EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0086

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul Regulamentului (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la turism

COM/2021/86 final

Bruxelles, 25.2.2021

COM(2021) 86 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul Regulamentului (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la turism


RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul Regulamentului (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la turism

1.Context

Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism( 1 ) a stabilit un cadru comun pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea sistematică a statisticilor referitoare la turismul din Uniunea Europeană.

Regulamentul (UE) nr. 692/2011 împuternicește Comisia să adopte acte delegate:

·de modificare a definițiilor pentru a reflecta modificările definițiilor internaționale [articolul 2 alineatul (2)];

·de modificare a termenelor de transmitere a datelor pentru a ține cont de evoluțiile economice, sociale și tehnice [articolul 9 alineatul (5)]; precum și

·de adaptare a anexelor pentru a ține cont de evoluțiile economice, sociale și tehnice. Cu toate acestea, Comisia nu poate modifica dispozițiile din anexe care fac ca datele solicitate să fie facultative și care limitează domeniul de aplicare al acestora [articolul 3 alineatul (2)].

În plus, Regulamentul (UE) nr. 692/2011 evidențiază importanța efectuării de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, înainte de adoptarea actelor delegate.

2.Temei juridic

Articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 692/2011 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate pentru o perioadă de cinci ani începând de la 11 august 2011. Această competență se va prelungi tacit cu perioade de cinci ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Comisia are obligația de a întocmi un raport privind delegarea de competențe cel puțin cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Prezentul raport îndeplinește această cerință.

Primul raport, care acoperă perioada 2011-2015, a fost adoptat în ianuarie 2016( 2 ).

3.Exercitarea competențelor delegate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 692/2011

Din 2016, Comisia a adoptat două acte delegate: Regulamentul delegat (UE) 2019/1681 al Comisiei( 3 ) și Regulamentul delegat (UE) 2020/1569 al Comisiei( 4 ).

·Regulamentul Delegat (UE) 2019/1681 al Comisiei

Articolul 3 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 692/2011 împuternicesc Comisia să adopte acte delegate de adaptare a anexelor și de modificare a termenelor de transmitere, pentru a ține cont de evoluțiile economice, sociale și tehnice.

În deceniul care a urmat intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 692/2011, noile evoluții economice, sociale și tehnice au determinat o schimbare a nevoilor celor care utilizează statisticile referitoare la turism. De asemenea, creșterea eficienței în procesul de producție a făcut posibilă producerea de date într-un mod mai prompt și mai relevant pentru utilizatori. Respectivul act delegat a ținut seama de aceste evoluții și a actualizat Regulamentul (UE) nr. 692/2011 prin modificarea termenelor de transmitere a datelor și a anexelor I și II.

Actualizările prevăd:

a)o îmbunătățire treptată a termenelor de transmitere pentru toate datele lunare și a transmiterii datelor validate pentru toate seturile de date lunare și anuale (articolul 9);

b)transmiterea anuală a următoarelor defalcări noi în cazul datelor privind numărul de înnoptări efectuate de rezidenți și nerezidenți în unități de cazare turistică, pentru ameliorarea divizării geografice și temporale (anexa I secțiunea 2):

-date lunare pentru regiunile NUTS 2;

-date referitoare la gradul de urbanizare, separat pentru zonele costiere și necostiere;

-date pentru regiunile NUTS 3 și

-date pentru capitale și alte orașe selectate;

c)transmiterea, o dată la trei ani, de informații privind cererea pe platformele digitale, pe baza variabilelor legate de modul de rezervare pentru călătoriile raportate;

d)transmiterea anuală de defalcări precise pentru mijloacele de transport și de cazare principale pentru călătoriile raportate și

e)transmiterea anuală a cheltuielilor aferente pachetelor în cazul în care călătoriile raportate sunt incluse într-un pachet.

Actul delegat nu a sporit în mod semnificativ sarcina statelor membre și a respondenților și nici nu a afectat cadrul conceptual de bază.

Comisia a desfășurat consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în cursul lucrărilor sale pregătitoare pe marginea prezentului act delegat. Printre părțile consultate se numără Grupul de experți privind statisticile din domeniul turismului, Grupul directorilor din domeniul statisticilor întreprinderilor și Grupul de experți „Institutele naționale de statistică din cadrul Sistemului Statistic European”. Acestea au fost consultate în scris și/sau în cadrul reuniunilor care au avut loc în perioada iunie 2018 - iunie 2019, iar Parlamentul European și Consiliul au fost informate în mod corespunzător cu privire la rezultatele consultării.

Comisia a adoptat regulamentul delegat la 1 august 2019 și l-a notificat Parlamentului European și Consiliului; niciuna dintre instituțiile susmenționate nu a emis obiecții cu privire la regulamentul delegat în termenul standard de două luni. La sfârșitul perioadei de două luni, regulamentul delegat a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 9 octombrie 2019 și a intrat în vigoare la 29 octombrie 2019.

·Regulamentul Delegat (UE) 2020/1569 al Comisiei

Al doilea regulament delegat al Comisiei a aliniat Regulamentul (UE) nr. 692/2011 la noua situație în care Regatul Unit este o țară din afara UE (țară terță) începând cu 1 februarie 2020. Începând cu data respectivă, statisticile europene privind turismul trebuie să reflecte Regatul Unit ca țară din afara UE. Actul delegat a actualizat categoriile care urmează să fie utilizate pentru țara sau zona geografică de reședință a turiștilor cazați în unitățile de cazare turistică, astfel cum se prevede în secțiunea 3 „E. Țări și zone geografice” din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 692/2011, incluzând Regatul Unit ca țară distinctă.

Comisia și-a exercitat competența de a adopta respectivul act delegat în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 692/2011.

Regatul Unit este o sursă importantă de turiști în UE, prin urmare Comisia a trebuit să continue să primească separat datele țărilor raportoare privind fluxurile turistice de intrare din Regatul Unit, așa cum s-a întâmplat în cazul partenerilor majori precum Rusia, Statele Unite, Canada, Brazilia, China și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). Modificarea nu a impus nicio sarcină suplimentară statelor membre, întrucât acestea transmiteau deja aceste date către Eurostat în categoria „Uniunea Europeană (Uniunea); de raportat separat: fiecare stat membru”. Modificarea a implicat doar trecerea datelor la o altă linie în modelul folosit pentru raportare.

Comisia a desfășurat consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, în cursul lucrărilor sale pregătitoare pe marginea prezentului act delegat. Printre părțile consultate se numără Grupul de experți privind statisticile din domeniul turismului, Grupul directorilor din domeniul statisticilor întreprinderilor și Grupul de experți „Institutele naționale de statistică din cadrul Sistemului Statistic European”. Acestea au fost consultate prin procedură scrisă în perioada februarie 2020 - mai 2020, iar Parlamentul European și Consiliul au fost informate în mod corespunzător cu privire la rezultatele consultării.

Comisia a adoptat regulamentul delegat la 23 iulie 2020 și l-a notificat Parlamentului European și Consiliului; niciuna dintre instituțiile susmenționate nu a emis obiecții cu privire la regulamentul delegat în termenul standard de două luni. La sfârșitul perioadei de două luni, regulamentul delegat a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 29 octombrie 2020 și a intrat în vigoare la 18 noiembrie 2020.

Concluzie

Comisia și-a exercitat în mod corect competențele delegate și invită Parlamentul European și Consiliul să ia notă de prezentul raport.

Comisia consideră că ar trebui să dețină în continuare aceste competențe, deoarece ar putea fi necesar să adopte acte delegate în viitor pentru a menține statisticile europene privind turismul în conformitate cu definițiile internaționale sau pentru a ține seama de evoluțiile economice, sociale și tehnice.

(1)

     JO L 192, 22.7.2011, p. 17.

(2)

     COM (2016) 4 din 20.1.2016.

(3)

     Regulamentul delegat (UE) 2019/1681 al Comisiei din 1 august 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la turism, în ceea ce privește termenele de transmitere și adaptarea anexelor I și II (JO L 258, 9.10.2019, p. 1).

(4)

     Regulamentul delegat (UE) 2020/1569 al Comisiei din 23 iulie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea țărilor de reședință ale vizitatorilor cazați în unități de cazare turistică în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (JO L 359, 29.10.2020, p. 1).

Top