EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0254

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea acordului de modificare a Acordului interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Statului Independent Samoa și de viitoarele aderări ale altor state insulare din Pacific

COM/2020/254 final

Bruxelles, 22.6.2020

COM(2020) 254 final

2020/0121(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea acordului de modificare a Acordului interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Statului Independent Samoa și de viitoarele aderări ale altor state insulare din Pacific


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

1.1.Motivele și obiectivele propunerii

Propunerea de decizie a Consiliului anexată constituie instrumentul juridic care permite încheierea acordului de modificare a Acordului interimar de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte, pe de altă parte, în temeiul articolului 218 alineatul (6) din TFUE.

La 12 iunie 2002, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri în vederea încheierii unor acorduri de parteneriat economic (APE) cu țările ACP.

La 30 iulie 2009, Uniunea a semnat Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), care stabilește un cadru pentru un acord de parteneriat economic 1 . Acordul vizează:

(a)să permită statelor din Pacific să beneficieze de un acces îmbunătățit pe piață oferit de UE;

(b)să promoveze dezvoltarea durabilă și integrarea progresivă a statelor din Pacific în economia mondială;

(c)să stabilească o zonă de liber schimb între părți pe baza interesului comun și să îndeplinească acest obiectiv prin liberalizarea progresivă a comerțului într-o manieră conformă cu normele OMC aplicabile și cu principiul asimetriei, luând în considerare necesitățile specifice și limitările de capacitate ale statelor din Pacific în ce privește nivelul și calendarul angajamentelor asumate;

(d)să instituie mecanismele adecvate de soluționare a litigiilor și

(e)să instituie proceduri instituționale adecvate.

Papua-Noua Guinee și Republica Fiji aplică acordul în mod provizoriu de la 20 decembrie 2009 și, respectiv, de la 28 iulie 2014.

Articolul 80 din acord prevede posibilitatea aderării la acord a altor insule din Pacific, pe baza transmiterii unei oferte de acces la piață care respectă dispozițiile articolului XXIV din Acordul GATT 1994. În consecință, Statul Independent Samoa a aderat la acord la 21 decembrie 2018 2 și l-a aplicat cu titlu provizoriu de la 31 decembrie 2018. Părțile desfășoară proceduri pentru aderarea la acord a Insulelor Solomon și a Regatului Tonga care și-au manifestat interesul în acest sens.

În urma aderării Statului Independent Samoa, este necesar să se modifice acordul pentru a include această țară ca parte la acord. Modificări tehnice similare ale acordului vor fi necesare de fiecare dată când un nou stat insular din Pacific aderă la acord.

1.2Comitetul pentru comerț al APE

Articolul 68 din acord instituie un comitet pentru comerț compus din reprezentanți ai părților (UE și statele din Pacific).

Comitetul pentru comerț gestionează toate aspectele necesare pentru punerea în aplicare a acordului. În executarea atribuțiilor sale, comitetul pentru comerț poate:

(a)să instituie și să supervizeze orice comitet sau organism special necesar pentru punerea în aplicare a acordului;

(b)să se reunească în orice moment convenit de părți;

(c)să analizeze orice aspecte din prezentul acord și să întreprindă acțiuni corespunzătoare în exercitarea atribuțiilor sale și

(d)să ia decizii sau să formuleze recomandări în cazurile prevăzute în acord.

Articolul 78 (clauza de revizuire) prevede că Comitetul pentru comerț poate revizui acordul, punerea lui în aplicare, funcționarea lui și modul lui de acțiune în cazul în care e necesar și poate adresa părților sugestii corespunzătoare în vederea modificării lui.

Rezultatul celei de a șasea și al celei de a șaptea reuniuni a comitetului pentru comerț

La 24 octombrie 2018, părțile la acord (UE, Papua-Noua Guinee, Fiji) și Statul Independent Samoa, Insulele Solomon și Tonga, în calitate de observatori, au făcut schimb de opinii privind domeniul de aplicare și procedura de introducere a modificărilor tehnice la acord, care sunt necesare în urma unei aderări.

Părțile au limitat domeniul de aplicare al modificărilor la includerea unui stat aderent din Pacific ca parte la acord și la adăugarea ofertei sale de acces pe piață la anexa II la acord (taxe vamale aplicate produselor originare din partea UE). În ceea ce privește procedura, părțile au precizat că, în prezent, comitetul pentru comerț nu are competența de a introduce astfel de modificări (temeiul juridic în temeiul acordului nu este suficient). Părțile au făcut schimb de opinii cu privire la următoarele trei opțiuni procedurale.

Opțiunea 1 – Să se considere că modificările în cauză sunt introduse în mod implicit în acord ca urmare a unei aderări (articolul 80); prin urmare, nu este necesar ca acestea să fie introduse în mod expres printr-o procedură specifică.

Opțiunea 2 – Comitetul pentru comerț ar putea face o declarație cu privire la modul de a citi acordul în urma unei aderări, în ceea ce privește modificările tehnice necesare. Articolul 68 alineatul (4) litera (c) furnizează temeiul juridic al unei astfel de declarații.

Opțiunea 3 – Părțile ar putea modifica articolul 80 din acord pentru a conferi comitetului pentru comerț competența de a adopta deciziile necesare în lumina unei noi aderări.

Comitetul pentru comerț a convenit că opțiunea 3 ar oferi securitate juridică și s-a angajat să recomande părților să modifice articolul 80 în consecință. În urma celei de a șaptea reuniuni din 3-4 octombrie 2019, comitetul pentru comerț a adoptat o recomandare în acest scop, în urma poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii (Decizia (UE) 2019/1707 a Consiliului din 17 iunie 2019, JO L 260, 11.10.2019, p. 45).

1.3.Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Propunerea pune în aplicare Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte („Acordul de parteneriat ACP-UE” sau „Acordul de la Cotonou”) 3 , care constituie temeiul juridic pentru Acordul interimar de parteneriat.

Aderarea altor state din Pacific la acord consolidează cadrul juridic al relațiilor comerciale ale UE cu țările partenere, facilitează comerțul reciproc și inserția în economia mondială. Statele respective sunt incluse, astfel, în regimul normelor și instituțiilor comune stabilite de acord.

1.4.Coerența cu alte politici ale Uniunii

Acordul este un acord comercial orientat spre dezvoltare, care extinde accesul asimetric pe piață la noile state care aderă și le permite să protejeze de liberalizare sectoarele sensibile, oferind, în același timp, un număr mare de garanții și o clauză privind protecția industriilor incipiente. Acordul conține, de asemenea, dispoziții privind regulile de origine care facilitează exporturile lor în UE. Acordul conține dispoziții privind dezvoltarea durabilă (articolul 3), prin care părțile reafirmă că obiectivul dezvoltării durabile face parte integrantă din dispozițiile respectivului acord, în conformitate cu obiectivele și principiile generale prevăzute în Acordul de la Cotonou și, în special, cu angajamentul general de a reduce și, în cele din urmă, de a eradica sărăcia într-un mod care să fie coerent cu obiectivele în materie de dezvoltare durabilă. Aceste dispoziții contribuie la obiectivul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării și sunt conforme cu articolul 208 alineatul (2) din TFUE.

2.ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

2.1.Temei juridic

Temeiul juridic al prezentei decizii a Consiliului este Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v).

2.2.Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)

Conform articolului 3 din TFUE, politica comercială comună este definită ca fiind o competență exclusivă a Uniunii.

2.3.Proporționalitatea

Prezenta propunere este necesară pentru punerea în aplicare a angajamentelor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de parteneriat ACP-UE, în special pentru a încheia noi acorduri comerciale compatibile cu OMC, eliminând treptat barierele în calea comerțului dintre părți și consolidând cooperarea în toate domeniile relevante pentru comerțul cu statele din Pacific.

2.4.Alegerea instrumentului

Nu există un alt instrument juridic care ar putea fi folosit în scopul realizării obiectivului exprimat în prezenta propunere.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

3.1.Evaluarea impactului

Între 2003 și 2007, s-a desfășurat o evaluare a impactului asupra dezvoltării durabile în cazul acordurilor de parteneriat economic dintre UE și ACP. Termenii de referință ai acestui proiect au fost publicați de Comisia Europeană în 2002, în cadrul unei proceduri competitive de ofertare. Ca urmare a acestei proceduri de ofertare, în august 2002, a fost atribuit PwC Franța un contract-cadru cu o durată de cinci ani. Un proiect al raportului final al evaluării impactului asupra dezvoltării durabile a fost prezentat părților interesate din Europa cu ocazia dialogului UE cu reprezentanții societății civile, organizat de Comisia Europeană la 23 martie 2007 la Bruxelles, Belgia.

3.2.Adecvarea reglementărilor și simplificarea

Aprobarea modificării acordului nu face obiectul procedurilor REFIT; ea nu implică niciun cost pentru IMM-urile din Uniune și nu ridică nicio problemă din punctul de vedere al mediului digital.

3.3.Drepturi fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale în Uniune.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Decizia propusă nu are implicații bugetare.

5.ALTE ELEMENTE

5.1.Explicații detaliate cu privire la dispozițiile specifice ale propunerii

Articolele 1 și 2 din propunere autorizează încheierea și notificarea, în numele Uniunii, a modificărilor la acord enumerate în anexa la decizie.

Articolul 3 precizează că încheierea modificărilor acordului nu trebuie interpretată în sensul că ar conferi drepturi sau ar impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii Europene sau ale statelor membre.

Articolul 4 stabilește data intrării în vigoare a deciziei.

2020/0121 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea acordului de modificare a Acordului interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Statului Independent Samoa și de viitoarele aderări ale altor state insulare din Pacific

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)La 12 iunie 2002, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocierile în vederea încheierii unor acorduri de parteneriat economic cu membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibilor și Pacific 4 .

(2)Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte 5 (denumit în continuare „Acordul interimar de parteneriat”), care stabilește un cadru pentru un acord de parteneriat economic, semnat la Londra la 30 iulie 2009 a fost aplicat cu titlu provizoriu de Papua-Noua Guinee și de Republica Fiji de la 20 decembrie 2009 și, respectiv, de la 28 iulie 2014.

(3)Articolul 80 din acord conține dispoziții privind aderarea altor state din Pacific. Prin Decizia (UE) 2018/1908 din 6 decembrie 2018 6 , Consiliul a aprobat aderarea Statului Independent Samoa la acord. Statul Independent Samoa a aderat la acord la 21 decembrie 2018 și l-a aplicat cu titlu provizoriu de la 31 decembrie 2018.

(4)În urma aderării Statului Independent Samoa, din motive de securitate juridică, este necesar să se modifice acordul pentru a include această țară ca parte la acord. Modificări tehnice similare ale acordului vor fi necesare de fiecare dată când un nou stat insular din Pacific aderă la acord.

(5)Articolul 68 din acord instituie un Comitet pentru comerț care gestionează toate aspectele necesare pentru punerea în aplicare a acordului. Este necesar ca Comitetul pentru comerț să fie împuternicit să decidă cu privire la orice modificare tehnică a acordului care ar putea fi necesară în urma aderării unui alt stat insular din Pacific.

(6)Acordul ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1.Se încheie acordul de modificare a Acordului interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Statului Independent Samoa și de viitoarele aderări ale altor state insulare din Pacific.

2.Textul acordului de modificare este atașat la prezenta decizie ca anexa 1.

Articolul 2

Președintele Consiliului notifică, în numele Uniunii, părțile la acord privind încheierea, de către Uniune, a acordului de modificare.

Articolul 3

Modificările acordului nu pot fi interpretate în sensul în care conferă drepturi sau impun obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    Decizia Consiliului din 13 iulie 2009 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (JO L 272, 16.10.2009, p. 1).
(2)    JO L 333, 28.12.2018, p. 1.
(3)    JO L 287, 4.11.2010, p. 3. Acord astfel cum a fost modificat prin Acordul semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005 (JO L 209, 11.8.2005, p. 27) și prin Acordul semnat la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (JO L 287, 4.11.2010, p. 3).
(4)    Directive ale Consiliului pentru negocierea acordurilor de parteneriat economic cu țările și regiunile ACP [9930/02 (DG E II) HH/sg].
(5)    JO L 272, 16.10.2009, p. 2.
(6)    JO L 333, 28.12.2018, p. 1.
Top

Bruxelles, 22.6.2020

COM(2020) 254 final

ANEXĂ

la

Propunerea de Decizie a Consiliului

privind încheierea acordului de modificare a Acordului interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Statului Independent Samoa și de viitoarele aderări ale altor state insulare din Pacific


ANEXĂ

ANEXA I

Articolul 70 alineatul (1) din acord se înlocuiește cu următorul text:

„(1)    În sensul prezentului acord, «părțile contractante» sunt Comunitatea Europeană, la care se face referire ca «CE», pe de o parte, și Papua Noua Guinee, Republica Insulelor Fiji și Statul Independent Samoa, la care se face referire ca «statele din Pacific», pe de altă parte.”.

La articolul 80 din acord se adaugă următorul alineat (3):

„(3)    Comitetul pentru comerț poate să decidă cu privire la orice modificare tehnică a acordului care ar putea fi necesară în urma aderării unui alt stat insular din Pacific.”.

Top