Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/177/06

Cerere de oferte IX-2013/01 – „Finanțarea partidelor politice la nivel european”

OJ C 177, 20.6.2012, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 177/32


Cerere de oferte IX-2013/01 – „Finanțarea partidelor politice la nivel european”

2012/C 177/06

În conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, partidele politice la nivel european contribuie la formarea unei conștiințe europene și la exprimarea voinței politice a cetățenilor Uniunii. Mai mult decât atât, articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, menționate la articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special regulile legate de finanțarea acestora.

În acest context, Parlamentul European lansează o cerere de oferte pentru finanțarea partidelor politice la nivel european.

1.   ACTUL DE BAZĂ

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 [numit în continuare „Regulamentul (CE) nr. 2004/2003”] privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (1)

Decizia Biroului Parlamentului European din 29 martie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 (denumită în continuare „Decizia Biroului”) (2)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (numit în continuare „Regulamentul financiar”) (3)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (numit în continuare „Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului financiar”) (4)

2.   OBIECTIV

În conformitate cu articolul 2 din Decizia Biroului, „Parlamentul European publică anual, înainte de sfârșitul primului semestru, o cerere de propuneri în vederea acordării subvențiilor pentru finanțarea partidelor și a fundațiilor. Documentul publicat prezintă criteriile de eligibilitate, modalitățile de acordare a finanțării comunitare și calendarul propus pentru procedura de acordare.”

Această cerere de oferte se referă la cererile de finanțare pentru exercițiul financiar 2013 care acoperă perioada de activitate 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013. Obiectivul finanțării este de a sprijini programul de lucru anual al beneficiarului.

3.   ADMISIBILITATE

Vor fi admise numai cererile prezentate în scris, pe formularul de cerere de finanțare din anexa 1 la Decizia Biroului sus-menționată, transmise președintelui Parlamentului European până la termenul-limită.

4.   CRITERII ȘI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

4.1.   Criterii de eligibilitate

Pentru a avea dreptul la finanțare, un partid politic la nivel european trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, și anume:

(a)

trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care își are sediul;

(b)

să fie reprezentat, în cel puțin o pătrime dintre statele membre, de deputați în Parlamentului European (sau în parlamentele naționale, parlamentele regionale ori adunările regionale) sau trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime dintre statele membre, cel puțin 3 % dintre voturile exprimate în fiecare dintre statele membre respective la ultimele alegeri pentru Parlamentul European;

(c)

trebuie să respecte, în special în programul său și în cadrul activităților sale, principiile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, și anume principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și principiul statului de drept;

(d)

trebuie să fi participat la alegerile pentru Parlamentul European ori să își fi exprimat intenția în acest sens.

Pentru aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 2004/2003, un membru al Parlamentului European poate fi membru într-un singur partid politic la nivel european [articolul 10 alineatul (1) ultimul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003].

Având în vedere cele menționate mai sus, partidele politice sunt informate că începând cu exercițiul financiar 2013 Parlamentul European pune în aplicare dispozițiile de la articolul 3 alineatul (1) litera (b) astfel încât un membru al Parlamentului European poate fi membru numai într-un partid politic la nivel european al cărui membru este partidul său politic național.

4.2.   Criterii de excludere

Solicitanții trebuie, de asemenea, să dovedească că nu se află în niciuna dintre situațiile descrise la articolul 93 alineatul (1) și articolul 94 din Regulamentul financiar.

4.3.   Criterii de selecție

Solicitanții trebuie să dovedească că au viabilitatea legală și financiară necesară pentru a realiza programul de lucru care face obiectul cererii de finanțare și că dispun de capacitatea tehnică și de competențele de gestionare necesare pentru a îndeplini cu succes programul de lucru pentru care solicită finanțare.

4.4.   Criterii de acordare

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003, creditele disponibile pentru exercițiul 2013 se repartizează între partidele politice la nivel european a căror cerere de finanțare a obținut un aviz favorabil pe baza criteriilor de eligibilitate, excludere și selecție, după cum urmează:

(a)

15 % se repartizează în părți egale;

(b)

85 % se repartizează între partidele care au membri aleși în Parlamentul European, proporțional cu numărul de membri aleși.

4.5.   Documente justificative

Pentru evaluarea criteriilor menționate mai sus, solicitanții trebuie să pună la dispoziție următoarele documente justificative:

(a)

nota de însoțire originală care să specifice cuantumul finanțării solicitate;

(b)

formularul de cerere din anexa 1 la Decizia Biroului, completat și semnat corespunzător (inclusiv declarația scrisă pe propria răspundere);

(c)

statutul partidului politic;

(d)

certificat de înregistrare oficial;

(e)

un document recent care să facă dovada existenței partidului politic;

(f)

lista directorilor/membrilor Consiliului de administrație (nume și prenume, naționalitate, titluri sau funcții în cadrul partidului solicitant);

(g)

documente care certifică faptul că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 (5);

(h)

documente care certifică faptul că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(i)

programul partidului politic;

(j)

situația financiară completă pentru 2011, certificată de un organism de audit (6);

(k)

bugetul provizoriu de funcționare pentru perioada în cauză (1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013), cu menționarea cheltuielilor eligibile pentru finanțare din bugetul Uniunii.

În ceea ce privește literele (c), (d), (f), (h), (i), solicitantul poate depune o declarație pe propria răspundere că informațiile furnizate în etapa anterioară rămân valabile.

5.   FINANȚAREA DE LA BUGETUL UE

Creditele pentru exercițiul financiar 2013 pentru articolul 402 din bugetul UE, „Contribuții la partidele politice europene”, sunt estimate la un total de 21 794 200 EUR. Acestea sunt supuse aprobării autorității bugetare.

Cuantumul maxim plătit beneficiarului de către Parlamentul European nu poate depăși 85 % din costurile de funcționare eligibile ale partidelor politice la nivel european. Sarcina probei revine partidului politic în cauză.

Finanțarea ia forma unei subvenții de funcționare, astfel cum este prevăzut în Regulamentul financiar și normele de aplicare a Regulamentului financiar. Modalitățile de plată a subvenției și obligațiile privind utilizarea sa sunt stabilite într-o decizie de acordare a subvenției, al cărei model se află în anexa 2a la Decizia Biroului.

6.   PROCEDURĂ ȘI DATA-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR

6.1.   Data-limită și depunerea cererilor

Data-limită pentru înaintarea cererilor este 30 septembrie 2012. Cererile înaintate după această dată nu vor fi luate în considerare.

Cererile trebuie:

(a)

să fie redactate pe baza formularului de cerere de finanțare (anexa 1 la Decizia Biroului);

(b)

să fie semnate obligatoriu de solicitant sau de reprezentantul împuternicit al acestuia;

(c)

să fie depuse într-un plic dublu. Cele două plicuri vor fi închise. Pe plicul interior se menționează, pe lângă departamentul căruia îi este adresat, conform indicației din cererea de oferte, următorul text:

APPEL À PROPOSITIONS SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE

Dacă se utilizează plicuri autocolante, acestea trebuie sigilate cu bandă adezivă, iar expeditorul trebuie să semneze peste bandă. Semnătura expeditorului trebuie să includă, pe lângă semnătura sa olografă, și ștampila organizației sale.

Plicul exterior trebuie să indice adresa expeditorului, precum și a destinatarului, astfel:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Pe plicul interior trebuie menționată următoarea adresă:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

(d)

să fie expediate cel târziu la data-limită stabilită în cererea de oferte, fie prin scrisoare recomandată, ștampila poștei dovedind data expedierii, fie printr-un serviciu de curierat, după cum rezultă din chitanța de depunere.

6.2.   Procedură și calendar indicativ

Pentru acordarea de finanțare partidelor politice la nivel european se aplică următoarea procedură și următorul calendar:

(a)

înaintarea cererii către Parlamentul European (până la 30 septembrie 2012, cel târziu);

(b)

evaluarea și selecția de către departamentele Parlamentului European; doar cererile considerate admisibile vor fi examinate pe baza criteriilor de eligibilitate, excludere și selecție prevăzute în cererea de oferte;

(c)

adoptarea deciziei finale de acordare a finanțării de către Biroul Parlamentului European (în principiu, nu mai târziu de 1 ianuarie 2013, astfel cum este prevăzut la articolul 4 din Decizia Biroului) și notificarea solicitanților cu privire la rezultate;

(d)

plata în avans a 80 % din cuantum (în termen de 15 zile de la semnarea deciziei de acordare a finanțării).

6.3.   Informații suplimentare

Următoarele texte sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului European, la următoarea adresă: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

(a)

Regulamentul (CE) nr. 2004/2003;

(b)

Decizia Biroului;

(c)

Formularul de cerere de finanțare (anexa 1 la Decizia Biroului).

Toate întrebările referitoare la prezenta cerere de oferte privind acordarea de finanțare se trimit prin e-mail, menționând referința publicației, la următoarea adresă: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (7), datele cu caracter personal incluse în cererea de finanțare și anexele la aceasta vor fi prelucrate în conformitate cu principiile corectitudinii, legitimității și proporționalității în scopul explicit și legitim al acestui proiect. În vederea prelucrării cererii și în scopul apărării intereselor financiare ale Comunităților, datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către departamentele și organismele competente ale Parlamentului European și transferate serviciilor de audit, Curții de Conturi Europene, Grupului pentru nereguli financiare sau Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Numele membrilor și reprezentanților partidului politic european care sunt comunicate împreună cu cererea de finanțare pentru a îndeplini criteriul de reprezentativitate de la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 pot face obiectul publicării de către Parlamentul European și pot fi aduse la cunoștința publicului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European (8). Partidele politice sunt invitate să anexeze la cererea lor o declarație semnată de către membrii sau reprezentanții în cauză ai partidului, conform căreia au luat la cunoștință și declară că sunt de acord cu aducerea la cunoștința publicului a numelui lor.

Orice persoană în cauză se poate adresa Autorității Europene pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) pentru a exercita o cale de atac.


(1)  JO L 297, 15.11.2003, p. 1.

(2)  JO C 155, 12.6.2004, p. 1.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(5)  Inclusiv lista persoanelor alese prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) primul paragraf și la articolul 10 alineatul (1) litera (b).

(6)  Cu excepția cazului în care partidul politic la nivel european a fost înființat în anul în curs.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


Top