EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0374

Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a începerii negocierilor în vederea modificării Acordului internațional privind cafeaua din 2007

COM/2021/374 final

Bruxelles, 8.7.2021

COM(2021) 374 final

Recomandare de

DECIZIE A CONSILIULUI

de autorizare a începerii negocierilor în vederea modificării Acordului internațional privind cafeaua din 2007


EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta recomandare se referă la o decizie de autorizare a Comisiei să participe, în numele Uniunii, la negocierile pentru revizuirea parțială a Acordului internațional privind cafeaua din 2007 („ICA”) pe care Consiliul internațional al cafelei („ICC”) a decis să le lanseze.

1.CONTEXTUL RECOMANDĂRII

Acordul internațional privind cafeaua din 2007

Uniunea Europeană este parte contractantă la ICA.

Acordul internațional privind cafeaua din 2007 (ICA sau „acordul”) urmărește să asigure o cooperare internațională sporită în ceea ce privește chestiunile privind cafeaua la nivel mondial și chestiunile conexe, să ofere un forum pentru consultări interguvernamentale cu privire la cafea și la modalitățile de îmbunătățire a economiei mondiale a cafelei, să faciliteze comerțul prin colectarea și furnizarea de informații pe piața mondială a cafelei și să încurajeze creșterea cererii de cafea la nivel mondial. Un obiectiv central al acordului este să încurajeze părțile contractante să dezvolte un sector al cafelei durabil din punct de vedere economic, social și al mediului.

Acordul a fost semnat în 2007 și a intrat în vigoare la 2 februarie 2011 pentru o perioadă de zece ani; ulterior, a fost prelungit cu un an (până la 1 februarie 2022). În cazul în care este necesar, acordul poate fi prelungit cu maximum opt ani.

Organizația Internațională a Cafelei și Consiliul internațional al cafelei

Articolul 6 din ICA prevede că Organizația Internațională a Cafelei (ICO sau „organizația”), înființată în temeiul Acordului internațional privind cafeaua din 1962, administrează aplicarea dispozițiilor și supraveghează funcționarea acordului.

Conform articolului 9 din Acordul internațional privind cafeaua, Consiliul internațional al cafelei (ICC sau consiliul) este organul responsabil pentru exercitarea tuturor funcțiilor necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor acordului, în calitate de cea mai înaltă autoritate a Organizației Internaționale a Cafelei. Consiliul este format din toți membrii organizației (articolul 8 din ICA).

În temeiul articolului 49 din Acordul internațional privind cafeaua, ICC poate propune modificări ale acordului și le poate comunica tuturor părților contractante. Articolul 14 din Acordul internațional privind cafeaua prevede că toate deciziile ICC, inclusiv modificările aduse acordului, se iau, în principiu, prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la consens, ICC adoptă decizii și formulează recomandări prin vot cu majoritate distribuită, adică 70 % sau mai mult dintre membrii exportatori prezenți și care își exercită dreptul de vot și 70 % sau mai mult dintre membrii importatori prezenți și care își exercită dreptul de vot, numărați separat.

În conformitate cu articolul 12 din Acordul internațional privind cafeaua, membrii ICC dețin în total 2000 de voturi. Fiecare membru al ICC are un anumit număr de voturi care este ajustat anual de consiliu în funcție de criterii definite în Acordul internațional privind cafeaua. Repartizarea voturilor determină, de asemenea, contribuția unui membru [articolul 20 alineatul (2) din ICA]. În prezent, Uniunea este cel mai mare contribuitor la ICO.

Revizuirea Acordului internațional privind cafeaua

O revizuire parțială a ICA, în vederea reformării acestui acord, este necesară și este în mod clar în interesul Uniunii, obiectivul fiind alinierea într-o și mai mare măsură a acordului cu practicile promovate de Uniune în cadrul altor comitete internaționale pentru produse de bază și luarea în considerare a evoluțiilor care au avut loc pe piața mondială a cafelei din 2007. Acest lucru a fost subliniat cu regularitate în cursul ultimelor sesiuni ale ICC din perioada 2019-2020.

În 2019, la cererea ICC, ICO a înființat un grup de lucru privind revizuirea Acordului internațional privind cafeaua.

Principalele modificări care urmează să fie propuse în cadrul unei revizuiri a ICA se referă la guvernanța organizației, la o posibilă revizuire a sistemului de vot și de contribuții și la participarea sectorului privat și a societății civile la activitățile organizației.

Nu se dorește modificarea obiectivelor generale ale ICA, astfel cum sunt definite la articolul 1 din acord.

Orientările Comisiei privind modificările recomandate sunt prevăzute în anexă.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temeiul juridic

Articolul 218 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede autorizarea începerii negocierilor și desemnează, în funcție de domeniul acordului în cauză, negociatorul sau șeful echipei de negociatori a Uniunii.

În conformitate cu articolul 218 alineatul (4) din TFUE, Consiliul poate adresa directive negociatorului și poate desemna un comitet special, negocierile trebuind să fie conduse în consultare cu acest comitet.

Directivele de negociere avute în vedere ar trebui să îi ofere negociatorului, în numele Uniunii, mijloacele de atingere a obiectivelor generale, astfel cum sunt prevăzute la punctul 1. Acestea sunt prezentate în anexă.

Temeiul juridic procedural al recomandării propuse este, prin urmare, articolul 218 alineatul (3) și articolul 218 alineatul (4) din TFUE.

Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)

Uniunea este parte contractantă la ICA și este reprezentată de Comisie în cadrul ICC. Statele membre ale UE nu sunt părți contractante distincte la ICA. Negocierea de către UE a revizuirii parțiale a ICA ține de competența exclusivă a Uniunii.

Proporționalitatea

Este în interesul Uniunii să se revizuiască ICA în vederea unei îmbunătățiri a tratatului care să conducă la modernizarea acordului. În prezent, participarea UE la ICO este benefică atât pentru Uniune, cât și pentru celelalte state membre ale ICO. Se preconizează că modernizarea acordului va genera mai mult interes față de ICO, atrăgând eventual noi membri și sporind relevanța activității acestei organizații.

3.REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX POST, CONSULTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE ȘI EVALUĂRII IMPACTULUI

Consultările părților interesate

Uniunea este parte contractantă la ICA și această participare se bucură, din 2007, de susținerea generală a sectorului cafelei din UE, precum și de susținerea majorității statelor membre ale UE. Nu se consideră a fi necesar să se întreprindă consultări cu părțile interesate în legătură cu un proces care vizează pur și simplu continuarea participării Uniunii la ICO, chiar dacă în temeiul unui alt set de norme care este în concordanță cu cel al altor organisme internaționale pentru produse de bază din care UE face parte.

Evaluarea impactului

O evaluare integrală a impactului nu este necesară, deoarece măsura nu este susceptibilă să aibă un impact economic, social sau de mediu important. Modificarea cu succes a ICA ar avea ca rezultat reformarea guvernanței, considerată drept un punct de plecare esențial pentru modernizarea ICA și, de asemenea, ar trebui să conducă la o participare mai activă la ICO din partea membrilor săi.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Deschiderea negocierilor nu se consideră a avea un impact bugetar.

Recomandare de

DECIZIE A CONSILIULUI

de autorizare a începerii negocierilor în vederea modificării Acordului internațional privind cafeaua din 2007

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 218 alineatele (3) și (4),

având în vedere recomandarea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Uniunea este parte contractantă la Acordul internațional privind cafeaua din 2007 („acordul”) și membră a Organizației Internaționale a Cafelei („ICO”). Acordul a fost încheiat de Uniune prin Decizia 2008/579/CE a Consiliului 1 și a intrat în vigoare la 2 februarie 2011.

(2)Conform articolului 9 din Acordul internațional privind cafeaua, Consiliul internațional al cafelei („ICC”) este organul responsabil pentru exercitarea tuturor funcțiilor necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor acordului, în calitate de cea mai înaltă autoritate a Organizației Internaționale a Cafelei.

(3)În temeiul articolului 49 din acord, ICC poate propune o modificare a acordului, asupra căreia să se pronunțe membrii. Articolul 14 din acord prevede că toate deciziile ICC trebuie luate, în principiu, prin consens. În absența consensului, ICC adoptă decizii prin vot cu majoritate distribuită, adică 70 % sau mai mult dintre membrii exportatori prezenți și care își exercită dreptul de vot și 70 % sau mai mult dintre membrii importatori prezenți și care își exercită dreptul de vot, numărați separat.

(4)La cererea ICC, a fost instituit un grup de lucru pentru revizuirea acordului. Acest grup de lucru a identificat guvernanța ICO, sistemul de vot și de contribuții și participarea sectorului privat și a societății civile la lucrările ICO ca fiind cele trei aspecte principale pentru revizuirea parțială a acordului. În acest sens, grupul de lucru elaborează în prezent propuneri de modificare a acordului, sub rezerva aprobării de către ICC.

(5)Este în interesul Uniunii să reformeze acordul în vederea alinierii acestuia la practicile promovate de Uniune în cadrul altor comitete internaționale pentru produse de bază, precum și la evoluțiile care au avut loc pe piața mondială a cafelei din 2007.

(6)Prin urmare, este oportun ca Comisia să fie autorizată să participe la negocieri în vederea revizuirii parțiale a acordului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comisia este autorizată să negocieze, în numele Uniunii Europene, modificările la Acordul internațional privind cafeaua din 2007.

Articolul 2

Directivele de negociere sunt prevăzute în anexă.

Articolul 3

Negocierile se desfășoară în consultare cu Grupul de lucru pentru produse de bază.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Comisiei.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele

(1)    Decizia 2008/579/CE a Consiliului din 16 iunie 2008 privind semnarea și încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului internațional privind cafeaua din 2007 (JO L 186, 15.7.2008, p. 12).
Top

Bruxelles, 8.7.2021

COM(2021) 374 final

ANEXĂ

la

Recomandarea de decizie a Consiliului

de autorizare a începerii negocierilor în vederea modificării Acordului internațional privind cafeaua din 2007


ANEXĂ

Directive de negociere cu privire la Acordul internațional privind cafeaua din 2007

Comisia poate începe negocieri cu celelalte părți contractante la Acordul internațional privind cafeaua din 2007 (denumit în continuare „acordul”) în cadrul Organizației Internaționale a Cafelei (denumită în continuare „ICO”) în vederea modernizării acordului, ținând seama de evoluțiile din sectorul cafelei.

Revizuirea acordului ar trebui să îmbunătățească guvernanța ICO, să evalueze echilibrul dintre sistemul de vot și sistemul de contribuții și să abordeze integrarea sectorului privat și a societății civile în activitatea ICO.

Uniunea este membră a Grupului de lucru al ICO pentru viitorul acordului („WGFA”), care lucrează în prezent la recomandări de modificări care urmează să fie introduse în Acordul internațional privind cafeaua din 2007. Acest grup va urmări obiectivele prezentate de statele membre ale Uniunii în cadrul organismelor internaționale pentru produse de bază („ICB”).

Directivele de negociere ar trebui să țină seama de obiectivele de simplificare și de raționalizare a acordului, menținând, în același timp, rolul interguvernamental al ICO, rol la care au aderat membrii acestei organizații.

1.Guvernanța

Consiliul internațional al cafelei (ICC)

În ceea ce privește periodicitatea reuniunilor ICC, ar trebui menținut sistemul actual de două reuniuni pe an. Una dintre reuniuni s-ar putea desfășura on-line.    

Președintele și vicepreședintele ICC ar trebui să aibă un mandat de un an pentru a facilita participarea tuturor membrilor ICO la procesul decizional. Vicepreședintele ar putea să joace un rol consolidat în cadrul ICC. Pentru a beneficia de experiența dobândită, vicepreședintele își poate exprima în fața consiliului interesul de a deveni președinte după primul an. Consiliul își poate exprima acordul în cazul în care vicepreședintele a dat dovadă de capacitățile necesare pentru funcție.

Comitetele din cadrul ICO

Dacă este relevant în activitatea lor, fuzionarea comitetelor ICO ar trebui încurajată ca parte a raționalizării ICO. Ar trebui încurajată o participare mai largă a membrilor la lucrările comitetului.

Conferința mondială privind cafeaua

Ar trebui menținută actuala periodicitate care este de o Conferință mondială la nivel înalt privind cafeaua o dată la patru sau cinci ani, dar cu flexibilitatea necesară pentru a se adapta la circumstanțe specifice sau la o situație deosebită (de exemplu, modificarea situației de pe piața cafelei, un eveniment extern care are efecte asupra sectorului cafelei etc.)

2.Voturi și contribuții

Membri exportatori și importatori

Ar trebui păstrată distincția dintre membrii exportatori și cei importatori ca principiu de bază relevant pentru procesul decizional în multe organisme internaționale pentru produse de bază.

Metoda de calcul pentru voturi și contribuții

Regimul actual bazat pe volumele de cafea exportate sau importate pare să constituie cel mai simplu și mai fiabil sistem de calculare a drepturilor de vot și a contribuțiilor financiare ale fiecărui membru la bugetul administrativ al ICO. Cu toate acestea, ar putea fi examinată relevanța altor sisteme (de exemplu, valoarea exporturilor/importurilor, sistemele mixte etc.) utilizate în alte organisme internaționale pentru produse de bază, indicându-se consecințele utilizării acestor sisteme pentru ICO.

3.Participarea sectorului privat și a societății civile

Sectorul privat și societatea civilă ar trebui să fie mai bine integrate în procesul de lucru din cadrul ICO. Ar trebui examinate diferite formule pentru a găsi cea mai bună modalitate de a le încuraja să participe mai îndeaproape în contextul unui acord modernizat.

În ceea ce privește eligibilitatea sectorului privat, acordul ar trebui să recunoască diversitatea acestuia, de la micii producători la marile întreprinderi multinaționale, precum și rolurile lor potențiale respective în cadrul ICO.

Ar fi de preferat să se încurajeze participarea asociațiilor comerciale/profesionale, dar, în cazul în care s-ar propune participarea corporațiilor individuale la ICO, ar trebui examinate garanții juridice specifice pentru a se asigura independența ICO.

Procesul de aprobare a participării sectorului privat și a societății civile în cazul societăților sau al organizațiilor naționale ar trebui să se desfășoare prin intermediul membrului ICO în cauză.

Orice demers în vederea unei mai bune integrări a sectorului privat ar trebui, cu toate acestea, să păstreze caracterul interguvernamental al ICO.

Top