EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0595

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027

COM/2022/595 final

Bruxelles, 9.11.2022

COM(2022) 595 final

2022/0369(APP)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Prezenta Propunere de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 1 este prezentată împreună cu Propunerea de regulament de instituire a unui instrument de acordare de sprijin Ucrainei 2 și cu Propunerea de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 3 în ceea ce privește stabilirea unei strategii de finanțare diversificate ca metodă generală de împrumut.

În urma invaziei neprovocate și nejustificate a Ucrainei de către Rusia, Uniunea a oferit un sprijin semnificativ Ucrainei pentru a-și consolida reziliența, furnizând asistență umanitară, ajutor militar și alte tipuri de sprijin. Ucraina va avea nevoie de asistență continuă pentru a susține funcționarea statului.

Asistența macrofinanciară (AMF) acordată Ucrainei de către Uniune până acum a fost generoasă și eficace, dar a fost acordată ad-hoc, acoperind câteva luni odată, și a necesitat un efort semnificativ de constituire de provizioane din bugetul Uniunii și din garanțiile naționale în fiecare rundă de finanțare. Experiența cu asistența macrofinanciară (AMF) sub formă de împrumuturi acordate Ucrainei a evidențiat constrângerile legate de finanțarea provizionării pentru noile programe de împrumut în limitele plafoanelor cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027. Recurgerea la garanțiile statelor membre pentru a completa resursele bugetare a prezentat numeroase dezavantaje operaționale și financiare. Abordarea fragmentată care a trebuit să fie aplicată pentru împrumuturile AMF recente acordate Ucrainei nu mai este sustenabilă, având în vedere situația actuală. Bugetul Uniunii trebuie să fie dotat cu o soluție structurală pentru a asigura un sprijin financiar continuu pentru Ucraina.

Modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 va extinde și în cazul împrumuturilor acordate Ucrainei acoperirea bugetară aplicată în prezent împrumuturilor acordate statelor membre, acoperire disponibilă pentru exercițiile financiare 2023 și 2024 care se referă la asistența financiară pentru care se adoptă, în anii respectivi, o decizie de autorizare a plății împrumuturilor. În consecință, dacă Uniunea trebuie să își onoreze obligațiile de rambursare din resursele bugetului Uniunii – în cazul în care un stat beneficiar (un stat membru sau Ucraina pentru asistența financiară disponibilă pentru exercițiile financiare 2023 și 2024) nu efectuează plata la timp – sumele necesare vor fi mobilizate peste plafoanele din CFM până la limitele plafonului aferent resurselor proprii (din așa-numita „marjă de manevră”).

Modificarea corespunzătoare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 prevede că împrumuturile sunt organizate pe baza strategiei de finanțare diversificate. Grație strategiei de finanțare diversificate, deficitele temporare de lichidități care apar ar putea fi acoperite prin recurgerea la rezerva de lichidități pe care se întemeiază această soluție. Combinația dintre strategia de finanțare diversificată și alinierea acoperirii bugetare a împrumuturilor acordate Ucrainei pentru asistența financiară disponibilă pentru exercițiile financiare 2023 și 2024 cu cea a statelor membre în Regulamentul privind CFM asigură, prin urmare, un cadru solid, flexibil și eficient pentru asistența financiară acordată Ucrainei. Cele două modificări vor permite instituirea unei soluții de finanțare structurate pentru ca UE să acorde în continuare sprijin Ucrainei, astfel cum s-a propus în Regulamentul de instituire a unui instrument de acordare de sprijin Ucrainei.

Acoperirea bugetară din marja de manevră ar trebui să se aplice numai noii asistențe financiare acordate Ucrainei, care este disponibilă pentru exercițiile financiare 2023 și 2024 și care a fost autorizată în conformitate cu articolul 220 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

Pentru a permite acordarea unui sprijin rapid și eficient Ucrainei, se propune ca prezenta propunere specifică de modificare punctuală a Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 să fie tratată ca o propunere de sine stătătoare, separată de propunerea din 22 decembrie 2021 [COM(2021)569].

2.ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Temeiul juridic

Articolul 312 din TFUE constituie temeiul juridic pentru adoptarea cadrului financiar multianual.

Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)

Inițiativa se înscrie într-un domeniu de politică în care UE are competențe exclusive (în temeiul articolului 312 din TFUE). În consecință, principiul subsidiarității nu se aplică.

Proporționalitatea

Modificările sunt proporționale cu nevoia stringentă de a institui un instrument care să ofere sprijin Ucrainei, care poate fi implementat numai după ce acoperirea bugetară aplicată în prezent împrumuturilor acordate statelor membre peste plafoanele din CFM până la limitele plafonului aferent resurselor proprii va fi extinsă și la Ucraina pentru asistența financiară disponibilă pentru exercițiile financiare 2023 și 2024.

   Explicații detaliate cu privire la dispozițiile specifice ale propunerii

În temeiul dispozițiilor articolului 2 alineatul (3) aflate în vigoare din Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093, cuantumurile necesare pentru onorarea obligațiilor de rambursare ale Uniunii în cadrul operațiunilor de împrumut și de credit în cazul în care Uniunea nu primește de la statul membru beneficiar plata la timp (și anume, mobilizarea unei garanții pentru asistență financiară acordată statelor membre) ar fi mobilizate peste plafoanele din CFM. Această dispoziție a fost introdusă pentru prima dată la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului 4 de stabilire a CFM pentru perioada 2014-2020.

Cuantumul mobilizat nu poate antrena depășirea limitelor plafonului aferent resurselor proprii. Dispoziția care extinde acoperirea bugetară de la marja de manevră la garanția pentru asistența financiară acordată Ucrainei este, prin urmare, compatibilă cu articolul 312 alineatele (1) și (3) din TFUE, în temeiul căruia CFM „vizează asigurarea evoluției ordonate a cheltuielilor Uniunii în limita resurselor proprii” și „prevede orice alte dispoziții utile bunei desfășurări a procedurii bugetare anuale”.

3.IMPLICAȚII BUGETARE

Prin extinderea mobilizării unei garanții pentru asistență financiară peste plafoanele din CFM pentru Ucraina vizând asistența financiară disponibilă pentru exercițiile financiare 2023 și 2024, în plus față de asistența financiară acordată statelor membre ale UE, propunerea va permite o utilizare mai eficientă a resurselor bugetare din cadrul plafoanelor CFM. Posibilitatea de a mobiliza garanția peste plafoanele din CFM ar oferi o acoperire completă a asistenței financiare pentru Ucraina disponibile pentru exercițiile financiare 2023 și 2024, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Propunerea nu are niciun impact asupra cheltuielilor aferente CFM 2021-2027.

2022/0369 (APP)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 312,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European 5 ,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)În urma agresiunii neprovocate și nejustificate a Rusiei, Uniunea a sprijinit Ucraina printr-o serie de măsuri financiare. Sprijinul a fost acordat ad-hoc pentru o perioadă limitată de timp și necesită un efort semnificativ de constituire de provizioane din bugetul Uniunii și din garanțiile naționale.

(2)Ucraina va avea nevoie de asistență continuă pentru a susține funcționarea statului. Se așteaptă ca Uniunea să contribuie, împreună cu alți parteneri internaționali, la acoperirea acestor nevoi urgente. În acest scop, Uniunea a adoptat un nou instrument în temeiul Regulamentului (UE) [XXX] al Parlamentului European și al Consiliului 6 . În conformitate cu acest instrument, o mare parte din asistența financiară preconizată urmează să fie furnizată sub formă de împrumuturi.

(3)În contextul unei instabilități externe accentuate, este oportun să se prevadă o soluție de finanțare structurată pentru exercițiile financiare 2023 și 2024, astfel încât să se asigure continuarea sprijinului financiar pentru Ucraina.

(4)Prin urmare, este oportun să se permită Uniunii să furnizeze resursele bugetare necesare într-un mod sustenabil și solid. Acest lucru ar trebui realizat prin extinderea mecanismului existent sub forma unei garanții de la bugetul Uniunii pentru a acoperi asistența financiară disponibilă pentru Ucraina în exercițiile financiare 2023 și 2024. Prin acest mecanism ar urma să se mobilizeze până la 100 % din cuantumurile aferente datoriilor financiare necesare pentru a onora obligațiile de rambursare ale Uniunii în cadrul operațiunilor de împrumut și de credit în cazul în care Uniunea nu primește la timp din partea țării beneficiare plata scadentă.

(5)Ar trebui să fie posibilă mobilizarea creditelor necesare în bugetul Uniunii peste plafoanele aferente cadrului financiar multianual pentru statele membre, precum și pentru asistența financiară destinată Ucrainei, care este disponibilă pentru exercițiile financiare 2023 și 2024. Această posibilitate nu ar trebui să aducă atingere obligației de a respecta plafonul resurselor proprii prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului 7 .

(6)Prezentul regulament ar trebui să se aplice numai programelor de asistență financiară destinate Ucrainei disponibile pentru exercițiile financiare 2023 și 2024.

(7)Având în vedere urgența impusă de circumstanțele excepționale cauzate de războiul de agresiune neprovocat și nejustificat al Rusiei, se consideră oportun să se invoce excepția de la termenul de opt săptămâni prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(8)Având în vedere situația actuală din Ucraina, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9)Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2020/2093, se adaugă următorul paragraf:

„În cazul în care este necesar să se mobilizeze o garanție pentru asistența financiară acordată Ucrainei, care este disponibilă pentru exercițiile financiare 2023 și 2024 și care a fost autorizată în conformitate cu articolul 220 alineatul (1) din Regulamentul financiar, cuantumul necesar se mobilizează peste plafoanele din CFM.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele

(1)    Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, JO L 433I, 22.12.2020, p. 11.
(2)    Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de acordare de sprijin Ucrainei (asistență macrofinanciară +), COM(2022)597.
(3)    Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(4)    Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(5)    JO C […], […], p. […].
(6)    JO […], […], p. […].
(7)    Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom (JO L 424, 15.12.2020, p. 1).
Top