EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0471

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al insulelor Feroe, pe de altă parte, cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt CE-Insulele Feroe

COM/2022/471 final

Bruxelles, 21.9.2022

COM(2022) 471 final

2022/0285(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al insulelor Feroe, pe de altă parte, cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt CE-Insulele Feroe


EXPUNERE DE MOTIVE

1.Obiectul propunerii

Prezenta propunere se referă la o decizie a Consiliului de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte 1 (denumit în continuare „acordul”). Ea se referă în special la articolul 31 alineatul (3) din acord, care prevede că Comitetul mixt își adoptă propriul regulament de procedură.

2.Contextul propunerii

2.1.Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte

Acordul își propune:

să promoveze, prin dezvoltarea comerțului reciproc, dezvoltarea armonioasă a relațiilor economice dintre Uniunea Europeană („UE”) și insulele Feroe și să favorizeze astfel în UE și în insulele Feroe progresul activității economice, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, creșterea productivității și stabilitatea financiară;

să ofere condiții de concurență echitabile pentru comerțul dintre părțile contractante;

să contribuie în acest mod, prin eliminarea barierelor în calea comerțului, la dezvoltarea armonioasă și expansiunea comerțului mondial 2 .

Acordul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1997.

2.2.Comitetul mixt

Comitetul mixt CE-Insulele Feroe (denumit în continuare „Comitetul mixt”), instituit în temeiul articolului 31 alineatul (1) din acord, este responsabil de administrarea acordului, de punerea în aplicare corespunzătoare a acestuia, de formularea de recomandări și de luarea deciziilor privind relațiile comerciale dintre UE și Insulele Feroe. În conformitate cu articolul 31 alineatul (3) din acord, Comitetul mixt este, de asemenea, responsabil de adoptarea propriului regulament de procedură.

2.3.Actul avut în vedere de comitetul mixt

În prezent, Comitetul mixt funcționează pe baza unui regulament de procedură care nu mai este de actualitate, fiind anterior intrării în vigoare a acordului. Prin urmare, Comitetul mixt urmează să adopte prin procedură scrisă o decizie de stabilire a regulamentului său de procedură („actul avut în vedere”) în al treilea trimestru al anului 2022.

Scopul actului avut în vedere este de a stabili regulamentul de procedură pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a administrării acordului și pentru a respecta obligația prevăzută la articolul 31 alineatul (3) din acord.

3.Poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii

Propunerea de decizie a Consiliului stabilește poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt.

Această poziție se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului mixt care este anexat la proiectul de decizie a Consiliului. La rândul său, proiectul de regulament de procedură al Comitetului mixt este anexat la proiectul de decizie a Comitetului mixt. Proiectul de regulament de procedură conține rolul și denumirea Comitetului mixt, componența și președintele acestuia, secretariatul, organizarea reuniunilor, componența delegațiilor, ordinea de zi a reuniunilor, invitarea experților, procesele-verbale, deciziile și recomandările, transparența, limbile de lucru, cheltuielile, grupurile de lucru și modificările regulamentului de procedură.

4.Temei juridic

4.1.Temeiul juridic procedural

4.1.1.Principii

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede posibilitatea adoptării unor decizii „de stabilire a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului.”

4.1.2.Aplicarea la cazul în discuție

Comitetul mixt este un organism înființat printr-un acord, și anume Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte. Actul pe care comitetul mixt este invitat să îl adopte este un act cu efecte juridice. Actul avut în vedere va avea caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, în conformitate cu articolul 31 din acord.

Actul avut în vedere nu completează și nici nu schimbă cadrul instituțional al acordului.

Prin urmare, temeiul juridic procedural al deciziei propuse este articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

4.2.Temeiul juridic material

4.2.1.Principii

Temeiul juridic material al unei decizii adoptate în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE depinde în primul rând de obiectivul și de conținutul actului avut în vedere cu privire la care se adoptă o poziție în numele Uniunii. În cazul în care actul avut în vedere urmărește două obiective sau include două elemente, iar unul dintre aceste obiective sau elemente poate fi identificat ca fiind obiectivul sau elementul principal, iar celălalt obiectiv sau element are mai degrabă un caracter accesoriu, decizia adoptată în temeiul articolului 218 alineatul (9) din TFUE trebuie să se întemeieze pe un singur temei juridic material, respectiv cel impus de obiectivul sau de elementul principal sau predominant.

4.2.2.Aplicarea la cazul în discuție

Obiectivul și conținutul actului avut în vedere se referă exclusiv la politica comercială comună.

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 207 alineatul (4) primul paragraf din TFUE.

4.3.Concluzie

Temeiul juridic al deciziei propuse trebuie să fie articolul 207 alineatul (4) coroborat cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

5.Publicarea actului avut în vedere

Întrucât actul Comitetului mixt va completa cadrul juridic al acordului, este necesar ca aceasta să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene după adoptarea sa.

2022/0285 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al insulelor Feroe, pe de altă parte, cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt CE-Insulele Feroe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Acordul dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia 97/126/CE a Consiliului 3 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1997.

(2)Articolul 31 alineatele (1) și (2) din acord instituie un Comitet mixt care, printre altele, trebuie să asigure punerea în aplicare corespunzătoare a acordului.

(3)Conform articolului 31 alineatul (3) din acord, Comitetul mixt își adoptă propriul regulament de procedură.

(4)Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul comitetului mixt cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al comitetului mixt, întrucât regulamentul de procedură va fi obligatoriu pentru Uniune,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al comitetului mixt este de a sprijini adoptarea proiectului de decizie a Comitetului mixt atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia Comitetului mixt se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Comisiei.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    JO L 53, 22.2.1997, p. 2.
(2)    Articolul 1 din acord.
(3)    Decizia 97/126/CE a Consiliului din 6 decembrie 1996 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte (JO L 53, 22.2.1997, p. 1).
Top

Bruxelles, 21.9.2022

COM(2022) 471 final

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie a Consiliului

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al insulelor Feroe, pe de altă parte, cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului mixt CE-Insulele FeroeANEXĂ

PROIECT 
DECIZIA NR. 1/2022 A COMITETULUI MIXT CE-INSULELE FEROE

din xx xx 2022

de adoptare a regulamentului său de procedură

COMITETUL MIXT CE-INSULELE FEROE,

având în vedere Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte 1 , în special articolul 31 alineatul (3),

întrucât:

(1)Articolul 31 alineatele (1) și (2) din Acordul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) instituie un Comitet mixt care, printre altele, este responsabil cu asigurarea punerii în aplicare corespunzătoare a acordului.

(2)În temeiul articolului 31 alineatul (3) din acord, Comitetul mixt își stabilește propriul regulament de procedură.

(3)Prin urmare, regulamentul de procedură anexat la prezenta decizie ar trebui adoptat pentru a reglementa funcționarea Comitetului mixt.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:


Articolul 1

Se adoptă regulamentul de procedură al Comitetului mixt, astfel cum este prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, xx xx 2022

   Pentru Comitetul mixt

   Președintele

   Marco Düerkop

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI MIXT CE-INSULELE FEROE

Înființat prin articolul 31 alineatul (1) din acordul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte

ARTICOLUL 1

Rolul și denumirea Comitetului mixt

1.Comitetul înființat în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Acordul între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și guvernul Danemarcei și guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), este responsabil de toate aspectele menționate la articolul 31 din acord.

2.Comitetul menționat anterior este menționat în documentele Comitetului, inclusiv decizii și recomandări, drept Comitetul mixt CE-Insulele Feroe (denumit în continuare „Comitetul mixt”).

ARTICOLUL 2

Componența și președintele

1.În temeiul articolului 32 din acord, Comitetul mixt este compus din reprezentanți ai Uniunii Europene și ai guvernului Insulelor Feroe la nivel de înalți funcționari sau din persoanele desemnate de aceștia.

2.Fiecare parte deține, la rândul său, președinția Comitetului mixt. Partea care deține președinția este reprezentată de un înalt funcționar, care este președintele Comitetului mixt. Se consideră că președintele este autorizat să reprezinte partea care deține președinția până la data la care partea respectivă a notificat celeilalte părți un nou președinte.

3.În aplicarea alineatului (2), președinția se transferă de la o parte la alta la începutul fiecărui an calendaristic și are o durată de un an. Prima președinție începe la data adoptării prezentului regulament de procedură și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

4.Părțile se asigură că partea care deține președinția Comitetului mixt este, de asemenea, partea care organizează Comitetul mixt anual în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament de procedură în anul în care este deținută președinția.

ARTICOLUL 3

Secretariatul

1.Un funcționar al Comisiei Europene și al Insulelor Feroe îndeplinesc împreună funcția de secretar al Comitetului mixt.

2.Fiecare parte notifică celeilalte părți numele, funcția și datele de contact ale funcționarului care îndeplinește funcția de membru al secretariatului Comitetului mixt pentru partea respectivă. Se consideră că acest funcționar continuă să acționeze în calitate de membru al secretariatului pentru partea în cauză până la data la care partea a notificat celeilalte părți un nou membru.

ARTICOLUL 4

Reuniuni

1.Comitetul mixt se reunește o dată pe an pentru a reexamina funcționarea generală a prezentului acord, cu excepția cazului în care președintele și reprezentantul celeilalte părți a Comitetului mixt prevăd altfel. Comitetul mixt se reunește, de asemenea, ori de câte ori circumstanțe speciale impun acest lucru sau, în cazuri urgente, la cererea oricăreia dintre părți.

2.Reuniunile se desfășoară la o dată și oră convenite, alternativ la Bruxelles și la Tórshavn, cu excepția cazului în care președintele și reprezentantul celeilalte părți a Comitetului mixt decid altfel.

3.Reuniunile sunt convocate de către președinte.

4.O reuniune poate avea loc în prezența participanților, prin videoconferință sau prin orice alt mijloc.

ARTICOLUL 5

Delegații

Într-un termen rezonabil înaintea unei reuniuni, funcționarul care îndeplinește funcția de secretar al Comitetului mixt pentru fiecare parte informează funcționarul care îndeplinește funcția de secretar al celeilalte părți cu privire la componența prevăzută a delegațiilor Uniunii Europene și, respectiv, ale Insulelor Feroe. Listele specifică numele și funcția fiecărui membru al delegației.

ARTICOLUL 6

Ordinea de zi a reuniunilor

1.Cu cel puțin 14 zile înainte de o reuniune, secretarul Comitetului mixt întocmește o ordine de zi provizorie pentru reuniune, pe baza unei propuneri prezentate de partea care găzduiește reuniunea, stabilind și un termen în care cealaltă parte să formuleze observații.

2.Comitetul mixt adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni. Rubricile care nu apar pe ordinea de zi provizorie pot fi înscrise pe ordinea de zi prin consens.

ARTICOLUL 7

Invitarea experților

Părțile Comitetului mixt pot, de comun acord, invita experți (și anume funcționari neguvernamentali) să participe la reuniunile Comitetului mixt pentru a oferi informații cu privire la subiecte specifice și numai pentru părțile reuniunii în care sunt discutate astfel de subiecte specifice.

ARTICOLUL 8

Proces-verbal

1.Proiectul de proces-verbal al fiecărei reuniuni este redactat de către funcționarul care acționează în calitate de membru în secretariatul părții care găzduiește reuniunea, în termen de 15 zile de la încheierea reuniunii, cu excepția cazului în care președintele și reprezentantul celeilalte părți a Comitetului mixt decid altfel. Proiectul de proces-verbal se transmite membrului secretariatului celeilalte părți pentru observații.

2.În cazul în care prezentele norme se aplică reuniunilor subcomitetelor, procesul-verbal al reuniunii subcomitetului se pune la dispoziție pentru orice reuniuni ulterioare ale Comitetului mixt.

3.Procesul-verbal rezumă, ca o regulă generală, fiecare punct de pe ordinea de zi, specificând, dacă este cazul:

(a)toate documentele prezentate Comitetului mixt;

(b)orice declarație a cărei înscriere în procesul-verbal a fost solicitată de către reprezentantul părților Comitetului mixt; și

(c)deciziile luate, recomandările făcute, declarațiile convenite și concluziile adoptate cu privire la puncte specifice.

4.Procesul-verbal include o listă a tuturor deciziilor Comitetului mixt adoptate prin procedură scrisă în temeiul articolului 9 alineatul (2) de la ultima reuniune a Comitetului mixt.

5.O anexă la procesul-verbal include, de asemenea, o listă cu numele și funcțiile tuturor persoanelor care au participat la reuniunea Comitetului mixt.

6.Secretarul modifică proiectul de proces-verbal pe baza observațiilor primite, iar proiectul de proces-verbal astfel revizuit este aprobat de părți în termen de 30 de zile de la data reuniunii, sau până la orice altă dată convenită de către părți. După ce a fost aprobat, secretariatul redactează două exemplare originale ale procesului-verbal și fiecare dintre părți primește un exemplar al acestuia.

ARTICOLUL 9

Decizii și recomandări

1.Comitetul mixt poate adopta decizii și recomandări cu privire la toate domeniile în care acordul prevede acest lucru. Comitetul mixt adoptă decizii și recomandări prin consens, astfel cum se prevede la articolul 31 alineatul (1) și la articolul 32 alineatul (2) din acord.

2.Între reuniuni, Comitetul mixt poate adopta decizii sau recomandări prin procedură scrisă.

3.Textul unui proiect de decizie sau de recomandare este prezentat în scris de către membrul secretariatului părții care formulează propunerea membrului secretariatului celeilalte părți în limba de lucru a Comitetului mixt. Cealaltă parte are la dispoziție o lună sau orice perioadă mai lungă de timp specificată de partea care înaintează propunerea pentru a-și exprima acordul în ceea ce privește proiectul de decizie sau de recomandare. În cazul în care cealaltă parte nu își exprimă acordul, propunerea de decizie sau de recomandare este discutată și poate fi adoptată la următoare reuniune a Comitetului mixt. Proiectele de decizii sau de recomandări se consideră adoptate de îndată ce cealaltă parte își exprimă acordul și se înregistrează în procesul-verbal al reuniunii Comitetului mixt în temeiul articolului 8 alineatul (3).

4.În cazul în care Comitetul mixt este împuternicit în temeiul acordului să adopte decizii sau recomandări, astfel de acte poartă titlul de „decizie” sau, respectiv, „recomandare”. Secretariatul Comitetului mixt atribuie fiecărei decizii sau recomandări un număr de ordine progresiv, menționează data adoptării și oferă o descriere a subiectului lor. Fiecare decizie și recomandare prevede data intrării sale în vigoare.

5.Deciziile și recomandările adoptate de Comitetul mixt se întocmesc în două exemplare, sunt autentificate de către părți și un exemplar din fiecare este transmis fiecărei părți.

ARTICOLUL 10

Transparența

1.Părțile pot decide să se reunească în public.

2.Fiecare dintre părți poate decide cu privire la publicarea deciziilor și recomandărilor Comitetului mixt în propriul jurnal oficial sau online.

3.Toate documentele prezentate de o parte ar trebui considerate confidențiale, cu excepția cazului în care președintele și reprezentantul celeilalte părți a Comitetului mixt decid altfel.

4.Ordinile de zi provizorii ale reuniunilor sunt făcute publice înainte de reuniunea Comitetului mixt. Procesele-verbale ale reuniunilor sunt făcute publice în urma aprobării acestora în conformitate cu articolul 8.

5.Publicarea documentelor menționate la alineatele (2) - (4) se efectuează în conformitate cu normele aplicabile în materie de protecție a datelor ale fiecărei părți.

ARTICOLUL 11

Regimul lingvistic

1.Limba de lucru a Comitetului mixt este engleza.

2.Comitetul mixt adoptă decizii privind modificarea sau interpretarea acordului în limbile textelor autentice ale acordului. Toate celelalte decizii ale Comitetului mixt, inclusiv cea prin care este adoptat prezentul regulament de procedură, sunt adoptate în limba de lucru menționată la alineatul (1).

3.Fiecare parte răspunde de traducerea deciziilor și a altor documente în limba (limbile) sa (sale) oficială (oficiale), dacă acest lucru este necesar în temeiul prezentului articol, și acoperă cheltuielile aferente unor astfel de traduceri.

ARTICOLUL 12

Cheltuieli

1.Fiecare parte suportă toate cheltuielile rezultate în urma participării sale la reuniunile Comitetului mixt, în special în ceea ce privește cheltuielile cu personalul, cheltuielile de deplasare și diurnele, cât și cheltuielile legate de videoconferințe sau teleconferințe, cheltuielile poștale și de telecomunicații.

2.Cheltuielile legate de organizarea reuniunilor și de reproducerea documentelor sunt suportate de partea care găzduiește reuniunea.

3.Cheltuielile legate de furnizarea de servicii de interpretariat din și în limbile de lucru ale Comitetului mixt în cadrul reuniunilor sunt suportate de partea care găzduiește reuniunea.

ARTICOLUL 13

Grupurile de lucru

1.Pentru exercitarea cu eficacitate a competențelor sale, Comitetul mixt poate constitui în subordinea sa grupuri de lucru însărcinate cu tratarea unor subiecte specifice ce decurg din acord. În acest scop, Comitetul mixt stabilește componența și sarcinile acestor grupuri de lucru.

2.În temeiul articolului 33 alineatul (3) din acord, Comitetul mixt supraveghează activitatea tuturor grupurilor de lucru instituite în temeiul acordului.

3.Comitetul mixt este informat în scris despre punctele de contact desemnate de grupurile de lucru din cadrul acordului. Întreaga corespondență, toate documentele și comunicările relevante între punctele de contact ale fiecărui grup de lucru privind punerea în aplicare a acordului se transmit simultan secretariatului Comitetului mixt.

4.Grupurile de lucru raportează Comitetului mixt cu privire la rezultatele și concluziile fiecăreia dintre reuniunile lor.

5.Prezentul regulament de procedură se aplică mutatis mutandis grupurilor de lucru instituite în temeiul acordului.

ARTICOLUL 14

Modificarea Regulamentului de procedură

Prezentul regulament de procedură poate fi modificat în scris printr-o decizie a Comitetului mixt, în conformitate cu articolul 9.

(1)    JO L 53, 22.2.1997, p. 2.
Top