EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0130

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

COM/2021/130 final

Bruxelles, 17.3.2021

COM(2021) 130 final

2021/0068(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

(Text cu relevanță pentru SEE)


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXT

Temeiurile și obiectivele propunerii

Dreptul cetățenilor UE la liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii Europene este una dintre cele mai de preț realizări ale UE și un motor important al economiei sale.

În temeiul articolului 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), orice cetățean al UE are dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de măsurile adoptate în vederea aplicării acestora. Cu toate acestea, unele dintre restricțiile adoptate de statele membre pentru a limita răspândirea coronavirusului sindromului respirator acut sever 2 („SARS-CoV-2”) și a bolii cauzate de acesta („COVID-19”) au afectat dreptul cetățenilor la liberă circulație. Aceste măsuri au constat adesea în restricții la intrarea pe teritoriu sau în alte cerințe specifice aplicabile călătorilor transfrontalieri, cum ar fi obligația de a sta în carantină sau în autoizolare ori de a efectua un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 înainte și/sau după sosire. Persoanele care locuiesc în regiuni de frontieră și pentru care trecerea frontierei face parte din viața lor de zi cu zi, din motive profesionale, educaționale, sanitare, familiale sau de alt tip, au fost în mod special afectate.

Pentru a se asigura o abordare bine coordonată, previzibilă și transparentă cu privire la adoptarea de restricții privind libera circulație, Consiliul a adoptat, la 13 octombrie 2020, Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 1 . Recomandarea Consiliului a stabilit o abordare coordonată cu privire la următoarele puncte-cheie: aplicarea unor criterii și praguri comune pentru a decide cu privire la introducerea de restricții legate de libera circulație, cartografierea riscului de transmitere a COVID-19, publicată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) 2 , pe baza unui cod de culori stabilit de comun acord, precum și o abordare coordonată în ceea ce privește eventualele măsuri care ar putea fi aplicate în mod corespunzător persoanelor care se deplasează între diferite zone, în funcție de nivelul riscului de transmitere în zonele respective.

Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului urmărește să asigure o coordonare sporită între statele membre care au în vedere adoptarea de măsuri de restricționare a liberei circulații pe motive de sănătate publică în contextul pandemiei. La adoptarea și aplicarea de restricții privind libera circulație, statele membre ar trebui să respecte dreptul UE, în special principiile proporționalității și nediscriminării. Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului a fost modificată ulterior pentru a se ține seama de un nivel foarte ridicat de transmitere comunitară în întreaga UE, posibil legat de transmisibilitatea sporită a variantelor noi ale virusului SARS­CoV-2 care suscită îngrijorare 3 .

În conformitate cu punctul 17 din Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului, statele membre ar putea să le impună persoanelor care călătoresc din zone de risc într-un alt stat membru să stea în carantină/autoizolare și/sau să efectueze înainte și/sau după sosire un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2. Călătorii care sosesc din zone marcate cu „roșu închis” ar trebui, în conformitate cu punctul 17 din recomandarea Consiliului, să facă obiectul unor măsuri sporite de sănătate publică.

Pentru a face dovada respectării diferitelor cerințe, călătorilor li s-a cerut să furnizeze diverse tipuri de documente justificative, cum ar fi adeverințe medicale, rezultate ale testelor sau declarații. Ca urmare a lipsei unor formate standardizate și securizate, călătorii s-au confruntat cu probleme în ceea ce privește acceptarea documentelor lor și, de asemenea, s-au raportat cazuri de prezentare a unor documente frauduloase sau falsificate 4 .

Este probabil ca aceste probleme, care pot duce la întârzieri și piedici inutile, să se accentueze și mai mult, deoarece tot mai mulți europeni sunt testați pentru virusul SARS-CoV-2, sunt vaccinați împotriva COVID-19 și primesc documente justificative în acest sens. Consiliul European și-a exprimat preocuparea crescândă față de aceste aspecte. În declarația pe care au adoptat-o în urma videoconferințelor informale din 25 și 26 februarie 2021 5 , membrii Consiliului European au solicitat continuarea lucrărilor în ceea ce privește o abordare comună a adeverințelor de vaccinare.

Există un consens între statele membre cu privire la utilizarea acestor adeverințe în scopuri medicale, astfel încât să se asigure o monitorizare corespunzătoare între prima și cea de a doua doză, precum și orice rapel ulterior necesar. Statele membre lucrează la elaborarea adeverințelor de vaccinare, utilizând adesea informațiile disponibile în registrele de imunizare.

Comisia a colaborat cu statele membre în cadrul rețelei de e-sănătate, o rețea voluntară care conectează autoritățile naționale responsabile cu e-sănătatea, în vederea pregătirii interoperabilității adeverințelor de vaccinare. La 27 ianuarie 2021, rețeaua de e-sănătate a adoptat orientări privind dovada vaccinării în scopuri medicale, pe care le-a actualizat la 12 martie 2021 6 . Aceste orientări definesc elementele centrale de interoperabilitate, și anume un set minim de date pentru adeverințele de vaccinare și un identificator unic. Rețeaua de e­sănătate și Comitetul pentru securitate sanitară, instituit prin articolul 17 din Decizia 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului 7 , au lucrat, de asemenea, la elaborarea unui set standardizat comun de date pentru adeverințele privind rezultatele testelor pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 8 , la elaborarea unor orientări privind adeverințele de vindecare și seturile de date aferente, precum și la elaborarea unor linii directoare privind interoperabilitatea certificatelor de sănătate 9 .

Pe baza lucrărilor tehnice desfășurate până în prezent, Comisia propune instituirea unui cadru la nivelul UE pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor de vaccinare pe teritoriul UE, ca parte a unei „adeverințe electronice verzi”. Totodată, acest cadru ar trebui să acopere și alte adeverințe eliberate în timpul pandemiei de COVID-19, și anume documente care certifică un rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, precum și documente care atestă faptul că persoana în cauză s-a vindecat după ce a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, persoanele care nu sunt vaccinate sau care nu au avut încă posibilitatea de a fi vaccinate pot să beneficieze, de asemenea, de acest cadru interoperabil, ceea ce va facilita libera lor circulație. Chiar dacă, de exemplu, copiii nu pot beneficia deocamdată de vaccinarea împotriva COVID-19, ei ar trebui să poată primi o adeverință de testare sau de vindecare, care ar putea fi primită și de părinți în numele lor.

În plus, ar trebui să se clarifice faptul că scopul adeverințelor incluse în „adeverința electronică verde” este de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație. Deținerea unei „adeverințe electronice verzi”, în special a unei adeverințe de vaccinare, nu ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului la liberă circulație. Persoanele care nu sunt vaccinate, de exemplu din motive medicale, deoarece nu fac parte din grupul-țintă pentru care vaccinul este recomandat în prezent, cum ar fi copiii, sau deoarece nu au avut încă posibilitatea sau nu doresc să fie vaccinate, trebuie să își poată exercita în continuare dreptul fundamental la liberă circulație, dacă este necesar sub rezerva unor limitări, cum ar fi testarea obligatorie și carantina/autoizolarea. În special, prezentul regulament nu poate fi interpretat ca instituind o obligație sau un drept de a fi vaccinat.

Pentru a se asigura interoperabilitatea dintre diferitele soluții tehnice care sunt în curs de dezvoltare de către statele membre, dintre care unele au început deja să accepte dovezi ale vaccinării pentru a-i scuti pe călători de obligația de a respecta anumite restricții, sunt necesare condiții uniforme pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19.

Cadrul „adeverinței electronice verzi” care urmează să fie instituit ar trebui să stabilească formatul și conținutul adeverințelor privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19. De asemenea, conform propunerii Comisiei, cadrul „adeverinței electronice verzi” ar trebui să asigure faptul că aceste adeverințe se pot elibera într-un format interoperabil și pot fi verificate în mod fiabil atunci când sunt prezentate de deținător în alte state membre, facilitând astfel libera circulație pe teritoriul UE.

Adeverințele ar trebui să conțină numai datele cu caracter personal necesare. Având în vedere faptul că datele cu caracter personal includ date medicale sensibile, ar trebui să se asigure un nivel foarte ridicat de protecție a datelor și să se respecte principiile de reducere la minimum a datelor. În special, cadrul „adeverinței electronice verzi” nu ar trebui să necesite crearea și asigurarea mentenanței unei baze de date la nivelul UE, ci ar trebui să permită verificarea descentralizată a adeverințelor interoperabile semnate digital.

Coerența cu dispozițiile deja existente în domeniul de politică vizat

Propunerea completează și se bazează pe alte inițiative de politică adoptate în domeniul liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19, cum ar fi Recomandările 2020/1475 și 2021/119 ale Consiliului. În special, Recomandarea 2020/1475 a Consiliului descrie principiile generale pe baza cărora statele membre ar trebui să își coordoneze acțiunile pentru a adopta și a aplica măsuri în domeniul liberei circulații în vederea protejării sănătății publice ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 10 stabilește condițiile de exercitare a dreptului la liberă circulație și ședere (atât temporară, cât și permanentă) în UE pentru cetățenii UE și membrii de familie ai acestora. Directiva 2004/38/CE prevede că statele membre pot restrânge libertatea de circulație și de ședere a cetățenilor UE și a membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetățenie, pentru motive de ordine publică, siguranță publică sau sănătate publică.

Legislația în vigoare a UE nu conține dispoziții privind eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor care atestă starea de sănătate a deținătorilor, chiar dacă prezentarea unor astfel de adeverințe poate fi necesară pentru a elimina anumite restricții privind dreptul la liberă circulație impuse în timpul unei pandemii. Prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții pentru a se asigura interoperabilitatea și securitatea acestor adeverințe.

Coerența cu alte domenii de politică a Uniunii

Prezenta propunere face parte din pachetul de măsuri ale UE menite să contracareze efectele pandemiei de COVID-19. Aceasta se bazează, în special, pe lucrările tehnice anterioare desfășurate în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară și în cadrul rețelei de e-sănătate.

Prezenta propunere este completată de propunerea COM (2021)/xxx, al cărei obiectiv este de a asigura faptul că normele prevăzute în prezenta propunere li se aplică resortisanților țărilor terțe care nu fac obiectul prezentei propuneri și a căror ședere sau reședință pe teritoriul unui stat căruia i se aplică regulamentul propus este legală și care au dreptul de a călători în alte state în conformitate cu dreptul Uniunii.

Prezenta propunere nu aduce atingere normelor Schengen în ceea ce privește condițiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe. Regulamentul propus nu ar trebui înțeles ca încurajând sau facilitând reintroducerea controalelor la frontiere, care rămân o măsură de ultimă instanță, sub rezerva condițiilor prevăzute în Codul frontierelor Schengen.

Prezenta propunere ține seama de eforturile depuse în prezent la nivel internațional, cum ar fi cele desfășurate sub egida agențiilor specializate ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv a Organizației Mondiale a Sănătății („OMS”) și a altor agenții specializate ale Organizației Națiunilor Unite, pe baza Regulamentului sanitar internațional, pentru a stabili specificații și orientări privind utilizarea tehnologiilor digitale în scopul documentării situației vaccinării. Țările terțe ar trebui încurajate să recunoască „adeverința electronică verde” atunci când renunță la restricțiile privind călătoriile neesențiale.

De asemenea, prezenta propunere respectă pe deplin competențele statelor membre în definirea politicii lor de sănătate (articolul 168 din TFUE).

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temeiul juridic

În temeiul articolului 21 alineatul (1) din TFUE, cetățenii UE au dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statelor membre. Articolul 21 alineatul (2) prevede posibilitatea ca UE să acționeze și să adopte dispoziții menite să faciliteze dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre în cazul în care o acțiune în vederea atingerii acestui obiectiv este necesară pentru a facilita exercitarea acestui drept. Se aplică procedura legislativă ordinară.

Propunerea urmărește să faciliteze exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul UE în timpul pandemiei de COVID-19 prin instituirea unui cadru comun pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19. Acest lucru ar trebui să le permită cetățenilor UE și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație să demonstreze că îndeplinesc cerințele de sănătate publică impuse, în conformitate cu dreptul UE, de statul membru de destinație. Propunerea urmărește, de asemenea, să asigure faptul că restricțiile legate de libera circulație aflate în prezent în vigoare pentru a limita răspândirea COVID-19 pot fi ridicate în mod coordonat, pe măsură ce devin disponibile mai multe dovezi științifice.

Subsidiaritatea

Obiectivele prezentei propuneri, și anume facilitarea liberei circulații pe teritoriul UE în timpul pandemiei de COVID-19 prin instituirea unor adeverințe sigure și interoperabile referitoare la situația, din punctul de vedere al vaccinării, al testării și al vindecării, a deținătorului adeverinței, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de fiecare stat membru în parte, ci, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul UE. Prin urmare, este necesară o acțiune la nivelul UE.

Absența unei acțiuni la nivelul UE ar duce probabil la adoptarea de către statele membre a unor sisteme diferite, iar cetățenii care își exercită dreptul la liberă circulație s-ar confrunta, în consecință, cu probleme în ceea ce privește acceptarea documentelor lor în alte state membre. În special, este necesar să se convină asupra standardelor tehnice care trebuie utilizate pentru a se asigura interoperabilitatea, securitatea și verificabilitatea adeverințelor eliberate.

Proporționalitatea

Acțiunea UE poate aduce o valoare adăugată considerabilă în abordarea provocărilor identificate mai sus și este singura modalitate prin care se poate realiza și menține un cadru unic, raționalizat și acceptat.

Este probabil ca adoptarea unor măsuri unilaterale sau necoordonate referitoare la adeverințele privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19 să conducă la restricții privind libera circulație care ar putea fi inconsecvente și fragmentate, generând incertitudine pentru cetățenii UE atunci când își exercită drepturile conferite de UE.

Propunerea limitează prelucrarea datelor cu caracter personal la minimul necesar, incluzând doar un set limitat de date cu caracter personal în adeverințele care urmează să fie eliberate, stabilind faptul că datele obținute în cadrul verificării adeverințelor nu ar trebui păstrate și instituind un cadru care nu necesită crearea și asigurarea mentenanței unei baze de date centrale.

Aplicarea dispozițiilor regulamentului propus privind eliberarea adeverințelor de vaccinare, testare sau vindecare, precum și a dispozițiilor privind cadrul de încredere ar trebui să fie suspendată după încheierea pandemiei de COVID-19, deoarece, începând cu acel moment, nu va mai exista nicio justificare pentru a le impune cetățenilor obligația de a prezenta documente de sănătate atunci când își exercită dreptul la liberă circulație. Totodată, aceste dispoziții ar trebui să se aplice din nou dacă OMS declară izbucnirea unei alte pandemii, ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, a unei variante a acestuia sau a altei boli infecțioase cu potențial epidemiologic.

Alegerea instrumentului

Un regulament este singurul instrument juridic care asigură punerea în aplicare directă, imediată și comună a dreptului UE în toate statele membre.

3.REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX POST, CONSULTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE ȘI EVALUĂRII IMPACTULUI

Consultările părților interesate

Propunerea ia în considerare discuțiile purtate la intervale regulate cu statele membre în diferite foruri.

Obținerea și utilizarea expertizei

Propunerea se bazează pe schimburile tehnice care au loc în cadrul Comitetului pentru securitate sanitară și al rețelei de e-sănătate, pe informațiile publicate de ECDC cu privire la situația epidemiologică legată de pandemia de COVID-19 și pe dovezile științifice relevante disponibile.

Evaluarea impactului

Având în vedere caracterul urgent al situației, Comisia nu a efectuat o evaluare a impactului.

Drepturile fundamentale

Prezenta propunere are un impact pozitiv asupra dreptului fundamental la liberă circulație și ședere prevăzut la articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”). Acest impact pozitiv se obține prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor adeverințe interoperabile și reciproc acceptate privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19, pe care le pot utiliza atunci când călătoresc. În cazul în care statele membre renunță la anumite restricții privind libera circulație a persoanelor care dețin dovezi privind vaccinarea, testarea sau vindecarea, adeverințele instituite prin prezenta propunere le vor permite cetățenilor să beneficieze de aceste scutiri. Pe măsură ce devin disponibile mai multe date științifice, în special cu privire la efectele vaccinării împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2, un cadru interoperabil al certificatelor de sănătate ar trebui să le permită statelor membre să elimine restricțiile în mod coordonat.

Prezentul regulament nu ar trebui înțeles ca o facilitare sau ca o încurajare a adoptării de restricții privind libera circulație în timpul pandemiei. Dimpotrivă, acesta urmărește să ofere un cadru armonizat pentru recunoașterea certificatelor de sănătate privind COVID-19 în cazul în care un stat membru aplică astfel de restricții. Orice limitări ale liberei circulații pe teritoriul UE justificate pe baza unor motive de ordine publică, siguranță publică sau sănătate publică trebuie să fie necesare, proporționale și bazate pe criterii obiective și nediscriminatorii. Luarea unei decizii cu privire la introducerea unor restricții privind libera circulație rămâne la latitudinea statelor membre, care trebuie să acționeze în conformitate cu dreptul UE. De asemenea, statele membre își păstrează flexibilitatea de a nu introduce restricții privind libera circulație.

Prezenta propunere implică prelucrarea de date cu caracter personal, inclusiv de date privind sănătatea. Există impacturi potențiale asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor, și anume asupra celor prevăzute la articolul 7 din cartă privind respectarea vieții private și la articolul 8 privind protecția datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, inclusiv colectarea datelor cu caracter personal, accesul la datele cu caracter personal și utilizarea datelor cu caracter personal, afectează dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal prevăzute în cartă. Orice atingere adusă acestor drepturi fundamentale trebuie să fie justificată.

În ceea ce privește dreptul la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv la securitatea datelor, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 11 . Nu este prevăzută nicio derogare de la regimul de protecție a datelor al UE, iar statele membre trebuie să aplice norme și condiții clare și garanții solide, în conformitate cu normele UE privind protecția datelor. Regulamentul propus nu instituie o bază de date europeană privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 sau vindecarea de COVID-19. În sensul regulamentului propus, datele cu caracter personal trebuie doar să fie incluse în adeverința eliberată, care ar trebui să fie protejată împotriva falsificării sau a manipulării frauduloase.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Comisia va utiliza fonduri din Instrumentul pentru sprijin de urgență pentru a susține inițial cele mai urgente măsuri din cadrul inițiativei și, după intrarea în vigoare a temeiului juridic al programului Europa digitală, va analiza modul în care o parte din cheltuieli ar putea fi finanțate în cadrul acestui program. Inițiativa ar putea necesita utilizarea unui instrument special sau a unei combinații de instrumente speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului 12 . Prezenta propunere este însoțită de o fișă financiară legislativă.

Având în vedere situația de urgență sanitară, cea mai mare parte a cheltuielilor pregătitoare se vor efectua în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgență înainte ca regulamentul propus să intre în vigoare. Orice sistem de sprijin la nivelul UE va fi activat numai după intrarea în vigoare a regulamentului propus.

5.ELEMENTE DIVERSE

Planurile de implementare și mecanismele de monitorizare, evaluare și raportare

La un an după ce OMS va fi declarat încheierea pandemiei de COVID-19, Comisia va elabora un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii

Articolele 1 și 2 din propunere prezintă obiectul regulamentului propus și stabilesc o serie de definiții. Regulamentul propus instituie adeverința electronică verde, care reprezintă un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor de sănătate interoperabile cu scopul de a facilita libera circulație în timpul pandemiei de COVID-19.

Articolul 3 detaliază cele trei tipuri de adeverințe incluse în cadrul adeverinței electronice verzi, și anume adeverința de vaccinare, adeverința de testare și adeverința de vindecare. De asemenea, articolul 3 stabilește cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească aceste adeverințe, cum ar fi includerea unui cod de bare interoperabil, și prevede crearea infrastructurii tehnice necesare. Ar trebui să fie acceptate adeverințele pe care trei state SEE, și anume Islanda, Liechtenstein și Norvegia, le eliberează în conformitate cu prezentul regulament prin integrarea acestui instrument în cadrul SEE. Adeverințele eliberate de Elveția în temeiul prezentului regulament persoanelor care beneficiază de dreptul la liberă circulație ar trebui să fie acceptate în urma unei decizii de punere în aplicare a Comisiei, în cazul în care aceasta este convinsă că acceptarea are loc pe bază de reciprocitate.

Articolul 4 instituie cadrul de încredere pentru adeverința electronică verde, care ar trebui să asigure, atunci când este posibil, interoperabilitatea cu sistemele tehnologice instituite la nivel internațional. Acesta prevede, de asemenea, acceptarea unor adeverințe sigure și verificabile eliberate de țări terțe cetățenilor UE și membrilor de familie ai acestora în conformitate cu un standard internațional care să fie interoperabil cu cadrul de încredere instituit prin prezentul regulament, adeverințe care conțin datele cu caracter personal necesare, în urma unei decizii de punere în aplicare a Comisiei.

Articolele 5-7 prevăd detalii suplimentare privind eliberarea, conținutul și acceptarea adeverinței de vaccinare, a adeverinței de testare și a adeverinței de vindecare.

Articolul 8 împuternicește Comisia să adopte specificațiile tehnice necesare pentru cadrul de încredere, dacă este nevoie printr-o procedură accelerată.

Articolul 9 prevede norme privind protecția datelor.

Articolul 10 instituie o procedură de notificare care urmărește să asigure faptul că alte state membre și Comisia sunt informate cu privire la restricțiile legate de dreptul la liberă circulație care au devenit necesare în urma pandemiei.

Articolele 11 și 12 prevăd norme privind exercitarea delegării de către Comisie, dacă este necesar printr-o procedură de urgență.

Articolul 13 prevede norme referitoare la comitetul însărcinat să asiste Comisia în punerea în aplicare a regulamentului.

Articolul 14 prevede că, la un an după ce OMS va fi declarat încheierea pandemiei de COVID-19, Comisia trebuie să prezinte un raport privind aplicarea regulamentului, în cadrul căruia să sublinieze, în special, impactul pandemiei asupra liberei circulații și a protecției datelor.

Articolul 15 prevede intrarea în vigoare de urgență a regulamentului. Acesta prevede, de asemenea, că articolele 3, 4, 5, 6, 7 și 10 ar trebui suspendate prin intermediul unui act delegat atunci când OMS va fi declarat că pandemia de COVID-19 s-a încheiat. Totodată, articolele menționate ar trebui să se aplice din nou, prin intermediul unui act delegat, dacă OMS declară izbucnirea unei alte pandemii, ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, a unei variante a acestuia sau a altei boli infecțioase cu potențial epidemiologic.

Anexa conține datele cu caracter personal care trebuie incluse în adeverințele care intră sub incidența regulamentului.

2021/0068 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 21 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Orice cetățean al Uniunii are dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și a condițiilor prevăzute de tratate și de măsurile adoptate în vederea aplicării acestora. Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului 13 stabilește norme detaliate privind exercitarea acestui drept.

(2)La 30 ianuarie 2020, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății („OMS”) a declarat o urgență de sănătate publică de importanță internațională cu privire la epidemia provocată de coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 („SARS­CoV-2”), care cauzează boala COVID-19 („COVID-19”). La 11 martie 2020, OMS a evaluat drept pandemie situația cauzată de COVID-19.

(3)Pentru a limita răspândirea virusului, statele membre au adoptat diverse măsuri, dintre care unele au avut consecințe asupra dreptului cetățenilor Uniunii la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, cum ar fi restricțiile la intrarea pe teritoriu sau cerințele impuse călătorilor transfrontalieri de a sta în carantină/autoizolare sau de a efectua un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2.

(4)La 13 octombrie 2020, Consiliul a adoptat Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 14 . Recomandarea Consiliului a stabilit o abordare coordonată cu privire la următoarele puncte-cheie: aplicarea unor criterii și praguri comune pentru a decide cu privire la introducerea de restricții legate de libera circulație, cartografierea riscului de transmitere a COVID-19, pe baza unui cod de culori stabilit de comun acord, precum și o abordare coordonată în ceea ce privește eventualele măsuri care ar putea fi aplicate în mod corespunzător persoanelor care se deplasează între diferite zone, în funcție de nivelul riscului de transmitere în zonele respective. Având în vedere situația lor specifică, recomandarea subliniază, de asemenea, faptul că atât călătorii esențiali, astfel cum sunt enumerați la punctul 19, cât și lucrătorii transfrontalieri, a căror viață este afectată în mod special de aceste restricții, în special cei care exercită funcții critice sau care sunt esențiali pentru infrastructura critică, ar trebui, în principiu, să fie scutiți de restricțiile de călătorie legate de COVID-19.

(5)Utilizând criteriile și pragurile stabilite în Recomandarea (UE) 2020/1475, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) publică, o dată pe săptămână, o hartă a statelor membre, defalcată pe regiuni, pentru a sprijini procesul decizional al statelor membre 15 .

(6)Astfel cum se subliniază în Recomandarea (UE) 2020/1475, orice restricții privind libera circulație a persoanelor pe teritoriul Uniunii instituite pentru a limita răspândirea COVID-19 ar trebui să se bazeze pe motive specifice și limitate de interes public, și anume protecția sănătății publice. Este necesar ca aceste restricții să fie aplicate în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, în special proporționalitatea și nediscriminarea. Prin urmare, nicio măsură luată nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru a proteja sănătatea publică. De asemenea, aceste restricții ar trebui să fie în concordanță cu măsurile luate de Uniune pentru a se asigura libera circulație fără sincope a mărfurilor și a serviciilor esențiale în cadrul pieței unice, inclusiv a consumabilelor medicale și a personalului medical, prin așa-numitele „culoare verzi” de trecere a frontierei menționate în Comunicarea Comisiei referitoare la implementarea culoarelor verzi în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale 16 .

(7)Libera circulație a persoanelor care nu reprezintă un risc pentru sănătatea publică, de exemplu pentru că sunt imune și nu pot să transmită virusul SARS-CoV-2, nu ar trebui să facă obiectul restricțiilor, deoarece aceste restricții nu ar fi necesare pentru realizarea obiectivului urmărit.

(8)Multe state membre au lansat sau intenționează să lanseze inițiative de eliberare a unor adeverințe de vaccinare. Pentru a fi însă utilizate în mod eficace într-un context transfrontalier atunci când cetățenii își exercită dreptul la liberă circulație, aceste adeverințe trebuie să fie pe deplin interoperabile, sigure și verificabile. Este necesară o abordare convenită de comun acord între statele membre cu privire la conținutul, formatul, principiile și standardele tehnice ale acestor adeverințe.

(9)Măsurile unilaterale din acest domeniu au potențialul de a provoca perturbări semnificative în exercitarea dreptului la liberă circulație, deoarece autoritățile naționale și serviciile de transport de călători, cum ar fi companiile aeriene, trenurile, autocarele sau feriboturile, se confruntă cu o gamă largă de formate de documente divergente, nu numai în ceea ce privește situația, din punctul de vedere al vaccinării, a unei persoane, ci și în ceea ce privește testele și eventuala vindecare de COVID-19.

(10)Pentru a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, ar trebui să se instituie un cadru comun pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19, denumit „adeverința electronică verde”.

(11)Prezentul regulament nu ar trebui înțeles ca o facilitare sau ca o încurajare a adoptării de restricții privind libera circulație sau alte drepturi fundamentale, restricții instituite ca răspuns la pandemie. În special, ar trebui să se aplice în continuare derogările de la restricționarea liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19 menționate în Recomandarea (UE) 2020/1475. Totodată, cadrul „adeverinței electronice verzi” va asigura faptul că și călătorii esențiali pot beneficia de adeverințele interoperabile.

(12)O abordare comună pentru eliberarea, verificarea și acceptarea acestor adeverințe interoperabile se întemeiază pe încredere. Adeverințele false privind COVID-19 pot reprezenta un risc semnificativ pentru sănătatea publică. Autoritățile dintr-un stat membru au nevoie de certitudinea că informațiile pe care le conține o adeverință eliberată într-un alt stat membru sunt fiabile, că nu au fost falsificate, că se referă la persoana care le prezintă și că orice persoană care verifică aceste informații are acces doar la volumul minim de informații necesare.

(13)Riscul pe care îl reprezintă adeverințele false privind COVID-19 este real. La 1 februarie 2021, Europol a emis o notificare de alertă timpurie referitoare la vânzările ilicite de adeverințe false privind obținerea unui rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 17 . Având în vedere mijloacele tehnologice disponibile și ușor accesibile, cum ar fi imprimantele de înaltă rezoluție și diversele programe informatice de editare grafică, autorii fraudelor pot să întocmească adeverințe falsificate, false sau contrafăcute de înaltă calitate. S-au raportat cazuri de vânzări ilicite de adeverințe de testare frauduloase, implicând mai multe cercuri de falsificare organizate și escroci care acționează pe cont propriu și profită de împrejurări, efectuând vânzări online și offline de adeverințe false.

(14)Pentru a se asigura interoperabilitatea și accesul egal, statele membre ar trebui să elibereze adeverințele care alcătuiesc adeverința electronică verde în format digital sau pe suport de hârtie sau în ambele formate. Acest lucru ar trebui să îi permită potențialului deținător să solicite și să primească o copie pe suport de hârtie a adeverinței sau să stocheze și să afișeze adeverința pe un dispozitiv mobil. Adeverințele ar trebui să conțină un cod de bare interoperabil, care să poată fi citit digital și care să conțină datele relevante referitoare la adeverințe. Statele membre ar trebui să garanteze autenticitatea, valabilitatea și integritatea adeverințelor prin sigilii electronice sau prin mijloace similare. Informațiile din adeverință ar trebui, de asemenea, să fie prezentate într-un format lizibil pentru om, fie tipărit, fie afișat ca text simplu. Formatul adeverințelor ar trebui să fie ușor de înțeles și să asigure simplitatea și ușurința în utilizare. Pentru a se evita obstacolele în calea liberei circulații, adeverințele ar trebui să fie eliberate gratuit, iar cetățenii ar trebui să aibă dreptul de a li se elibera aceste adeverințe. Statele membre ar trebui să elibereze în mod automat sau la cerere adeverințele care alcătuiesc adeverința electronică verde, asigurându-se că acestea pot fi obținute cu ușurință și oferind, dacă este necesar, sprijinul necesar pentru a permite accesul egal al tuturor cetățenilor la adeverințe.

(15)Securitatea, autenticitatea, integritatea și valabilitatea adeverințelor care alcătuiesc adeverința electronică verde și conformitatea acestora cu legislația Uniunii privind protecția datelor sunt esențiale pentru acceptarea lor în toate statele membre. Prin urmare, este necesar să se instituie un cadru de încredere care să stabilească normele și infrastructura necesare pentru eliberarea și verificarea adeverințelor în mod fiabil și în condiții de siguranță. Cadrul de încredere ar trebui să se bazeze pe liniile directoare privind interoperabilitatea certificatelor de sănătate 18 , adoptate la 12 martie 2021 de rețeaua de e-sănătate înființată în temeiul articolului 14 din Directiva 2011/24/UE 19 .

(16)În temeiul prezentului regulament, adeverințele care alcătuiesc adeverința electronică verde ar trebui să li se elibereze destinatarilor, astfel cum se prevede la articolul 3 din Directiva 2004/38/CE, și anume cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetățenie, de către statul membru în care s-a efectuat vaccinarea sau testul sau de către statul în care se află persoana vindecată. Dacă este relevant sau adecvat, adeverințele ar trebui să fie eliberate în numele persoanei vaccinate, testate sau vindecate, de exemplu în numele persoanelor lipsite de capacitate juridică sau al părinților în numele copiilor lor. Nu ar trebui să fie necesar ca adeverințele să fie legalizate sau să facă obiectul altor formalități similare.

(17)Adeverințele care formează adeverința electronică verde ar putea să li se elibereze și resortisanților statelor Andorra, Monaco, San Marino și Vatican/Sfântul Scaun și rezidenților din statele menționate, în special în cazul în care sunt vaccinați într-un stat membru.

(18)Este necesar să se țină seama de faptul că acordurile privind libera circulație a persoanelor încheiate de Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și anumite țări terțe, pe de altă parte, prevăd posibilitatea de a restricționa libera circulație din motive de sănătate publică. În cazul în care un astfel de acord nu conține un mecanism de încorporare a actelor Uniunii Europene, adeverințele eliberate beneficiarilor unor astfel de acorduri ar trebui să fie acceptate în condițiile prevăzute în prezentul regulament. Această acceptare ar trebui să fie condiționată de un act de punere în aplicare ce urmează să fie adoptat de Comisie care să stabilească faptul că respectiva țară terță eliberează adeverințe în conformitate cu prezentul regulament și a oferit asigurări oficiale potrivit cărora va accepta adeverințele eliberate de statele membre.

(19)Regulamentul (UE) 2021/XXXX li se aplică resortisanților țărilor terțe care nu intră sub incidența prezentului regulament și a căror reședință sau ședere pe teritoriul unui stat căruia i se aplică regulamentul menționat este legală și care au dreptul de a călători în alte state în conformitate cu dreptul Uniunii.

(20)Cadrul care urmează să fie instituit în sensul prezentului regulament ar trebui să urmărească asigurarea coerenței cu inițiativele mondiale, în special cu cele la care participă OMS. Acesta ar trebui să includă, atunci când este posibil, interoperabilitatea dintre sistemele tehnologice instituite la nivel mondial și sistemele instituite în scopul prezentului regulament pentru a facilita libera circulație pe teritoriul Uniunii, inclusiv prin participarea la o infrastructură-cheie publică sau prin schimbul bilateral de chei publice. Pentru a facilita dreptul la liberă circulație al cetățenilor Uniunii vaccinați de țări terțe, prezentul regulament ar trebui să prevadă acceptarea adeverințelor eliberate de țările terțe cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora în cazul în care Comisia constată că aceste adeverințe sunt eliberate în conformitate cu standarde echivalente celor stabilite în temeiul prezentului regulament.

(21)Pentru a facilita libera circulație și pentru a se asigura faptul că restricțiile privind libera circulație aflate în prezent în vigoare în timpul pandemiei de COVID-19 pot fi eliminate în mod coordonat, pe baza celor mai recente dovezi științifice disponibile, ar trebui să se instituie o adeverință interoperabilă de vaccinare. Această adeverință de vaccinare ar trebui să servească la confirmarea faptului că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19 într-un stat membru. Adeverința ar trebui să conțină numai informațiile necesare pentru a-l identifica în mod clar pe deținător, precum și vaccinul împotriva COVID-19, numărul, data și locul vaccinării. Statele membre ar trebui să elibereze adeverințe de vaccinare persoanelor vaccinate cu vaccinuri care au primit o autorizație de introducere pe piață în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 20 , cu vaccinuri care au primit o autorizație de introducere pe piață în temeiul Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului 21 sau cu vaccinuri a căror distribuție a fost autorizată temporar în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2001/83/CE.

(22)Persoanele care au fost vaccinate înainte de data aplicării prezentului regulament, inclusiv în cadrul unui studiu clinic, ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a obține o adeverință privind vaccinarea împotriva COVID-19 care să fie conformă dispozițiilor prezentului regulament. Totodată, statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a elibera dovezi ale vaccinării în alte formate pentru alte scopuri, în special în scopuri medicale.

(23)Statele membre ar trebui, de asemenea, să elibereze astfel de adeverințe de vaccinare cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care au fost vaccinați într-o țară terță și să furnizeze dovezi fiabile în acest sens.

(24)La 27 ianuarie 2021, rețeaua de e-sănătate a adoptat orientări privind dovada vaccinării în scopuri medicale, pe care le-a actualizat la 12 martie 2021 22 . Aceste orientări, în special standardele de coduri preferate, ar trebui să stea la baza specificațiilor tehnice adoptate în sensul prezentului regulament.

(25)În prezent, mai multe state membre scutesc deja persoanele vaccinate de obligația respectării anumitor restricții privind libera circulație pe teritoriul Uniunii. În cazul în care acceptă dovada vaccinării pentru a elimina restricțiile privind libera circulație instituite, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea COVID-19, cum ar fi cerințele de a sta în carantină/autoizolare sau de a efectua un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, statele membre ar trebui să aibă obligația de a accepta, în aceleași condiții, adeverințele valabile de vaccinare eliberate de alte state membre în conformitate cu prezentul regulament. Această acceptare ar trebui să aibă loc în aceleași condiții, ceea ce înseamnă că, de exemplu, în cazul în care un stat membru consideră că este suficientă administrarea unei singure doze dintr-un vaccin, ar trebui să considere la fel și în cazul deținătorilor unei adeverințe de vaccinare care indică o singură doză a aceluiași vaccin. Din motive de sănătate publică, această obligație ar trebui să se limiteze la persoanele care au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu vaccinuri care au primit o autorizație de introducere pe piață în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004. Acest lucru nu ar trebui să împiedice statele membre să decidă acceptarea adeverințelor de vaccinare eliberate pentru alte vaccinuri împotriva COVID-19, cum ar fi vaccinurile care au primit o autorizație de introducere pe piață din partea autorității competente a unui stat membru în temeiul Directivei 2001/83/CE, vaccinurile a căror distribuție a fost autorizată temporar în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2001/83/CE sau vaccinurile care au fost înscrise pe lista OMS privind utilizările de urgență.

(26)Este necesar să se prevină discriminarea împotriva persoanelor care nu sunt vaccinate, de exemplu din motive medicale sau deoarece acestea nu fac parte din grupul-țintă pentru care vaccinul este recomandat în prezent sau deoarece nu au avut încă posibilitatea să fie vaccinate sau au ales să nu se vaccineze. Prin urmare, deținerea unei adeverințe de vaccinare sau deținerea unei adeverințe de vaccinare care indică un anumit vaccin nu ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului la liberă circulație, în special în cazul în care aceste persoane sunt, prin alte mijloace, în măsură să demonstreze că respectă cerințele legale în materie de sănătate publică, și nu poate fi o condiție prealabilă pentru utilizarea serviciilor de transport transfrontalier de călători, cum ar fi companiile aeriene, trenurile, autocarele sau feriboturile.

(27)Multe state membre le-au solicitat persoanelor care călătoresc pe teritoriul lor să efectueze, înainte sau după sosire, un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS­CoV-2. La începutul pandemiei de COVID-19, statele membre s-au bazat de obicei pe testul de reacție polimerazică în lanț-revers transcriptază (RT-PCR), care este un test de amplificare a acidului nucleic (NAAT) pentru diagnosticarea COVID­19, pe care OMS și ECDC îl consideră a fi standardul de referință, și anume cea mai fiabilă metodologie de testare a cazurilor și a contacților 23 . Pe parcursul pandemiei, pe piața europeană a devenit disponibilă o nouă generație de teste mai rapide și mai ieftine, așa­numitele teste antigenice rapide, care detectează prezența unor proteine virale (antigeni) pentru a depista faptul că există o infecție. La 18 noiembrie 2020, Comisia a adoptat Recomandarea (UE) 2020/1743 a Comisiei privind utilizarea testelor antigenice rapide în diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 24 .

(28)La 22 ianuarie 2021, Consiliul a adoptat Recomandarea 2021/C 24/01 a Consiliului privind un cadru comun pentru utilizarea și validarea testelor antigenice rapide și pentru recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor pentru COVID-19 în UE 25 , care prevede elaborarea unei liste comune a testelor antigenice rapide pentru diagnosticarea COVID-19. Pe această bază, Comitetul pentru securitate sanitară a convenit, la 18 februarie 2021, asupra unei liste comune a testelor antigenice rapide pentru diagnosticarea COVID-19, asupra unei selecții de teste antigenice rapide în cazul cărora statele membre își vor recunoaște reciproc rezultatele și asupra unui set standardizat comun de date care trebuie să fie incluse în adeverințele privind rezultatele testelor pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 26 .

(29)În pofida acestor eforturi comune, cetățenii Uniunii și membrii de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație se confruntă în continuare cu probleme atunci când încearcă să utilizeze rezultatul unui test obținut într-un alt stat membru. Aceste probleme sunt adesea legate de limba în care este furnizat rezultatul testului sau de lipsa de încredere în autenticitatea documentului prezentat.

(30)Pentru a îmbunătăți acceptarea rezultatelor testelor efectuate într-un alt stat membru atunci când se prezintă astfel de rezultate în scopul exercitării liberei circulații, ar trebui să se instituie o adeverință de testare interoperabilă, care să conțină informațiile necesare pentru identificarea în mod clar a deținătorului, precum și tipul, data și rezultatul testului pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2. Pentru a se asigura fiabilitatea rezultatului testului, numai rezultatele testelor NAAT și ale testelor antigenice rapide incluse în lista stabilită pe baza Recomandării 2021/C 24/01 a Consiliului ar trebui să fie eligibile pentru a fi incluse într-o adeverință de testare eliberată în temeiul prezentului regulament. Setul standardizat comun de date care trebuie să fie incluse în adeverințele privind rezultatele testelor pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, set convenit de Comitetul pentru securitate sanitară pe baza Recomandării 2021/C 24/01 a Consiliului, în special standardele de coduri preferate, ar trebui să stea la baza specificațiilor tehnice adoptate în sensul prezentului regulament.

(31)Adeverințele de testare eliberate de statele membre în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie acceptate de statele membre care solicită dovada unui test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în contextul restricțiilor privind libera circulație instituite pentru a limita răspândirea COVID-19.

(32)Conform dovezilor existente, este posibil ca persoanele care s-au vindecat de COVID­19 să aibă în continuare, pentru o anumită perioadă după debutul simptomelor, rezultate pozitive atunci când efectuează teste pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 27 . În cazul în care aceste persoane trebuie să efectueze un test atunci când doresc să își exercite dreptul la liberă circulație, ele pot fi astfel împiedicate efectiv să călătorească, în pofida faptului că nu mai sunt infectate. Pentru a facilita libera circulație și pentru a se asigura faptul că restricțiile privind libera circulație aflate în prezent în vigoare în timpul pandemiei de COVID-19 pot fi eliminate în mod coordonat, pe baza celor mai recente dovezi științifice disponibile, ar trebui să se instituie o adeverință interoperabilă de vindecare, care să conțină informațiile necesare pentru identificarea clară a persoanei în cauză și data unui test pozitiv efectuat anterior pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2. Adeverința de vindecare ar trebui să fie eliberată cel mai devreme începând cu a unsprezecea zi după primul test pozitiv și ar trebui să fie valabilă cel mult 180 de zile. Conform ECDC, dovezile recente arată că, în pofida excreției virale a SARS-CoV-2 viabil între zece și douăzeci de zile de la debutul simptomelor, studii epidemiologice convingătoare nu au reușit să demonstreze transmiterea ulterioară a bolii după zece zile. Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice această perioadă pe baza orientărilor Comitetului pentru securitate sanitară sau a orientărilor ECDC, care studiază îndeaproape baza de date concrete privind durata imunității dobândite după vindecare.

(33)În prezent, mai multe state membre scutesc deja persoanele vindecate de obligația respectării anumitor restricții privind libera circulație pe teritoriul Uniunii. În cazul în care acceptă dovada vaccinării pentru a elimina restricțiile privind libera circulație instituite, în conformitate cu dreptul Uniunii, cu scopul de a limita răspândirea COVID-19, cum ar fi cerințele de a sta în carantină/autoizolare sau de a efectua un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, statele membre ar trebui să aibă obligația de a accepta, în aceleași condiții, adeverințele valabile de vindecare eliberate de alte state membre în conformitate cu prezentul regulament. Rețeaua de e-sănătate, în colaborare cu Comitetul pentru securitate sanitară, lucrează, de asemenea, la elaborarea unor orientări privind adeverințele de recuperare și seturile de date aferente.

(34)Pentru a putea obține rapid o poziție comună, Comisia ar trebui să poată solicita Comitetului pentru securitate sanitară, instituit prin articolul 17 din Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului 28 , să emită orientări cu privire la dovezile științifice disponibile privind efectele evenimentelor medicale documentate în adeverințele instituite în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv eficacitatea și durata imunității conferite de vaccinurile împotriva COVID-19, dacă vaccinurile previn infecția asimptomatică și transmiterea virusului, situația persoanelor care s-au vindecat după ce au fost infectate cu virusul și impactul variantelor noi ale virusului SARS-CoV-2 asupra persoanelor care au fost vaccinate sau deja contaminate.

(35)Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a adeverințelor în temeiul cadrului de încredere instituit de prezentul regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 29 .

(36)Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile atunci când, în cazuri justificate în mod corespunzător referitoare la specificațiile tehnice necesare pentru instituirea adeverințelor interoperabile, motive imperioase de urgență impun acest lucru sau atunci când devin disponibile noi dovezi științifice.

(37)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 30 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate în cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament. Prezentul regulament stabilește temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (c) și al articolului 9 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (UE) 2016/679, necesare pentru eliberarea și verificarea adeverințelor interoperabile prevăzute în prezentul regulament. De asemenea, prezentul regulamentul nu reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la documentarea unui eveniment de vaccinare, testare sau vindecare în alte scopuri, cum ar fi scopurile de farmacovigilență sau de ținere a unor evidențe medicale personale individuale. Temeiul juridic pentru prelucrarea în alte scopuri trebuie să fie prevăzut în legislația națională, care trebuie să respecte legislația Uniunii privind protecția datelor.

(38)În conformitate cu principiul reducerii la minimum a datelor cu caracter personal, adeverințele ar trebui să conțină numai datele cu caracter personal necesare pentru a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii în timpul pandemiei de COVID-19. Categoriile specifice de date cu caracter personal și câmpurile de date care trebuie incluse în adeverințe ar trebui stabilite în prezentul regulament.

(39)În sensul prezentului regulament, datele cu caracter personal pot fi transmise/face obiectul unor schimburi la nivel transfrontalier exclusiv în scopul de a obține informațiile necesare pentru a confirma și a verifica situația, din punctul de vedere al vaccinării, al testării sau al vindecării, a deținătorului adeverinței. În special, transmiterea sau schimbul de date ar trebui să permită verificarea autenticității adeverinței.

(40)Prezentul regulament nu creează un temei juridic pentru păstrarea datelor cu caracter personal obținute din adeverință de către statul membru de destinație sau de către operatorii de servicii de transport transfrontalier de călători, care, conform legislației naționale, au obligația de a pune în aplicare anumite măsuri de sănătate publică în timpul pandemiei de COVID-19.

(41)Pentru a se asigura coordonarea, statele membre și Comisia ar trebui să fie informate atunci când un stat membru solicită deținătorilor de adeverințe ca, după intrarea pe teritoriul său, să stea în carantină/autoizolare sau să efectueze un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau dacă refuză intrarea acestor persoane.

(42)În conformitate cu Recomandarea (UE) 2020/1475, orice restricții privind libera circulație a persoanelor pe teritoriul Uniunii instituite pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2 ar trebui eliminate de îndată ce situația epidemiologică permite acest lucru. Această dispoziție este valabilă și în cazul obligațiilor de a prezenta alte documente decât cele prevăzute de dreptul Uniunii, în special de Directiva 2004/38/CE, cum ar fi adeverințele care fac obiectul prezentului regulament. Prin urmare, dispozițiile regulamentului referitoare la cadrul „adeverinței electronice verzi” pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19 ar trebui suspendate după ce directorul general al OMS va fi declarat, în conformitate cu Regulamentul sanitar internațional, că s-a încheiat urgența de sănătate publică de importanță internațională cauzată de virusul SARS-CoV-2. Totodată, aceste dispoziții ar trebui să se aplice din nou dacă directorul general al OMS declară o altă urgență de sănătate publică de importanță internațională ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, a unei variante a acestuia sau a altei boli infecțioase cu potențial epidemiologic. În acest caz, dispozițiile în cauză ar trebui să fie din nou suspendate odată ce se va fi încheiat urgența de sănătate publică de importanță internațională.

(43)Comisia ar trebui să publice un raport privind lecțiile învățate din aplicarea prezentului regulament, inclusiv privind impactul acestuia asupra facilitării liberei circulații și a protecției datelor, la un an după ce directorul general al OMS va fi declarat că s-a încheiat urgența de sănătate publică de importanță internațională cauzată de virusul SARS-CoV-2.

(44)Pentru a ține seama de situația epidemiologică și de progresele înregistrate în ceea ce privește limitarea răspândirii pandemiei de COVID-19 și pentru a se asigura interoperabilitatea cu standardele internaționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește aplicarea anumitor articole ale prezentului regulament, precum și în ceea ce privește lista datelor cu caracter personal care trebuie să fie incluse în adeverințele care fac obiectul prezentului regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare 31 . În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(45)Dat fiind faptul că obiectivele prezentului regulament, și anume facilitarea liberei circulații pe teritoriul Uniunii în timpul pandemiei de COVID-19 prin instituirea unor adeverințe interoperabile referitoare la situația, din punctul de vedere al vaccinării, al testării și al vindecării, a deținătorului adeverinței, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de fiecare stat membru în parte, ci, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(46)Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale („carta”), inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la egalitate în fața legii și la nediscriminare, dreptul la liberă circulație și dreptul la o cale de atac eficientă. Statele membre ar trebui să respecte dispozițiile cartei atunci când pun în aplicare prezentul regulament.

(47)Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 32 ,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect

Prezentul regulament instituie un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS­CoV-2 și vindecarea de COVID-19 pentru a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație în timpul pandemiei de COVID-19 („adeverința electronică verde”).

Prezentul regulament asigură temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru eliberarea acestor adeverințe și pentru prelucrarea informațiilor necesare în scopul de a confirma și de a verifica autenticitatea și valabilitatea acestor adeverințe.

Articolul 2
Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)„deținător” înseamnă cetățeanul Uniunii sau membrul de familie al acestuia căruia i s-a eliberat, în conformitate cu prezentul regulament, o adeverință interoperabilă care conține informații referitoare la situația sa, din punctul de vedere al vaccinării, al testării și/sau al vindecării;

(2)„adeverință electronică verde” înseamnă o adeverință interoperabilă care conține informații referitoare la situația, din punctul de vedere al vaccinării, al testării și/sau al vindecării, a deținătorului adeverinței eliberate în contextul pandemiei de COVID­19;

(3)„vaccin împotriva COVID-19” înseamnă un medicament imunologic indicat pentru imunizarea activă în scopul prevenirii COVID-19;

(4)„test NAAT” înseamnă un test de amplificare a acidului nucleic molecular (NAAT), prin tehnici cum ar fi reacția polimerazică în lanț-revers transcriptază (RT-PCR), amplificarea izotermă mediată prin buclă (LAMP) și amplificarea mediată de transcriere (TMA), utilizate pentru a detecta prezența acidului ribonucleic SARS­CoV-2 (ARN);

(5)„test antigenic rapid” înseamnă o metodă de testare care se bazează pe detectarea proteinelor virale (antigeni) prin imunodozare cu flux lateral care dă rezultate în mai puțin de 30 de minute;

(6)„interoperabilitate” înseamnă capacitatea sistemelor de verificare dintr-un stat membru de a utiliza date înregistrate de un alt stat membru;

(7)„cod de bare” înseamnă o metodă de stocare și reprezentare a datelor într-un format vizual care poate fi citit automat;

(8)„sigiliu electronic” înseamnă date în format electronic atașate la sau asociate logic cu alte date în format electronic pentru asigurarea originii și a integrității acestora din urmă;

(9)„identificator unic al adeverinței” înseamnă un identificator unic atribuit, în conformitate cu o structură comună, fiecărei adeverințe eliberate în conformitate cu prezentul regulament;

(10)„cadru de încredere” înseamnă normele, politicile, specificațiile, protocoalele, formatele de date și infrastructura digitală care reglementează și permit eliberarea și verificarea în mod fiabil și în condiții de siguranță a adeverințelor pentru a garanta credibilitatea adeverințelor prin confirmarea autenticității, a valabilității și a integrității acestora, inclusiv prin eventuala utilizare a sigiliilor electronice.

Articolul 3
Adeverința electronică verde

1.Adeverința electronică verde interoperabilă permite eliberarea, precum și verificarea și acceptarea la nivel transfrontalier a oricăreia dintre următoarele adeverințe:

(a)o adeverință care confirmă faptul că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19 în statul membru care eliberează adeverința („adeverința de vaccinare”);

(b)o adeverință care indică rezultatul unui test NAAT sau al unui test antigenic rapid enumerat în lista comună și actualizată a testelor antigenice rapide pentru COVID-19 stabilită pe baza Recomandării 2021/C 24/01 a Consiliului 33 („adeverința de testare”) și data la care s-a efectuat acest test;

(c)o adeverință care confirmă faptul că deținătorul s-a vindecat după ce a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2, confirmarea făcându-se pe baza rezultatului pozitiv al unui test NAAT sau al unui test antigenic rapid, enumerat în lista comună și actualizată a testelor rapide de detecție a unui antigen pentru COVID-19 stabilită pe baza Recomandării 2021/C 24/01 a Consiliului („adeverința de vindecare”).

2.Statele membre eliberează adeverințele menționate la alineatul (1) în format digital sau pe suport de hârtie sau în ambele formate. Adeverințele eliberate de statele membre conțin un cod de bare interoperabil care permite verificarea autenticității, a valabilității și a integrității adeverinței. Codul de bare respectă specificațiile tehnice stabilite în conformitate cu articolul 8. Informațiile pe care le conțin adeverințele se prezintă, de asemenea, într-un format lizibil pentru om și sunt redactate cel puțin în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului membru care le eliberează, precum și în limba engleză.

3.Adeverințele menționate la alineatul (1) se eliberează gratuit. Deținătorul are dreptul de a solicita eliberarea unei noi adeverințe în cazul în care datele cu caracter personal pe care le conține adeverința nu sunt sau nu mai sunt exacte ori actualizate sau în cazul în care deținătorul nu mai dispune de adeverință.

4.Eliberarea adeverințelor menționate la alineatul (1) nu afectează valabilitatea altor dovezi de vaccinare, testare sau vindecare eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament sau în alte scopuri, în special în scopuri medicale.

5.În cazul în care Comisia a adoptat un act de punere în aplicare în temeiul celui de al doilea paragraf, adeverințele eliberate în conformitate cu prezentul regulament de către o țară terță cu care Uniunea Europeană și statele sale membre au încheiat un acord privind libera circulație a persoanelor care permite părților contractante să restricționeze libera circulație din motive de sănătate publică într-un mod nediscriminatoriu și care nu conține un mecanism de încorporare a actelor Uniunii Europene se acceptă în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5).

Comisia evaluează dacă o astfel de țară terță eliberează adeverințe în conformitate cu prezentul regulament și dacă a oferit asigurări oficiale cu privire la faptul că va accepta adeverințele eliberate de statele membre. În acest caz, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

6.Comisia poate solicita Comitetului pentru securitate sanitară instituit prin articolul 17 din Decizia 1082/2013/UE să emită orientări referitoare la dovezile științifice disponibile privind efectele evenimentelor medicale documentate în adeverințele menționate la alineatul (1).

Articolul 4
Cadrul de încredere pentru adeverința electronică verde

1.Comisia și statele membre instituie și mențin infrastructura digitală a unui cadru de încredere care să permită eliberarea și verificarea în condiții de siguranță a adeverințelor menționate la articolul 3.

2.Cadrul de încredere asigură, atunci când este posibil, interoperabilitatea cu sistemele tehnologice instituite la nivel internațional.

3.În cazul în care Comisia a adoptat un act de punere în aplicare în temeiul celui de al doilea paragraf, adeverințele eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora în conformitate cu un standard și un sistem tehnologic internaționale care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit pe baza prezentului regulament, cadru care permite verificarea autenticității, a valabilității și a integrității adeverinței, și care conțin datele prevăzute în anexă sunt tratate ca și adeverințele eliberate de statele membre în conformitate cu prezentul regulament, în scopul de a facilita exercitarea de către deținători a dreptului lor la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene. În sensul prezentului paragraf, acceptarea de către statele membre a adeverințelor de vaccinare eliberate de țări terțe are loc în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5).

Comisia evaluează dacă adeverințele eliberate de o țară terță îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul alineat. În acest caz, Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Articolul 5
Adeverința de vaccinare

1.Fiecare stat membru eliberează adeverințele de vaccinare menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) unei persoane căreia i-a fost administrat un vaccin împotriva COVID-19, fie în mod automat, fie la cererea persoanei în cauză.

2.Adeverința de vaccinare conține următoarele categorii de date cu caracter personal:

(a)datele de identificare a deținătorului;

(b)informații privind produsul medical administrat la vaccinare;

(c)metadatele adeverinței, cum ar fi emitentul adeverinței sau un identificator unic al adeverinței.

Datele cu caracter personal se includ în adeverința de vaccinare în conformitate cu câmpurile de date specifice prevăzute la punctul 1 din anexă.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 pentru a modifica punctul 1 din anexă prin adăugarea, modificarea sau eliminarea câmpurilor de date privind categoriile de date cu caracter personal menționate la prezentul alineat.

3.Adeverința de vaccinare se eliberează într-un format securizat și interoperabil, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2), și indică în mod clar dacă schema de vaccinare a fost completă sau nu.

4.Atunci când, în cazul în care apar noi dovezi științifice sau pentru a se asigura interoperabilitatea cu standardele și sistemele tehnologice internaționale, motive imperioase de urgență impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 12 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

5.În cazul în care statele membre acceptă dovada vaccinării pentru a elimina restricțiile privind libera circulație instituite, în conformitate cu dreptul Uniunii, cu scopul de a limita răspândirea COVID-19, acestea acceptă, de asemenea, în aceleași condiții, adeverințele valabile de vaccinare eliberate de alte state membre în conformitate cu prezentul regulament pentru un vaccin împotriva COVID-19 care a primit o autorizație de introducere pe piață în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004.

Statele membre pot să accepte în același scop și adeverințele de vaccinare valabile eliberate de alte state membre în conformitate cu prezentul regulament pentru un vaccin împotriva COVID-19 care a primit o autorizație de introducere pe piață din partea autorității competente a unui stat membru în temeiul Directivei 2001/83/CE, pentru un vaccin a cărui distribuție a fost autorizată temporar în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2001/83/CE sau pentru un vaccin care a fost înscris pe lista OMS privind utilizările de urgență.

6.În cazul în care un cetățean al Uniunii sau un membru de familie al unui cetățean al Uniunii a fost vaccinat într-o țară terță cu unul dintre tipurile de vaccinuri împotriva COVID-19 menționate la alineatul (5) din prezentul articol și în cazul în care autorităților unui stat membru li s-au furnizat toate informațiile necesare, inclusiv o dovadă fiabilă a vaccinării, acestea eliberează persoanei în cauză o adeverință de vaccinare, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (1) litera (a).

Articolul 6
Adeverința de testare

1.Fiecare stat membru eliberează adeverințele de testare menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) persoanelor care au efectuat un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, fie în mod automat, fie la cererea persoanelor respective.

2.Adeverința de testare conține următoarele categorii de date cu caracter personal:

(a)datele de identificare a deținătorului;

(b)informații privind testul efectuat;

(c)metadatele adeverinței, cum ar fi emitentul adeverinței sau un identificator unic al adeverinței.

Datele cu caracter personal se includ în adeverința de testare în conformitate cu câmpurile de date specifice prevăzute la punctul 2 din anexă.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 pentru a modifica punctul 2 din anexă prin adăugarea, modificarea sau eliminarea câmpurilor de date privind categoriile de date cu caracter personal menționate la prezentul alineat.

3.Adeverința de testare se eliberează într-un format securizat și interoperabil, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2).

4.Atunci când, în cazul în care apar noi dovezi științifice sau pentru a se asigura interoperabilitatea cu standardele și sistemele tehnologice internaționale, motive imperioase de urgență impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 12 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

5.În cazul în care statele membre solicită dovada efectuării unui test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul restricțiilor privind libera circulație instituite, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea COVID-19, acestea acceptă, de asemenea, adeverințele de testare valabile eliberate de alte state membre în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 7
Adeverința de vindecare

1.Fiecare stat membru eliberează, la cerere, adeverințele de vindecare menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (c) cel mai devreme începând cu a unsprezecea zi după primul test pozitiv pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 pentru a modifica numărul de zile începând cu care se poate elibera o adeverință de vindecare, pe baza orientărilor primite din partea Comitetului pentru securitate sanitară în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) sau pe baza dovezilor științifice examinate de ECDC.

2.Adeverința de vindecare conține următoarele categorii de date cu caracter personal:

(a)datele de identificare a deținătorului;

(b)informații privind o infecție anterioară cu SARS-CoV-2;

(c)metadatele adeverinței, cum ar fi emitentul adeverinței sau un identificator unic al adeverinței.

Datele cu caracter personal se includ în adeverința de vindecare în conformitate cu câmpurile de date specifice prevăzute la punctul 3 din anexă.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 pentru a modifica punctul 3 din anexă prin adăugarea, modificarea sau eliminarea câmpurilor de date privind categoriile de date cu caracter personal menționate la prezentul alineat, inclusiv termenul de valabilitate al unei adeverințe de vindecare.

3.Adeverința de vindecare se eliberează într-un format securizat și interoperabil, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2).

4.Atunci când, în cazul în care apar noi dovezi științifice sau pentru a se asigura interoperabilitatea cu standardele și sistemele tehnologice internaționale, motive imperioase de urgență impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 12 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

5.În cazul în care statele membre acceptă dovada vindecării după infecția cu virusul SARS-CoV-2 ca bază pentru eliminarea restricțiilor privind libera circulație instituite, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea COVID-19, acestea acceptă, în aceleași condiții, adeverințele de vindecare valabile eliberate de alte state membre în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 8
Specificații tehnice

Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a cadrului de încredere instituit prin prezentul regulament, Comisia adoptă acte de punere în aplicare ce conțin specificațiile tehnice și normele pentru:

(a)a elibera și a verifica în condiții de siguranță adeverințele menționate la articolul 3;

(b)a asigura securitatea datelor cu caracter personal, ținând seama de natura datelor;

(c)a completa adeverințele menționate la articolul 3, inclusiv sistemul de codificare și orice alte elemente relevante;

(d)a stabili structura comună a identificatorului unic al adeverinței;

(e)a emite un cod de bare valabil, securizat și interoperabil;

(f)a asigura interoperabilitatea cu standardele și/sau sistemele tehnologice internaționale;

(g)a repartiza responsabilitățile între operatori și a stabili responsabilitățile persoanelor împuternicite de către operatori.

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).

Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător, în special pentru a se asigura implementarea în timp util a cadrului de încredere, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul (3).

Articolul 9
Protecția datelor cu caracter personal

1.Datele cu caracter personal pe care le conțin adeverințele eliberate în conformitate cu prezentul regulament se prelucrează în scopul accesării și al verificării informațiilor incluse în adeverință pentru a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii în timpul pandemiei de COVID-19.

2.Datele cu caracter personal incluse în adeverințele menționate la articolul 3 se prelucrează de către autoritățile competente din statul membru de destinație sau de către operatorii de servicii de transport transfrontalier de călători care, conform legislației naționale, au obligația de a pune în aplicare anumite măsuri de sănătate publică în timpul pandemiei de COVID-19, pentru a confirma și a verifica situația, din punctul de vedere al vaccinării, al testării sau al vindecării, a deținătorului adeverinței. În acest scop, datele cu caracter personal se limitează la ceea ce este strict necesar. Datele cu caracter personal accesate în temeiul prezentului alineat nu se păstrează.

3.Datele cu caracter personal prelucrate în scopul eliberării adeverințelor menționate la articolul 3, inclusiv în scopul eliberării unei noi adeverințe, nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopul acestora și în niciun caz nu se păstrează după expirarea perioadei în care adeverințele pot fi utilizate pentru exercitarea dreptului la liberă circulație.

4.Autoritățile responsabile cu eliberarea adeverințelor menționate la articolul 3 sunt considerate ca fiind operatorii menționați la articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Articolul 10
Procedura de notificare

1.În cazul în care un stat membru le solicită deținătorilor de adeverințe menționate la articolul 3 ca, după intrarea pe teritoriul său, să stea în carantină sau în autoizolare sau să efectueze un test pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau în cazul în care refuză intrarea acestor persoane, statul membru în cauză notifică acest fapt celorlalte state membre și Comisiei, înainte de introducerea planificată a respectivelor restricții. În acest scop, statul membru furnizează următoarele informații:

(a)motivele acestor restricții, inclusiv toate datele epidemiologice relevante care justifică restricțiile în cauză;

(b)domeniul de aplicare al acestor restricții, precizând ce călători intră sub incidența acestor restricții și ce călători nu intră sub incidența acestor restricții;

(c)data de la care se aplică restricțiile și durata restricțiilor.

În cazul în care acest lucru este necesar, Comisia poate solicita informații suplimentare statului membru în cauză.

Articolul 11
Exercitarea delegării

1.Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatele (1) și (2) și la articolul 15 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu [data intrării în vigoare].

3.Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2), la articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 alineatele (1) și (2) și la articolul 15 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

5.De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (2), al articolului 7 alineatele (1) și (2) și al articolului 15 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării respectivului termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 12
Procedura de urgență

1.Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

2.Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula obiecții.

Articolul 13
Procedura comitetului

1.Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

3.În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din regulamentul menționat.

Articolul 14
Prezentarea de rapoarte

La un an după ce directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății va fi declarat, în conformitate cu Regulamentul sanitar internațional, că s-a încheiat urgența de sănătate publică de importanță internațională cauzată de virusul SARS-CoV-2, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Raportul conține, în special, o evaluare a impactului prezentului regulament asupra facilitării liberei circulații a cetățenilor Uniunii și a membrilor de familie ai acestora, precum și asupra protecției datelor cu caracter personal în timpul pandemiei de COVID-19.

Articolul 15
Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

1.Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.În conformitate cu articolul 11, Comisia adoptă un act delegat care stabilește data de la care trebuie să se suspende aplicarea articolelor 3, 4, 5, 6, 7 și 10, de îndată ce directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății va fi declarat, în conformitate cu Regulamentul sanitar internațional, că s-a încheiat urgența de sănătate publică de importanță internațională cauzată de virusul SARS-CoV-2.

3.Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 11 care stabilește data de la care articolele 3, 4, 5, 6, 7 și 10 trebuie să se aplice din nou, dacă, după suspendarea menționată la alineatul (2) din prezentul articol, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății va fi declarat o urgență de sănătate publică de importanță internațională cauzată de virusul SARS-CoV-2, de o variantă a acestuia sau de alte boli infecțioase cu potențial epidemiologic. După adoptarea unui astfel de act delegat, se aplică alineatul (2) din prezentul articol.

4.Atunci când, în eventualitatea unor evoluții legate de urgențele de sănătate publică de importanță internațională, motive imperioase de urgență impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 12 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

1.3.Natura propunerii/inițiativei

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1Obiectiv(e) general(e)

1.4.2Obiectiv(e) specific(e)

1.4.3Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

1.4.4Indicatori de performanță

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

1.5.2Valoarea adăugată a intervenției Uniunii

1.5.3Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

1.5.4Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare

1.5.5Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor

1.6.Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

2.2.Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse

2.2.2Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor

2.2.3Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

3.2.Impactul financiar estimat al propunerii asupra creditelor 

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2.Realizările preconizate finanțate din credite operaționale

3.2.3.Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

3.2.5.Contribuțiile terților

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Titlul propunerii/inițiativei

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

Libera circulație a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene

Redresare și reziliență

1.3.Natura propunerii/inițiativei

 o acțiune nouă 

 o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 34  

 prelungirea unei acțiuni existente 

 o fuziune sau o redirecționare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune 

1.4.Obiective

1.4.1.Obiectiv(e) general(e)

Obiectivul general al prezentului regulament este de a asigura eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații pe teritoriul UE în timpul pandemiei de COVID­19.

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e))

Obiectivul specific nr. 1

Stabilirea formatului și a conținutului adeverințelor de vaccinare, de testare și de vindecare eliberate de statele membre pentru a facilita libera circulație.

Obiectivul specific nr. 2

Asigurarea interoperabilității, a securității și a verificabilității adeverințelor eliberate de statele membre.

Obiectivul specific nr. 3

Stabilirea normelor privind acceptarea adeverințelor de vaccinare, de testare și de vindecare eliberate de statele membre pentru a facilita libera circulație.

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care ar trebui să le aibă propunerea/inițiativa asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

Propunerea urmărește să faciliteze exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul UE în timpul pandemiei de COVID-19 prin instituirea unui cadru comun pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19. Acest lucru ar trebui să le permită cetățenilor UE și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație să demonstreze că îndeplinesc cerințele de sănătate publică impuse, în conformitate cu dreptul UE, de statul membru de destinație. Propunerea urmărește, de asemenea, să asigure faptul că restricțiile legate de libera circulație aflate în prezent în vigoare pentru a limita răspândirea COVID-19 pot fi ridicate în mod coordonat, pe măsură ce devin disponibile mai multe dovezi științifice.

Se va acorda sprijin statelor membre în vederea instituirii infrastructurii necesare pentru eliberarea și verificarea pe o bază interoperabilă a adeverințelor care alcătuiesc cadrul „adeverinței electronice verzi”. În plus, Comisia și statele membre vor înființa și vor menține infrastructura tehnologică necesară pentru cadrul „adeverinței electronice verzi”.

1.4.4.Indicatori de performanță

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute.

Pregătirea pentru dezvoltare

După aprobarea proiectului de regulament și adoptarea specificațiilor tehnice ale cadrului de încredere, ar trebui proiectată, la nivelul UE, o infrastructură digitală securizată și adecvată între sistemele naționale, care să asigure o verificare fiabilă a adeverințelor. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, această infrastructură poate să reutilizeze concepția soluțiilor existente care funcționează deja la nivelul UE, facilitând schimbul de informații între soluțiile back-end în statele membre.

Infrastructura să fie gata de funcționare cât mai curând posibil în 2021

Pentru ca infrastructura digitală de la nivelul UE să devină operațională, Comisia și statele membre ar trebui să efectueze teste cuprinzătoare pentru gestionarea volumului preconizat de tranzacții.

Funcționarea sistemului

Comisia ar trebui să se asigure că infrastructura digitală de sprijin de la nivelul UE este instituită, precum și că aceasta este operată și monitorizată în mod eficace.

1.5.Motivele propunerii/inițiativei 

1.5.1.Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

Pentru a se asigura interoperabilitatea dintre diferitele soluții tehnice care sunt în curs de dezvoltare de către statele membre, dintre care unele au început deja să accepte dovezi ale vaccinării pentru a-i scuti pe călători de obligația de a respecta anumite restricții, sunt necesare condiții uniforme pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19.

Cadrul „adeverinței electronice verzi”. stabilește formatul și conținutul adeverințelor privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19. Cadrul „adeverinței electronice verzi” ar trebui să asigure faptul că respectivele adeverințe se pot elibera într-un format interoperabil și pot fi verificate în mod fiabil atunci când sunt prezentate de deținător în alte state membre, facilitând astfel libera circulație pe teritoriul UE.

Propunerea urmărește, de asemenea, să completeze inițiativele naționale de instituire a adeverințelor de vaccinare, de testare și de vindecare într-un mod coordonat, coerent și interoperabil, pentru a se evita suprapunerea eforturilor.

Cadrul „adeverinței electronice verzi” se va aplica pe durata pandemiei de COVID­19 ca măsură de facilitare a dreptului la liberă circulație al cetățenilor și va fi suspendat după declararea sfârșitului pandemiei. Acesta se poate aplica din nou în cazul unor viitoare pandemii.

1.5.2.Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.

Motivele acțiunii la nivel european (ex ante): Obiectivele prezentei propuneri, și anume facilitarea liberei circulații pe teritoriul UE în timpul pandemiei de COVID­19 prin instituirea unor adeverințe sigure și interoperabile referitoare la situația, din punctul de vedere al vaccinării, al testării și al vindecării, a deținătorului adeverinței, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de fiecare stat membru în parte, ci, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul UE. Prin urmare, este necesară o acțiune la nivelul UE.

Valoarea adăugată pe care se preconizează că o va avea intervenția Uniunii (ex post): Absența unei acțiuni la nivelul UE ar duce probabil la adoptarea de către statele membre a unor sisteme diferite, iar cetățenii care își exercită dreptul la liberă circulație s-ar confrunta, în consecință, cu probleme în ceea ce privește acceptarea documentelor lor în alte state membre. În special, este necesar să se convină asupra standardelor tehnice care trebuie utilizate pentru a se asigura interoperabilitatea, securitatea și verificabilitatea adeverințelor eliberate.

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

Lucrările desfășurate în acest sens se vor baza pe experiența acumulată în urma instituirii infrastructurii digitale cunoscute sub denumirea de „Serviciul european de interconectare a portalurilor” pentru schimbul transfrontalier de date între aplicațiile mobile naționale de depistare a contacților și de avertizare în ceea ce privește combaterea pandemiei de COVID-19. Sprijinul la nivelul UE pentru conectarea serverelor back-end naționale, precum și asistența pentru dezvoltarea și implementarea soluțiilor în toate statele membre sunt esențiale pentru a se asigura o adoptare fără sincope și uniformă a soluțiilor propuse în toate statele membre.

1.5.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare

Comisia intenționează să sprijine măsurile urgente prin intermediul Instrumentului pentru sprijin de urgență (ESI) și va analiza modul în care o parte din sprijinul financiar ar putea fi oferit, într-o etapă ulterioară, de alte programe, cum ar fi Europa digitală. Finanțarea va fi compatibilă cu cadrul financiar multianual 2021-2027. Inițiativa ar putea necesita utilizarea unui instrument special sau a unei combinații de instrumente speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind CFM. Comisia va lua inițiativa corespunzătoare pentru a se asigura că resursele sunt mobilizate în timp util.

1.5.5.Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor

Sprijinul financiar din partea Uniunii poate acoperi următoarele acțiuni:

1) Sprijin privind specificațiile tehnice aferente cadrului 

a. specificațiile referitoare la arhitectura generală a eliberării și a verificării adeverințelor electronice verzi și la structurile de date (securitate, adeverințe/sigilii digitale pentru a semna digital adeverințele care alcătuiesc cadrul „adeverinței electronice verzi”, autoritățile de încredere etc.);

b. specificațiile care trebuie respectate de statele membre pentru eliberarea și verificarea adeverințelor care alcătuiesc cadrul „adeverinței electronice verzi”;

c. specificațiile privind sistemul de sprijin adecvat între statele membre, care poate fi operat la nivelul UE (comunicarea între sistemele statelor membre).

2) Validarea conceptului și activitățile-pilot, inclusiv verificările de securitate, punerea în aplicare a punctului 1 de mai sus ca soluție de referință

3) Implementarea în unele state membre pilot

a. evaluarea impactului asupra protecției datelor (dacă este necesar);

b. audit de securitate;

c. implementarea efectivă a sistemului și instituirea procesului de integrare.

4) Sprijin financiar din partea UE pentru a asista statele membre și pentru a dezvolta soluții naționale în materie de eliberare și verificare care să devină interoperabile la nivelul UE și, dacă este posibil, cu sistemele tehnologice instituite la nivel internațional

5) Procesul de integrare al statelor membre

6) Operarea și asigurarea mentenanței sistemelor UE care sprijină interoperabilitatea

Comisia va utiliza fonduri din creditele ESI pentru a sprijini cele mai urgente măsuri din cadrul inițiativei și, după intrarea în vigoare a temeiului juridic al programului Europa digitală, va analiza modul în care o parte din cheltuieli ar putea fi finanțate în cadrul acestui program.

Având în vedere situația de urgență sanitară, cea mai mare parte a cheltuielilor pregătitoare se vor efectua în cadrul ESI înainte de intrarea în vigoare a temeiului juridic al „adeverinței electronice verzi”. Orice sistem la nivelul UE va fi activat numai după intrarea în vigoare a temeiului său juridic.

1.6.Durata și impactul financiar ale propunerii

 Durată limitată

   În vigoare de la data adoptării până la suspendarea cadrului „adeverinței electronice verzi” pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor privind vaccinarea împotriva COVID-19, testarea pentru SARS-CoV-2 și vindecarea de COVID-19, după ce directorul general al OMS va fi declarat, în conformitate cu Regulamentul sanitar internațional, că s-a încheiat urgența de sănătate publică de importanță internațională cauzată de virusul SARS-CoV-2.

   Impact financiar începând din 2021, pentru creditele de angajament și de plată. Angajamentele ESI vor trebui să fie încheiate până la 31 ianuarie 2022.

 durată nelimitată

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 35  

 Gestiune directă asigurată de Comisie

prin intermediul departamentelor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;

   prin intermediul agențiilor executive

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

BEI și Fondului european de investiții;

organismelor menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar;

organismelor de drept public;

organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant.

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

Observații

Niciuna.

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării.

Acțiunile care beneficiază de ajutor financiar în temeiul prezentei propuneri fac obiectul unei monitorizări regulate.

Comisia va prezenta, la un an după ce OMS va fi declarat sfârșitul pandemiei de COVID-19, un raport privind aplicarea regulamentului, în cadrul căruia să sublinieze, în special, impactul pandemiei asupra liberei circulații și a protecției datelor.

2.2.Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1.Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse 

Mod de gestiune

Acțiunile care sprijină obiectivele regulamentului vor fi puse în aplicare în mod direct, astfel cum se prevede în Regulamentul financiar.

Comisia furnizează orice sprijin necesar și justificat în mod corespunzător de către statele membre, prin acordarea de granturi directe ministerelor sau organismelor relevante autorizate și împuternicite de către acestea sau asigură dezvoltarea și operarea oricărei infrastructuri de interoperabilitate necesare la nivelul UE. Acest cadru este considerat a fi cel mai potrivit pentru realizarea obiectivelor regulamentului, luând pe deplin în considerare principiile economiei, eficienței și celui mai bun raport calitate-preț.

Instrumente de finanțare

Acțiunile care urmează să fie finanțate în vederea realizării obiectivelor regulamentului vor beneficia de fonduri din ESI. După intrarea în vigoare a temeiului juridic al programului Europa digitală, Comisia va analiza modul în care o parte din cheltuieli ar putea fi finanțate în cadrul acestui program.

Comisia va recurge la granturi acordate statelor membre pentru a sprijini implementarea de către acestea a infrastructurii tehnice necesare pentru a se asigura interoperabilitatea, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar.

Strategii de control

Strategiile de control vor ține seama de riscul pe care îl presupune mecanismul de punere în aplicare și instrumentele de finanțare respective.

În ceea ce privește granturile, strategia de control va fi stabilită în mod corespunzător și se va concentra asupra unui număr de trei etape-cheie ale punerii în aplicare, în conformitate cu Regulamentul financiar, și anume:

a. organizarea de cereri de propuneri și selectarea propunerilor care se încadrează în obiectivele de politică ale regulamentului;

b. efectuarea de controale operaționale, de monitorizare și ex ante care să acopere punerea în aplicare a proiectelor, achizițiile publice, prefinanțarea, plățile intermediare și finale;

c. efectuarea de controale ex post ale proiectelor și ale plăților.

2.2.2.Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor

Au fost identificate următoarele riscuri:

a. întârzieri în ceea ce privește furnizarea specificațiilor cadrului de încredere;

b. întârzieri în ceea ce privește implementarea infrastructurilor de interoperabilitate ale statelor membre și/sau ale portalului operat de UE;

c. eventuale greșeli sau proasta gestionare/utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE.

Pentru punerea în aplicare se vor utiliza granturi, care sunt mai puțin expuse riscului de eroare.

Printre principalele funcții ale controalelor prevăzute pentru program se numără axarea pe obiectivele de politică, ținându-se seama în același timp de obiectivele de control intern (legalitatea și regularitatea, controlul eficienței și rentabilitatea). Acestea vor avea ca scop să asigure implicarea tuturor actorilor, o flexibilitate bugetară adecvată și controale ex ante și ex post coerente, putând fi diferențiate în funcție de riscuri.

Pentru a se asigura faptul că fondurile disponibile în cadrul ESI (și al programului Europa digitală, după adoptare) sunt utilizate în mod corespunzător și în concordanță cu legislația adecvată, se aplică sistemul de control intern existent al Comisiei.

Structura sistemului actual este următoarea:

a. Echipa de control intern din cadrul DG CONNECT se concentrează asupra respectării procedurilor administrative și a legislației în vigoare. În acest scop este utilizat cadrul de control intern al Comisiei. Alte servicii ale Comisiei implicate în punerea în aplicare a instrumentului vor recurge la același cadru de control.

b. Auditurile periodice realizate de către auditori externi în ceea ce privește granturile și contractele care vor fi atribuite în cadrul prezentului regulament vor fi incluse integral în planurile anuale de audit.

c. Evaluarea activităților generale de către evaluatori externi.

Acțiunile realizate pot fi auditate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de Curtea de Conturi.

2.2.3.Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere) 

Nivelul de eroare estimat

Se urmărește menținerea ratei de eroare reziduală sub pragul de 2 % pentru toate cheltuielile legate de punerea în aplicare a măsurilor necesare în vederea atingerii obiectivului regulamentului, limitându-se, în același timp, sarcina de control suportată de statele membre, pentru a se asigura un bun echilibru între obiectivul legalității și regularității și alte obiective, cum ar fi eficacitatea cadrului adeverinței electronice verzi.

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia antifraudă.

DG CONNECT este hotărâtă să lupte împotriva fraudei în toate etapele procesului de gestionare. DG-ul a elaborat și pune în aplicare o amplă strategie antifraudă, care acoperă toate principalele activități economice și toate riscurile de fraudă identificate. Aceasta include o mai bună utilizare a informațiilor cu ajutorul instrumentelor informatice avansate (în special în gestionarea granturilor), precum și formarea și informarea continuă a personalului. În general, întregul set de măsuri de control propuse urmărește, de asemenea, să aibă un impact pozitiv asupra luptei împotriva fraudei.

Legislația va garanta că vor putea fi efectuate controale-cheie, cum ar fi audituri și/sau controale la fața locului, de către serviciile Comisiei, inclusiv de către OLAF, utilizându-se dispozițiile standard recomandate de OLAF.

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

·Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de
cheltuieli

Contribuție

Număr

Dif./Nedif 36 .

din partea țărilor AELS 37

din partea țărilor candidate 38

din partea țărilor terțe

în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

2b

06 07 01 Sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii

Dif.

NU

NU

NU

NU

01

02 04 Programul Europa digitală

Dif.

DA

DA (în cazul în care contribuția este specificată în programul anual de lucru)

Parte a programului

NU

Comisia va utiliza fonduri din ESI pentru a susține inițial cele mai urgente măsuri din cadrul inițiativei și, după intrarea în vigoare a temeiului juridic al programului Europa digitală, va analiza modul în care o parte din cheltuieli ar putea fi finanțate în cadrul acestui program.

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

02

Reziliență și valori

DG CONNECT

Anul 
2021

Anul 
2022

Anul 
2023

Anul 
2024

TOTAL

• Credite operaționale

06 07 01 Sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii

Angajamente

(1a)

46,000

3,000

49,000

Plăți

(2a)

37,900

11,100

49,000

TOTAL credite 
pentru DG CONNECT în cadrul rubricii 2b

Angajamente

=1a

46,000

3,000

49,000

Plăți

=2a

37,900

11,100

49,000TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

46,000

3,000

49,000

Plăți

(5)

37,900

11,100

49,000

TOTAL credite
de la RUBRICA 2b 
din cadrul financiar multianual

Angajamente

=4

46,000

3,000

49,000

Plăți

=5

37,900

11,100

49,000Rubrica din cadrul financiar
multianual

01

Piața unică, inovare și sectorul digital

DG CONNECT

Anul 
2021

Anul 
2022

Anul 
2023

Anul 
2024

TOTAL

• Credite operaționale

02 04 Programul Europa digitală

Angajamente

(1b)

p.m

p.m

p.m

Plăți

(2b)

p.m

p.m

p.m

TOTAL credite 
pentru DG CONNECT de la rubrica 01

Angajamente

=1b

p.m

p.m

p.m

Plăți

=2b

p.m

p.m

p.mTOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

p.m

p.m

p.m

Plăți

(5)

p.m

p.m

p.m

TOTAL credite
de la RUBRICA 01 
din cadrul financiar multianual

Angajamente

=4

p.m

p.m

p.m

Plăți

=5

p.m

p.m

p.m

Rubrica din cadrul financiar
multianual

7

„Cheltuieli administrative”

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul 
2021

Anul 
2022

Anul 
2023

Anul 
2024

TOTAL

DG-urile CONNECT + JUST + SANTE + DIGIT

• Resurse umane

2,214

2,518

4,732

• Alte cheltuieli administrative

TOTAL DG-urile CONNECT + JUST + SANTE + DIGIT

Credite

2,214

2,518

4,732

TOTAL credite 
de la RUBRICA 7 
din cadrul financiar multianual 

(Total angajamente = Total plăți)

2,214

2,518

4,732

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul 
2021

Anul 
2022

Anul 
2023

Anul 
2024

TOTAL

TOTAL credite 
de la RUBRICILE 1-7 
din cadrul financiar multianual 

Angajamente

48,214

5,518

53,732

Plăți

40,114

13,618

53,7323.2.2.Realizările preconizate finanțate din credite operaționale

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările

2021

2022

2023

2024

A se introduce numărul de ani considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

REALIZĂRI

Tip 39

Costuri medii

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Total nr.

Total costuri

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1

Stabilirea formatului și a conținutului adeverințelor de vaccinare, de testare și de vindecare eliberate de statele membre pentru a facilita libera circulație

Conceperea și implementarea cadrului de încredere

1

2,000

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

2,000

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2

Asigurarea interoperabilității, a securității și a verificabilității adeverințelor eliberate de statele membre

Implementarea, cu sprijin din partea UE, a soluțiilor pendinte ale statelor membre

1

32,000

Conectarea la portalul UE și operarea continuă a acestuia

1

2,000

3,000

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2

34,000

3,000

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 3

Stabilirea normelor privind acceptarea adeverințelor de vaccinare, de testare și de vindecare eliberate de statele membre pentru a facilita libera circulație

Finalizarea cu succes a testării-pilot

1

10,000

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 3

10,000

TOTALURI

46,000

3,000

3.2.3.Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative 

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul 
2021

Anul 
2022

Anul 
2023

Anul 
2024

TOTAL

RUBRICA 7 
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

2,214

2,518

4,732

Alte cheltuieli administrative

Subtotal RUBRICA 7 
din cadrul financiar multianual

2,214

2,518

4,732

În afara RUBRICII 7 40  
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

Subtotal
în afara RUBRICII 7 
din cadrul financiar multianual

TOTAL

2,214

2,518

4,732

Necesarul de credite pentru resursele umane și pentru alte cheltuieli cu caracter administrativ va fi acoperit de creditele DG­urilor care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau au fost redistribuite intern în cadrul DG-urilor respective, completate, după caz, cu resurse suplimentare care ar putea fi alocate DG-urilor care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

3.2.3.1.Necesarul de resurse umane estimat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

Anul 
2021 41

Anul 
2022

Anul 
2023

Anul 
2024

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

• Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

20 01 02 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)

14

16

20 01 02 03 (în delegații)

01 01 01 01 (cercetare indirectă)

01 01 01 11 (cercetare directă)

Alte linii bugetare (a se preciza)

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) 42

20 02 01 (END)

1

1

20 02 03 (AC, AL, END, INT și JPD în delegații)

XX 01 xx yy zz 43

- la sediu

- în delegații

01 01 01 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)

01 01 01 12 (AC, END, INT - cercetare directă)

Alte linii bugetare (a se preciza)

TOTAL

15

17

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-urilor în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-urilor, completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate DG-urilor care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

Personalul va fi însărcinat cu elaborarea, monitorizarea și punerea în aplicare a prezentului regulament și a specificațiilor tehnice adoptate pe baza acestuia, cu monitorizarea implementării la nivel tehnic (prin intermediul contractului-cadru și al granturilor), precum și cu acordarea de sprijin statelor membre pentru dezvoltarea aplicațiilor lor naționale.

Personal extern

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual 

Propunerea/inițiativa:

   poate fi finanțată integral prin realocarea creditelor în cadrul rubricii relevante din cadrul financiar multianual (CFM).

Comisia va utiliza fonduri din ESI pentru a susține inițial inițiativa și, după intrarea în vigoare a temeiului juridic al programului Europa digitală, va analiza modul în care o parte din cheltuieli ar putea fi finanțate în cadrul acestui program.

   necesită utilizarea marjei nealocate din cadrul rubricii corespunzătoare din CFM și/sau utilizarea instrumentelor speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind CFM.

Inițiativa ar putea necesita utilizarea unui instrument special sau a unei combinații de instrumente speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind CFM.

   necesită revizuirea CFM.

 

3.2.5.Contribuțiile terților 

Propunerea/inițiativa:

   nu prevede cofinanțare din partea terților

   prevede cofinanțare din partea terților, estimată mai jos:

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul 
N 44

Anul 
N+1

Anul 
N+2

Anul 
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

Total

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

TOTAL credite cofinanțate

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor 

   Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

asupra resurselor proprii

asupra altor venituri

vă rugăm să precizați dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei 45

Anul 
N

Anul 
N+1

Anul 
N+2

Anul 
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

Articolul….

Pentru veniturile alocate, a se preciza linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra veniturilor sau orice alte informații).

(1)    JO L 337, 14.10.2020, p. 3.
(2)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(3)    Recomandarea (UE) 2021/119 a Consiliului din 1 februarie 2021 de modificare a Recomandării (UE) 2020/1475 privind o abordare coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19, JO L 36I, 2.2.2021, p. 1.
(4)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates  
(5)    SN 2/21.
(6)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf  
(7)    Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).
(8)    Disponibil la: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(9)    Disponibil la:     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf  
(10)    Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
(11)    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(12)    Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (JO L 433I, 22.12.2020, p. 11).
(13)    Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
(14)    JO L 337, 14.10.2020, p. 3.
(15)    Disponibilă la: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(16)    JO C 96I, 24.3.2020, p. 1.
(17)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates  
(18)    Disponibile la: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf  
(19)    Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).
(20)    Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor la nivelul Uniunii privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1).
(21)    Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
(22)    Disponibile la: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf  
(23)     https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf  
(24)    JO L 392, 23.11.2020, p. 63.
(25)    JO C 24, 22.1.2021, p. 1.
(26)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(27)     https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-discharge-and-ending-of-isolation-of-people-with-COVID-19.pdf  
(28)    Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).
(29)    JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(30)    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(31)    JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(32)    Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(33)    Recomandarea 2021/C 24/01 a Consiliului privind un cadru comun pentru utilizarea și validarea testelor antigenice rapide și pentru recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor pentru COVID-19 în UE (JO C 24, 22.1.2021, p. 1).
(34)    Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(35)    Explicații detaliate privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(36)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(37)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(38)    Țările candidate și, după caz, candidații potențiali din Balcanii de Vest.
(39)    Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construite etc.).
(40)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(41)    Doar 10 luni sunt incluse în calculul pentru 2021.
(42)    AC= agent contractual; AL= agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JPD = tânăr profesionist în delegații.
(43)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(44)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021). Se procedează la fel pentru anii următori.
(45)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sumele brute după deducerea unei cote de 20 % pentru costurile de colectare.
Top

Bruxelles, 17.3.2021

COM(2021) 130 final

ANEXĂ

la

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului

privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde)


ANEXĂ
Seturile de date pe care le conțin adeverințele

1.Câmpurile de date care trebuie incluse în adeverința de vaccinare:

(a)numele: numele de familie și prenumele, în această ordine;

(b)data nașterii;

(c)boala sau agentul vizat;

(d)vaccin/profilaxie;

(e)produsul medical administrat la vaccinare;

(f)deținătorul autorizației de introducere pe piață a vaccinului sau producătorul vaccinului;

(g)numărul de vaccinuri/doze administrate din schema de vaccinare;

(h)data vaccinării, cu indicarea datei ultimei doze administrate;

(i)statul membru de vaccinare;

(j)emitentul adeverinței;

(k)un identificator unic al adeverinței.

2.Câmpurile de date care trebuie incluse în adeverința de testare:

(a)numele: numele de familie și prenumele, în această ordine;

(b)data nașterii;

(c)boala sau agentul vizat;

(d)tipul testului;

(e)denumirea testului (opțional pentru testul NAAT);

(f)producătorul testului (opțional pentru testul NAAT);

(g)data și ora prelevării probei testate;

(h)data și ora obținerii rezultatului testului (opțional pentru testul rapid de detecție a unui antigen);

(i)rezultatul testului;

(j)centrul sau unitatea de testare;

(k)statul membru de testare;

(l)emitentul adeverinței;

(m)un identificator unic al adeverinței.

3.Câmpurile de date care trebuie incluse în adeverința de vindecare:

(a)numele: numele de familie și prenumele, în această ordine;

(b)data nașterii;

(c)boala de care s-a vindecat cetățeanul sau agentul care a provocat infecția de care s-a vindecat cetățeanul;

(d)data primului rezultat pozitiv al testului;

(e)statul membru de testare;

(f)emitentul adeverinței;

(g)adeverință valabilă de la;

(h)adeverință valabilă până la (nu mai mult de 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv al testului);

(i)un identificator unic al adeverinței.

Top