agenți temporari și 3 agenți contractuali)

9.1.2023

Asigură conducerea, coordonarea și stimularea unităților și serviciilor direcției.

Supervizează organizarea și/sau coordonarea activităților cu caracter orizontal ale comisiilor: reuniuni constitutive, audierea comisarilor desemnați, controlul actelor delegate și punerea în practică a programelor din CFM, negocieri legislative cu Consiliul, punerea în aplicare a Acordului-cadru dintre PE și Comisie (negocieri internaționale, grupuri de experți etc.) și a Acordului privind o mai bună legiferare, controlul ramurii executive, transparența și gestiunea documentelor etc.

Asigură coordonarea procesului de pregătire a reuniunilor Conferinței președinților de comisie (CPC), precum și a reuniunilor șefilor de unitate din IPOL și IPOL-EXPO.

Asistă președintele CPC la reuniunile organelor parlamentare; reprezentă DG IPOL în Grupul de coordonare interinstituțională și în timpul reuniunilor pregătitoare pentru Conferința președinților grupurilor politice.

Coordonează principalele dosare orizontale (de exemplu, poziția comisiilor parlamentare cu privire la noul CFM etc.).

Supervizează coordonarea anumitor lucrări ale comisiilor parlamentare: rapoarte nelegislative, chestiuni privind competențele și modalitățile de cooperare, programe (sau cereri individuale) de audieri și misiuni sau delegații ad-hoc în afara celor trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului, programarea legislativă (contribuția CPC la programul de lucru al Comisiei, monitorizarea punerii în aplicare a „declarației comune” etc.), cooperarea cu Curtea de Conturi, cu alte organe (CoR, CESE) ale UE și parlamentele naționale.

Urmărește și transmite către cabinete cererile de autorizare a reuniunilor extraordinare ale comisiilor și delegațiilor.

Exercită funcții de ordonator de credite subdelegat.

UNITATEA PENTRU AFACERI LEGISLATIVE

Asigură o monitorizare orizontală și strategică a dosarelor legislative individuale pe tot parcursul procedurii legislative ordinare prin participarea la triloguri și la reuniunile raportorilor din umbră, prin contribuții la evoluția bunelor practici pentru punerea în aplicare a Regulamentului de procedură și prin răspunsuri la diverse întrebări (de ex., pe tema transparenței); elaborează lunar tabele recapitulative (dosare curente și în curs de negociere) și lista mandatelor adoptate în comisii (pentru CPC, CoP).

Acte delegate/acte de punere în aplicare:

pune în aplicare acordul din 2016 (Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare) și răspunde solicitărilor comisiilor (helpdesk); participă la reuniunile rețelei DIA (schimb de bune practici) în strânsă cooperare cu Serviciul juridic;

pregătește diferite documente pentru CoP și CPC, inclusiv cu privire la procesul de monitorizare și prezentarea lunară a actelor delegate, a perioadelor de suspendare și a „exprimărilor timpurii ale lipsei de obiecții”.

Asigură monitorizarea orizontală a dosarelor legislative, inclusiv a celor din cadrul financiar multianual (rețeaua CFM); reflectează asupra diferitelor aspecte ale relațiilor cu Regatul Unit (sprijină secretariatul Grupului de contact pentru Regatul Unit – UKCG; rețeaua pentru relațiile cu Regatul Unit); pune bazele rețelei la nivel administrativ privind negocierile acordurilor internaționale.

Desfășoară acțiuni de formare, inclusiv pentru deputați („Learn.MEP”) și oferă informații atât în interiorul Parlamentului, cât și în afara acestuia despre temele acoperite de unitate (formare pentru viitoarele președinții ale Consiliului, formare despre Regulamentul de procedură); elaborarea unui manual privind rolul PE în negocierile acordurilor internaționale.

Contribuie la implementarea și la buna utilizare a instrumentelor informatice existente (formare despre ITER) și a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (cerere de acces la documentele pe patru coloane); încurajează utilizarea de noi instrumente informatice (Trilog Table Editor).

Asigură coordonarea cu serviciile echivalente ale Comisiei și Consiliului; organizează reuniuni între viitoarele președinții ale Consiliului și președinții comisiilor parlamentare („speed dating”).

Organizează procedura de semnare a textelor LEX adoptate în procedura legislativă ordinară, în vederea publicării.

Optimizează procedurile și circuitele interne, gestionează informațiile și cunoștințele unității, în special despre munca de la distanță.

UNITATEA DE COORDONARE A COMISIILOR ȘI DE PROGRAMARE LEGISLATIVĂ

Asigură secretariatul CPC și pregătirea deciziilor/recomandărilor organului respectiv; se ocupă de corespondența pentru președintele CPC.

Gestionează aspecte cu caracter orizontal sau care vizează mai multe comisii (reuniunile constitutive ale comisiilor – „committee scrutiny activities”, audierea comisarilor desemnați), cooperarea între comisii și alte instituții, chestiuni procedurale și instituționale; monitorizează lucrările comisiilor parlamentare în acest context; asigură controlul politic al punerii în aplicare a Acordului privind o mai bună legiferare.

Gestionează cererile de rapoarte din proprie inițiativă, inclusiv rapoarte din proprie inițiativă cu caracter legislativ, aplicarea articolelor 55 și 56 și conflictele de competență dintre comisii; pregătește recomandările CPC.

Organizează reuniunile șefilor de unitate din IPOL și IPOL/EXPO.

Agenda legislativă și politică a comisiilor parlamentare: reuniunea anuală a CPC cu Colegiul comisarilor („Cluster meetings”); contribuie la programul legislativ și la activitatea Comisiei Europene prin intermediul raportului de sinteză și prin monitorizarea aplicării acestuia.

Gestionează calendarul și monitorizează lucrările comisiilor parlamentare, în vederea programării, în colaborare cu celelalte direcții generale și instituții, a lucrărilor ședinței plenare; reprezintă comisiile la diverse reuniuni dintre servicii privind programarea.

Elaborează, coordonează și monitorizează programele anuale ale audierilor și delegațiilor; pregătește repartizarea bugetelor de expertiză (aspecte orizontale și normative, repartizarea resurselor, raport anual); monitorizează cooperarea dintre comisii și parlamentele naționale și strânge contribuțiile la chestionarul COSAC.

Asigură buna desfășurare a activităților comisiilor parlamentare în formatul de lucru „COVID-19”; pregătește statistici despre activitățile comisiilor; informează despre măsurile luate de Comisia Europeană ca urmare a cererilor PE.

UNITATEA PENTRU CALENDARUL REUNIUNILOR

Programează reuniunile coordonatorilor, trilogurile, reuniunile raportorilor din umbră, ale grupurilor de lucru, precum și reuniunile secretariatelor comisiilor și ale delegațiilor.

Asigură planificarea anuală a reuniunilor comisiilor parlamentare, a delegațiilor interparlamentare și a evenimentelor extraordinare majore, în special a celor organizate de Președintă.

Gestionează resursele dedicate reuniunilor, inclusiv sălile de reuniune, în conformitate cu normele în vigoare privind programarea reuniunilor.

Programează votul la distanță (EPvote) pentru comisiile parlamentare.

Gestionează cererile de derogare pentru reuniuni în afara intervalelor orare programate.

Administrează sala pentru documente confidențiale din cadrul DG IPOL.

UNITATEA PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR EDITORIALE ȘI DE COMUNICARE

Cooperează cu DG COMM în acțiunile de comunicare: planificare, coordonare, schimb de informații și de competențe de specialitate; participă la grupul de lucru pentru comunicare al Biroului; coordonează transmiterea pe site-ul web a reuniunilor publice ale comisiilor și delegațiilor și acționează ca punct de contact; sprijină DG COMM în proiectul său Webstreaming 4.0 și în proiectul Cadrul de execuție strategică privind accesibilitatea site-urilor web ale PE.

Ia parte la îmbunătățirea comunicării interne la nivelul DG IPOL prin gestionarea și alimentarea site-ului intranet al DG IPOL, inclusiv a paginii sale principale; asigură legătura cu intranetul PE și Newshound pentru promovarea știrilor/activităților legate de DG IPOL; coordonează producerea buletinului informativ al DG; promovează activitatea DG IPOL în rândul deputaților și al deputatelor, inclusiv prin consiliere în materie de comunicare pe teme de actualitate, precum inițiativele cetățenești europene.

Promovează activitățile comisiei prin editarea, redactarea și publicarea anunțurilor pe pagina principală a comisiilor de pe Europarl; promovează utilizarea produselor multimedia pe paginile web ale DG IPOL, DG EXPO și DG COMM și facilitează interconexiunile dintre produsele acestor DG; promovează coerența și calitatea paginilor web și dezvoltarea lor; asistă și sprijină secretariatele comisiilor în chestiuni de comunicare, precum paginile consacrate apelurilor nominale de pe site-urile web ale comisiilor, prin rețeaua de comunicatori și webmasteri adjuncți.

Promovează activitatea unităților de cercetare prin gestionarea publicațiilor registrului și prin coordonarea elaborării fișelor descriptive; le ajută în chestiunile editoriale și îmbunătățește vizibilitatea și accesibilitatea activității lor; elaborează un buletin informativ lunar comun și broșuri pentru evenimente; cooperează cu DG ITEC și DG EPRS în dezvoltarea de soluții informatice, cum ar fi instrumentul de gestionare a fișelor descriptive, instrumentul de publicare și creare de publicații și dezvoltarea sistemului de depozit legal al Uniunii.

Cooperează cu DG ITEC în domeniul evoluției paginilor web ale comisiilor, a site-urilor eCommittee și a Portalului PETI; gestionează alte proiecte cu DG ITEC, inclusiv îmbunătățirea motoarelor de căutare, coordonarea planurilor de implementare și organizarea cursurilor de formare; contribuie la continuarea procesului de referențiere (SEO) pentru site-urile comisiilor din DG IPOL și DG EXPO.

Coordonează participarea DG IPOL la Zilele Europei în fiecare an, inclusiv producerea de materiale; sprijină viitoarea ediție a evenimentului EYE prin coordonarea contribuției DG IPOL și DG EXPO.

Stabilește orientări editoriale pentru produsele și instrumentele de comunicare; oferă asistență/consiliere serviciilor DG IPOL și DG EXPO cu privire la nevoile în materie de comunicare, la instrumentele și aspectele editoriale; oferă sprijin în organizarea de cursuri de formare adaptate pentru activitățile de comunicare ale comisiilor; sprijină implementarea abordării vizuale coordonate pentru produsele de comunicare ale DG IPOL.


(1)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.


Top