EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0855

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora

COM/2020/855 final

  The document is unavailable in your User interface language.

Bruxelles, 25.12.2020

COM(2020) 855 final

2020/0381(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

·Motivele și obiectivele propunerii

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European, în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

La 30 ianuarie 2020, în urma aprobării de către Parlamentul European, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2020/135 referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”) 1 . Acordul de retragere a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 și prevede o perioadă de tranziție în cursul căreia dreptul Uniunii se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în conformitate cu acordul respectiv. Această perioadă se va încheia la 31 decembrie 2020.

În orientările sale din 23 martie 2018, Consiliul European a reafirmat hotărârea Uniunii de a avea în viitor un parteneriat cât mai strâns cu Regatul Unit. În conformitate cu orientările respective, un astfel de parteneriat ar trebui să vizeze atât cooperarea comercială și economică, cât și alte domenii, în special combaterea terorismului și a criminalității internaționale, precum și securitatea, apărarea și politica externă. Consiliul European a stabilit aceste orientări în scopul înțelegerii globale a cadrului pentru relațiile viitoare, care urma să fie definit într-o declarație politică care să însoțească Acordul de retragere și să fie menționată în acesta.

Declarația politică care a însoțit Acordul de retragere stabilește cadrul relațiilor viitoare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 2 („Declarația politică”). Aceasta prevede parametrii „unui parteneriat ambițios, amplu, cuprinzător și flexibil care cuprinde cooperarea comercială și economică având în centrul său un acord de liber schimb cuprinzător și echilibrat, asigurarea respectării legii și justiția penală, politica externă, securitatea și apărarea, precum și domenii mai largi de cooperare.”

Articolul 184 din Acordul de retragere prevede că Uniunea și Regatul Unit urmează să depună toate eforturile, cu bună-credință și cu respectarea deplină a regimurilor lor legale interne, să ia măsurile necesare pentru negocierea cu promptitudine a acordurilor care reglementează relațiile lor viitoare menționate în Declarația politică și să desfășoare procedurile aferente pentru ratificarea sau încheierea acordurilor respective, astfel încât să garanteze aplicarea acestor acorduri, în măsura posibilului, din momentul încheierii perioadei de tranziție.

La 25 februarie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE, Euratom) 2020/266 3 de autorizare a începerii negocierilor cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru un nou acord de parteneriat. Comisia a fost desemnată negociator al Uniunii. Decizia Consiliului a inclus, de asemenea, un addendum care include directivele de negociere a unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („directivele de negociere”).

Comisia a desfășurat negocierile în consultare cu comitetul special numit de Consiliu (Grupul de lucru pentru Regatul Unit al Consiliului). S-a acordat atenția cuvenită rezoluțiilor Parlamentului European din 12 februarie 2020 și 18 iunie 2020, iar Comisia a informat pe deplin Parlamentul European în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din TFUE, în special prin intermediul Grupului său de coordonare pentru Regatul Unit.

De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită asigurării transparenței în cadrul procesului, în conformitate cu principiile directoare aprobate de Consiliu la 22 ianuarie 2020 referitoare la transparența în cadrul negocierilor privind viitoarea relație. Având în vedere cele de mai sus, toate documentele de negociere ale negociatorului Uniunii (Comisia), transmise Consiliului, Parlamentului European, parlamentelor naționale sau Regatului Unit, au fost puse la dispoziția publicului, în limitele dreptului Uniunii. În plus, negociatorul-șef a informat în mod periodic și pe deplin Consiliul și Consiliul European, Parlamentul European și parlamentele naționale, precum și ECOSOC și Comitetul Regiunilor cu privire la evoluții.

Negocierile au fost finalizate și Acordul comercial și de cooperare, împreună cu Acordul privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora („Acordul privind securitatea informațiilor”) au fost convenite la nivelul negociatorilor-șefi la Bruxelles la 24 decembrie 2020.

Acordul privind securitatea informațiilor este un acord de completare a Acordului comercial și de cooperare și, în conformitate cu articolul COMPROV.2 din Acordul comercial și de cooperare, constituie o parte integrantă a relațiilor bilaterale globale dintre Uniune și Regatul Unit, astfel cum sunt reglementate de Acordul comercial și de cooperare, și face parte din cadrul general. Acordul privind securitatea informațiilor este legat de Acordul comercial și de cooperare, având aceeași dată a începerii aplicării și aceeași dispoziție privind încetarea.

În paralel cu Acordul comercial și de cooperare și cu Acordul privind securitatea informațiilor, Comisia a negociat Acordul de cooperare dintre Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare. Recomandarea de decizie a Consiliului privind aprobarea acordului respectiv este prezentată împreună cu prezenta propunere în cadrul unei proceduri separate. Pe lângă încheierea Acordului de cooperare privind utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare, procedura respectivă include și încheierea Acordului comercial și de cooperare în ceea ce privește aspecte care intră în sfera de competență a Comunității Europene a Energiei Atomice (în special participarea Regatului Unit ca țară terță la Programul pentru cercetare al Euratom și la activitățile europene în domeniul fuziunii, inclusiv activitățile ITER, grație calității sale de membru, ca țară terță, în cadrul întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Fusion for Energy).

Începerea aplicării Acordului comercial și de cooperare reprezintă o chestiune de maximă urgență. Regatul Unit, ca fost stat membru, are legături ample cu Uniunea într-o gamă largă de domenii economice și de alt tip. Dacă nu există un cadru aplicabil care să reglementeze relațiile dintre Uniune și Regatul Unit după 31 decembrie 2020, aceste relații vor fi perturbate în mod semnificativ, în detrimentul persoanelor fizice, al întreprinderilor și al altor părți interesate. Negocierile nu au putut fi finalizate decât într-un stadiu foarte avansat înainte de expirarea perioadei de tranziție. O astfel de întârziere nu ar trebui să pună în pericol controlul democratic exercitat de Parlamentul European în conformitate cu tratatele. Având în vedere aceste circumstanțe excepționale, Comisia propune aplicarea acordurilor cu titlu provizoriu până la 28 februarie 2021 sau până la altă dată, astfel cum va decide Consiliul de parteneriat, sau în prima zi a lunii următoare celei în care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea cerințelor și procedurilor interne pentru a-și exprima consimțământul de a-și asuma obligații, oricare dintre acestea survine mai întâi.

·Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Atât orientările Consiliului European din 23 martie 2018, cât și Declarația politică au făcut apel la un parteneriat strâns între Uniune și Regatul Unit.

Negocierile privind Acordul comercial și de cooperare și Acordul privind securitatea informațiilor au fost precedate de încheierea Acordului de retragere, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2020. Acordul de retragere prevede o perioadă de tranziție în cursul căreia dreptul Uniunii se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în conformitate cu acordul respectiv. Perioada de tranziție se va încheia la 31 decembrie 2020. Acordul comercial și de cooperare și Acordul privind securitatea informațiilor au drept obiectiv reglementarea noii relații dintre Uniune și Regatul Unit și, prin urmare, prevenirea unor perturbări semnificative care ar putea apărea în această relație după încheierea perioadei de tranziție.

Acordul comercial și de cooperare stabilește o bază solidă pentru un parteneriat reciproc avantajos și echilibrat între Uniune și Regatul Unit. În plus, acesta reflectă faptul că, nefiind un stat membru al Uniunii, Regatul Unit nu are aceleași drepturi și nu beneficiază de aceleași avantaje ca un stat membru.

   Coerența cu alte politici ale Uniunii

Acordul comercial și de cooperare și Acordul privind securitatea informațiilor respectă în totalitate tratatele și mențin integritatea și autonomia ordinii juridice a Uniunii. Aceste acorduri nu vor impune Uniunii să își modifice normele, reglementările sau standardele în niciun domeniu reglementat. Acordurile promovează valorile, obiectivele și interesele Uniunii și asigură coerența, eficacitatea și continuitatea politicilor și acțiunilor sale.

Toate importurile din Regatul Unit vor trebui să respecte normele și reglementările Uniunii (de exemplu, normele tehnice și standardele privind produsele, normele sanitare sau fitosanitare, reglementările privind produsele alimentare și siguranța, standardele de sănătate și de siguranță, protecția mediului, protecția consumatorilor).

Acordul comercial și de cooperare cuprinde titluri specifice privind comerțul și standardele privind condițiile de concurență echitabile în domenii cum ar fi munca, mediul, combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă, care leagă partea economică a Acordului comercial și de cooperare de obiectivele generale ale Uniunii în materie de dezvoltare durabilă și de obiectivele specifice în domenii ca munca, mediul și schimbările climatice.

Participarea Regatului Unit la programele Uniunii va respecta pe deplin actele de bază care definesc programele și reglementările existente ale Uniunii referitoare la gestiunea financiară, cum ar fi Regulamentul financiar.

2.TEMEI JURIDIC

Temeiul juridic material al propunerii de decizie a Consiliului este articolul 217 din TFUE. Acest temei juridic este cel mai adecvat având în vedere domeniul larg de aplicare al parteneriatului avut în vedere.

Temeiul juridic procedural este articolul 218 alineatul (5) din TFUE, coroborat cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din TFUE, care prevede votul în unanimitate în cadrul Consiliului.

Prin urmare, temeiul juridic al propunerii de decizie a Consiliului este articolul 217 din TFUE, coroborat cu articolul 218 alineatul (5) din TFUE și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din TFUE.

3.ALTE ELEMENTE

·Punerea în aplicare de către organisme instituite în temeiul Acordului comercial și de cooperare

Titlul III din partea întâi a Acordului comercial și de cooperare instituie un Consiliu de parteneriat care va supraveghea realizarea obiectivelor acordului respectiv și ale oricărui acord de completare. Consiliul de parteneriat este format din reprezentanți ai Uniunii și ai Regatului Unit la nivel ministerial, care se vor întâlni cel puțin o dată pe an și vor supraveghea și facilita punerea în aplicare și executarea Acordului comercial și de cooperare și a oricărui acord de completare, cum este Acordul privind securitatea informațiilor.

Consiliul de parteneriat poate adopta decizii cu privire la toate aspectele pentru care Acordul comercial și de cooperare sau orice acord de completare prevede acest lucru. Consiliul de parteneriat poate lua decizii și formula recomandări numai pe baza unui acord comun între Uniune și Regatul Unit. Acesta nu poate în niciun caz să restricționeze luarea deciziilor la nivelul Uniunii. Uniunea și Regatul Unit pot decide, prin intermediul Consiliului de parteneriat sau al comitetelor specializate, să modifice anumite aspecte ale Acordului comercial și de cooperare sau ale oricărui acord de completare, numai în cazurile prevăzute în mod anume în acesta. Atunci când părțile aprobă o astfel de decizie, aceasta trebuie să facă obiectul cerințelor și procedurilor interne aplicabile ale fiecăreia dintre părți.

În îndeplinirea sarcinilor sale, Consiliul de parteneriat va fi asistat de Comitetul de parteneriat pentru comerț care, la rândul său, va fi asistat de comitete specializate în comerț, precum și de alte comitete specializate.

Acordul comercial și de cooperare instituie următoarele comitete specializate în comerț:

(a)Comitetul specializat în comerț privind mărfurile;

(b)Comitetul specializat în comerț privind cooperarea vamală și regulile de origine;

(c)Comitetul specializat în comerț privind măsurile sanitare și fitosanitare;

(d)Comitetul specializat în comerț privind barierele tehnice în calea comerțului;

(e)Comitetul specializat în comerț privind serviciile, investițiile și comerțul digital;

(f)Comitetul specializat în comerț privind proprietatea intelectuală;

(g)Comitetul specializat în comerț privind achizițiile publice;

(h)Comitetul specializat în comerț privind cooperarea în materie de reglementare;

(i)Comitetul specializat în comerț privind condiții de concurență echitabile pentru o concurență deschisă și loială și dezvoltarea durabilă;

(j)Comitetul specializat în comerț privind cooperarea administrativă în domeniul TVA și recuperarea impozitelor și taxelor vamale.

Acordul comercial și de cooperare instituie următoarele comitete specializate:

(k)Comitetul specializat privind energia;

(l)Comitetul specializat privind transportul aerian;

(m)Comitetul specializat privind siguranța aviației;

(n)Comitetul specializat privind transportul rutier;

(o)Comitetul specializat privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

(p)Comitetul specializat privind sectorul pescăresc;

(q)Comitetul specializat privind cooperarea în materie de asigurare a respectării legii și cooperarea judiciară;

(r)Comitetul specializat privind participarea la programele Uniunii.

Consiliul de parteneriat poate institui sau dizolva comitete specializate în comerț sau comitete specializate, iar Comitetul de parteneriat pentru comerț poate institui sau dizolva comitete specializate în comerț.

Acordul comercial și de cooperare prevede, de asemenea, pentru Consiliul de parteneriat și pentru comitetele specializate un rol în soluționarea litigiilor, care este abordat în titlul I din partea a șasea a Acordului comercial și de cooperare.

·Punerea în aplicare și executarea Acordului comercial și de cooperare în Uniune

În conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din TFUE, acordurile încheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituțiile Uniunii și pentru statele membre ale acesteia.

Pentru a permite Uniunii să reacționeze în timp util în cazul în care nu mai este îndeplinită orice condiție relevantă, Comisia ar trebui să fie împuternicită să ia anumite decizii de suspendare a beneficiilor acordate Regatului Unit în temeiul anexei privind produsele ecologice și al anexei privind medicamentele. Înainte de a face acest lucru, Comisia ar trebui să informeze reprezentanții statelor membre, care pot formula obiecții, cu o minoritate de blocare, față de poziția prezentată de Comisie. Comisia ar trebui, de asemenea, să fie împuternicită să adopte, în conformitate cu aceeași procedură, orice alte dispoziții de punere în aplicare necesare pentru funcționarea eficace a anexelor respective.

În plus, pentru a garanta respectarea obligațiilor prevăzute în Acordul comercial și de cooperare, există mecanisme solide de asigurare a respectării legii. Acordul comercial și de cooperare prevede posibilitatea ca părțile să ia măsuri rapide, autonome și operaționale pentru a-și proteja interesele, inclusiv în ceea ce privește condițiile de concurență echitabile (și anume măsuri de reechilibrare, măsuri de remediere) și sectorul pescăresc (și anume măsuri compensatorii, măsuri de remediere), precum și, la un nivel mai general, în cazul unor dificultăți economice, societale sau de mediu grave, de natură sectorială sau regională.

Este important ca Uniunea să fie pe deplin în măsură să pună în aplicare în mod rapid și eficace aceste măsuri de asigurare a respectării legii. În acest scop, Comisia ar trebui să fie împuternicită să suspende obligațiile prevăzute în Acordul comercial și de cooperare, în conformitate cu articolul GOODS.19 privind măsurile în caz de încălcare sau circumvenție a legislației vamale, cu articolul LPFOFCSD.3.12 privind măsurile de remediere în ceea ce privește condițiile de concurență echitabile, cu articolul ROAD.11 privind măsurile de remediere în domeniul transportului rutier, cu articolul AIRTRN.8 privind refuzarea, revocarea, suspendarea sau limitarea unei autorizații de operare în domeniul transportului aerian, cu articolul FISH.14 privind măsurile de remediere în sectorul pescăresc, cu articolul FISH.9 privind măsurile compensatorii în cazul retragerii sau al reducerii accesului, cu articolele UNPRO.3.1 și UNPRO.3.20 privind suspendarea sau încetarea participării Regatului Unit la un program al Uniunii și cu articolul INST.24 privind măsurile reparatorii temporare, sau să ia măsuri de salvgardare corespunzătoare în conformitate cu articolul INST.36.

În conformitate cu tratatele, Comisia va acționa de asemenea în numele Uniunii cu privire la toate etapele procedurii de soluționare a litigiilor în temeiul titlului I din partea a șasea a Acordului comercial și de cooperare.

·Explicație detaliată a dispozițiilor specifice ale proiectelor de acorduri

Cooperarea extinsă și ambițioasă dintre Uniune și Regatul Unit prevăzută de Acordul comercial și de cooperare reflectă concluziile și orientările Consiliului European din 23 martie 2018 și se bazează pe Declarația politică.

Acordul comercial și de cooperare constă într-un pachet unic care cuprinde trei componente principale:

măsuri generale și instituționale;

măsuri economice (inclusiv dispoziții privind schimburile comerciale și garanții în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile)

măsuri privind asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală; și

dispoziții privind soluționarea litigiilor, valorile de bază și măsurile de salvgardare.

Parteneriatul avut în vedere se bazează pe recunoașterea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului, precum și pe combaterea schimbărilor climatice și pe combaterea proliferării armelor de distrugere în masă. O încălcare a oricăruia dintre aceste elemente esențiale permite părților să denunțe sau să suspende, integral sau parțial, funcționarea Acordului comercial și de cooperare sau a oricărui acord de completare. Părțile își afirmă, de asemenea, angajamentul de a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.

Domeniul de aplicare al Acordului comercial și de cooperare este cuprinzător. și include toate domeniile de interes prezentate în Declarația politică: cooperarea comercială și economică, asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală, participarea la programele Uniunii, precum și domenii tematice de cooperare. Acordul comercial și de cooperare nu include modalități de cooperare în domeniul politicii externe, al securității externe și al apărării, având în vedere poziția Regatului Unit de a nu negocia și de a nu include astfel de modalități în Acordul comercial și de cooperare. Acordul comercial și de cooperare respectă autonomia procesului decizional al Uniunii și ordinea sa juridică, integritatea pieței sale unice și uniunea vamală, precum și indivizibilitatea celor patru libertăți de circulație (a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor). Acesta acoperă nu numai liberul schimb de mărfuri și servicii, ci și modalitățile de prevenire a denaturărilor și a avantajelor concurențiale neloiale. Acordul comercial și de cooperare reflectă faptul că Regatul Unit părăsește sistemul Uniunii de norme comune, de mecanisme de supraveghere și de asigurare a respectării normelor și, prin urmare, nu mai poate beneficia de avantajele apartenenței la piața unică.

Acordul comercial și de cooperare stabilește un cadru general de guvernanță care acoperă toate domeniile de cooperare în temeiul Acordului comercial și de cooperare și al oricărui acord de completare, cum ar fi Acordul privind securitatea informațiilor, fiind incluse în același timp anumite adaptări pentru a răspunde unor nevoi sectoriale justificate.

Pentru a garanta respectarea obligațiilor prevăzute în Acordul comercial și de cooperare, există mecanisme solide de asigurare a respectării legii. Acordul comercial și de cooperare prevede posibilitatea ca părțile să ia măsuri rapide, autonome și operaționale pentru a-și proteja interesele, inclusiv în ceea ce privește condițiile de concurență echitabile (și anume măsuri de reechilibrare, măsuri de remediere) și sectorul pescăresc (și anume măsuri compensatorii, măsuri de remediere), precum și, la un nivel mai general, în cazul unor dificultăți economice, societale sau de mediu grave, de natură sectorială sau regională.

În ceea ce privește domeniul său de aplicare teritorială, Acordul comercial și de cooperare acoperă, în ceea ce privește Uniunea, teritoriile cărora li se aplică tratatele și, în ceea ce privește Regatul Unit, teritoriul Regatului Unit. Acordul comercial și de cooperare prevede și o acoperire limitată pentru Insulele Anglo-Normande și Insula Man în ceea ce privește comerțul cu mărfuri și accesul la ape. În concordanță cu declarațiile din procesele-verbale ale Consiliului European din 25 noiembrie 2018 și cu directivele de negociere ale Consiliului, Acordul comercial și de cooperare nu se aplică Gibraltarului.

Acordul comercial și de cooperare conține șapte părți (împărțite în rubrici, titluri, capitole și secțiuni), trei protocoale și o serie de anexe, după cum urmează:

Partea întâi (Dispoziții comune și instituționale) conține dispozițiile generale, principiile de interpretare a Acordului comercial și de cooperare și definițiile, precum și cadrul instituțional.

Partea întâi stabilește dispozițiile privind guvernanța și punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare și instituie organisme comune de guvernanță (Consiliul de parteneriat, Comitetul de parteneriat pentru comerț, comitetele specializate în comerț și alte comitete specializate).

Dispozițiile privind guvernanța clarifică modul în care va fi aplicat și controlat Acordul comercial și de cooperare. Acestea au fost concepute astfel încât să fie flexibile și adaptabile la nevoile specifice care pot apărea în diferite domenii. Având în vedere domeniul de aplicare și complexitatea Acordului comercial și de cooperare, Uniunea a insistat asupra unui cadru unic de guvernanță care să acopere întregul acord. Aceasta oferă securitate juridică întreprinderilor, consumatorilor și cetățenilor, evitând în același timp existența mai multor structuri paralele și crearea unor proceduri birocratice suplimentare.

Consiliul de parteneriat va supraveghea punerea în aplicare a acordului. Compus din reprezentanți ai Uniunii și ai Regatului Unit la nivel ministerial, Consiliul de parteneriat se va întruni în diferite formațiuni, în funcție de chestiunea în cauză. Acesta va fi forumul în cadrul căruia părțile vor discuta orice problemă care ar putea apărea, având competența de a lua decizii obligatorii de comun acord. În activitatea sa, Consiliul de parteneriat va fi asistat de Comitetul de parteneriat pentru comerț, de comitetele specializate în comerț și de alte comitete specializate.

Partea a doua (Comerț, transporturi, sectorul pescăresc și alte acorduri) conține șase rubrici:

Rubrica întâi: Comerț cuprinde douăsprezece titluri: titlul I (Comerțul cu mărfuri), titlul II (Servicii și investiții), titlul III (Comerțul digital), titlul IV (Mișcările de capital, plățile, transferurile și măsurile de salvgardare temporare), titlul V (Proprietatea intelectuală), titlul VI (Achizițiile publice), titlul VII (Întreprinderile mici și mijlocii), titlul VIII (Energia), titlul IX (Transparența), titlul X (Bune practici în materie de reglementare și cooperarea în materie de reglementare), titlul XI (Condiții de concurență echitabile pentru o concurență deschisă și loială și o dezvoltare durabilă), titlul XII (Excepții)

Rubrica a doua: Sectorul aviației cuprinde douăsprezece titluri: titlul I (Transportul aerian) și titlul II (Siguranța aviației).

Rubrica a treia: Transportul rutier cuprinde două titluri: titlul I (Transportul rutier de mărfuri) și titlul II (Transportul rutier de călători).

Rubrica a patra: Coordonarea sistemelor de securitate socială și vizele pentru călătoriile pe termen scurt.

Rubrica a cincea: Sectorul pescăresc.

Rubrica a șasea: Alte dispoziții.

Astfel cum reiese din rubricile și titlurile sale, partea a doua acoperă comerțul cu mărfuri și servicii, precum și o gamă largă de alte domenii de cooperare economică și mai extinsă, cum ar fi investițiile, concurența, transparența fiscală, energia, transportul aerian și rutier, nediscriminarea în ceea ce privește anumite măsuri de mobilitate și coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și sectorul pescăresc.

Partea a doua stabilește o politică modernă și durabilă în domeniul schimburilor comerciale. Ambele părți se angajează să respecte standarde comune ridicate în domenii precum standardele sociale și de muncă, protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice, inclusiv stabilirea de tarife pentru emisiile de dioxid de carbon, precum și standardele relevante privind evaziunea fiscală și transparența fiscală 4 . Partea a doua conține, de asemenea, principii privind subvențiile pentru a împiedica oricare dintre părți să acorde subvenții care au un efect semnificativ asupra schimburilor comerciale sau a investițiilor dintre părți. Aceste standarde și principii convenite sunt asociate cu mecanismele interne de asigurare a respectării legii și de soluționare a litigiilor pentru a asigura întreprinderilor din UE și din Regatul Unit condiții de concurență echitabile. Partea a doua prevede că fiecare parte poate lua măsuri unilaterale, după caz, pentru a se proteja față de efectele asupra comerțului și investițiilor care rezultă din subvenții sau din divergențe semnificative între sistemele lor de control al subvențiilor sau din niveluri divergente între părți în materie de protecție a forței de muncă, socială, a mediului sau a climei.

În ceea ce privește comerțul cu mărfuri, dispozițiile din partea a doua merg mai departe decât dispozițiile acordurilor recente de liber schimb încheiate de UE cu parteneri precum Canada și Japonia, prevăzând tarife și contingente la cota zero pentru toate mărfurile. Pentru a beneficia de aceste preferințe excepționale, întreprinderile trebuie să se asigure că produsele lor sunt originare din Uniune sau din Regatul Unit. Aceste „reguli de origine” sunt esențiale pentru a asigura integritatea pieței Uniunii. Acordul comercial și de cooperare va facilita, de asemenea, în măsura permisă de Codul vamal al Uniunii, formalitățile vamale care se aplică oricărei țări terțe din afara uniunii vamale. De asemenea, acesta va elimina barierele tehnice inutile din calea comerțului, asigurând în continuare faptul că toate mărfurile din Regatul Unit care intră în Uniune respectă pe deplin standardele ridicate de reglementare ale Uniunii, inclusiv în ceea ce privește calitatea alimentelor (de exemplu, standardele sanitare și fitosanitare) și siguranța produselor.

S-a convenit, de asemenea, asupra unui nivel semnificativ de deschidere pentru comerțul cu servicii care să nu se limiteze la dispozițiile de referință ale Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) al OMC, reflectând în același timp faptul că Regatul Unit nu mai beneficiază de libera circulație a persoanelor și, prin urmare, de libertatea de a presta servicii. Furnizorii de servicii din Regatul Unit care doresc să ofere servicii în Uniune vor trebui să îndeplinească toate cerințele de reglementare corespunzătoare din Uniune, dar nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât operatorii din Uniune în domeniile vizate de Acordul comercial și de cooperare și viceversa 5 . Investitorii din Regatul Unit pot, de asemenea, să înființeze entități juridice în Uniune pentru a oferi servicii pe piața unică și viceversa. Acordul include un cadru pentru negocierea viitoare a acordurilor de recunoaștere a calificărilor profesionale.

Acordul comercial și de cooperare conține dispoziții menite să faciliteze comerțul digital, prin înlăturarea barierelor nejustificate și prin asigurarea unui mediu online deschis, securizat și de încredere pentru întreprinderi și consumatori, precum și a unor standarde ridicate de protecție a datelor cu caracter personal. Acordul conține, de asemenea, dispoziții care garantează protecția drepturilor de proprietate intelectuală. În plus, acesta include dispoziții privind oportunitățile reciproce de pe piețele de achiziții publice ale părților și privind standardele în materie de achiziții publice care merg mai departe decât angajamentele asumate de părți în cadrul Acordului OMC privind achizițiile publice (GPA).

În ceea ce privește energia, întrucât Regatul Unit nu va mai participa la piața unică a energiei electrice și la platformele comerciale ale UE, Acordul comercial și de cooperare creează un nou cadru pentru cooperarea bilaterală în domeniul energiei, cu scopul de a asigura furnizarea de energie eficientă din punctul de vedere al costurilor, curată și sigură, ceea ce este esențial pentru funcționarea ambelor economii, și de a institui noi mecanisme de cooperare în domeniul energiei din surse regenerabile, în special în Marea Nordului, și de combatere a schimbărilor climatice. Dispozițiile de fond privind condițiile de concurență echitabile și liberalizarea fac parte, de asemenea, din acord, inclusiv în ceea ce privește condițiile de acordare a subvențiilor în sectorul energetic. Ca și în celelalte domenii, dispozițiile privind energia nu reproduc pe deplin beneficiile pieței unice pentru Regatul Unit, ținând seama de statutul său de țară terță.

În ceea ce privește transporturile, Acordul comercial și de cooperare prevede o conectivitate aeriană și rutieră continuă și durabilă, respectându-se în același timp integritatea pieței unice. Acordul include dispoziții menite să asigure faptul că operatorii din Uniune și cei din Regatul Unit concurează în condiții de concurență echitabile, astfel încât drepturile pasagerilor și siguranța transporturilor să nu fie subminate.

Partea a doua conține, de asemenea, un cadru pentru gestionarea comună și durabilă a stocurilor de pește din apele Uniunii și ale Regatului Unit. Regatul Unit, în calitate de stat costier independent, va deține controlul asupra apelor sale și va putea dezvolta în continuare activitățile pescărești britanice, însă pescarii europeni vor continua să aibă acces la apele Regatului Unit pentru a-și desfășura activitățile pescărești.

Partea a treia (Asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală) stabilește un cadru pentru asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală. Aceasta recunoaște necesitatea unei cooperări strânse între autoritățile polițienești și judiciare naționale, precum și cu agențiile și organismele Uniunii, în special pentru combaterea și urmărirea penală a infracțiunilor transfrontaliere și a terorismului.

Partea a treia acoperă domeniile-cheie menționate mai jos.

Schimbul de date: măsuri pentru un schimb rapid, eficace și eficient de date privind pasagerii aerieni (cunoscut sub denumirea de registru cu numele pasagerilor sau PNR), de date ADN, de date dactiloscopice și de date privind înmatricularea vehiculelor (așa-numitele „date Prüm” – care nu au mai fost niciodată schimbate între Uniune și o țară terță care nu face parte din spațiul Schengen), de informații privind cazierele judiciare și de informații operaționale – care completează canalele internaționale, cum ar fi Interpol.

Europol și Eurojust: cooperarea eficace dintre Regatul Unit, Europol și Eurojust, în conformitate cu normele de cooperare cu țările terțe stabilite în legislația Uniunii.

Predarea: facilitarea predării rapide a infractorilor între statele membre ale Uniunii și Regatul Unit prin proceduri simplificate, termene stricte, garanții solide (inclusiv motive adecvate de refuz al predării), drepturi procedurale și control judiciar.

Asistența reciprocă: modalități de facilitare și completare a convențiilor Consiliului Europei în materie penală, de exemplu prin proceduri simplificate, termene și infrastructuri tehnologice, cu privire la o gamă largă de măsuri, inclusiv înghețarea și confiscarea bunurilor.

Combaterea spălării banilor: dispoziții în materie de cooperare privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Partea a treia respectă statutul Regatului Unit de stat care nu este membru al Uniunii și al spațiului Schengen. De exemplu, Regatul Unit nu va mai avea acces direct și în timp real la bazele de date sensibile ale Uniunii care sprijină spațiul de libertate, securitate și justiție al Uniunii, întrucât acest acces este acordat numai statelor membre și țărilor asociate foarte îndeaproape care acceptă toate obligațiile aferente.

Cooperarea polițienească și judiciară strânsă și cuprinzătoare se bazează pe garanții privind respectarea democrației și a statului de drept, protecția efectivă a drepturilor și a libertăților fundamentale ale persoanelor, inclusiv a celor consacrate în Convenția europeană a drepturilor omului, și pe punerea lor în aplicare pe plan intern, precum și pe angajamentele ambelor părți de a asigura standarde ridicate de protecție a datelor. Aceasta a fost o cerere deosebit de importantă din partea Uniunii în vederea asigurării faptului că sunt protejate atât securitatea, cât și drepturile fundamentale ale cetățenilor săi. Partea a treia prevede, de asemenea, dispoziții specifice privind suspendarea cooperării în cazul unor deficiențe grave și sistemice în asigurarea oricăreia dintre aceste garanții, precum și un mecanism specific de soluționare a litigiilor.

Partea a patra (Cooperarea tematică) include două titluri: titlul I: Securitatea sanitară și titlul II: Securitatea cibernetică. Partea a patra stabilește dispoziții pentru cooperarea dintre părți în domeniul securității sanitare și al securității cibernetice, inclusiv prin participarea temporară și limitată a Regatului Unit la o serie de structuri ale Uniunii, numai la invitația Uniunii și cu condiția apariției unor amenințări comune specifice.

Partea a cincea (Participarea la programele Uniunii, buna gestiune financiară și dispoziții financiare) stabilește dispoziții privind continuarea participării Regatului Unit ca țară terță la o serie de programe emblematice ale Uniunii, sub rezerva contribuției financiare a Regatului Unit la bugetul Uniunii. Lista exactă a acestor programe va fi adoptată ulterior de Comitetul specializat privind participarea la programele Uniunii. În plus, Comitetul specializat privind participarea la programele Uniunii poate stabili, de asemenea, o listă cu serviciile furnizate prin punerea în aplicare a programelor Uniunii la care Regatul Unit poate avea acces.

Temeiurile juridice (acte de bază) ale programelor și activităților Uniunii la care Regatul Unit poate participa nu au fost încă adoptate. Cu toate acestea, există o înțelegere comună între Regatul Unit și Uniune cu privire la programele la care Regatul Unit poate participa și la condițiile specifice ale participării, sub rezerva condițiilor prevăzute în temeiurile juridice definitive. Prin urmare, o declarație comună anexată la Acordul comercial și de cooperare oferă un cadru pentru protocoalele care vor fi adăugate la acordul respectiv de către Comitetul specializat privind participarea la programele Uniunii atunci când vor fi adoptate temeiurile juridice ale programelor respective.

Partea a șasea (Soluționarea litigiilor și dispoziții orizontale) include trei titluri: titlul I (Soluționarea litigiilor), titlul II (Baza pentru cooperare) și titlul III (Îndeplinirea obligațiilor și măsuri de salvgardare).

În ceea ce privește soluționarea litigiilor, în cazul în care apare un dezacord și nu se poate găsi o soluție între părți, Acordul comercial și de cooperare prevede că poate fi instituit un tribunal arbitral independent care să soluționeze chestiunea printr-o hotărâre cu caracter obligatoriu. Acest mecanism de soluționare a litigiilor se aplică majorității domeniilor vizate de Acordul comercial și de cooperare, inclusiv condițiilor de concurență echitabile și sectorului pescăresc. El este însoțit de mecanisme credibile și solide de asigurare a respectării legii și a conformității, printre care și posibilitatea de a suspenda obligațiile părții reclamante prevăzute de Acordul comercial și de cooperare, de exemplu de a reintroduce tarife și/sau cote. În plus, fiecare parte va putea, în anumite condiții, să recurgă la represalii încrucișate ori de câte ori cealaltă parte nu respectă hotărârea tribunalului arbitral. De exemplu, o încălcare persistentă de către una dintre părți care privește un anumit sector economic va permite celeilalte părți să recurgă la represalii, luând măsuri în alte sectoare economice. De asemenea, fiecare parte poate lua în mod unilateral măsuri de salvgardare adecvate în cazul unor dificultăți economice, societale sau de mediu grave de natură sectorială sau regională.

Partea a șaptea (Dispoziții finale) conține dispoziții finale, inclusiv privind intrarea în vigoare, revizuirea și încetarea Acordului comercial și de cooperare.

Două protocoale prevăd cooperarea administrativă și combaterea fraudelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată, asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe și impozite, precum și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal.

Protocolul privind coordonarea sistemelor de securitate socială stabilește o serie de măsuri de coordonare a sistemelor de securitate socială menite să protejeze drepturile de securitate socială ale cetățenilor UE și ale resortisanților Regatului Unit într-o situație transfrontalieră care implică Regatul Unit și UE începând cu 1 ianuarie 2021. Resortisanții țărilor terțe, apatrizii și refugiații sunt, de asemenea, protejați. Este vizată o gamă largă de prestații, inclusiv pensiile pentru limită de vârstă și de urmaș, ajutoarele de deces, prestațiile de boală, prestațiile de maternitate/paternitate legate de nașterea unui copil, prestațiile pentru accidente de muncă sau prestațiile de prepensie. Protocolul garantează că măsurile de coordonare a sistemelor de securitate socială stabilite în protocol se bazează pe principiul nediscriminării între statele membre ale Uniunii.

Acordul privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora stabilește norme și modalități pentru schimbul de informații sensibile clasificate și neclasificate. În concordanță cu alte acorduri privind securitatea informațiilor încheiate de Uniune cu alte țări terțe, Acordul privind securitatea informațiilor asigură prelucrarea în condiții de siguranță a informațiilor sensibile, pe baza principiului consimțământului emitentului înainte de comunicarea informațiilor care fac obiectul schimbului. Acordul privind securitatea informațiilor se aplică de la data aplicării Acordului comercial și de cooperare sau de la data la care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea cerințelor și procedurilor lor interne de comunicare a informațiilor clasificate în temeiul acordului respectiv, luându-se în considerare data cea mai târzie.

2020/0381 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (5) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European, în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

(2)La 30 ianuarie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2020/135 referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”) 6 . Acordul de retragere a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

(3)La 25 februarie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE, Euratom) 2020/266 7 de autorizare a Comisiei să înceapă negocieri cu Regatul Unit pentru un nou acord de parteneriat. Negocierile s-au desfășurat în baza directivelor de negociere din 25 februarie 2020.

(4)Negocierile s-au încheiat la 24 decembrie 2020. Rezultatul negocierilor este reprezentat de Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul comercial și de cooperare”) și de Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (denumit în continuare „Acordul privind securitatea informațiilor”). 

(5)Acordul comercial și de cooperare stabilește baza unei relații ample între Uniune și Regatul Unit care implică drepturi și obligații reciproce, acțiuni comune și proceduri speciale. Acordul privind securitatea informațiilor este un acord de completare al Acordului comercial și de cooperare, legat în mod intrinsec de acesta din urmă, în special în ceea ce privește începerea aplicării și încetarea. Prin urmare, decizia de semnare a Acordului comercial și de cooperare și a Acordului privind securitatea informațiilor (denumite în continuare „acordurile”) ar trebui să se bazeze pe temeiul juridic care prevede instituirea unei asocieri care să permită Uniunii să își asume angajamente în toate domeniile reglementate de tratate.

(6)Semnarea Acordului comercial și de cooperare în privința aspectelor care intră în competența Comunității Europene a Energiei Atomice face obiectul unei proceduri separate.

(7)Este oportun să se definească modalitățile de reprezentare a Uniunii în cadrul Consiliului de parteneriat și al comitetelor instituite prin Acordul comercial și de cooperare. În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), Comisia reprezintă Uniunea și exprimă pozițiile Uniunii, astfel cum au fost stabilite de Consiliu în conformitate cu tratatele. Consiliul își exercită funcțiile de definire a politicilor și de coordonare, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (1) din TUE, prin stabilirea pozițiilor care urmează să fie adoptate în numele Uniunii în Consiliul de parteneriat și în comitetele instituite prin Acordul comercial și de cooperare. În plus, în cazul în care Consiliul de parteneriat sau comitetele instituite prin Acordul comercial și de cooperare sunt invitate să adopte acte cu efecte juridice, pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii în cadrul acestor organisme se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

(8)Unul sau mai multe state membre pot solicita ca reprezentantul Comisiei să fie însoțit, în cadrul delegației Uniunii, de reprezentantul statului membru respectiv sau de reprezentanții statelor membre respective la o reuniune a Consiliului de parteneriat sau a altor organisme comune stabilite prin acord.

(9)Pentru a permite Uniunii să reacționeze în timp util în cazul în care nu mai este îndeplinită orice condiție relevantă, Comisia ar trebui să fie împuternicită să ia anumite decizii de suspendare a beneficiilor acordate Regatului Unit în temeiul anexei privind produsele ecologice și al anexei privind medicamentele. Înainte de a face acest lucru, Comisia ar trebui să informeze reprezentanții statelor membre, care pot formula obiecții, cu o minoritate de blocare, față de poziția prezentată de Comisie. Comisia ar trebui, de asemenea, să fie împuternicită să adopte, în conformitate cu aceeași procedură, orice alte dispoziții de punere în aplicare necesare pentru funcționarea eficace a anexelor respective.

(10)Pentru a permite Uniunii să întreprindă acțiuni rapide și eficace pentru a-și proteja interesele în conformitate cu Acordul comercial și de cooperare și până la adoptarea și intrarea în vigoare în Uniune a unui act legislativ specific care să reglementeze adoptarea de măsuri de remediere în temeiul Acordului comercial și de cooperare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri de remediere, cum ar fi suspendarea obligațiilor prevăzute în Acordul comercial și de cooperare sau în orice acord de completare, în cazul încălcării anumitor dispoziții din Acordul comercial și de cooperare sau în cazul neîndeplinirii anumitor condiții, în special în domeniul comerțului cu mărfuri, în ceea ce privește asigurarea unor condiții de concurență echitabile, în domeniul transportului rutier, în domeniul transportului aerian, în sectorul pescăresc și în ceea ce privește programele Uniunii, astfel cum se specifică în Acordul comercial și de cooperare, precum și să adopte măsuri adecvate de remediere, de reechilibrare și contramăsuri.

(11)Ori de câte ori Uniunea trebuie să acționeze pentru a se conforma prevederilor acordului, o astfel de acțiune trebuie întreprinsă în conformitate cu dispozițiile tratatelor, cu respectarea limitelor competențelor conferite fiecărei instituții. Prin urmare, Comisia este cea care trebuie să furnizeze Regatului Unit informațiile sau notificările prevăzute în acorduri, cu excepția cazului în care acordurile se referă la alte instituții, organisme, oficii și agenții specifice ale Uniunii, și să consulte Regatul Unit cu privire la chestiunile specifice. De asemenea, este de competența Comisiei să reprezinte Uniunea în fața tribunalului arbitral în cazul în care un litigiu face obiectul arbitrajului în conformitate cu Acordul comercial și de cooperare.

(12)Se reamintește că, în conformitate cu directivele de negociere din 25 februarie 2020, domeniul de aplicare teritorială a Acordului comercial și de cooperare încheiat între Uniune și Regatul Unit nu include Gibraltarul. Acest lucru nu exclude posibilitatea unor acorduri separate între Uniune și Regatul Unit în ceea ce privește Gibraltarul, în concordanță cu Declarația Consiliului European și a Comisiei inclusă în procesul-verbal al reuniunii Consiliului European din 25 noiembrie 2018.

(13)Fiind o țară care s-a retras din Uniune, Regatul Unit se află într-o situație diferită și excepțională în raport cu Uniunea în comparație cu alte țări terțe cu care Uniunea a negociat și a încheiat acorduri. În temeiul Acordului de retragere, dreptul Uniunii se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în cursul perioadei de tranziție și, la sfârșitul acestei perioade, baza cooperării cu statele membre ale Uniunii se situează, prin urmare, la un nivel foarte ridicat, în special în domeniul pieței interne, al politicii comune în domeniul pescuitului, precum și în domeniul libertății, securității și justiției. În cazul în care acordurile nu intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021, cooperarea dintre Uniune și Regatul Unit se va reduce la un nivel care nu este de dorit și nici nu este în interesul Uniunii, cauzând perturbări în relația dintre Uniune și Regatul Unit. Astfel de perturbări pot fi limitate prin aplicarea provizorie a acordurilor.

(14)Prin urmare, având în vedere situația excepțională a Regatului Unit în raport cu Uniunea, caracterul urgent al situației, faptul că perioada de tranziție se încheie la 31 decembrie 2020, precum și necesitatea de a acorda suficient timp Parlamentului European și Consiliului pentru a examina în mod corespunzător textele acordurilor, acordurile ar trebui să se aplice cu titlu provizoriu, pentru o perioadă limitată, astfel cum se prevede la alineatul (2) din articolul FINPROV.11 [Intrare în vigoare și aplicare cu titlu provizoriu] din Acordul comercial și de cooperare și la articolul 19 din Acordul privind securitatea informațiilor.

(15)Din cauza finalizării foarte tardive a negocierilor acordurilor, cu doar câteva zile înainte de încheierea perioadei de tranziție, nu a fost posibil ca experții juriști-lingviști să efectueze revizuirea finală a textelor acordurilor înainte de semnarea acestora. Prin urmare, începând imediat după semnarea acordurilor, părțile ar trebui să efectueze revizuirea finală de către experții juriști-lingviști a textelor acordurilor în toate cele 24 de limbi autentice. Revizuirea de către experții juriști-lingviști ar trebui finalizată cel târziu până la 30 aprilie 2021. În pofida tezei anterioare, procesul de revizuire finală de către experții juriști-lingviști a versiunii în limba engleză a acordului ar trebui finalizat până la data menționată la alineatul (1) din articolul FINPROV.11 [Intrare în vigoare și aplicare cu titlu provizoriu], în cazul în care data respectivă este anterioară datei de 30 aprilie 2021. Părțile ar trebui apoi, prin schimb de note diplomatice, să stabilească textele acordurilor revizuite de către experții juriști-lingviști în toate limbile ca fiind autentice și definitive. Aceste texte revizuite ar trebui să înlocuiască ab initio versiunile semnate ale acordurilor.

(16)Acordurile ar trebui semnate în numele Uniunii, sub rezerva îndeplinirii procedurilor necesare pentru încheierea lor la o dată ulterioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, în ceea ce privește părțile care nu intră în competența Comunității Europene a Energiei Atomice, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, sub rezerva încheierii acordului respectiv.

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora, sub rezerva încheierii acordului respectiv.

Textele acordurilor sunt atașate la prezenta decizie.

Articolul 2

Atunci când reprezintă Uniunea în cadrul organismelor create prin Acordul comercial și de cooperare, Comisia informează Consiliul în timp util cu privire la discuțiile și rezultatele reuniunilor și ale actelor adoptate prin procedură scrisă și, la cerere, pune la dispoziție procesele-verbale și alte documente referitoare la astfel de reuniuni sau proceduri. Comisia informează, de asemenea, Parlamentul European, după caz.

 

Articolul 3

1.Comisia este autorizată să adopte, în numele Uniunii, orice decizie prin care:

(a)să confirme sau să suspende recunoașterea echivalenței în urma reevaluării echivalenței, care trebuie efectuată până la 31 decembrie 2023, în conformitate cu alineatul (3) din articolul 3 [Recunoașterea echivalenței] din anexa TBT-4 [Produse ecologice];

(b)să suspende recunoașterea echivalenței în conformitate cu alineatele (5) și (6) din articolul 3 [Recunoașterea echivalenței] din anexa TBT-4 [Produse ecologice];

(c)să accepte documentele oficiale privind bunele practici de fabricație emise de o autoritate din Regatul Unit pentru unitățile de producție situate în afara teritoriului autorității emitente și să stabilească termenele și condițiile potrivit cărora Uniunea acceptă respectivele documente oficiale privind bunele practici de fabricație în conformitate cu alineatele (3) și (4) din articolul 5 [Recunoașterea inspecțiilor] din anexa TBT-2 [Medicamente];

(d)să adopte orice dispoziții de punere în aplicare necesare pentru schimbul de documente oficiale privind bunele practici de fabricație cu autoritatea de resort din Regatul Unit, în conformitate cu articolul 6 [Schimbul de documente oficiale privind bunele practici de fabricație] din anexa TBT-2 [Medicamente] și pentru schimbul de informații cu autoritatea de resort din Regatul Unit în ceea ce privește inspecțiile unităților de producție, în conformitate cu articolul 7 [Garanții] din [anexa TBT-2 [Medicamente];

(e)să suspende recunoașterea inspecțiilor sau acceptarea documentelor oficiale privind bunele practici de fabricație emise de Regatul Unit și să notifice Regatului Unit intenția sa de a aplica articolul 9 [Suspendarea] din anexa TBT-2 [Medicamente], precum și să inițieze consultări cu Regatul Unit în conformitate cu alineatul (3) din articolul 8 [Modificări ale legislației aplicabile] din anexa TBT-2 [Medicamente];

(f)să suspende total sau parțial, pentru toate produsele sau pentru o parte dintre produsele enumerate în apendicele C la anexa TBT-2 [Medicamente], recunoașterea inspecțiilor și acceptarea documentelor oficiale privind bunele practici de fabricație ale celeilalte părți, în conformitate cu alineatul (1) din articolul 9 [Suspendarea] din anexa TBT-2 [Medicamente].

2.Comisia adoptă respectivele propuneri de decizii în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4 alineatul (2) din prezenta decizie.

Articolul 4

1.Până la adoptarea și intrarea în vigoare în Uniune a unui act legislativ specific care reglementează adoptarea unor astfel de măsuri, Comisia trebuie să ia decizia Uniunii de a adopta următoarele măsuri în temeiul Acordului comercial și de cooperare, în conformitate cu condițiile prevăzute în dispozițiile corespunzătoare din Acordul comercial și de cooperare în ceea ce privește:

(a)suspendarea tratamentului preferențial relevant al produsului (produselor) în cauză, astfel cum se stabilește în articolul GOODS.19 [Măsuri în caz de încălcare sau de circumvenție a legislației vamale];

(b)aplicarea măsurilor de remediere și suspendarea obligațiilor, astfel cum se prevede la articolul LPFOFCSD.3.12 [Măsuri de remediere];

(c)aplicarea măsurilor de reechilibrare și a contramăsurilor, astfel cum se prevede la articolul LPFOFCSD.9.4 [Reechilibrare];

(d)aplicarea măsurilor de remediere astfel cum se prevede la articolul ROAD.11 [Măsuri de remediere];

(e)refuzarea, revocarea, suspendarea sau limitarea unei autorizații de operare a unei companii aeriene, articolul AIRTRN.8 [Refuzarea, revocarea, suspendarea sau limitarea unei autorizații de operare];

(f)aplicarea măsurilor de remediere astfel cum se prevede la articolul FISH.14 [Măsuri de remediere și soluționarea litigiilor];

(g)măsuri compensatorii astfel cum sunt stabilite la articolul FISH.9 [Măsuri compensatorii în cazul retragerii sau reducerii accesului]

(h)suspendarea sau încetarea participării Regatului Unit la programele Uniunii, astfel cum se prevede la articolul UNPRO.3.1 [Suspendarea de către Uniunea Europeană a participării Regatului Unit la un program al Uniunii] și la articolul UNPRO.3.20 [Retragerea de către Uniunea Europeană a participării Regatului Unit la un program al Uniunii];

(i)o ofertă sau o acceptare a unei compensații temporare sau suspendarea obligațiilor în contextul conformității în urma unei proceduri de arbitraj sau a unei proceduri a unei comisii de experți în temeiul articolului INST.24 [Măsuri reparatorii temporare], cu excepția cazurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 654/2014;

(j)măsurile de remediere și de reechilibrare, astfel cum se prevede la articolul INST.36 [Măsuri de remediere].

2.Comisia furnizează Consiliului informații complete și în timp util cu privire la intenția sa de a adopta măsurile propuse prevăzute la alineatul (1) și ține seama de eventualele puncte de vedere exprimate. Comisia informează, de asemenea, Parlamentul European, după caz.

3.    Comisia poate adopta, de asemenea, măsuri de restabilire a drepturilor și obligațiilor care decurg din Acordul comercial și de cooperare, așa cum existau acestea înainte de adoptarea măsurilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 5

Sub rezerva reciprocității, Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte și Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021. Aplicarea provizorie încetează la una dintre următoarele date, oricare dintre acestea survine mai întâi:

(a) 28 februarie 2021 sau o altă dată decisă de Consiliul de parteneriat sau

(b) prima zi a lunii următoare celei în care ambele părți și-au notificat reciproc îndeplinirea cerințelor și procedurilor interne pentru a-și exprima consimțământul de a-și asuma obligații.

Articolul 6

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să efectueze, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul LAW.OTHER.134 [Notificări] și la articolul SSC.11 din Protocolul privind coordonarea securitate socială al Acordului comercial și de cooperare.

Articolul 7

Declarațiile atașate la prezenta decizie se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 8

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordurile în numele Uniunii.

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele

(1)    Decizia (UE) 2020/135 a Consiliului din 30 ianuarie 2020 referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 29, 31.1.2020, p. 1).
(2)    Declarație politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit (JO C 34, 31.1.2020, p. 1).
(3)    Decizia (UE, Euratom) 2020/266 a Consiliului de autorizare a începerii negocierilor cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru un nou acord de parteneriat (JO L 58, 27.2.2020, p. 53).
(4)    Uniunea și Regatul Unit intenționează, de asemenea, să aprobe la momentul încheierii acordurilor o declarație comună privind combaterea regimurilor fiscale dăunătoare.
(5)    În conformitate cu politica comercială a UE, sunt excluse un număr limitat de sectoare (serviciile publice, unele servicii de transport și serviciile audiovizuale pentru păstrarea diversității culturale).
(6)    Decizia (UE) 2020/135 a Consiliului din 30 ianuarie 2020 referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 29, 31.1.2020, p. 1).
(7)    Decizia (UE, Euratom) 2020/266 a Consiliului de autorizare a începerii negocierilor cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru un nou acord de parteneriat (JO L 58, 27.2.2020, p. 53).
Top