EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/221A/04

Agenția Europeană de Mediu (AEM) – Publicarea unui post vacant pentru funcția de director executiv (Agent temporar – gradul AD 14) – COM/2022/20083

PUB/2022/510

OJ C 221A , 7.6.2022, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 221/20


Agenția Europeană de Mediu (AEM)

Publicarea unui post vacant pentru funcția de director executiv

(Agent temporar – gradul AD 14)

COM/2022/20083

(2022/C 221 A/04)

 

Cine suntem

Agenția Europeană de Mediu (AEM, agenția) este o agenție de reglementare a Uniunii Europene înființată în 1990 (1), care oferă factorilor de decizie și publicului informații despre mediu. Sediul agenției se află la Copenhaga.

Rolul AEM este să ajute UE și statele sale membre să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la îmbunătățirea mediului, integrarea considerentelor de mediu în politicile economice și tranziția către durabilitate și să dezvolte și să coordoneze Rețeaua de informare și observare a mediului (Eionet), o rețea de organisme naționale de mediu creată prin regulamentul de instituire a AEM.

De la crearea AEM, legislația UE în domeniul mediului și al climei (inclusiv politica energetică strâns legată de climă) a evoluat în mod semnificativ, iar agenția joacă un rol important în ceea ce privește atât monitorizarea, consolidarea și evaluarea acestor măsuri în statele membre, cât și raportarea cu privire la măsurile respective. Odată cu Pactul verde european, există o nevoie mai mare de cunoștințe transversale în materie de mediu, care să acopere diverse domenii de politică. În acest context, AEM joacă un rol esențial în sprijinirea politicilor europene în domeniul mediului și al climei, a Pactului verde european și, în special, a celui de Al 8-lea program de acțiune pentru mediu, a ambițiilor în materie de digitalizare europeană, precum și a angajamentelor globale ale Europei. Acest lucru se reflectă în Strategia AEM/Eionet 2021-2030 (2).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următorul site web: https://www.eea.europa.eu

Ce propunem

Directorul executiv este reprezentantul legal al AEM și răspunde în fața Consiliului de administrație al AEM, instituit în temeiul articolului 8 din Regulamentul privind AEM (3).

Directorul executiv va conduce și va gestiona AEM și își va asuma responsabilitatea generală pentru operațiunile agenției, asigurând realizarea obiectivelor acesteia, precum și buna gestionare a resurselor bugetare și umane.

Directorul executiv este complet independent în îndeplinirea îndatoririlor sale, fără a aduce atingere competențelor respective ale Comisiei Europene și ale Consiliului de administrație.

Directorului executiv îi revin următoarele responsabilități:

administrarea curentă a AEM, care dispune (în 2022) de un buget de aproximativ 56 de milioane EUR (venituri generale) și are 256 de membri ai personalului;

gestionarea AEM în conformitate cu regulamentul său, cu legislația aplicabilă în vigoare și cu deciziile Consiliului de administrație;

asumarea responsabilității generale pentru gestionarea eficace și eficientă a personalului AEM și cultivarea unui bun spirit de echipă și a unui mediu de lucru adecvat, urmărind în același timp realizarea unor sinergii și creșterea eficienței;

gestionarea tuturor resurselor agenției necesare pentru desfășurarea activității organelor sale de conducere, inclusiv punerea la dispoziție a unui sprijin științific și tehnic corespunzător;

elaborarea documentelor strategice și a programelor de lucru ale AEM în conformitate cu Orientările Comisiei privind agențiile descentralizate (4), precum și prezentarea de rapoarte în fața Consiliului de administrație cu privire la gestionarea acestora și la procedurile de elaborare a politicilor;

prezentarea de rapoarte cu privire la implementarea programelor de lucru și a deciziilor adoptate de Consiliul de administrație;

asumarea responsabilității generale pentru executarea globală a sarcinilor încredințate AEM, inclusiv supravegherea calității sistemelor de gestiune și de control intern ale agenției;

pregătirea și execuția bugetului AEM în conformitate cu Regulamentul financiar cadru (5) pentru agenții și asigurarea faptului că bugetul este gestionat eficient și în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

asumarea responsabilității generale pentru chestiunile financiare ale AEM, inclusiv, printre altele, pentru conturile finale și deciziile de finanțare;

asigurarea cooperării cu Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul European, precum și cu organismele competente din statele membre care îndeplinesc sarcini similare cu cele ale AEM;

asigurarea, în special, a unei coordonări strânse cu DG Mediu, direcția generală din cadrul Comisiei sub tutela căreia se află AEM, printr-un „dialog structurat” periodic, la nivelul conducerii superioare, și printr-o coordonare coerentă și eficientă a relațiilor dintre agenție și serviciile Comisiei;

asigurarea faptului că activitățile principale ale AEM sprijină în primul rând prioritățile politicii UE în domeniul mediului și al climei;

reprezentarea AEM și comunicarea cu publicul și diversele părți interesate privind toate aspectele care intră în sfera de competență a agenției;

asigurarea gestionării secretariatului Comitetului științific consultativ european privind schimbările climatice, prevăzut de Legea europeană a climei (6);

asigurarea respectării efective și în timp util a termenelor prevăzute în legislația UE cu privire la toate obligațiile de raportare ale agenției;

asigurarea unei coordonări adecvate între organismele sale de conducere, și anume Consiliul de administrație, Biroul, Comitetul științific, Eionet și centrele tematice europene;

asigurarea secretariatului Consiliului de administrație.

Profilul căutat (criterii de selecție)

Candidatul ideal ar trebui să îndeplinească următoarele criterii de selecție:

(a)    Competențe de conducere:

competențe de conducere strategică foarte bine dezvoltate, având capacitatea de a gestiona o organizație mare, în special la nivel operațional, financiar și de gestionare a resurselor umane, într-un mediu dinamic și în schimbare;

o capacitate excelentă de a dezvolta și de a pune în aplicare o viziune strategică și de a facilita procesele de inovare, în scopul de a consolida rolul agenției de furnizor esențial de cunoștințe în domeniul mediului în vederea sprijinirii elaborării și a punerii în aplicare a politicilor conexe ale UE, în strânsă coordonare cu alți furnizori de cunoștințe;

capacitatea de a stabili obiective, de a motiva și de a conduce echipe mari, într-un mediu multicultural și multilingv;

o foarte bună capacitate de a lua decizii într-un mediu politic complex, inclusiv în situații de urgență;

experiență în materie de gestionare a resurselor bugetare, financiare și umane într-un context național, european și/sau internațional;

(b)    Competențe și experiență în domeniu:

foarte bună cunoaștere a politicilor UE în materie de mediu și climă și a evoluțiilor politice în curs în ceea ce privește Pactul verde european;

experiență în cel puțin unul dintre următoarele domenii: protecția mediului; schimbări climatice; sănătate și economia circulară, dobândită, în mod ideal, într-o instituție națională, europeană sau internațională;

foarte bună cunoaștere a instituțiilor europene și a modului în care acestea funcționează și interacționează și, în special, a practicilor de lucru ale Comisiei Europene și a ciclului bugetar al UE;

experiență în negocierea la nivel înalt într-un mediu european sau internațional relevant pentru mandatul AEM.

(c)    Calități personale:

excelente aptitudini interpersonale și capacitatea de a lucra eficient, într-un mod transparent și deschis, și de a menține relații adecvate cu organele de conducere ale agenției, cu instituțiile Uniunii Europene și cu autoritățile competente ale statelor membre;

capacitatea de a comunica eficient cu mass-media, cu publicul și cu toate părțile interesate interne și externe și de a reprezenta agenția în cadrul forurilor internaționale, în limitele mandatului său.

Criterii obligatorii (cerințe de eligibilitate)

Vor fi luați în considerare pentru etapa de selecție numai candidații care îndeplinesc, până la termenul-limită de depunere a candidaturilor, următoarele cerințe formale:

Cetățenie: candidații trebuie să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene. Sub rezerva unei decizii a Consiliului de administrație al AEM de a autoriza o excepție în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, dacă este necesar, pentru numirea directorului executiv, își pot depune candidatura și cetățenii următoarelor țări care sunt membre ale AEM la data-limită de înscriere: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia.

Titlu sau diplomă universitară: candidații trebuie să aibă:

fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin 4 ani;

fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă și o experiență profesională relevantă de cel puțin 1 an, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin 3 ani (această experiență profesională de un an nu poate fi inclusă în calculul numărului de ani de experiență profesională postuniversitară cerut mai jos).

Experiență profesională: candidații trebuie să aibă cel puțin 15 ani de experiență profesională postuniversitară (7) la un nivel la care pot avea acces pe baza calificărilor menționate anterior. Cel puțin 5 ani din experiența profesională respectivă trebuie să fi fost dobândiți în domeniile de activitate care intră în mandatul agenției.

Experiență într-o funcție de conducere: cel puțin 5 ani din experiența profesională postuniversitară trebuie să fi fost dobândiți într-o funcție de conducere la nivel înalt (8), întrun domeniu relevant pentru acest post.

Cunoștințe lingvistice: candidații trebuie să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (9) și satisfăcător o altă limbă oficială a Uniunii Europene. Comitetele de selecție vor verifica, în cadrul interviului (interviurilor), în ce măsură candidații îndeplinesc cerința privind cunoașterea satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a UE. În acest scop, interviul (sau o parte a acestuia) s-ar putea desfășura în limba respectivă.

Limita de vârstă: candidații trebuie să fie în măsură, la termenul de depunere a candidaturii, să încheie mandatul integral de 5 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare. Pentru personalul temporar al Uniunii Europene, vârsta de pensionare corespunde sfârșitului lunii în care persoana respectivă împlinește vârsta de 66 de ani (a se vedea articolul 47 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene) (10).

Selecția și numirea

Directorul executiv va fi numit de Consiliul de administrație al AEM, pe baza unei liste restrânse de candidați puse la dispoziție de Comisia Europeană.

Pentru a întocmi această listă restrânsă, Comisia Europeană organizează o selecție în conformitate cu procedurile sale de selecție și recrutare [a se vedea Compilation Document on Senior Officials Policy (Documentul sinoptic privind politica referitoare la înalții funcționari)] (11).

Ca parte a acestei proceduri de selecție, Comisia Europeană instituie un comitet de preselecție. Acest comitet examinează toate candidaturile, efectuează o primă verificare a eligibilității și îi identifică pe acei candidați care au profilul cel mai potrivit în raport cu criteriile de selecție menționate mai sus, care pot fi invitați să susțină un interviu cu comitetul de preselecție.

Comitetul de preselecție formulează concluzii în urma interviurilor respective și propune o listă de candidați care vor susține interviuri suplimentare cu Comitetul consultativ privind numirile (CCN) din cadrul Comisiei Europene. CCN, luând în considerare concluziile comitetului de preselecție, va stabili candidații care vor fi invitați la un interviu.

Candidații care vor fi convocați la un interviu cu CCN vor participa la probe organizate într-un centru de evaluare, care se vor desfășura pe parcursul unei zile întregi sub supravegherea unor consultanți externi din domeniul recrutării. Pe baza rezultatelor interviului și a raportului centrului de evaluare, CCN stabilește o listă restrânsă a candidaților considerați potriviți să exercite funcția de director executiv al AEM.

Candidații înscriși pe lista restrânsă stabilită de CCN vor fi invitați la un interviu cu membrul/membrii Comisiei responsabil(i) de direcția generală însărcinată cu relațiile cu agenția (12).

În urma acestor interviuri, Comisia Europeană va adopta o listă restrânsă cu cei mai potriviți candidați, care va fi comunicată Consiliului de administrație al AEM. Acesta din urmă poate decide să invite la interviuri candidații de pe această listă restrânsă întocmită de Comisie, înainte de a-l numi în funcția de director executiv pe unul dintre ei. Includerea pe această listă restrânsă nu garantează numirea în funcție.

Este posibil să li se ceară candidaților să participe și la alte interviuri și/sau teste în afara celor indicate mai sus. De asemenea, candidaților li se poate solicita să dea o declarație în fața comisiei (comisiilor) relevante ale Parlamentului European.

Egalitatea de șanse

Comisia Europeană și AEM aplică o politică a egalității de șanse și a nediscriminării, în conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor (13).

Condițiile de încadrare în muncă

Salariul și condițiile de încadrare în muncă sunt cele stabilite în Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Candidatul selectat va fi angajat de AEM ca agent temporar cu gradul AD 14 (14). Acesta va fi încadrat în treapta 1 sau 2 a gradului menționat, în funcție de durata experienței sale profesionale anterioare.

Candidatul selectat va fi numit pentru un mandat inițial de 5 ani, cu posibilitatea unei prelungiri de cel mult 5 ani, în conformitate cu regulamentul de înființare a agenției în vigoare în momentul numirii.

Candidații trebuie să aibă în vedere cerința menționată în Regimul aplicabil celorlalți agenți conform căreia toți noii angajați trebuie să încheie cu succes o perioadă de probă de nouă luni.

Acesta își va desfășura activitatea la Copenhaga, unde se află sediul AEM.

Postul este disponibil începând cu data de 1 iunie 2023.

Independență și declarația de interese

Înainte de a-și prelua atribuțiile, directorul executiv va trebui să dea o declarație prin care se angajează să acționeze în mod independent în interesul public, precum și să declare orice interes care ar putea fi considerat ca aducând atingere independenței sale.

Procedura de depunere a candidaturii

Înainte de a vă depune candidatura, verificați cu atenție dacă îndepliniți toate cerințele de eligibilitate (din secțiunea „Criterii obligatorii”), în special cele privind tipurile de diplome, experiența profesională la nivel înalt și cunoștințele lingvistice cerute. Neîndeplinirea uneia dintre cerințele de eligibilitate duce la excluderea automată din procedura de selecție.

Dacă doriți să vă depuneți candidatura, trebuie să vă înscrieți prin internet pe site-ul web de mai jos și să urmați instrucțiunile cu privire la diferitele etape ale procedurii:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Trebuie să aveți o adresă de e-mail valabilă. Aceasta va servi pentru confirmarea înscrierii dumneavoastră și ne va permite să vă contactăm în cursul diferitelor etape ale procedurii. Prin urmare, vă rugăm să comunicați Comisiei Europene orice modificare a adresei dumneavoastră de e-mail.

Pentru a vă finaliza candidatura, trebuie să încărcați un CV în format PDF, utilizând, de preferință, formatul de CV Europass (15), și să completați online o scrisoare de intenție (de maximum 8 000 de caractere). CV-ul și scrisoarea dumneavoastră de intenție pot fi redactate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

După finalizarea înscrierii online, veți primi un e-mail de confirmare a înregistrării candidaturii dumneavoastră. Dacă nu primiți un e-mail de confirmare înseamnă că nu v-a fost înregistrată candidatura!

Vă atragem atenția asupra faptului că nu este posibil să urmăriți online evoluția candidaturii dumneavoastră. Veți fi contactat(ă) direct de Comisia Europeană cu privire la stadiul candidaturii dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații și/sau întâmpinați probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail la: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Data-limită

Data-limită pentru înscriere este 7 iulie 2022, ora 12.00 (amiază) (ora Bruxelles-ului). După această dată înscrierea nu mai este posibilă.

Este responsabilitatea dumneavoastră să finalizați înscrierea online în timp util. Vă recomandăm cu insistență să nu așteptați până în ultimele zile ale perioadei de depunere a candidaturilor, întrucât traficul internet intens sau o problemă de conectare la internet ar putea conduce la întreruperea procedurii de înscriere online înainte de finalizarea acesteia, obligându-vă, astfel, să reluați întregul proces. După expirarea datei-limită pentru înscriere nu veți mai putea introduce niciun fel de date. Nu se acceptă înscrieri după expirarea dateilimită.

Informații importante pentru candidați

Se atrage atenția candidaților asupra faptului că deliberările diferitelor comitete de selecție sunt confidențiale. Se interzice candidaților sau oricărei alte persoane care acționează în numele lor să stabilească contacte directe sau indirecte cu membri individuali ai acestor comitete. Toate întrebările trebuie adresate secretariatului comitetului relevant.

Protecția datelor cu caracter personal

Comisia Europeană se va asigura că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (16). Aceste dispoziții se aplică în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor respective.


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 933/1999 al Consiliului și prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și, ulterior, codificat prin Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (JO L 126, 21.5.2009, p. 13).

(2)  https://www.eea.europa.eu/about-us/eea-eionet-strategy-2021-2030-1

(3)  Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (JO L 126, 21.5.2009, p. 13).

(4)  C(2020) 2297 final, 20.4.2020.

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 122, 10.5.2019, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”) (JO L 243, 9.7.2021, p. 1).

(7)  Experiența profesională nu se ia în considerare decât dacă reprezintă o relație de muncă efectivă, definită drept muncă reală și autentică, efectuată în schimbul unei plăți și în calitate de angajat (indiferent de tipul de contract) sau de prestator de servicii. Activitățile profesionale desfășurate cu fracțiune de normă vor fi calculate proporțional, pe baza procentului dintro normă întreagă al orelor lucrate, dovedit printr-un certificat. Concediul de maternitate/concediul pentru creșterea copilului/concediul de adopție se ia în considerare dacă a avut loc în cadrul unui contract de muncă. Perioadele de lucru la un doctorat sunt asimilate cu experiența profesională, chiar dacă nu au fost plătite, însă pe o durată maximă de trei ani și cu condiția ca doctoratul să fi fost finalizat cu succes. O anumită perioadă nu poate fi luată în calcul decât o singură dată.

(8)  În CV-ul lor, candidații trebuie să indice în mod clar, pentru toți anii în cursul cărora a fost dobândită experiența într-o funcție de conducere: 1. denumirea și natura funcțiilor de conducere deținute; 2. numărul de angajați avuți în subordine în perioada în care au deținut funcțiile respective; 3. dimensiunea bugetelor gestionate; 4. numărul de niveluri ierarhice superioare și inferioare; și 5. numărul de posturi existente la același nivel ierarhic cu cel al candidatului.

(9)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01958R0001-20130701

(10)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140701

(11)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf (există numai în limba engleză).

(12)  Cu excepția cazului în care membrul respectiv al Comisiei a delegat această sarcină, în conformitate cu Decizia Comisiei din 5 decembrie 2007 [PV(2007) 1811] și cu Decizia Comisiei din 30 septembrie 2020 [PV(2020) 2351].

(13)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140701

(14)  Coeficientul corector aplicabil remunerației și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene pentru Copenhaga este fixat, de la 1 iulie 2021, la 131,3 %. Acest coeficient face obiectul unei revizuiri anuale.

(15)  Puteți găsi informații cu privire la modul de creare a CV-ului Europass online la adresa: https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv

(16)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


Top