EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0532

Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 24 ianuarie 2008.
Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon și Nikolaos Vlachopoulos împotriva Dimos Alexandroupolis și alții.
Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Symvoulio tis Epikrateias - Grecia.
Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice de servicii - Realizarea unui studiu privind cadastrarea, dezvoltarea urbană și actul de execuție pentru o zonă rezidențială - Criterii care pot fi reținute cu titlu de «criterii calitative de selecție» sau de «criterii de atribuire» - Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - Respectarea criteriilor de atribuire stabilite în caietul de sarcini sau în anunțul de participare - Stabilirea ulterioară de coeficienți de ponderare și de subcriterii pentru criteriile de atribuire - Principiul egalității de tratament între operatorii economici și obligația de transparență.
Cauza C-532/06.

European Court Reports 2008 I-00251

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:40

Cauza C‑532/06

Emm. G. Lianakis AE și alții

împotriva

Dimos Alexandroupolis și alții

(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Symvoulio tis Epikrateias)

„Directiva 92/50/CEE – Contracte de achiziții publice de servicii – Realizarea unui studiu privind cadastrarea, dezvoltarea urbană și actul de execuție pentru o zonă rezidențială – Criterii care pot fi reținute cu titlu de «criterii calitative de selecție» sau de «criterii de atribuire» – Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – Respectarea criteriilor de atribuire stabilite în caietul de sarcini sau în anunțul de participare – Stabilirea ulterioară de coeficienți de ponderare și de subcriterii pentru criteriile de atribuire – Principiul egalității de tratament între operatorii economici și obligația de transparență”

Sumarul hotărârii

1.        Apropierea legislațiilor – Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii – Directiva 92/50 – Atribuirea contractelor

[Directiva 92/50 a Consiliului, art. 23 alin. (1), art. 32 și art. 36 alin. (1)]

2.        Apropierea legislațiilor – Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii – Directiva 92/50 – Atribuirea contractelor

[Directiva 92/50 a Consiliului, art. 36 alin. (2)]

1.        Articolul 23 alineatul (1), articolul 32 și articolul 36 alineatul (1) din Directiva 92/50 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/52, se opun ca, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă să țină cont de experiența ofertanților, de efectivele acestora și de echipamentele din dotarea acestora, precum și de capacitatea acestora de a executa contractul în termenul prevăzut nu cu titlu de „criterii calitative de selecție”, ci cu titlu de „criterii de atribuire”.

Într‑adevăr, deși, teoretic, această directivă nu exclude posibilitatea ca verificarea respectării cerințelor de către ofertanți și atribuirea contractului să aibă loc simultan, nu este mai puțin adevărat că aceste două operațiuni reprezintă două operațiuni distincte și că sunt guvernate de norme diferite. Verificarea respectării cerințelor de către ofertanți este efectuată în conformitate cu criteriile de capacitate economică, financiară și tehnică menționate la articolele 31 și 32 din directiva amintită, în timp ce atribuirea contractului se întemeiază pe criteriile enumerate la articolul 36 alineatul (1) din aceeași directivă, și anume prețul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(a se vedea punctele 26-28 și 32)

2.        Articolul 36 alineatul (2) din Directiva 92/50 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/52, interpretat în lumina principiului egalității de tratament între operatorii economici și a obligației de transparență ce decurge din acesta, se opune ca, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă să stabilească ulterior coeficienți de ponderare și subcriterii pentru criteriile de atribuire menționate în caietul de sarcini sau în anunțul de participare. Articolul 36 alineatul (2) impune ca toate elementele luate în considerare de către autoritatea contractantă pentru identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic și importanța relativă a acestora să fie cunoscute de către potențialii ofertanți la momentul pregătirii ofertelor proprii. În consecință, o autoritate contractantă nu poate aplica reguli de ponderare sau subcriterii ale criteriilor de atribuire pe care nu le‑a adus în prealabil la cunoștința ofertanților.

(a se vedea punctele 36, 38 și 45 și dispozitivul)HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

24 ianuarie 2008(*)

„Directiva 92/50/CEE – Contracte de achiziții publice de servicii – Realizarea unui studiu privind cadastrarea, dezvoltarea urbană și actul de execuție pentru o zonă rezidențială – Criterii care pot fi reținute cu titlu de «criterii calitative de selecție» sau de «criterii de atribuire» – Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – Respectarea criteriilor de atribuire stabilite în caietul de sarcini sau în anunțul de participare – Stabilirea ulterioară de coeficienți de ponderare și de subcriterii pentru criteriile de atribuire – Principiul egalității de tratament între operatorii economici și obligația de transparență”

În cauza C‑532/06,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), prin Decizia din 28 noiembrie 2006, primită de Curte la 29 decembrie 2006, în procedura

Emm. G. Lianakis AE,

Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon,

Nikolaos Vlachopoulos

împotriva

Dimos Alexandroupolis,

Planitiki AE,

Aikaterini Georgoula,

Dimitrios Vasios,

N. Loukatos kai Synergates AE Meleton,

Eratosthenis Meletitiki AE,

A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os „Filon” OE,

Nikolaos Sideris,

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul P. Jann (raportor), președinte de cameră, domnii A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič și E. Levits, judecători,

avocat general: domnul D. Ruiz‑Jarabo Colomer,

grefier: domnul R. Grass,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

–        pentru N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os „Filon” OE și domnul Sideris, de E. Konstantopoulou și P. E. Bitsaxis, dikigoroi;

–        pentru Comisia Comunităților Europene, de doamna M. Patakia și de domnul D. Kukovec, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1        Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 23 alineatul (1), a articolului 32 și a articolului 36 din Directiva 92/50/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii (JO L 209, p. 1, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 50), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1997 (JO L 328, p. 1, denumită în continuare „Directiva 92/50”).

2        Această cerere a fost formulată în cadrul a două litigii între consorțiul de birouri de studiu și de experți format din Emm. G. Lianakis AE (succesor universal al Emm. Lianakis EPE), Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon și domnul Vlachopoulos (denumit în continuare „consorțiul Lianakis”) și consorțiul format din Planitiki AE, doamna Georgoula și domnul Vasios (denumit în continuare „consorțiul Planitiki”), pe de o parte, și Dimos Alexandroupolis (comuna Alexandroupolis) și consorțiul format din N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis – Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os „Filon” OE și domnul Sideris (denumit în continuare „consorțiul Loukatos”), pe de altă parte, privind atribuirea unui contract de achiziții constând în realizarea unui studiu referitor la cadastrarea, dezvoltarea urbană și actul de execuție pentru o parte a Dimos Alexandroupolis.

 Cadrul juridic

3        Directiva 92/50 coordonează procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii.

4        În acest scop, directiva determină, pe de o parte, contractele care trebuie să fie supuse unei proceduri de atribuire și, pe de altă parte, normele de procedură ce trebuie urmate, între care se înscriu în special principiul egalității de tratament între operatorii economici, criteriile calitative de selecție a operatorilor (așa‑numite „criterii calitative de selecție”) și criteriile de atribuire a contractelor (așa‑numite „criterii de atribuire”).

5        Astfel, articolul 3 alineatul (2) din Directiva 92/50 prevede că „[a]utoritățile contractante se asigură că nu există discriminare între diverșii prestatori de servicii”. [traducere neoficială]

6        Articolul 23 alineatul (1) din directiva amintită precizează: „[c]ontractele se atribuie pe baza criteriilor prevăzute în capitolul 3 [mai exact articolele 36 și 37], ținând seama de articolul 24, după verificarea respectării cerințelor pentru prestatorii de servicii care nu au fost respinși în temeiul articolului 29, realizată de autoritățile contractante conform criteriilor prevăzute la articolele 31 și 32”. [traducere neoficială]

7        Potrivit articolului 32 din această directivă:

„1.      Capacitatea prestatorilor de a furniza serviciile poate fi evaluată în special în funcție de capacitățile, eficiența, experiența și fiabilitatea lor.

2.      Capacitatea tehnică a prestatorului de servicii poate fi dovedită în unul din următoarele moduri, în funcție de natura, cantitatea și utilizarea serviciilor ce urmează a fi furnizate:

(a)      indicarea nivelurilor de studii și profesionale ale prestatorului de servicii și/sau ale personalului din conducere și, în special, ale responsabilului sau responsabililor cu prestarea;

(b)      prezentarea unei liste a principalelor servicii furnizate în decursul ultimilor trei ani, indicând valoarea, data și beneficiarii publici sau privați ai serviciilor furnizate:

[…]

(c)      indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea prestatorului de servicii, în special a celor care răspund de controlul calității;

(d)      o declarație care să indice efectivele medii anuale de personal ale prestatorului de servicii și numărul personalului din conducere pe o perioadă de trei ani;

(e)      o declarație care să indice utilajele, materialele și echipamentul tehnic de care dispune prestatorul de servicii pentru efectuarea serviciilor;

(f)      descrierea măsurilor luate de prestatorul de servicii în vederea asigurării calității și a resurselor sale de studiu și de cercetare;

[…]” [traducere neoficială]

8        Articolul 36 din Directiva 92/50 prevede:

„(1)      Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative de drept intern privind remunerarea anumitor servicii, criteriile pe baza cărora autoritățile contractante atribuie contractele de achiziții publice sunt următoarele:

(a)      în cazul în care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, diverse criterii variabile, în funcție de contractul în cauză: de exemplu, calitatea, valoarea tehnică, caracterul estetic și funcțional, serviciile postvânzare și asistența tehnică, data livrării și termenul de livrare sau de execuție, prețul sau

(b)      numai prețul cel mai scăzut.

(2)      În cazul în care contractul trebuie atribuit ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă menționează în caietul de sarcini sau în anunțul de participare criteriile de atribuire a căror aplicare o prevede, dacă este posibil, în ordinea descrescătoare a importanței atribuite acestora.” [traducere neoficială]

 Acțiunea principală și întrebarea preliminară

9        În anul 2004, Consiliul Municipal Alexandroupolis a lansat o cerere de ofertă în vederea atribuirii realizării unui studiu privind cadastrarea, dezvoltarea urbană și actul de executare pentru zona Palagia, o parte a comunei amintite în care locuiesc mai puțin de 2 000 de persoane. Pentru efectuarea studiului a fost prevăzut un buget de 461 737 de euro.

10      Anunțul de participare menționa, cu titlu de criterii de atribuire în ordinea priorității, în primul rând, experiența dovedită a expertului, dobândită în realizarea de studii în decursul ultimilor trei ani, în al doilea rând, efectivele și echipamentul din dotarea biroului și, în al treilea rând, capacitatea de a realiza studiul în termenul prevăzut, coroborată cu angajamentele asumate de către biroul respectiv și potențialul său științific.

11      Un număr de 13 birouri de studiu au răspuns acestei cereri de ofertă, între care consorțiile Lianakis și Planitiki, precum și consorțiul Loukatos.

12      Pentru a putea evalua ofertele depuse de ofertanți, comisia de atribuire a Dimos Alexandroupolis (denumită în continuare „comisia de atribuire”) a stabilit, în cursul procedurii de evaluare, coeficienții de ponderare și subcriterii pentru criteriile de atribuire menționate în anunțul de participare.

13      Astfel, aceasta a stabilit o pondere de 60 %, de 20 % și, respectiv, de 20 % pentru cele trei criterii de atribuire menționate în cadrul anunțului de participare.

14      În plus, aceasta a stabilit că experiența (primul criteriu de atribuire) trebuia să fie evaluată în funcție de valoarea studiilor efectuate. Astfel, un ofertant primea 0 puncte pentru studii în valoare de până la 500 000 de euro, 6 puncte pentru o valoare încadrată între 500 000 și 1 000 000 de euro, 12 puncte pentru o valoare încadrată între 1 000 000 și 1 500 000 de euro și așa mai departe până la nota maximă de 60 de puncte pentru o valoare superioară sumei de 12 000 000 de euro.

15      Efectivul și echipamentul din dotarea biroului (al doilea criteriu de atribuire) trebuiau să fie evaluate în funcție de dimensiunea echipei responsabile de studiu. Un ofertant primea, așadar, 2 puncte pentru o echipă de 1-5 persoane, 4 puncte pentru o echipă alcătuită din 6-10 persoane și așa mai departe până la nota maximă de 20 de puncte pentru o echipă alcătuită din mai mult de 45 de persoane.

16      În sfârșit, comisia de atribuire a decis că evaluarea capacității de realizare a studiului în termenul prevăzut (al treilea criteriu de atribuire) trebuia să fie făcută în funcție de valoarea angajamentelor asumate. Astfel, un ofertant primea nota maximă de 20 de puncte pentru o valoare inferioară sumei de 15 000 de euro, 18 puncte pentru o valoare cuprinsă între 15 000 și 60 000 de euro, 16 puncte pentru o valoare între 60 000 și 100 000 de euro și așa mai departe până la nota minimă de 0 puncte pentru o valoare superioară sumei de 1 500 000 de euro.

17      Aplicând regulile menționate, comisia de atribuire a clasat consorțiul Loukatos pe primul loc, cu 78 de puncte, consorțiul Planitiki pe al doilea loc, cu 72 de puncte și consorțiul Lianakis pe al treilea loc, cu 70 de puncte. Ca urmare, aceasta a propus, în procesul‑verbal din 27 aprilie 2005, atribuirea efectuării studiului către consorțiul Loukatos.

18      Prin Decizia din 10 mai 2005, Consiliul Municipal Alexandroupolis a aprobat procesul‑verbal întocmit de comisia de atribuire și a atribuit realizarea studiului consorțiului Loukatos.

19      Consorțiile Lianakis și Planitiki, considerând că numai prin stabilirea ulterioară, de către comisia de atribuire, a coeficienților de ponderare și a subcriteriilor pentru criteriile de atribuire menționate în anunțul de participare câștigătorul contractului a putut deveni consorțiul Loukatos, au atacat decizia adoptată de Consiliul Municipal Alexandroupolis, pentru început în fața acestuia și, ulterior, în fața Symvoulio tis Epikrateias (Consiliul de Stat elen), în principal pentru motive întemeiate pe încălcarea articolului 36 alineatul (2) din Directiva 92/50.

20      În aceste condiții, Symvoulio tis Epikrateias a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„În cazul în care anunțul de participare întocmit pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii prevede numai ordinea de prioritate a criteriilor de atribuire, fără a stabili totodată și coeficienții de ponderare aferenți fiecăruia dintre aceste criterii, permite articolul 36 din Directiva 92/50 determinarea, la un moment ulterior, de către comisia de atribuire, a coeficienților de ponderare aferenți criteriilor și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce condiții?”

 Cu privire la întrebarea preliminară

21      Prin intermediul întrebării preliminare, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 36 alineatul (2) din Directiva 92/50 se opune ca, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă să stabilească ulterior coeficienți de ponderare și subcriterii pentru criteriile de atribuire menționate în caietul de sarcini sau în anunțul de participare.

22      Comisia Comunităților Europene a susținut, în cadrul observațiilor scrise, că, înainte de a răspunde la întrebarea adresată, trebuie să se analizeze dacă Directiva 92/50 se opune ca, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă să țină cont de experiența ofertanților, de efectivele acestora și de echipamentele din dotarea acestora, precum și de capacitatea acestora de a executa contractul în termenul prevăzut, nu cu titlu de „criterii calitative de selecție”, ci cu titlu de „criterii de atribuire”.

23      În această privință, se impune a constata că, chiar dacă pe plan formal instanța de trimitere și‑a limitat întrebarea la interpretarea articolului 36 alineatul (2) din Directiva 92/50 din perspectiva unei eventuale modificări ulterioare a criteriilor de atribuire, o astfel de circumstanță nu împiedică Curtea să îi furnizeze toate elementele de interpretare a dreptului comunitar care pot fi utile pentru judecarea cauzei cu care este sesizată, indiferent dacă respectiva instanță a făcut sau nu a făcut referire la acele elemente în întrebarea sa (a se vedea Hotărârea din 26 aprilie 2007, Alevizos, C‑392/05, Rep., p. I‑3505, punctul 64 și jurisprudența citată).

24      Prin urmare, trebuie să se verifice mai întâi legitimitatea criteriilor reținute cu titlu de „criterii de atribuire” și, în continuare, să se examineze posibilitatea de a stabili ulterior coeficienți de ponderare și subcriterii pentru criteriile de atribuire menționate în anunțul de participare.

 Cu privire la criteriile care pot fi reținute cu titlu de „criterii de atribuire” [articolul 23 și articolul 36 alineatul (1) din Directiva 92/50]

25      În această privință, trebuie să se amintească faptul că Directiva 92/50 prevede la articolul 23 alineatul (1) că atribuirea contractelor se face pe baza criteriilor prevăzute la articolele 36 și 37, ținând seama de articolul 24, după verificarea respectării cerințelor pentru prestatorii de servicii care nu au fost respinși în temeiul articolului 29, realizată de autoritățile contractante conform criteriilor prevăzute la articolele 31 și 32.

26      Din jurisprudență reiese că dacă, teoretic, Directiva 92/50 nu exclude posibilitatea ca verificarea respectării cerințelor de către ofertanți și atribuirea contractului să aibă loc simultan, nu este mai puțin adevărat că aceste două operațiuni reprezintă două operațiuni distincte și că sunt guvernate de norme diferite (a se vedea în acest sens, privitor la contractele de achiziții publice de lucrări, Hotărârea din 20 septembrie 1988, Beentjes, 31/87, Rec., p. 4635, punctele 15 și 16).

27      Verificarea respectării cerințelor de către ofertanți este, într‑adevăr, efectuată de către autoritățile contractante în conformitate cu criteriile de capacitate economică, financiară și tehnică (denumite „criterii calitative de selecție”) menționate la articolele 31 și 32 din directiva amintită (a se vedea, privitor la contractele de achiziții publice de lucrări, Hotărârea Beentjes, citată anterior, punctul 17).

28      În schimb, atribuirea contractului se întemeiază pe criteriile enumerate la articolul 36 alineatul (1) din aceeași directivă, și anume prețul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (a se vedea în acest sens, privitor la contractele de achiziții publice de lucrări, Hotărârea Beentjes, citată anterior, punctul 18).

29      Or, chiar dacă este adevărat că, în acest din urmă caz, criteriile care pot fi reținute de către autoritățile contractante nu sunt enumerate în mod limitativ de articolul 36 alineatul (1) din Directiva 92/50 și că această prevedere lasă astfel la libera alegere a autorităților contractante criteriile de atribuire a contractelor pe care înțeleg să le rețină, nu este mai puțin adevărat că această alegere nu poate avea drept obiect decât criteriile care au ca scop identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic (a se vedea în acest sens, privitor la contractele de achiziții publice de lucrări, Hotărârea Beentjes, citată anterior, punctul 19, Hotărârea din 18 octombrie 2001, SIAC Construction, C‑19/00, Rec., p. I‑7725, punctele 35 și 36, precum și, privitor la contractele de achiziții publice de servicii, Hotărârea din 17 septembrie 2002, Concordia Bus Finland, C‑513/99, Rec., p. I‑7213, punctele 54 și 59, și Hotărârea din 19 iunie 2003, GAT, C‑315/01, Rec., p. I‑6351, punctele 63 și 64).

30      Astfel, sunt excluse dintre „criteriile de atribuire” acele criterii care nu au în vedere identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, ci sunt fundamental asociate cu evaluarea capacității ofertanților de a executa contractul în discuție.

31      În acțiunea principală, criteriile reținute de către autoritatea contractantă cu titlu de „criterii de atribuire” au în vedere, cu toate acestea, în principal experiența, calificările și mijloacele de natură să garanteze o bună executare a contractului în discuție. Acestea reprezintă criterii care privesc capacitatea ofertanților de a executa acest contract și care nu au, așadar, calitatea de „criterii de atribuire” în sensul articolului 36 alineatul (1) din Directiva 92/50.

32      În consecință, trebuie să se constate că articolul 23 alineatul (1), articolul 32 și articolul 36 alineatul (1) din Directiva 92/50 se opun ca, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă să țină cont de experiența ofertanților, de efectivele acestora și de echipamentele din dotarea acestora, precum și de capacitatea acestora de a executa contractul în termenul prevăzut nu cu titlu de „criterii calitative de selecție ”, ci cu titlu de „criterii de atribuire”.

 Cu privire la stabilirea ulterioară a coeficienților de ponderare și a subcriteriilor pentru criteriile de atribuire menționate în caietul de sarcini sau în anunțul de participare

33      În această privință, trebuie să se amintească faptul că articolul 3 alineatul (2) din Directiva 92/50 impune autorităților contractante să se asigure că nu există discriminare între diverșii prestatori de servicii.

34      Principiul egalității de tratament consacrat astfel include deopotrivă o obligație de transparență (a se vedea în acest sens, privitor la contractele de achiziții publice de bunuri, Hotărârea din 18 noiembrie 1999, Unitron Scandinavia și 3-S, C‑275/98, Rec., p. I‑8291, punctul 31, și, privitor la contractele de achiziții publice de lucrări, Hotărârea SIAC Construction, citată anterior, punctul 41).

35      În plus, din articolul 36 alineatul (2) din Directiva 92/50 reiese că, în cazul în care contractul trebuie atribuit ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă trebuie să menționeze în caietul de sarcini sau în anunțul de participare criteriile de atribuire a căror aplicare o prevede, dacă este posibil, în ordinea descrescătoare a importanței atribuite acestora.

36      Potrivit jurisprudenței, această din urmă prevedere, interpretată în lumina principiului egalității de tratament între operatorii economici, enunțat la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 92/50, și a obligației de transparență care decurge din acesta, impune ca toate elementele luate în considerare de către autoritatea contractantă pentru identificarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic și importanța relativă a acestora să fie cunoscute de către ofertanții potențiali la momentul pregătirii ofertelor proprii (a se vedea în acest sens, privitor la contractele de achiziții publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor, Hotărârea din 25 aprilie 1996, Comisia/Belgia, C‑87/94, Rec., p. I‑2043, punctul 88, privitor la contractele de achiziții publice de lucrări, Hotărârea din 12 decembrie 2002, Universale‑Bau și alții, C‑470/99, Rec., p. I‑11617, punctul 98, și privitor la contractele de achiziții publice de servicii, Hotărârea din 24 noiembrie 2005, ATI EAC și Viaggi di Maio și alții, C‑331/04, Rec., p. I‑10109, punctul 24).

37      Într‑adevăr, potențialii ofertanți trebuie să fie în măsură să aibă cunoștință, la momentul pregătirii ofertelor proprii, de existența și de importanța acestor elemente (a se vedea în acest sens, privitor la contractele de achiziții publice de servicii, Hotărârile citate anterior Concordia Bus Finland, punctul 62, precum și ATI EAC și Viaggi di Maio și alții, punctul 23).

38      În consecință, o autoritate contractantă nu ar putea aplica reguli de ponderare sau subcriterii ale criteriilor de atribuire pe care nu le‑a adus în prealabil la cunoștința ofertanților (a se vedea, prin analogie, privitor la contractele de achiziții publice de lucrări, Hotărârea Universale‑Bau și alții, citată anterior, punctul 99).

39      Această interpretare este confirmată de obiectivul Directivei 92/50, care urmărește eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a serviciilor și, prin urmare, protejarea intereselor operatorilor economici stabiliți într‑un stat membru care doresc să ofere servicii autorităților contractante dintr‑un alt stat membru (a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 octombrie 2000, University of Cambridge, C‑380/98, Rec., p. I‑8035, punctul 16).

40      În acest scop, ofertanții trebuie să fie tratați în mod egal pe întreaga durată a procedurii, ceea ce presupune obligația ca acele criterii și condiții care guvernează fiecare contract să facă obiectul unei publicități corespunzătoare din partea autorităților contractante (a se vedea în acest sens, privitor la contractele de achiziții publice de lucrări, Hotărârile citate anterior Beentjes, punctul 21, și SIAC Construction, punctul 34, precum și, privitor la contractele de achiziții publice de servicii, Hotărârea ATI EAC și Viaggi di Maio și alții, citată anterior, punctul 22).

41      Contrar îndoielilor exprimate de către instanța de trimitere, aceste constatări, pe de altă parte, nu se află în contradicție cu interpretarea articolului 36 alineatul (2) din Directiva 92/50 realizată de către Curte în cadrul Hotărârii ATI EAC și Viaggi di Maio și alții, citată anterior.

42      În cauza finalizată cu pronunțarea acestei hotărâri, atât criteriile de atribuire și coeficienții de ponderare ai acestora, cât și subcriteriile pentru aceste criterii de atribuire fuseseră, în realitate, determinate în prealabil și publicate în caietul de sarcini. Cu toate acestea, autoritatea contractantă în discuție a stabilit ex post, cu puțin timp înaintea deschiderii plicurilor, coeficienții de ponderare pentru subcriterii.

43      Curtea s‑a pronunțat în această hotărâre în sensul că articolul 36 alineatul (2) din Directiva 92/50 nu se opune unui astfel de mod de acțiune, cu condiția respectării unui număr de trei cerințe foarte precise, și anume ca această decizie:

–        să nu modifice criteriile de atribuire a contractului definite în caietul de sarcini sau în anunțul de participare;

–        să nu conțină elemente care, în cazul în care ar fi fost cunoscute la momentul pregătirii ofertelor, ar fi putut influența această pregătire și

–        să nu fi fost adoptată în considerarea unor elemente susceptibile să aibă un efect discriminatoriu în privința unuia dintre ofertanți (a se vedea în acest sens Hotărârea ATI EAC și Viaggi di Maio și alții, citată anterior, punctul 32).

44      În schimb, în privința acțiunii principale, trebuie să se constate faptul că, în anunțul de participare, comisia de atribuire a menționat numai criteriile de atribuire în sine și a determinat ex post, după prezentarea ofertelor și după deschiderea răspunsurilor la invitația de exprimare a interesului, atât coeficienții de ponderare, cât și subcriteriile pentru criteriile de atribuire. Or, în mod evident, aceasta nu răspunde obligației de publicitate prevăzute la articolul 36 alineatul (2) din Directiva 92/50, interpretat în lumina principiului egalității de tratament între operatorii economici și a obligației de transparență.

45      Având în vedere toate cele de mai sus, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 36 alineatul (2) din Directiva 92/50, interpretat în lumina principiului egalității de tratament între operatorii economici și a obligației de transparență ce decurge din acesta, se opune ca, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă să stabilească ulterior coeficienți de ponderare și subcriterii pentru criteriile de atribuire menționate în caietul de sarcini sau în anunțul de participare.

 Cu privire la cheltuielile de judecată

46      Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

Articolul 36 alineatul (2) din Directiva 92/50/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1997, interpretat în lumina principiului egalității de tratament între operatorii economici și a obligației de transparență ce decurge din acesta, se opune ca, în cadrul unei proceduri de atribuire, autoritatea contractantă să stabilească ulterior coeficienți de ponderare și subcriterii pentru criteriile de atribuire menționate în caietul de sarcini sau în anunțul de participare.

Semnături


* Limba de procedură: greaca.

Top