EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0714(03)

Publicarea unei modificări standard aprobate a caietului de sarcini al unei indicații geografice din sectorul băuturilor spirtoase, menționată la articolul 8 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/1235 al Comisiei 2023/C 249/09

PUB/2023/674

JO C 249, 14.7.2023, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 249/20


Publicarea unei modificări standard aprobate a caietului de sarcini al unei indicații geografice din sectorul băuturilor spirtoase, menționată la articolul 8 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2021/1235 al Comisiei

(2023/C 249/09)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2021/1235 al Comisiei (1).

„Pacharán Navarro”

Nr. UE: PGI-ES-01878-AM01

Transmisă la 30.1.2023

1.   Modificare

1.1.   Explicația faptului că modificarea (modificările) se încadrează în definiția modificării standard, astfel cum este prevăzută la articolul 31 din Regulamentul (UE) 2019/787

Este vorba despre modificări normale întrucât nu se încadrează în niciunul dintre tipurile prevăzute la articolul 31 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008.

1.2.   Descrierea și motivele modificării

1.   MODIFICĂRI ALE LIMITELOR DE ABSORBANȚĂ

Descriere

Se modifică secțiunea c) Descrierea băuturii spirtoase, subpunctul c2) Parametri de calitate. În această secțiune, se modifică valorile absorbanței utilizate pentru a evalua culoarea băuturii spirtoase.

Rezumat al motivelor pentru care este necesară modificarea

Valorile propuse reflectă mai bine caracteristica ce trebuie evaluată, consolidând calitatea produsului protejat și diferențiindu-l de altele care nu fac obiectul unor cerințe în acest sens:

în cazul băuturii pacharán o intensitate mai mare a culorii este sinonimă cu o calitate superioară; prin urmare se elimină valorile maxime ale absorbanței pentru lungimile de undă care definesc culoarea produsului protejat, deoarece acestea presupun o limitare a calității sale;

după cum se indică în descrierea sa, Pacharán Navarro are o „culoare grena cireșie, cu reflexii și/sau tonuri violete, de intensitate ridicată, foarte strălucitoare”, drept pentru care valoarea minimă a absorbanței pentru lungimea de undă de 520 nm (roșu) se mărește de la 0,40 la 0,50;

pentru a menține calitatea produsului, se adaugă evaluarea oxidării produsului prin intermediul tonalității (exprimată ca raport între absorbanța la 420/absorbanța la 520), stabilindu-se o limită maximă de 1,8.

Modificarea afectează documentul unic

2.   ACTUALIZAREA REFERINȚELOR JURIDICE

Descriere

Actualizarea caietului de sarcini ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentul (UE) 2019/787.

Rezumat al motivelor pentru care este necesară modificarea

În conformitate cu legislația în vigoare, în întreg documentul termenul „dosar tehnic” se actualizează și se înlocuiește cu termenul „caiet de sarcini”, iar trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, care a fost abrogat, se înlocuiesc cu trimiteri la Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019.

Secțiunea a) Denumirea și categoria: categoria băuturii spirtoase protejate este înlocuită și actualizată în conformitate cu categoriile definite în anexa I la actualul Regulamentul (UE) 2019/787, aflat în vigoare, devenind categoria 32.

Acest lucru nu implică nicio modificare a denumirii legale a categoriei, a definiției acesteia sau a produsului protejat. Se modifică numai numerotarea categoriei și trimiterea la regulamentul UE menționat.

Astfel, această secțiune este împărțită în două rubrici distincte: a) Denumire și b) Categorie, în conformitate cu structura stabilită la articolul 22 din Regulamentul (UE) 2019/787.

Secțiunea f) Legislație este actualizată pentru a face trimitere la Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019, aflat în vigoare.

Modificarea afectează documentul unic

2.   Document unic

2.1.   Denumire (denumiri)

Pacharán Navarro

2.2.   Categoria sau categoriile de băuturi spirtoase

32.

Băutură spirtoasă cu aromă de porumbe sau pacharán

2.3.   Țara (țările) solicitantă (solicitante)

Spania

2.4.   Limba de redactare a cererii

Spaniolă

2.5.   Descrierea băuturii spirtoase

Caracteristici fizice, chimice și organoleptice, precum și caracteristici specifice ale produsului în comparație cu alte băuturi spirtoase din aceeași categorie

„Pacharán Navarro” este o băutură spirtoasă de culoare roșie cu gust clar de porumbe, obținută prin macerarea porumbelor (Prunus spinosa L.) în alcool etilic de origine agricolă, cu adaos de zaharuri și uleiuri esențiale naturale de anason, având ca rezultat o tărie alcoolică finală cuprinsă între 25 % vol. și 30 % vol.

Parametri fizico-chimici:

Tărie alcoolică: între 25 % vol. și 30 % vol.

Zaharuri totale: între minimum 80 g/l și maximum 250 g/l, exprimate în zaharoză.

Parametri de calitate:

Culoare: Băutura pacharán are o culoare roșie grena cireșie, cu reflexii și/sau tonuri violete, de intensitate ridicată, foarte strălucitoare. Aceasta se evaluează prin determinarea absorbanței pe trei lungimi de undă în conformitate cu următoarele valori minime:

Absorbanța minimă pe lungimea de undă de 420 nm:

0,50.

Absorbanța minimă pe lungimea de undă de 520 nm:

0,50.

Absorbanța minimă pe lungimea de undă de 620 nm:

0,05.

Oxidare: tonalitatea este definită ca parametru de control și se exprimă ca raport între absorbanța la 420/absorbanța la 520:

 

Tonalitate: mai mică sau egală cu 1,80.

Aspect: trebuie să fie strălucitor, ceea ce este un semn de tinerețe și de limpezime. Se evaluează prin determinarea turbidității:

Turbiditate mai mică sau egală cu 10 NTU (unități de turbiditate nefelometrică).

2.6.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Aria geografică delimitată pentru producția de pacharán acoperită de indicația geografică „Pacharán Navarro” este limitată la teritoriul Comunității Autonome Navarra.

2.7.   Zonă NUTS

1.

ES2 — NORD-EST

2.

ES220 — Navarra

3.

ES22 — Comunitatea autonomă Navarra

2.8.   Metoda de obținere a băuturii spirtoase

Băutura pacharán care beneficiază de această indicație geografică se obține prin macerarea porumbelor în alcool de origine agricolă, cu adaos de zahăr și de uleiuri esențiale naturale de anason, înainte sau după macerare.

Perioada de macerare variază între minimum o lună și maximum opt luni.

Pentru fabricarea produsului „Pacharán Navarro” se utilizează între minimum 125 g și maximum 300 g de porumbe (Prunus spinosa L.) la un litru de produs finit.

Uleiurile esențiale naturale utilizate sunt exclusiv cele de Pimpinella anisum, L. (anason, cunoscut în aria de producție sub denumirile comune de anís verde, matalahúga, matalahúva, simiente sau hierba dulce) sau de Illicum verum L. (anason stelat, cunoscut sub denumirile comune de anís estrellado, badián sau badiana).

Alcoolul etilic de origine agricolă utilizat pentru fabricarea acestui produs trebuie să aibă o tărie alcoolică minimă în volume de 96 %, iar caracteristicile sale trebuie să respecte cerințele stabilite de legislația în vigoare. Pentru inițierea procesului de macerare, tăria alcoolică se reduce la o valoare cuprinsă între 26 % vol. și 60 % vol. prin adaos de apă potabilă.

După încheierea procesului de macerare, lichidul este decantat și apoi filtrat, după care procesul de producție continuă.

În cursul acestuia proces, tăria alcoolică este ajustată în funcție de produsul final dorit și trebuie să se încadreze, în faza finală, între 25 % vol. și 30 % vol..

Practici interzise:

Nu este permisă utilizarea altor ingrediente decât a celor enumerate mai sus, nici a aditivilor.

Nu este permisă reutilizarea întregii cantități de porumbe pentru o a 2-a macerare.

2.9.   Norme specifice de etichetare

2.9.1.   Ambalarea

Cu scopul de a menține calitatea produsului:

Produsul trebuie ambalat în același loc în care este fabricat.

Recipientele trebuie să fie sticle din sticlă sau ceramică, cu excepția recipientelor mai mici de 100 ml pentru care pot fi utilizate alte materiale de uz alimentar aprobate de Comunitatea Europeană.

Capacitatea maximă a recipientelor este de 3 litri.

Nu este permisă introducerea de porumbe sau de alte fructe în recipientele în care se comercializează „Pacharán Navarro”.

2.9.2.   Etichetare

Pe etichetele recipientelor trebuie să figureze, în mod obligatoriu:

indicația geografică „Pacharán Navarro”;

denumirea comercială și/sau numărul de înregistrare al producătorului.

Fiecare unitate de vânzare către consumatorul final (fiecare recipient) trebuie să poarte marca de conformitate a IG. „Pacharán Navarro”, care este o combinație între logoul mărcii – în care figurează mențiunea „Indicación Geográfica Pacharán Navarro” - și un număr de serie emis de organismul de control, care trebuie marcat în cursul procesului de etichetare.

2.10.   Descrierea legăturii dintre băutura spirtoasă și originea geografică, inclusiv, dacă este cazul, elementele specifice ale descrierii produsului sau ale metodei de producție care justifică legătura

Produsul este legat de aria geografică prin:

 

notorietatea denumirii băuturii spirtoase „pacharán”, căreia i se atribuie două origini etimologice posibile, ambele provenind din limba bască (limba autohtonă din aria geografică delimitată) și care, datorită reputației sale, a dat denumirea generică a băuturii spirtoase, mai întâi în Spania și, în prezent, în întreaga Europă;

tradiția istorică a producției și consumului în Navarra, cu referințe bibliografice din Evul Mediu până în prezent.

Această tradiție a producției a favorizat lansarea producției la scară industrială în prima jumătate a secolului al XIX-lea; în prezent există 3 întreprinderi care păstrează o tradiție ce datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea și alte 2 care și-au început activitatea în a doua jumătate a secolului respectiv.

Tradiția și reputația produsului au determinat Ministerului Agriculturii și Afacerilor Rurale al Guvernului din Navarra să îi acorde acestui produs mențiunea „Denominación Navarra de Calidad”, printr-o ordonanță regională (Orden Foral) din 22 iunie 1987. Ulterior, produsul a continuat să fie recunoscut ca produs de calitate în temeiul diferitelor norme naționale și europene [Regulamentul nr. 1576/89 al Consiliului, Regulamentul (CE) nr. 110/2008].

Există numeroase publicații care atestă reputația și legătura dintre pacharán și Navarra; cărți, manuale pentru restaurante, ghiduri turistice etc.

Porumbele, care îi conferă băuturii pacharán caracteristicile organoleptice, se obțin dintr-un arbust cu denumirea științifică de Prunus spinosa L., o plantă sălbatică înrudită cu cireșul și cu prunul. Porumbele se găsesc în întreaga Europă, dar sunt foarte răspândite în zona muntoasă a Navarrei.

Datorită tradiției locale de producție a băuturii pacharán, începând din 1987, a început activitatea de cultivare a acestei plante, Navarra fiind singura regiune din Europa în care aceste plante nu numai că se găsesc în natură, dar se și cultivă.

Link către caietul de sarcini al produsului

https://cutt.ly/Ssm5peS


(1)  JO L 270, 29.7.2021, p. 1.


Top