EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020IR5059

Avizul Comitetului European al Regiunilor – Pachetul privind extinderea 2020

COR 2020/05059

OJ C 300, 27.7.2021, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 300/13


Avizul Comitetului European al Regiunilor – Pachetul privind extinderea 2020

(2021/C 300/04)

Raportor:

Nikola DOBROSLAVIĆ (HR-PPE), prefectul județului Dubrovnik-Neretva

Documente de referință:

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2020 privind Strategia de extindere a UE

COM(2020) 660 final; SWD(2020) 350 final; SWD(2020) 351 final; SWD(2020) 352 final; SWD(2020) 353 final; SWD(2020) 354 final; SWD(2020) 355 final; SWD(2020) 356 final

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un plan economic și de investiții pentru Balcanii de Vest

COM(2020) 641 final

RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

Observații generale

1.

ia act cu mare interes de comunicarea Comisiei Europene privind politica de extindere a UE în 2020, de rapoartele privind țările candidate Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia, de rapoartele privind potențialele candidate Bosnia și Herțegovina și Kosovo (1) și de Comunicarea Comisiei privind Planul economic și de investiții pentru Balcanii de Vest;

2.

salută explicit evidențierea reînnoită a importanței geostrategice a procesului de extindere ca investiție în pace, stabilitate, securitate și creștere economică în întreaga Europă, precum și faptul că la summitul UE-Balcanii de Vest din mai 2020, de la Zagreb, s-a subliniat că perspectiva europeană privind Balcanii de Vest se bucură de sprijin fără echivoc; subliniază susținerea sa pentru aderarea tuturor țărilor din Balcanii de Vest, cu condiția ca acestea să îndeplinească toate criteriile de aderare; subliniază în acest context importanța transmiterii unor mesaje pozitive țărilor din Balcanii de Vest, care să le încurajeze să se angajeze în procesul îndelungat de aderare la UE;

3.

invită Comisia Europeană ca, la elaborarea pachetului privind extinderea, să mențină standarde înalte privind deschiderea, incluziunea și capacitatea de reacție și să indice în raportul său modul în care părțile interesate din țările implicate în procesul de aderare, în special reprezentanții autorităților locale și regionale, au fost implicate în pregătirea acestui document, respectiv a raportului intermediar și în ce măsură părțile interesate consultate au primit feedback cu privire la rezultatele consultării;

4.

reiterează faptul că reformele administrației publice din Balcanii de Vest, care sunt monitorizate sistematic de Comisia Europeană în conformitate cu principiile administrației publice, nu pot fi puse în aplicare fără o bună guvernanță la nivel local; invită Comisia Europeană să furnizeze indicatori de performanță mai preciși în sprijinul reformelor administrației publice în ceea ce privește descentralizarea fiscală, consolidarea capacității autorităților locale și regionale de a dezvolta și furniza servicii de calitate populației și întreprinderilor, precum și promovarea elaborării de politici favorabile incluziunii și bazate pe date concrete la nivel local și regional;

5.

ia act cu regret de progresele insuficiente înregistrate de țările din Balcanii de Vest în domeniile fundamentale ale statului de drept, ale funcționării instituțiilor democratice și ale luptei împotriva corupției, precum și de mediul care îngreunează în continuare funcționarea mass-mediei independente și dezvoltarea societății civile;

6.

subliniază că lipsa pluralismului politic sau suprimarea posturilor și intimidarea funcționarilor aleși de la nivel local care aparțin partidelor de opoziție reprezintă, în unele dintre țările din Balcanii de Vest, provocări majore pentru democrațiile locale din aceste țări;

7.

ia act cu îngrijorare de riscul ca, din cauza lipsei de progrese în procesul de extindere, toate țările din Balcanii de Vest să se afle cu atât mai mult sub influența unor terți, printre care Rusia și China, care doresc să își consolideze în permanență poziția în regiune;

8.

sprijină eforturile UE nu numai de a consolida reziliența țărilor din Balcanii de Vest, ci și de a asigura o cooperare strânsă în domeniul securității cibernetice și al comunicării strategice, pentru a garanta că toate activitățile economice finanțate din surse externe respectă valorile, normele și standardele UE, în special în domenii-cheie precum achizițiile publice, mediul, energia, infrastructura și concurența;

9.

salută sprijinul cuprinzător acordat de UE guvernelor din Balcanii de Vest pentru a face față provocărilor generate de pandemia de COVID-19 și pentru a răspunde în mod eficace nevoilor sanitare și socioeconomice urgente și invită Comisia Europeană să recunoască rolul important al autorităților locale și regionale în combaterea pandemiei de COVID-19 și să propună măsuri suplimentare de sprijinire a cooperării descentralizate între autoritățile locale și regionale și de consolidare a capacităților acestora de gestionare a crizelor;

10.

invită Comisia Europeană, în vederea creării unui cadru mai bun pentru autoritățile locale și regionale, să prezinte propuneri privind implicarea reprezentanților de la nivel național, regional și local din țările din Balcanii de Vest în lucrările Conferinței privind viitorul Europei; propune organizarea unei serii de dialoguri cu cetățenii în țările din Balcanii de Vest, pentru a le oferi acestora ocazia de a-și exprima îngrijorările și pentru a le îmbunătăți orizontul de așteptare cu privire la statutul de stat membru al Uniunii Europene;

Observații specifice fiecărei țări

11.

sprijină pe deplin adoptarea cu maximă celeritate a cadrului de negociere și deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania pentru a demonstra că sprijinul politic pentru procesul de extindere este abordat cu seriozitate și că se respectă promisiunea de a deschide negocierile de aderare cu țările care îndeplinesc criteriile necesare;

12.

ia act cu îngrijorare de necesitatea unor acțiuni mai ferme din partea Serbiei și Muntenegrului, două țări cu care sunt în curs negocieri de aderare, pentru a îmbunătăți condițiile-cadru pentru libertatea de exprimare și activitatea mass-mediei independente, precum și pentru a înregistra progrese în ceea ce privește independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției;

13.

salută progresele generale înregistrate până în prezent în negocierile de aderare cu Serbia, însă solicită reforme accelerate în domeniul statului de drept și al drepturilor fundamentale, precum și progrese în normalizarea relațiilor Serbiei cu Kosovoul, astfel cum se prevede în cadrul de negociere; îndeamnă autoritățile sârbe de la toate nivelurile de guvernare să comunice fără echivoc cu privire la aspirațiile țării de integrare în UE și la relațiile cu UE ca principal partener politic și economic al Serbiei;

14.

ia act cu regret de declinul dramatic al pluralismului politic din Serbia, de lipsa unei opoziții efective în parlamentul sârb și de mediul potrivnic dezvoltării democrației locale și reiterează necesitatea de a aborda deficiențele demult existente în procesul electoral printr-un dialog transparent și incluziv cu partidele politice și cu alte părți interesate relevante, în timp util înainte de următoarele alegeri, ținând seama de recomandările Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului;

15.

invită Comisia să încurajeze Muntenegru să își intensifice eforturile în vederea elaborării unor politici transparente și favorabile incluziunii, inclusiv a unei monitorizări centralizate mai eficiente a calității consultărilor publice cu părțile interesate;

16.

este preocupat de progresele limitate înregistrate de Bosnia și Herțegovina în ceea ce privește reformele prioritare evidențiate de Comisia Europeană în avizul său privind cererea acestei țări de aderare la UE (2) în legătură cu funcționarea instituțiilor democratice, statul de drept, protecția drepturilor fundamentale și reforma administrației publice, în special în legătură cu nerespectarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a hotărârii Curții Constituționale privind legile electorale, lipsa egalității popoarelor constitutive și respectarea drepturilor celorlalte părți ale populației, precum și progresele insuficiente în lupta împotriva corupției și pentru profesionalizarea și depolitizarea administrației publice;

17.

salută faptul că în decembrie 2020, după mai mult de 12 ani, au avut loc în cele din urmă alegeri locale la Mostar (Bosnia și Herțegovina), ceea ce reprezintă o contribuție importantă la consolidarea proceselor democratice, respectându-se principiile Cartei europene a autonomiei locale și ale Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și un stimulent pentru a încuraja Bosnia și Herțegovina să continue pe calea europeană;

18.

cu toate acestea, este preocupat de cazurile confirmate de fraudă electorală din Mostar și de discursul de incitare la ură urmat de incidente care i-au vizat pe unii dintre candidații la alegerile locale; îndeamnă, prin urmare, Parlamentul Bosniei și Herțegovinei să aducă modificările necesare legii electorale înainte de următoarele alegeri generale din 2022, pentru a împiedica fraudarea alegerilor în viitor; invită Delegația Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, împreună cu alți reprezentanți ai comunității internaționale, să condamne cu fermitate discursurile de incitare la ură și atacurile împotriva candidaților, în special a candidaților femei, de felul celor care au avut loc înainte de alegerile din Mostar;

19.

invită Comisia să facă presiuni pentru găsirea de soluții pentru crearea unei asociații a localităților cu majoritate sârbă din Kosovo, demers pentru care Comitetul European al Regiunilor (CoR) oferă sprijin concret și posibilități de cooperare, pe baza rolului și expertizei sale, precum și să continue eforturile de normalizare a relațiilor cu Serbia și Kosovo;

20.

invită Comisia să își reitereze apelul adresat Consiliului de a aborda chestiunea liberalizării vizelor pentru Kosovo, în conformitate cu propriile sale recomandări și cu recomandările pozitive ale Parlamentului European, pe care CoR le sprijină cu fermitate;

21.

reiterează importanța reformelor legislative pentru a asigura o distribuție clară a competențelor și a resurselor financiare între administrațiile centrale și locale din Kosovo;

22.

îndeamnă Albania să facă progrese suplimentare în ceea ce privește prioritățile stabilite de Consiliu la punctul 10 din concluziile sale din 25 martie 2020;

23.

invită Albania să continue și să își consolideze reforma administrativă teritorială, ca parte a unui program mai amplu care vizează descentralizarea, consolidarea autonomiei fiscale a nivelului local și a capacității administrațiilor locale de a furniza servicii publice de calitate, precum și sporirea sprijinului politic pentru punerea în aplicare a obiectivelor Planului de acțiune privind descentralizarea și guvernanța locală până în 2022; îndeamnă autoritățile din Albania să procedeze la o reformă cuprinzătoare a sectorului funciar, să consolideze drepturile de proprietate și să avanseze rapid în ce privește procesul de înregistrare și compensare; încurajează Albania să adopte și să implementeze rapid legislația reziduală legată de Legea-cadru din 2017 privind protejarea minorităților naționale și salută adoptarea legii privind recensământul populației;

24.

solicită consolidarea în continuare a rolului Comitetului albanez pentru consultarea autorităților locale și naționale ca un bun exemplu de instituționalizare a rolului autorităților locale în procesul de elaborare a politicilor;

25.

subliniază că nu există un sistem integrat de planificare, gestionare și monitorizare a dezvoltării regionale în Macedonia de Nord, dar nici în majoritatea celorlalte țări din Balcanii de Vest, și solicită consolidarea capacității administrative și tehnice a structurilor operaționale responsabile de gestionarea fondurilor UE, în special în domeniul transporturilor și al protecției mediului;

26.

condamnă cu fermitate regresele continue ale Turciei în ce privește unele domenii fundamentale ale acquis-ului european, inclusiv faptul că, în urma intrării în vigoare a amendamentelor constituționale în Turcia, au persistat deficiențele de funcționare a democrației locale, situația în ceea ce privește principalele drepturi ale omului, valorile fundamentale ale UE și statul de drept s-a deteriorat drastic, iar controalele eficace și separarea puterilor în sistemul politic în ansamblu s-au fragilizat;

27.

este preocupat nu numai de practica continuă de demitere din funcție a primarilor aleși din sud-estul țării și de instalarea de administratori numiți de guvern în locul lor, ci și de arestarea altor reprezentanți locali; invită Turcia, în conformitate cu Carta europeană a autonomiei locale și cu recomandările Comisiei de la Veneția, să se abțină de la aplicarea unor măsuri care împiedică funcționarea democrației locale și sunt în detrimentul climatului democratic general, inclusiv la nivel regional și local;

28.

subliniază retorica anti-UE a Turciei și condamnă cu fermitate comportamentul ilegal și provocator al Turciei față de două state membre ale UE, respectiv Grecia și Cipru, și încălcările persistente ale suveranității acestor state și ale drepturilor lor suverane, precum și retorica de o agresivitate fără precedent îndreptată împotriva vecinilor săi, comportamente care sunt perfect incompatibile cu statutul de țară candidată;

29.

condamnă măsurile unilaterale luate de Turcia la Varosha, Cipru, și reiterează faptul că nu ar trebui întreprinse acțiuni care nu sunt în conformitate cu Rezoluțiile 550 și 789 ale Consiliului de Securitate al ONU; Comitetul Regiunilor sprijină reluarea rapidă a negocierilor, sub auspiciile ONU, și își menține angajamentul deplin față de o soluționare cuprinzătoare a problemei cipriote, în cadrul ONU și în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU și în concordanță cu principiile pe care se întemeiază UE. Se așteaptă la același lucru de la Turcia;

30.

reafirmă că este în interesul strategic al UE să încerce să soluționeze diferendele cu Turcia prin dialog și în conformitate cu dreptul internațional și să stabilească o cooperare reciproc avantajoasă; recomandă ca în cadrul cooperării în domeniul migrației și al refugiaților să se aloce fonduri UE pentru acțiuni directe ale autorităților regionale și locale implicate în gestionarea fluxurilor de migranți, a persoanelor strămutate și a refugiaților din Turcia; Acordul de readmisie UE-Turcia ar trebui pus efectiv și pe deplin în aplicare în raport cu toate statele membre, menționându-se totodată că cooperarea cu toate statele membre în domeniul justiției și al afacerilor interne rămâne un element esențial;

Rolul autorităților locale și regionale în procesul de extindere și în consolidarea cooperării regionale

31.

subliniază rolul important al autorităților locale și regionale în îndeplinirea criteriilor de aderare la UE și în punerea în aplicare a acquis-ului UE, în special în domeniile coeziunii economice și sociale, agriculturii și siguranței alimentare, protecției mediului, achizițiilor publice și politicii sociale; subliniază, de asemenea, contribuția importantă a autorităților locale și regionale la comunicarea impactului aderării la UE și la atragerea sprijinului cetățenilor în procesul de aderare;

32.

ia act cu regret de lipsa unor propuneri politice concrete ale UE pentru a oferi sprijin sistematic și strategic autorităților locale și regionale din țările din Balcanii de Vest, ceea ce CoR solicitase deja în avizele sale privind Pachetul de extindere 2018 și 2019;

33.

salută eforturile Comisiei Europene de a evalua sprijinul financiar oferit de UE autorităților locale din regiunile din țările implicate în procesul de aderare și din țările învecinate în perioada 2010-2018 și solicită diseminarea pe scară largă a rezultatelor concludente ale evaluărilor;

34.

invită Comisia Europeană să elaboreze instrumente eficiente în practică pentru a sprijini consolidarea eficace a capacităților autorităților locale și regionale din Balcanii de Vest, inclusiv programe tematice specifice de sprijin sau proiecte regionale de asistență tehnică, precum și schimburi continue, mentorat și colaborare în rețea;

35.

îndeamnă încă o dată Comisia să extindă inițiativa „Sprijin pentru îmbunătățirea guvernanței și a gestionării” (SIGMA) la nivelurile subnaționale ale administrației din țările candidate și potențial candidate, pentru a defini modele descentralizate ale reformelor administrației publice și pentru a sprijini îmbunătățirea guvernanței locale și a gestionării publice locale, ca parte din aplicarea acquis-ului comun;

36.

în plus, solicită Comisiei Europene să instituie metode operaționale ad-hoc, care să permită utilizarea instrumentelor TAIEX și a programelor de twinning pentru cooperarea dintre autoritățile locale și regionale din statele membre și cele din țările candidate și potențial candidate;

37.

evidențiază, pe de o parte, importanța continuării sprijinului acordat autorităților locale și regionale din Balcanii de Vest prin intermediul Comitetului European al Regiunilor și al grupurilor de cooperare relevante, de exemplu, Grupul de lucru pentru Balcanii de Vest și grupurile consultative mixte cu Muntenegru, Macedonia și Serbia, și, pe de altă parte, insistă asupra faptului că activitățile acestor grupuri trebuie să devină mai vizibile la nivel local și regional; de asemenea, subliniază în acest context urgența instituirii unui grup consultativ mixt cu Albania;

38.

invită Comisia să perfecționeze indicatorii utilizați pentru măsurarea progreselor înregistrate în reformele administrației publice în ceea ce privește implicarea autorităților locale și regionale în planificarea, elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor publice și să ia măsuri suplimentare pentru a consolida și a eficientiza consultările cu autoritățile locale și regionale în procesul de elaborare a acelor politici care au un impact asupra activității acestora și a calității serviciilor oferite de administrația locală cetățenilor;

39.

salută sprijinul acordat până în prezent de Comisie pentru consolidarea cooperării dintre tinerii din Balcanii de Vest, un aspect extrem de important pentru menținerea și dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, inclusiv pentru sprijinirea inițiativelor precum Biroul Regional de Cooperare pentru Tineret; invită Comisia ca, în viitoarele inițiative de promovare a cooperării pentru tineret, să se asigure că autoritățile locale și regionale, în calitate de parteneri-cheie pentru asociațiile locale de tineret și instituțiile de învățământ, sunt mai îndeaproape implicate în punerea în aplicare a proiectelor pentru tineret care contribuie la consolidarea relațiilor de bună vecinătate;

40.

propune ca, în viitor, reprezentanții autorităților locale și regionale să fie, de asemenea, implicați în mod corespunzător în lucrările conferințelor interguvernamentale privind negocierile de aderare;

Statul de drept, drepturile fundamentale și condițiile-cadru pentru mass-media independentă

41.

reiterează faptul că statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice sunt indicatori-cheie pe baza cărora UE evaluează progresele înregistrate de țările candidate în vederea aderării și își exprimă îngrijorarea cu privire la progresele limitate și la numeroasele probleme cauzate de lipsa voinței politice, de persistența anumitor elemente de acaparare a statului, de progresele limitate în domeniul independenței sistemului judiciar, de atitudinea contraproductivă a autorităților și de mediul neprielnic în care mass-media independentă își desfășoară activitatea în majoritatea țărilor candidate și potențial candidate;

42.

subliniază că un mediu propice pentru crearea și activitatea de succes a mass-mediei independente și a societății civile reprezintă o condiție necesară pentru sustenabilitatea și ireversibilitatea reformelor complexe puse în aplicare în timpul procesului de aderare, precum și fundamentul dezvoltării democrației locale;

43.

recomandă Comisiei să aplice cu consecvență condiționalitatea legată de respectarea normelor UE privind utilizarea fondurilor europene și a Planului economic și de investiții, în special în ceea ce privește achizițiile publice și transparența, și să stabilească indicatori clari în acest sens;

44.

subliniază că, datorită apropierii lor de cetățeni, autoritățile locale și regionale au un rol esențial în promovarea și apărarea valorilor europene și în protejarea drepturilor fundamentale și pot juca un rol important în combaterea rasismului, a discursurilor de incitare la ură și a discriminării, în promovarea egalității de gen, în protejarea grupurilor vulnerabile și a minorităților și în consolidarea coeziunii sociale;

45.

este ferm convins că, datorită rolului lor specific de factori de decizie locali și furnizori de servicii de interes public, autoritățile locale și regionale pot juca un rol mai important în abordarea unora dintre deficiențele din domeniul statului de drept și al drepturilor fundamentale, promovând o punere în aplicare mai transparentă și responsabilă a politicilor locale și asigurând o mai bună protecție a drepturilor grupurilor vulnerabile;

46.

invită Comisia să sprijine în continuare autoritățile locale și regionale din țările candidate și potențial candidate pentru a îmbunătăți standardele referitoare la implicarea publicului interesat în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor locale, inclusiv în planificarea participativă a investițiilor și în pregătirea bugetelor locale;

47.

avertizează cu privire la riscul ridicat de corupție în procedurile de achiziții publice la nivelul autorităților locale și regionale din țările candidate și potențial candidate și invită Comisia Europeană să utilizeze instrumente concrete pentru a promova o transparență cu caracter mai proactiv și un control îmbunătățit al calității în domeniul achizițiilor publice, precum și instituirea unei politici a datelor deschise în toate etapele procedurilor de achiziții publice;

48.

invită Comisia Europeană să recunoască mai bine rolul autorităților locale și regionale în soluționarea problemelor fundamentale la nivel local, să faciliteze dezvoltarea capacităților și competențelor lor în domeniul statului de drept și al drepturilor fundamentale și să le ajute să îndeplinească aceste sarcini prin furnizarea de mijloace și instrumente concrete, recunoscând totodată rolul și contribuția asociațiilor naționale și internaționale ale autorităților locale și regionale;

Rolul autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a Planului economic și de investiții

49.

salută adoptarea Planului economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, care va fi un instrument-cheie pentru sprijinirea redresării economice și a dezvoltării țărilor din regiune în viitorul apropiat și subliniază importanța implicării autorităților locale și regionale în planificarea și monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor și proiectelor de sprijin, în timp util și în mod adecvat, prin aplicarea unor standarde ridicate de transparență, acces la informații și publicarea datelor;

50.

solicită măsuri concrete pentru a extinde inițiativele UE privind transformarea ecologică și cea digitală la țările din Balcanii de Vest, subliniind rolul regiunii ca parte importantă a Europei, precum și importanța strategică a investițiilor în dezvoltarea economică și socială, într-o infrastructură de transport durabilă și protecția mediului în țările din regiune chiar înainte de aderarea la UE;

51.

subliniază că investițiile majore în infrastructură planificate în cadrul Planului economic și de investiții în domeniul transporturilor, energiei, infrastructurii verzi și digitale ar trebui să includă nu numai finanțarea rețelelor centrale, ci și a conectivității regionale și locale, pentru a garanta că investițiile aduc beneficii și populației locale, în special prin construirea de noi drumuri de acces în orașe și sate;

52.

sprijină principiul corelării investițiilor din Planul economic și de investiții cu reformele și invită Comisia Europeană să comunice, în contextul fiecărei investiții, reformele preconizate la nivel local și regional;

53.

observă că o mai mare vizibilitate a investițiilor UE la nivel regional și local, precum și o comunicare mai clară a principiilor și valorilor fundamentale, cum ar fi normele privind achizițiile publice, standardele de mediu și standardele de sustenabilitate financiară, ar trebui să contribuie la consolidarea angajamentului față de reforme în procesul de aderare la UE și la reducerea riscului unei influențe negative din partea actorilor externi din regiune (cum ar fi împrumuturile din China);

54.

sprijină eforturile de pregătire a noului ciclu de programare pentru asistența de preaderare (IPA III) și reiterează, în conformitate cu avizul său anterior (3), importanța acordării de sprijin tematic în cadrul IPA III pentru consolidarea capacității autorităților locale și regionale;

55.

invită Comisia Europeană să elaboreze orientări privind sprijinul acordat de UE autorităților locale și regionale din țările implicate în procesul de aderare în noua perioadă de finanțare 2021-2027, în conformitate cu orientările pe care le-a elaborat, pentru a sprijini societatea civilă și mass-media independentă din țările din regiune și să furnizeze informații clare privind obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de măsurare a progreselor;

56.

invită, în acest sens, Comisia Europeană să înființeze un comitet regional independent care să monitorizeze punerea în aplicare a Planului economic și de investiții și a programului IPA III și să implice reprezentanți ai autorităților locale și regionale, ai societății civile și ai mass-mediei din țările implicate în procesul de aderare, pe baza unui apel public și a unor criterii transparente, stabilite dinainte;

57.

subliniază că transparența cu caracter proactiv și publicarea datelor sporesc încrederea publicului în ce privește utilizarea adecvată a fondurilor publice și invită Comisia să creeze un portal de date deschise cu informații detaliate, accesibile publicului prin intermediul unui motor de căutare, cu privire la toți beneficiarii Planului economic și de investiții și ai programului IPA III.

Bruxelles, 7 mai 2021.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovoului.

(2)  SWD(2019) 222 final, COM(2019) 261 final.

(3)  Avizul Comitetului European al Regiunilor privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III) COR 2018/04008; JO C 86, 7.3.2019.


Top