Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/135A/01

Post vacant pentru funcția de șef al Autorității Europene pentru Protecția Datelor — COM/2019/20036

OJ C 135A , 11.4.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 135/1


Post vacant pentru funcția de șef al Autorității Europene pentru Protecția Datelor

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Cine suntem (context)

Funcția de șef al Autorității Europene pentru Protecția Datelor este prevăzută la articolul 52 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Regulamentul respectiv stabilește principiile, drepturile și obligațiile în virtutea cărora instituțiile, organele, agențiile și oficiile Uniunii Europene prelucrează datele cu caracter personal pentru a se asigura că respectă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor și, în special, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Șeful Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) conduce autoritatea independentă de supraveghere care asigură aplicarea corectă a dispozițiilor regulamentului menționat. Șeful AEPD acționează în deplină independență în exercitarea funcțiilor sale.

Bugetul general al Uniunii Europene pe anul 2019 alocă pentru autoritatea de supraveghere un buget total de aproximativ 16,6 milioane EUR și un personal de aproximativ 100 de persoane.

Șeful AEPD va fi numit pentru un mandat de cinci ani care se reînnoiește o singură dată.

Normele și condițiile generale de exercitare a atribuțiilor șefului AEPD, inclusiv salariile, indemnizațiile și orice alte beneficii care țin loc de remunerație, sunt stabilite la articolul 54 din Regulamentul (UE) 2018/1725. În acest sens, șeful AEPD are un statut echivalent cu cel al unui judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene (2).

Sediul AEPD este la Bruxelles.

Ce propunem (descrierea postului)

Șeful AEPD monitorizează și aplică dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1725; în acest scop, acesta îndeplinește sarcinile și exercită competențele prevăzute de regulamentul menționat. În plus, acesta oferă consiliere instituțiilor și organelor Uniunii Europene și persoanelor vizate cu privire la aspectele ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personal.

În general, șeful AEPD este responsabil de asigurarea faptului că instituțiile, organele, agențiile și oficiile Uniunii Europene respectă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Acesta monitorizează și asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și ale oricărui alt act al Uniunii Europene referitor la protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către o instituție, un organ, o agenție sau un oficiu al Uniunii Europene.

Sarcinile șefului AEPD pot fi descrise astfel:

monitorizează și asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1725 de către instituțiile și organele Uniunii, cu excepția prelucrării datelor cu caracter personal de către Curtea de Justiție în exercitarea atribuțiilor sale judiciare;

promovează acțiuni de sensibilizare și de înțelegere în rândul publicului a riscurilor, a normelor, a garanțiilor și a drepturilor în materie de prelucrare (se acordă atenție specială activităților care se adresează în mod specific copiilor);

promovează acțiuni de sensibilizare a operatorilor și a persoanelor împuternicite de aceștia cu privire la obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725;

la cerere, furnizează informații oricărei persoane vizate în legătură cu exercitarea drepturilor sale prevăzute de Regulamentul (UE) 2018/1725 și, dacă este cazul, cooperează cu autoritățile naționale de supraveghere în acest scop;

tratează plângerile depuse de o persoană vizată, un organism, o organizație sau o asociație în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 și investighează într-o măsură adecvată obiectul plângerii și informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul investigației, într-un termen rezonabil, în special dacă este necesară efectuarea unei investigații mai amănunțite sau coordonarea cu o altă autoritate de supraveghere;

desfășoară investigații privind aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1725, inclusiv pe baza unor informații primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;

oferă consiliere, din proprie inițiativă sau la cerere, tuturor instituțiilor și organelor Uniunii cu privire la măsurile legislative și administrative referitoare la protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

monitorizează noutățile care prezintă interes, dacă acestea au incidență asupra protecției datelor cu caracter personal, în special evoluția tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor;

adoptă clauzele contractuale standard menționate în Regulamentul (UE) 2018/1725;

întocmește și menține la zi o listă în legătură cu cerința privind evaluarea impactului asupra protecției datelor, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725;

participă la activitățile Comitetului european pentru protecția datelor;

asigură secretariatul Comitetului european pentru protecția datelor, în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul (UE) 2016/679;

oferă consiliere cu privire la operațiunile de prelucrare menționate la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725;

autorizează clauzele și dispozițiile contractuale menționate în Regulamentul (UE) 2018/1725;

menține la zi evidențe interne privind încălcările Regulamentului (UE) 2018/1725 și măsurile luate;

îndeplinește orice alte sarcini legate de protecția datelor cu caracter personal;

își elaborează regulamentul de procedură.

Profilul căutat (criterii de selecție)

Candidații ar trebui să aibă:

experiență dovedită în chestiuni legate de protecția datelor, fie în calitate de membru al unei autorități de supraveghere a protecției datelor, fie în cadrul unei organizații private sau publice de mari dimensiuni;

o bună cunoaștere a politicilor Uniunii Europene privind protecția datelor și experiență în acest domeniu;

experiență practică referitoare la punerea în aplicare și asigurarea respectării normelor privind protecția datelor, obținută, de preferință, într-o organizație privată sau publică de mari dimensiuni;

experiență în evaluarea impactului politicilor Uniunii Europene în domeniul protecției datelor asupra cetățenilor, a întreprinderilor și a administrațiilor publice europene;

capacitatea de a elabora și a comunica o viziune, de a analiza sistemele și procesele la nivel global și de a propune recomandări concrete și soluții fezabile;

experiență într-o funcție de conducere la nivel înalt și competențe de conducere necesare pentru a gestiona o echipă foarte specializată de experți în protecția datelor și bugetul acesteia, precum și o comunitate diversă de părți interesate;

capacitatea de a acționa cu independența necesară;

experiență în comunicare și crearea de rețele, în vederea reprezentării Autorității Europene pentru Protecția Datelor la cele mai înalte niveluri și în vederea dezvoltării și menținerii unor relații eficace cu părțile interesate din alte instituții ale Uniunii Europene, cu statele membre, cu țările terțe și cu alte organizații internaționale.

Criterii obligatorii (cerințe de eligibilitate)

Vor fi luați în considerare pentru etapa de selecție numai candidații care îndeplinesc, până la data-limită de depunere a candidaturilor, următoarele cerințe formale:

Cetățenie: candidații trebuie să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Titlu sau diplomă universitară: candidații trebuie să aibă:

fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, atunci când durata normală a studiilor universitare este de cel puțin 4 ani;

fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă și o experiență profesională adecvată de cel puțin 1 an, atunci când durata normală a studiilor universitare respective este de cel puțin 3 ani (această experiență profesională de un an nu poate fi inclusă în calculul numărului de ani de experiență profesională postuniversitară cerut mai jos).

Experiență profesională: candidații trebuie să aibă cel puțin 15 ani de experiență profesională postuniversitară la un nivel la care pot avea acces pe baza calificărilor menționate anterior. Cel puțin 5 ani din experiența profesională respectivă trebuie să fi fost dobândiți în domeniul relevant pentru activitățile AEPD.

Experiență într-o funcție de conducere: din experiența profesională postuniversitară, cel puțin 5 ani de experiență trebuie să fi fost dobândiți într-o funcție de conducere la nivel înalt (3) într-un domeniu relevant pentru acest post.

Cunoștințe lingvistice: candidații trebuie să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (4) și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială a Uniunii Europene.

Politica de recrutare

Uniunea Europeană aplică o politică a egalității de șanse și a nediscriminării.

Procedura de selecție și numire

Parlamentul European și Consiliul numesc de comun acord șeful Autorității europene pentru protecția datelor pentru un mandat de cinci ani, pe baza unei liste întocmite de Comisia Europeană, în urma unui anunț public de depunere a candidaturilor.

Comisia Europeană va întocmi această listă în conformitate cu procedurile sale de selecție și recrutare [a se vedea și Documentul sinoptic privind politica referitoare la înalții funcționari – Compilation Document on Senior Officials Policy  (5)]. În acest scop, aceasta instituie un comitet de preselecție care examinează toate candidaturile în funcție de criteriile de eligibilitate menționate mai sus și îi identifică pe acei candidați al căror profil corespunde cel mai bine criteriilor de selecție pentru funcția de șef al AEPD. Acești candidați vor putea fi invitați să susțină un interviu cu comitetul de preselecție.

În urma interviurilor, comitetul de preselecție își redactează concluziile și propune o listă de candidați care vor susține interviuri suplimentare cu Comitetul consultativ privind numirile (CCN) din cadrul Comisiei Europene. CCN, luând în considerare concluziile comitetului de preselecție, va decide cu privire la candidații care vor fi invitați la un interviu.

Candidații care sunt convocați pentru un interviu cu CCN vor participa la probele centrului de evaluare, care se desfășoară pe parcursul unei zile, sub supravegherea unor consultanți externi din domeniul recrutării.

Luând în considerare rezultatele comitetului de preselecție, precum și rezultatul interviurilor cu Comitetul consultativ privind numirile, Comisia Europeană va întocmi o listă care va cuprinde cel puțin trei candidați. Lista candidaților este publică și va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului. Aceste instituții pot decide să organizeze interviuri suplimentare cu candidații ale căror nume figurează pe listă. Includerea pe această listă nu garantează numirea.

Vă atragem atenția asupra faptului că, din motive funcționale și pentru a finaliza procedura de selecție cât mai repede posibil, atât în interesul candidaților, cât și al instituțiilor, procedura de selecție se va desfășura doar în engleză și/sau franceză (6).

Procedura de depunere a candidaturii

Înainte de depunerea candidaturii, verificați cu atenție dacă îndepliniți toate cerințele de eligibilitate (din secțiunea „Criterii obligatorii”), în special cele privind tipurile de diplome, experiența profesională de nivel înalt și cunoștințele lingvistice cerute. Neîndeplinirea oricăreia dintre cerințele de eligibilitate duce la excluderea automată din procedura de selecție.

Dacă doriți să vă depuneți candidatura, trebuie să vă înscrieți prin internet pe site-ul web de mai jos și să urmați instrucțiunile cu privire la diferitele etape ale procedurii:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Trebuie să aveți o adresă de e-mail valabilă. Aceasta va servi pentru confirmarea înscrierii dumneavoastră și ne va permite să vă contactăm în cursul diferitelor etape ale procedurii. Prin urmare, vă rugăm să informați Comisia Europeană cu privire la orice modificare a adresei dumneavoastră de e-mail.

Pentru a vă finaliza candidatura, trebuie să încărcați un CV în format PDF și să completați online o scrisoare de intenție (de maximum 8 000 de caractere). Puteți transmite CV-ul și scrisoarea dumneavoastră de intenție în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

După finalizarea înscrierii online, veți primi un e-mail de confirmare a înregistrării candidaturii dumneavoastră. În cazul în care nu primiți un e-mail de confirmare, candidatura dumneavoastră nu a fost înregistrată!

Vă atragem atenția asupra faptului că nu este posibil să urmăriți online evoluția candidaturii dumneavoastră. Veți fi contactat direct de Comisia Europeană cu privire la stadiul candidaturii dumneavoastră.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și/sau întâmpinați probleme de ordin tehnic, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Data-limită

Data-limită pentru înscriere este 16 mai 2019, ora 12.00, ora Bruxelles-ului. Înscrierea nu va mai fi posibilă ulterior.

Este responsabilitatea dumneavoastră să finalizați înscrierea online în timp util. Vă recomandăm cu insistență să nu așteptați până în ultimele zile ale perioadei de depunere a candidaturilor, întrucât traficul internet intens sau o problemă de conectare la internet ar putea conduce la întreruperea procedurii de înscriere online înainte de finalizarea acesteia, obligându-vă, astfel, să reluați întregul proces. Odată expirată data-limită pentru efectuarea înscrierii, nu veți mai putea introduce niciun fel de date. Nu se acceptă înscrierile tardive.

Informații importante pentru candidați

Se atrage atenția candidaților că deliberările diferitelor comitete de selecție sunt confidențiale. Se interzice candidaților sau oricărei alte persoane care acționează în numele lor să stabilească contacte directe sau indirecte cu membrii individuali ai acestor comitete. Toate întrebările trebuie adresate secretariatului comitetului relevant.

Protecția datelor cu caracter personal

Comisia se va asigura că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725. Aceste dispoziții se aplică în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea acestor date.


(1)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(2)  Salariul lunar de bază este egal cu valoarea care rezultă din aplicarea următoarelor procente la salariul de bază al unui funcționar AD al Uniunii Europene de gradul 16, a treia treaptă: judecător: 112,5 %.

(3)  În curriculum vitae, candidații ar trebui să indice în mod clar, pentru toți anii în cursul cărora a fost dobândită experiența într-o funcție de conducere: (1) denumirea și natura funcțiilor de conducere deținute; (2) numărul de angajați avuți în subordine în perioada în care au deținut funcțiile respective; (3) dimensiunea bugetelor gestionate; (4) numărul de niveluri ierarhice superioare și inferioare și (5) numărul de posturi existente la același nivel ierarhic cu cel al candidatului.

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=ro

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Comitetul de selecție se va asigura că vorbitorii nativi ai acestor limbi nu vor beneficia de un avantaj necuvenit.


Top