EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XX1201(01)

Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor, în numele Uniunii Europene, pentru o convenție a Consiliului Europei privind inteligența artificială, drepturile omului, democrația și statul de drept 2022/C 458/04 (Textul integral al avizului poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD https://edps.europa.eu)

OJ C 458, 1.12.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 458/4


Rezumatul avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor, în numele Uniunii Europene, pentru o convenție a Consiliului Europei privind inteligența artificială, drepturile omului, democrația și statul de drept

(2022/C 458/04)

(Textul integral al avizului poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD https://edps.europa.eu)

La 18 august 2022, Comisia Europeană a emis o recomandare de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor, în numele Uniunii Europene, pentru o convenție a Consiliului Europei privind inteligența artificială (IA), drepturile omului, democrația și statul de drept (denumită în continuare „convenția”), în temeiul articolul 218 din TFUE.

Având în vedere caracterul „transfrontalier” al inteligenței artificiale, AEPD salută obiectivul general urmărit de Consiliul Europei de a elabora primul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind inteligența artificială, bazat pe standardele Consiliului Europei privind drepturile omului, democrația și statul de drept. Prin urmare, AEPD sprijină deschiderea, în numele Uniunii, a negocierilor pentru convenție și salută rolul Uniunii în promovarea unei inteligențe artificiale fiabile, care să fie în concordanță cu valorile Uniunii.

AEPD ia act de faptul că obiectul convenției ar fi reglementat în UE prin propunerea de lege privind IA și recunoaște obiectivul Comisiei de a asigura compatibilitatea convenției cu propunerea de Lege privind IA, ținând seama de evoluțiile viitoare ale procesului legislativ. Cu toate acestea, AEPD consideră că această convenție reprezintă o oportunitate importantă de a completa propunerea de Lege privind IA prin consolidarea protecției drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor afectate de sistemele de IA și, prin urmare, susține că această convenție oferă garanții clare și solide pentru persoanele afectate de utilizarea sistemelor de IA.

Având în vedere cele de mai sus, AEPD face patru recomandări principale privind directivele de negociere:

obiectivele generale ale negocierii convenției ar trebui să acorde mai multă importanță garanțiilor și drepturilor care trebuie acordate persoanelor – și grupurilor de persoane – care sunt supuse sistemelor de IA, în conformitate cu scopul principal al Consiliului Europei și cu obiectivele acestuia;

ar trebui inclusă, într-o directivă specifică, o trimitere explicită la conformitatea convenției cu cadrul juridic existent al UE privind protecția datelor;

în conformitate cu abordarea bazată pe riscuri, ar trebui introdus obiectivul de a impune interzicerea sistemelor de IA care prezintă riscuri inacceptabile;

convenția ar trebui să promoveze adoptarea unei abordări de protecție a datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit în fiecare etapă a ciclului de viață al sistemelor de IA.

În plus, avizul oferă recomandări suplimentare privind includerea în convenție a unor garanții procedurale minime, precum și a unor cerințe minime privind transparența, o mai bună înțelegere și posibilitatea auditării, mecanismele de conformitate și control, privind cooperarea transfrontalieră dintre autoritățile competente care urmează să fie desemnate de părțile la convenție pentru supravegherea garanțiilor și a drepturilor care trebuie furnizate în conformitate cu convenția.

1.   INTRODUCERE

1.

La 18 august 2022, Comisia Europeană a emis o recomandare de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor, în numele Uniunii Europene, pentru o convenție a Consiliului Europei privind inteligența artificială (IA), drepturile omului, democrația și statul de drept (1), în temeiul articolul 218 din TFUE (denumită în continuare „recomandarea”).

2.

Obiectivul recomandării este de a autoriza deschiderea negocierilor, în numele Uniunii, pentru o viitoare convenție a Consiliului Europei privind IA, drepturile omului, democrația și statul de drept (denumită în continuare „convenția”), adoptarea directivelor de negociere și numirea Comisiei ca negociator al Uniunii (2).

3.

În expunerea de motive (3), Comisia subliniază că negocierile pentru convenție se referă la aspecte care sunt de competența exclusivă a Uniunii, inclusiv din cauza suprapunerii semnificative dintre „proiectul preliminar” al convenției difuzat de Comisia pentru inteligența artificială (ACI) din cadrul Consiliului Europei, pe de o parte, și propunerea Comisiei de regulament privind IA („propunerea de Lege privind inteligența artificială”) (4), pe de altă parte, în ceea ce privește domeniul de aplicare și conținutul acestora (5).

4.

Expunerea de motive (6) din recomandare subliniază că „proiectul preliminar” propune includerea următoarelor dispoziții:

scopul și domeniul de aplicare al convenției (convenției-cadru);

definiții pentru sistemul de IA, ciclul de viață al IA, furnizorul de IA, utilizatorul de IA și „persoana vizată de IA”;

anumite principii fundamentale, inclusiv garanții procedurale și drepturi pentru persoanele vizate de IA, care ar urma să se aplice tuturor sistemelor de IA, indiferent de nivelul lor de risc;

măsuri suplimentare pentru sectorul public, precum și pentru sistemele de IA care prezintă niveluri de risc „inacceptabile” și „semnificative”, identificate pe baza unei metodologii de evaluare a riscurilor și a impactului (care urmează să fie stabilită ulterior într-o anexă la convenție);

un mecanism pentru acțiunile subsecvente și de cooperare între părți;

dispoziții finale, inclusiv posibilitatea ca statele membre ale UE să aplice dreptul UE în relațiile lor reciproce în domeniile reglementate de convenție și posibilitatea ca Uniunea să adere la convenție.

5.

Recomandarea subliniază, la considerentele 6 și 7, că încheierea convenției poate afecta normele existente și viitoare ale Uniunii. Pentru a proteja integritatea dreptului Uniunii și a asigura coerența dintre normele de drept internațional și dreptul Uniunii, este necesară autorizarea Comisiei să negocieze convenția în numele Uniunii.

6.

Prezentul aviz al AEPD este emis ca răspuns la consultarea Comisiei Europene din 18 august 2022, în temeiul articolului 42 alineatul (1) din RPDUE (7). AEPD salută trimiterea la această consultare la considerentul 8 din recomandare.

8.   CONCLUZII

49.

Având în vedere cele de mai sus, AEPD formulează următoarele recomandări:

(1)

acordarea unei importanțe sporite obiectivului de „a asigura un nivel ridicat de protecție a drepturilor omului și de conservare a valorilor europene”, în conformitate cu natura și mandatul Consiliului Europei;

(2)

eliminarea cuvântului „inclusiv” după „legislația UE privind piața unică și alte domenii de drept” din directivele 5 și 11, pentru a reflecta mai bine interacțiunea dintre principiile generale și drepturile fundamentale, pe de o parte, și legislația secundară (legislația UE privind piața unică și alte domenii de drept), pe de altă parte;

(3)

adăugarea unei directive specifice care să reamintească necesitatea de a găsi un echilibru adecvat între interesul public și interesele persoanelor vizate de sistemele de IA, pentru a asigura respectarea deplină a dreptului la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, precum și a altor drepturi fundamentale în cauză, în special dreptul la prezumția de nevinovăție și la un proces echitabil, dreptul la o bună administrare și principiul nediscriminării;

(4)

precizarea într-o directivă că această convenție ar trebui să prevadă anumite garanții și drepturi procedurale minime pentru persoanele afectate de utilizarea sistemelor de IA;

(5)

precizarea într-o directivă că această convenție ar trebui să prevadă cerințe minime privind transparența, o mai bună înțelegere și posibilitatea auditării sistemelor de IA;

(6)

includerea unei precizări în directiva 14 conform căreia riscurile pentru societate/grup pe care le prezintă sistemele de IA trebuie, de asemenea, evaluate și atenuate;

(7)

specificarea în directivele de negociere că ar trebui interzise sistemele de IA care prezintă riscuri inacceptabile și furnizarea unei liste orientative a acestor sisteme de IA;

(8)

includerea unei directive de negociere conform căreia convenția ar trebui să promoveze adoptarea unei abordări a protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit în fiecare etapă a ciclului de viață al sistemelor de IA;

(9)

precizarea conținutului directivei 17 după cum urmează:

pentru IA cu grad mare de risc, trebuie efectuată o evaluare ex ante a conformității de către o parte terță;

sistemele de IA cu grad mare de risc ar trebui să facă obiectul unei noi proceduri de evaluare a conformității ori de câte ori are loc o modificare semnificativă;

precizarea obiectului și efectului juridic al certificărilor;

precizarea faptului că standardele tehnice, pe de o parte, pot avea un impact pozitiv asupra armonizării produselor și serviciilor, iar pe de altă parte, rolul lor este de a furniza specificații tehnice ale normelor deja stabilite prin lege.

(10)

includerea unei directive în temeiul căreia convenția ar trebui să prevadă că autorităților de supraveghere competente trebuie să li se atribuie competențe adecvate de investigare și de asigurare a respectării legii;

(11)

adăugarea unei directive de negociere în temeiul căreia convenția să faciliteze și să încurajeze cooperarea transfrontalieră între autoritățile competente.

Bruxelles, 13 octombrie 2022.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2022) 414 final.

(2)  COM(2022) 414 final, p. 3.

(3)  COM(2022) 414 final, p. 5.

(4)  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Legea privind inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii, COM(2021) 206 final.

(5)  Vezi și considerentul 5 din recomandare.

(6)  COM(2022) 414 final p. 2 și 3.

(7)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


Top