EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022BP1798

Rezoluția (UE) 2022/1798 a Parlamentului European din 4 mai 2022 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) aferent exercițiului financiar 2020

OJ L 258, 5.10.2022, p. 385–389 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2022/1798/oj

5.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/385


REZOLUȚIA (UE) 2022/1798 A PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 4 mai 2022

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) aferent exercițiului financiar 2020

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) aferent exercițiului financiar 2020,

având în vedere articolul 100 și anexa V la regulamentul său de procedură,

având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0102/2022),

A.

întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale (1), bugetul definitiv al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (denumită în continuare „agenția”) aferent exercițiului financiar 2020 a fost de 41 700 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 7,05 % față de 2019; întrucât bugetul agenției provine aproape exclusiv de la bugetul Uniunii;

B.

întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale agenției pentru exercițiul financiar 2020 (denumit în continuare „raportul Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) declară că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.

ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2020 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,99 %, ceea ce reprezintă o creștere de 0,11 % față de exercițiul 2019; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 58,07 %, ceea ce reprezintă o scădere de 5,54 % față de 2019;

Performanța

2.

subliniază rolul esențial pe care îl are agenția în sprijinirea și coordonarea activității autorităților judiciare naționale în ceea ce privește investigarea și urmărirea penală a criminalității transfrontaliere organizate grave;

3.

evidențiază creșterea constantă a numărului total de cazuri sprijinite de agenție în ultimii cinci ani și subliniază că recent s-a observat o tendință ca agenția să fie sesizată pentru cazuri din ce în ce mai complexe, care necesită sprijin pe perioade mai îndelungate de timp;

4.

salută faptul că agenția a lansat un grup de reflecție al procurorilor și al judecătorilor de instrucție pentru combaterea introducerii ilegale de migranți, care reunește specialiști în domeniu și toți actorii din lanțul securității și justiției penale pentru a intensifica lupta împotriva introducerii ilegale de migranți;

5.

salută continuarea cooperării operaționale cu Frontex; își exprimă satisfacția cu privire la negocierea unui acord de lucru care să reglementeze relațiile viitoare dintre Frontex și agenție;

6.

salută cooperarea dintre agenție și eu-LISA în contextul Regulamentului (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului (2);

7.

ia act de faptul că agenția utilizează indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a determina valoarea adăugată a activităților sale și pentru a-și îmbunătăți gestionarea bugetului, de exemplu numărul de rapoarte/analize care sprijină în mod direct cazurile, numărul sesizărilor din partea statelor membre și adoptarea unor acorduri de lucru adecvate cu Parchetul European („EPPO”) pentru aspecte operaționale; ia act de faptul că agenția a definit 50 de ICP în planul său anual de lucru pentru 2020, o reducere de 44 % față de planul anual de lucru pentru 2019; ia act de faptul că, în afara ICP afectați de pandemia de COVID-19, agenția a atins obiectivele pentru 22 din 30 de ICP (o rată de succes de 73 %, comparativ cu 71 % în 2019);

8.

ia act de faptul că sprijinul acordat de agenție statelor membre, Norvegiei și Islandei, în colaborare cu Consiliul și cu Rețeaua judiciară europeană, a jucat un rol important în compilarea și diseminarea informațiilor privind aspectele practice și juridice rezultate în urma pandemiei de COVID-19; ia act de faptul că, în aprilie 2020, agenția a publicat orientări privind sprijinul operațional acordat în timpul pandemiei de COVID-19, care a inclus măsurile de urgență pentru continuarea activității puse în aplicare pentru a asigura asistență operațională continuă birourilor naționale și autorităților naționale;

9.

ia act de faptul că agenția a continuat să consolideze cooperarea operațională și a înregistrat o creștere a numărului de cazuri trimise în fața Curții de către procurorii de legătură, ceea ce a condus la 291 de cazuri noi în 2020, o creștere de 17 % față de 2019; salută faptul că agenția a consolidat cooperarea operațională cu partenerii săi și cu țările terțe prin numirea de procurori de legătură din Serbia, Georgia și Albania și o creștere cu 4 % a numărului de cazuri comune; ia act cu satisfacție de faptul că rețeaua de puncte de contact ale agenției a crescut la 55 de țări, după ce s-au alăturat Uzbekistan, Sri Lanka, Mexic și Kosovo; este mulțumit de faptul că agenția a intensificat cooperarea în materie penală dintre Uniune și țările partenere din sud (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina și Tunisia), devenind gazda noii faze a programului EuroMed Justiție;

10.

ia act de faptul că, în 2020, procurori din întreaga Uniune și din afara acesteia au apelat la agenție pentru asistență în 8 799 de anchete penale transfrontaliere, o creștere de 13 % față de 2019, și au fost deschise 4 200 de cazuri noi în 2020, dintre care 164 au fost legate de pandemia de COVID-19; salută faptul că agenția a oferit sprijin juridic, financiar și operațional unui număr de 268 de echipe comune de anchetă în 2020 și a facilitat executarea a 1 284 de mandate europene de arestare;

11.

evidențiază că agenția a participat activ la reuniunile Comitetului permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă și activitățile conexe și și-a extins livrabilele în domeniile de criminalitate de interes prioritar; salută faptul că agenția și-a consolidat cooperarea strategică cu partenerii din spațiul de libertate, securitate și justiție printr-o colaborare strânsă cu agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne (JAI), prezidând rețeaua agențiilor JAI și continuând să exploreze sinergii cu rețelele judiciare;

12.

salută cooperarea strânsă cu Uniunea și cu partenerii internaționali, inclusiv cu Comisia și OLAF și cu alte agenții din domeniul JAI; subliniază progresele înregistrate în colaborarea dintre agenție și EPPO și salută negocierea acordului de lucru pentru reglementarea relațiilor viitoare ale acestora; salută participarea agenției la Platforma UE pentru drepturile victimelor;

Politica de personal

13.

observă că, la 31 decembrie 2020, organigrama era completată în proporție de 99 %, fiind ocupate 204 din cele 207 posturi de agenți temporari autorizate de bugetul Uniunii (față de 208 posturi autorizate în 2019); observă că, în 2020, în cadrul agenției au lucrat, de asemenea, 16,2 agenți contractuali (comparativ cu cele 16 posturi autorizate în 2020) și 16,5 din 21 de experți naționali detașați echivalent normă întreagă;

14.

subliniază că este important ca agenția să dispună de resurse umane și economice adecvate, inclusiv având în vedere înmulțirea activităților sale;

15.

salută echilibrul de gen atins în cadrul agenției pentru 2020, cu 5 bărbați și 5 femei în conducerea de nivel superior și mediu, și ia act cu îngrijorare de absența echilibrului de gen, cu 17 bărbați (65,4 %) și 9 femei (34,6 %), în consiliul executiv al agenției, precum și de faptul că personalul în ansamblu este alcătuit din 71 de bărbați (32 %) și 152 de femei (68 %); invită agenția să asigure în viitor echilibrul de gen la nivelul personalului; solicită Comisiei și statelor membre să aibă în vedere că este important să se garanteze echilibrul de gen când sunt nominalizați membrii consiliului executiv al agenției;

16.

ia act cu satisfacție de măsurile existente aplicate de agenție și de eforturile în curs de a împiedica hărțuirea; salută faptul că în 2020 agenția a oferit tuturor membrilor personalului cursuri de actualizare a cunoștințelor despre hărțuirea psihologică și sexuală, iar consilierii confidențiali și membrii conducerii au beneficiat de formare suplimentară privind gestionarea și soluționarea conflictelor;

17.

ia act de faptul că, în 2019, agenția a raportat inițial două cazuri de presupusă hărțuire în cadrul agenției care erau în curs de desfășurare; ia act de faptul că agenția a corectat această cifră, deoarece unul dintre cazuri a fost deschis în 2018, când un membru al personalului a depus o cerere de asistență invocând hărțuirea de către un superior ierarhic, urmând apoi o anchetă administrativă care a concluzionat că acuzația este nefondată, iar ancheta a fost închisă în martie 2019; ia act de faptul că membrii personalului implicați în caz au fost plasați în alte entități organizaționale și nu au fost întreprinse alte acțiuni, decizia de a închide ancheta nefiind contestată, astfel că, în noiembrie 2020, cazul a fost închis; ia act de faptul că al doilea caz a fost deschis în 2019 în legătură cu un al superior ierarhic, cazul fiind închis în noiembrie 2020 fără a fi necesare alte acțiuni, și că reclamantul a introdus o cale de atac în februarie 2021 împotriva deciziei de închidere a cazului;

18.

ia act de faptul că agenția a recrutat 16 agenți temporari și contractuali în 2020 prin proceduri de recrutare externă; ia act de faptul că două dintre numiri aveau rolul de a compensa efectele muncii cu fracțiune de normă care a fost, în medie, de 3,9 echivalent normă întreagă de-a lungul anului, în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei (3); salută faptul că agenția a recurs la această posibilitate pentru a permite membrilor personalului munca cu fracțiune de normă;

Achiziții publice

19.

ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, au fost identificate o serie de deficiențe în procedurile de achiziții publice auditate ale agenției; ia act de faptul că într-un caz, în care agenția a semnat un contract-cadru cu un singur operator economic, Curtea a concluzionat că utilizarea acestui tip de contract-cadru nu este adecvată pentru natura serviciilor solicitate (leasingul de vehicule), deoarece piața respectivă este expusă unor fluctuații frecvente ale prețurilor; ia act de observația Curții că agenția ar fi trebuit să utilizeze un contract-cadru cu reluarea competiției pentru a se asigura că serviciile solicitate erau achiziționate într-un mod cât mai economic posibil; ia act de răspunsul agenției la această observație și de angajamentul său de a pregăti o documentație ex ante mai solidă pentru a clarifica de ce s-a urmat o anumită procedură de achiziții; invită agenția să își intensifice eforturile pentru a aborda astfel de deficiențe în viitor;

20.

constată din raportul Curții că, într-un alt caz, agenția a semnat un contract specific ale cărui prețuri se abăteau de la listele de prețuri anexate la contractul-cadru inițial pentru investigarea criminalistică a infracțiunilor informatice și pentru intervenția în caz de incidente; ia act de faptul că agenția a aprobat factura și a efectuat plata către contractant fără a observa discrepanța în ceea ce privește tariful orar, ceea ce demonstrează că nu s-a efectuat niciun control pentru a se stabili dacă contractul specific și suma facturată erau în concordanță cu dispozițiile efective ale acordului privind nivelul serviciilor; ia act de faptul că Curtea consideră că suma plătită în exces (3 600 EUR) nu este conformă cu reglementările; invită agenția să analizeze această deficiență de control și să se asigure că nu există o problemă sistemică în ceea ce privește procedurile de plată, precum și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele obținute;

21.

constată, în legătură cu procedurile de achiziții, că în decursul anului 2020 au fost semnate 31 de contracte cu o valoare totală de 8 265 812 EUR; de asemenea, ia act de faptul că agenția urmărește să includă achizițiile publice verzi în toate procedurile sale de achiziții;

22.

salută faptul că agenția a pus în aplicare observația Curții din 2018 privind utilizarea unei proceduri de achiziții negociate care a fost considerată a fi nejustificată;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

23.

ia act de măsurile aplicate de agenție și de eforturile continue pentru a asigura transparența, pentru a preveni și a soluționa conflictele de interese; ia act de faptul că comitetul executiv a adoptat Decizia 2020-07 din 15 iunie 2020 privind strategia antifraudă actualizată, care subliniază necesitatea sensibilizării cu privire la normele interne ale agenției în materie de etică și cu privire la conflictele de interese; ia act de faptul că orientările agenției privind avertizarea în interes public au fost modificate de colegiul agenției în ianuarie 2019 și că revizuirea acestor orientări este în curs de desfășurare; ia act de faptul că prin Decizia 2020-09 a Colegiului din 15 decembrie 2020 a fost adoptat un cod deontologic pentru membrii colegiului și ai comitetului executiv;

24.

regretă faptul că CV-urile conducerii de nivel superior, ale experților externi și ale experților interni din cadrul agenției nu sunt publicate pe site-ul său de internet; invită agenția să publice de îndată aceste CV-uri; ia act de faptul că agenția a adoptat o procedură standard de operare actualizată privind gestionarea conflictelor de interese prin Decizia AD 2020-44 a directorului administrativ și că în 2020 nu au fost raportate conflicte de interese;

25.

ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului (4), comitetul executiv a adoptat la 15 iunie 2020 o strategie antifraudă care include un plan de acțiune pentru 2020, prin care se actualizează planul de acțiune anterior din 6 noiembrie 2018; salută faptul că actualizarea strategiei antifraudă a fost comunicată tuturor titularilor de posturi și este accesibilă împreună cu alte materiale antifraudă prin intermediul portalului antifraudă de pe intranetul agenției;

26.

invită agenția să ia măsuri pentru a asigura respectarea deplină a normelor Uniunii în materie de transparență, precum și a drepturilor fundamentale și a standardelor de protecție a datelor;

Controlul intern

27.

salută evaluarea de către agenție a sistemului său de control intern, care a dus la concluzia că toate principiile și componentele controlului intern sunt puse în aplicare și funcționează eficace; invită agenția să reflecte în mod corespunzător constatările Curții în evaluarea sa anuală, în special observația referitoare la absența verificării ex ante a prețurilor convenite în contracte și a tarifelor facturate, care ar putea să se refere la o problemă sistemică;

28.

ia act de faptul că, la începutul anului 2020, agenția avea nouă recomandări deschise rezultate din misiunea de audit desfășurată de Serviciul de Audit Intern, două legate de gestiunea pe activități rezultate din auditul privind monitorizarea și raportarea/elementele constitutive ale asigurării efectuate în 2016 și șapte rezultate din auditul din 2019 privind cooperarea cu Europol; ia act de faptul că agenția a realizat progrese semnificative în 2020 în ceea ce privește punerea în aplicare a celor două recomandări pendinte din 2016, împreună cu cinci dintre cele șapte recomandări rezultate în urma auditului privind cooperarea cu Europol; invită agenția să finalizeze punerea în aplicare a tuturor recomandărilor;

29.

ia act de faptul că revizuirea limitată a punerii în aplicare a noului cadru juridic a acoperit aspecte legate de planificare, guvernanță, gestionarea riscurilor și măsurile generale de conformitate adoptate de agenție în contextul recent adoptatelor Regulamentul (UE) 2018/1727 și ale Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului (5); ia act de faptul că evaluarea preliminară a avut loc prin reuniuni online în iunie 2020, urmând apoi activități de teren în septembrie 2020; ia act de faptul că raportul de audit a inclus două recomandări; salută faptul că agenția și-a prezentat planul de acțiune privind cele două recomandări în februarie 2021 și încurajează agenția să pună în aplicare acțiunile convenite;

30.

ia act de faptul că revizuirea limitată a punerii în aplicare a noului cadru de control intern în agenție a început în aprilie 2020, iar activitatea de teren pentru revizuirea limitată a avut loc în februarie 2021; ia act de faptul că agenția a prezentat în 2020 o imagine de ansamblu asupra principalelor evoluții interne și externe care ar putea avea un impact asupra activității sale;

Răspunsul la pandemia de COVID-19 și continuitatea activității

31.

ia act de faptul că agenția a răspuns la pandemia de COVID-19 prin activarea planului său de continuitate a activității, că a fost constituită o echipă de continuitate a activității și că, pe baza recomandărilor echipei, directorul administrativ a adoptat măsuri pentru contracararea impactului potențial al pandemiei de COVID-19 asupra personalului agenției și a proceselor sale operaționale; își exprimă satisfacția cu privire la faptul că agenția a asigurat continuitatea operațională deplină în timpul crizei provocate de COVID-19; subliniază rolul de coordonare pe care l-a avut agenția la compilarea și diseminarea informațiilor despre principalele aspecte practice și juridice create de pandemia de COVID-19 în domeniul cooperării judiciare în materie penală, precum și la furnizarea de informații despre impactul măsurilor naționale luate în acest context; ia act de faptul că personalul trebuia să lucreze de la distanță, în afara cazului în care postul presupunea prezența fizică în incinta agenției, și că agenția a încurajat o abordare flexibilă a organizării muncii, ținând seama de nevoile divergente ale personalului; ia act de faptul că la evaluarea instrumentelor informatice s-au luat în considerare aspectele legate de protecția datelor și că a fost introdus software pentru a asigura securitatea în timpul telemuncii și al videoconferințelor;

Alte observații

32.

solicită modernizarea clădirilor pentru a îndeplini standardele de emisii zero, în special prin instalarea de panouri solare pe toate clădirile care aparțin agenției;

33.

salută faptul că agenția a înființat o echipă specială care să monitorizeze jurnalele de securitate și să reacționeze la potențialele incidente de securitate cibernetică, faptul că agenția a efectuat o evaluare a riscurilor pentru toate soluțiile TIC noi, atât in situ, cât și găzduite extern, precum și faptul că au fost efectuate teste de penetrare cibernetică pentru toate sistemele noi (in situ) expuse internetului; ia act de faptul că agenția dispune de un set de norme specifice, aliniate la Decizia 2013/488/UE a Consiliului (6), precum și de o serie de alte politici și proceduri pentru protecția informațiilor neclasificate și a dispozitivelor care prelucrează astfel de informații; salută acțiunile întreprinse de agenție în ceea ce privește securitatea sa cibernetică, în special având în vedere informațiile sensibile pe care le prelucrează agenția, și invită agenția să își mențină protecția împotriva amenințărilor cibernetice la un nivel adecvat, ținând seama de riscurile identificate;

34.

salută faptul că agenția participă la programul privind justiția penală digitală, urmărind un rol de lider în cadrul programului pentru digitalizarea cooperării operaționale judiciare în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și în cadrul statelor membre;

35.

ia act cu satisfacție de faptul că agenția și-a mărit capacitățile de comunicare externă prin lansarea unui nou site internet, consolidarea prezenței sale pe platformele video ale mijloacelor de comunicare socială și organizarea „Zilei porților deschise” în mod virtual;

36.

face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la rezoluția sa din 4 mai 2022 (7) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

 


(1)  JO C 179, 10.5.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (JO L 135, 22.5.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 122, 10.5.2019, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, p. 138).

(5)  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

(6)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).

(7)  Texte adoptate, P9_TA(2022)0196.


Top