EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0469

Propunere de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de acordare a unui sprijin temporar Spaniei în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19

COM/2020/469 final

Bruxelles, 24.8.2020

COM(2020) 469 final

2020/0222(NLE)

Propunere de

DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

de acordare a unui sprijin temporar Spaniei în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Regulamentul 2020/672 al Consiliului („Regulamentul SURE”) stabilește cadrul juridic pentru acordarea de asistență financiară din partea Uniunii statelor membre care sunt afectate sau grav amenințate de o perturbare economică semnificativă cauzată de epidemia de COVID-19. Sprijinul în temeiul SURE servește la finanțarea, în principal, a schemelor de șomaj tehnic sau a unor măsuri similare care vizează protejarea angajaților și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă, reducând astfel incidența șomajului și pierderea de venituri, precum și la finanțarea în mod auxiliar a unor măsuri legate de sănătate, în special la locul de muncă.

La 3 august 2020, Spania a solicitat asistență financiară din partea Uniunii în temeiul Regulamentului SURE. În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din regulamentul SURE, Comisia a consultat autoritățile spaniole pentru a verifica creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor efective și planificate legate direct de schemele de șomaj tehnic pentru angajați, de schemele similare special destinate persoanelor care desfășoară o activitate independentă și lucrătorilor din sectorul turismului și de indemnizațiile pentru lucrătorii infectați cu virusul SARS-CoV-2, cauzată de pandemia de COVID-19. În special, aceasta vizează:

(a)o compensație salarială de până la 70 % din salariul de bază al angajaților pentru angajații trimiși în șomaj tehnic în cadrul schemei de șomaj tehnic ERTE („Expediente de Regulación Temporal de Empleo”). Compensația este plafonată la maximum 1 098,09 EUR pe lună, aceasta putând fi majorată la 1 254,96 EUR pe lună sau la 1 411,83 EUR pe lună, în funcție de numărul de copii aflați în întreținere ai beneficiarului.

(b)o scutire totală sau parțială de la plata contribuțiilor de asigurări sociale, în funcție de dimensiunea întreprinderii și de luna anului, în ceea ce privește angajații care participă la ERTE. Scutirea reprezintă pierderi de venituri pentru guvern, care, în scopul punerii în aplicare a Regulamentului nr. 2020/672 al Consiliului, pot fi considerate echivalente cu cheltuielile publice.

(c)o indemnizație pentru „încetarea activității” (și anume, suspendarea, integrală sau parțială, a activității independente), laolaltă cu excepții de la plata contribuțiilor de asigurări sociale. Măsura prevede plăți lunare pe perioada în care întreprinderile sunt obligate să fie închise sau, dacă sunt deschise, în cazul în care cifra de afaceri a scăzut cu mai mult de 75 %.

(d)o indemnizație pentru „lucrătorii sezonieri permanenți” din sectorul turismului care nu au fost în măsură să revină la activitatea lor la datele prevăzute

(e)o scutire pentru angajatori de la plata contribuțiilor de asigurări sociale (cu 50 %) pentru a sprijini „conservarea locurilor de muncă în sectorul turismului” în timpul stării de urgență și după aceasta, menținând, în același timp, un nivel minim de protecție socială pentru mai multe categorii de lucrători. Făcând media cheltuielilor lunare totale și a numărului de persoane pentru care întreprinderile au primit subvenții se obține o medie a cheltuielilor pe persoană pe lună de aproximativ 192 EUR.

(f)indemnizații de sănătate pentru lucrătorii absenți din cauza epidemiei de COVID-19 (fie că se află în izolare preventivă, fie că este vorba de lucrători infectați). Măsura este similară schemei pentru accidente de muncă (și anume, indemnizațiile sunt mai generoase și sunt plătite din Fondul pentru securitate socială începând cu prima zi a concediului), indemnizațiile fiind plafonate la 75 % din salariul de bază.

Spania a furnizat Comisiei informațiile relevante.

Ținând seama de dovezile disponibile, Comisia propune Consiliului să adopte o decizie de punere în aplicare pentru a acorda Spaniei asistență financiară în temeiul Regulamentului SURE, în sprijinul măsurilor menționate mai sus.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Prezenta propunere este în deplină concordanță cu Regulamentul 2020/672 al Consiliului, în temeiul căruia este formulată propunerea.

Prezenta propunere completează un alt instrument legislativ al Uniunii prin care se acordă sprijin statelor membre în caz de urgență, și anume Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) [„Regulamentul (CE) nr. 2012/2002”]. Regulamentul (UE) 2020/461 al Parlamentului European și al Consiliului, care modifică respectivul instrument pentru a-i extinde domeniul de aplicare la urgențele majore din domeniul sănătății publice și pentru a defini operațiuni specifice eligibile pentru finanțare, a fost adoptat la 30 martie.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Propunerea face parte dintr-o serie de măsuri elaborate ca răspuns la actuala pandemie de COVID-19, cum ar fi „Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus”, și vine în completarea altor instrumente care sprijină ocuparea forței de muncă, cum ar fi Fondul social european și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)/InvestEU. Întrucât recurge la luarea și la acordarea de împrumuturi în acest caz specific al epidemiei de COVID-19 în vederea sprijinirii statelor membre, prezenta propunere acționează ca o a doua linie de apărare pentru finanțarea schemelor de șomaj tehnic și a măsurilor similare, contribuind la protejarea locurilor de muncă și, astfel, a angajaților și a persoanelor care desfășoară activități independente, împotriva riscului de șomaj.

2.TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

Temei juridic

Temeiul juridic al prezentului instrument este Regulamentul 2020/672 al Consiliului.

Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)

Propunerea dă curs unei solicitări a unui stat membru și demonstrează solidaritatea europeană prin furnizarea de asistență financiară din partea Uniunii sub formă de împrumuturi temporare acordate unui stat membru afectat de epidemia de COVID-19. Ca o a doua linie de apărare, această asistență financiară sprijină temporar cheltuielile publice majorate ale administrației publice în ceea ce privește schemele de șomaj tehnic și măsurile similare pentru a ajuta statul membru respectiv să protejeze locurile de muncă și, astfel, angajații și persoanele care desfășoară activități independente, împotriva riscului de șomaj și de pierdere de venituri.

Acest sprijin va ajuta populația afectată și va contribui la atenuarea impactului economic și societal direct generat de actuala criză provocată de pandemia de COVID-19.

Proporționalitate

Propunerea respectă principiul proporționalității. Propunerea nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite de prezentul instrument.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Consultări cu părțile interesate

Deoarece propunerea a trebuit să fie elaborată în regim de urgență, pentru a putea fi adoptată la timp de Consiliu, nu s-a putut realiza o consultare a părților interesate.

Evaluarea impactului

Având în vedere caracterul urgent al propunerii, nu s-a efectuat o evaluare a impactului.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Comisia ar trebui să poată contracta împrumuturi pe piețele financiare în scopul transformării acestora în împrumuturi acordate în aval statului membru care solicită asistență financiară în temeiul instrumentului SURE.

În plus față de furnizarea de garanții din partea statelor membre, în cadru sunt integrate și alte garanții pentru a asigura soliditatea financiară a programului:

·o abordare riguroasă și conservatoare a gestiunii financiare;

·o elaborare a portofoliului de împrumuturi care să limiteze riscul de concentrare, expunerea anuală și expunerea excesivă față de oricare dintre statele membre, asigurând, în același timp, resurse suficiente pentru statele membre care au cea mai mare nevoie de sprijin, precum și

·posibilități de reînnoire a creditelor.

2020/0222 (NLE)

Propunere de

DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

de acordare a unui sprijin temporar Spaniei în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 1 , în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)La 3 august 2020, Spania a solicitat asistență financiară din partea Uniunii în vederea completării eforturilor sale naționale de contracarare a impactului epidemiei de COVID-19 și a consecințelor sale socioeconomice pentru lucrători.

(2)Se preconizează că epidemia de COVID-19 și măsurile extraordinare puse în aplicare de Spania pentru a limita epidemia și impactul său socioeconomic și asupra sănătății vor avea un impact semnificativ asupra finanțelor publice. Previziunile Comisiei din primăvara anului 2020 preconizau că Spania va avea un deficit public și o datorie publică de 10,1 % și, respectiv, de 115,6 % din produsul intern brut (PIB) până la sfârșitul anului 2020. De asemenea, previziunile intermediare ale Comisiei din vara anului 2020 preconizează că PIB-ul Spaniei va scădea cu 10,9 % în 2020.

(3)Epidemia de COVID-19 a imobilizat o parte substanțială a forței de muncă din Spania. Acest lucru a dus la o creștere neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice ale Spaniei în ceea ce privește schema de șomaj tehnic, schemele similare destinate în mod specific lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă și lucrătorilor din sectorul turismului, precum și pentru a sprijini măsurile de sănătate publică, astfel cum se prevede în considerentele 4-9.

(4)Mai precis, „Decretul-lege regal nr. 8/2020”, „Decretul-lege regal nr. 11/2020” și „Decretul-lege regal nr. 24/2020”, astfel cum sunt menționate în solicitarea Spaniei din 3 august 2020, au introdus o compensație salarială de până la 70 % din salariul de bază al angajaților trimiși în șomaj tehnic în cadrul schemei de șomaj tehnic ERTE („Expediente de Regulación Temporal de Empleo”). Compensația este plafonată la maximum 1 098,09 EUR pe lună, aceasta putând fi majorată la 1 254,96 EUR pe lună sau la 1 411,83 EUR pe lună, în funcție de numărul de copii aflați în întreținere ai beneficiarului.

(5)Autoritățile au introdus, de asemenea, o scutire totală sau parțială de la plata contribuțiilor de asigurări sociale, în funcție de dimensiunea întreprinderii și de luna anului, în ceea ce privește angajații care participă la ERTE. Scutirea reprezintă pierderi de venituri pentru guvern, care, în scopul punerii în aplicare a Regulamentului nr. 2020/672 al Consiliului, pot fi considerate echivalente cu cheltuielile publice.

(6)Pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, autoritățile au introdus o indemnizație pentru „încetarea activității” (și anume, suspendarea, integrală sau parțială, a activității independente), laolaltă cu excepții de la plata contribuțiilor de asigurări sociale. Măsura prevede plăți lunare pe perioada în care întreprinderile sunt obligate să fie închise sau, dacă sunt deschise, în cazul în care cifra de afaceri a scăzut cu mai mult de 75 %.

(7)De asemenea, au fost introduse plăți lunare pentru „lucrătorii sezonieri permanenți” din sectorul turismului care nu au fost în măsură să revină la activitatea lor la datele prevăzute din cauza epidemiei de COVID-19, în temeiul Decretului-lege regal nr. 15/2020, astfel cum este menționat în solicitarea Spaniei din 3 august 2020.

(8)„Decretul-lege regal nr. 8/2019”, „Decretul-lege regal 12/2019”, „Decretul-lege regal 7/2020” și „Decretul-lege regal nr. 25/2020”, astfel cum sunt menționate în solicitarea Spaniei din 3 august 2020, au introdus o scutire pentru angajatori de la plata contribuțiilor de asigurări sociale (cu 50 %) pentru a sprijini „conservarea locurilor de muncă în sectorul turismului” în timpul stării de urgență și după aceasta, menținând, în același timp, un nivel minim de protecție socială pentru mai multe categorii de lucrători. Făcând media cheltuielilor lunare totale și a numărului de persoane pentru care întreprinderile au primit subvenții se obține o medie a cheltuielilor pe persoană pe lună de aproximativ 192 EUR.

(9)În fine, Spania a extins indemnizațiile de sănătate pentru a include lucrătorii absenți din cauza COVID-19 (fie că este vorba de lucrători aflați în izolare preventivă sau de lucrători infectați) în temeiul „Decretului-lege regal nr. 6/2020” și al „Decretului-lege regal nr. 13/2020”, astfel cum sunt menționate în solicitarea Spaniei din 3 august 2020. Măsura este similară schemei pentru accidente de muncă (și anume, indemnizațiile sunt mai generoase și sunt plătite din Fondul pentru securitate socială începând cu prima zi a concediului), indemnizațiile fiind plafonate la 75 % din salariul de bază.

(10)Spania îndeplinește condițiile pentru a solicita asistența financiară prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672. Spania a furnizat Comisiei dovezi corespunzătoare conform cărora cheltuielile publice efective și planificate crescuseră cu 23 803 573 600 EUR la 1 februarie 2020 din cauza măsurilor naționale luate pentru contracararea efectelor socioeconomice ale epidemiei de COVID-19. Suma majorată direct legată de schema de șomaj tehnic ERTE și de măsurile similare destinate în mod specific persoanelor care desfășoară o activitate independentă și lucrătorilor din sectorul turismului constituie o creștere neprevăzută și semnificativă din cauza creșterii aproape imediate și fără precedent a numărului de beneficiari vizați de aceste scheme și a amplorii indemnizațiilor aferente în Spania. Spania intenționează să finanțeze 1 660 000 000 EUR din cuantumul majorat al cheltuielilor cu ajutorul fondurilor din partea Uniunii.

(11)Comisia a consultat Spania și a verificat creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor efective și planificate legată direct de scheme de șomaj tehnic și de măsuri similare, precum și adoptarea unor măsuri relevante legate de sănătate în contextul epidemiei de COVID-19 menționate în cererea din 3 august 2020, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/672.

(12)Prin urmare, trebuie acordată asistență financiară pentru a ajuta Spania să contracareze efectele socioeconomice ale perturbării economice semnificative cauzate de epidemia de COVID-19.

(13)Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere rezultatelor niciuneia dintre procedurile legate de denaturarea funcționării pieței interne care este posibil să fie realizate, în special în temeiul articolelor 107 și 108 din TFUE. Aceasta nu încalcă cerința ca statele membre să notifice Comisiei potențialele ajutoare de stat în temeiul articolului 108 din TFUE.

(14)Spania trebuie să informeze periodic Comisia cu privire la execuția cheltuielilor publice planificate, pentru a permite Comisiei să evalueze măsura în care Spania a executat aceste cheltuieli.

(15)Decizia de a acorda asistență financiară a fost luată ținând seama de nevoile existente și preconizate ale Spaniei, precum și de cererile de asistență financiară în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 deja înaintate sau prevăzute a fi înaintate de alte state membre, aplicând în același timp principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței. În special, valoarea împrumutului a fost stabilită pentru a asigura respectarea normelor prudențiale aplicabile portofoliului de împrumuturi, astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Spania îndeplinește condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672.

Articolul 2

1.Uniunea pune la dispoziția Spaniei un împrumut de maximum 21 324 820 449 EUR. Împrumutul are o scadență medie de maximum 15 ani.

2.Perioada de disponibilitate a asistenței financiare acordate prin prezenta decizie este de 18 luni începând din prima zi după intrarea în vigoare a prezentei decizii.

3.Asistența financiară din partea Uniunii este pusă de Comisie la dispoziția Spaniei în maximum opt rate. O rată poate fi plătită în una sau mai multe tranșe. Scadențele tranșelor acordate în cadrul primei rate pot fi mai lungi decât scadența medie maximă menționată la alineatul (1). În acest caz, scadențele tranșelor ulterioare se stabilesc astfel încât scadența medie maximă menționată la alineatul (1) să fie respectată odată ce au fost deblocate toate ratele.

4.Plata primei tranșe se face sub rezerva intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672.

5.Spania suportă costurile de finanțare ale Uniunii menționate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2020/672 pentru fiecare rată, plus orice comisioane, costuri și cheltuieli ale Uniunii care rezultă din orice finanțare aferentă.

6.Comisia decide cu privire la dimensiunea ratelor și la punerea la dispoziție a acestora, precum și cu privire la mărimea tranșelor.

Articolul 3

Spania poate finanța următoarele măsuri:

(a)schema de șomaj tehnic ERTE („Expediente de Regulación Temporal de Empleo”) pentru angajați, astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 8/2020 din 17 martie (articolele 22-28 din capitolul II), în Decretul-lege regal 18/2020 din 12 mai și în Decretul-lege regal nr. 24/2020 din 26 iunie (articolele 1-7);

(b)măsurile extraordinare privind contribuțiile de asigurări sociale pentru angajații care fac obiectul ERTE, astfel cum se prevede în Decretul-lege regal 8/2020 din 17 martie (articolele 22-28 din capitolul II), Decretul-lege regal 18/2020 din 12 mai, Decretul-lege regal 24/2020 din 26 iunie (articolul 4 din capitolul I);

(c)indemnizația ca urmare a „încetării activității” și scutirile aferente privind plata contribuțiilor de asigurări sociale, astfel cum se prevede în Decretul-lege regal nr. 8/2020 din 17 martie (articolul 17), modificat prin Decretul-lege regal nr. 11/2020 din 31 martie (dispoziția finală 1.8) și prin Decretul-lege regal nr. 24/2020 din 26 iunie (articolul 8);

(d)schema de sprijin pentru „lucrătorii sezonieri permanenți”, astfel cum este prevăzut în Decretul-lege nr. 15/2020 din 21 aprilie (dispoziția finală 8);

(e)scutirea parțială a angajatorilor de la plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru a sprijini „conservarea locurilor de muncă în sectorul turismului”, astfel cum este prevăzut în Decretul-lege nr. 8/2019 din 8 martie, în Decretul-lege regal 12/2019 din 11 octombrie, în Decretul-lege regal 7/2020 (articolul 13) din 12 martie și în Decretul-lege regal nr. 25/2020 (dispoziția finală 4);

(f)indemnizațiile de sănătate pentru lucrătorii absenți din cauza epidemiei de COVID-19, astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 6/2020 din 10 martie (articolul 5) și în Decretul-lege nr. 13/2020 din 7 aprilie (dispoziția finală 1).

Articolul 4

Spania informează Comisia, până la [DATA: 6 luni de la data publicării prezentei decizii] și, ulterior, la fiecare 6 luni, cu privire la execuția cheltuielilor publice prevăzute, până în momentul în care cheltuielile publice prevăzute respective au fost executate integral.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează Regatului Spaniei.

Articolul 6

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    JO L 159, 20.5.2020, p. 1.
Top