EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0449

Propunere de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de acordare a unui sprijin temporar Greciei în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19

COM/2020/449 final

Bruxelles, 24.8.2020

COM(2020) 449 final

2020/0212(NLE)

Propunere de

DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

de acordare a unui sprijin temporar Greciei în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Regulamentul 2020/672 al Consiliului („Regulamentul SURE”) stabilește cadrul juridic pentru acordarea de asistență financiară din partea Uniunii statelor membre care sunt afectate sau grav amenințate de o perturbare economică importantă cauzată de epidemia de COVID‑19. Sprijinul în temeiul SURE servește la finanțarea, în principal, a schemelor de șomaj tehnic sau a unor măsuri similare care vizează protejarea angajaților și a persoanelor care desfășoară activități independente, reducând astfel incidența șomajului și pierderea de venituri, precum și la finanțarea în mod auxiliar a unor măsuri legate de sănătate, în special la locul de muncă.

La 6 august 2020, Grecia a solicitat asistență financiară din partea Uniunii în temeiul Regulamentului SURE. În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul SURE, Comisia a consultat autoritățile elene pentru a verifica creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice efective și planificate legate direct de (a) indemnizația specială acordată angajaților din sectorul privat ale căror contracte de muncă au fost suspendate din cauza crizei, (b) costul contribuțiilor lor la asigurările sociale pe perioada suspendării, (c) indemnizația specială acordată profesioniștilor care desfășoară activități independente, (d) schema de șomaj tehnic și (e) contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale pentru angajații întreprinderilor sezoniere din sectorul terțiar, cauzate de pandemia de COVID-19. Mai precis:

(1)O indemnizație specială pentru angajații din sectorul privat ale căror contracte de muncă au fost suspendate. Această măsură urmărește să protejeze locurile de muncă din întreprinderile care și-au încetat activitatea în urma unui ordin al administrației publice sau care aparțin de sectoare economice puternic afectate de epidemia de COVID-19 și se referă la acordarea unei indemnizații lunare speciale de 543 EUR angajaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate de la jumătatea lunii martie 2020. Condiția prealabilă pentru a beneficia de această schemă este ca angajatorul să mențină același număr de angajați (adică exact aceiași angajați) pentru o perioadă egală cu perioada pe care a fost suspendat contractul de muncă.

(2)În plus, autoritățile au introdus finanțarea de către stat a contribuțiilor la asigurările sociale pentru angajații care beneficiază de indemnizația specială menționată la litera (a). Condiția prealabilă pentru a beneficia de această schemă este ca angajatorul să mențină același număr de angajați (adică exact aceiași angajați) pentru o perioadă egală cu perioada pe care a fost suspendat contractul de muncă.

(3)O indemnizație specială pentru profesioniștii care desfășoară activități independente. Această măsură se referă la o indemnizație specială unică în valoare de 600 EUR, acordată fie în luna aprilie, fie în luna iunie 2020 profesioniștilor care desfășoară activități independente (economiști, contabili, ingineri, avocați, medici, profesori și cercetători).

(4)O schemă de șomaj tehnic care se aplică de la 15 iunie 2020 până la 15 octombrie 2020 în toate întreprinderile, cu excepția industriei aeriene, în cazul căreia este posibilă o prelungire până la sfârșitul anului 2020. Întreprinderile eligibile sunt cele care au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 20 %, iar măsura permite o reducere cu până la 50 % a numărului de ore de lucru săptămânale ale angajaților, cu condiția menținerii relațiilor de muncă. În perioada 15 iunie 2020-30 iunie 2020, statul acoperă 60 % din veniturile nete ale angajatului și 60 % din contribuțiile angajatorului la asigurările sociale pentru orele nelucrate. Începând de la 1 iulie 2020, statul acoperă 100 % din contribuțiile angajatorului și ale angajatului la asigurările sociale pentru orele nelucrate, pe lângă 60 % din veniturile nete ale salariaților pentru orele nelucrate.

(5)Finanțarea de către stat a contribuțiilor angajatorului la asigurările sociale pentru angajații întreprinderilor sezoniere. Această măsură vizează întreprinderile sezoniere din sectorul terțiar, și anume întreprinderile a căror cifră de afaceri este concentrată în procent de 50 % în al treilea trimestru al anului, pe baza datelor din 2019, și are ca scop să finanțeze contribuțiile angajatorului la asigurările sociale în lunile iulie, august și septembrie 2020, cu condiția ca întreprinderile să păstreze același număr de angajați pe care îl aveau la 30 iunie 2020.

Grecia a furnizat Comisiei informațiile relevante.

Ținând seama de dovezile disponibile, Comisia propune Consiliului să adopte o decizie de punere în aplicare pentru a acorda Greciei asistență financiară în temeiul Regulamentului SURE, în sprijinul măsurilor menționate mai sus.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Prezenta propunere este în deplină concordanță cu Regulamentul 2020/672 al Consiliului, în temeiul căruia este formulată propunerea.

Prezenta propunere completează un alt instrument legislativ al Uniunii prin care se acordă sprijin statelor membre în caz de urgență, și anume Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) [„Regulamentul (CE) nr. 2012/2002”]. Regulamentul (UE) 2020/461 al Parlamentului European și al Consiliului, care modifică respectivul instrument pentru a-i extinde domeniul de aplicare la urgențele majore din domeniul sănătății publice și pentru a defini operațiuni specifice eligibile pentru finanțare, a fost adoptat la 30 martie.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Propunerea face parte dintr-o serie de măsuri elaborate ca răspuns la actuala pandemie de COVID-19, cum ar fi „Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus”, și vine în completarea altor instrumente care sprijină ocuparea forței de muncă, cum ar fi Fondul social european și Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)/InvestEU. Întrucât recurge la luarea și la acordarea de împrumuturi în acest caz specific al epidemiei de COVID-19 în vederea sprijinirii statelor membre, prezenta propunere acționează ca o a doua linie de apărare pentru finanțarea schemelor de șomaj parțial și a măsurilor similare, contribuind la protejarea locurilor de muncă și, astfel, a angajaților și a persoanelor care desfășoară activități independente, împotriva riscului de șomaj.

2.TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

Temeiul juridic

Temeiul juridic al prezentului instrument este Regulamentul 2020/672 al Consiliului.

Subsidiaritatea (pentru competență neexclusivă)

Propunerea urmează unei solicitări a unui stat membru și demonstrează solidaritatea europeană prin furnizarea de asistență financiară din partea Uniunii sub formă de împrumuturi temporare acordate unui stat membru afectat de epidemia de COVID-19. Ca o a doua linie de apărare, această asistență financiară sprijină temporar cheltuielile publice majorate ale administrației publice în ceea ce privește schemele de șomaj parțial și măsurile similare pentru a ajuta statul membru solicitant să protejeze locurile de muncă și, astfel, angajații și persoanele care desfășoară activități independente, împotriva riscului de șomaj și de pierdere de venituri.

Acest sprijin va ajuta populația afectată și va contribui la atenuarea impactului economic și societal direct generat de actuala criză provocată de pandemia de COVID-19.

Proporționalitatea

Propunerea respectă principiul proporționalității. Propunerea nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite de instrument.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Consultări cu părțile interesate

Deoarece propunerea a trebuit să fie elaborată în regim de urgență, pentru a putea fi adoptată la timp de Consiliu, nu s-a putut realiza o consultare a părților interesate.

Evaluarea impactului

Având în vedere caracterul urgent al propunerii, nu s-a efectuat o evaluare a impactului.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Comisia ar trebui să poată contracta împrumuturi pe piețele financiare în scopul transformării acestora în împrumuturi acordate în aval statului membru care solicită asistență financiară în temeiul instrumentului SURE.

În plus față de furnizarea de garanții din partea statelor membre, în cadru sunt integrate și alte garanții pentru a asigura soliditatea financiară a programului:

·o abordare riguroasă și conservatoare a gestiunii financiare;

·o elaborare a portofoliului de împrumuturi care să limiteze riscul de concentrare, expunerea anuală și expunerea excesivă față de oricare dintre statele membre, asigurând, în același timp, că există resurse suficiente pentru statele membre care au cea mai mare nevoie de sprijin și

·posibilități de reînnoire a creditelor.

2020/0212 (NLE)

Propunere de

DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

de acordare a unui sprijin temporar Greciei în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 1 , în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)La 6 august 2020, Grecia a solicitat asistență financiară din partea Uniunii în vederea completării eforturilor sale naționale de abordare a impactului epidemiei de COVID19 și a consecințelor sale socioeconomice pentru lucrători.

(2)Se preconizează că epidemia de COVID-19 și măsurile extraordinare puse în aplicare de Grecia pentru a limita epidemia și impactul său socioeconomic și asupra sănătății vor avea un impact dramatic asupra finanțelor publice. Previziunile Comisiei din primăvara anului 2020 preconizau că Grecia va avea un deficit public și o datorie publică de 6,4 % și, respectiv, de 196,4 % din produsul intern brut (PIB) până la sfârșitul anului 2020. De asemenea, previziunile intermediare ale Comisiei din vara anului 2020 preconizează că PIB-ul Greciei va scădea cu 9 % în 2020.

(3)Epidemia de COVID-19 a imobilizat o parte substanțială a forței de muncă din Grecia. Aceasta a dus la o creștere neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor publice ale Greciei în ceea ce privește indemnizația specială acordată angajaților din sectorul privat ale căror contracte de muncă au fost suspendate din cauza crizei, costul contribuțiilor lor la asigurările sociale pe perioada suspendării, indemnizația specială acordată profesioniștilor care desfășoară activități independente, schema de șomaj tehnic și contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale pentru angajații întreprinderilor sezoniere din sectorul terțiar, după cum se arată în considerentele 4-8.

(4)Mai precis, „Actul legislativ din 14 martie 2020” 2 , menționat în cererea Greciei din 6 august 2020, a introdus o indemnizație specială pentru angajații din sectorul privat ale căror contracte de muncă au fost suspendate. Această măsură urmărește să protejeze locurile de muncă din întreprinderile care și-au încetat activitatea în urma unui ordin al administrației publice sau care aparțin de sectoare economice puternic afectate de epidemia de COVID-19 și se referă la acordarea unei indemnizații lunare speciale de 543 EUR angajaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate de la jumătatea lunii martie 2020. Condiția prealabilă pentru a beneficia de această schemă este ca angajatorul să mențină același număr de angajați (adică exact aceiași angajați) pentru o perioadă egală cu perioada pe care a fost suspendat contractul de muncă.

(5)În plus, autoritățile au introdus finanțarea de către stat a contribuțiilor la asigurările sociale pentru angajații care beneficiază de indemnizația specială menționată la considerentul 4. Condiția prealabilă pentru a beneficia de această schemă este ca angajatorul să mențină același număr de angajați (adică exact aceiași angajați) pentru o perioadă egală cu perioada pe care a fost suspendat contractul de muncă.

(6)„Actul legislativ din 20 martie 2020” 3 , menționat în cererea Greciei din 6 august 2020, a introdus o indemnizație specială pentru profesioniștii care desfășoară activități independente. Această măsură se referă la o indemnizație specială unică în valoare de 600 EUR, acordată fie în luna aprilie, fie în luna iunie 2020 profesioniștilor care desfășoară activități independente (economiști, contabili, ingineri, avocați, medici, profesori și cercetători).

(7)În temeiul „Legii nr. 4690/2020” 4 , menționată în cererea Greciei din 6 august 2020, a fost introdusă o schemă de șomaj tehnic care se aplică de la 15 iunie 2020 până la 15 octombrie 2020 în toate întreprinderile, cu excepția industriei aeriene, în cazul căreia este posibilă o prelungire până la sfârșitul anului 2020. Întreprinderile eligibile sunt cele care au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 20 %, iar măsura permite o reducere cu până la 50 % a numărului de ore de lucru săptămânale ale angajaților, cu condiția menținerii relațiilor de muncă. În perioada 15 iunie 2020-30 iunie 2020, statul acoperă 60 % din veniturile nete ale angajatului și 60 % din contribuțiile angajatorului la asigurările sociale pentru orele nelucrate. Începând de la 1 iulie 2020, statul acoperă 100 % din contribuțiile angajatorului și ale angajatului la asigurările sociale pentru orele nelucrate, pe lângă 60 % din veniturile nete ale salariaților pentru orele nelucrate.

(8)În fine, „Legea nr. 4714/2020” 5 , menționată în cererea Greciei din 6 august 2020, introduce finanțarea de către stat a contribuțiilor angajatorului la asigurările sociale pentru angajații întreprinderilor sezoniere. Această măsură vizează întreprinderile sezoniere din sectorul terțiar, și anume întreprinderile a căror cifră de afaceri este concentrată în procent de 50 % în al treilea trimestru al anului, pe baza datelor din 2019, și are ca scop să finanțeze contribuțiile angajatorului la asigurările sociale în lunile iulie, august și septembrie 2020, cu condiția ca întreprinderile să păstreze același număr de angajați pe care îl aveau la 30 iunie 2020.

(9)Grecia îndeplinește condițiile pentru a solicita asistența financiară prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672. Grecia a furnizat Comisiei dovezi corespunzătoare conform cărora cheltuielile publice efective și planificate crescuseră cu 2 728 000 000 EUR la 1 februarie 2020 din cauza măsurilor naționale luate pentru a aborda efectele socioeconomice ale epidemiei de COVID-19. Aceasta constituie o creștere neprevăzută și semnificativă deoarece este legată de măsuri noi, care acoperă o proporție semnificativă a întreprinderilor și a forței de muncă din Grecia.

(10)Comisia a consultat Grecia și a verificat creșterea neprevăzută și semnificativă a cheltuielilor efective și planificate legate direct de scheme de șomaj tehnic și de măsuri similare, menționate în cererea din 6 august 2020, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/672.

(11)Prin urmare, trebuie acordată asistență financiară pentru a ajuta Grecia să abordeze efectele socioeconomice ale perturbării economice importante cauzate de epidemia de COVID-19.

(12)Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere rezultatelor niciuneia dintre procedurile legate de denaturarea funcționării pieței interne care este posibil să fie realizate, în special în temeiul articolelor 107 și 108 din TFUE. Aceasta nu încalcă cerința ca statele membre să notifice Comisiei potențialele ajutoare de stat în temeiul articolului 108 din TFUE.

(13)Grecia trebuie să informeze periodic Comisia cu privire la execuția cheltuielilor publice planificate, pentru a permite Comisiei să evalueze măsura în care Grecia a executat aceste cheltuieli.

(14)Decizia de a acorda asistență financiară a fost luată ținând seama de nevoile existente și preconizate ale Greciei, precum și de cererile de asistență financiară în temeiul Regulamentului (UE) 2020/672 deja înaintate sau prevăzute a fi înaintate de alte state membre, aplicând în același timp principiile egalității de tratament, solidarității, proporționalității și transparenței.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grecia îndeplinește condițiile stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2020/672.

Articolul 2

1.Uniunea pune la dispoziția Greciei un împrumut de maximum 2 728 000 000 EUR. Împrumutul are o scadență medie de maximum 15 ani.

2.Perioada de disponibilitate a asistenței financiare acordate prin prezenta decizie este de 18 luni începând din prima zi după intrarea în vigoare a prezentei decizii.

3.Asistența financiară din partea Uniunii este pusă de Comisie la dispoziția Greciei în maximum opt rate. O rată poate fi plătită în una sau mai multe tranșe. Scadențele tranșelor acordate în cadrul primei rate pot fi mai lungi decât scadența medie maximă menționată la alineatul (1). În acest caz, scadențele tranșelor ulterioare se stabilesc astfel încât scadența medie maximă menționată la alineatul (1) să fie respectată odată ce au fost plătite toate ratele.

4.Plata primei tranșe se face sub rezerva intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/672.

5.Grecia suportă costurile de finanțare ale Uniunii menționate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2020/672 pentru fiecare rată, plus orice comisioane, costuri și cheltuieli ale Uniunii care rezultă din orice finanțare aferentă.

6.Comisia decide cu privire la dimensiunea ratelor și la punerea la dispoziție a acestora, precum și cu privire la mărimea tranșelor.

Articolul 3

Grecia poate finanța următoarele măsuri:

(a)o indemnizație specială acordată angajaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate, prevăzută la articolul 13 din Actul legislativ din 14 martie 2020;

(b)plata contribuțiilor la asigurările sociale pentru angajații vizați de măsura menționată la litera (a) din prezentul articol, prevăzută la articolul 13 din Actul legislativ din 14 martie 2020;

(c)o indemnizație specială pentru profesioniștii care desfășoară activități independente, prevăzută la articolul 8 din Actul legislativ din 20 martie 2020;

(d)o schemă de șomaj tehnic, prevăzută la articolul 31 din Legea nr. 4690/2020;

(e)plata contribuțiilor angajatorului la asigurările sociale pentru angajații întreprinderilor sezoniere din sectorul terțiar, prevăzută la articolul 123 din Legea nr. 4714/2020.

Articolul 4

Grecia informează Comisia, până la [DATA: 6 luni de la data publicării prezentei decizii] și, ulterior, la fiecare 6 luni, cu privire la execuția cheltuielilor publice planificate, până în momentul în care cheltuielile publice planificate respective au fost executate integral.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează Republicii Elene.

Articolul 6

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    JO L 159, 20.5.2020, p. 1.
(2)    Actul legislativ din 14 martie 2020 (Monitorul Oficial A΄ 64), ratificat prin articolul 3 din Legea nr. 4682/2020 (Monitorul Oficial A΄ 76); Decizia ministerială nr. 12998/232 (Monitorul Oficial B΄ 1078/28 martie 2020), Decizia ministerială nr. 16073/287/22 aprilie 2020 (Monitorul Oficial B΄ 1547/22 aprilie 2020), Decizia ministerială nr. 17788/346/8 mai 2020 (Monitorul Oficial B΄ 1779/10 mai 2020) și Decizia ministerială nr. 23102/477/2020 (Monitorul Oficial B' 2268/13 iunie 2020).
(3)    Actul legislativ din 20 martie 2020 (Monitorul Oficial A΄ 68), ratificat prin articolul 1 din Legea nr. 4683/2020 (Monitorul Oficial A΄ 83).
(4)    Legea nr. 4690/2020 (Monitorul Oficial A΄ 104), ratificată prin articolele 122 și 123 din Legea nr. 4714/2020 (Monitorul Oficial A΄ 148), Decizia ministerială nr. 23103/478 (Monitorul Oficial B 2274/14 iunie 2020) și Decizia ministerială nr. 32085/1771.
(5)    Legea nr. 4714/2020 (Monitorul Oficial A΄ 148), ratificată prin Decizia ministerială nr. 32085/1771.
Top