EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0398

Propunere de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Ciprului

COM/2021/398 final

Bruxelles, 8.7.2021

COM(2021) 398 final

2021/0216(NLE)

Propunere de

DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Ciprului

{SWD(2021) 196 final}


2021/0216 (NLE)

Propunere de

DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Ciprului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență 1 , în special articolul 20,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Pandemia de COVID-19 a avut un impact perturbator asupra economiei Ciprului, care s-a adăugat la provocările care existau înainte de pandemie. În 2019, în Cipru, produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor a fost 81 % din media Uniunii. Conform previziunilor Comisiei din primăvara anului 2021, PIB-ul real al Ciprului a scăzut cu 5,1 % în 2020, iar cumulat în 2020 și 2021 se preconizează o scădere cu 2,1 % a acestuia. Printre aspectele de lungă durată cu impact asupra performanței economice pe termen mediu se numără un model de creștere bazat pe relativ puține surse de creștere și stocuri mari de datorii private, publice și externe cu vulnerabilități în sectorul financiar.

(2)La 9 iulie 2019 și la 20 iulie 2020, Consiliul a adresat recomandări Ciprului în contextul semestrului european. În special, Consiliul a recomandat combaterea în mod eficace a pandemiei, susținerea economiei și sprijinirea redresării viitoare. Atunci când condițiile economice vor permite acest lucru, Consiliul a recomandat Ciprului să pună în aplicare politici fiscal-bugetare menite să asigure poziții fiscal-bugetare prudente pe termen mediu și să asigure sustenabilitatea datoriei, sporind, în același timp, investițiile. În plus, Consiliul a recomandat Ciprului să consolideze reziliența și capacitatea sistemului său de sănătate de a asigura servicii de calitate și la prețuri accesibile, inclusiv prin îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul sănătății, precum și să se asigure că sistemul național de sănătate devine operațional în 2020, conform planificării, menținând, în același timp, sustenabilitatea acestuia pe termen lung. De asemenea, Consiliul a recomandat Ciprului să asigure venituri de înlocuire adecvate și acces la protecție socială pentru toți, să consolideze serviciile publice de ocupare a forței de muncă, să suplimenteze acțiunile de informare și sprijinul de activare a tinerilor, să promoveze formulele flexibile de lucru, să îmbunătățească relevanța educației și formării profesionale pe piața muncii, să realizeze reforma sistemului de educație și formare, inclusiv evaluarea cadrelor didactice, să sporească implicarea angajatorilor și participarea cursanților la învățământul profesional și la formare, precum și să asigure accesul la prețuri accesibile la educația și îngrijirea copiilor preșcolari. De asemenea, Consiliul a recomandat Ciprului să asigure un acces adecvat la finanțare și lichidități, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, să adopte acte legislative care să simplifice procedurile aplicabile investitorilor strategici care doresc să obțină autorizațiile și licențele necesare, să reia punerea în aplicare a proiectelor de privatizare, să avanseze finanțarea proiectelor de investiții publice mature și să promoveze investițiile private pentru a favoriza redresarea economică, să își concentreze investițiile pe tranziția verde și pe cea digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei, pe gestionarea deșeurilor și a apei, pe transporturile durabile, pe digitalizare și pe cercetare și inovare. În plus, Ciprul a fost invitat să își intensifice măsurile pentru a aborda caracteristicile sistemului fiscal care facilitează planificarea fiscală agresivă de către persoane fizice și multinaționale, în special prin intermediul plăților în străinătate. De asemenea, Ciprului i s-a recomandat să îmbunătățească eficiența și calitatea, inclusiv digitalizarea, (i) a sistemului judiciar, care include funcționarea justiției administrative și revizuirea procedurilor civile, precum și asigurarea unei specializări sporite a instanțelor, și (ii) a sectorului public, în ceea ce privește funcționarea administrației publice și a administrațiilor locale și guvernanța entităților publice; totodată, Ciprului i s-a recomandat să ia măsuri de consolidare a executării legale a creanțelor și să asigure sisteme fiabile și rapide pentru emiterea și transferul de titluri de proprietate și de bunuri imobiliare. Ciprul a fost, de asemenea, invitat să faciliteze reducerea creditelor neperformante, inclusiv prin instituirea unei structuri de guvernanță eficace a societății de gestionare a activelor deținută de stat, prin luarea de măsuri pentru îmbunătățirea disciplinei în materie de plată și prin consolidarea supravegherii societăților care achiziționează credite și a supravegherii în sectorul financiar nebancar, inclusiv prin integrarea deplină a autorităților de supraveghere a asigurărilor și a fondurilor de pensii. Ciprul a fost totodată invitat să accelereze implementarea reformelor anticorupție, să garanteze independența organelor de urmărire penală și să consolideze capacitatea de aplicare a legii. În urma evaluării progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice țării până la momentul transmiterii planului de redresare și reziliență, Comisia constată că a fost pusă în aplicare pe deplin recomandarea privind luarea tuturor măsurilor necesare pentru a combate în mod eficace pandemia, a susține economia și a sprijini redresarea viitoare.

(3)La 2 iunie 2021, Comisia a publicat o analiză aprofundată, efectuată în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 2 , cu privire la Cipru. În urma analizei sale, Comisia a concluzionat că Cipru se confruntă cu dezechilibre macroeconomice excesive, în special legate de nivelurile ridicate ale datoriei externe, publice și private, precum și de nivelul încă ridicat al creditelor neperformante, precum și de un deficit de cont curent substanțial.

(4)[Potrivit Recomandării Consiliului privind politica economică a zonei euro, statele membre din zona euro au fost invitate să ia măsuri, inclusiv prin intermediul planurilor de redresare și reziliență, pentru a asigura, printre altele, o orientare politică menită să sprijine redresarea, și să îmbunătățească în continuare convergența, reziliența și creșterea durabilă și favorabilă incluziunii. În recomandarea Consiliului s-a propus, de asemenea, consolidarea cadrelor instituționale naționale, asigurarea stabilității macrofinanciare, finalizarea uniunii economice și monetare și consolidarea rolului internațional al monedei euro.] [Dacă Recomandarea Consiliului nu va fi adoptată până la adoptarea Deciziei de punere în aplicare a Consiliului, a se elimina acest considerent].

(5)La 17 mai 2021, Cipru a transmis Comisiei planul său național de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/241. Transmiterea planului de redresare și reziliență a avut loc în urma unui proces de consultare care s-a desfășurat în conformitate cu cadrul juridic național și la care au participat autoritățile locale, partenerii sociali, organizațiile societății civile, organizațiile de tineret și alte părți interesate relevante. Asumarea la nivel național a planurilor de redresare și reziliență sprijină implementarea lor reușită și asigură un impact de durată la nivel național, precum și credibilitate la nivel european. În temeiul articolului 19 din regulamentul menționat, Comisia a evaluat relevanța, eficacitatea, eficiența și coerența planului de redresare și reziliență, în conformitate cu orientările privind evaluarea prevăzute în anexa V la regulamentul menționat.

(6)Planurile de redresare și reziliență ar trebui să urmărească obiectivele generale ale Mecanismului de redresare și reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241 și ale Instrumentului de redresare al UE instituit prin Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului 3 pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Aceste planuri ar trebui să promoveze coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii, prin aducerea unei contribuții la cei șase piloni menționați la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2021/241.

(7)Implementarea planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre va constitui un efort coordonat de investiții și reforme în întreaga Uniune. Prin implementarea coordonată și simultană a acestor reforme și investiții și prin punerea în aplicare a proiectelor transfrontaliere, aceste reforme și investiții se vor consolida reciproc și vor genera efecte de propagare pozitive în întreaga Uniune. Prin urmare, aproximativ o treime din impactul mecanismului asupra creșterii și a creării de locuri de muncă în statele membre ar trebui să rezulte din efectele de propagare din alte state membre.

Un răspuns echilibrat care să contribuie la cei șase piloni

(8)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (a) și cu secțiunea 2.1 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, planul de redresare și reziliență reprezintă în mare măsură (nota A) un răspuns cuprinzător și care este echilibrat în mod corespunzător la situația economică și socială, contribuind astfel într-o manieră adecvată la toți cei șase piloni menționați la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2021/241, ținând seama de provocările specifice cu care se confruntă statul membru în cauză și de alocarea financiară care i-a fost atribuită.

(9)Planul de redresare și reziliență constă într-un set amplu și echilibrat de reforme și investiții care sprijină abordarea principalelor provocări în materie de politici ale societății și economiei cipriote, răspunzând în același timp în mod adecvat la impactul pandemiei de COVID-19. Planul este conceput în jurul obiectivului general de consolidare a rezilienței economiei și a potențialului țării de creștere și bunăstare durabilă pe termen lung din punct de vedere economic, social și al mediului. Planul vizează cinci axe prioritare de politică: sănătatea și protecția civilă; tranziția către o economie verde; reziliența și competitivitatea economiei; transformarea digitală; și piața forței de muncă, protecția socială, educația și capitalul uman. Planul explică în mod clar modul în care fiecare axă de politică contribuie la cei șase piloni menționați la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2021/241. Astfel, se asigură faptul că fiecare pilon este abordat în mod cuprinzător și coerent.

(10)Planul urmărește să contribuie la abordarea principalelor provocări legate de tranziția verde, printre care emisiile ridicate de gaze cu efect de seră, lacunele în gestionarea apei și a deșeurilor, necesitatea de a proteja biodiversitatea și fauna sălbatică. Printre măsurile luate în acest context se numără introducerea impozitării verzi, o reformă a pieței energiei electrice însoțită de facilitarea introducerii energiei din surse regenerabile, renovarea parcului imobiliar în scopul îmbunătățirii eficienței sale energetice, „înverzirea” stocului de vehicule, protecția împotriva incendiilor forestiere, protecția ecosistemului marin și gestionarea inteligentă a apei. Planul include, de asemenea, măsuri menite să contribuie la transformarea digitală, cu accent pe conectivitate și pe soluțiile de e-guvernare, și care integrează preocupările legate de digitalizare în măsuri din alte domenii, cum ar fi reforma sistemelor de justiție, de sănătate, de educație și formare. Digitalizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, este sprijinită prin măsuri directe care vizează creșterea productivității și a competitivității acestora. Se preconizează stimularea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii prin măsuri de îmbunătățire a accesului întreprinderilor la finanțare, prin reforme și investiții specifice în domeniul cercetării și inovării, printr-o reformă a educației care să contribuie la abordarea atât a calității rezultatelor școlare, cât și a necesității de a reduce decalajele socioeconomice, precum și prin sprijinirea unui mix energetic mai curat și a unei amprente de carbon mai scăzute a economiei, într-un mod echitabil și favorabil incluziunii. În paralel, o componentă dedicată stabilității financiare și bugetare urmărește să consolideze soliditatea sectorului bancar, să îmbunătățească funcționarea cadrului de insolvență și să prevină nivelul ridicat al datoriei private, precum și să asigure un sistem fiscal mai eficace și mai echitabil, îmbunătățind astfel reziliența economiei. Planul contribuie, de asemenea, la abordarea provocărilor cu care se confruntă economia cipriotă în ceea ce privește competitivitatea, productivitatea și nevoia de a-și diversifica modelul de creștere, prin reforme și investiții în sectorul agroalimentar, în industria ușoară, în turismul durabil și în economia circulară.

(11)Planul contribuie la îmbunătățirea coeziunii și convergenței economice, sociale și teritoriale a Ciprului în cadrul Uniunii prin măsuri de îmbunătățire a accesibilității, a rezilienței și a calității sistemului de sănătate și de îngrijire pe termen lung, de renovare a infrastructurii sociale, de combatere a sărăciei energetice, de îmbunătățire a accesului la infrastructurile digitale și de consolidare a ocupării forței de muncă și a sprijinului social pentru grupurile mai vulnerabile. Unele dintre aceste măsuri ar trebui să genereze beneficii și pentru sectorul sănătății și pentru reziliența economică, socială și instituțională și ar trebui să acționeze în sinergie cu alte reforme și investiții specifice, cum ar fi eliminarea lacunelor din sistemul de protecție socială, reducerea neconcordanței dintre oferta și cererea de competențe pe piața muncii prin inițiative și orientări privind actualizarea competențelor și reconversia profesională, precum și modernizarea și digitalizarea administrației și a serviciilor publice, inclusiv a școlilor și a instituțiilor de sănătate. Politicile pentru generația următoare, copii și tineret ocupă, de asemenea, un loc important în plan, vizând modernizarea și consolidarea sistemului de educație și formare la toate nivelurile, o educație și îngrijire a copiilor preșcolari mai accesibilă, o mai bună informare a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, precum și furnizarea de sprijin la toate nivelurile pentru dezvoltarea competențelor relevante pentru tranziția digitală și cea verde.

Abordarea tuturor provocărilor sau a unei părți semnificative a provocărilor identificate în recomandările specifice țării

(12)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (b) și cu secțiunea 2.2 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, se preconizează că planul de redresare și reziliență va contribui la abordarea eficace a tuturor provocărilor sau a unei părți semnificative a provocărilor (nota A) identificate în recomandările relevante specifice adresate Ciprului, inclusiv în ceea ce privește aspectele fiscale, și a recomandărilor adresate Ciprului în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 ori a provocărilor identificate în alte documente relevante adoptate oficial de Comisie în contextul semestrului european.

(13)Planul include un set amplu de reforme și investiții care se consolidează reciproc și care contribuie la abordarea eficace a tuturor provocărilor economice și sociale sau a unei părți semnificative a acestora evidențiate în recomandările specifice adresate Ciprului de către Consiliu în cadrul semestrului european din 2019 și 2020. Prin abordarea provocărilor menționate anterior, se preconizează că planul de redresare și reziliență va contribui, de asemenea, la corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive 4 cu care se confruntă Cipru, în special legate de nivelurile ridicate ale datoriei externe, publice și private, de nivelul încă ridicat al creditelor neperformante, precum și de un deficit de cont curent substanțial.

(14)Se preconizează că extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite și cablarea pentru a asigura pregătirea pentru rețelele la nivel de gigabit vor îmbunătăți conectivitatea la internet în Cipru și vor promova utilizarea sa. Se preconizează că digitalizarea serviciilor guvernamentale și introducerea e-justiției, a e-sănătății și a orașelor inteligente vor contribui la tranziția digitală. În plus, se preconizează că planul va îmbunătăți eficiența administrației publice prin consolidarea rolului strategic al departamentului de personal și a capacității structurilor administrative ale ministerelor de resort de a implementa mai bine politicile administrației publice și funcțiile de resurse umane; se va introduce un nou cadru pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și pentru evaluarea performanței angajaților. Se preconizează că introducerea unui nou cadru juridic pentru administrațiile locale va îmbunătăți funcționarea acestora. În plus, se preconizează că instituirea unei autorități anticorupție va contribui la combaterea mai eficace a corupției, fapt care ar trebui să contribuie, la rândul său, la prevenirea, detectarea și corectarea neregulilor în utilizarea fondurilor publice. Planul include măsuri care se preconizează că vor aborda caracteristicile sistemului fiscal cipriot care facilitează planificarea fiscală agresivă, în special de către întreprinderile multinaționale, inclusiv introducerea reținerii la sursă a taxelor și impozitelor pentru plățile în străinătate reprezentând dividende, dobânzi și redevențe.

(15)Se preconizează că instituirea unui sistem național de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților și actualizarea programelor de învățământ ale școlilor secundare pentru a îmbunătăți alfabetizarea digitală, competențele non-tehnice și competențele antreprenoriale, împreună cu mai multe programe de formare menite să consolideze competențele digitale, verzi, albastre și antreprenoriale în rândul diferitelor grupuri de populație, vor îmbunătăți calitatea și relevanța educației și formării pe piața muncii. În plus, se preconizează că digitalizarea sistemelor de stimulente pentru angajare și dezvoltarea unui sistem de gestionare a performanței pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă vor îmbunătăți eficiența operațiunilor și calitatea serviciilor. Se preconizează că furnizarea de consiliere și orientare, precum și un sistem de stimulente pentru angajare pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare vor consolida acțiunile de informare și de activare a tinerilor. Se preconizează că sistemul de educație și formare va fi îmbunătățit printr-un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor, prin implementarea unui plan național de acțiune care să abordeze neconcordanța dintre oferta și cererea de competențe, prin extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și prin construirea a două școli tehnice model care să consolideze în continuare educația și formarea profesională. În plus, se preconizează că investițiile în educația și îngrijirea copiilor preșcolari și adoptarea unei strategii naționale și a unui plan de acțiune în acest domeniu vor îmbunătăți calitatea și abordabilitatea educației și îngrijirii copiilor preșcolari. Planul prevede, de asemenea, o lege care să reglementeze formulele flexibile de lucru sub forma muncii la distanță și extinderea protecției sociale pentru a include lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și lucrătorii cu noi forme de ocupare a forței de muncă, în conformitate cu recomandările relevante specifice țării. Se preconizează că implementarea planului va consolida capacitatea, calitatea și reziliența sistemelor de sănătate și de protecție civilă prin măsuri care vizează modernizarea echipamentelor și crearea unor sisteme informatice specifice, alături de promovarea investițiilor în sistemele de comunicații și în e-sănătate. Se au în vedere, de asemenea, extinderea și construirea de unități de îngrijire specializate suplimentare.

(16)Se preconizează că înființarea unei Agenții Naționale de Promovare și introducerea unor programe și scheme de finanțare vor îmbunătăți accesul la finanțare și la lichidități, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Se preconizează că schemele de granturi pentru cercetare și inovare, precum și înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe vor spori investițiile în cercetare și inovare.

(17)Planul de redresare și reziliență conține măsuri care se preconizează că vor contribui la tranziția verde. Planul promovează producția și utilizarea curată și eficientă a energiei prin diverse măsuri, printre care impozitarea verde, deschiderea pieței energiei electrice, sprijinirea investițiilor verzi și proiectele de renovare energetică a parcului imobiliar și a altor infrastructuri. Planul include, de asemenea, măsuri menite să consolideze protecția împotriva incendiilor forestiere și protecția ecosistemului marin. Măsurile legate de gestionarea deșeurilor și a apei vizează reducerea pierderilor de apă, modernizarea infrastructurii existente și a gestionării apei. În plus, pentru a promova transportul durabil, sunt prevăzute investiții în vehicule cu emisii zero sau cu emisii scăzute, precum și în digitalizarea sectorului transporturilor.

(18)Planul urmărește să reducă riscurile din sectorul bancar legate de creditele neperformante moștenite printr-un plan de acțiune specific, precum și prin măsuri de îmbunătățire a mediului de lucru pentru achizitorii de credite și administratorii de credite. În ceea ce privește nivelul ridicat al datoriei private și disciplina în materie de plată, planul propune îmbunătățirea monitorizării datoriilor, îmbunătățirea funcționării cadrului de insolvență și elaborarea unei strategii de combatere a analfabetismului financiar. Se preconizează că supravegherea sectorului asigurărilor și al fondurilor de pensii se va îmbunătăți prin consolidarea resurselor umane disponibile și prin îmbunătățirea instrumentelor de supraveghere disponibile.

(19)Recomandările referitoare la răspunsul imediat la pandemie în materie de politică bugetară pot fi considerate ca fiind excluse din domeniul de aplicare al planului de redresare și reziliență al Ciprului, în pofida faptului că, în general, Cipru a răspuns în mod adecvat și suficient la nevoia imediată de a sprijini economia prin mijloace bugetare în 2020 și 2021, în conformitate cu dispozițiile clauzei derogatorii generale.

Contribuția la potențialul de creștere, la crearea de locuri de muncă și la reziliența economică, socială și instituțională

(20)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (c) și cu secțiunea 2.3 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, se preconizează că planul de redresare și reziliență va avea un impact important (nota A) asupra întăririi potențialului de creștere, a creării de locuri de muncă și a rezilienței economice, sociale și instituționale a statului membru, contribuind la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv prin promovarea politicilor în favoarea copiilor și a tinerilor, și asupra atenuării impactului economic și social al crizei provocate de pandemia de COVID-19, consolidând astfel coeziunea și convergența economică, socială și teritorială în cadrul Uniunii.

(21)Simulările efectuate de serviciile Comisiei arată că planul are potențialul de a genera, până în 2026, o creștere a PIB-ului Ciprului cuprinsă între 1,1 % și 1,8 % 5 . Planul prevede o gamă largă de investiții în capitalul fizic și uman și reforme care se preconizează că vor contribui la creșterea economică și la îmbunătățirea gradului de ocupare a forței de muncă. Planul are ca scop accelerarea redresării economice în Cipru și stabilirea fundațiilor pentru un model de creștere durabilă pe termen lung. Prin îmbunătățirea potențialului de creștere, crearea de locuri de muncă și consolidarea rezilienței economice, sociale și instituționale, se preconizează că măsurile incluse în plan vor reduce vulnerabilitatea țării la șocuri. De asemenea, se preconizează că planul va contribui la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv prin promovarea unor politici care să ofere șanse egale tuturor copiilor și care să sporească ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, și va ajuta Ciprul să devină o societate favorabilă incluziunii, cu un acces bun la asistență medicală și o economie productivă și durabilă.

(22)Planul cipriot abordează provocările sociale, legate de ocuparea forței de muncă, educație și competențe relevante pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Pentru a promova egalitatea de șanse și accesul la piața forței de muncă, planul propune reforme pentru îmbunătățirea competențelor digitale și verzi, modernizarea sistemului de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor și abordarea neconcordanței de ansamblu dintre oferta și cererea de competențe. Sunt avute în vedere, de asemenea, investiții pentru modernizarea educației și formării profesionale și furnizarea de sprijin în materie de activare pentru tineri, care să completeze acțiunile Fondului social european Plus. Pentru a îmbunătăți dinamica pieței forței de muncă și condițiile de muncă, Cipru a propus o serie de măsuri, inclusiv legislative, pentru a pune la dispoziție pe scară mai largă formule flexibile de lucru. Planul adoptă o abordare integrată a serviciilor și politicilor de pe piața forței de muncă, cum ar fi serviciile publice de ocupare a forței de muncă și politicile active în domeniul pieței forței de muncă, în conformitate cu Recomandarea Comisiei privind un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă 6 . Principalul grup-țintă este tineretul, planul incluzând un stimulent specific pentru angajare asociat cu formarea. Pentru a îmbunătăți protecția și incluziunea socială, planul propune măsuri care sprijină dezinstituționalizarea și serviciile de îngrijire pe termen lung.

(23)Planul prezintă un set cuprinzător de măsuri pentru remedierea problemelor de pe piața forței de muncă și pentru îmbunătățirea coeziunii sociale. Printre aceste măsuri se numără reforme și investiții în educație și competențe, politici de activare și servicii sociale, combaterea inegalităților, modernizarea pieței muncii și îmbunătățirea incluziunii sociale. Planul oferă o cartografiere detaliată a intervențiilor selectate pentru a aborda vulnerabilitățile identificate în tabloul de bord social care stă la baza Pilonului european al drepturilor sociale.

(24)Planul prevede reforme ale administrației publice menite să promoveze digitalizarea administrației publice, să reducă sarcina administrativă pentru cetățeni și întreprinderi și să accelereze în continuare planificarea și aprobarea proiectelor de investiții publice. Se preconizează că aceste măsuri vor face ca mediul de afaceri să devină mai favorabil investițiilor pe termen lung și ca economia cipriotă să fie mai competitivă, prin asigurarea unor servicii publice digitale eficiente și facilitarea efectelor de creștere a productivității pe termen lung.

Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”

(25)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (d) și cu secțiunea 2.4 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, se preconizează că planul de redresare și reziliență va asigura faptul că nicio măsură (nota A) de implementare a reformelor și a proiectelor de investiții incluse în planul de redresare și reziliență nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu, în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului 7 (principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”).

(26)Pentru fiecare dintre măsuri, se preconizează că planul de redresare și reziliență cipriot va asigura faptul că nu se aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre cele șase obiective de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, și anume atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine, economia circulară, prevenirea și controlul poluării, precum și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. Cipru a furnizat justificări în conformitate cu Orientările tehnice ale Comisiei Europene privind principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C 58/01).

(27)Pentru unele măsuri în cazul cărora cererile de propuneri sau cererile de exprimare a interesului sunt încă necesare pentru a selecta proiecte specifice în viitor, principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” ar trebui respectat prin asigurarea, prin intermediul unor jaloane adecvate asociate acestor măsuri, a faptului că cerințele incluse în caietele de sarcini ale cererilor de proiecte sau ale cererilor de exprimare a interesului prevăd criterii de excludere care împiedică selectarea activităților care ar putea prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu.

Contribuția la tranziția verde, inclusiv la biodiversitate

(28)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (e) și cu secțiunea 2.5 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, planul de redresare și reziliență conține măsuri care contribuie în mare măsură (nota A) la tranziția verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor generate de această tranziție. Suma alocată pentru măsurile de sprijinire a obiectivelor climatice reprezintă 41 % din suma totală alocată prin plan, calculată în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241. În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2021/241, planul de redresare și reziliență este în concordanță cu informațiile incluse în Planul național privind energia și clima pentru perioada 2021-2030.

(29)În ceea ce privește contribuția la realizarea obiectivelor Uniunii în materie de energie și climă pentru 2030, se preconizează că implementarea planului va contribui la abordarea unora dintre principalele provocări de politică identificate în recomandările Comisiei legate de Planul național privind energia și clima al Ciprului. Planul include reforme legate de introducerea impozitării verzi, de liberalizarea pieței energiei electrice, de facilitarea renovării energetice a clădirilor și de accelerarea mobilității electrice. Planul include, de asemenea, o gamă largă de investiții în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile care vizează gospodăriile, întreprinderile, municipalitățile și sectorul public în general, precum și organizațiile neguvernamentale. Planul prevede investiții legate de introducerea în masă a contoarelor inteligente, precum și de proiectul de interconectare EuroAsia, care ar trebui să sprijine producerea de energie electrică din surse mai curate, în special din surse regenerabile. Planul promovează totodată înlocuirea vehiculelor convenționale cu vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, utilizarea combustibililor alternativi și a unor mijloace de transport mai curate, precum și utilizarea transportului public.

(30)Se preconizează, de asemenea, că implementarea planului va contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind politica de mediu, punând un accent puternic pe gestionarea apei și pe economia circulară. Planul include o reformă a gestionării apei, precum și un set de investiții interconectate și care se consolidează reciproc, menite să modernizeze gestionarea resurselor de apă și să o facă mai durabilă. Planul include, de asemenea, măsuri care vizează consolidarea economiei circulare în sectorul turismului și în sectorul industrial, precum și sporirea numărului de practici durabile de gestionare a deșeurilor, inclusiv reciclarea. Planul abordează în continuare provocările legate de adaptarea la schimbările climatice printr-o serie de măsuri de protecție și de prevenire în domeniul protecției împotriva incendiilor forestiere și al gestionării inundațiilor. Conservarea biodiversității este abordată printr-o măsură care vizează protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor.

Contribuția la tranziția digitală

(31)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (f) și cu secțiunea 2.6 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, planul de redresare și reziliență conține măsuri care contribuie în mare măsură (nota A) la tranziția digitală sau la abordarea provocărilor generate de aceasta. Suma aferentă măsurilor de sprijinire a obiectivelor digitale reprezintă 23 % din alocarea totală aferentă planului, calculată în conformitate cu metodologia din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241.

(32)Având în vedere ponderea semnificativă alocată din bugetul total aspectelor digitale și proeminența acestor aspecte în majoritatea componentelor sale, planul de redresare și reziliență propus de Cipru pune un accent puternic pe tranziția digitală și pe abordarea provocărilor care decurg din aceasta în toate sectoarele.

(33)Aproape fiecare componentă include măsuri care sprijină în mod direct tranziția digitală sau care abordează provocări conexe. Cele mai importante contribuții provin din componentele dedicate infrastructurii de conectivitate și digitalizării sectorului public, urmate de cele trei componente care abordează e-justiția, stabilitatea fiscal-bugetară și financiară și sprijinirea competențelor digitale. Prin urmare, măsurile legate de tranziția digitală sau de abordarea provocărilor generate de aceasta sunt răspândite în întregul plan. Se preconizează că acestea vor contribui la transformarea digitală a mai multor sectoare economice și sociale, cum ar fi educația sau sectorul sănătății, și la abordarea provocărilor specifice țării, generate de tranziția digitală.

Impactul de durată

(34)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (g) și cu secțiunea 2.7 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, se preconizează că planul de redresare și reziliență va avea în mare măsură un impact de durată asupra Ciprului (nota A).

(35)Planul prezintă o serie de măsuri menite să contribuie la tranziția digitală și la abordarea nivelului scăzut de servicii publice digitale. Se preconizează că măsurile incluse vor asigura acoperirea de bandă largă de foarte mare capacitate, fixă și pe suport radio, inclusiv mobile, respectiv 5G, pentru 100 % din populația care trăiește în comunități organizate, inclusiv implementarea tehnologiei 5G de-a lungul principalelor coridoare terestre, permițând în toate zonele urbane și rurale accesul universal și la prețuri accesibile la conectivitate la nivel de gigabit, inclusiv la conectivitatea 5G. Planul vizează, de asemenea, promovarea e-guvernării printr-o serie de reforme și investiții. Se preconizează că proiectele digitale, cum ar fi transformarea digitală a instanțelor, orașele inteligente și digitalizarea procesului legislativ, în combinație cu proiecte de îmbunătățire a sistemului de gestionare, evaluare și recrutare a personalului în administrația publică și cu o revizuire generală a autorităților locale, vor aduce o schimbare structurală și de durată în funcționarea administrației publice și a sistemului judiciar, rezultatul final urmărit fiind îmbunătățirea mediului de afaceri. Instituirea unei autorități independente care să coordoneze și să supravegheze măsurile de combatere a corupției este un element-cheie al planului privind schimbările structurale care vor fi operate în instituții.

(36)Se preconizează că punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor prevăzute în planul cipriot va aduce schimbări de durată în sistemul de educație și formare și pe piața forței de muncă. Planul include reforme majore în sistemul de educație, cum ar fi introducerea unui nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor, extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit și adaptarea programelor de învățământ superior și secundar în funcție de nevoile de pe piața forței de muncă. Planul prevede, de asemenea, furnizarea de cursuri de formare pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale studenților, ale angajaților și ale șomerilor. În plus, planul include elaborarea unei strategii naționale cuprinzătoare pentru abordarea neconcordanței dintre oferta și cererea de competențe, precum și pregătirea unei strategii naționale pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari. Se preconizează că aceste măsuri vor îmbunătăți calitatea educației și formării pentru toate vârstele și rezultatele elevilor și vor crea legături mai bune între sistemul de educație și piața forței de muncă.

(37)Impactul de durată al planului poate fi, de asemenea, consolidat prin sinergii între plan și alte programe finanțate din fondurile politicii de coeziune, în special prin abordarea substanțială a provocărilor teritoriale și prin promovarea unei dezvoltări echilibrate.

Monitorizarea și implementarea

(38)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (h) și cu secțiunea 2.8 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, măsurile propuse în planul de redresare și reziliență sunt adecvate (nota A) pentru asigurarea monitorizării și implementării eficace a planului de redresare și reziliență, inclusiv a calendarului, a jaloanelor și a țintelor preconizate, precum și a indicatorilor aferenți.

(39)Comitetul de monitorizare, prezidat de directorul general al Direcției Generale pentru Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare („DG EPCD”), la care participă directorii generali ai ministerelor și subministerelor implicate în plan, este responsabil de monitorizarea la nivel central a progreselor înregistrate în implementarea planului. Responsabilitatea generală pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență revine Direcției pentru redresare și reziliență din cadrul DG EPCD, care este autoritatea coordonatoare. Rolul său constă în coordonarea punerii în aplicare a măsurilor, în certificarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor, în redactarea rapoartelor privind progresele înregistrate și în asigurarea legăturii cu Comisia, inclusiv în depunerea cererilor de plată în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241. În acest rol, direcția este asistată de două organisme de monitorizare specializate care urmează să certifice îndeplinirea jaloanelor și a țintelor pentru măsurile din plan care necesită contribuții specializate. Punerea în aplicare a diferitelor investiții și reforme ale planului este responsabilitatea organismelor de implementare. 

(40)Jaloanele și țintele planului cipriot constituie un sistem adecvat de monitorizare a implementării planului. Acestea sunt suficient de clare, realiste și cuprinzătoare pentru a se asigura că finalizarea lor poate fi urmărită și verificată, iar indicatorii propuși pentru aceste jaloane și ținte sunt relevanți, acceptabili și fiabili. Jaloanele și țintele sunt relevante și pentru măsurile deja finalizate, care sunt eligibile în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241. Atingerea satisfăcătoare, în timp, a acestor jaloane și ținte este necesară pentru justificarea cererilor de plată. Mecanismele de verificare, colectarea datelor și responsabilitățile descrise de autoritățile cipriote par suficient de solide pentru a justifica în mod adecvat cererile de plată după ce jaloanele și țintele vor fi evaluate ca fiind finalizate.

(41)Statele membre ar trebui să se asigure că sprijinul financiar acordat în cadrul mecanismului este comunicat și recunoscut în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2021/241. Se poate solicita sprijin tehnic în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic pentru a asista statele membre în procesul de implementare a planurilor lor.

Stabilirea costurilor

(42)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (i) și cu secțiunea 2.9 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, justificarea furnizată în plan cu privire la valoarea costurilor totale estimate ale planului de redresare și reziliență este într-o măsură moderată (nota B) rezonabilă și plauzibilă, este coerentă cu principiul eficienței din punctul de vedere al costurilor și proporțională cu impactul economic și social național preconizat.

(43)Pentru majoritatea măsurilor, informațiile furnizate privind costurile sunt destul de detaliate, metodologia este bine explicată prin calcule care sunt ușor de urmărit și este susținută de dovezi. Conform informațiilor furnizate, costurile par a fi în concordanță cu natura și tipul reformelor și investițiilor preconizate, ceea ce le sprijină plauzibilitatea. Cu toate acestea, o mică parte din costuri au fost evaluate ca fiind rezonabile și plauzibile doar într-o măsură moderată. În fine, cuantumul costurilor totale estimate ale planului de redresare și reziliență respectă principiul eficienței din punctul de vedere al costurilor și este proporțional cu impactul economic și social național preconizat.

Protejarea intereselor financiare

(44)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (j) și cu secțiunea 2.10 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, măsurile propuse în planul de redresare și reziliență și măsurile suplimentare prevăzute în prezenta decizie sunt adecvate (nota A) pentru prevenirea, depistarea și corectarea corupției, a fraudei și a conflictelor de interese la utilizarea fondurilor puse la dispoziție în temeiul regulamentului menționat, iar măsurile ar trebui să evite în mod eficace dubla finanțare în temeiul regulamentului respectiv și al altor programe ale Uniunii. Acest lucru nu aduce atingere aplicării altor instrumente și mijloace vizând promovarea și asigurarea respectării dreptului Uniunii, inclusiv pentru prevenirea, depistarea și corectarea corupției, a fraudei și a conflictelor de interese, precum și pentru protejarea finanțelor Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului 8 .

(45)Sistemul de control și audit dezvoltat de Cipru este conceput în mod coerent pentru a îndeplini cerințele Regulamentului (UE) 2021/241. În special, până când va fi dezvoltat un sistem specific de monitorizare a informațiilor pentru gestionarea și monitorizarea planului, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241, ar trebui instituit un sistem de registre de tranziție adecvat. Un sistem de registre de tranziție sau sistemul informatic de monitorizare dedicat ar trebui să înregistreze și să stocheze datele relevante privind implementarea planului de redresare și reziliență, în special datele privind îndeplinirea jaloanelor și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241. În conformitate cu articolul 20 alineatul (5) litera (e) din Regulamentul (UE) 2021/241, Cipru ar trebui să implementeze sistemul de registre de tranziție sau sistemul informatic de monitorizare dedicat, cu funcționalitățile necesare, pentru a asigura conformitatea cu articolul 22 din regulamentul menționat și, atunci când introduce prima cerere de plată, ar trebui să confirme finalizarea implementării sistemului. Un audit specific al sistemului ar trebui să ateste că acesta dispune de funcționalitățile necesare, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241.

(46)Sistemul de control intern se bazează pe procese și structuri solide. Rolurile și responsabilitățile actorilor în ceea ce privește controalele și auditurile sunt clare, funcțiile de control relevante sunt separate în mod corespunzător, iar independența actorilor care efectuează audituri este asigurată. Actorii responsabili cu controalele au competența juridică și capacitatea administrativă de a-și exercita rolurile și sarcinile prevăzute. Procedurile descrise în plan pentru controale și audituri au intrat în vigoare, iar responsabilitățile organismelor implicate au fost definite prin decizia Consiliului de Miniștri de aprobare a planului. Organismele de audit desemnate sunt Oficiul de Audit al Republicii Cipru și Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru. Acestea sunt mandatate să efectueze audituri ex post pentru a verifica dacă organismele de implementare aplică proceduri pentru prevenirea, depistarea și corectarea corupției, a fraudei și a conflictelor de interese la utilizarea fondurilor puse la dispoziție în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241. În plus, există mecanisme de control la mai multe niveluri care vizează evitarea dublei finanțări din partea altor programe ale Uniunii, precum și respectarea normelor aplicabile.

Coerența planului

(47)În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) litera (k) și cu secțiunea 2.11 din anexa V la Regulamentul (UE) 2021/241, planul conține în mare măsură (nota A) măsuri de implementare a reformelor și proiectelor de investiții publice care reprezintă acțiuni coerente.

(48)Reformele și investițiile prezentate în planul de redresare și reziliență al Ciprului sunt complementare. Acestea se bazează pe un plan cuprinzător de creștere, care asigură coerența sa în vederea contribuției la o dezvoltare economică inteligentă, favorabilă incluziunii și durabilă în viitor. Cele cinci axe principale de politică ale planului, „Un sistem de sănătate rezilient și eficace, o protecție civilă consolidată”, „Neutralitatea climatică, eficiența energetică și pătrunderea energiei din surse regenerabile”, „Consolidarea rezilienței și a competitivității economiei”, „Către o eră digitală” și „Piața forței de muncă, protecția socială, educația și capitalul uman” sunt interconectate și se consolidează reciproc. Acestea conțin măsuri legate de transformarea digitală, care sunt factori-cheie pentru tranziția verde și circulară a economiei cipriote. Planul conține, de asemenea, reforme care consolidează investițiile planificate, cum ar fi în sectorul gestionării apei, și o reformă fiscală pentru a stimula reducerea emisiilor și investițiile verzi. Axa de politică „Consolidarea rezilienței și a competitivității economiei” prevede investiții publice menite să stimuleze competitivitatea, să sprijine productivitatea și creșterea economică pe termen lung și să creeze noi locuri de muncă, fiind sprijinită de reforme ce vizează îmbunătățirea cadrului instituțional și, prin urmare, a mediului de afaceri. Axa de politică „Piața forței de muncă, protecția socială, educația și capitalul uman” contribuie la facilitarea tranziției verzi și a celei digitale prin îmbunătățirea sistemului de educație și de dezvoltare a competențelor la toate nivelurile, grație căreia societatea cipriotă va dobândi competențele necesare, prin asigurarea faptului că tranziția digitală și tranziția verde sunt echitabile prin prioritatea acordată creării de locuri de muncă durabile, în special pentru tineri, precum și investițiilor în serviciile de asistență socială. Axa de politică „Un sistem de sănătate rezilient și eficace, o protecție civilă consolidată” vizează asigurarea accesului universal la servicii de sănătate de înaltă calitate și eficace, inclusiv la servicii de e-sănătate. Pentru a promova o mai mare coerență între instrumente, în special cu fondurile politicii europene de coeziune, se încurajează o alocare echilibrată a resurselor la nivel teritorial.

Egalitatea

(49)Planul conține o serie de măsuri din cadrul mai multor componente care se preconizează că vor contribui la abordarea provocărilor din domeniul egalității de gen și al egalității de șanse pentru toți. Printre măsurile deosebit de relevante se numără cele care vizează îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și la prețuri abordabile de educație și îngrijire a copiilor preșcolari și de îngrijire pe termen lung, precum și promovarea unor formule flexibile de lucru care să faciliteze activarea pe piața muncii a persoanelor cu responsabilități de îngrijire, în special a femeilor, incluziunea socială și reducerea dezavantajelor socioeconomice. Sunt, de asemenea, abordate provocările privind antreprenoriatul în rândul femeilor sau analfabetismul financiar al femeilor în vârstă. Se preconizează că sprijinul pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare va aduce beneficii tinerilor care provin din medii vulnerabile, inclusiv dintr-un context de migrație. În întregul plan sunt luate în considerare nevoile persoanelor cu handicap și este inclusă o țintă cantitativă pentru îmbunătățirea performanței energetice în gospodăriile în care trăiesc persoane cu handicap.

Autoevaluarea securității

(50)Planul include o autoevaluare a securității pentru investițiile în capacitățile digitale și în conectivitate. În ceea ce privește investițiile în conectivitate, planul identifică problemele de securitate relevante și riscurile asociate, precum și măsurile de atenuare care urmează să fie puse în aplicare pentru fiecare dintre acestea pe baza criteriilor obiective comune incluse în setul de instrumente al UE pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G.

Proiectele transfrontaliere și multinaționale

(51)Cipru a inclus în planul său două proiecte transfrontaliere privind interconectarea rețelelor electrice și instalarea de cabluri submarine pentru conectivitatea datelor. Ambele proiecte au un element transfrontalier cu Grecia. Primul proiect, construirea liniei de interconectare EuroAsia, urmărește să asigure securitatea aprovizionării și prețuri cu ridicata mai competitive la energia electrică și să permită utilizarea sporită a energiei electrice din surse mai curate, în special din surse regenerabile, prin conectarea rețelei de energie electrică din Cipru la sistemul continental al Uniunii prin intermediul rețelei elene din Creta. Aceasta face parte dintr-o investiție mai amplă, prin care se construiește o linie de interconectare transfrontalieră cu o lungime totală de 1 208 km între Creta, Cipru și Israel. Al doilea proiect privind instalarea de cabluri submarine vizează crearea unei conectivități la internet de bază de mare capacitate pentru Cipru prin intermediul unei noi legături submarine pentru conectivitatea datelor între Cipru și Grecia. Se preconizează că instalarea unei noi rute de bază separate între Cipru și Grecia va sprijini conectivitatea în Cipru. De asemenea, se preconizează că proiectul va avea un impact pozitiv asupra capacității disponibile și asupra ofertelor comerciale de conectivitate de bază necesare pentru a furniza servicii de foarte mare viteză utilizatorilor finali. Totodată, se preconizează obținerea unor performanțe mai bune în comparație cu conectivitatea asigurată de actualele cabluri învechite.

Procesul de consultare

(52)Pe baza rezumatului procesului de consultare inclus în plan, toate părțile interesate relevante, cum ar fi partenerii sociali, organizațiile societății civile și organizațiile de tineret, au fost consultate în etapa de pregătire a planului, în conformitate cu cadrul juridic național. Diferitele ministere, servicii guvernamentale și autorități locale au fost implicate, conform responsabilităților care le revin, în etapele incipiente și în numeroase etape ale elaborării planului. Parlamentul a fost informat periodic cu privire la conținutul planului. În plus, a fost consultat Consiliul pentru Economie și Competitivitate din Cipru, organism echivalent cu un consiliu național pentru productivitate. În urma consultării tuturor părților interesate relevante, o parte din reformele și investițiile planificate inițial au fost adaptate sau eliminate din plan.

(53)Se preconizează că va avea loc un proces de coordonare cu toate părțile interesate relevante, inclusiv cu partenerii sociali și cu societatea civilă, și pentru etapa de implementare a planului. Pentru a se asigura adeziunea tuturor actorilor relevanți, este esențială implicarea tuturor autorităților locale și părților interesate vizate, inclusiv a partenerilor sociali, pe tot parcursul punerii în practică a investițiilor și a reformelor incluse în plan.

Evaluarea pozitivă

(54)În urma evaluării pozitive de către Comisie a planului de redresare și reziliență al Ciprului, în care se constată că planul îndeplinește în mod satisfăcător criteriile de evaluare prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din regulamentul respectiv prezenta decizie ar trebui să stabilească reformele și proiectele de investiții necesare pentru implementarea sa, jaloanele, țintele și indicatorii relevanți, precum și suma pusă la dispoziție de Uniune pentru punerea în aplicare a planului sub formă de sprijin financiar nerambursabil și de împrumut.

Contribuția financiară

(55)Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Ciprului sunt de 1 206 400 000 EUR. Întrucât planul de redresare și reziliență îndeplinește într-o măsură satisfăcătoare criteriile de evaluare prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241 și, în plus, întrucât cuantumul costurilor totale estimate ale planului de redresare și reziliență este mai mare decât contribuția financiară maximă disponibilă pentru Cipru, contribuția financiară alocată planului de redresare și reziliență al Ciprului ar trebui să fie egală cu valoarea totală a contribuției financiare disponibile pentru Cipru.

(56)În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, calculul contribuției financiare maxime pentru Cipru trebuie actualizat până la 30 iunie 2022. Așadar, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din regulamentul menționat, ar trebui ca acum să fie pusă la dispoziția Ciprului o sumă care să fie angajată juridic până la 31 decembrie 2022. Dacă va fi necesar, în urma actualizării contribuției financiare maxime, Consiliul, la propunerea Comisiei, ar trebui, fără întârzieri nejustificate, să modifice prezenta decizie pentru a include contribuția financiară maximă actualizată.

(57)În plus, pentru a sprijini reformele și investițiile suplimentare, Cipru a solicitat sprijin sub formă de împrumut. Cuantumul maxim al împrumutului solicitat de Cipru este mai mic de 6,8 % din venitul său național brut pe 2019 în prețuri curente. Valoarea costurilor totale estimate ale planului de redresare și reziliență este mai mare decât contribuția financiară disponibilă pentru Cipru și sprijinul sub formă de împrumut solicitat, luate împreună.

(58)Sprijinul care urmează să fie acordat trebuie finanțat din împrumuturile contractate de către Comisie în numele Uniunii, în temeiul articolului 5 din Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului 9 . Sprijinul ar trebui să fie plătit în tranșe după ce Cipru a atins în mod satisfăcător jaloanele și țintele relevante identificate în ceea ce privește implementarea planului de redresare și reziliență.

(59)Cipru a solicitat o prefinanțare de 13 % din valoarea contribuției financiare și de 13 % din valoarea împrumutului. Această sumă ar trebui să se pună la dispoziția Ciprului sub rezerva intrării în vigoare a acordului de finanțare prevăzut la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/241 și a acordului de împrumut prevăzut la articolul 15 alineatul (2) din regulamentul sus-menționat și în conformitate cu modalitățile prevăzute în acestea.

(60)Prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere rezultatului niciuneia dintre procedurile legate de acordarea de fonduri ale Uniunii în cadrul oricărui alt program al Uniunii în afară de cel prevăzut de Regulamentul (UE) 2021/241 sau procedurilor legate de denaturări ale funcționării pieței interne care ar putea fi inițiate, în special în temeiul articolelor 107 și 108 din tratat. Decizia nu prevalează asupra cerinței ca statele membre să notifice Comisiei potențialele ajutoare de stat în temeiul articolului 108 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Aprobarea evaluării planului de redresare și reziliență

Se aprobă evaluarea planului de redresare și reziliență al Ciprului pe baza criteriilor prevăzute la articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241. În anexa la prezenta decizie sunt prezentate reformele și proiectele de investiții incluse în planul de redresare și reziliență, măsurile și calendarul de monitorizare și implementare a planului de redresare și reziliență, inclusiv jaloanele și țintele relevante și jaloanele și țintele suplimentare aferente plății împrumutului, indicatorii relevanți referitori la atingerea jaloanelor și a țintelor preconizate, precum și măsurile de asigurare a accesului deplin al Comisiei la datele subiacente relevante.

Articolul 2
Contribuția financiară

1.Uniunea pune la dispoziția Ciprului o contribuție financiară sub formă de sprijin nerambursabil în valoare de 1 005 946 047 EUR 10 . Suma de 818 213 837 EUR se pune la dispoziție pentru a fi angajată din punct de vedere juridic până la 31 decembrie 2022. Sub rezerva actualizării prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, în urma căreia pentru Cipru ar rezulta o sumă egală sau mai mare decât această sumă, se pune la dispoziție o sumă suplimentară de 187 732 210 EUR pentru a fi angajată din punct de vedere juridic în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023.

2.Comisia pune contribuția financiară a Uniunii la dispoziția Ciprului în tranșe, în conformitate cu anexa. Suma de 130 772 986 EUR se pune la dispoziție ca plată de prefinanțare, egală cu 13 % din contribuția financiară. Prefinanțarea și tranșele pot fi plătite de Comisie în cadrul unei singure operațiuni de plată sau prin intermediul mai multor plăți eșalonate. Cuantumul tranșelor depinde de disponibilitatea finanțării.

3.Prefinanțarea se eliberează sub rezerva intrării în vigoare a acordului de finanțare prevăzut la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/241 și în conformitate cu modalitățile prevăzute în acesta. Prefinanțarea se lichidează prin deduceri proporționale din tranșele plătite.

4.Eliberarea tranșelor în conformitate cu acordul de finanțare este condiționată de disponibilitatea finanțării și de o decizie a Comisiei, adoptată în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2021/241, care să ateste că Cipru a atins în mod satisfăcător jaloanele și țintele relevante identificate în ceea ce privește implementarea planului de redresare și reziliență. Sub rezerva intrării în vigoare a angajamentelor juridice menționate la alineatul (1), pentru a putea beneficia de sprijinul nerambursabil, jaloanele și țintele trebuie atinse până cel târziu la 31 august 2026.

Articolul 3
Sprijinul sub formă de împrumut

1.Uniunea pune la dispoziția Ciprului un împrumut de maximum 200 320 000 EUR.

2.Comisia pune sprijinul sub formă de împrumut la dispoziția Ciprului în tranșe, în conformitate cu anexa. Suma de 26 041 600 EUR se pune la dispoziție ca plată de prefinanțare, egală cu 13 % din împrumut. Prefinanțarea și tranșele pot fi plătite de Comisie în cadrul unei singure operațiuni de plată sau prin intermediul mai multor plăți eșalonate. Cuantumul tranșelor depinde de disponibilitatea finanțării.

3.Prefinanțarea se eliberează sub rezerva intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241 și în conformitate cu modalitățile prevăzute în acesta. Prefinanțarea se lichidează prin deduceri proporționale din tranșele plătite.

4.Eliberarea tranșelor în conformitate cu acordul de împrumut este condiționată de disponibilitatea finanțării și de o decizie a Comisiei, adoptată în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2021/241, care să ateste că Cipru a atins în mod satisfăcător jaloanele și țintele suplimentare care condiționează împrumutul, identificate în ceea ce privește implementarea planului de redresare și reziliență. Pentru a putea beneficia de sprijinul sub formă de împrumut, jaloanele și țintele suplimentare care condiționează împrumutul trebuie atinse până cel târziu la 31 august 2026.

Articolul 4
Destinatar

Prezenta decizie se adresează Republicii Cipru.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele

(1)    JO L 57, 18.2.2021, p. 17.
(2)    Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).
(3)    Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 433I , 22.12.2020, p. 23).
(4)    Aceste dezechilibre macroeconomice au făcut obiectul recomandărilor formulate în temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 în 2019 și 2020.
(5)    Aceste simulări reflectă impactul global al NGEU, care include, de asemenea, finanțarea pentru ReactEU, precum și majorarea finanțării pentru Orizont Europa, InvestEU, Fondul pentru o tranziție justă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și rescEU. Această simulare nu include posibilul impact pozitiv al reformelor structurale, care poate fi substanțial.
(6)    Recomandarea (UE) 2021/402 a Comisiei din 4 martie 2021 referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE) (JO L 80, 8.3.2021).
(7)    Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).
(8)    Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (JO L 433I, 22.12.2020, p. 1).
(9)    Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom (JO L 424, 15.12.2020, p. 1).
(10)    Această sumă corespunde alocării financiare după deducerea cotei proporționale a cheltuielilor Ciprului prevăzute la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, calculată în conformitate cu metodologia prevăzută la articolul 11 din regulamentul respectiv.
Top

Bruxelles, 8.7.2021

COM(2021) 398 final

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului

de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Ciprului

{SWD(2021) 196 final}


ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1.Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1.1: Un sistem de sănătate rezilient și eficace, o protecție civilă sporită

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocarea reprezentată de accesul universal la asistență medicală de înaltă calitate în Cipru, precum și de pregătirea și răspunsul general al protecției civile în situații de urgență. Obiectivul acestei componente este de a consolida eficacitatea, accesibilitatea și reziliența globală a sectorului asistenței medicale, sprijinind sistemul național de sănătate recent introdus prin diverse intervenții. Printre acestea se numără (i) modernizarea și digitalizarea infrastructurii și echipamentelor de asistență medicală, (ii) intensificarea serviciilor de e-sănătate, (iii) acreditarea serviciilor de asistență medicală furnizate și introducerea unor protocoale clinice bazate pe dovezi și a unor sisteme de monitorizare a calității, precum și (iv) oportunități de perfecționare pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Aceasta vizează, de asemenea, consolidarea sistemului de protecție civilă al Ciprului prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări în materie de sănătate (recomandarea 1 din 2020 și recomandarea 3 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

A.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.1R1): Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți calitatea și sustenabilitatea sistemului de sănătate.

În acest scop, se instituie un Centru național pentru dovezi clinice și îmbunătățirea calității, care elaborează orientări clinice, protocoale și căi de medicină bazate pe dovezi pentru toate nivelurile de asistență medicală (asistența medicală primară, secundară și terțiară), în strânsă cooperare cu profesioniștii din domeniul sănătății și cu pacienții, precum și procese de monitorizare și evaluare, cum ar fi audituri clinice, evaluări inter pares și inspecții. În plus, se va dezvolta un sistem informatic care să permită punerea în aplicare și monitorizarea standardelor și protocoalelor clinice și care să includă o platformă de învățare online. Reforma include formarea cadrelor medicale în protocoalele și procesele recent instituite.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a asistenței medicale — Infecții asociate

Scopul reformei este de a sprijini tranziția digitală a sectorului asistenței medicale și de a consolida eficacitatea și reziliența sistemului de sănătate.

Aceasta constă în dezvoltarea unei platforme electronice pentru prelucrarea datelor de la farmaciile spitalicești (consumul de antibiotice nosocomiale), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența antimicrobiană) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)].

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C1.1I1): Noi facilități pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente tehnologiei

Obiectivul investiției este de a consolida operațiunile centrale de stabilire a sângelui în Cipru.

Această măsură implică construirea de noi instalații pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente tehnologiei. Aproximativ 80 000 de produse din sânge (cum ar fi globulele roșii, trombocitele și plasma congelată proaspătă) trebuie să poată fi distribuite pentru uz clinic în întreaga țară. Noile instalații trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirea cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 2 (C1.1I2): Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru

Scopul măsurii este de a institui modulul „Influenza Sentinel Surveillance” al sistemului inovator cipriot de tehnologie a informației și comunicațiilor în domeniul sănătății publice (TIC) pentru a sprijini organismele din sectorul sănătății publice să ia decizii bazate pe dovezi.

Aceasta include atât dezvoltarea instrumentelor digitale necesare (cum ar fi software și infrastructura TIC), cât și perfecționarea lucrătorilor din domeniul sănătății și a personalului din Ministerul Sănătății pentru a utiliza sistemul de colectare a datelor și de extragere a informațiilor. În conformitate cu orientările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), modulul Influenza Sentinel Surveillance (ISS) al sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru înregistrează datele epidemiologice care informează Ministerul Sănătății cu privire la potențialele izbucniri epidemiologice. Ministerul Sănătății atribuie 150 medici ca santinelă care introduc date în modulul Influenza Sentinel Surveillance (ISS) al sistemului TIC inovator de sănătate publică cipriot. 

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C1.1I3): Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale

Scopul investiției este de a permite spitalelor private să investească într-un termen scurt în modernizarea echipamentelor lor medicale, sporind calitatea serviciilor de sănătate furnizate.

Măsura cuprinde o schemă de sprijin pentru spitalele private care sprijină modernizarea sau înlocuirea echipamentelor medicale. Cererile de finanțare sunt evaluate pe baza unor criterii de selecție transparente de către un comitet special de evaluare, care este numit de ministrul sănătății.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C1.1I4): Acreditarea spitalelor publice și private

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini acreditarea spitalelor, permițând înregistrarea acestora în Sistemul Național de Sănătate (SNS) și îmbunătățind asigurarea calității serviciilor de asistență medicală furnizate.

Acesta constă într-un sistem de sponsorizare care facilitează acreditarea spitalelor prin acoperirea unei părți din (i) costurile suportate de spitalele private și publice legate de serviciile de consiliere în materie de acreditare furnizate de experți externi (privind modul de realizare a pregătirilor necesare pentru acreditare) și (ii) taxele de acreditare percepute de organismele recunoscute la nivel internațional.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6 (C1.1I6): Implementarea serviciilor generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru

Măsura vizează extinderea serviciilor de e-sănătate pentru a permite schimbul transfrontalier de informații privind sănătatea pacienților (în special fișele pacienților și prescripțiile electronice), pentru a deveni parte a unei rețele securizate de e-sănătate inter pares în cadrul UE.

Acesta constă în punerea în funcțiune a unui schimb transfrontalier de date între Cipru și statele membre ale Uniunii cu puncte de contact naționale operaționale pentru e-sănătate (NCPeH), cum ar fi prescripțiile electronice, eliberarea electronică, fișele pacienților și seturi de date suplimentare (printre altele, formulare de evacuare, rezultate de laborator și imagistică), astfel cum s-a convenit cu infrastructura de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 7 (C1.1I7): Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență prin SMS

Obiectivul investiției este de a consolida sistemul de protecție civilă al Ciprului prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică care să vizeze întreaga populație prin intermediul unei aplicații mobile pentru a spori siguranța, pregătirea și reziliența publică.

Măsura constă în punerea în funcțiune a unui sistem de avertizare publică care să ajungă la întreaga populație prin intermediul unei aplicații mobile sau al unui SMS pentru alertarea cu privire la situații de urgență iminente sau în curs de apariție.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

A.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

1

C1.1R1

Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității

Țintă

Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares

Număr

0

50

T4

2024

Cel puțin 50 protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares de o echipă de experți, caracteristicile esențiale ale protocoalelor fiind:

• recomandări privind practica clinică în medicina bazată pe dovezi (EBM);

• ghid de punere în aplicare,

• planul de audit.

2

C1.1R1

Centrul Național de Evidență Clinică și Îmbunătățirea Calității

Țintă

Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares

Număr

50

90

T4

2025

Cel puțin 90 protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares de o echipă de experți, caracteristicile esențiale ale protocoalelor fiind:

• recomandări privind practica clinică în medicina bazată pe dovezi (EBM);

• ghid de punere în aplicare,

• planul de audit.

3

C1.1R2

Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a asistenței medicale — Infecții asociate

Jalon

Adoptarea listei unităților de asistență medicală

Adoptarea listei unităților de asistență medicală

T1

2023

Adoptarea listei unităților de asistență medicală care furnizează informații Organizației de Asigurări de Sănătate cu privire la consumul de antibiotice și care sunt monitorizate de către Organizația Asigurărilor de Sănătate.

4

C1.1R2

Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a asistenței medicale — Infecții asociate

Jalon

Platforma electronică, inclusiv sistemul de monitorizare, este pe deplin operațională

Platformă electronică instalată și funcțională

T4

2025

Platforma electronică pentru prelucrarea datelor de la farmaciile spitalicești (consumul de antibiotice nosocomiale), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența antimicrobiană) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)] este pe deplin operațională (Instalarea în toate punctele de utilizare și introducerea datelor reale) și se instituie un sistem de monitorizare a eficacității acesteia.

5

C1.1I1

Noi facilități pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente tehnologiei

Jalon

Semnarea contractului pentru construirea unității de prelucrare a sângelui din Cipru

Semnarea contractului

T3

2022

Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractant (i)] selectat (selectați) în cadrul unei proceduri competitive de ofertare pentru construirea centrului de sânge din Cipru.

6

C1.1I1

Noi facilități pentru stabilirea sângelui din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente aferente tehnologiei

Jalon

Noile unități de producție a sângelui, inclusiv toate echipamentele, sunt pe deplin operaționale

Finalizarea construcției și începerea operațiunilor

T2

2025

Noile unități de transfuzie sanguină trebuie să fie construite și pe deplin operaționale și să găzduiască unitatea de transfuzie sanguină din Cipru. Noile instalații trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Noile echipamente relevante sunt operaționale, iar transferul echipamentelor existente de la actualul sediu al unității de transfuzie sanguină la noile instalații trebuie să fie complet.

7

C1.1I2

Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru

Jalon

Sistemul de supraveghere a gripei Sentinel (ISS)

Sistemul complet operațional

 

T2

2022

Modulul „Influenza Sentinel Surveillance System” al Sistemului inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru este operațional și se instituie un sistem de monitorizare a eficacității acestuia.

8

C1.1I2

Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru

Țintă

Sateliți Sentinel care introduc date în modulul Influenza Sentinel Surveillance System

Număr

0

150

T4

2025

În conformitate cu orientările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), modulul Influenza Sentinel Surveillance System (ISS) al sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru înregistrează datele epidemiologice introduse pe platforma digitală online de către medicii generaliști (GP) pentru a informa Ministerul Sănătății cu privire la potențialele explozii. Ministerul Sănătății atribuie cel puțin 150 medici ca santinelă care introduc date în modulul ISS al sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru.

9

C1.1I3

Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale

Țintă

Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar

Număr

0

10

T4

2023

Cel puțin zece dintre instituțiile sanitare reclamante din diferite categorii au beneficiat de sprijin financiar din partea sistemului de achiziționare de echipamente medicale.

10

C1.1I3

Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale

Țintă

Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar

Număr

10

23

T4

2025

Cel puțin 23 dintre instituțiile sanitare reclamante din diferite categorii au beneficiat de sprijin financiar din partea sistemului de achiziționare de echipamente medicale.

11

C1.1I4

Acreditarea spitalelor publice și private

Țintă

Instituții sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare

Număr

0

20

T2

2024

Cel puțin 20 dintre instituțiile sanitare candidate din diferite categorii au fost sprijinite de sistemul de acreditare.

12

C1.1I4

Acreditarea spitalelor publice și private

Țintă

Instituții sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare

Număr

20

45

T4

2025

Cel puțin 45 dintre instituțiile sanitare candidate din diferite categorii au fost sprijinite de sistemul de acreditare.

13

C1.1I6

Implementarea serviciilor generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru

Jalon

Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate

Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic, astfel cum se prevede într-un raport specific elaborat de echipa de recepție a livrabilelor din cadrul autorității contractante

T4

2023

Analiza, proiectarea și dezvoltarea fazei de sistem informatic se finalizează.

Specificațiile includ:

a) comunicații video mobile;

b) geolocalizarea;

c) conturarea capacității;

d) profilul intercomunitar de descoperire a pacienților (pentru a localiza comunitățile care dețin date relevante privind sănătatea pacienților și pentru a traduce identificatorii pacienților în cadrul comunităților care dețin datele aceluiași pacient);

e) pentru detectarea și răspunsul transversal în materie de securitate cibernetică (XDR) și e-ID;

f) colectarea și evaluarea automată a datelor;

g) atât pentru rezidenții ciprioți, cât și pentru rezidenții străini: (i) o actualizare a punctului național de contact cu sursă deschisă pentru e-sănătate, (ii) actualizarea rezumatului pacientului și (iii) e-prescripție;

h) schimbul de documente clinice nestructurate și

i) accesul pacienților la serviciile transfrontaliere de date, pe baza valului 6 de orientări de punere în aplicare a arhitecturii documentelor clinice de către rețeaua e-sănătate.

De asemenea, se creează un nou serviciu pentru a permite schimbul de documente clinice structurate și codificate care pot include rapoarte de imagini/imagini, scrisori de descărcare (raport de descoperire), dosare medicale electronice și rezultate de laborator.

14

C1.1I6

Implementarea serviciilor generice de e-sănătate transfrontaliere în Cipru

Jalon

Funcționarea deplină a schimbului transfrontalier de date privind asistența medicală

Aprobarea sistemului de către Autoritatea Națională pentru e-Sănătate

T2

2025

Operarea deplină a schimbului transfrontalier de date între Cipru și țările cu punctele de contact naționale operaționale pentru e-sănătate (cum ar fi prescripțiile electronice, eliberarea electronică, fișele pacienților schimbate cu Cipru) și seturile de date suplimentare (cum ar fi formularele de evacuare, rezultatele de laborator și imagistica), astfel cum s-a convenit cu infrastructura de servicii digitale de e­sănătate.

15

C1.1I7

Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență prin SMS

Jalon

Sistemul de avertizare publică nou înființat și sistemul său de monitorizare sunt pe deplin operaționale

Comitetul tehnic semnează raportul final de acceptare și lansare a sistemelor

pentru sistemul de avertizare publică

T4

2025

Sistemul de avertizare publică este operațional și este instituit un sistem de monitorizare care să ajungă la întreaga populație prin intermediul unei aplicații mobile și/sau al unui SMS.

Echipamentele terminale pentru trimiterea de SMS-uri trebuie să fie complet operaționale.

A.3.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Reforma 3 (C1.1R3): Trecerea treptată a cadrului de furnizare a asistenței medicale și de rambursare către modele bazate pe valoare

Scopul reformei este de a introduce și de a trece treptat la modele de asistență medicală bazate pe valori, pentru a completa modelele actuale de asistență medicală bazate pe volum, pentru a îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate și pentru a limita costurile.

Aceasta constă în dezvoltarea unor modele și inițiative adecvate bazate pe valori, cu mecanisme de monitorizare relevante pentru măsurarea și urmărirea succesului reformei, precum și introducerea unor modele bazate pe valori în decizia de rambursare pentru asistența medicală primară și spitalicească, în conformitate cu legislația generală privind sistemul de sănătate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

Investiția 5 (C1.1I5): Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a consolida, moderniza și/sau moderniza spitalele de stat din Cipru pentru a le permite să concureze în condiții de egalitate cu sectorul privat, îmbunătățind în același timp calitatea serviciilor de asistență medicală, precum și condițiile de muncă pentru personalul medical din spitalele publice.

Această măsură constă în îmbunătățirea, modernizarea și/sau modernizarea următoarelor nouă spitale de stat: (1) consolidarea spitalului pentru copii din Makarios pentru a oferi copiilor un tratament complet al cazurilor; (2) construirea și/sau extinderea unității de hemofilie din Paphos și spitalele Limassol; (3) construirea unui spital de sănătate mintală; (4) consolidarea spitalului general Limassol; (5) consolidarea unităților de intervenție și de urgență în toate spitalele de stat din Cipru; (6) consolidarea spitalului general Paphos; (7) extinderea unității de radiologie invazivă, inclusiv echipamente medicale (cum ar fi Unitatea de Angiografie); (8) construirea unei unități COVID-19 la Spitalul Famagusta; Și (9) crearea unei unități pentru boli transmisibile în cadrul spitalului general Limassol. Renovările clădirilor vizează, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Unitatea de hemofilie din spitalul Paphos trebuie să aibă un consum de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cel definit de cerința privind clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

A.4.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

16

C1.1R3

Trecerea treptată a cadrului de furnizare a asistenței medicale și de rambursare către modele bazate pe valori.

Jalon

Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte în cazul asistenței medicale primare și spitalicești

Rambursarea bazată pe valoare urmează să fie reflectată în decizia de rambursare

T1

2023

Deciziile anuale de rambursare din sistemul general de sănătate se ajustează pentru a include rambursarea bazată pe valoare pentru asistența medicală primară și spitalicească.

17

C1.1I5 Îmbunătățirea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru

Țintă

Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate

Număr

0

7

T2

2024

Cel puțin șapte spitale de stat trebuie să fie îmbunătățite, construite și/sau modernizate. Renovările clădirilor vizează, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Unitatea de hemofilie din spitalul Paphos trebuie să aibă un consum de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cel definit de cerința privind clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Finalizarea lucrărilor se atestă prin preluarea certificatelor eliberate pentru lucrările finalizate.

18

C1.1I5 Îmbunătățirea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat din Cipru

Țintă

Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate

Număr

7

9

T2

2026

Nouă spitale de stat sunt îmbunătățite, construite și/sau modernizate. Renovările clădirilor vizează, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Unitatea de hemofilie din spitalul Paphos trebuie să aibă un consum de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cel definit de cerința privind clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Finalizarea lucrărilor se atestă prin preluarea certificatelor emise pentru lucrările finalizate.

B. COMPONENTA 2.1: Neutralitatea climatică, eficiența energetică și energia din surse regenerabile

Această componentă a Planului cipriot de redresare și reziliență vizează abordarea provocării reprezentate de atenuarea schimbărilor climatice, contribuind la tranziția țării către neutralitatea climatică.

Obiectivele componentei sunt îmbunătățirea politicii de mediu prin măsuri legate de impozitarea ecologică, deschiderea pieței energiei electrice și facilitarea acordării de licențe pentru energia din surse regenerabile și proiectele de renovare. Componenta urmărește să îmbunătățească eficiența energetică a parcului imobiliar și a altor infrastructuri și să sprijine investițiile ecologice pentru IMM-uri, gospodării, sectorul public în general și ONG-uri. Componenta vizează, de asemenea, reducerea sărăciei energetice și urmărește să abordeze izolarea energetică a Ciprului.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă concentrarea politicilor în materie de investiții și investiții asupra eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

B.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.1R1): Impozitarea ecologică

Obiectivele măsurii sunt de a promova o trecere la o utilizare mai eficientă a resurselor de mediu, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a spori pătrunderea energiei din surse regenerabile.

Reforma constă în modificări legislative care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în sectoarele economiei care nu intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Reforma implică, de asemenea, introducerea treptată a unei taxe pe apă, precum și introducerea unei taxe pe deșeurile menajere/depozitate. Reforma urmărește să aducă o contribuție tangibilă la atingerea obiectivelor climatice și energetice pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile. Modificările legislative se bazează pe rezultatele unui studiu independent care urmează să fie efectuat.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Independența operatorului de sisteme de transport din Cipru (TSOC) față de autoritatea existentă în domeniul energiei electrice din Cipru

Obiectivul măsurii este de a spori concurența pe piața energiei electrice prin crearea condițiilor pentru ca noii investitori să participe la producerea, stocarea, agregarea, consumul dispecerizabil și furnizarea de energie electrică.

Reforma constă în asigurarea independenței operatorului cipriot de sisteme de transport (TSOC) față de actuala Autoritate pentru Energie Electrică din Cipru (EAC) în ceea ce privește guvernanța, gestiunea financiară și gestionarea personalului. Măsura facilitează, de asemenea, schimbarea furnizorului, ceea ce se preconizează că va reduce costul energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Ghișeele unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor

Obiectivul măsurii este de a promova punerea în aplicare a proiectelor SRE prin raționalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE. Reforma vizează, de asemenea, accelerarea renovării energetice a clădirilor.

Reforma constă în digitalizarea procesului de autorizare a proiectelor ESR și în instituirea unui punct unic de contact pentru sprijinul tehnic și financiar în scopul renovării energetice a clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Cadrul de reglementare privind stocarea energiei

Obiectivul măsurii este de a stabili un cadru de reglementare pentru promovarea participării instalațiilor de stocare la piața energiei electrice.

Reforma constă în modificarea normelor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea pentru a permite instalațiilor de depozitare să participe la piața angro a energiei electrice. Se preconizează că acest lucru va promova producția de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile și va contribui la eficiența și viabilitatea economică a pieței energiei electrice în ansamblu.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Investiția 1 (C2.1I1): Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general

Obiectivul măsurii este de a reduce consumul de energie primară și finală și emisiile de CO2 din clădirile și/sau instalațiile deținute sau exploatate de IMM-uri, autoritățile locale (municipalități și comunități) și organizațiile din sectorul public în sens larg.

Investiția constă în acordarea de sprijin pentru cel puțin 275 de entități pentru renovarea clădirilor și pentru eficientizarea proceselor de producție. Sistemul de granturi promovează, de asemenea, executarea auditurilor energetice, precum și adoptarea tehnologiilor digitale și integrarea surselor regenerabile de energie. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, cererea de propuneri pentru această măsură reflectă faptul că achiziționarea de cazane pe biomasă respectă dispozițiile Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, ale Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile și ale legislației naționale relevante privind emisiile de poluanți atmosferici.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.Investiția 2 (C2.1I2): Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap

Obiectivul măsurii este de a încuraja utilizarea surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către stocul mare de locuințe vechi, precum și de a subvenționa punerea în aplicare a renovărilor energetice la scară mică în gospodăriile afectate de sărăcie energetică, precum și în gospodăriile cu persoane cu handicap.

Investiția este alcătuită din două submăsuri: (i) o schemă de sprijin pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și (ii) o schemă de sprijin pentru combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap.

Submăsura 1: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor de eficiență energetică în locuințe

Investiția constă în acordarea de granturi pentru cel puțin 16 200 de locuințe (inclusiv gospodăriile consumatorilor vulnerabili de energie electrică) pentru izolarea termică a acoperișurilor și/sau pentru instalarea unui sistem fotovoltaic și/sau pentru instalarea sau înlocuirea sistemelor de încălzire solară cu apă (SWH) ale unei locuințe existente.

Submăsura 2: Abordarea problemei sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap

Investiția constă în furnizarea de sprijin pentru punerea în aplicare a renovărilor energetice la scară mică, cum ar fi izolarea termică și echipamentele eficiente din punct de vedere energetic, în cel puțin 270 de gospodării afectate de sărăcie energetică, precum și în gospodării cu persoane cu handicap.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C2.1I3): Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea

Obiectivul măsurii este de a promova utilizarea surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către stocul mare de infrastructuri vechi utilizate de autoritățile locale, precum și de a construi o rezervă de proiecte de investiții în domeniul energiei durabile și al adaptării la schimbările climatice în comunitățile rurale din Cipru.

Investiția este alcătuită din două submăsuri: (i) încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai mari, precum și de către ONG-uri; Și (ii) facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Submăsura 1: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai mari, precum și de către ONG-uri

Submăsura constă în instituirea unei scheme de subvenții pentru sprijinirea măsurilor de eficiență energetică la scară largă și a măsurilor SRE în clădiri, infrastructură și locuințe sociale, care să vizeze autoritățile publice locale și ONG-urile.

Submăsura 2: Facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Submăsura constă în furnizarea de sprijin tehnic consiliilor rurale ale Comunității în ceea ce privește elaborarea de planuri privind energia durabilă și clima și punerea în aplicare a investițiilor în domeniul energiei și climei, precum și în instituirea unei scheme de grant pentru sprijinirea investițiilor în energia durabilă și în adaptarea la schimbările climatice.

Cele două submăsuri împreună vor conduce la realizarea a cel puțin 580 de investiții pentru îmbunătățirea performanței energetice și a rezilienței la schimbările climatice de către autoritățile locale sau ONG-uri.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C2.1I4): Reducerea emisiilor de CO2 în industrie, întreprinderi și organizații

Obiectivul măsurii este de a încuraja industriile, întreprinderile și organizațiile să se implice în transformări care vizează decarbonizarea și să pună în aplicare planuri de acțiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul operațiunilor și/sau al lanțurilor lor de aprovizionare.

Investiția constă în instituirea unei scheme de sprijin care să ofere finanțare, echivalentă cu costul de achiziționare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care trebuie evitat ca urmare a reducerii emisiilor rezultate din acțiunile beneficiarilor. Ca urmare a sprijinului furnizat, se reduc cel puțin 354 566 tone de CO2 echivalent.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval 1 ; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante 2 ; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare 3 și instalații de tratare mecano-biologică 4 ; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C2.1I5): Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice

Obiectivul măsurii este de a facilita modernizarea energetică și creșterea eficienței energetice a anumitor clădiri publice, și anume proprietățile pompierilor, școlile, spitalul general din Nicosia, stațiile de tratare a apei și stațiile de pompare a apei.

Investiția este alcătuită din trei submăsuri: Proprietăți și școli ale serviciului de pompieri; (ii) Spitalul General Nicosia; Și (iii) instalarea de sisteme energetice fotovoltaice conectate la rețea în stațiile de tratare a apei și în stațiile de pompare a apei.

Submăsura 1: Proprietăți și școli ale serviciului de pompieri

Submăsura constă în punerea în aplicare a unor modernizări energetice în cele 16 stații de pompieri urbane din Cipru, în cartierul general al pompierilor și în două stații rurale de pompieri. Submăsura acoperă, de asemenea, instalarea de sisteme de izolare termică și de sisteme fotovoltaice în cel puțin 405 școli.

Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Submăsura 2: Spitalul general din Nicosia

Submăsura constă în instalarea și instalarea unui sistem fotovoltaic la Spitalul General Nicosia cu o capacitate totală de 943 KW.

Submăsura 3: Instalații de tratare a apei și stații de pompare a apei

Submăsura constă în instalarea de sisteme de energie fotovoltaică conectate la rețea cu o putere totală de 2 MWp în stațiile de tratare a apei și în stațiile de pompare a apei.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6 (C2.1I6): Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru

Obiectivul măsurii este de a moderniza infrastructura de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente de la Universitatea din Cipru și de a integra această infrastructură în viitoarea rețea inteligentă.

Investiția constă în livrarea, instalarea, testarea, calibrarea, punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor de rețele inteligente, urmate de integrarea finală a infrastructurii. Măsura include, de asemenea, orientarea și formarea personalului.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția 7 (C2.1I7): Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)

Obiectivul măsurii este de a facilita introducerea în masă a contoarelor inteligente în Cipru.

Investiția constă în livrarea și instalarea a 400 000 contoare inteligente către consumatorii finali de energie electrică, inclusiv persoanele fizice și juridice.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C2.1I8): Monitorizarea și reducerea emisiilor de GES în agricultură

Obiectivul măsurii este de a consolida monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură în Cipru și de a contribui la reducerea acestora.

Investiția constă în instituirea unui sistem de monitorizare a GES pentru agricultură, care furnizează date pentru punerea în aplicare a unor practici de atenuare mai eficiente și contribuie la realizarea unei reduceri cu 10 % a emisiilor de GES provenite din agricultură până la sfârșitul anului 2025.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 9 (C2.1I9): Protecția pădurilor împotriva incendiilor

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți capacitățile autorităților relevante din Cipru de a face față pericolelor de incendiu și de a consolida protecția împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile.

Investiția constă în achiziționarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor, precum și formarea și întreținerea aferentă, pe perioada punerii în aplicare a măsurii. Aceasta include furnizarea următoarelor vehicule, mașini și echipamente: .75 vehicule de transport în scopuri de patrulare pentru protecția pădurilor și transferul de personal în caz de incendiu; 12 camioane de incendiu de mari dimensiuni; 25 vehicule de stingere a incendiilor de urgență; patru buldozere pentru construcția de lucrări de protecție împotriva incendiilor, cu posibilitatea transportului cu camionul pentru transportul rapid la incendii; Patru buldozere terestre pentru construcția de lucrări de protecție împotriva incendiilor; Șase tractoare agricole echipate cu instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a incendiilor; Excavatoare/încărcătoare cu patru roți; Șase mașini de tocat ramificație; Patru încărcătoare (camioane) și șase autocisterne de 20 tone în scopul protecției împotriva incendiilor; O aeronavă de stingere a incendiilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 10 (C2.1I10): Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență

Obiectivul măsurii este de a introduce un sistem de gestionare a pieței de către operatorul de sisteme de transport din Cipru ca instrument de facilitare a deschiderii pieței energiei electrice către concurență.

Investiția constă în instalarea și introducerea sistemului de gestionare a pieței pentru piața energiei electrice din Cipru și în formarea aferentă a 100 % din personalul operatorului de sisteme de transport.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2023.

B.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

19

C2.1R1

Impozitarea ecologică

Jalon

Intrarea în vigoare a unei legi care introduce o taxă pe carbon pentru combustibili, o taxă pe apă și o taxă pe deșeurile menajere/depozitate

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a unei legi care introduce o taxă pe carbon pentru combustibili, o taxă pe apă și o taxă pe deșeurile menajere/depozitate

T2

2023

Intrarea în vigoare a unor modificări legislative menite să aducă o contribuție tangibilă la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030. Modificările se bazează pe rezultatele unui studiu independent care urmează să fie efectuat. Legea prevede în special (a) introducerea unei taxe pe carbon pentru combustibilii utilizați în sectoarele economiei care nu intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, (b) introducerea treptată a unei taxe pe apă care să reflecte deficitul de resurse naturale și costul utilizării acesteia pentru mediu și (c) introducerea unei taxe la nivel național pentru deșeurile menajere/depozitele de deșeuri.

20

C2.1R1

Impozitarea ecologică

Jalon

Raport de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și economiei

Publicarea raportului de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și economiei

T2

2026

Raportul de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și efectul economic asupra gospodăriilor și întreprinderilor, precum și recomandarea unor modificări fiscale suplimentare, după caz.

21

C2.1R2

Independența operatorului de sisteme de transport din Cipru (TSOC) față de autoritatea existentă în domeniul energiei electrice din Cipru

Jalon

Legea privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a „Legii privind reglementarea pieței energiei electrice” din 2021

T4

2021

Intrarea în vigoare a Legii privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021, care facilitează deschiderea pieței energiei electrice către concurență și stimulează utilizarea surselor regenerabile de energie prin: (a) realizarea independenței operatorului cipriot de sisteme de transport (TSOC) față de actuala Autoritate pentru Energie Electrică din Cipru (EAC) (autonomie în ceea ce privește guvernanța, autonomia financiară și independența personalului TSOC), (b) introducerea măsurilor necesare pentru reducerea costului energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali și (c) crearea unor condiții de transparență și încredere pentru a motiva noii investitori în producerea și furnizarea de energie electrică.

22

C2.1R3

Ghișeele unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor

Jalon

Platformă IT complet operațională

Platformă IT complet operațională acceptată de Ministerul Energiei, Comerțului și Industriei

T4

2022

Platformă IT complet operațională pentru (1) orientarea solicitantului în procesul administrativ de solicitare a autorizației în mod transparent, până la emiterea uneia sau a mai multor decizii de către autoritățile responsabile, (2) furnizarea către solicitant a tuturor informațiilor necesare și implicarea, după caz, a altor autorități administrative.

23

C2.1R4

Cadrul de reglementare privind stocarea energiei

Jalon

Modificarea regulilor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (STSR)

Publicarea pe site-ul web al Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei din Cipru a modificării normelor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR)

T4

2021

Intrarea în vigoare a unei modificări a normelor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (STSR), care furnizează cadrul de reglementare necesar (regulile pieței) și modalitățile tehnice care permit instalațiilor de stocare:

participarea la piața angro de energie electrică;

— promovarea dezvoltării unei piețe a energiei electrice viabile din punct de vedere economic, eficiente, sigure și orientate către consumatori, care să acorde prioritate producerii de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile.

24

C2.1I1

Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general

Jalon

Schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general

Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general

T4

2021

Lansează o cerere de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general, în urma verificării regulamentului privind ajutoarele de stat care urmează să fie aplicat de comisarul pentru controlul ajutoarelor de stat și a deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

25

C2.1I1

Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general

Țintă

Entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică

 

Număr

0

125

T4

2024

Cel puțin 125 de entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în sens larg) au implementat (1) intervenții în materie de eficiență energetică (măsuri de eficiență energetică) în clădiri sau (2) măsuri de eficiență energetică legate de procesele lor de producție sau (3) măsuri de eficiență energetică în centrele sportive municipale, datorită sprijinului acordat cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

26

C2.1I1

Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în general

Țintă

Entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică

 

Număr

125

275

T4

2025

Cel puțin 275 de entități (IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în sens larg) au implementat (1) intervenții în materie de eficiență energetică (măsuri de eficiență energetică) în clădiri sau (2) măsuri de eficiență energetică legate de procesele lor de producție sau (3) măsuri de eficiență energetică în centrele sportive municipale, datorită sprijinului acordat cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

27

C2.1I2

Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap

Jalon

Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe

Prima cerere de propuneri a fost publicată

T2

2021

Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe a fost publicată pe site-ul web al Fondului pentru conservarea resurselor regenerabile și al energiei. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

28

C2.1I2

Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap

Țintă

Locuințe și gospodării cu persoane cu handicap care și-au îmbunătățit performanța energetică

Număr

0

8 600

T4

2023

Cel puțin 8 500 de locuințe și 100 de gospodării cu persoane cu handicap și-au îmbunătățit performanța energetică datorită soluțiilor adaptate (servicii de sprijin și orientare energetică) și sprijinului financiar oferit cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

29

C2.1I2

Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap

Țintă

Locuințe și gospodării cu persoane cu handicap care și-au îmbunătățit performanța energetică

Număr

8600

16 470

T2

2026

Cel puțin 16 200 de locuințe și 270 de gospodării cu persoane cu handicap și-au îmbunătățit performanța energetică datorită soluțiilor adaptate (servicii de sprijin și orientare energetică) și sprijinului financiar oferit cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

30

C2.1I3

Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea

Jalon

Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică

Publică prima cerere de propuneri

T3

2021

Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică a fost publicată pe site-ul web al Fondului pentru conservarea energiei și a surselor regenerabile de energie. Investiția vizează, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

31

C2.1I3

Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea

Țintă

Investiții realizate de autoritățile locale sau de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța energetică și reziliența la schimbările climatice

Număr

0

190

T4

2023

Cel puțin 190 de investiții realizate de autoritățile locale sau de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța energetică și reziliența la schimbările climatice datorită asistenței tehnice și sprijinului financiar acordat cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

32

C2.1I3

Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi, precum și de către ONG-uri și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea

Țintă

Investiții realizate de autoritățile locale sau de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța energetică și reziliența la schimbările climatice

Număr

190

580

T2

2026

Cel puțin 580 de investiții realizate de autoritățile locale sau de ONG-uri care și-au îmbunătățit performanța energetică și reziliența la schimbările climatice datorită asistenței tehnice și sprijinului financiar acordat cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

33

C2.1I4

Reducerea emisiilor de CO2 în industrie, întreprinderi și organizații

Țintă

Emisii reduse

Număr

0

130 000

T4

2024

Cel puțin 130 000 de tone de CO2 echivalent au fost reduse ca urmare a sprijinului acordat. Reducerile de emisii se verifică prin intermediul rapoartelor experților externi. Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

34

C2.1I4

Reducerea emisiilor de CO2 în industrie, întreprinderi și organizații

Țintă

Emisii reduse și mai mult

Număr

130000

354 566

T2

2026

Cel puțin 354 566 de tone de CO2 echivalent au fost reduse ca urmare a sprijinului acordat. Reducerile de emisii se verifică prin intermediul rapoartelor experților externi. Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

35

C2.1I5

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice

Țintă

Sisteme de izolare termică și sisteme fotovoltaice instalate în școli

Număr

0

405

T1

2022

Sisteme de izolare termică și sisteme fotovoltaice instalate în cel puțin 405 școli, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

36

C2.1I5

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice

Țintă

Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General Nicosia

Număr

0

943

T4

2023

Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General Nicosia cu o capacitate totală de 943 KW.

37

C2.1I5

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice

Țintă

Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice în stațiile de pompare a apei și în stațiile de pompieri

Număr

0

2 200

T4

2025

Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice, cu o capacitate totală de 2 200 KW, în stațiile de pompare a apei și în stațiile de pompieri.

38

C2.1I6

Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru

Jalon

Semnarea contractului pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei electrice într-o rețea inteligentă

Semnarea contractului

T4

2022

Semnarea contractului de instalare de echipamente pentru modernizarea rețelei electrice într-o rețea inteligentă, în urma unei proceduri de achiziții publice reușite.

39

C2.1I6

Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru

Jalon

Livrarea, instalarea cu succes și acceptarea echipamentelor pentru rețelele inteligente

Raport de recepție emis

T2

2024

Livrarea, instalarea cu succes, testarea, calibrarea, punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor pentru rețelele inteligente, urmate de integrarea finală a infrastructurii.

40

C2.1I7

Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)

Jalon

Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice

Semnarea contractului

T1

2022

Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice (hardware, software și asistență & alte servicii).

41

C2.1I7

Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)

Țintă

Livrarea și instalarea contoarelor inteligente

Număr

0

200 000

T3

2024

Acceptarea livrării și instalării a cel puțin 200 000 contoare inteligente de energie electrică către consumatorii finali de energie electrică, inclusiv persoanele fizice și juridice.

42

C2.1I7

Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) al infrastructurii de contorizare inteligentă (Infrastructura de măsurare avansată)

Țintă

Livrarea și instalarea contoarelor inteligente

Număr

200000

40 0000

T2

2026

Acceptarea livrării și instalării a 400 000 contoare inteligente de energie electrică către consumatorii finali de energie electrică, inclusiv persoanele fizice și juridice.

43

C2.1I8

Monitorizarea și reducerea emisiilor de GES în agricultură

Jalon

Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură

Aprobarea echipamentelor și a instalării de către comisia primitoare

T2

2023

Achiziționarea și instalarea de unități de automobile și unități permanente de monitorizare, pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură, cu obiectivul de a pune în aplicare politici adecvate de reducere a emisiilor de GES.

44

C2.1I8

Monitorizarea și reducerea emisiilor de GES în agricultură

Țintă

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură

% (procent)

0

10

T4

2025

Realizarea unei reduceri cu 10 % a emisiilor de GES din agricultură prin monitorizarea emisiilor de GES și calcularea factorilor naționali de emisie pentru emisiile de GES și punerea în aplicare a factorilor de emisie prin intermediul inventarului național al emisiilor de GES din țară. Emisiile totale de referință provenite din solurile agricole pe baza raportului inventarului național al țării sunt de 122,8 kt CO2 echivalent pentru 2019.

45

C2.1I9

Protecția pădurilor împotriva incendiilor

Jalon

Semnarea acordurilor/Semnăturilor pentru achiziționarea de aeronave, vehicule, echipamente și prestarea de servicii pentru stingerea incendiilor

Semnarea acordurilor/Semnăturile contractelor

T2

2022

Semnarea acordurilor/Semnăturilor cu furnizorii pentru achiziționarea de aeronave, vehicule, echipamente și prestarea de servicii pentru stingerea incendiilor, cu scopul de a contribui la adaptarea la schimbările climatice și la reducerea riscului de

explozia și extinderea incendiilor forestiere și consolidarea protecției împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii;

infrastructură și păduri în urma unui posibil incendiu.

46

C2.1I9

Protecția pădurilor împotriva incendiilor

Jalon

Livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor

Certificate de recepție eliberate pentru livrarea aeronavelor, vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor

T4

2023

Livrarea și recepția aeronavelor, vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor.

47

C2.1I9

Protecția pădurilor împotriva incendiilor

Jalon

Finalizarea serviciilor

Certificate de recepție eliberate pentru confirmarea acceptării serviciilor

T4

2025

Finalizarea următoarelor servicii: (1) operațiunile de stingere a incendiilor și formarea piloților (2) practicile silvicole și (3) serviciile pentru 3 vehicule aeriene fără pilot (UAV) — drone.

48

C2.1I10

Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență

Jalon

Finalizarea, instalarea și implementarea sistemului de gestionare a pieței și formarea personalului

Emiterea certificatului de acceptare finală pentru sistemul de gestionare a pieței și verificarea finalizării formării personalului

T1

2023

Finalizarea, instalarea și implementarea sistemului de gestionare a pieței pentru piața energiei electrice din Cipru și formarea personalului operatorului de sisteme de transport cu privire la sistemul de informații actualizat și la procedurile operaționale aferente.

B.3.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Investiția 11 (C2.1I11) Eliminarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Linia de interconectare EuroAsia”

Obiectivul măsurii este de a asigura securitatea aprovizionării și prețuri angro mai competitive la energia electrică, precum și de a permite utilizarea sporită a energiei electrice din surse mai curate, în special din surse regenerabile, prin conectarea rețelei de energie electrică din Cipru la sistemul continental al UE.

Investiția constă în finalizarea și punerea în funcțiune a interconectării PIC 3.10.2 dintre Cipru și Grecia, care va include o stație de conversie de 1 000 MW c.c. în Cipru și infrastructura aferentă din Cipru și Creta, conectată la 898 km de cabluri submarine HVDC cu o capacitate de 1 000 MW. Se preconizează că aceasta va face parte dintr-o investiție mai amplă, care va construi o interconexiune transfrontalieră cu o lungime totală de 1 208 km între Creta, Cipru și Israel. Se preconizează că diferite părți ale proiectului vor primi finanțare din diferite surse, și anume Mecanismul de redresare și reziliență, Mecanismul pentru interconectarea Europei, un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții, împrumuturi comerciale și capitaluri proprii.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, măsurile de atenuare care vizează conservarea mediului marin sunt respectate în mod corespunzător în timpul punerii în aplicare a proiectului, astfel cum se prevede în evaluarea impactului asupra mediului și în autorizația de construcție. Orice măsuri identificate în cadrul EIA și al evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE, necesare pentru a asigura conformitatea cu orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01), sunt integrate în proiect și respectate în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

B.4.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial

Măsură conexă

(Reformă sau investiții)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

49

C2.1I11

Eradicarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Conectorul EuroAsia”

Jalon

Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru

Acord semnat pentru construirea stației de conversie Kofinou

T4

2022

Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru, în urma asigurării surselor de finanțare relevante în afara Mecanismului de redresare și reziliență.

50

C2.1I11

Eradicarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Conectorul EuroAsia”

Jalon

Finalizarea construcției stației de conversie

Eliberarea certificatului de recepție pentru construirea stației de conversie

T4

2024

Finalizarea construcției stației de conversie, inclusiv instalarea echipamentelor de înaltă tensiune și de control

51

C2.1I11

Eradicarea izolării energetice — Proiectul de interes comun „Conectorul EuroAsia”

Jalon

Instalație finalizată și pe deplin operațională a interconexiunii electrice dintre Cipru-Creta (Grecia)

Echipa de acceptare a livrabilelor indică eficiența operațională a proiectului;

anunț public privind începerea funcționării liniei de interconexiune

T4

2025

Instalație finalizată și pe deplin operațională a interconexiunii electrice dintre Cipru-Creta (Grecia) pentru: (1) încetarea izolării energetice a Ciprului ca stat membru al UE și (2) asigurarea securității aprovizionării cu energie (3) atingerea obiectivelor naționale în materie de climă, astfel cum se specifică în planul național privind clima.

C. COMPONENTA 2.2: Transport durabil

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului vizează promovarea unei mobilități urbane mai curate, mai inteligente, mai sigure și mai echitabile, prin încurajarea transferului modal de la autoturismele private la moduri de transport mai durabile, cum ar fi transportul public, mersul cu bicicleta, mersul pe jos, și promovarea utilizării vehiculelor cu emisii zero sau scăzute, precum și utilizarea sistemelor digitale în sectorul transporturilor.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile în transportul durabil (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

C.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.2R1): Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip geamăn digital

Obiectivul măsurii este de a consolida infrastructura tehnologică, de a permite o monitorizare mai bună și mai eficientă a infrastructurii și de a introduce caracteristici inteligente în aceasta.

Reforma constă în dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de transport inteligent pentru a îmbunătăți gestionarea mobilității în zonele urbane și rețeaua TEN-T din Cipru, inclusiv prin îmbunătățirea cooperării dintre diferitele părți interesate. Reforma include livrarea, instalarea și conectarea la punctul de acces național a 300 de senzori. Se preconizează că aceste echipamente vor constitui baza pentru digitalizarea rețelelor de mobilitate fizică într-o bază de date a sistemului de informații geografice (GIS) și pentru integrarea serviciilor de mobilitate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură interoperabilă și eficace de reîncărcare a vehiculelor electrice (EV) și pentru o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice

Obiectivul măsurii este de a facilita crearea unei infrastructuri eficiente de electromobilitate pentru reîncărcarea VE.

Reforma constă în intrarea în vigoare a legislației privind infrastructura de reîncărcare pentru VE. Reforma vizează crearea unui mecanism pentru (i) punerea în aplicare și monitorizarea pieței de reîncărcare pentru VE și (ii) coordonarea analizei datelor care să permită monitorizarea eficace a rețelei, precum și asigurarea conformității cu legislația națională și a UE.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate

Obiectivul reformei este de a oferi cadrul de reglementare pentru a impulsiona înlocuirea materialului rulant vechi și poluant și de a oferi stimulente pentru utilizarea unor soluții durabile de navetă și mobilitate.

Această reformă instituie cadrul juridic care permite punerea în aplicare a măsurilor care vizează excluderea vehiculelor poluante din domenii-cheie, cum ar fi zonele fără emisii, taxele pentru circulația vehiculelor în anumite zone și utilizarea obligatorie a VE în anumite operațiuni de transport. Reforma este susținută de investițiile 3 (promovarea utilizării pe scară largă a VE, a vehiculelor utilitare ușoare și a mijloacelor alternative de transport).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C2.2I1): Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și a măsurilor de sporire a accesibilității

Obiectivele măsurilor sunt de a crea infrastructura necesară pentru a spori mobilitatea urbană cu opțiuni mai ecologice, de a îmbunătăți mediul urban și siguranța rutieră în Limassol și Larnaca. Investiția include, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a accesibilității și a circulației în condiții de siguranță a pietonilor, bicicliștilor și persoanelor cu handicap în toate centrele urbane.

Mai precis, investiția constă în introducerea pistelor pentru biciclete, a benzilor pentru autobuze și a echipamentelor STI relevante (și anume, un sistem inteligent de semafor cu sistem prioritar pentru autobuze), precum și introducerea unor standuri pentru biciclete, adăposturi pentru autobuze și îmbunătățirea condițiilor de siguranță rutieră în anumite intersecții. Aceasta include, de asemenea, crearea de stații de tip „Park & Ride” și echipamentele STI relevante, precum și modernizări ale rețelei rutiere existente în centrele urbane (cum ar fi pasarele, trecerile pentru pietoni, bicicliști și/sau persoane cu handicap, sistemele de avertizare pentru persoanele cu deficiențe de vedere, nodurile de parcare pentru biciclete, rampele de pietoni).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 2 (C2.2I2): Crearea unei infrastructuri de electromobilitate

Obiectivele măsurilor sunt de a crea infrastructura necesară pentru a facilita tranziția către electromobilitate și de a contribui la instalarea punctelor de încărcare.

Investiția este alcătuită din trei submăsuri: (i) instalarea stațiilor de încărcare rapidă cu VE accesibile publicului; (ii) o schemă de subvenții pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului la sediile întreprinderilor și ale autorităților locale; Și (iii) o schemă de subvenții pentru taxarea energiei electrice din surse regenerabile de energie (SRE).

Submăsura 1: Instalarea stațiilor de încărcare rapidă pentru VE accesibile publicului

Investiția constă în instalarea a 10 stații de încărcare rapidă ca proiect demonstrativ pentru promovarea electromobilității. Acesta oferă acces la infrastructura de reîncărcare rapidă pentru VE și, prin urmare, se preconizează că va contribui la eliminarea inhibărilor consumatorilor în ceea ce privește autonomia EV. Cele 10 stații de încărcare rapidă trebuie amplasate în zone accesibile publicului, cum ar fi spitale, spații de parcare mari accesibile publicului sau în afara clădirilor serviciilor publice (cum ar fi ministerele sau instanțele).

Submăsura 2: Un sistem de subvenții pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului în localurile întreprinderilor și ale autorităților locale

Sistemul promovează instalarea de puncte de încărcare în zone accesibile publicului, deținute de întreprinderi sau de autoritățile locale.

Submăsura 3: O schemă de subvenții pentru facturarea VE de la RES

Sistemul oferă stimulente financiare pentru a promova dezvoltarea infrastructurii necesare pentru electromobilitate, în special prin încărcarea VE din SRE. Schema de granturi include instalarea de sisteme fotovoltaice și de echipamente de încărcare în locuințe pentru încărcarea vehiculelor private electrice și finanțarea autorităților locale/publice pentru construirea de puncte de încărcare publice pentru VE. Se preconizează că energia electrică pentru punctele publice de încărcare va fi generată în mare parte din SRE.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C2.2I3): Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)

Obiectivul măsurii este de a promova achiziționarea de VE, vehicule utilitare ușoare (și anume, un autoturism care emite mai puțin de 50 g CO2), biciclete electrice și moduri de transport public sau nemotorizat (cum ar fi autobuzele, bicicletele), eliminând în același timp treptat din circulație vehiculele poluante mai vechi. Se preconizează că investiția va completa reforma 3 (eliminarea treptată progresivă a celor mai poluante vehicule, în special în zonele poluate).

Investiția este alcătuită din trei submăsuri: (i) să demareze tranziția către electromobilitate în sectorul public; (ii) o schemă de sprijin pentru achiziționarea de VE; Și (iii) un sistem de dezmembrare pentru vehiculele cele mai poluante, combinat cu stimulente pentru opțiuni de mobilitate cu emisii zero/scăzute.

Submăsura 1: Demararea tranziției către electromobilitate în sectorul guvernamental

Investiția include măsuri menite să demareze înlocuirea treptată a parcului de vehicule convenționale guvernamentale cu vehicule electrice și să promoveze tranziția către electromobilitate. Aceasta include achiziționarea a 100 de vehicule electrice pentru nevoile administrației publice și instalarea punctelor de încărcare relevante în clădirile administrației publice. În plus, departamentul serviciilor poștale înlocuiește întregul parc de motociclete cu motociclete electrice.

Se preconizează că acesta va servi drept proiect demonstrativ pentru promovarea electromobilității în rândul publicului larg.

Submăsura 2: O schemă de sprijin pentru achiziționarea de VE

Sistemul oferă stimulente, prin intermediul granturilor, pentru achiziționarea și înregistrarea VE și achiziționarea de biciclete electrice. Aceasta este direct legată de reforma 3, „Eliminarea progresivă treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate”, ca măsură paralelă, de sprijin și complementară.

Submăsura 3: Un sistem de dezmembrare pentru vehiculele cele mai poluante, combinat cu stimulente pentru opțiuni de mobilitate cu emisii zero/scăzute

Sistemul stimulează conducătorii auto să renunțe la vehiculele mai vechi și mai poluante în schimbul unor opțiuni de mobilitate alternative, cum ar fi achiziționarea unui LEV sau a unei biciclete electrice și/sau bilete anuale gratuite de autobuz. Se preconizează că eliminarea vehiculelor mai vechi va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de transporturi, precum și la atenuarea impactului acestora asupra poluării aerului, apei, solului și poluării fonice. Vehiculele casate se reciclează de către reciclatori autorizați. Se acordă prioritate celor mai vechi vehicule care urmează să fie casate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

C.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă

(Reformă sau investiții)

Jalon/Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

52

C2.2R1

Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip geamăn digital

Țintă

Livrarea și instalarea a cel puțin 150 senzori

Număr

0

150

T1

2024

Livrarea, instalarea și conectarea la punctul de acces național a cel puțin 150 senzori de trafic pentru digitalizarea rețelelor și sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport inteligent.

53

C2.2R1

Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologii de tip geamăn digital

Țintă

Livrarea și instalarea unui total de 300 senzori

Număr

150

300

T4

2025

Livrarea, instalarea și conectarea la punctul de acces național a unui total de 300 senzori de trafic pentru digitalizarea rețelelor și sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport inteligent.

54

C2.2R2

Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură interoperabilă și eficace de reîncărcare a vehiculelor electrice (EV) și pentru o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice

Jalon

Intrarea în vigoare a legislației referitoare la punctele de încărcare pentru vehiculele electrice

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T4

2024

Intrarea în vigoare a legislației privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE) și o piață eficientă de reîncărcare a vehiculelor electrice.

Cadrul de reglementare promovează: (1) un mecanism pentru punerea în aplicare și monitorizarea pieței de reîncărcare a vehiculelor electrice; Și (2) o analiză coordonată a datelor care să permită monitorizarea eficace a rețelelor, precum și asigurarea conformității cu legislația națională și a UE.

55

C2.2R3

Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate

Jalon

Intrarea în vigoare a actelor legislative/administrative referitoare la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule

Dispoziții din actele legislative/administrative care indică intrarea în vigoare a legislației

T4

2023

Intrarea în vigoare a actelor legislative/administrative privind excluderea vehiculelor poluante din domenii/operațiuni cheie.

Actele legislative/administrative creează temeiul juridic pentru punerea în aplicare a adoptării de măsuri restrictive referitoare la circulația autovehiculelor, cu scopul de a elimina treptat vehiculele cele mai poluante.

56

C2.2R3

Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate

Jalon

Punerea în aplicare a cel puțin două măsuri care vizează excluderea vehiculelor poluante

Punerea în aplicare a două măsuri

T4

2025

Cel puțin două măsuri sunt eficiente, vizând excluderea vehiculelor poluante din zonele/operațiunile cheie, cum ar fi zonele fără emisii, aplicarea de taxe pentru circulația vehiculelor în anumite zone, aplicarea de măsuri obligatorii pentru utilizarea vehiculelor electrice în anumite operațiuni de transport sau măsuri echivalente.

57

C2.2I1

Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității

Jalon

Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție a infrastructurii de transport durabile și a instalațiilor auxiliare

Contracte semnate

T2

2024

Semnarea contractelor pentru (1) construirea de piste pentru biciclete, benzi de autobuz și parcări & pentru proiectele de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și (2) furnizarea de instalații auxiliare legate de transportul durabil, inclusiv de instalații de parcare pentru biciclete și de treceri pentru pietoni, bicicliști și/sau persoane cu handicap.

58

C2.2I1

Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității

Țintă

Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 62 km de rute de transport durabile

Număr

0

62

T1

2026

Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 62 km de rute de transport durabile, inclusiv cel puțin 40 km de piste pentru biciclete, cel puțin 14 km de benzi de autobuz și cel puțin 8 km de pasarela.

59

C2.2I1

Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității

Țintă

Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 645 instalații auxiliare legate de transportul durabil

Număr

0

645

T1

2026

Finalizarea lucrărilor de construcție pentru cel puțin 645 instalații auxiliare legate de transportul durabil, inclusiv cel puțin 5 stații de rulare &, cel puțin 40 de treceri, cel puțin 300 rampe, cel puțin 300 de noduri de parcare cu biciclete.

60

C2.2I2

Crearea unei infrastructuri de electromobilitate

Țintă

Instalarea a cel puțin 330 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat

Număr

0

330

T4

2023

Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 330 de puncte de încărcare au fost achiziționate și instalate în clădiri publice, autorități locale, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și/sau gospodării private.

61

C2.2I2

Crearea unei infrastructuri de electromobilitate

Țintă

Instalarea a cel puțin 1 200 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat

Număr

330

1 200 de milioane de monede

T4

2025

Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 1 200 de puncte de încărcare (cum ar fi încărcarea normală, dublă, rapidă și fotovoltaică) au fost achiziționate și instalate în clădirile publice, în autoritățile locale, în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și/sau în gospodării private.

62

C2.2I3

Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)

Țintă

Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice (cel puțin 2 050), datorită sprijinului acordat

Număr

0

2 050

T4

2023

Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, au fost achiziționate cel puțin 2 050 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.

63

C2.2I3

Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)

Țintă

Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice (cel puțin 5 750), datorită sprijinului acordat

Număr

2 050 de milioane de monede

5 750 de milioane de monede

T4

2025

Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, au fost achiziționate cel puțin 5 750 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.

64

C2.2I3

Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)

Țintă

Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, datorită sprijinului acordat

Număr

0

1 000 de milioane de monede

T4

2023

Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 1 000 de vehicule cu emisii ridicate au fost casate și înlocuite cu biciclete electrice, bilete anuale de autobuz și vehicule cu emisii zero sau cu emisii scăzute (sub 50 g CO2/km).

65

C2.2I3

Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)

Țintă

Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, datorită sprijinului acordat

Număr

1 000 de milioane de monede

3 150 de milioane de monede

T4

2025

Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 3 150 (până în 3 500) de vehicule cu emisii ridicate au fost casate și înlocuite cu biciclete electrice, bilet (e) anual (e) de autobuz și vehicule cu emisii scăzute (sub 50 g CO2/km).

D. COMPONENTA 2.3: Gestionarea inteligentă și durabilă a apei

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează ineficiențele în gestionarea apei. Obiectivele acestei componente sunt asigurarea unei aprovizionări adecvate și neîntrerupte cu apă potabilă de bună calitate, maximizarea infrastructurii pentru sistemele de colectare a apelor reziduale, tratarea apelor reziduale și reutilizarea efluenților tratați în agricultură; Reducerea pierderilor de apă, a captării apei și a apelor subterane negeneratoare de venituri, îmbunătățirea infrastructurii de combatere a inundațiilor, îmbunătățirea eficienței operaționale a serviciilor furnizate consumatorilor prin intermediul progreselor tehnologice și stabilirea transparenței tranzacțiilor financiare.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind gestionarea apei (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

D.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gestionării resurselor de apă

Obiectivul măsurii este de a defini acțiuni care să abordeze deficiențele structurale ale gestionării resurselor de apă în Cipru și să îmbunătățească eficiența și sustenabilitatea acesteia.

Reforma constă în instituirea unui grup de lucru la nivel înalt („grupul de lucru”) condus de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, cu participanți din partea Ministerului de Interne, a Ministerului de Finanțe, a Direcției Generale Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare și a tuturor consiliilor de apă și canalizare, precum și a organismelor de coordonare a administrației locale, pentru a reprezenta toate părțile interesate în gestionarea apei la nivel național. Grupul de lucru funcționează ca organism de cooperare între diferitele autorități de gestionare a apei și ca organism de coordonare și monitorizare pentru punerea în aplicare a investițiilor și a acțiunilor care urmează să fie propuse. Grupul de lucru propune un plan de acțiune cu măsurile de reglementare și de adaptare necesare care urmează să fie puse în aplicare în următorii 10-15 ani. Obiectivele planului de acțiune propus sunt (i) creșterea eficienței operaționale prin fuziuni ale consiliilor de canalizare districtuale &, (ii) reducerea apei negeneratoare de venituri, (iii) îmbunătățirea utilizării apei și (iv) sporirea siguranței și a exploatării durabile a infrastructurilor departamentului de dezvoltare a apei. Grupul de lucru coordonează și monitorizează punerea în aplicare a planului de acțiune și oferă asistența tehnică necesară autorităților competente de gestionare a apei pentru punerea în aplicare a măsurilor de reformă, precum și a investițiilor incluse în componentă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 1 (C2.3I1): înlocuirea conductei de transport Choirokitia -Famagusta

Obiectivele măsurii sunt îmbunătățirea securității aprovizionării cu apă printr-o infrastructură de transport îmbunătățită, cu o capacitate sporită a conductei între sursele principale de apă (cum ar fi stațiile de epurare a apei) și zonele de consum. Investiția contribuie, de asemenea, la reducerea la minimum a pierderilor de apă și a apariției defecțiunilor, la îmbunătățirea calității apei prin amestecarea apei desalinizate și rafinate înainte ca aceasta să ajungă la consumatorii finali și la realizarea de economii de energie prin pomparea redusă a apei.

Măsura constă în construirea unei înlocuiri a transportorului de apă existent. Proiectul include realizarea de studii topografice și evaluări ale impactului asupra mediului. În urma etapelor preliminare menționate anterior și a eliberării autorizațiilor necesare, Departamentul de dezvoltare a apelor atribuie lucrările de construcție unui contractant care va fi selectat prin intermediul procedurilor de achiziții publice pentru executarea lucrărilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C2.3I2): Instalații de tratare a apei: Îmbunătățirea calității apei

Obiectivele măsurii sunt îmbunătățirea calității apei, reducerea consumului de energie și a costului producției de apă potabilă prin limitarea nevoii de desalinizare a apei, precum și reducerea întreruperilor în aprovizionarea și distribuția apei.

Măsura constă în renovarea stațiilor de tratare a apei din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou. Aceasta include înlocuirea infrastructurii existente de clorinare pentru aceste cinci stații de tratare a apei, instalarea de unități de lustruire a cărbunelui activ pentru instalațiile de tratare a apei din Limassol, Asprokremmos și Tersefanou, extinderea capacității stației de tratare a apei din Asprokremmos cu 10 000 m³/zi și modernizarea sistemului de monitorizare și control, precum și a sistemului său automatizat.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C2.3I3): Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența gestionării resurselor de apă și de a spori capacitatea operațională a autorităților competente. Măsura vizează reducerea riscului de perturbare a activității comerciale prin asigurarea securității diferitelor sisteme împotriva atacurilor cibernetice și fizice, reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin creșterea eficienței, reducerea apei negeneratoare de venituri în irigații prin îmbunătățirea infrastructurii și a capacității de monitorizare și reducerea riscului de contaminare cu impact ridicat și a impactului secetei prelungite prin gestionarea îndeaproape a resurselor de apă și prin prognoze.

Măsura constă în crearea unei platforme integrate compuse dintr-o serie de subsisteme în care fiecare dintre acestea trebuie să abordeze provocările-cheie, inclusiv calitatea apei, gestionarea inundațiilor, gestionarea cererii de apă și alocarea apei pentru irigații, eficiența energetică, precum și securitatea cibernetică și fizică. Punerea în aplicare a măsurilor include: (i) instalarea a 500 senzori hidraulici și de calitate în toate lacurile, rezervoarele, râurile, precum și în rețeaua de transport pe apă, până la nivelul comunităților; (ii) instalarea de contoare de energie pentru monitorizarea consumului de energie al stațiilor de pompare care sunt transmise și stocate într-o bază de date; (iii) o platformă software conectată la analize și metode inteligente pentru a ajuta procesul decizional în ceea ce privește producția de apă din diferite surse (desalinizarea și tratarea apei din rezervoare), ținând seama de securitatea aprovizionării cu apă, de costul producerii apei în diferite sisteme și de previziunile privind seceta. În plus, măsura abordează provocările în materie de securitate cibernetică și fizică prin instrumente de îmbunătățire a protecției sistemelor TIC. Proiectul este pus în aplicare prin următoarea succesiune de acțiuni: Analiza detaliată a cerințelor, cu ajutorul unor consultanți specializați; Achiziționarea și instalarea de echipamente; Și punerea în aplicare, evaluarea și punerea în funcțiune a subsistemelor informatice.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C2.3I4): Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența operațională și energetică prin digitalizarea Consiliului de canalizare și drenare din Larnaca, a Consiliului hidrologic din Larnaca și a Consiliului pentru apă din Limassol, în special prin modernizarea funcționării și a serviciilor organizațiilor și prin integrarea sistemelor informatice utilizate în prezent într-un sistem unificat pentru a funcționa în cadrul serviciilor de cloud.

Măsura constă într-o serie de actualizări inteligente și digitale în fiecare dintre cele trei organizații: (i) Comitetul de canalizare și drenare din Larnaca efectuează un studiu tehnico-economic pentru a-și cartografia amprenta energetică și a identifica potențialul de reducere a consumului de energie, de exemplu prin soluții solare și de biogaz. De asemenea, acesta instalează contoare inteligente, senzori și sisteme de înregistrare a echilibrului hidrologic pentru a permite detectarea în timp util a conductelor avariate și monitorizarea agenților patogeni. (ii) Consiliul pentru apă din Larnaca instalează senzori de calitate a apei și senzori de presiune în rețelele sale de distribuție și, prin urmare, se preconizează că va înlocui cel puțin 50 % din contoarele sale convenționale de consum cu contoare inteligente. În plus, acesta dezvoltă un instrument digital de sprijin pentru luarea deciziilor și o bancă de date. Aceste sisteme obțin informații de la senzorii instalați, de la contoarele inteligente de apă și de la sistemele existente care trebuie combinate pentru a estima cu precizie debitul de apă, presiunea și calitatea apei, în vederea detectării în timp util a evenimentelor. (iii) Consiliul pentru apă din Limassol înlocuiește contoarele convenționale de consum cu contoare inteligente automatizate și instalează senzori de presiune și de calitate pentru monitorizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor inovatoare pentru clienți, cum ar fi avertizarea timpurie în cazul unei scurgeri. În plus, se așteaptă ca acesta să conceapă un software personalizat care să integreze toate operațiunile sale și să sprijine procesul decizional bazat pe date.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C2.3I5): Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei

Obiectivul măsurii este de a atenua efectele negative asupra sănătății umane, mediului, siturilor culturale și veniturilor provenite din inundații prin gestionarea riscului de inundații. Un obiectiv specific care rezultă din acțiunile care urmează să fie puse în aplicare este reducerea eroziunii cauzate de scurgerile extreme, atât în zonele agricole, cât și în cele urbane.

Măsura constă într-o serie de măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei. Lucrările se concentrează în trei zone, și anume Livadia, Kladeri și centrul Nicosiei, după cum urmează: (i) În Livadia, municipalitatea Larnaca modernizează și erodează canalele de inundare, prin îmbunătățirea albiei râurilor și a malurilor râurilor. (ii) În zona Kladeri, municipalitatea Ypsonas trebuie să construiască o rețea completă de colectare a apei pluviale de 4 600 de metri lungime pentru a acoperi suprafața care se termină cu 35 gropi de absorbție. (iii) În Nicosia, municipalitatea Nicosia a selectat deja opt zone în care trebuie construit un sistem de canalizare complet. Lucrările includ reconstrucția străzilor și a trotuarelor și extinderea rețelei de apă pluvială.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6 (C2.3I6): Îmbunătățirea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca

Obiectivul măsurii este de a crește gradul de adecvare a apei pentru nevoile consiliilor hidrologice din Nicosia și Larnaca.

Măsura prevede construirea a trei noi rezervoare de apă din oțel inoxidabil (GLS) de 26 000 m3 în total în regiunea Nicosia și construirea unui rezervor de apă de 10 000 m3 într-o anumită zonă desemnată la Klavdia, Larnaca.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 7 (C2.3I7): Infrastructura din Nicosia de est pentru reutilizarea apelor reziduale tratate

Obiectivul măsurii este de a crește capacitatea de stocare a unei stații de epurare a apelor uzate din zona Vathia Gonia pentru a permite utilizarea întregii cantități de ape reziduale tratate. Acest lucru se realizează prin construirea infrastructurii necesare pentru utilizarea imediată a apei, evitând orice deversare și satisfăcând nevoile de irigații existente ale fermierilor conectați la rețeaua de irigații.

Proiectele sunt puse în aplicare de Departamentul de dezvoltare a apei și implică, de asemenea, pomparea, transportul, distribuția și depozitarea efluenților tratați de la stația de epurare a apelor reziduale Vathia Gonia situată în estul Nicosiei. Apa tratată este utilizată în cele din urmă pentru irigații în anumite regiuni agricole situate în zona de est mai extinsă a Nicosiei aflate sub controlul Republicii Cipru, evitându-se astfel orice evacuare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C2.3I8) Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol

Obiectivul măsurii este de a proteja ecosistemele marine printr-o modernizare a capacității operaționale a Departamentului pentru pescuit și cercetare marină de a reacționa prompt, adecvat și eficace la incidentele de la poluarea cu hidrocarburi la poluarea marină.

Măsura constă în achiziționarea a trei nave pe bază de detergenți, cu posibilitatea unor societăți autonome de recuperare a petrolului, dintre care două operează în apropierea țărmului și a celei mai mari în largul mării, precum și achiziționarea a două unități autonome de pulverizare a aerului cu dispersie de petrol.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

D.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

66

C2.3R1

Reforma gestionării resurselor de apă

Jalon

Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă

Publicarea planului de acțiune pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului

T2

2025

Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă, cu măsuri de reglementare și de adaptare. Obiectivele planului de acțiune propus sunt: (1) sprijinirea fuzionării consiliilor districtuale responsabile cu apa și canalizarea (2) reducerea apei negeneratoare de venituri (3) pentru a îmbunătăți utilizarea apei și (4) îmbunătățirea siguranței și a funcționării durabile a infrastructurilor Departamentului de dezvoltare a apei.

67

C2.3I1

Înlocuirea conductei de transport Choirokitia-Famagusta

Jalon

Pregătirea documentelor de licitație și emiterea cererilor de oferte

Cerere de oferte publicată pentru lucrările de înlocuire a mijlocului de transport

T3

2023

Pregătirea documentației de licitație și emiterea invitației de participare la procedura de ofertare după finalizarea proiectului detaliat al înlocuitorului Choirokitia-Famagusta Conveyor, inclusiv decontul cantităților, topografia, autorizațiile, alte studii tehnice și de mediu și acordarea licențelor. Finalizarea evaluării impactului asupra mediului al proiectului (127 (i)/2018)/Proceduri de achiziții publice [Legea 73 (i)/2016].

68

C2.3I1

Înlocuirea conductei de transport Choirokitia-Famagusta

Țintă

Instalarea unei conducte noi cu o lungime totală de 20 km

 

Număr

0

20

T2

2026

Finalizarea construcției și instalării unei noi conducte cu o lungime totală de 20 km și exploatarea echipamentului. Un birou de inginerie calificat verifică lucrările executate.

69

C2.3I2

Instalații de tratare a apei: Îmbunătățirea calității apei

Jalon

Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de lustruire a cărbunelui activ în Tersefanou, și Asprokremmos și a stațiilor de tratare a apelor uzate din Limassol

Certificate eliberate de inginerul de proiect pentru fiecare dintre cele trei contracte

T1

2024

Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de șlefuire cu cărbune activ cu

a) capacitate de 30 000 m3/zi pentru stația de tratare a apelor uzate din Tersefanou;

b) capacitate de 30 000 m3/zi pentru stația de tratare a apelor uzate din Asprokremmos; precum și

c) capacitate de 20 000 m3/zi pentru stația de tratare a apelor uzate din Limassol.

70

C2.3I2

Instalații de tratare a apei: Îmbunătățirea calității apei

Țintă

Finalizarea lucrărilor de extindere și a sistemului de automatizare la stația de tratare a apei din Asprokremmos

Număr

0

10 000

T4

2025

Finalizarea lucrărilor care au ca rezultat extinderea capacității stației de tratare a apei Asprokremmos cu 10 000 m³/zi, inclusiv modernizarea sistemului de monitorizare și control, precum și a sistemului automatizat.

71

C2.3I3

Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei

Jalon

Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului

Aprobarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului de către Comitetul director al Departamentului de dezvoltare a apei

T2

2022

Analiza cerințelor și documentul de proiectare a sistemului descriu toate aspectele, caracteristicile și funcționalitățile sistemului, inclusiv: Senzori de calitate, senzori operaționali (cum ar fi flux, nivel și presiune), contoare de energie, dispozitive de comunicații, echipamente informatice (hardware, software). Analiza cerințelor detaliate și proiectarea sistemului determină numărul exact și tipul de echipament necesar pentru acest proiect.

72

C2.3I3

Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei

Țintă

Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din echipamente

% (Procent)

0

50

T1

2024

Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din numărul total de unități prevăzute în analiza cerințelor detaliate și proiectarea sistemului (senzori de calitate, devieri de comunicare și contoare de calitate).

73

C2.3I3

Sistemul integrat de monitorizare și gestionare a controlului pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei

Jalon

Finalizarea unui sistem integrat de monitorizare și control al apei pe deplin funcțional

Echipa de implementare a proiectului din cadrul Departamentului de dezvoltare a apei și ofițerul responsabil aprobă funcționarea și funcționalitatea întregului sistem

T2

2026

Finalizarea sistemului integrat de gestionare a monitorizării și controlului, care include verificarea faptului că sistemul este capabil să detecteze, într-un stadiu incipient, evenimentele care necesită acțiuni imediate din partea personalului Departamentului de dezvoltare a apei. Sistemul trebuie să fie capabil să reacționeze automat la anumite evenimente și, în același timp, să alerteze operatorii și/sau publicul. Sistemul trebuie să fie capabil să colecteze și să analizeze un volum mare de date care pot fi utilizate pentru prognoză și pentru a contribui la luarea deciziilor.

74

C2.3I4

Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare

Țintă

Livrarea și instalarea de dispozitive fotovoltaice la stația de tratare a apelor uzate din Larnaca

Număr

0

700

T1

2023

Livrarea și instalarea de echipamente fotovoltaice la stația de epurare a apelor uzate Larnaca de cel puțin 700 KW.

75

C2.3I4

Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare

Țintă

Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și de presiune

Număr

0

200

T4

2024

Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și de presiune în rețelele de apă Larnaca și Limassol.

76

C2.3I4

Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare

Țintă

Instalarea și operarea a cel puțin 100 000 contoare inteligente

Număr

0

100 000

T2

2026

Cel puțin 100 000 de contoare inteligente în funcțiune (care furnizează citiri ale consumului) și un sistem complet inteligent de contorizare a apei, un sistem de monitorizare, precum și sisteme de control și de sprijin instalate și operaționale în Larnaca și Limassol.

77

C2.3I5

Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei

Jalon

Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în zonele din Nicosia

Echipa de gestionare a proiectului certifică finalizarea construcției

T4

2022

Finalizarea construcției rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor din cartierele Agios Antonios, orașul vechi, Likavitos și Agioi Omologites din Nicosia, cu o lungime totală de aproximativ 6,5 km.

78

C2.3I5

Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei

Jalon

Finalizarea lucrărilor de construcție pentru sistemul de colectare și reciclare a apelor pluviale din zona Kladeri

Echipa de gestionare a proiectului certifică finalizarea construcției

T2

2024

Finalizarea construcției sistemului de colectare și reciclare a apelor pluviale care acoperă o suprafață totală a sistemului de colectare a apei de 4,5 km în zona Kladeri.

79

C2.3I5

Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei

Jalon

Finalizarea lucrărilor de construcție a canalului inundabil din Livadia

Echipa de gestionare a proiectului certifică finalizarea construcției

T4

2025

Finalizarea lucrărilor de construcție a canalului inundabil cu o capacitate totală de aproximativ 30 000 m³ în Livadia.

80

C2.3I6

Îmbunătățirea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca

Țintă

Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite din sticlă

Număr

0

16 000

T1

2023

Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite din sticlă, cu o capacitate totală de 16 000 m3.

81

C2.3I6

Îmbunătățirea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca

Țintă

Finalizarea construcției a trei rezervoare de oțel căptușite din sticlă și a 1 rezervor de apă din beton

Număr

16 000

36 000

T2

2025

Finalizarea construcției a trei rezervoare de oțel căptușite din sticlă și a unui rezervor de apă din beton cu o capacitate totală de 36 000 m³.

82

C2.3I7

Infrastructura din Nicosia de est pentru reutilizarea apelor reziduale tratate

Jalon

Semnarea contractelor pentru construirea unui rezervor de stocare pe timp de iarnă

Contracte semnate de ordonatorul de credite

T4

2022

Semnarea contractelor pentru construirea unui rezervor de stocare pe timp de iarnă cu o capacitate de cel puțin 1 400 000 m³, conducte și lucrări auxiliare.

83

C2.3I7

Infrastructura din Nicosia de est pentru reutilizarea apelor reziduale tratate

Jalon

Finalizarea și furnizarea unei infrastructuri complet operaționale de tratare a apelor reziduale

Inginerul de proiect eliberează un certificat de preluare pentru finalizarea construcției, care este verificat de echipa de implementare a proiectului

T2

2026

Infrastructură de tratare a apelor reziduale, inclusiv un rezervor de stocare pe timp de iarnă cu o capacitate de conducte de cel puțin 1 400 000 m³ și lucrări auxiliare finalizate, livrate și complet operaționale.

84

C2.3I8

Protejarea ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol

Jalon

Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave și a două sisteme aeriene de pulverizare

Raportarea de către experți și eliberarea certificatului de calitate privind eficacitatea operațională și acceptarea navelor și a sistemelor aeriene de pulverizare

T1

2023

Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave (o navă cu o lungime de aproximativ 25 m care să opereze în zona economică exclusivă cipriotă și două nave cu o lungime de 8-11 m aproximativ pentru a opera în apele costiere și două sisteme aeriene de pulverizare.

E. COMPONENTA 3.1: Un nou model de creștere și diversificarea economiei

Componenta abordează provocările economiei cipriote în ceea ce privește competitivitatea, productivitatea și investițiile, precum și dependența excesivă de anumite sectoare economice, cum ar fi turismul.

Obiectivul componentei este de a ajuta economia să treacă la un nou model de creștere economică (Centrul european pentru afaceri și comerț durabile) prin abordarea provocărilor sectoriale, după cum urmează:

Sectorul primar: Obiectivul este de a dezvolta un sector agricol competitiv, în principal prin intermediul tehnologiei agricole și al unei colaborări strânse cu mediul de afaceri, instituțiile de învățământ superior și centrele de cercetare pentru a excela.

Sectorul secundar: Obiectivul este de a dezvolta un sector manufacturier ușor competitiv, care să se concentreze asupra unor domenii precum tehnologiile ecologice și agrotehnologice.

Turism durabil: Obiectivul este de a dezvolta un agroturism solid și o infrastructură hotelieră durabilă și de a atrage turiști pentru servicii de sănătate și bunăstare prin intermediul unei asistențe medicale competitive și de renume.

Economia circulară (cu accent pe gestionarea deșeurilor): Obiectivul este de a contribui la tranziția către o economie circulară prin utilizarea mai eficientă a materiilor prime, reducerea deșeurilor, sensibilizarea cu privire la dezvoltarea durabilă și trecerea la energia din surse regenerabile pentru a atenua criza climatică, a proteja bunăstarea socială și a construi o economie rezilientă. Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări referitoare la „axarea investițiilor pe tranziția verde și digitală” și „pe gestionarea deșeurilor și a apei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), „axarea politicii economice legate de investiții pe transportul durabil, mediu” și „pe mediu, în special gestionarea deșeurilor și a apei” (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

E.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.1.1 Sectorul primar rezilient și competitiv

Reforma 1 (C3.1R1): Trecerea practicilor agricole din secolul 20 la secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei

Obiectivul reformei este de a aborda provocările din sectorul primar, inclusiv productivitatea scăzută și lipsa cunoștințelor tehnologice, prin stabilirea unui model operațional centralizat printr-o colaborare strânsă între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.

Reforma constă în înființarea Institutului de Cercetare Agricolă din Cipru ca centru de excelență al țării în domeniul agriculturii, al creșterii animalelor și al protecției mediului și în consolidarea cooperării dintre Institutul de Cercetare Agricolă și universități în vederea elaborării de noi programe de învățământ.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Platformă online, bazată pe cloud pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete

Obiectivele reformei sunt de a aborda dezavantajele de lungă durată ale lanțului de aprovizionare cu produse proaspete, în special în ceea ce privește trasabilitatea, distorsiunile prețurilor de pe piață și asimetria informațiilor, care slăbește poziția producătorilor pe piață.

Reforma constă într-o nouă lege privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete și funcționarea unei platforme de înregistrare a tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru

Obiectivul reformei este de a spori productivitatea și sustenabilitatea sectorului primar prin promovarea agrotehnologiei, a reproducerii avansate și a îmbunătățirii genomice a ovinelor și caprinelor pentru a optimiza producția de produse lactate.

Reforma constă în sprijinirea crescătorilor de ovine și caprine pentru a-și îmbunătăți ținerea evidențelor la fermă, procesele lor de producție, eforturile de evaluare a calității produselor și participarea la proiectul AGRICYGEN finanțat la nivel național, care le oferă cunoștințe avansate și orientări privind valoarea genetică a animalelor lor. Acest lucru le permite agricultorilor să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la reproducerea animalelor pentru a îmbunătăți productivitatea, în special în ceea ce privește producția de lapte.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 1 (C3.1I1): Construirea unei infrastructuri colaborative pentru acvacultura marină (instalații portuare și terestre) în zona costieră Pentakomo

Obiectivul măsurii este de a acoperi deficitul de infrastructură portuară și terestră insuficientă pentru nevoile zilnice ale acestei activități, prin acoperirea nevoilor existente și viitoare a peste 70 % din unitățile de acvacultură marină care operează în Cipru, vizând buna funcționare a acestui sector. Măsura vizează menținerea viabilității acvaculturii, îmbunătățirea competitivității acesteia și asigurarea dezvoltării durabile și a extinderii viitoare a acesteia, consolidând reziliența, competitivitatea și contribuția sectorului primar la dezvoltarea durabilă a economiei cipriote.

Investiția constă în construirea unei infrastructuri colaborative pentru acvacultura marină în zona Pentakomo, care este concepută special pentru a răspunde nevoilor activităților marine de acvacultură offshore (acostarea navelor de servicii sigure, zonele de întreținere a echipamentelor, zonele de depozitare, zonele de încărcare și descărcare și stația de alimentare). Aceasta acoperă construcția unui port mic cu instalațiile terestre necesare și adecvate, care trebuie să aibă capacitatea de a deservi șapte unități de acvacultură cu aproximativ 40 de nave prestatoare de servicii de diferite dimensiuni.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 2 (C3.1I2): Consolidarea bazelor de date izotopice existente cu alimente/băuturi tradiționale locale cipriote, prin dezvoltarea unei platforme a lanțului Block, pentru a asigura identitatea acestora

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un mecanism și o metodologie de verificare adecvată scopului pentru autentificarea produselor cipriote, precum și a alimentelor europene în general, prin utilizarea unor baze de date izotopice stabile, utilizând astfel cercetarea și tehnologia. În special, măsura dezvoltă o metodologie de verificare pentru cel puțin trei domenii de autenticitate (produse lactate, miere și băuturi spirtoase) care sunt afectate în mod semnificativ de contrafacere și fraudă.

Investiția constă în crearea unei rețele de expertiză care să informeze părțile interesate în materie de reglementare și producție cu privire la aspectele și problemele legate de autenticitatea alimentelor, la seturile de date existente, la metodologia disponibilă și la schimbul securizat de date și informații. De asemenea, aceasta elaborează o metodologie de verificare adecvată scopului pentru cel puțin trei domenii de autenticitate (produse lactate, miere și băuturi spirtoase) care sunt afectate în mod semnificativ de contrafacere și fraudă. În plus, aceasta promovează transferul de cunoștințe privind rezultatele „IsoDataBase” către industria alimentară, către părțile interesate din domeniul reglementării, al aplicării legii, al cercetării și al consumatorilor și creează o planificare configurabilă a resurselor întreprinderii pe internet și mobile care poate converti orice lanț de aprovizionare pe suport de hârtie în format digital.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția 3 (C3.1I3): Perfecționarea comunității agricole existente și profesionalizarea forței de muncă viitoare prin investiții în capitalul uman

Obiectivul măsurii este îmbunătățirea competențelor comunității agricole, prin transferul de cunoștințe și promovarea inovării. În acest mod, obiectivul său este de a promova un sector agricol mai competitiv, cu un potențial mai ridicat, prin consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe.

Investiția constă în acordarea a zece burse în sectorul agricol, în valoare de 10 000 EUR fiecare, pentru sprijinirea dezvoltării viitoarei forțe de muncă din sector. Acesta sprijină, de asemenea, transferul de cunoștințe și inovare în cadrul forței de muncă existente, prin utilizarea sistemului de cunoștințe și inovare agricolă cu legături cu mediul academic, eliminând decalajul dintre aplicarea practică, pe de o parte, și cunoștințe, știință, experiență și cercetare, pe de altă parte.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Subcomponenta 3.1.2 Sectorul secundar inovator și competitiv

Investiția 4 (C3.1I4): Inițierea înființării primului parc de științe ecoindustriale

Obiectivul măsurii este de a stabili cadrul pentru a încuraja creșterea investițiilor directe de tip „greenfield” și de a găzdui un grup de entități de producție ușoară axate pe surse regenerabile (cu accent pe energia solară), pe soluții agrotehnologice și pe TIC.

Investiția constă în aprobarea unui plan de acțiune de către Consiliul de Miniștri, pe baza unui studiu subiacent, pentru înființarea parcului de științe ecoindustriale. Parcul este un grup de întreprinderi specializate în fabricarea de echipamente tehnologice axate pe energia din surse regenerabile (în special energia solară), soluțiile agrotehnologice și TIC.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 septembrie 2023.

Investiția 5 (C3.1I5): Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”

Obiectivul măsurii este de a stabili o denumire comercială pentru produsele cipriote pentru a promova exportul acestora.

Investiția constă în elaborarea unor planuri de acțiune bazate pe două studii: (a) una privind crearea unei identități comerciale naționale „Fabricat în Cipru” (branding), axată pe calitatea și caracteristicile structurale ale produselor și serviciilor cipriote, combinate cu elemente ale tradiției și istoriei insulei și (b) un studiu pentru punerea în aplicare a unei strategii pentru brânza halloumi în vederea creșterii caracterului său distinctiv ca produs autentic cipriot și elaborarea unei campanii de promovare și sensibilizare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2022.

Investiția 6 (C3.1I6): Schema de modernizare și digitalizare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției și comercializării de produse agricole

Obiectivul măsurii este de a consolida reziliența sectorului agricol, de a promova diversificarea activității economice și, în cele din urmă, de a accelera creșterea economică durabilă. Măsura urmărește să stimuleze investițiile în întreprinderi noi sau în progresul tehnologic al întreprinderilor existente, ajutându-le astfel să introducă pe piață produse îmbunătățite, să crească productivitatea și să își consolideze perspectivele de creștere, să creeze locuri de muncă la nivel local și să ofere baza pentru o creștere durabilă a economiei în ansamblu.

Investiția constă în utilizarea unei scheme de subvenții care acordă ajutor întreprinderilor existente și nou înființate, în special IMM-urilor, care desfășoară activități de prelucrare, comercializare și dezvoltare a produselor agricole care intră sub incidența anexei I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția vinului, oțetului din vin și a activităților legate de pescuit și acvacultură. Schema ajută întreprinderile să finanțeze investiții în active corporale sau necorporale pentru modernizarea și îmbunătățirea instalațiilor lor de producție, pentru extinderea și creșterea capacității lor de producție, pentru introducerea de noi tehnologii și proceduri și pentru dezvoltarea de produse agricole noi sau de înaltă calitate. Finanțarea va ajuta, de asemenea, întreprinderile să își îmbunătățească capacitățile digitale, ajutându-le astfel să își îmbunătățească procesele.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 7 (C3.1I7): Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare

Obiectivul măsurii este de a sprijini întreprinderile mari cu cheltuieli de capital pentru eforturile de modernizare care se preconizează că vor permite acestor întreprinderi să se dezvolte, să devină mai competitive, să creeze locuri de muncă și să contribuie astfel la dezvoltarea economică a țării.

Investiția constă în schema de subvenții în valoare de până la 7 000 000 EUR, pentru a dezvolta și a promova întreprinderile mari existente și noi din industria prelucrătoare. Fiecare întreprindere primește maximum 750 000 EUR. Sistemul de subvenții oferă stimulente întreprinderilor pentru a-și menține activitățile și locurile de muncă.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități 5 : (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Subcomponenta 3.1.3 Sectorul turismului durabil, cu valoare adăugată ridicată

Investiția 8 (C3.1I8): Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe zonele rurale, montane și îndepărtate

Obiectivul investiției este de a îmbogăți produsul turistic, de a atrage noi piețe, reducând în același timp caracterul sezonier și îmbunătățind mediul construit în zonele rurale, montane și îndepărtate.

Investiția constă în acordarea de sprijin sub formă de granturi pentru trei categorii de întreprinderi: (1) IMM-urile din industria hotelieră, cum ar fi hotelurile, din zonele rurale, montane și îndepărtate pentru proiecte de renovare, (2) restaurantele tradiționale sau întreprinderile care vând produse tradiționale, care vor fi incluse pe eticheta „Taste din Cipru”, pentru lucrările de renovare, și (3) IMM-urile din industria cazării, cum ar fi hotelurile, pentru a include facilități medicale și de asistență pentru autonomie.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 9 (C3.1I9): Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere

Obiectivele investiției sunt de a facilita tranziția modelului de afaceri al hotelurilor către economia circulară sau de a dezvolta produse sau servicii circulare.

Investiția constă în metode de diagnosticare, recomandări, formare și îndrumare profesională, precum și în monitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor care conduc la certificare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 10 (C3.1I10): Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate 

Obiectivul investiției este de a sprijini economia în zonele rurale, montane și îndepărtate, prin dezvoltarea ofertei de activități pentru vizitatori, cum ar fi ateliere, demonstrații live și suveniruri tradiționale. Aceasta vizează îmbunătățirea diversificării sectorului turismului, crearea de locuri de muncă și reducerea emigrației.

Investiția constă în (i) crearea unei „rute autentice de Experiență” de 300 de kilometri, care va trece prin zonele muntoase, rurale și îndepărtate ale țării, și (ii) acordarea de sprijin întreprinderilor și consiliilor comunităților locale pentru restaurarea la scară limitată a clădirilor private și publice și, în cea mai mare parte, pentru reorientarea acestora pentru a găzdui microîntreprinderi și întreprinderi mici din sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Subcomponenta 3.1.4 Economia circulară

Reforma 4 (C3.1R4): Consolidarea economiei circulare în industrie

Obiectivul măsurii este de a consolida modelul economiei circulare în țară prin punerea în aplicare a unui plan de acțiune concret. Planul de acțiune include un sistem de granturi pentru a spori investițiile întreprinderilor în economia circulară, precum și acțiuni precum (i) creșterea gradului de conștientizare în rândul consumatorilor și al comunității de afaceri cu privire la beneficiile produselor circulare pentru mediu și la punctele forte și oportunitățile de afaceri pe care le oferă economia circulară, (ii) furnizarea de servicii de consultanță privind diagnosticarea întreprinderilor, îndrumarea întreprinderilor, formarea angajaților și pregătirea unei foi de parcurs pentru tranziția către circularitate și (iv) partajarea unei platforme de piață pentru economia circulară pentru a conecta oferta și cererea de materiale și deșeurile.

Sistemul de granturi este deschis IMM-urilor care doresc să treacă la un model operațional circular. Granturile pot ajunge până la 317 500 EUR pentru fiecare beneficiar, acoperind până la 60 % din costurile de investiții suportate de fiecare IMM. Acest sistem de subvenții este pus în aplicare.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități 6 : (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Înființarea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor în vederea prevenirii generării de deșeuri și a colectării separate, contribuind astfel la respectarea directivelor UE privind gestionarea deșeurilor, precum și la promovarea economiei circulare. Reforma oferă un mecanism de sprijinire a autorităților locale atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, ajutându-le să colaboreze cu administrația centrală, să creeze expertiză și să exploateze oportunitățile de finanțare în domeniul gestionării deșeurilor.

Reforma constă în instituirea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală, care promovează activități în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor și al planului de gestionare a deșeurilor și sprijină autoritățile locale în această perspectivă. Aceasta participă, de asemenea, la programele de cercetare, sprijină programele-pilot și desfășoară campanii de educare și informare care vizează prevenirea generării de deșeuri și separarea deșeurilor, precum și menține baza de date a programelor și proiectelor din domeniul gestionării deșeurilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 11 (C3.1I12): Gestionarea deșeurilor către economia circulară

Obiectivul măsurii este de a contribui în mod eficace la intensificarea eforturilor în direcția reutilizării, precum și a reciclării deșeurilor biologice și a materialelor reciclabile uscate. Scopul investiției este de a sprijini atingerea obiectivelor de reducere a deșeurilor biologice, de a spori prevenirea generării de deșeuri, aceasta fiind cea mai importantă modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului.

Investiția constă în trei elemente constitutive: (i) distribuirea a 50 de unități de compostare mici și mijlocii și a 2 000 e unități de compostare casnice în comunitățile rurale și semirurale pentru a facilita colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor biologice, (ii) dezvoltarea, instalarea, instalarea și exploatarea a 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate, pentru a ajuta municipalitățile din zonele îndepărtate să își îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor și (iii) construirea și exploatarea a două centre de reutilizare și reparare în locații strategice din Cipru, care pot deservi toate cele 5 regiuni împreună cu o rețea asociată de reutilizare a deșeurilor și de creare de locuri de muncă verzi.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

E.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

85

C3.1R1

Trecerea practicilor agricole din secolul 20 la secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei

Jalon

Cooperarea dintre sectorul agricol

Institutul de cercetare și universitățile publice, pentru programe comune de masterat și doctorat

Intrarea în vigoare a acordului (acordurilor) de cooperare semnat (e)

T4

2022

Intrarea în vigoare a documentului (documentelor) obligatoriu (e) prin care se stabilește colaborarea pentru programele comune de masterat și doctorat semnate între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.

86

C3.1R1

Trecerea practicilor agricole din secolul 20 la secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei

Jalon

Noi masterate și/sau doctorate comune în domeniul mai larg al agriculturii

Anunțarea mass-mediei și comunicarea de către autoritățile competente

T2

2023

Înscrierea studenților și începerea de noi masterate și/sau doctorate comune în domeniul mai larg al agriculturii.

87

C3.1R2

Platformă online, bazată pe cloud pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete

Jalon

Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a noii legi privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete

T2

2022

Intrarea în vigoare a unei noi legi care să abordeze practicile comerciale neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete, cum ar fi modificările unilaterale și retroactive ale contractelor, anulările de ultim moment, termenele de plată mai lungi de 30 de zile, plata pentru produsele deteriorate sau nevândute și alte acțiuni care afectează persoanele implicate în lanțul de producție și de distribuție a produselor agricole.

88

C3.1R2

Platformă online, bazată pe cloud pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete

Jalon

Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete

Platforma disponibilă pe site-ul Institutului de Cercetare Agricolă privind disponibilitatea și comunicarea de către autoritățile competente

T2

2024

Platforma complet operațională pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete este disponibilă pe site-ul Institutului de Cercetare Agricolă.

89

C3.1R3

Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru

Țintă

Modernizarea evidențelor exploatațiilor agricole și participarea fermierilor la proiectul AGRICYGEN

Număr

0

40

T4

2023

Cel puțin 40 de fermieri și-au actualizat evidența la fermă, procesele lor de producție și eforturile de evaluare a calității produselor și au participat la proiectul AGRICYGEN finanțat la nivel național.

90

C3.1R3

Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru

Țintă

Adoptarea unor procese avansate de înregistrare și evaluare genomică și selectarea celor mai performante animale

Număr

0

15 000

T2

2026

Fermierii au adoptat procese avansate de înregistrare și evaluare genomică și au selectat animalele cele mai performante pe baza rezultatelor analizelor genomice pentru cel puțin 15 000 de animale.

91

C3.1I1

Construcții de acvacultură marină

Jalon

Construirea acvaculturii marine colaborative

Semnarea contractului

T1

2023

Semnarea contractului pentru construirea unei infrastructuri de acvacultură marină colaborativă (instalații portuare și terestre) care va fi proiectată în mod specific pentru activitatea de acvacultură.

92

C3.1I1

Construcții de acvacultură marină

Jalon

Infrastructura operațională de acvacultură marină colaborativă

Declarație semnată din partea autorității contractante cu privire la livrarea și exploatarea infrastructurii dezvoltate

T1

2026

Furnizarea unei infrastructuri de acvacultură marină colaborativă pe deplin funcțională/operațională (instalații portuare și terestre) care să fie concepută în mod specific pentru activități de acvacultură și să acopere nevoile a peste 70 % din unitățile de acvacultură marină care își desfășoară activitatea în Cipru.

93

C3.1I2

Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale

Jalon

Echipamente pentru cromatografie lichidă — spectrometru de masă cu raport izotopic (LC-IRMS)

Declarație semnată de acceptare a echipamentului la calitatea și ora standard specificate în caietul de sarcini și în contractul semnat

T4

2021

Achiziționarea și instalarea de echipamente noi de cromatografie lichidă — spectrometru de masă cu indicator izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopică.

94

C3.1I2

Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale

Țintă

Alimente/băuturi tradiționale locale conectate la sistem

Număr

0

10

T1

2025

Baze de date integrate cu izotopi (pentru cel puțin zece alimente/băuturi tradiționale/locale) conectate la un sistem blockchain.

95

C3.1I3

Perfecționarea fermierilor existenți și viitori

Țintă

Burse acordate

Număr

0

5

T4

2022

Cel puțin cinci burse acordate absolvenților de liceu pentru cursuri universitare legate de agricultură, în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile locale.

96

C3.1I4

Inițierea creării unui parc științific ecoindustrial

Jalon

Planul de acțiune pentru parcul științific

Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri și a planului de acțiune

T3

2023

Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui plan de acțiune pentru instituirea parcului științific ecoindustrial

97

C3.1I5

Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”

Jalon

Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) promovarea brânzei halloumi

Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri și a planului de acțiune

T1

2022

Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a planurilor de acțiune care constau în:

(1) sprijinirea întreprinderilor în promovarea produselor și serviciilor lor pe baza mărcii „fabricat în Cipru” și

(2) creșterea caracterului distinctiv al brânzei halloumi ca produs autentic cipriot și conceperea unei campanii promoționale și de sensibilizare cu privire la aceasta.

98

C3.1I6

Schema de modernizare și digitalizare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției și comercializării de produse agricole

Țintă

Granturi acordate IMM-urilor implicate în comerțul și producția de produse agricole

Număr

0

65

T4

2024

Acordarea de granturi pentru cel puțin 65 de întreprinderi mici și mijlocii implicate în producția și comercializarea de produse agricole pentru modernizarea și digitalizarea acestora

99

C3.1I6

Schema de modernizare și digitalizare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției și comercializării de produse agricole

Țintă

Granturi acordate IMM-urilor implicate în comerțul și producția de produse agricole

Număr

65

176

T1

2026

Acordarea de granturi pentru cel puțin 176 de IMM-uri implicate în producția și comercializarea de produse agricole pentru modernizarea și digitalizarea acestora

100

C3.1I7

Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare

Jalon

Demararea sistemului de subvenții pentru întreprinderile mari din sectorul producției

Publicarea cererii de propuneri pe site-ul web al ministerului

T2

2022

În urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri, emiterea unei cereri de propuneri pentru acordarea de subvenții pentru cel puțin trei întreprinderi mari din sectorul producției în vederea extinderii activităților existente prin investiții care sporesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate care asigură conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

101

C3.1I7

Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare

Țintă

Granturi pentru întreprinderi mari din sectorul de producție

Număr

0

3

T4

2024

Acordarea de granturi pentru cel puțin trei întreprinderi mari din sectorul producției pentru a extinde activitățile existente prin investiții care sporesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora.

102

C3.1I7

Schema de creștere a competitivității întreprinderilor mari în industria prelucrătoare

Țintă

Granturi pentru întreprinderi mari din sectorul de producție

Număr

3

10

T2

2026

Acordarea de granturi pentru cel puțin 10 întreprinderi mari din sectorul producției pentru a extinde activitățile existente prin investiții care sporesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora.

103

C3.1I8

Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe țară, zonele montane și îndepărtate

Țintă

Granturi acordate IMM-urilor pentru promovarea sectorului turismului

Număr

0

175

T2

2023

Granturi acordate unui număr de cel puțin 175 de IMM-uri, inclusiv unități alimentare, taverne, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care vând produse tradiționale, pentru investiții în renovare sau renovare.

104

C3.1I8

Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe țară, zonele montane și îndepărtate

Țintă

Subvenție acordată hotelurilor pentru promovarea sectorului turismului

Număr

0

57

T2

2026

Granturi acordate unui număr de cel puțin 57 de hoteluri și alte unități turistice, din zone rurale, montane și îndepărtate, pentru investiții în renovare sau renovare, inclusiv investiții digitale.

105

C3.1I9

Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere

Țintă

Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară

Număr

0

50

T2

2022

Au fost semnate acorduri de colaborare cu cel puțin 50 hoteluri pentru îndrumare profesională adaptată pentru economia circulară.

106

C3.1I9

Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere

Țintă

Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară

Număr

0

18

T1

2026

În urma auditului, cel puțin 18 hoteluri au fost certificate în conformitate cu standardele naționale ca hoteluri circulare.

107

C3.1I10

Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate

Jalon

Ruta Afrodite

Declarație semnată privind acceptarea proiectului de către echipa de proiect (autoritatea contractantă)

T4

2024

Finalizarea rutei Aphrodite, care va conecta punctele istorice, religioase și de mediu ale zonei (cum ar fi piste naturale) cu o rută specială cu o lungime de 2 km, sporind gradul de sensibilizare cu privire la mediu și promovând biodiversitatea.

108

C3.1I10

Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate

Țintă

Granturi acordate întreprinderilor și consiliilor comunităților locale pentru a promova microîntreprinderile și întreprinderile mici din sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale

Număr

0

105

T4

2025

Cel puțin 105 întreprinderi și consilii ale comunităților locale au renovat, renovat sau modernizat vizual clădiri/infrastructuri private și publice din zonele rurale, montane și îndepărtate și le-au reorientat pentru a găzdui microîntreprinderi și întreprinderi mici din sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale.

109

C3.1R4

Consolidarea economiei circulare în industrie

Jalon

Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru

Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri pentru aprobarea planului național de acțiune.

T4

2021

Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru

110

C3.1R4

Consolidarea economiei circulare în industrie

Țintă

Ajutoare pentru IMM-urile care se transformă într-un model operațional circular

Număr

0

40

T2

2026

Ajutoarele acordate unui număr de cel puțin 40 de IMM-uri eligibile, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

111

C3.1R5

Înființarea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală

Jalon

Legislația privind coordonarea între administrația centrală și administrația locală

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T2

2025

Intrarea în vigoare a legislației, care instituie un organism de coordonare între administrația centrală și administrația locală. Organismul de coordonare furnizează un mecanism de îmbunătățire a gestionării deșeurilor, contribuie la respectarea directivelor UE privind gestionarea deșeurilor și promovează economia circulară.

112

C3.1I12

Gestionarea deșeurilor către economia circulară

Jalon

Semnarea contractelor pentru instalarea de chioșcuri verzi, construirea de centre de reutilizare & reparații și instalarea de sisteme de compostare

Semnarea contractelor

T3

2023

Contracte semnate pentru (1) înființarea și instalarea a cel puțin 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate (2) construirea/construirea a două centre de reparații & refolosire și (3) instalarea a cel puțin 2 050 de sisteme de compostare.

113

C3.1I12

Gestionarea deșeurilor către economia circulară

Țintă

Începerea funcționării centrelor de reutilizare și reparare

Număr

0

2

T4

2025

Finalizarea construcției și începerea funcționării centrelor de reutilizare și reparare.

114

C3.1I12

Gestionarea deșeurilor către economia circulară

Țintă

Finalizarea instalării, instalării și punerii în funcțiune a sistemelor de compostare

Număr

0

2 050

T4

2025

Finalizarea instalării, instalării și punerii în funcțiune a sistemelor de compostare.

115

C3.1I12

Gestionarea deșeurilor către economia circulară

Țintă

Finalizarea instalării și începerea funcționării chioșcurilor verzi

Număr

0

50

T4

2025

Finalizarea instalării, instalării și începerii funcționării chioșcurilor verzi pentru materialele reciclabile uscate.

E.3.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Investiția 11 (C3.1I11): Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și colțuri de reciclare

Obiectivele măsurii sunt îmbunătățirea gestionării deșeurilor solide, protecția mediului și sănătatea publică. Scopul său este de a atenua aruncarea necontrolată și ilegală a deșeurilor în zonele publice, de a crește rata de recuperare și reciclare a materialelor și de a sensibiliza utilizatorii cu privire la dezvoltarea durabilă și economia circulară.

Investiția prevede construirea a paisprezece puncte verzi care să acopere o suprafață de cel puțin 50 500 m² pentru a ajuta cetățenii și autoritățile locale să depoziteze fluxuri specifice de deșeuri menajere și municipale. Pe lângă crearea de noi puncte verzi, investițiile prevăd construirea rețelei de centre de reciclare și a rețelei de puncte de colectare pentru a oferi acces cetățenilor comunităților rurale în vederea eliminării deșeurilor lor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 13 (C3.1I13): Înființarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor de animale de la Orounda și a subproduselor de origine animală

Obiectivul măsurii este de a dezvolta instalații regionale de gestionare a deșeurilor de animale pentru a deservi fermele din zona extinsă a complexului Orounda, pentru a oferi o soluție integrată pentru gestionarea eficientă a deșeurilor organice produse în principal de la ferme de cheaguri, păsări de curte, ovine, caprine și bovine. Pentru aceste comunități, investițiile vizează realizarea unei funcționări în circuit închis, reducerea la minimum a externalităților și recuperarea nutrienților pentru îmbunătățirea solului, precum și reducerea impactului social și de mediu.

Investiția prevede construirea de instalații pentru tratarea apelor reziduale, compostarea în comun și digestia anaerobă pentru a permite tratarea cantităților mari de deșeuri animale produse în zonă, pentru a produce energie electrică din biogaz, pentru a combate deșertificarea la nivel local, pentru a reduce neplăcerile legate de mirosuri ale comunităților locale la mai puțin de 10 % din durata zilei, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a produce apă pentru irigații.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului în primul an de punere în aplicare, iar cerința de respectare a principiului DNSH este inclusă în toate procedurile de achiziții.    

E.4.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

T

A

116

C3.1I11Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și coridoare de reciclare

Țintă

Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a patru puncte verzi

Număr

0

4

T4

2023

Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a patru puncte verzi la Avgorou, Troulloi, Eptagonia și Alambra, în conformitate cu Planul strategic național pentru dezvoltarea unei rețele naționale de puncte verzi

117

C3.1I11Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și coridoare de reciclare

Țintă

Finalizarea construcției, extinderii și exploatării a 14 puncte verzi

Număr

4

14

T2

2026

Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a paisprezece puncte verzi la Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia, în conformitate cu Planul strategic național pentru dezvoltarea unei rețele naționale de puncte verzi

118

C3.1I13Înființarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor de animale și a subproduselor de origine animală de la Orounda

Jalon

Construirea de instalații pentru tratarea apelor reziduale și compostarea în comun

Autorizații de construcție obținute și dovada achiziționării de terenuri finalizate

T1

2024

Au fost obținute toate autorizațiile pentru construirea de instalații pentru tratarea apelor reziduale și compostarea în comun (autorizații și autorizații de mediu, de construcție și de exploatare) din partea tuturor autorităților relevante, cum ar fi Departamentul pentru mediu, Departamentul pentru planificare urbană și locuințe și Departamentul pentru utilizarea terenurilor, iar achiziția relevantă de terenuri a fost finalizată.

119

C3.1.I13Înființarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor de animale și a subproduselor de origine animală din Orounda

Jalon

Finalizarea și începerea funcționării instalațiilor de digestie anaerobă

Certificat de preluare eliberat de inginerul de proiect și aprobat de Comitetul tehnic director

T2

2026

Finalizarea și începerea funcționării instalațiilor de digestie anaerobă, care produc biogaz (metan) pentru producerea de energie electrică de 3,5 MWh (timp de 20 de ore de funcționare zilnică) la capacitate maximă, 365 de zile pe an. Energia electrică produsă este furnizată în rețea.

F. COMPONENTA 3.2: Consolidarea cercetării și inovării

Componenta planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările cu care se confruntă Ciprul în ceea ce privește ecosistemul de cercetare și dezvoltare, care joacă un rol relativ limitat în creșterea economică. Acest lucru se datorează în principal unei proporții scăzute de absolvenți de științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM), unei interacțiuni limitate a sistemului public de cercetare cu sectorul afacerilor și accesului limitat și disponibilității limitate a finanțării riscurilor.

Obiectivele componentei sunt de a consolida legăturile dintre organizațiile de cercetare și întreprinderi, de a comercializa rezultatele cercetării, de a crește intensitatea activităților de cercetare & dezvoltare (C & D) și a investițiilor realizate atât de organizațiile publice, cât și de cele private, precum și de a pune la dispoziția întregului ecosistem toate infrastructurile de cercetare finanțate din fonduri publice. În plus, scopul său este de a consolida sprijinul financiar acordat întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere și IMM­urilor, de a internaționaliza ecosistemul local de cercetare și inovare (C & I), de a dezvolta talente locale și de a atrage talente din străinătate pentru a lucra în C & I, cu accent pe domenii tematice specifice.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind creșterea accentului pus pe politica economică legată de investiții în domeniul cercetării și inovării (recomandările specifice fiecărei țări 3 din 2020 și 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

F.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.2R1): O politică națională cuprinzătoare de cercetare și inovare, susținută de instrumente de politică bazate pe date, pentru a sprijini sistemul C & I Ecosistemul și pentru a consolida legăturile dintre elaborarea și punerea în aplicare a politicilor

Obiectivul măsurii este de a promova coordonarea eficientă a sistemului de guvernanță C & I, de a încuraja sensibilizarea și de a stimula cultura inovării, de a mobiliza părțile interesate și de a dezvolta și consolida elementele fundamentale ale ecosistemului național de C & I (de trei niveluri: Elaborarea, strategia și punerea în aplicare a politicilor, părțile interesate și utilizatorii/cetățenii).

Reforma constă în punerea în aplicare a planului de acțiune pentru strategia națională de cercetare și inovare. Aceasta va urma aprobării politice a planului de acțiune, împreună cu adoptarea unei strategii naționale pentru C & I și a strategiei revizuite de specializare inteligentă pentru Cipru. Acesta constă, de asemenea, în instituirea unui mecanism de monitorizare și sprijinire a celor șase centre de excelență axate pe impact și în dezvoltarea unui instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului C & I (părți interesate, măsuri și instrumente de politică, C & I, performanța întreprinderilor inovatoare și analiza sectorială).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 2 (C3.2R2): Stimulente pentru încurajarea și atragerea investițiilor și a capitalului uman în cercetare și inovare

Obiectivul măsurii este de a atrage investiții în întreprinderi inovatoare și în talente antreprenoriale și științifice din străinătate.

Reforma constă în extinderea aplicării regimului fiscal pentru investițiile în societăți inovatoare la entități juridice (de la persoane fizice în prezent). Investițiile eligibile de până la 150 000 EUR per investitor, în cadrul acestui stimulent, includ capitaluri proprii, împrumuturi, garanții și factoring. În plus, aceasta constă în revizuirea, promovarea și, după caz, modificarea actualelor sisteme de stimulare menite să atragă talente din țări terțe, inclusiv a sistemului științific VISA pentru cercetători și familiile acestora și a sistemului VISA la înființare pentru fondatorii de întreprinderi inovatoare și familiile acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Introducerea de politici și stimulente pentru facilitarea și stimularea accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice

Obiectivul măsurii este de a optimiza utilizarea infrastructurilor și laboratoarelor de cercetare finanțate din fonduri publice de către comunitatea de afaceri.

Reforma constă în (i) aprobarea unui plan de acțiune axat pe utilizarea optimă a infrastructurii de cercetare și adoptarea de acțiuni menite să promoveze și să consolideze colaborarea dintre organizațiile de cercetare, mediul academic și sectorul privat; (ii) dezvoltarea și lansarea unui instrument digital dinamic, accesibil tuturor părților interesate din ecosistemul C & I, care să asigure circulația informațiilor, instrumente și servicii pentru facilitarea unui acord de parteneriat colaborativ între diferite organizații și echipe de C & I (publice și private) în ceea ce privește infrastructurile și laboratoarele de cercetare finanțate din fonduri publice; (iii) revizuirea cadrului juridic și operațional al instituțiilor de cercetare finanțate din fonduri publice și promovarea acțiunilor menite să faciliteze și să sprijine utilizarea optimă a infrastructurii de cercetare prin deschiderea accesului la alte instituții de cercetare și la sectorul de afaceri; (iv) introducerea de măsuri și stimulente (cum ar fi includerea în acordul de grant al Fundației pentru cercetare și inovare a unei clauze pentru deschiderea infrastructurii finanțate) pentru a consolida colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderile și cu întreprinderile rezultate din activități de tip spin-off.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 1 (C3.2I1): Înființarea și exploatarea unui birou central de transfer de cunoștințe

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți transferul de tehnologie în Cipru, printr-o mai bună colaborare între mediul academic și mediul de afaceri și prin comercializarea cercetării.

Investiția constă în crearea și punerea în funcțiune a unui birou de transfer de cunoștințe (KTO) de către Fundația pentru cercetare și inovare, pentru a oferi o soluție rentabilă pentru sprijinirea transferului de tehnologie, bazată pe principiile obținerii unei mase critice de rezultate ale cercetării și a economiilor de scară. KTO furnizează servicii de transfer de cunoștințe, facilitând comercializarea cercetării, către universități, alte organizații de cercetare și întreprinderi. Lista orientativă a serviciilor: (a) evaluarea perspectivelor de comercializare, (b) consiliere în materie de drepturi de proprietate intelectuală, (c) brevete depuse și cazuri de menținere a drepturilor de proprietate intelectuală, (d) dezvoltarea strategiei de comercializare, (e) comercializarea tehnologiilor, (f) sprijin pentru înființarea de societăți spin-off și (g) furnizarea de finanțare pentru sprijinirea cercetării translaționale. Reforma constă, de asemenea, într-o revizuire a cadrului instituțional existent privind transferul de cunoștințe în Cipru, inclusiv a legislației relevante, precum și a politicilor naționale și instituționale referitoare la exploatarea comercială a proprietății intelectuale, transferul de cunoștințe și înființarea de societăți derivate.

KTO se autofinanțează începând cu 1 ianuarie 2026, prin reținerea a 20 % din veniturile provenite din acordurile gestionate de KTO pentru costurile operaționale, care urmează să fie specificate în acordurile contractuale dintre Fundația pentru cercetare și inovare și beneficiar.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C3.2I2): Programe de finanțare a inovării & scheme de finanțare pentru consolidarea creșterii & competitivitatea întreprinderilor nou-înființate, a întreprinderilor inovatoare și a IMM-urilor

Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin sub formă de granturi prin intermediul programelor de inovare (cum ar fi Fast Track Innovation, pre-seed, Seed, Innovate) ca mijloc de îmbunătățire a accesului la fonduri pentru IMM-urile și întreprinderile nou-înființate inovatoare.

Investiția constă într-un grant acordat prin intermediul programelor de inovare (de exemplu, Fast Track Innovation, pre-seed, Seed, Innovate) pentru ca întreprinderile să dezvolte produse și servicii inovatoare cu orientare internațională, de la concept la gata pentru comercializare. Programele de finanțare (i) promovează colaborarea întreprinderilor cu organizațiile de cercetare; (ii) să faciliteze comercializarea rezultatelor cercetării în ceea ce privește direcționarea obținerii de realizări și de rezultate apropiate de piață, permițând astfel efecte economice pe termen mai scurt; (iii) să conducă la crearea de locuri de muncă; (iv) să promoveze clusterele de întreprinderi și (v) să vizeze accelerarea tranziției către o economie ecologică și către o eră digitală a eficienței și productivității. Aceste programe impun întreprinderilor să mobilizeze fonduri private/proprii în combinație cu finanțarea publică (furnizată de Fundația pentru cercetare și inovare), contribuind astfel la creșterea globală a investițiilor în C & D.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități 7 : (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C3.2I3): Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde

Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin sub formă de granturi prin programe tematice de C & I cu niveluri relativ ridicate de maturitate tehnologică, axate pe tranziția verde.

Investițiile constau în sprijinirea prin granturi a proiectelor care utilizează cele mai recente tehnologii digitale pentru a oferi soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru tranziția verde, modernizând astfel capacitatea de cercetare a țării. Proiectele sprijinite se axează pe energia din surse regenerabile, eficiența energetică și transportul durabil, implică colaborarea cu centrele de excelență pentru C & I și facilitează comercializarea rezultatelor cercetării.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități 8 : (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C3.2I4): Scheme de finanțare pentru sprijinirea organizațiilor care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale, inclusiv crearea de noi laboratoare sau modernizarea laboratoarelor existente și dezvoltarea de laboratoare clasificate

Obiectivul măsurii este de a promova cercetarea cu dublă utilizare și de a utiliza tehnologii care, altfel, ar servi doar unor scopuri guvernamentale/militare, în scopuri civile, comerciale și societale.

Investiția constă într-un grant care ar permite organizațiilor de cercetare și întreprinderilor să se implice în C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare. Schemele de finanțare permit modernizarea capacităților de C & I și a capacităților centrelor de excelență de cercetare, ale instituțiilor academice, ale organizațiilor de cercetare, precum și ale întreprinderilor implicate în C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare. În special, acestea permit acestor organizații să obțină certificate de clasificare de securitate pentru a putea participa la consorții pentru finanțare europeană (cum ar fi Orizont Europa, Fondul european de apărare), precum și pentru a-și consolida capacitățile de C & I și competitivitatea în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare.

Finanțarea se concentrează exclusiv asupra activităților civile, iar rezultatele cercetării și infrastructura sunt doar în beneficiul aplicațiilor civile. Măsura respectă Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare în ceea ce privește tehnologiile cu dublă utilizare în timpul punerii în aplicare a sistemului de finanțare și este concepută în conformitate cu „Finanțarea UE pentru dubla utilizare — Ghid practic pentru accesarea fondurilor UE pentru autoritățile regionale europene și IMM-uri”.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități 9 : (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

F.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

120

C3.2R1

C & I Politici și instrumente de politică naționale

Jalon

Adoptarea strategiei naționale de C & I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia

Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri

T4

2022

Elaborarea unei strategii integrate de C & I, care să ofere un cadru de perspectivă pe termen lung, asigurând un efort focalizat și un angajament pentru punerea în aplicare, în timp, în numele statului și al părților interesate implicate în sistemul național de C & I, precum și un instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului C & I.

121

C3.2R1

C & I Politici și instrumente de politică naționale

Jalon

Finalizarea planului de acțiune pentru strategia C & I

Publicarea aprobării de către Consiliul de Miniștri a raportului intermediar, care atestă finalizarea planului de acțiune

T4

2024

Punerea în aplicare a măsurilor din planul de acțiune al Strategiei naționale de cercetare și inovare, după cum reiese dintr-un raport privind progresele înregistrate. 

122

C3.2R2

Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I

Jalon

Scutirea fiscală a persoanelor juridice pentru investițiile în societăți inovatoare

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T1

2022

Intrarea în vigoare a unei legi de instituire a scutirii fiscale pentru investitorii corporativi (persoane juridice) pentru investițiile în societăți inovatoare.

123

C3.2R3

Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice

Jalon

Registrul digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare

Link către registrul digital publicat pe site-ul web al Ministerului adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale

T4

2022

Dezvoltarea și începerea funcționării unui registru digital pentru înregistrarea și publicarea unei infrastructuri de cercetare care să faciliteze cererea de acces a părților interesate la o astfel de infrastructură. Aceasta include cartografierea tuturor instituțiilor de cercetare finanțate din fonduri publice (în cadrul Orizont 2020, programe naționale). Acesta îmbunătățește, de asemenea, vizibilitatea instituțiilor de cercetare și sprijină colaborarea cu sectorul privat.

124

C3.2R3

Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice

Jalon

Colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderi și întreprinderi rezultate din activități de spin-off-uri

Publicarea măsurilor și stimulentelor adoptate pe site-ul Fundației pentru cercetare și inovare

T4

2024

Adoptarea de măsuri și stimulente pentru a consolida colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderile și întreprinderile spin-off, cum ar fi includerea în acordul de grant al Fundației pentru cercetare și inovare a unei clauze de deschidere a infrastructurii finanțate.

125

C3.2I1

Înființarea și exploatarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)

Jalon

Lansarea KTO

Deschiderea primului caz al KTO

T2

2022

Fundația pentru cercetare și inovare, responsabilă cu punerea în funcțiune a KTO, a angajat sau a contractat personal cu înaltă calificare și/sau experți pentru a furniza servicii de transfer de cunoștințe de specialitate. Trebuie să existe sisteme și instrumente care să sprijine operarea KTO. KTO începe furnizarea de servicii universităților, altor organizații de cercetare sau întreprinderilor.

126

C3.2I1

Înființarea și exploatarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)

Țintă

Dosare închise care atestă furnizarea serviciilor relevante de transfer de cunoștințe

Număr

0

30

T4

2025

Cel puțin 30 de cazuri finalizate de servicii de transfer de cunoștințe furnizate de KTO central universităților, altor organizații de cercetare sau întreprinderilor.

127

C3.2I2

Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri

Jalon

Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget

Acorduri de grant semnate

T4

2022

Semnarea acordurilor de grant care angajează cel puțin 50 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 26 000 000 EUR din bugetul total) pentru programele de finanțare a inovării destinate întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor inovatoare și IMM-urilor, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

128

C3.2I2

Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri

Țintă

Organizații sprijinite să desfășoare activități legate de C & I

Număr

0

70

T3

2023

Sprijin financiar pentru cel puțin 70 de organizații în vederea desfășurării de activități legate de C & I, cum ar fi cercetarea industrială, activitățile de cercetare experimentală inovatoare, activitățile de înființare, activități de transfer de cunoștințe, inclusiv (dar fără a se limita la) activități de gestionare și protecție a proprietății intelectuale, stabilirea de legături între organizațiile de cercetare și întreprinderi, consolidarea capacității de transfer de cunoștințe și comercializarea rezultatelor cercetării, în conformitate cu Orientările tehnice privind „să nu cauzeze prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

129

C3.2I2

Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri

Țintă

Organizații sprijinite să desfășoare activități legate de C & I

Număr

70

200

T2

2026

Sprijin financiar pentru cel puțin 200 de organizații pentru a desfășura activități legate de C & I, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

130

C3.2I3

C & Programul de finanțare I privind tranziția verde

Jalon

Semnarea acordurilor de grant pentru întregul buget

Acorduri de grant semnate de directorul Fundației pentru cercetare și inovare

T4

2022

Semnarea acordurilor de grant pentru programul de finanțare C & I privind tranziția verde, cu termeni de referință incluzând criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

131

C3.2I3

C & Programul de finanțare I privind tranziția verde

Țintă

Organizații sprijinite de granturi pentru activități de C & I în domeniul tranziției verzi

Număr

0

10

T2

2026

Cel puțin 10 întreprinderi sprijinite prin granturi pentru activități de C & I în cadrul tranziției verzi, în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

132

C3.2I4

Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale

Jalon

Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale

Acorduri de grant semnate

T2

2023

Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 2 400 000 EUR) pentru finanțare pentru organizațiile care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale, cu termeni de referință incluzând criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

133

C3.2I4

Organizații finanțatoare care desfășoară activități de C & D privind tehnologiile duale

Țintă

Finanțarea dezvoltării laboratoarelor clasificate

Număr

0

16

T2

2026

Cel puțin 16 întreprinderi primesc finanțare pentru dezvoltarea laboratoarelor clasificate. O întreprindere poate fi luată în calcul de mai multe ori dacă participă la mai multe proiecte, în conformitate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

G. COMPONENTA 3.3: Sprijin pentru competitivitate în întreprinderi

Această componentă a redresării și rezilienței cipriote abordează provocările legate de productivitatea scăzută și competitivitatea economiei, determinate, în medie, de dimensiunea redusă a întreprinderilor, de complexitatea procesului de acordare a licențelor solicitat pentru o investiție și de dificultățile de acces la finanțare pentru întreprinderi. Obiectivele acestei componente sunt de a sprijini antreprenorii și întreprinderile și de a îmbunătăți competitivitatea și contribuția acestora la creșterea economică prin îmbunătățirea cadrului de reglementare în ceea ce privește investițiile și activitatea antreprenorială și de a spori productivitatea IMM-urilor, în principal prin digitalizare. Acesta constă în șase reforme și șase investiții, care urmează să fie finalizate până în al patrulea trimestru al anului 2 2026.

Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

G.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.3R1): Facilitarea investițiilor strategice

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un nou sistem de sprijinire a investițiilor strategice, care să vizeze stimularea activității de investiții în țară prin intermediul unor norme și mecanisme raționalizate, simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, reducerea sarcinii administrative și eficientizarea mediului de investiții strategice. Definiția investițiilor strategice se referă la investițiile în sectoare strategice (inclusiv sănătate și asistență socială, educație, cultură, sport, mediu, industrie, turism, energie, cercetare, dezvoltare și inovare) care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea economiei.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legislații pentru facilitarea investițiilor strategice, în ceea ce privește eficiența obținerii autorizațiilor de investiții și a autorizațiilor de construcție. Se alocă un sector guvernamental specializat pentru prelucrarea investițiilor strategice. Acesta constă în pregătirea orientărilor operaționale, a fluxurilor de proces și a altor cerințe ISO 9001: 2015 pentru integrarea procesului. Acesta elaborează un memorandum de înțelegere cu alte departamente relevante pentru anumite părți ale procesului, pentru a asigura fezabilitatea mecanismului accelerat. În plus, aceasta include formarea angajaților în procedurile care urmează să fie introduse. În plus, reforma beneficiază de pe urma creării unei platforme digitale care să permită aplicarea, studierea și emiterea în format digital a permiselor de planificare și construcție, prin intermediul unui instrument de gestionare a aplicațiilor și al unui sistem GIS (proiect în cadrul componentei 3.4: „Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție”).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor

Obiectivele măsurii sunt simplificarea procedurilor, digitalizarea serviciilor guvernamentale și funcționarea unui centru de asistență pentru întreprinderi care furnizează toate informațiile și serviciile necesare și de sprijin.

Reforma constă în crearea unei platforme digitale interactive, care consolidează mecanismul de activare a activității de tip „Fast track Business” care este deja în funcțiune. Prin intermediul platformei, investitorul trebuie să își poată urmări cererea, dar și autoritățile competente vor fi în măsură să interacționeze, să facă schimb de documente și să prelucreze cererea.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizarea dreptului societăților comerciale

Obiectivul măsurii este de a sprijini îmbunătățirea mediului de afaceri prin revizuirea Legii privind societățile comerciale, făcând-o mai clară în interpretarea și aplicarea legislației în practică.

Reforma constă în modernizarea legislației cipriote privind societățile comerciale prin utilizarea celor mai bune practici din alte jurisdicții de drept comun pentru a oferi o bază de cunoștințe și claritate sub formă de jurisprudență și literatură, pentru a contribui la interpretarea și aplicarea legislației în practică. Se revizuiesc, de asemenea, normele care însoțesc societățile comerciale. În plus, Cipru desemnează o echipă de experți juridici care să efectueze proiectul pentru serviciile de consultanță și redactare a noii legi și reglementări privind societățile comerciale. În plus, revizuirea legii include procedurile de insolvență în temeiul Legii societăților comerciale, și anume lichidările, primirile și examinările. De asemenea, reforma include realizarea unui test IMM în timpul pregătirii facturii.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 4 (C3.3R4): Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) prin facilitarea accesului la împrumuturi, garanții și finanțare prin capitaluri proprii și de a spori capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE.

Reforma constă într-o analiză de evaluare ex ante care acoperă accesul IMM-urilor la finanțare în toate sectoarele economiei, cu accent pe economia verde și circulară, pe facilitarea digitală și pe finanțarea alternativă. Raportul definește sfera de intervenție a ANP propuse. Structura juridică și organizatorică a Agenției Naționale de Promovare este definită după selecția finală a domeniului său de activitate. Structura propusă trebuie să permită un nivel ridicat de transparență a operațiunilor și autonomiei ANF. Agenția nu operează cu o licență bancară și, prin urmare, nu va trebui capitalizată a priori. Un comitet director, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Energiei, Comerțului și Industriei, va monitoriza punerea în aplicare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru

Obiectivul reformei este privatizarea Bursei de Valori din Cipru.

Reforma constă într-un proces de licitație, aflat în curs de desfășurare, prin care Bursa de Valori din Cipru încearcă să numească un consilier independent sau un consorțiu al acestuia, cu o vastă experiență relevantă, pentru a găsi cel mai potrivit investitor strategic pentru Bursa de Valori din Cipru. Etapa de privatizare a contractului se încheie după aprobarea finală de către Camera Reprezentanților a Republicii Cipru, după îndeplinirea tuturor celorlalte condiții.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Stimulente pentru promovarea fuziunilor & achiziții

Obiectivul măsurii este de a stimula creșterea dimensiunii IMM-urilor.

Reforma constă în stimulente specifice pentru a promova fuziunile sau achizițiile de întreprinderi cu scopul de a se extinde și de a deveni mai competitive. În special, reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune aferent, în urma evaluării regimurilor similare din cadrul UE și a consultării părților interesate cu privire la stimulente specifice pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 2 (C3.3I2): Crearea unui spațiu de testare în materie de reglementare pentru a favoriza FinTech

Obiectivul măsurii este de a permite întreprinderilor FinTech, întreprinderilor nou-înființate și altor întreprinderi inovatoare să își extindă oferta în produse sau servicii noi, prin instituirea de către autoritățile de reglementare a unui „teren de testare” care le-ar permite să efectueze experimente vii într-un mediu controlat, sub supravegherea lor.

Investiția constă în facilitarea dezvoltării unui regim de reglementare adecvat și atractiv privind FinTech și tehnologiile inovatoare și în găsirea unui echilibru între implementarea fără întreruperi a produselor sau serviciilor inovatoare și asigurarea protecției investitorilor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 septembrie 2024.

Investiția 3 (C3.3I3): Servicii de consultanță pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)

Obiectivul măsurii este de a promova dezvoltarea IMM-urilor în Cipru și de a spori competitivitatea acestora, prin servicii de consiliere personalizate și alte instrumente de sprijin nefinanciar.

Investiția constă în furnizarea de asistență de specialitate pentru IMM-uri, consiliere în afaceri, formare specifică și activități de corelare între întreprinderi.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C3.3I4): Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor

Obiectivul investiției este de a consolida integrarea tehnologiei digitale în IMM-urile existente și viitoare stabilite în Cipru. Mai precis, măsura urmărește să consolideze identitatea digitală a întreprinderilor, sporind ponderea întreprinderilor mici și mijlocii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv sectorul comerțului electronic, și să promoveze antreprenoriatul digital.

Investiția constă în acordarea de granturi financiare în valoare de aproximativ 30 000 EUR fiecărui beneficiar, ca procent din ceea ce vor fi investit în investiții eligibile pentru modernizarea digitală a întreprinderilor lor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C3.3I5): Sprijinirea extinderii și a deschiderii întreprinderilor cipriote către comerțul internațional

Obiectivul investiției este de a consolida extinderea întreprinderilor noi și existente care își desfășoară activitatea în domeniul producției, prelucrării și comercializării de produse agricole și industriale, precum și a prestatorilor de servicii.

Investiția constă într-o schemă de subvenții în valoare totală de 8 000 000 EUR pentru cel puțin 140 de întreprinderi cipriote, prin intermediul unor acțiuni de finanțare menite să consolideze extinderea acestora pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției/prelucrării și al comercializării de produse agricole și industriale și de prestatori de servicii. Cheltuielile de finanțare selectabile ar putea include consultanța și alte cheltuieli eligibile, în conformitate cu reglementările privind ajutoarele de stat.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termeni de referință pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte exclud următoarea listă de activități 10 : (i) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul impune ca numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C3.3I6): Fond de capital de stat finanțat de stat

Obiectivul măsurii este instituirea unui fond care să sprijine eforturile guvernului de a îmbunătăți accesul la surse alternative de finanțare care vizează (i) stimularea dezvoltării și creșterii economice și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din Cipru; (ii) să sporească disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și întreprinderile nou-înființate; Și (iii) să contribuie la îmbunătățirea ecosistemului investițiilor de capital și de capital de risc.

Investiția constă într-o procedură de licitație pentru selectarea și numirea unui administrator de fonduri extern pentru o perioadă de investiții care este prevăzută a fi de cinci ani.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice „Fără prejudicii semnificative” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Cipru și fondul responsabil de instrumentul financiar și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar

I.să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea sustenabilității pentru Fondul InvestEU; precum și

II.exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval 11 ; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care ating previziuni privind emisiile de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante 12 ; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare 13 și stații de tratare mecano-biologică 14 ; Și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; precum și

III.să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor per fond cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la verificarea durabilității.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

G.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

134

C3.3R1

Facilitarea investițiilor strategice

Jalon

Legea privind investițiile strategice

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T1

2022

Intrarea în vigoare a unei legi care sprijină investițiile strategice în Cipru, care include următoarele elemente: Raționalizarea procedurilor de autorizare a investițiilor strategice, managerul de proiect pentru fiecare proiect, eliberarea la timp a autorizațiilor de construcție.

135

C3.3R1

Facilitarea investițiilor strategice

Jalon

Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice

Publicarea în monitorul oficial a structurii unui sector guvernamental care facilitează reforma, a sistemului de proces și a orientărilor, precum și verificarea declarată de către autoritatea de coordonare a finalizării formării

T2

2023

Publicarea în monitorul oficial a finalizării configurației unui sector în departamentul de urbanism și locuințe pentru consolidarea facilitării sistemului strategic; Publicarea sistemului de prelucrare și a elaborării orientărilor; și raportarea de către autoritatea coordonatoare a formării personalului-cheie pentru punerea în aplicare a reformei.

136

C3.3R2

Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor

Jalon

Instituirea unei platforme pe care investitorii să își poată urmări cererea online și să poată interacționa cu autoritățile competente

Anunțarea de către Ministerul Comerțului a platformei de acceptare a candidaturilor

T4

2022

Modernizarea serviciilor legate de cererile de eliberare a permiselor de afaceri, orientări privind stabilirea și funcționarea, furnizarea de informații privind toate permisele necesare pentru începerea activității de către societate, facilitarea eliberării de permise de ședere și de angajare în Cipru pentru resortisanții țărilor terțe prin crearea unei platforme pe care investitorii să își poată urmări cererea online și să interacționeze cu autoritățile competente.

137

C3.3R2

Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor

Țintă

Evaluarea cererilor de investiții prin intermediul platformei

Număr

0

50

T4

2025

Finalizarea evaluării a cel puțin 50 de cereri de investiții prin intermediul platformei.

138

C3.3R3

Modernizarea dreptului societăților comerciale

Jalon

Prezentarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare, restructurarea legii societăților comerciale

Prezentarea proiectului de lege Parlamentului, după adoptarea sa de către Consiliul de Miniștri

T3

2024

Înaintarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare. Proiectul de lege restructurează Legea societăților comerciale. Aceasta modernizează în special Legea cipriotă privind societățile comerciale prin utilizarea celor mai bune practici din alte jurisdicții de drept comun pentru a oferi o bază de cunoștințe și claritate sub formă de jurisprudență și literatură și pentru a contribui la interpretarea și aplicarea legislației în practică.

139

C3.3R3

Modernizarea dreptului societăților comerciale

Jalon

Intrarea în vigoare a Legii societăților comerciale

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T4

2025

Intrarea în vigoare a Legii societăților comerciale, care va restructura Legea privind societățile comerciale. Aceasta modernizează în special Legea cipriotă privind societățile comerciale prin utilizarea celor mai bune practici din alte jurisdicții de drept comun pentru a oferi o bază de cunoștințe și claritate sub formă de jurisprudență și literatură și pentru a contribui la interpretarea și aplicarea legislației în practică.

140

C3.3R4

Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare

Jalon

Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare

Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri

T2

2023

Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare care să faciliteze accesul la împrumuturi, garanții și finanțare prin capitaluri proprii pentru întreprinderile mici și mijlocii și să consolideze capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE

141

C3.3R4

Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare

Jalon

Începerea activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru

Configurare inițială validată de secretarul permanent

T3

2025

Începerea activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru, inclusiv personal cu personalul necesar

142

C3.3R5

Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru

Jalon

Selectarea unui investitor strategic care să cumpere o participație de control la Bursa de Valori din Cipru

Consiliul de Miniștri aprobă acordul

T4

2024

Selectarea unui investitor strategic care să cumpere o participație de control la Bursa de Valori din Cipru, semnarea acordurilor relevante, încheierea financiară a tranzacției.

143

C3.3R6

Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.

Jalon

Plan de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții

Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a planului de acțiune aferent

T4

2022

Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune însoțitor privind stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor, în urma evaluării unor regimuri similare în cadrul UE și a consultării părților interesate.

144

C3.3I2

Crearea unui spațiu de testare în materie de reglementare pentru a favoriza FinTech

Jalon

Spațiu de testare în materie de reglementare în ceea ce privește FinTech și tehnologiile inovatoare

Anunț privind lansarea spațiului de testare în materie de reglementare de către Cyprus Securities and Exchange Commission (Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru).

T2

2023

Să lanseze un pachet de măsuri de reglementare care să faciliteze dezvoltarea unui regim de reglementare adecvat și atractiv privind FinTech și tehnologiile inovatoare și să asigure un echilibru între implementarea fără întreruperi a produselor sau serviciilor inovatoare și asigurarea protecției investitorilor.

145

C3.3I3

Servicii de consultanță pentru IMM-uri

Jalon

Schema de sprijin privind serviciile de consultanță pentru IMM-uri

Anunț public privind lansarea programului

T3

2022

Lansarea schemei de sprijin privind serviciile de consultanță pentru IMM-uri prin intermediul unei cereri deschise de propuneri menite să consolideze competitivitatea IMM-urilor și să sprijine creșterea economică a acestora, vizând creșterea productivității și a vânzărilor, modernizarea liniei de producție și a tehnologiei, îmbunătățirea gamelor de produse și a proceselor de producție.

146

C3.3I3

Servicii de consultanță pentru IMM-uri

Țintă

IMM-uri care beneficiază de sprijin din partea unor consultanți acreditați

Număr

0

375

T4

2025

Cel puțin 375 de IMM-uri beneficiază de sprijin din partea unor consultanți acreditați prin intermediul schemei de sprijin, cu un mandat care să includă criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Prestarea serviciilor se verifică de către sistemul informatizat al Ministerului Energiei, Comerțului și Industriei — Serviciul Industria și Tehnologia — verificat de personalul Departamentului pentru industrie și tehnologie care administrează sistemul înainte de a depune cereri aprobate la departamentul de contabilitate pentru verificarea administrativă și plata grantului.

147

C3.3I4

Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor

Jalon

Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării sistemului de către Consiliul de Miniștri

Anunțarea oficială a cererii de propuneri în presă, pe site-ul MECI/ITS și în MECI/ITS pe platformele de comunicare socială

T2

2023

Publicarea unei cereri de propuneri de granturi care să acopere un procent din cheltuieli care consolidează identitatea digitală a întreprinderilor sau care majorează numărul de întreprinderi mici și mijlocii care utilizează tehnologii ale informației și comunicațiilor (inclusiv sectorul comerțului electronic) sau care promovează antreprenoriatul digital sau care includ, în urma aprobării de către Consiliul de Miniștri a sistemului de modernizare digitală a întreprinderilor.

148

C3.3I4

Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor

Țintă

IMM-uri care au beneficiat de sprijin în urma depunerii cererilor de plată.

Număr

0

290

T2

2026

Cel puțin 290 de IMM-uri care beneficiază de sprijin în urma depunerii cererilor de plată și a verificărilor administrative și la fața locului efectuate de echipa responsabilă de gestionarea sistemului.

149

C3.3I5

Sprijinirea extinderii și a deschiderii întreprinderilor cipriote către comerțul internațional

Țintă

Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru activități de extindere a comerțului

Număr

0

40

T4

2023

Cel puțin 40 de întreprinderi care au beneficiat de sprijin pentru activități de extindere a comerțului, în urma depunerii cererii de plată și a verificării efectuate de echipa responsabilă de gestionarea schemei.

Cererea de propuneri trebuie să aibă termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

150

C3.3I5

Sprijinirea extinderii și a deschiderii întreprinderilor cipriote către comerțul internațional

Țintă

Întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru activități de extindere a comerțului

Număr

40

140

T2

2026

Cel puțin 140 de întreprinderi care beneficiază de sprijin pentru activități de extindere a comerțului, în urma depunerii cererii de plată și a verificării efectuate de echipa responsabilă de gestionarea schemei, în conformitate cu Orientările tehnice „nu cauzează prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

151

C3.3I6

Fond de capital de stat finanțat de stat

Jalon

Înființarea Fondului de investiții alternative înregistrate în registrul Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru

Înregistrarea RAIF în registrul Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru (CySEC)

T4

2022

Se încheie înființarea Fondului de investiții alternative înregistrate (RAIF) în registrul Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru (CySEC). Fondul crește disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și întreprinderile nou-înființate.

Politica de investiții include criterii de eligibilitate pentru entitățile în care s-a investit pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice „A nu cauza prejudicii semnificative” (2021/C58/01) privind tranzacțiile care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării sustenabilității, cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și cerința ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active incluse pe lista de excludere să adopte și să publice planuri de tranziție verde.

152

C3.3I6

Fond de capital de stat finanțat de stat

Țintă

Entități în care s-a investit sprijinite prin intermediul fondului

Număr

0

12

T2

2026

Cel puțin 12 entități în care s-a investit (întreprinderi nou-înființate și întreprinderi inovatoare) sprijinite prin intermediul fondului.

G.3.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Investiția 1 (C3.3I1): Sistemul integrat de informații pentru Registrul Comerțului și Depozitarul Oficial.

Obiectivele măsurii sunt conceperea, dezvoltarea, punerea în aplicare, întreținerea și exploatarea unei soluții a platformei integrate a registrului care să sprijine procesele și serviciile Secțiunii pentru întreprinderi și ale secțiunii privind proprietatea intelectuală și industrială din cadrul Registrului Comerțului și al Depozitarului Oficial, astfel încât transformarea digitală a celor două secțiuni menționate anterior să devină pionieră în ceea ce privește prezența digitală, capacitățile online și serviciul remarcabil pentru clienți furnizat prin procese interne eficiente și sprijinit de sisteme informatice flexibile.

Investiția constă în instalarea hardware-ului și software-ului sistemului, finalizarea infrastructurii de rețea și formarea personalului pentru noul sistem.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

G.4.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

153

C3.3I1

Sistemul Informațional Integrat pentru Registrul Comerțului și Depozitarul Oficial

Jalon

Finalizarea instalării hardware-ului și software-ului sistemului și a creării de rețele

Finalizarea lucrărilor și a operării pentru instalarea hardware-ului de sistem & software și realizarea de rețele

T1

2023

Instalarea de hardware al sistemului & software și rețele finalizate (servere, hard discuri, calculatoare și periferice, RDBMS, sisteme de operare și routere).

154

C3.3I1

Sistemul Informațional Integrat pentru Registrul Comerțului și Depozitarul Oficial

Țintă

Formarea personalului

% (procent)

0

100

T4

2025

Formarea a 100 % din personalul Registrului Comerțului, al Depozitarului Oficial și al departamentului de servicii informatice în ceea ce privește sistemul informatic deschis și procedurile operaționale aferente.

H. COMPONENTA 3.4: Modernizarea autorităților publice și locale, eficientizarea justiției și combaterea corupției

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările de lungă durată în ceea ce privește funcționarea administrației publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, sistemul judiciar și cadrul anticorupție. Obiectivele componentei sunt: (i) să sporească eficacitatea, eficiența și relevanța proceselor guvernamentale, având în vedere provocările, nevoile și așteptările actuale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, (ii) să consolideze capacitatea administrativă și cooperarea dintre Ministerul de Interne și administrațiile locale pentru a asigura punerea în aplicare eficace a noului model de administrație locală, (iii) să îmbunătățească eficacitatea, inclusiv calitatea și eficiența, a sistemului judiciar, prin accelerarea administrării justiției și reducerea numărului de cauze restante, și (iv) să asigure o mai mare coerență a eforturilor guvernului de combatere a corupției.

Reformele și investițiile incluse în componentă contribuie la abordarea recomandărilor specifice țării privind îmbunătățirea eficienței în sectorul public, în special în ceea ce privește funcționarea administrației publice și a administrațiilor locale (recomandările specifice țării nr. 1 din 2019 și nr. 4 din 2020), privind promovarea unor formule de lucru flexibile (Recomandarea specifică țării nr. 2 din 2020), privind îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sistemului judiciar (Recomandarea specifică țării nr. 5 din 2019 și Recomandarea specifică țării nr. 4 din 2020) și privind reformele anticorupție (recomandarea specifică țării nr. 5 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

H.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.4.1: Modernizarea sectorului public

Reforma 1 (C3.4R1): Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți funcționarea administrației publice generale prin îmbunătățirea cadrului său de gestionare a resurselor umane și de a restructura și consolida capacitatea administrativă a poliției cipriote.

Reforma cuprinde două elemente:

I)Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru consolidarea capacității administrative și a rolului strategic în gestionarea resurselor umane ale Departamentului Administrație Publică și Personal în ceea ce privește formularea și monitorizarea punerii în aplicare a politicilor administrației publice și de gestionare a resurselor umane în sectorul public, cum ar fi stabilirea de politici, formularea de orientări și principii de bază privind gestionarea resurselor umane, revizuirea politicilor, legislației și practicilor existente, precum și relațiile industriale. În paralel, reforma consolidează capacitatea ministerelor de resort de a pune în aplicare politicile administrației publice și funcțiile de resurse umane, asigurând, în același timp, responsabilitatea și capacitatea de reacție adecvate;

II)reorganizarea și modernizarea poliției cipriote prin conceperea și punerea în aplicare a unui nou model de activități polițienești și operaționale, a unui nou cadru de gestionare pentru învățare și dezvoltare și a unui nou cadru de gestionare a resurselor umane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public

Obiectivul reformei este de a spori productivitatea și eficacitatea serviciului public prin utilizarea unor formule flexibile de lucru, cum ar fi munca de la distanță, parțial de la distanță și cu fracțiune de normă.

Reforma constă în punerea în aplicare a unor formule flexibile de lucru în sectorul public pe baza unei evaluări de către Departamentul Administrație Publică și Personal a recomandărilor unui studiu extern privind cele mai bune practici și posibilele limitări observate de alte administrații publice naționale. Studiul analizează termenii și condițiile pentru formulele flexibile de lucru în serviciul public, astfel cum sunt aplicate în alte jurisdicții.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți funcționarea serviciului public printr-o revizuire a cadrului de recrutare și promovare și a sistemului de evaluare a performanței.

Reforma constă în: (i) introducerea unui nou cadru în serviciul public pentru evaluarea și selecția candidaților pentru posturile de promovare, inclusiv pentru posturile de conducere, pe bază de merit; (ii) introducerea unui nou sistem de evaluare a performanței care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare, astfel încât evaluarea și promovarea să devină mai transparente, mai echitabile, bazate pe competențe și mai eficiente; Și (iii) îmbunătățirea procedurilor de recrutare prin formare, actualizarea sistemelor de servicii (setul de cerințe și îndatoriri pentru locurile de muncă din administrația publică) și modificări ale celor două legi relevante pentru recrutare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și continuarea digitalizării procesului său

Obiectivul reformei este de a spori eficiența și eficacitatea achizițiilor publice prin introducerea de noi procese de achiziții care utilizează instrumente digitale și prin sporirea cunoștințelor și a expertizei personalului.

Reforma constă în introducerea unui sistem integrat de achiziții publice electronice complet digitalizate, care utilizează tehnologii moderne, reducând astfel sarcina administrativă pentru participanți, protejând, în același timp, responsabilitatea și transparența. Aceasta este însoțită de măsuri care vizează profesionalizarea achizițiilor publice, cum ar fi revizuirea structurii organizatorice a funcției profesionale centrale de achiziții publice și formarea și certificarea profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Consolidarea capacității Biroului de avocatură

Obiectivul reformei este de a pune în aplicare o transformare digitală a Biroului de Drept, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea acestuia, precum și productivitatea, calitatea muncii și condițiile de muncă ale angajaților.

Reforma constă în digitalizarea tuturor proceselor și procedurilor Oficiului de Drept prin introducerea unui sistem informatic (sistemul de e-legislație), care va fi furnizat ca o soluție completă de tip software ca serviciu. Acesta include furnizarea, dezvoltarea și personalizarea unui sistem de gestionare online existent pentru a oferi caracteristici precum crearea de dosare și dosare electronice, gestionarea și monitorizarea cazurilor, comunicarea internă și fluxurile de lucru, urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile. Pe parcursul punerii în aplicare a proiectului, o analiză de afaceri evaluează necesitățile de reproiectare a proceselor. Toate dosarele existente pe suport de hârtie sunt migrate în sistemul central de e-legislație.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C3.4I1): Raționalizarea sistemului de transfer prin punerea în aplicare a unui sistem de planificare a orarelor

Obiectivul investiției este de a optimiza modelele de schimbare și de a realiza câștiguri în materie de productivitate și eficiență în cadrul organizațiilor din sectorul public care furnizează servicii în diferite intervale de timp.

Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem de planificare a registrelor care să includă instrumente de administrare curentă și de planificare tactică, automatizarea planurilor/rotațiilor de schimburi și comunicarea automată în timp util cu angajații și managerii. Sistemul ar trebui să fie interconectat cu modulul de gestionare a resurselor umane al sistemului de planificare a resurselor întreprinderii care este pus în aplicare în sectorul public (în afara planului de redresare și reziliență). Măsura include formarea administratorilor care utilizează sistemul de planificare a registrelor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.4I2): Digitalizarea procesului legislativ

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți calitatea reglementării și de a spori securitatea juridică și transparența prin modernizarea procesului de elaborare a legislației și publicarea legislației aplicabile.

Investiția constă în crearea unei platforme de pregătire a legislației care să permită elaborarea, consolidarea, gestionarea și stocarea mai ușoară a actelor cu putere de lege și a normelor administrative. Sistemul devine, de asemenea, punctul unic oficial de acces digital pentru public la toate textele legislative într-un format interoperabil. Investiția acoperă încărcarea tuturor actelor cu putere de lege și a actelor administrative existente în noua platformă.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C3.4I3): Platforma de modelare a politicilor economice

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți elaborarea și punerea în aplicare a politicilor prin creșterea utilizării tehnicilor de modelare cantitativă pentru evaluarea impactului reglementărilor.

Investiția constă în dezvoltarea de instrumente de modelare și expertiză în rândul personalului public pentru a permite o mai bună evaluare a impactului politicilor. Acest lucru se realizează prin (i) instituirea unei platforme de modelare a politicilor economice, care să elimine instrumentele și datele pentru analiza și evaluarea politicilor; (ii) transferul de cunoștințe privind analiza și evaluarea politicilor către angajații Ministerului Finanțelor; Și (iii) dezvoltarea de instrumente pentru analiza volumelor mari de date și a datelor.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Subcomponenta 3.4.2: Administrația locală și reforma spațiului

Reforma 6 (C3.4R6): Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante

Obiectivul măsurii este de a reforma sistemul administrației locale din Cipru pentru a-și îmbunătăți puterea de decizie și autonomia administrativă, pentru a spori eficiența guvernanței și pentru a alinia resursele și responsabilitățile pentru a asigura sustenabilitatea financiară.

Reforma constă în adoptarea unei noi legislații care: Reducerea numărului de municipalități și crearea de clustere comunitare pentru furnizarea centralizată de servicii în vederea îmbunătățirii capacității administrative; Introducerea unui nou model de administrație și a unei noi structuri a personalului pentru municipalități; Să transfere competențe și resurse de la administrația centrală către municipalități, în special în domeniul eliberării permiselor, al politicii sociale, al întreținerii infrastructurii locale, al școlilor și al furnizării de servicii locale cetățenilor; Reformarea finanțării municipalităților; Și asigurarea unei supravegheri juridice adecvate, a transparenței și a responsabilității democratice. Reforma include, de asemenea, consolidarea capacităților prin formare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Consolidarea terenurilor urbane

Obiectivul reformei este de a reduce presiunea asupra extinderii municipalităților și a intensificării focilor din sol prin facilitarea utilizării terenurilor disponibile pentru construcții.

Reforma constă în stabilirea unui cadru legislativ pentru consolidarea terenurilor urbane și în promovarea punerii în aplicare a planurilor generale de consolidare a terenurilor urbane în zone selectate sau în zone de importanță strategică pentru insulă. Reforma include, de asemenea, pregătirea unui studiu de specialitate, a unei platforme digitale care să permită consolidarea terenurilor urbane și pregătirea unor planuri generale pilot de consolidare a terenurilor urbane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C3.4I4): Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție

Obiectivul investiției este de a spori eficiența procedurilor de acordare a autorizațiilor de construcție.

Investiția constă în (i) extinderea mediului de aplicare electronică a sistemului informatic Hippodamos existent pentru planificare și autorizare, pentru a permite tuturor autorităților de planificare și de construcții (municipalităților) să depună cereri pentru autorizații de urbanism și de construcție de pe o platformă comună; (ii) modernizarea sistemului Hippodamos pentru a permite aplicarea, studierea și eliberarea autorizațiilor de planificare și construcție în format digital; Și (iii) modernizarea sau extinderea altor module Hippodamos, cum ar fi gestionarea și administrarea contractelor de construcție.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C3.4I5): Orașe inteligente

Obiectivul investiției este de a coordona inițiativele în curs privind orașele inteligente într-un plan național de punere în aplicare.

Investiția constă în prezentarea unui Master plan național pentru orașe inteligente, axat pe trei soluții inteligente prioritare pentru municipalități: Parcările inteligente, iluminatul inteligent și gestionarea inteligentă a colectării deșeurilor. Investiția implică proiectarea și implementarea infrastructurii orașelor inteligente (platforma centrală), precum și proiectarea și punerea în aplicare a celor trei soluții inteligente prioritare, inclusiv instalarea de senzori. Se preconizează că investiția va include 30 de municipalități. Platforma centrală dispune de flexibilitatea necesară pentru viitoarele adăugiri de noi soluții privind orașele inteligente.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C3.4I6): Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia

Obiectivul investiției este de a revitaliza orașul din Nicosia, prin atragerea de tineri rezidenți, noi investiții și stimularea activității economice.

Investiția constă în: (i) renovarea Școlii Faneromeni pentru a fi utilizată ca departament al Universității din Cipru; (ii) achiziționarea și renovarea clădirilor din interiorul orașului care urmează să fie transformate în locuințe pentru studenți; Și (iii) introducerea de stimulente din partea sectorului privat pentru a oferi cazare studenților în zonă.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

Subcomponenta 3.4.3: Un sistem judiciar eficient

Reforma 8 (C3.4R8): Eficiența justiției

Obiectivul reformei este de a reduce numărul mare de cauze aflate pe rolul instanțelor și de a spori eficiența și calitatea generală a sistemului judiciar.

Reforma constă în pregătirea unui plan de acțiune pentru eliminarea cauzelor nesoluționate și a recursurilor, cu obiective anuale specifice, precum și în instituirea unui grup operativ de judecători, care ar trebui să coordoneze punerea în aplicare a planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze pendinte. Se preconizează că planul de acțiune va fi finalizat până la 31 decembrie 2021. Cauzele pendinte sunt definite ca fiind cauze pendinte pentru o perioadă mai mare de doi ani. La 31 decembrie 2020 existau: 24 777 de cauze civile pendinte, 2 222 de recursuri pendinte în cauze civile și 475 de recursuri pendinte în cauzele de contencios administrativ. Reforma constă, de asemenea, în punerea în aplicare a Regulamentului de procedură civilă revizuit, care a fost adoptat de Curtea Supremă la 19 mai 2021 și care sporește eficiența procedurilor judiciare, inclusiv în ceea ce privește judecarea cauzelor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Transformarea digitală a instanțelor

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele sistemului judiciar cauzate de funcționarea instanțelor pe baza sistemelor manuale și pe suport de hârtie. Digitalizarea sistemului simplifică și accelerează justiția.

Reforma constă în instalarea și operarea (i) sistemului i-justiție o soluție intermediară pentru a răspunde celor mai urgente nevoi înainte ca e-justiția să fie disponibilă, (ii) un sistem integrat de e-justiție și (iii) înregistrarea audio digitală în cadrul procedurilor judiciare. Sistemul e-justiție este accesibil instanțelor judecătorești, avocaților, cetățenilor, Oficiului de Drept al Republicii și poliției. Acesta introduce mai multe funcții, cum ar fi arhivarea și plata digitală a dosarelor, clasificarea cazurilor, căutarea cazurilor, producerea și gestionarea documentelor, sistemele de urmărire și monitorizare pentru a sprijini transmiterea dosarelor, monitorizarea respectării ordinelor și protocoalelor, gestionarea alocării cauzelor pentru audieri, executarea și gestionarea deciziilor, închiderea cauzelor și gestionarea probelor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția 7 (C3.4I7): Formarea profesională a judecătorilor

Obiectivul investiției este de a aborda nivelul scăzut de formare și de învățare pe tot parcursul vieții pentru judecători.

Investiția constă în formarea judecătorilor cu privire la normele de procedură civilă revizuite și/sau în alte cursuri de formare judiciară pe diverse teme juridice și competențe judiciare organizate de Școala de Formare Judiciară din Cipru.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 8 (C3.4I8): Modernizarea infrastructurii instanțelor

Obiectivul investiției este de a aborda ineficiențele sistemului judiciar cauzate de clădirile inadecvate ale instanțelor, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea.

Investiția constă în construirea unei extinderi a clădirii instanței districtuale din Famagusta.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Subcomponenta 3.4.4: Combaterea corupției

Reforma 10 (C3.4R10): Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției

Obiectivul reformei este de a obține o mai mare coerență în lupta împotriva corupției prin punerea în aplicare a planului național de acțiune orizontal împotriva corupției.

Reforma constă în: (i) legislația privind protecția avertizorilor, creșterea transparenței în procesele decizionale publice și prevenirea conflictelor de interese, (ii) instituirea și funcționarea unei autorități independente împotriva corupției, care coordonează eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și supraveghează punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente (iii) sensibilizarea și formarea publicului în domeniul combaterii corupției și (iv) consolidarea unităților de audit intern din cadrul tuturor ministerelor și al Serviciului de Audit Intern.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

H.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/ țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

155

C3.4R1

Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor

Jalon

Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională

 

Adoptarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri

T1

2022

Consiliul de Miniștri a adoptat un plan de acțiune care include:

— Orientări, modele și sprijin pentru punerea în aplicare din partea Departamentului Administrație Publică și Personal (PAPD) pentru administrația ministerelor de resort în ceea ce privește aspecte legate de gestionarea resurselor umane, cum ar fi reorganizarea și restructurarea, simplificarea procedurilor și planificarea forței de muncă;

Punerea în aplicare a unei structuri organizaționale revizuite a PAPD

— Planul de învățare și dezvoltare pentru personalul PAPD;

— Plan de formare pentru administrația ministerelor de resort

156

C3.4R1

Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor

Jalon

Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă

Adoptarea de către șeful poliției și de către secretarul permanent al Ministerului Justiției și Ordinii Publice și intrarea în vigoare

T4

2023

Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă a intrat în vigoare și acoperă următoarele domenii:

Analiza și crearea fișelor de post

- Recrutare

- Motivație

Formare și dezvoltare

Compensații și prestații

Relațiile de muncă și de muncă și comunicarea

Gestionarea membrilor pensionați

- Securitate și sănătate

Strategia de gestionare a resurselor umane

157

C3.4R1

Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor

Jalon

Punerea în aplicare a planului de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională

Raport final aprobat de Consiliul de Miniștri privind punerea în aplicare a planului de acțiune

T4

2025

Planul de acțiune a fost pus în aplicare, inclusiv:

— Orientări și manuale pentru administrația ministerelor de resort în ceea ce privește procedurile de recrutare, procedurile disciplinare, planificarea forței de muncă, reorganizarea și simplificarea revizuirilor proceselor

— Modificări legislative, dacă este cazul

Formarea personalului din administrația ministerelor de resort

158

C3.4R2

Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public

Jalon

Decizia privind formulele flexibile de lucru în sectorul public

Decizia Consiliului de Miniștri

T1

2023

Se efectuează un studiu privind formulele flexibile de lucru în sectorul public. PAPD evaluează recomandările studiului, luând în considerare garanțiile adecvate care vizează îmbunătățirea eficacității serviciului public. În urma evaluării recomandărilor studiului, Consiliul de Miniștri ia o decizie privind punerea în aplicare a acestora.

159

C3.4R2

Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public

Jalon

Punerea în aplicare a formulelor flexibile de lucru

Raportul final al PAPD privind punerea în aplicare a Deciziei Consiliului de Miniștri

T4

2024

Punerea în aplicare a deciziei Consiliului de Miniștri, prin modificarea, după caz, a legilor/reglementărilor, comunicarea politicilor și cursuri de formare, pe baza unui plan de acțiune elaborat de Departamentul pentru personal din administrația publică.

160

C3.4R3

Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților

Jalon

Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din sectorul public și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților.

Dispoziții din actele cu putere de lege și actele administrative relevante care indică intrarea lor în vigoare

T4

2021

Principalele elemente sunt:

(i) intrarea în vigoare a unei legi care prevede evaluarea și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor de promovare în serviciul public, inclusiv a posturilor de conducere, cu noi criterii și metode bazate pe evaluarea și meritele obiective, precum și modificarea legii funcției publice, dacă se consideră necesar, și
(ii) intrarea în vigoare a noilor regulamente de punere în aplicare a unui nou sistem de evaluare a performanței pentru angajații din sectorul public, care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare, astfel încât procedura de evaluare a performanțelor și mecanismul de promovare să devină mai transparente, mai echitabile, bazate pe competențe și mai eficiente;

161

C3.4R3

Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților

Jalon

Un nou cadru pentru evaluarea performanței și ocuparea posturilor vacante din administrația publică.

Intrarea în vigoare a noului cadru

T1

2025

Performanța funcționarilor publici este evaluată și posturile vacante de serviciu public sunt ocupate în conformitate cu noul cadru juridic, în urma punerii sale efective în aplicare, inclusiv prin formarea angajaților relevanți.

162

C3.4R4

Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și continuarea digitalizării procesului său

Jalon

Noul sistem integrat de achiziții publice electronice

Primele cereri de oferte au fost lansate în cadrul noului sistem de achiziții publice electronice.

T4

2025

Noul sistem integrat de achiziții publice electronice este pe deplin operațional, incluzând toate activitățile de dezvoltare, testare și formare a utilizatorilor.

Principalele funcționalități ale sistemului sunt:

— sprijinirea principiului „o singură dată” pentru transmiterea datelor de către utilizatorii privați

- Raportare statistică

sprijinirea utilizării tehnologiilor emergente care pot fi utilizate atât de autoritățile contractante, cât și de operatorii economici în funcționalitățile lor administrative;

Facilitarea activității administrative a autorităților contractante

— Interfață ușor de utilizat pentru operatorii economici, cu accent pe IMM-uri

Publicarea de date deschise privind procedurile de achiziții publice

— Să furnizeze autorităților contractante și factorilor de decizie informații privind procedurile de achiziții publice, pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului.

163

C3.4R5

Consolidarea capacității Biroului de avocatură

Jalon

Noul sistem informatic pentru cabinetul de avocatură

Punerea în funcțiune a noului sistem informatic

T4

2023

Operaționalizarea deplină a unei soluții software ca serviciu pentru Ministerul Public, care va avea următoarele caracteristici:

crearea de dosare și dosare electronice;

gestionarea și monitorizarea cazurilor;

comunicarea internă și fluxurile de lucru;

urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile;

— digitalizarea dosarelor pe suport de hârtie.

Formarea utilizatorilor a fost încheiată.

164

C3.4I1

Raționalizarea sistemului de transfer prin punerea în aplicare a unui sistem de planificare a orarelor

Jalon

Punerea în aplicare a unui nou sistem de planificare a registrelor în organizațiile din sectorul public

Punerea în funcțiune a noului sistem de planificare a registrelor

T2

2026

Finalizarea dezvoltării și punerea în funcțiune a sistemului de planificare a registrelor. Principalele funcționalități ale sistemului sunt:

— instrumente de administrare curentă și de planificare tactică, cu planificarea și comunicarea automatizată a transferurilor către angajați și manageri;

— gestionarea forței de muncă și a transferurilor, cu monitorizarea costurilor forței de muncă, a absențelor și a orelor suplimentare.

165

C3.4I2

Digitalizarea procesului legislativ

Jalon

Punerea în aplicare a Platformei de pregătire a legislației cipriote

Punerea în funcțiune a noului sistem

T1

2025

Punerea în funcțiune a platformei și finalizarea formării administratorilor și a utilizatorilor privilegiați.

Platforma de pregătire a legislației pe deplin funcțională permite:

— redactarea și gestionarea facturilor prin intermediul unui editor web, cu posibilitatea de a exporta în format XML în toate etapele procesului de elaborare a legislației;

o bază de date centrală pentru stocarea și difuzarea textelor juridice sub formă de date deschise prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor, precum și în masă;

un instrument de consolidare a legilor și a modificărilor.

166

C3.4I2

Digitalizarea procesului legislativ

Jalon

Digitalizarea legilor & reglementări în noua platformă

Anunț public pe platformă

T4

2025

Toate legile și reglementările anterioare au fost încărcate pe noua platformă, astfel încât toate actele legislative să fie disponibile online pe o platformă guvernamentală.

167

C3.4I3

Platforma de modelare a politicilor economice

Jalon

Crearea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice

Punerea în funcțiune a platformei

T4

2023

Operaționalizarea deplină și echiparea platformei, inclusiv numirea echipei de personal științific. Echipa este formată din experți în modele macroeconometrice, econometricieni, analiști de date și economiști.

168

C3.4I3

Platforma de modelare a politicilor economice

Țintă

Numărul de modele elaborate de evaluare a impactului și de instrumente de analiză a datelor

Număr

0

20

T4

2025

Dezvoltarea completă a cel puțin 20 de modele de evaluare macroeconometrică a impactului și a unor noi instrumente de analiză a datelor pentru economia Ciprului, bazate pe diferite metodologii, se simulează, se testează și se aplică pentru analiza și prognozarea politicilor economice.

169

C3.4R6

Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante

Jalon

Noul cadru juridic privind autoritățile locale

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

 

T2

2024

Intervenția constă în intrarea în vigoare a trei legi: Legea municipalităților, Legea comunităților (de modificare) și Legea privind organizațiile locale districtuale.

Noul cadru juridic implică:

Reducerea numărului de comune

Crearea de clustere comunitare pentru furnizarea de servicii

Transferul de noi competențe și fonduri de la administrația centrală către municipalități

Noul sistem de finanțare a municipalităților

Norme privind supravegherea juridică, transparența și responsabilitatea

Îmbunătățirea eficienței aprovizionării cu apă, a canalizării și a gestionării deșeurilor solide, precum și prin crearea a cinci organizații districtuale pentru administrația locală.

170

C3.4R6

Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante

Țintă

Numărul de angajați ai autorităților locale care participă la consolidarea capacităților

Număr

0

500

T4

2024

Finalizarea unei serii de programe tematice de consolidare a capacităților pentru administrația locală, oferind cursuri de formare pentru cel puțin 500 de participanți (membrii și personalul autorităților locale).

171

C3.4R7

Consolidarea terenurilor urbane

Jalon

Intrarea în vigoare a Legii privind consolidarea terenurilor urbane

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

 

T3

2022

Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane cu scopul de a reduce extinderea urbană prin utilizarea rațională a zonelor rezidențiale existente

172

C3.4R7

Consolidarea terenurilor urbane

Țintă

Numărul de planuri generale de urbanism în zonele rezidențiale

Număr

0

10

T4

2025

Planurile generale de urbanism în zonele rezidențiale au fost elaborate, publicate și aprobate în vederea utilizării în anumite zone sau în zone de importanță strategică. Planurile generale integrează și redistribuie în parcele de teren segmentate și inaccesibile (în limitele de dezvoltare ale unei zone).

173

C3.4I4

Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție

Jalon

Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos

Cereri primite prin intermediul mediului îmbunătățit de depunere a cererilor electronice

T4

2022 

Finalizarea îmbunătățirii mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos existent pentru a permite depunerea cererilor de autorizații de urbanism și de construcție pentru toate autoritățile de planificare și autoritățile din domeniul construcțiilor (municipalități) de pe o platformă comună.

174

C3.4I4

Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție

Jalon

Consolidarea funcțiilor de planificare și control și de management de proiect ale Hippodamos

Procesul complet digital de eliberare a autorizațiilor și de gestionare a contractelor de construcție

T4

2024

Finalizarea îmbunătățirii instrumentului de planificare și control, a instrumentului de gestionare a proiectelor și a modernizării hardware-ului și software-ului sistemului Hippodamos existent pentru a sprijini funcționalitățile suplimentare.

175

C3.4I5

Orașe inteligente

Țintă

Instalarea de senzori inteligenți în serviciu ca parte a inițiativei „Orașe inteligente”

Număr

0

97 000

T4

2024

Operaționalizarea deplină a cel puțin 97 000 de senzori inteligenți în cadrul inițiativei privind orașele inteligente, constând din senzori de parcare inteligenți, senzori de iluminat inteligent și senzori de gestionare inteligentă a deșeurilor livrați și instalați în municipalități și conectați la platforma centrală a orașelor inteligente.

176

C3.4I5

Orașe inteligente

Țintă

Dezvoltarea aplicațiilor mobile dezvoltate în cadrul inițiativei „Orașe inteligente”

Număr

0

3

T2

2026

Dezvoltarea a trei aplicații mobile (pentru parcări inteligente, iluminat inteligent, gestionarea inteligentă a deșeurilor), care trebuie să fie disponibile pentru descărcare de către utilizatori.

177

C3.4I6

Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia

Țintă

Încăperi renovate și transformate în dormitoare studențești

Număr

0

250

T4

2024

Cel puțin 250 de camere din centrul orașului Nicosia au fost renovate și transformate în dormitoare pentru studenți

178

C3.4I6

Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia

Țintă

Încăperi renovate și transformate în dormitoare studențești

Număr

250

560

T2

2026

Cel puțin 560 de camere din centrul orașului Nicosia au fost renovate și transformate în dormitoare pentru studenți

179

C3.4I6

Regenerarea și revitalizarea centrului orașului Nicosia

Jalon

Renovarea școlii Faneromeni

Finalizarea renovării școlii Faneromeni

T2

2026

Școala Faneromeni a făcut obiectul unor renovări ample și al unei modernizări antiseismice complete pentru a găzdui Școala de arhitectură a Universității din Cipru și este gata de utilizare 

180

C3.4R8

Eficiența justiției

Jalon

Intrarea în vigoare a noilor norme de procedură civilă

Dispoziție din noul Regulament de procedură civilă (publicat în Monitorul Oficial) care indică intrarea în vigoare a regulamentului de procedură (1 septembrie 2023)

T3

2023

Punerea în aplicare a noilor norme de procedură civilă pentru noile cauze înaintate instanței începând cu 1 septembrie 2023. Noul Regulament de procedură civilă modernizează audierea cauzelor pentru a furniza părților un serviciu mai puțin costisitor, mai accesibil și mai rapid.

181

C3.4R8

Eficiența justiției

Țintă

Reducerea numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor

% (procent)

0

20

T2

2024

Reducerea numărului de cauze și recursuri aflate pe rol timp de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 20 % față de nivelul din 31 decembrie 2020, astfel cum se verifică într-un raport anual privind progresele înregistrate în cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate.

182

C3.4R8

Eficiența justiției

Țintă

Reducerea în continuare a numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor

% (procent)

20

40

T2

2026

Reducerea numărului de cauze și recursuri aflate pe rol timp de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 40 % față de nivelul din 31 decembrie 2020, astfel cum se verifică într-un raport anual privind progresele înregistrate în cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate.

183

C3.4R9

Transformarea digitală a instanțelor

Jalon

sistemul e-justiție

Verificarea contractului și acceptarea rezultatelor de către echipele de proiect pentru cele două sisteme. Ambele sisteme sunt disponibile pe site-ul web al instanței

T4

2022

Instalarea și funcționarea deplină a sistemului e-justiție și finalizarea sprijinului operațional la fața locului pentru sistemul de e-justiție. Ambele sisteme sunt disponibile pe site-ul internet al instanței.

184

C3.4R9

Transformarea digitală a instanțelor

Jalon

Înregistrarea audio digitală în cadrul procedurilor judiciare

Verificarea contractului și acceptarea rezultatelor de către echipa de proiect pentru sistem.

T1

2025

Instalarea și exploatarea integrală a înregistrărilor audio digitale în cadrul procedurilor judiciare.

185

C3.4I7

Formarea profesională a judecătorilor

Țintă

Formarea profesională a judecătorilor

Număr

0

110

T4

2025

Cel puțin 110 (din 130) judecători au finalizat cursuri de formare privind noile norme de procedură civilă și alte competențe judiciare.

186

C3.4I8

Modernizarea infrastructurii instanțelor

Jalon

Extinderea instanței districtuale din Famagusta

Echipa de gestionare a proiectului certifică finalizarea construcției.

T4

2021

Finalizarea construcției extinderii clădirii tribunalului districtual din Famagusta pentru a sprijini funcționarea unor noi săli de judecată pentru a încerca, pe lângă cauzele penale și civile.

187

C3.4R10

Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției

Jalon

Intrarea în vigoare a legii de înființare a Autorității Independente împotriva Corupției

Dispoziție a legii care indică intrarea în vigoare a legii și începerea activității Autorității Independente împotriva Corupției, posturile cheie de conducere fiind ocupate și personalul recrutat.

T1

2022

Autoritatea independentă împotriva corupției a fost înființată pe baza intrării în vigoare a legii corespunzătoare și este operațională. Autoritatea coordonează eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și supraveghează punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente.

188

C3.4R10

Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției

Jalon

Intrarea în vigoare a Legii privind transparența în procesul decizional și aspectele conexe

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T4

2021

Intrarea în vigoare a legii privind transparența în procesul decizional și aspectele conexe, inclusiv dispoziții pentru prevenirea conflictelor de interese. Legea instituie obligația de a face publice contactele dintre persoanele interesate să fie implicate în procedurile de luare a deciziilor publice și funcționarii sau membrii serviciului de stat sau ai sectorului public în sens larg sau cu angajații în beneficiul funcționarilor care, prin însăși poziția lor, au competența sau posibilitatea de a iniția astfel de proceduri sau de a formula conținutul acestora ori de a contribui ori de a determina rezultatul final al acestor proceduri. Informațiile privind un astfel de contact, precum și conținutul și scopurile acestuia se înregistrează oficial și se pun la dispoziția publicului.

189

C3.4R10

Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției

Jalon

Intrarea în vigoare a legii privind protecția denunțătorilor

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T4

2021

Intrarea în vigoare a unei legi care să protejeze avertizorii care raportează cazuri de fraudă și corupție împotriva sancțiunilor interne. Legea include dispoziții suplimentare privind protecția persoanelor care raportează acte de corupție atât în sectorul public, cât și în cel privat (denunțători, persoane care nu sunt implicate în acte), în plus față de protecția prevăzută deja de Legea 95 (i)/2001 privind protecția martorilor. Legea prevede, de asemenea, măsuri de clemență pentru cei care sunt implicați în acte de corupție, dar raportează în mod voluntar poliției și/sau oferă cooperare cu autoritățile care au ca rezultat anchetarea și urmărirea penală completă a cazului.

H.3.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevedere acordarea împrumutului

Investiția 9 (C3.4I9): Schema de ajutoare pentru sectorul public și privat pentru certificare cu ISO 37001 (combaterea dării de mită)

Obiectivul investiției este de a contribui la lupta împotriva corupției prin introducerea în sectorul privat și public a acreditării ISO 37001, care va contribui la creșterea transparenței, la combaterea mitei și la crearea unei culturi etice a afacerilor.

Investiția constă în acordarea de sprijin sub formă de granturi sectorului public și privat, inclusiv administrațiilor locale, pentru servicii de consultanță și certificare privind mita, în conformitate cu standardul ISO 37001.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

H.4.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

190

C3.4I9

Schema de ajutoare pentru sectorul public și privat pentru certificare cu ISO 37001 (Anti)

Mită)

Țintă

ISO 37001 Sisteme de combatere a mitei

Număr

0

120

T4

2025

Cel puțin 120 de organizații sunt acreditate ISO pentru standardul „SISTEME ISO 37001 de gestionare a mitei” ca urmare a sprijinului acordat

I. COMPONENTA 3.5: Protejarea stabilității fiscale și financiare

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de vulnerabilitățile fiscale și financiare, inclusiv dezechilibrele macroeconomice legate de acestea. Scopul este de a proteja stabilitatea financiară prin reducerea riscurilor moștenite în sectorul bancar, prin punerea în aplicare a unor măsuri împotriva îndatorării private ridicate și prin îmbunătățirea supravegherii în sectorul nebancar. Pentru a asigura stabilitatea fiscală, Cipru vizează combaterea evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive; Și furnizarea de date cuprinzătoare factorilor de decizie politică pentru a concepe un sistem fiscal echitabil. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor face colectarea veniturilor mai eficientă, iar sistemul fiscal al Ciprului va fi mai echitabil, reducând efectele colaterale ale planificării fiscale agresive.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind stabilitatea financiară și îndatorarea privată (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 5 din 2019), precum și abordarea caracteristicilor sistemului fiscal care facilitează planificarea fiscală agresivă de către persoane fizice și multinaționale (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

I.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Asigurarea stabilității financiare

Reforma 1 (C3.5R1): Cadrul juridic pentru gestionarea crizelor instituțiilor de credit 

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți reziliența sectorului bancar prin introducerea unui cadru pentru o procedură coerentă și concretă de sprijinire a instituțiilor de credit care se confruntă cu dificultăți financiare.

Reforma constă în (i) revizuirea și modificarea cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit în vederea creșterii eficacității și eficienței acestuia, în conformitate cu cele mai bune practici europene; Și (ii) de stabilire a unui cadru pentru recapitalizarea preventivă a instituțiilor de credit și pentru instrumentele publice de stabilizare în scopul participării la rezoluția unei instituții de credit.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante

Obiectivul măsurii este de a aborda riscurile financiare legate de creditele neperformante moștenite în sectorul bancar prin continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității activelor băncilor și prin consolidarea mediului de lucru pentru administrarea creditelor.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru a aborda stocul rămas de credite neperformante moștenite și (ii) adoptarea unui pachet de trei legi de modificare privind societățile și administratorii de credite (plasarea administratorilor de credite sub reglementarea și supravegherea Băncii Centrale; Acordarea accesului administratorilor de credite și societăților care achiziționează credite la cartea funciară; Și alinierea cerințelor de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite). Până la 30 iunie 2023 se elaborează un raport intermediar privind planul de acțiune, care va fi aprobat de Consiliul de Miniștri, prin care se urmărește reducerea creditelor neperformante din sectorul bancar către valori de referință orientative de 6 % brut și 3 % din rata creditelor neperformante nete 15 și se propun măsuri de politică acolo unde este cazul.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele din sistemul de emitere și de transfer al titlurilor de proprietate, care au ca rezultat nedefinirea drepturilor de proprietate, complică procedurile de executare silită și împiedică lichidarea garanțiilor reale.

Reforma constă în: (i) examinarea și emiterea titlurilor de proprietate pentru cauzele pendinte, (ii) extinderea noii politici de planificare și de acordare de autorizații de construire, în prezent până la două unități rezidențiale, la patru unități rezidențiale pe o parcelă, ceea ce va reduce timpul necesar pentru emiterea autorizațiilor de construcție și de amenajare a teritoriului, (iii) revizuirea Legii privind străzile și construcțiile, pentru a introduce stimulentele adecvate pentru inginerul coordonator de a descuraja și mai mult neregulile care ar avea drept rezultat neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind străzile și clădirile pentru a introduce stimulente adecvate pentru inginerul coordonator pentru a descuraja și mai mult neregulile care ar avea ca rezultat neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind vânzarea de bunuri imobile (în avans), care îi asigură inginerului coordonator stimulente suplimentare pentru a descuraja în continuare neregulile care ar avea drept rezultat neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind vânzarea de bunuri și imobilele (în avans), care îi asigură inginerului coordonator stimulente adecvate pentru a descuraja și mai mult neregulile care ar avea drept rezultat neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind drumurile și imobilele (Legea privind performanța specifică);

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit

Obiectivul măsurii este de a combate îndatorarea privată ridicată prin îmbunătățirea evaluării riscului de credit pentru noi împrumuturi prin dezvoltarea registrului de credite, pentru a permite pieței să ofere servicii precum punctajul de credit în deplină conformitate cu normele de protecție a datelor.

Reforma constă în modificarea sistemului existent de schimb de date privind creditele, în temeiul căruia o societate privată deținută de Asociația Băncilor din Cipru este registrul de credite, astfel încât să permită furnizarea de servicii de evaluare a bonității. Principalele elemente ale modificării sunt atenuarea incertitudinii juridice în ceea ce privește proprietatea asupra sistemului și rolurile distincte ale registrului de credite și ale birourilor de credit, asigurarea menținerii obligației de a colecta date privind facilitățile de credit de către instituțiile de credit și de a furniza date de la Departamentul pentru insolvență, precum și de a defini termenii și condițiile de acces la date și protecția acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți capacitatea autorităților de a elabora și de a pune în aplicare politici specifice de prevenire și gestionare a datoriei private. Acest lucru se realizează prin crearea unui registru de monitorizare a pasivelor care să acopere valoarea tuturor datoriilor față de toate tipurile de creditori.

Reforma constă în punerea în aplicare a unui plan de acțiune care implică elaborarea și dezvoltarea registrului de răspundere pentru credite pentru a genera scoruri de credit pentru persoane fizice și juridice, dezvoltarea unui sistem de rating de credit pentru persoane fizice și juridice și conectarea sistemului cu alte agenții de rating de credit.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a consolida punerea în aplicare a cadrului în materie de insolvență, de a promova utilizarea sistemelor și a instrumentelor de insolvență și de a asigura funcționarea deplină și eficace a Departamentului pentru Insolvență.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a măsurilor și acțiunilor rămase specificate în planul de acțiune din 2018 care nu au fost deja puse în aplicare și (ii) în instituirea sistemelor digitale necesare pentru îmbunătățirea activității Departamentului de Insolvență și care promovează utilizarea instrumentelor de insolvență. Planul de acțiune a fost aprobat de Consiliul de Miniștri în 2018 și reflectă politica națională în domeniul insolvenței. Această reformă include acțiuni precum digitalizarea sistemelor (consolidarea sistemelor existente și introducerea unora noi), formarea personalului Departamentului de insolvență, implementarea unei linii de servicii pentru clienți și a unui portal web pentru clienți, precum și punerea în aplicare integrală a cadrului de reglementare pentru practicienii în insolvență.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategia de combatere a analfabetismului financiar

Obiectivul măsurii este de a promova alfabetizarea financiară. Aceasta vizează îmbunătățirea educației financiare în rândul populației generale, îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor financiare, corectarea atitudinilor greșite și a prejudecăților, sprijinirea cetățenilor mai informați și mai responsabili din punct de vedere financiar și, în cele din urmă, îmbunătățirea disciplinei în materie de rambursare a datoriilor.

Reforma constă în pregătirea unei strategii de combatere a analfabetismului financiar prin: (i) identificarea problemelor legate de analfabetismul financiar (ii) revizuirea literaturii internaționale pe această temă și (iii) furnizarea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare. Strategia include obiective concrete, măsurabile, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și include acțiuni specifice (atât măsuri pe termen scurt, cât și măsuri pe termen lung) pentru punerea în aplicare. Reforma include, de asemenea, punerea în aplicare integrală a măsurilor pe termen scurt ale strategiei.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii

Obiectivul măsurii este de a consolida supravegherea fondurilor de asigurări și de pensii.

Reforma constă în (i) creșterea capacității administrative a autorităților de supraveghere, (ii) pregătirea și punerea în aplicare a instrumentelor necesare pentru asigurarea conformității cu cadrele de reglementare transmise Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) (cum ar fi Directiva revizuită privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP II)) și (iii) adoptarea de măsuri specifice de supraveghere în conformitate cu planurile transmise EIOPA, pentru asigurarea stabilității financiare și pentru protejarea intereselor membrilor fondurilor de pensii și ale titularilor de polițe de asigurare.

Departamentul Registrului Fondurilor de Pensii Ocupaționale (RORBF) care supraveghează sectorul pensiilor crește personalul permanent cu 13 persoane. Serviciul de control al societăților de asigurare (ICCS) care supraveghează sectorul asigurărilor își suplimentează personalul permanent cu trei persoane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C3.5I1): Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru

Obiectivul măsurii este de a consolida capacitatea de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru (CySEC) prin digitalizare, permițând o mai bună supraveghere a tranzacțiilor.

Investiția constă în dezvoltarea unui sistem digital avansat, bazat pe arhitectura cloud, care să acopere nevoile de supraveghere ale Regulamentului privind infrastructura pieței europene (EMIR), ale Regulamentului privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFTR) și ale Regulamentului privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR). Noul sistem trebuie să fie compatibil cu următoarele caracteristici: (i) se conectează la platforma Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA); Încărcarea și preprelucrarea datelor privind tranzacțiile, (ii) agregarea și efectuarea de căutări cu privire la date pentru a genera informații privind reglementarea (iii) generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Garantarea stabilității fiscale

Reforma 9 (C3.5R9): Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal

Obiectivul măsurii este de a face colectarea impozitelor mai eficientă și mai eficace, printr-un nivel mai ridicat de digitalizare și de respectare a obligațiilor fiscale, și de a îmbunătăți serviciile pentru clienți.

Reforma constă în integrarea diferitelor unități, proceduri și procese fiscale, astfel încât să se ofere un punct unic de servicii pentru contribuabili, modificări legislative, punerea în aplicare a unui nou sistem informatic și digitalizarea departamentului fiscal. Acestea din urmă includ: (a) o înregistrare unică la baza de impozitare și la Taxisnet (pentru depunerea electronică a declarațiilor de impozit pe venit de către persoane fizice, persoane juridice și angajatori); (b) un proces integrat de audit fiscal bazat pe evaluarea riscurilor; (c) un audit integrat al restituirilor; (d) un punct unic integrat și consolidat de servicii, inclusiv plata directă a TVA și conectarea întreprinderilor la un server deținut în cadrul departamentului fiscal, fără utilizarea unor mecanisme specializate; (E) un proces de emitere a unor autorizări fiscale unice; (F) posibilitatea unor ajustări imediate ale sistemului pentru a ține seama de orice modificări ale legislației și/sau ale procedurilor și de extinderea interfețelor securizate cu alte sisteme de informații; (G) capacități de analiză a datelor și (h) scanarea și stocarea electronică a tuturor documentelor pe suport de hârtie ale contribuabililor privind bunurile imobile (bunuri imobile) și câștigurile de capital, cu parametri relevanți de securitate, integritate și confidențialitate. Clădirea nou achiziționată pentru Biroul districtual integrat din Nicosia și Biroul pentru contribuabili mari va intensifica eforturile de integrare a birourilor fiscale districtuale în capitală, din cinci clădiri diferite de birouri din diferite locații considerate anterior neadecvate din punct de vedere tehnologic, și va permite furnizarea de servicii pentru contribuabili dintr-o singură locație din districtul Nicosia. Modificările legislative includ: (a) o legislație recent introdusă pentru punerea în aplicare a obligației de depunere a declarațiilor fiscale de către fiecare persoană fizică cu venituri, astfel cum este definită la articolul 5 din Legea privind impozitul pe venit, indiferent de pragul începând cu anul fiscal 2020 (sub rezerva unor excepții); Și (b) incriminarea neplății impozitului pe profit.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Abordarea planificării fiscale agresive

Obiectivul general al măsurilor din cadrul reformei este de a spori eficacitatea, eficiența și echitatea sistemului fiscal prin combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive de către întreprinderile multinaționale.

Măsura constă în trei submăsuri diferite de reformă.

Prima submăsură de reformă constă în impunerea unui impozit reținut la sursă asupra plăților de dobânzi, dividende și redevențe în străinătate și în introducerea unui test suplimentar privind rezidența fiscală a societăților, bazat pe constituirea fiecărei entități. Se impune un impozit reținut la sursă în jurisdicțiile enumerate în anexa I la lista UE a jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală, ca un prim pas prin adoptarea legii până la 31 decembrie 2021, care prevede intrarea în vigoare a acesteia până la 31 decembrie 2022.

Testul privind rezidența fiscală a societăților se adaugă la testul de gestiune și control. Acesta se adoptă până la 31 decembrie 2021, cu condiția intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2022. Primul criteriu este administrarea și controlul și, în cazul în care o societate este constituită în Cipru, dar administrarea și controlul acesteia sunt efectuate dintr-o altă jurisdicție, aceasta este considerată rezident fiscal cipriot și este impozitată în conformitate cu dispozițiile relevante din Legea privind impozitul pe venit, cu condiția ca societatea să nu fie rezidentă fiscal în altă parte (pentru a evita dubla reședință).

O a doua submăsură de reformă constă în introducerea unui impozit reținut la sursă pentru plățile de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicții cu impozite scăzute. În ceea ce privește plățile de dobânzi și redevențe, autoritățile cipriote pot analiza, în schimb, abordarea care constă în aplicarea nedeductibilității. Această modificare legislativă intră în vigoare până la 31 decembrie 2024.

Ca o a treia submăsură de reformă, Cipru evaluează eficacitatea setului general de măsuri legate de planificarea fiscală agresivă, prin intermediul unei evaluări independente care urmează să fie finalizată până la 31 decembrie 2024. Această evaluare analizează cadrul fiscal cipriot în ansamblu, incluzând toate măsurile adoptate până atunci. Evaluarea conduce la adoptarea de către Cipru a unor măsuri de politică pentru a remedia eventualele deficiențe identificate, inclusiv sub forma unor modificări legislative, care intră în vigoare până la 30 iunie 2026.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.5I2): Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică

Obiectivul măsurii este de a dezvolta și de a pune în aplicare sistemele electronice avute în vedere în temeiul Codului vamal al Uniunii. Se preconizează că măsura va simplifica și accelera formalitățile vamale, va reduce costurile administrative pentru toate părțile interesate și va eficientiza astfel colectarea veniturilor.

Investiția constă în dezvoltarea și punerea în funcțiune a douăsprezece sisteme, constând din trei tipuri diferite: Sistemele de declarare (cum ar fi Manifest, Automated Import, Transit, Automated Export and Excise Movement Control System), care comunică cu componentele operaționale, componentele de gestionare și interfețele externe utilizând nivelul de integrare; (ii) sistemele operaționale, care constau în analiza riscurilor, contabilitate, audit, tarife, antrepozit vamal, gestionarea cazurilor, supraveghere și contingente și (iii) sistemele de gestionare, care constau în gestionarea regulilor operaționale, gestionarea proceselor operaționale, gestionarea datelor de referință, IAM intern și raportare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

I.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
(pentru etape)

Indicatori cantitativi
(pentru obiective)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

191

C3.5R1 Finalizarea cadrului juridic pentru gestionarea crizelor în cazul instituțiilor de credit

Jalon

Intrarea în vigoare a modificării cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit și introducerea unor instrumente guvernamentale pentru menținerea stabilității financiare

Dispoziție din legislație care indică intrarea în vigoare a

T3

2023

Intrarea în vigoare a următoarelor două pachete legislative:

(a) Legea privind „Insolvabilitatea instituțiilor de credit”, care introduce flexibilitatea și instrumentele necesare autorităților competente pentru lichidarea efectivă a instituțiilor de credit insolvabile și (b) Legea privind stabilitatea financiară și sprijinul financiar în temeiul Legii privind rezoluția, care stabilește cadrul pentru intervenția statului, în special prin recapitalizarea preventivă a unei instituții de credit și prin intermediul instrumentelor publice de stabilizare în scopul participării la rezoluția unei instituții.

192

Cadrul C3.5R2 și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante

Jalon

Intrarea în vigoare a pachetului de modificări legislative privind societățile de acceptare a creditelor (CAC) și administratorii de credite în vederea îmbunătățirii mediului de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legilor respective

T4

2021

Intrarea în vigoare a următoarelor trei legi:
(a) Legea din 2021 privind achiziționarea facilităților de credit și aspectele conexe (de modificare), care prevede reglementarea și supravegherea administratorilor de credite neperformante de către Banca Centrală;

(b) Legea privind bunurile imobile (transfer, înregistrare și evaluare) (de modificare) din 2021, care permite administratorilor de credite neperformante și societăților de acceptare a creditelor accesul la cartea funciară

(c) Legea privind probele (de modificare) din 2020, care aliniază cerințele de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite.

193

C3.5R3

Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)

Țintă

Reducerea numărului de cazuri nesoluționate pentru emiterea unui titlu de proprietate

% (procent)

0

80

T2

2023

Reducerea stocului de titluri de proprietate neemise (documentul juridic care constituie dovada unui drept de proprietate asupra unui bun). Titlurile de proprietate pentru 1 050 sunt în curs de emitere, ceea ce corespunde unui număr de 20 000 de titluri de proprietate. Din totalul de 20 000 de titluri de proprietate în curs, se eliberează 80 %.

194

C3.5R3

Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)

Jalon

Prelungirea noii politici privind autorizațiile de urbanism și de construcție

Decret emis de ministrul de interne

T4

2022

Extinderea noii politici privind autorizațiile de planificare și construcție pentru până la patru unități rezidențiale pe parcele rezidențiale. Politica oferă posibilitatea de a depune cereri pe cale electronică și introduce termene fixe pentru acordarea autorizațiilor de planificare și de construcție (10-20 de zile).

195

C3.5R3

Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)

Jalon

Intrarea în vigoare a modificării legii privind vânzarea de bunuri (performanța specifică)

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanța specifică)

T4

2022

Intrarea în vigoare a legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanța specifică) pentru a proteja interesele cumpărătorilor în prealabil. Modificarea permite transferul certificatelor de proprietate, în condiții de deplină siguranță și securitate juridică, minimizând în același timp costurile operaționale și întârzierile prin verificări într-o etapă preliminară pentru a identifica obstacolele specifice din calea transferului înainte de plata prețului de achiziție. Scopul este de a crea un mecanism de protejare a intereselor cumpărătorilor de bunuri imobile și de a garanta în prealabil că transferul bunurilor imobile se efectuează de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.

196

C3.5R3

Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)

Jalon

Revizuirea Regulamentului privind străzile și construcțiile

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a Regulamentului modificat privind străzile și construcțiile

T4

2023

Intrarea în vigoare a legii de modificare a Regulamentului privind străzile și construcțiile, care introduce stimulentele adecvate pentru ca inginerul supervizor: (i) să supravegheze dezvoltarea proiectului în conformitate cu autorizația eliberată, să descurajeze și mai mult neregulile care ar conduce la neemiterea titlurilor de proprietate și (ii) să prezinte autorității competente un certificat care să confirme finalizarea lucrărilor în conformitate cu autorizația eliberată.

197

C3.5R4

Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit

Jalon

Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului de schimb de date și Legea birourilor de credit

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T1

2023

Intrarea în vigoare a legii privind cadrul și sistemul de schimb de date și de birouri de credit, care elimină obstacolele din cadrul actual pentru a-i permite să furnizeze servicii de evaluare a bonității. Principalele elemente ale modificării sunt transformarea Băncii Centrale a Ciprului în proprietarul sistemului, introducerea unei obligații de colectare a datelor privind facilitățile de credit de către instituțiile de credit și furnizarea datelor din cadrul Departamentului de insolvență, precum și definirea termenilor și condițiilor de acces la date și de protecție a acestora.

198

C3.5R4

Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit

Jalon

Modernizarea sistemului digital de schimb de date și de birouri de credit

Realizarea cu succes a domeniilor de credit

T4

2024

Punerea în aplicare integrală și punerea în funcțiune a sistemului digital modernizat de schimb de date și de birouri de credit, în conformitate cu Legea privind cadrul și sistemul de schimb de date și de birouri de credit, precum și începerea furnizării de servicii de acordare a punctajelor de credit.

199

C3.5R5

Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Jalon

Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Aprobarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri

T4

2022

Planul de acțiune prezintă măsurile necesare pentru introducerea registrului de monitorizare a răspunderii care:
crearea unei baze de date electronice, care să colecteze date privind pasivele de la diverși creditori publici și privați, cum ar fi registrul public al creditelor;

— să permită elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private.

200

C3.5R5

Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Jalon

Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Confirmarea de către Consiliul de Miniștri a punerii în aplicare a planului de acțiune

T4

2024

Punerea în aplicare integrală a planului de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii care

crearea unei baze de date electronice, care să colecteze date privind pasivele de la diverși creditori publici și privați, cum ar fi registrul public al creditelor;
— să permită elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private.

201

C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență

Jalon

Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență

Numirea personalului confirmată de Monitorul Oficial. Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a raportului intermediar

T4

2022

Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional privind insolvența prin: (a) numirea personalului pentru toate nivelurile structurii organizatorice a Departamentului de Insolvență și furnizarea de cursuri de formare pentru personal, (b) stabilirea unui plan de comunicare pentru promovarea procedurilor de insolvență, (c) aprobarea unei linii de servicii pentru clienți, (d) instituirea unui cadru pentru dezvoltarea profesională continuă a practicienilor în insolvență. 

202

C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență

Jalon

Operarea tuturor sistemelor digitale dezvoltate pentru Departamentul Insolvenței

Aprobarea raportului intermediar de către Consiliul de Miniștri

T2

2025

Noile sisteme digitale sporesc relevanța și eficiența sistemelor operaționale și tehnice existente ale Departamentului pentru Insolvență.

203

C3.5R7

Strategia de combatere a analfabetismului financiar

Jalon

Strategia de combatere a analfabetismului financiar

Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Strategiei de combatere a analfabetismului financiar

T4

2023

Strategia de combatere a analfabetismului financiar include obiective concrete, măsurabile, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și include acțiuni specifice de punere în aplicare (atât măsuri pe termen scurt, cât și măsuri pe termen lung). Reforma include, de asemenea, punerea în aplicare integrală a măsurilor pe termen scurt ale strategiei.

204

C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii

Țintă

Consolidarea resurselor umane ale Registrului Fondului de pensii ocupaționale (RORBF) și ale Serviciului de control al societăților de asigurare (ICCS)

Număr

0

16

T3

2022

Creșterea personalului cu treisprezece angajați pentru Registrul Fondurilor de Pensii Ocupaționale (RORBF) și cu trei angajați pentru Serviciul de control al societăților de asigurări (ICCS). Aceasta reprezintă o creștere permanentă a personalului.

205

C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii

Jalon

Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor

Instrumente de sprijin pentru consolidarea supravegherii fondurilor de pensii și a societăților de asigurări

T4

2023

Punerea în aplicare integrală a instrumentelor (cum ar fi procedurile, listele de verificare, aplicațiile privind adecvarea și integritatea) necesare pentru respectarea noii legislații (care prevede înființarea, activitățile și supravegherea instituțiilor pentru prestațiile de pensii ocupaționale din 2020 -L 10 (i)/2020.

206

C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru

Jalon

Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia cipriotă pentru valori mobiliare și burse de valori

Comitetul de gestionare a proiectului verifică în timp util acceptarea livrabilelor; Și calitatea și standardele specificate în documentele de licitație

T4

2023

Implementarea integrală a unui nou sistem digital de supraveghere a tranzacțiilor. Noul sistem digital are următoarele caracteristici:
Încărcarea și preprocesarea datelor de tranzacție.

— Agregări și căutări privind datele pentru a genera informații în materie de reglementare.

— Generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.

207

C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal

Jalon

Operarea serviciilor TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)

Aprobarea de către consiliul de proiect a livrabilelor de proiect pentru finalizarea, instalarea și exploatarea unui nou sistem integrat de TVA

T1

2022

Departamentul fiscal cipriot (DCT) pune în funcțiune un sistem integrat de administrare fiscală (ITAS) care sprijină funcționalitățile și procesele administrației fiscale. Funcționalitățile legate de serviciile TVA sunt finalizate și operaționale în cadrul acestui sistem.

208

C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal

Jalon

Integrarea operațiunilor departamentului administrației fiscale directe în cadrul ITAS

Aprobarea de către comitetul de proiect a livrabilelor de sistem pentru instalarea și exploatarea ITAS pentru impozite directe și proces-verbal de recepție

T2

2024

Serviciile de administrare fiscală legate de impozitele directe ale persoanelor fizice și juridice (în plus față de TVA) sunt operaționale în cadrul ITAS.

209

C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive

Jalon

Intrarea în vigoare a legii privind combaterea planificării fiscale agresive

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T4

2022

Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin (a) impunerea unui impozit reținut la sursă pentru plățile de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicțiile incluse în anexa I la concluziile Consiliului privind lista revizuită a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și (b) introducerea unui nou test privind rezidența fiscală a societăților bazat pe constituirea fiecărei entități.

210

C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive

Jalon

Intrarea în vigoare a legii de combatere a planificării fiscale agresive prin intermediul plăților către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T4

2024

Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin intermediul plăților către jurisdicții cu impozite scăzute, prin introducerea unui impozit reținut la sursă asupra dobânzilor, dividendelor și plăților de redevențe către jurisdicții cu impozite reduse. În ceea ce privește plățile de dobânzi și redevențe, autoritățile cipriote pot analiza, în schimb, abordarea care constă în aplicarea nedeductibilității.

211

C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive

Jalon

Intrarea în vigoare a modificărilor legislative care abordează constatările unei evaluări independente a eficacității măsurilor legate de planificarea fiscală agresivă

Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a legii

T2

2026

Cipru evaluează eficacitatea setului general de măsuri legate de planificarea fiscală agresivă, prin intermediul unei evaluări independente care urmează să fie finalizată până la 31 decembrie 2024. Această evaluare analizează cadrul fiscal cipriot în ansamblu, incluzând toate măsurile adoptate până atunci. Evaluarea conduce la adoptarea de către Cipru a unor măsuri de politică, inclusiv sub forma unor modificări legislative pentru a remedia eventualele deficiențe identificate.

212

C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică

Țintă

Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)

Număr

0

2

T4

2023

Au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune cel puțin două dintre următoarele sisteme de informații legate de importuri:

1. Sistem automatizat de export
2. Noul sistem computerizat de tranzit

3. Ghișeul unic al UE

4. Codul vamal al Uniunii

5. Gestionarea garanției

6. Codul vamal al Uniunii
7. SUPRAVEGHERE 3

8. Codul vamal al Uniunii — Sistemul de control al importurilor 2

9. Cereri de import în temeiul Codului vamal al Uniunii

10. Performanța uniunii vamale — Sistemul informațional de gestionare

11. Codul vamal al Uniunii Dovada statutului unional

12. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală.

213

C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică

Țintă

Punerea în funcțiune a sistemelor de informații avute în vedere în temeiul CVU

Număr

2

12

T4

2025

Cele 12 sisteme informatice au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune

J. COMPONENTA 4.1: Modernizarea infrastructurii pentru conectivitate

Această componentă a planului cipriot pentru redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor în materie de infrastructură în domeniul conectivității datelor, în special în zonele rurale, în vederea reducerii decalajului dintre mediul rural și cel urban, precum și a diferențelor în ceea ce privește genul, vârsta, venitul și educația.

Obiectivul componentei este de a îmbunătăți accesul la infrastructura de comunicații pentru toți cetățenii, reducând astfel decalajul digital și sprijinind o transformare digitală favorabilă incluziunii.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

J.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.1R1): Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)

Obiectivul măsurii este de a facilita și de a accelera investițiile în rețelele de foarte mare capacitate (VHCN) în zonele insuficient deservite, furnizând părților interesate informațiile relevante pentru a îmbunătăți transparența și a stimula operatorii de pe piață să investească mai rapid în VHCN, sporind astfel conectivitatea în Cipru.

Reforma constă în punerea la dispoziția Oficiului Comisarului pentru comunicații electronice și reglementare poștală (OCECPR) a instrumentelor adecvate, prin adoptarea legislației secundare, pentru a lansa un sondaj în vederea colectării de date geografice privind rețelele de comunicații electronice. Datele sunt apoi accesibile prin intermediul unui portal web care oferă informații detaliate privind extinderea rețelei în zonele în care este necesar. Se preconizează că acest lucru va contribui la reducerea decalajului față de investițiile private pentru VHCN.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Împuternicirea Biroului național pentru competențe în materie de bandă largă (DEC a DMRIDP)

Obiectivul măsurii este de a facilita crearea infrastructurii VHCN prin simplificarea procedurilor administrative necesare pentru implementarea acesteia în paralel cu punerea în aplicare a Recomandării privind setul de instrumente pentru conectivitate (set de bune practici pentru reducerea costurilor de instalare a rețelelor de comunicații electronice și pentru accesul eficient la spectrul de frecvențe radio 5G).

Reforma constă în identificarea blocajelor administrative și a barierelor din calea desfășurării rapide a VHCN și a posibilelor măsuri de abordare a acestora. Aceasta este urmată de intrarea în vigoare a legislației pentru a aborda în mod eficace aceste blocaje și bariere.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția 1 (C4.1I1): Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți conectivitatea cu VHCN (cum ar fi fibrele și 5G), prin sprijinirea creării de VHCN în zone fără interes privat și, prin urmare, prin abordarea disparităților teritoriale în ceea ce privește disponibilitatea benzii largi. 

Investiția constă în organizarea de licitații publice printr-o procedură de licitație deschisă adresată operatorilor de telecomunicații în vederea selectării contractanților care realizează proiectarea, construirea și exploatarea rețelei, precum și o parte din finanțare. Se preconizează că teritoriul geografic al Republicii Cipru, care se află sub controlul Guvernului Ciprului, va fi împărțit în trei loturi. Cuantumul maxim al contribuției financiare publice se stabilește separat pentru fiecare lot, iar criteriile de atribuire trebuie să includă sprijinul public solicitat, precum și prețul oferit utilizatorilor finali și altor operatori cu amănuntul. Obligațiile privind comerțul cu ridicata sunt impuse contractanților.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C4.1I2): Îmbunătățirea cablurilor clădirilor pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității

Obiectivele măsurii sunt de a încuraja tranziția digitală prin sprijinirea adoptării pe scară largă a VHCN.

Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem de subvenționare a cererii (voucher), destinat exclusiv persoanelor fizice (adică excluzând întreprinderile), încurajându-le să continue construcția cablajului intern al clădirii, pentru a fi pregătiți să se conecteze la un VHCN care trece în apropierea sediului lor. Aceasta se aplică unităților locatarilor unici, precum și apartamentelor din clădirile cu mai multe locuințe fără cablaje interioare capabile să suporte servicii de foarte mare capacitate. Valoarea cuponului valoric pentru fiecare premisă trebuie să fie fixă. Utilizatorii finali sunt în măsură să selecteze un instalator ales de ei pentru a executa lucrările. După finalizarea lucrărilor, instalatorii încarcă în sistemul informatic certificatul „pregătit pentru gigabit” pentru clădire, împreună cu formularul de acceptare semnat de proprietar/chiriaș care a emis cuponul valoric, declanșând astfel rambursarea cuponului valoric.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 3 (C4.1I3): Legătura submarină cu Grecia

Obiectivul măsurii este de a crea o conectivitate de bază la internet de mare capacitate pentru Cipru prin intermediul unei noi legături submarine pentru conectivitatea datelor între Cipru și Grecia.

Investiția constă în instalarea de noi cabluri submarine pentru conectarea Ciprului cu subsistemul elen, prin care Cipru va avea acces la unele dintre cele mai importante schimburi de internet din regiune (Atena, Sofia și Chania). Instalarea unei noi rute magistrale separate între Cipru și Grecia sprijină în mod strategic conectivitatea în insulă. De asemenea, se preconizează că aceasta va avea un impact pozitiv asupra capacității disponibile și asupra ofertelor comerciale de conectivitate de bază necesare pentru a furniza servicii de foarte mare viteză utilizatorilor finali. În plus, aceasta oferă performanțe semnificativ mai ridicate (în ceea ce privește reziliența, securitatea, redundanța și timpul de latență) în comparație cu cablurile vechi existente. Investiția trebuie să fie realizată de un contractant care urmează să fie selectat în cadrul unei proceduri de licitație deschise. Criteriile de selecție ar trebui să includă capacitatea totală (de exemplu, în ceea ce privește fibrele/lungimile de undă/capacitatea) care urmează să fie furnizată, prețul comercial care urmează să fie oferit operatorilor/clienților sistemului de cablu, precum și cuantumul solicitat al sprijinului public.

Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01). În special, măsurile de atenuare care vizează conservarea mediului marin sunt respectate în mod corespunzător în timpul punerii în aplicare a proiectului, astfel cum se prevede în evaluarea impactului asupra mediului și în autorizația de construcție. Orice măsuri identificate în cadrul EIA și al evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE, necesare pentru a asigura conformitatea cu orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01), sunt integrate în proiect și respectate în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

J.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

În legătură cu

Măsura

(Reformă sau investiții)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
(pentru etape)

Indicatori cantitativi
(pentru obiective)

Calendar orientativ pentru atingerea jaloanelor/țintelor

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

214

C4.1R1

Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)

Jalon

Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare

Intrarea în vigoare a legislației secundare și lansarea anchetei

T1

2022

Legislația secundară intră în vigoare și acoperă principalele aspecte legate de anchetă, cum ar fi tipul, gradul de analiză și forma informațiilor solicitate, precum și persoanele de la care se solicită informațiile solicitate.

Lansarea studiului geografic privind raza de acțiune a rețelelor electronice capabile să furnizeze rețele în bandă largă și infrastructuri fizice, în temeiul articolului 22 din Codul european al comunicațiilor electronice.

215

C4.1R1

Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)

Jalon

Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este operațional și accesibil publicului țintă

Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este accesibil

T4

2024

Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este finalizat, testat, operațional și accesibil publicului țintă (cum ar fi Oficiul comisarului pentru comunicații electronice și reglementare poștală, autoritățile publice, operatorii de rețele de comunicații electronice și utilizatorii finali).

216

C4.1R2

Împuternicirea Biroului național pentru competențe în materie de bandă largă (DEC a DMRIDP)

Jalon

Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate

Dispoziții din actele administrative care indică intrarea în vigoare a actelor respective

T2

2024

Intrarea în vigoare a actelor administrative care raționalizează și reduc în mod eficace barierele administrative (cum ar fi scurtarea procedurilor de acordare a autorizațiilor și reducerea taxelor, precum și facilitarea accesului la infrastructura fizică) pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate în conformitate cu Recomandarea privind setul de instrumente pentru conectivitate (inclusiv un set de bune practici pentru reducerea costurilor de instalare a rețelelor de comunicații electronice și pentru accesul eficient la spectrul de frecvențe radio 5G).

217

C4.1I1

Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Jalon

Începerea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Contracte semnate cu contractanți pentru a implementa rețele de foarte mare capacitate în domenii care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate

T4

2023

Au fost semnate contracte cu contractanți, care au fost selectați printr-o procedură de licitație deschisă, pentru a implementa rețele de foarte mare capacitate [în special rețele fixe și mobile (5G) care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care sunt ușor de actualizat la Gigabit pentru acces fix] în domenii care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate.

218

C4.1I1

Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Țintă

Extinderea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Număr

0

10 000 de milioane de monede

T4

2024

Cel puțin 10 000 de sedii situate în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate cu rețele fixe sau mobile (5G), care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să fie ușor de actualizat la Gigabit (pentru rețelele fixe).

219

C4.1I1

Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Țintă

Finalizarea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Număr

10 000 de milioane de monede

44 000 de milioane de monede

T4

2025

Cel puțin 44 000 de sedii situate în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate cu rețele fixe sau mobile (5G), care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să fie ușor de actualizat la Gigabit (pentru rețelele fixe).

220

C4.1I2

Îmbunătățirea cablurilor clădirilor pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității

Țintă

Extinderea cablurilor pentru gigabiți în interiorul clădirilor

Număr

0

24 300 de milioane de monede

T2

2023

Cablurile din interiorul clădirilor au fost modernizate pentru a putea sprijini asigurarea conexiunii cu gigabiți în cel puțin 24 300 de locuințe.

221

C4.1I2

Îmbunătățirea cablurilor clădirilor pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității

Țintă

Finalizarea cablajului pentru gigabiți în interiorul clădirii

Număr

24 300 de milioane de monede

82 000 de milioane de monede

T2

2025

Cablurile din interiorul clădirilor au fost modernizate pentru a putea sprijini asigurarea conexiunii la nivel de gigabit în cel puțin 82 000 de locuințe.

222

C4.1I3

Legătura submarină cu Grecia

Jalon

Semnarea contractului pentru proiectarea, construirea și exploatarea cablurilor submarine

Semnarea contractului

T4

2024

Semnarea contractului cu societatea care va realiza proiectarea, construcția și exploatarea cablurilor submarine în urma încheierii unei proceduri de licitație deschisă.

223

C4.1I3

Legătura submarină cu Grecia

Țintă

Finalizarea construcției cablurilor submarine de internet

Finalizarea construcției; disponibilitatea serviciului

Km

0

700

T2

2026

Finalizarea construcției a 700 km de cabluri submarine de internet pentru conectivitate către Grecia din Yeroskipou până în Creta începând din 2020. Cablurile sunt operaționale.

K. COMPONENTA 4.2: Promovarea e-guvernării

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la accelerarea transformării digitale a Ciprului prin digitalizarea serviciilor guvernamentale, sporind eficiența și oferind cetățenilor servicii online, sigure și prompte, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace. Se preconizează că acest lucru va facilita interacțiunea dintre cetățeni și serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Obiectivul componentei este de a construi o arhitectură digitală sigură, integrată și modernă pentru a realiza tranziția către un guvern digital.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice ale DNSH (2021/C58/01).

K.1.    Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.2R1): Fabrica de servicii digitale (DSF)

Obiectivul măsurii este de a construi un nou model de furnizare de servicii pentru dezvoltarea unor servicii digitale de calitate de la un capăt la altul pentru public, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace, care să faciliteze în cele din urmă interacțiunea cu serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Reforma constă în conceperea și dezvoltarea acestui nou model de performanță, DSF. În primul rând, proiectul (i) instituie echipa de bază a DSF (compusă din experți de diferite specializări cu competențe și calificări adecvate), (ii) definește standardele și procedurile pentru dezvoltarea serviciilor digitale și (iii) construiește și dezvoltă o serie de servicii digitale. În al doilea rând, utilizând metodologiile definite, serviciile digitale sunt dezvoltate într-un mod industrializat, în cooperare cu sectorul privat. Serviciile sunt furnizate în condiții de siguranță cetățenilor prin intermediul unui portal unic al guvernului Gov.Cy. Se preconizează că semnalizarea unică și identitatea digitală vor fi factorii-cheie de bază pentru furnizarea în condiții de siguranță a serviciilor electronice. În plus, se preconizează utilizarea mecanismelor comune existente, cum ar fi „plata electronică”, care oferă mai multe metode de plată (cum ar fi vizele, plățile instant și serviciile bancare directe) și „notificarea” (cum ar fi SMS, e-mail).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale

Obiectivul măsurii este de a elabora politica guvernului în materie de cloud computing, în special clasificarea datelor, reședința datelor, găzduirea și operarea sistemelor informatice guvernamentale, fie într-un cloud public, fie într-un mediu public privat de tip cloud (G-Cloud).

Reforma constă în înființarea G-Cloud pentru a găzdui sistemele informatice și serviciile digitale ale anumitor departamente/ministere guvernamentale (cum ar fi sistemul registrului societăților, sistemul vamal și sistemul departamentului fiscal). Două centre locale de date sunt achiziționate prin închiriere, în timp ce se achiziționează servicii de consultanță și formare pentru dezvoltarea G-Cloud. Se preconizează, de asemenea, lansarea unei licitații pentru dezvoltarea și exploatarea mediului G-Cloud.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizarea procedurilor polițienești („Digipol”)

Obiectivul măsurii este de a elimina utilizarea procedurilor pe suport de hârtie și prezența fizică a cetățenilor prin trecerea la proceduri digitalizate pentru poliția cipriotă. Se preconizează că acest lucru va fi benefic atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții de poliție, deoarece procedurile vor fi simplificate și eficiente.

Reforma constă în crearea unei noi platforme (Digipol) de cereri de proceduri și servicii polițienești pentru ca cetățenii să realizeze comunicații la distanță. Atât cetățenii, cât și agenții de poliție vor face uz de acesta. Pentru a maximiza utilizarea, se organizează cursuri de formare (cum ar fi cursuri online, materiale video, ghiduri pas cu pas) atât pentru ofițerii de poliție, cât și pentru cetățeni, pentru a facilita tranziția către serviciile online.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Înființarea registrului beneficiarilor reali

Obiectivul măsurii este de a institui registrul pentru transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice. Această înregistrare îmbunătățește încrederea întreprinderilor și transparența în Cipru, precizând cine deține și controlează, în cele din urmă, societățile și alte entități juridice.

Reforma constă în crearea registrului. În prezent, o platformă online a fost dezvoltată ca soluție intermediară, dar funcționalitățile acesteia sunt limitate. Reforma are ca rezultat o soluție cu toate funcționalitățile necesare pentru a sprijini menținerea registrului și gestionarea informațiilor relevante (cum ar fi trimiterea de notificări pentru actualizare, aplicarea taxelor de depunere cu întârziere, facilități de căutare cu niveluri de acces prescrise). Se preconizează că acest lucru va sprijini înregistrarea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice și va realiza interconectarea cu registrele beneficiarilor reali din alte state membre.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C4.2I1): Digitalizarea în diferite ministere/servicii ale administrației centrale

Obiectivul măsurii este de a digitaliza fluxurile de lucru esențiale într-o serie de ministere și servicii guvernamentale centrale, de a îmbunătăți eficiența furnizării de servicii guvernamentale, de a simplifica respectarea reglementărilor guvernamentale, de a consolida participarea cetățenilor și încrederea în guvern și de a genera economii de costuri.

Investiția constă în digitalizare în următoarele ministere, ministere adjuncte sau servicii ale guvernului: (i) Departamentul de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor Publice, (ii) Ministerul Transportului Maritim, (iii) Ministerul Afacerilor Externe, (iv) Direcția Generală Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare și (v) Departamentul pentru amenajarea teritoriului și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural). Digitalizarea Direcției Generale pentru Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare include dezvoltarea unui sistem de repertorii tranzitorii și a unui sistem informatic de monitorizare final dedicat pentru înregistrarea și stocarea datelor relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență (în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C4.2I2): Digitalizarea Autorității portuare din Cipru

Obiectivul măsurii este de a digitaliza procesele-cheie din cadrul Autorității portuare cipriote (CPA) pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea acestora, inclusiv comunicarea dintre nave și autoritățile competente și îmbunătățirea monitorizării traficului navelor în apele Ciprului. Aceasta din urmă este de a asigura navigarea sigură a navelor, de a reduce riscul de daune aduse mediului din cauza deversărilor cauzate de accidente și de a reduce emisiile navelor prin trasarea unor rute mai eficiente.

Investiția constă în (i) mai multe actualizări ale infrastructurii de rețea, hardware-ului și software-ului CPA, precum și ale capacității serverelor; (ii) încorporarea unor noi sisteme de gestionare pentru automatizarea procedurilor; (iii) revizuirea sistemului portuar comunitar existent pentru a spori eficiența sectorului transportului maritim și pentru a reduce sarcinile administrative; Și (iv) instalarea stațiilor de control al traficului navelor în porturile Larnaca și Vassiliko (în plus față de cele existente în portul Limassol).

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

K.2.    Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial

Măsură conexă (reformă sau investiție)

Jalon/ Țintă

Denumire

Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)

Indicatori cantitativi
(pentru ținte)

Calendarul de finalizare
(indicați trimestrul și anul)

Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte

Unitate de măsură

Valoare de referință

Obiectiv

Trimestru

An

224

C4.2R1

Fabrica de servicii digitale

Jalon

Definirea modelului de furnizare de servicii pentru fabrica de servicii digitale

Decizia de numire a ministrului adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale de instituire a echipei; Publicarea standardelor pe site­ul web al ministerului adjunct

T4

2022

Modelul de furnizare de servicii pentru fabrica de servicii digitale a fost definit astfel încât să permită furnizarea eficientă către public a unor servicii digitale de înaltă calitate și ușor de utilizat. Aceasta cuprinde: (a) înființarea echipei de bază a fabricii de servicii digitale (inclusiv achiziționarea de servicii de către experți din sectorul privat) și (b) definirea standardelor și a procedurilor pentru dezvoltarea serviciilor digitale.

225

C4.2R1

Fabrica de servicii digitale

Țintă

Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale

Număr

0

45

T4

2023

Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 45 de servicii nedigitale anterior către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în etapa de referință cu numărul secvențial 224) și metodologiile agile.

226

C4.2R1

Fabrica de servicii digitale

Țintă

Livrarea online a cel puțin 150 de servicii nedigitale anterior către public prin intermediul fabricii de servicii digitale

Număr

45

150

T2

2026

Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 150 de servicii nedigitale anterior către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în etapa de referință cu numărul secvențial 224) și metodologiile agile.

227

C4.2R2

Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale

Jalon

Cloudul guvernamental (cloud G) este operațional

Servicii care migrează în cloud G-cloud

T4

2022

G-Cloud este operațional, furnizând servicii de cloud pentru stocarea datelor cel puțin către Registrul întreprinderilor, fabrica de servicii digitale și sistemul vamal. Aceste trei servicii au fost migrate către cloud G-cloud și nu mai utilizează vechiul sistem informatic.

228

C4.2R2

Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale

Țintă

Centre de date operaționale și care oferă servicii de cloud

Număr

0

2

T4

2025

Două noi centre de date trebuie să fie pe deplin operaționale, inclusiv sediul, hardware-ul și software-ul, și să ofere servicii de cloud.

229

C4.2R3

Digitalizarea procedurilor polițienești Digipol

Jalon

Digipol operațional în regim pilot

Declarația poliției cipriote prin care se confirmă că noua platformă (Digipol) este operațională

T2

2023

Noua platformă (Digipol) este operațională în regim pilot. Utilizatorii poliției au acces la pilotul Digipol pentru serviciile adresate agenților de poliție.

230

C4.2R3

Digitalizarea procedurilor polițienești Digipol

Țintă

Cetățenii utilizează Digipol

Număr