EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0132

Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 13 martie 2014.
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main împotriva ILME GmbH.
Cerere de decizie preliminară formulată de Landgericht Köln.
Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Directiva 2006/95/CE – Noțiunea „echipament electric” – Marcajul de conformitate CE – Carcase pentru conectoare electrice multipolare.
Cauza C‑132/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:141

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șasea)

13 martie 2014 ( *1 )

„Trimitere preliminară — Apropierea legislațiilor — Directiva 2006/95/CE — Noțiunea «echipament electric» — Marcajul de conformitate CE — Carcase pentru conectoare electrice multipolare”

În cauza C‑132/13,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Landgericht Köln (Germania), prin decizia din 12 martie 2013, primită de Curte la 18 martie 2013, în procedura

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

împotriva

ILME GmbH,

CURTEA (Camera a șasea),

compusă din domnul A. Borg Barthet, președinte de cameră, domnul E. Levits (raportor) și doamna M. Berger, judecători,

avocat general: doamna E. Sharpston,

grefier: doamna A. Impellizzeri, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 29 ianuarie 2014,

luând în considerare observațiile prezentate:

pentru Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, de H.‑J. Ruhl și de M. Bohner, Rechtsanwälte;

pentru ILME GmbH, de U. Blumenröder, Rechtsanwalt;

pentru Comisia Europeană, de M. Noll‑Ehlers și de G. Zavvos, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea anumitor dispoziții ale Directivei 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (JO L 374, p. 10, Ediție specială, 13/vol. 58, p. 40).

2

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (Asociația de Combatere a Concurenței Neloiale Frankfurt am Main, denumită în continuare „Zentrale”), pe de o parte, și ILME GmbH, pe de altă parte, cu privire la aplicarea marcajului CE pe carcase pentru conectoare industriale multipolare.

Cadrul juridic

Directiva 2006/95

3

În temeiul articolului 1 din Directiva 2006/95, termenii „echipament electric” desemnează orice echipament electric destinat utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1 000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1 500 V pentru curentul electric continuu.

4

Articolul 2 alineatul (1) din această directivă prevede:

„Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentele electrice pot fi introduse pe piață doar în cazul în care, fiind construite în conformitate cu aspectele de siguranță din buna practică inginerească în vigoare în [Uniunea Europeană], nu pun în pericol siguranța persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor atunci când sunt instalate și întreținute corespunzător și sunt folosite în scopul pentru care au fost create.”

5

Articolul 8 alineatul (1) din directiva menționată prevede:

„Înainte de introducerea pe piață, echipamentelor electrice trebuie să li se aplice marcajul CE prevăzut la articolul 10, atestând conformitatea lor cu dispozițiile prezentei directive, inclusiv procedura de evaluare a conformității descrisă în anexa IV.”

6

Articolul 10 alineatul (1) din aceeași directivă are următorul cuprins:

„Marcajul de conformitate CE menționat în anexa III este aplicat de către producător sau de reprezentantul său autorizat stabilit în cadrul [Uniunii] pe echipamentele electrice sau, în caz contrar, pe ambalajul, pe instrucțiunile de utilizare sau pe certificatul de garanție, astfel încât să fie vizibil, ușor lizibil și indelebil.”

7

Anexa II la Directiva 2006/95 exclude din domeniul de aplicare al acestei directive anumite echipamente și fenomene electrice specifice.

8

Anexa III la directiva menționată descrie marcajul CE care trebuie aplicat, precum și elementele constitutive ale declarației de conformitate CE.

9

Anexa IV la aceeași directivă prevede dispozițiile referitoare la modalitățile de control intern al producției echipamentelor electrice.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008

10

Potrivit articolului 30 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, p. 30):

„(3)   Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu toate cerințele aplicabile prevăzute de legislația [Uniunii] de armonizare relevantă care reglementează aplicarea marcajului.

(4)   Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerințele aplicabile prevăzute de legislația [Uniunii] de armonizare relevantă care reglementează aplicarea acestuia.”

Liniile directoare privind aplicarea Directivei 2006/95

11

În luna august 2007, Comisia Europeană a elaborat Liniile directoare privind aplicarea Directivei 2006/95 (denumite în continuare „liniile directoare”).

12

Nota de subsol 8 din liniile directoare precizează:

„Directiva nu definește noțiunea «echipament electric», astfel încât aceasta trebuie înțeleasă în sensul recunoscut la nivel internațional. În Dicționarul electro[teh]nic internațional al Comisiei Electro[teh]nice Internaționale (CEI), noțiunea de echipamente electrice este definită după cum urmează: «produs folosit pentru a produce, a transforma, a transporta, a distribui sau a utiliza energie electrică, precum mașini, transformatoare, aparate de comutare și comandă, aparate de măsură, dispozitive de protecție, cabluri, consumabile electrice».”

13

Punctul 9 din liniile directoare prevede că componentele de bază ale unui echipament electric intră în domeniul de aplicare al Directivei 2006/95, în măsura în care siguranța acestora poate fi evaluată conform directivei menționate înainte de a fi integrate în echipamentul electric, cu condiția să facă parte ele însele din categoria „echipament electric”, în sensul respectivei directive.

14

În cuprinsul acestui punct se precizează că siguranța anumitor tipuri de dispozitive electrice concepute pentru a fi integrate în calitate de componente de bază în alte aparate electrice depinde într‑o mare măsură de modul în care aceste dispozitive sunt integrate în produsul finit. Potrivit notei de subsol 13 din liniile directoare, fac parte din această categorie a dispozitivelor electrice printre altele componentele active precum circuitele integrate, tranzistorii, diodele, redresoarele, triacele, GTO, IGBT și semiconductorii optici, elementele pasive precum condensatoarele, bobinele de inducție, rezistențele și filtrele, precum și componentele electromecanice precum elementele de legătură, dispozitivele mecanice de siguranță integrate în aparate, releele cu conexiuni pentru circuite imprimate și microcomutatoarele.

Litigiul principal și întrebarea preliminară

15

ILME GmbH comercializează în Germania conectoare multipolare produse în Italia de ILME SpA.

16

Componentele conectoarelor sunt alese de client în funcție de nevoile sale. După livrarea diferitelor componente, acestea sunt asamblate chiar de client.

17

Carcasele conectoarelor poartă marcajul CE, astfel cum este prevăzut în anexa III la Directiva 2006/95. Declarația de conformitate CE care se raportează la acest marcaj nu privește însă conectoarele din aceste carcase, ci carcasele respective.

18

În opinia Zentrale, aplicarea marcajului CE nu este justificată întrucât privește exclusiv carcasele și nu oferă, în consecință, nicio garanție în ceea ce privește siguranța conectoarelor asamblate. Acest marcaj ar putea să inducă în eroare consumatorul și, în consecință, în împrejurările din cauza principală, ar putea constitui o încălcare a normelor naționale care interzic concurența neloială.

19

Din moment ce orice echipament electric trebuie să poarte marcajul CE în temeiul legislației naționale care transpune Directiva 2006/95, se ridică problema dacă carcasele în discuție în litigiul principal constituie un astfel de echipament.

20

Întrucât a fost sesizat de Zentrale cu o acțiune în abținerea de la încălcare și întrucât consideră că soluționarea litigiului principal depinde de interpretarea acestei directive, Landgericht Köln (Tribunalul Regional Köln) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Articolele 1, 8 și 10, precum și anexele II[‑]IV la Directiva [2006/95] trebuie interpretate în sensul că marcajul CE nu trebuie aplicat carcaselor în calitate de componente ale conectoarelor industriale multipolare?”

Cu privire la întrebarea preliminară

21

Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 1 din Directiva 2006/95 trebuie interpretat în sensul că respectivele carcase de conectoare industriale multipolare, precum cele în discuție în litigiul principal, intră sub incidența noțiunii „echipament electric”, în sensul acestei dispoziții, și, în consecință, trebuie să le fie aplicat marcajul CE.

22

Cu titlu introductiv, trebuie amintit că marcajul CE se poate aplica doar pe produsele pentru care legislația de armonizare specifică a Uniunii prevede în mod special aplicarea marcajului și nu se aplică pe niciun alt produs. Astfel, orice apreciere diferită ar genera un risc de confuzie în privința semnificației marcajului menționat (Hotărârea din 21 octombrie 2010, Latchways și Eurosafe Solutions, C-185/08, Rep., p. I-9989, punctul 63).

23

În această privință, în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva 2006/95, echipamentelor electrice trebuie să li se aplice marcajul CE.

24

Totuși, trebuie să se constate că noțiunea „echipament electric” nu este definită de această directivă. Pe de o parte, articolul 1 din directiva menționată precizează limitele de tensiune în care acest echipament este destinat să fie utilizat. Pe de altă parte, în anexa II la aceeași directivă sunt enumerate tipurile de echipamente electrice și fenomene specifice care sunt în afara domeniului de aplicare al Directivei 2006/95.

25

În nota de subsol 8 din liniile directoare, Comisia deduce din lipsa definiției respective că noțiunea trebuie înțeleasă în sensul recunoscut la nivel internațional.

26

În această notă de subsol se face referire în special la definiția care figurează în Dicționarul electrotehnic internațional al CEI, potrivit căreia echipamentul electric este un „produs folosit pentru a produce, a transforma, a transporta, a distribui sau a utiliza energie electrică”.

27

În speță, rezultă din decizia de trimitere că respectivele carcase în discuție în litigiul principal sunt componente ale conectoarelor industriale multipolare, întrucât constituie învelișul extern al acestora. În această privință, carcasele respective îndeplinesc o funcție principală, și anume asigurarea izolării fizice și electrice a diferitor cabluri între ele, precum și cu exteriorul prin împământare.

28

Având în vedere aceste caracteristici, trebuie să se considere că respectivele carcase în discuție în litigiul principal intră sub incidența noțiunii „echipament electric”, în sensul Directivei 2006/95, din moment ce, departe de a avea doar o funcție estetică și de protecție a conținutului lor, garantează contactul în condiții de siguranță al elementelor electrice și contribuie astfel la transmiterea energiei electrice.

29

Prin urmare, dacă aceste carcase sunt conforme cu normele privind siguranța prevăzute de directiva menționată, trebuie să le fie aplicat marcajul CE.

30

Cu toate acestea, instanța de trimitere califică respectivele carcase drept componente ale aparatelor electrice care sunt conectoarele multipolare industriale.

31

Zentrale consideră că, în calitate de componente, conformitatea acelorași carcase cu cerințele în materie de siguranță nu poate fi verificată înainte de asamblarea completă a conectoarelor multipolare.

32

În această privință, trebuie arătat că, în temeiul articolului 30 alineatele (3) și (4) din Regulamentul nr. 765/2008, prin faptul că a aplicat marcajul CE, care este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerințele aplicabile prevăzute de legislația Uniunii de armonizare relevantă care reglementează aplicarea acestuia, producătorul produsului respectiv indică faptul că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu cerințele menționate.

33

Articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/95 amintește, în esență, că doar echipamentele electrice care nu pun în pericol siguranța persoanelor și a bunurilor pot fi introduse pe piață.

34

Astfel, marcajul CE nu poate fi aplicat pe o componentă, care constituie un echipament electric a cărui siguranță ar depinde în esență de modul în care este integrat într‑un aparat electric finit. Într‑adevăr, în asemenea împrejurări, pe de o parte, din moment ce calitatea acestei componente nu ar permite să se aprecieze dinainte siguranța aparatului electric în care a fost integrată, aplicarea marcajului CE pe componenta menționată ar putea să inducă în eroare utilizatorul acestui aparat. Pe de altă parte, integrarea în discuție ar putea afecta conformitatea constatată în prealabil a aceleiași componente cu cerințele de siguranță, precum și pe cea a aparatului electric în care componenta avută în vedere este integrată.

35

În această privință, în primul rând, trebuie subliniat că, dacă echipamentul electric în calitate de componentă care trebuie integrată într‑un aparat electric prezintă caracteristici proprii care pot face obiectul unui control în raport cu cerințele în materie de siguranță, trebuie să se considere că aplicarea marcajului CE este justificată.

36

În cauza principală, revine instanței de trimitere sarcina să verifice dacă, având în vedere printre altele faptul că respectivele carcase în discuție în litigiul principal permit izolarea cablurilor între ele, precum și a conectoarelor față de exterior cu ajutorul unui mecanism de împământare, aceste carcase pot face, ca atare și independent de integrarea lor într‑un alt echipament electric, obiectul unei examinări efective în raport cu cerințele în materie de securitate.

37

În plus, în ceea ce privește riscul de a induce în eroare utilizatorii pe care îl poate determina marcajul carcaselor menționate, rezultă din decizia de trimitere că conectoarele în discuție în litigiul principal sunt livrate sub formă de piese separate, astfel încât revine utilizatorului însuși sarcina să le asambleze. Prin urmare, marcajul unei carcase nu poate fi înțeles ca raportându‑se la întregul conector.

38

În al doilea rând, trebuie amintit că, în temeiul articolului 2 din Directiva 2006/95, conformitatea unui echipament electric cu cerințele de siguranță este apreciată pe baza faptului că este instalat și întreținut corespunzător și că este folosit conform destinației acestui echipament.

39

Din moment ce, pe de o parte, carcasele în discuție în litigiul principal sunt conforme cerințelor în materie de siguranță în raport cu care au fost controlate și, pe de altă parte, integrarea lor corespunzătoare și conformă destinației în conectoarele multipolare nu poate avea drept consecință afectarea conformității lor cu aceste cerințe, utilizarea carcaselor în calitate de componente ale unui aparat electric nu poate avea drept efect să repună în discuție calificarea lor drept „echipament electric”.

40

Rezultă din ansamblul considerațiilor de mai sus că trebuie să se răspundă la întrebarea adresată de instanța de trimitere că articolul 1 din Directiva 2006/95 trebuie interpretat în sensul că respectivele carcase ale conectoarelor industriale multipolare, precum cele în discuție în litigiul principal, intră sub incidența noțiunii „echipament electric”, în sensul acestei dispoziții, și trebuie, în consecință, să le fie aplicat marcajul CE în măsura în care integrarea acestora corespunzătoare și conformă destinației nu poate afecta în niciun caz conformitatea lor cu cerințele în materie de siguranță în raport cu care au fost controlate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

41

Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

 

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a șasea) declară:

 

Articolul 1 din Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune trebuie interpretat în sensul că respectivele carcase ale conectoarelor industriale multipolare, precum cele în discuție în litigiul principal, intră sub incidența noțiunii „echipament electric”, în sensul acestei dispoziții, și trebuie, în consecință, să le fie aplicat marcajul CE în măsura în care integrarea acestora corespunzătoare și conformă destinației lor nu poate afecta în niciun caz conformitatea lor cu cerințele în materie de siguranță în raport cu care au fost controlate.

 

Semnături


( *1 ) Limba de procedură: germana.

Top