EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Cod de conduită pentru înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene

OJ C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 89/2


Cod de conduită pentru înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene

(2019/C 89/03)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

întrucât:

(1)

Ca instituție a Uniunii Europene (UE), Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să servească interesul public și să asigure cele mai înalte standarde de integritate. În consecință, BCE plasează răspunderea, transparența și cele mai înalte standarde de conduită etică în centrul abordării sale privind guvernanța corporativă. Aderarea la aceste principii constituie elementul cheie al credibilității BCE și este vitală pentru asigurarea încrederii cetățenilor europeni.

(2)

Etica profesională și înaltul standard de conduită la care sunt îndreptățiți terții din partea BCE și a înalților funcționari ai acesteia au fost recunoscute încă de la înființarea BCE drept condiții prealabile esențiale pentru protejarea reputației instituției.

(3)

Ulterior adoptării unui cod inițial de conduită al BCE în 2001 (1), în 2002 a fost adoptat un cod specific de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor (2), care a fost revizuit în 2006 (3); acesta a fost urmat de un cod suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului executiv, adoptat în 2006 (4) și revizuit în 2010 (5).

(4)

Având în vederea instituirea Mecanismului unic de supraveghere (MUS) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (6), în virtutea căruia BCE i-au fost încredințate atribuții specifice în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în 2014 a fost adoptat, de asemenea, un cod de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere (7).

(5)

În plus, începând cu ianuarie 2015, BCE a pus în aplicare un cadru etic consolidat pentru membrii personalului (8) și a instituit Biroul de conformitate și guvernanță și Comitetul de etică la nivel înalt (9), care este mandatat să consilieze de o manieră coerentă membrii organismelor BCE de nivel înalt cu privire la diferitele coduri de conduită care se aplică acestora.

(6)

În ceea ce privește Eurosistemul și MUS, au fost prevăzute standarde etice minime comune în Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/11) (10) și în Orientarea (UE) 2015/856 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/12) (11).

(7)

BCE are un interes real în a promova principiul potrivit căruia, în măsura posibilului și atunci când acest lucru este justificat de considerente de proporționalitate, membrii fiecăruia dintre organismele sale de nivel înalt ar trebui să adere și să se supună acelorași norme de conduită profesională. În acest scop, Comitetul de etică a fost mandatat de Consiliul guvernatorilor pentru a reflecta asupra fezabilității instituirii unui cod unic de conduită, rezultatul fiind elaborarea de către Comitetul de etică a codului de conduită pentru înalții funcționari ai BCE, a cărui aprobare este avută în vedere în prezent de Consiliul guvernatorilor (prezentul cod).

(8)

Pe lângă faptul că se inspiră din dispozițiile și considerentele care stau la baza cadrului etic consolidat aplicabil membrilor personalului BCE, prezentul cod reflectă cele mai bune practici din domeniul băncilor centrale și al supravegherii, precum și din cadrul celorlalte instituții ale UE, recunoscând în același timp caracteristicile instituționale specifice ale BCE, precum și independența acesteia.

(9)

Prin aprobarea prezentului cod, Consiliul guvernatorilor urmărește punerea în aplicare a celor mai înalte standarde de etică profesională, asigurând astfel că membrii organismelor sale de nivel înalt conduc prin puterea exemplului și inspiră angajații din cadrul Eurosistemului, SEBC și MUS să respecte astfel de standarde în exercitarea atribuțiilor lor,

APROBĂ PREZENTUL COD UNIC DE CONDUITĂ PENTRU ÎNALȚII FUNCȚIONARI AI BCE:

PARTEA I

DOMENIU DE APLICARE

Articolul 1

Domeniu de aplicare

1.1.

Prezentul cod se aplică membrilor Consiliului guvernatorilor și membrilor Consiliului de supraveghere atunci când aceștia își exercită funcțiile de membri ai unui organism BCE de nivel înalt, precum și membrilor Comitetului executiv. De asemenea, acesta se aplică membrilor Consiliului guvernatorilor și membrilor Consiliului de supraveghere atunci când aceștia acționează în calitate de membri ai Comitetului director și ai grupului de mediere, după caz, precum și reprezentanților băncilor centrale naționale în cazul în care autoritatea națională competentă (denumită în continuare „ANC”) nu este banca centrală națională (denumită în continuare „BCN”), care participă la reuniunile Consiliului de supraveghere (denumiți în continuare „membri”).

1.2.

Acesta se aplică și persoanelor care înlocuiesc membrii în cadrul reuniunilor Consiliului guvernatorilor sau ale Consiliului de supraveghere (denumite în continuare „supleanți”) în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților acestora în cadrul acestor organisme de nivel înalt, în situația în care acest lucru este explicit prevăzut de prezentul cod. În sensul prezentului cod, „organisme BCE de nivel înalt” înseamnă Consiliul guvernatorilor BCE, Comitetul executiv al BCE și Consiliul de supraveghere al BCE.

1.3.

Prezentul cod nu se aplică însoțitorilor care participă la reuniunile Consiliului guvernatorilor sau ale Consiliului de supraveghere. Cu toate acestea, însoțitorii semnează o declarație de conduită etică care cuprinde principiul general al evitării conflictelor de interese, interzicerea utilizării informațiilor confidențiale și normele privind secretul profesional, înainte de a participa pentru prima dată la oricare dintre reuniuni (denumită în continuare „declarație de conduită etică”) (12).

1.4.

Membrii Consiliului general sunt invitați să semneze declarația de conduită etică. În plus, membrii Comitetului de audit, ai Comitetului de etică, ai comitetului administrativ de control și supleanții acestora, după caz, sunt supuși obligației de a semna declarația de conduită etică.

1.5.

Membrii personalului BCE care participă la reuniunile organismelor BCE de nivel înalt fac în mod corespunzător obiectul cadrului etic și, în consecință, nu au obligația de a semna declarația de conduită etică.

1.6.

În cazul în care există îndoieli cu privire la dispozițiile prezentului cod sau cu privire la aplicarea practică a acestora, se solicită avizul Comitetului de etică instituit prin Decizia (UE) 2015/433 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/59) (13).

Articolul 2

Dispoziții naționale aflate în conflict și aplicabilitatea unor cadre etice diferite

2.1.

Membrii și supleanții informează fără întârzieri nejustificate Comitetul de etică cu privire la orice impedimente în respectarea prezentului cod, inclusiv cu privire la orice impediment care rezultă din dispoziții de drept național aflate în conflict.

2.2.

Prezentul cod nu aduce atingere normelor etice mai stricte aplicabile membrilor și supleanților în virtutea dreptului național.

PARTEA II

STANDARDE DE CONDUITĂ ETICĂ

Articolul 3

Principii fundamentale

3.1.

Membrii și supleanții își îndeplinesc atribuțiile în strictă conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, cu Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene (14) și cu Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (15), după caz.

3.2.

În îndeplinirea îndatoririlor și responsabilităților care le revin, membrii și supleanții respectă cele mai înalte standarde de conduită etică și de integritate. Aceștia trebuie să acționeze în mod onest, independent, imparțial, discret și să nu urmărească realizarea propriilor interese. Totodată, aceștia trebuie să fie conștienți de importanța propriilor îndatoriri și responsabilități, să aibă în vedere caracterul public al funcției lor și să se comporte într-un mod care să inspire o conduită etică în cadrul Eurosistemului, al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al MUS, precum și să mențină și să întărească încrederea publicului în BCE.

Articolul 4

Secretul profesional

4.1.

Ținând seama de cerințele referitoare la secretul profesional care rezultă din articolul 37 din Statutul SEBC și din articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, membrii și supleanții nu divulgă informații care intră sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional obținute în exercitarea atribuțiilor lor și care nu au fost făcute publice sau nu sunt accesibile publicului (denumite în continuare „informații confidențiale”), altfel decât deliberat ca parte a strategiei de comunicare convenite a BCE. În special, nu divulgă informații confidențiale în discursuri sau declarații publice sau prin transmiterea acestora către mijloacele de informare în masă și tratează astfel de informații în conformitate cu normele interne convenite cu privire la tratamentul informațiilor sensibile ale SEBC și MUS. Membrii și supleanții continuă să facă obiectul acestor cerințe privind secretul profesional în conformitate cu dreptul Uniunii chiar și după încetarea îndatoririlor și responsabilităților acestora față de BCE.

4.2.

Membrii și supleanții iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că membrii personalului BCN și/sau ANC a acestora au acces la informații confidențiale doar pentru îndeplinirea atribuțiilor membrilor personalului și în conformitate cu politicile de confidențialitate aplicabile, precum și că aceștia sunt informați și respectă strict cerințele referitoare la secretul profesional prevăzute la articolul 4.1.

Articolul 5

Separarea funcției de supraveghere de funcția de politică monetară

5.1.

Membrii și supleanții respectă separarea atribuțiilor specifice ale BCE privind politicile referitoare la supravegherea prudențială de atribuțiile sale privind politica monetară, precum și de alte atribuții. Atunci când este cazul, aceștia respectă Decizia BCE/2014/39 a Băncii Centrale Europene (16) și orice norme adoptate de BCE în conformitate cu articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului.

5.2.

În îndeplinirea îndatoririlor și responsabilităților care le revin, membrii Consiliului de supraveghere și supleanții acestora țin seama de obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului și nu aduc atingere atribuțiilor BCE care nu țin de domeniul supravegherii, respectând totodată în mod corespunzător îndatoririle și responsabilitățile specifice ale vicepreședintelui Consiliului de supraveghere.

Independență

Articolul 6

Principiul independenței

Ținând seama de articolul 130 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de articolul 7 din Statutul SEBC și de articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, membrii și supleanții, în exercitarea competențelor și în îndeplinirea misiunilor și îndatoririlor care le-au fost conferite, acționează independent și obiectiv în interesul Uniunii în ansamblul său, indiferent de interesele naționale sau personale, și nu solicită, nici nu primesc instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, din partea vreunui guvern al unui stat membru sau a oricărui alt organism.

Articolul 7

Activități private și mandate oficiale

7.1.

Membrii și supleanții se asigură că orice activități private, remunerate sau nu, nu au un impact negativ asupra obligațiilor lor și nu dăunează reputației BCE. În sensul prezentului cod, „activități private” înseamnă orice alte activități desfășurate de un membru sau de un supleant în altă calitate decât cea oficială.

7.2.

Membrii și supleanții pot desfășura activități private în cadrul unor organizații publice sau internaționale ori al unor organizații fără scop lucrativ, precum și activități didactice și de cercetare, cu condiția ca acestea să nu fie activități care dau naștere unor preocupări legate de conflicte de interese, de exemplu activități legate de entitățile supravegheate sau de contrapărțile Eurosistemului în politica monetară sau în operațiunile de schimb valutar. În cazul activităților private menționate la articolul 11.1 din Statutul SEBC, membrii Comitetului executiv solicită aprobarea explicită a Consiliului guvernatorilor.

7.3.

Membrii și supleanții pot accepta remunerarea acestor activități private și rambursarea cheltuielilor suportate în legătură cu acestea, cu condiția ca remunerarea și cheltuielile să fie proporționale cu munca prestată și să rămână în limitele uzanțelor.

7.4.

Membrii și supleanții se abțin de la a accepta mandate oficiale care le-ar putea afecta independența și renunță la orice astfel de mandat oficial pe care îl dețin. În sensul prezentului cod, „mandate oficiale” înseamnă orice activități externe desfășurate de un membru sau de un supleant într-o calitate oficială, respectiv ca parte a îndatoririlor și responsabilităților acestora.

7.5.

Membrii și supleanții informează în scris Comitetul de etică în legătură cu orice activități private pe care intenționează să le desfășoare. De asemenea, aceștia informează anual Comitetul de etică cu privire la activitățile private și mandatele oficiale în curs ale acestora.

Articolul 8

Relațiile cu grupurile de interese

Membrii și supleanții au în vedere, în special în interacțiunile lor cu grupurile de interese, independența care îi caracterizează, obligațiile acestora privind secretul profesional și principiile fundamentale stabilite în prezentul cod, menținând totodată un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă în conformitate cu Tratatul privind Uniunea Europeană. Membrii și supleanții au de asemenea în vedere Principiile directoare referitoare la comunicarea externă a înalților funcționari ai BCE (17), precum și orice alte norme și orientări aplicabile, și dau dovadă de o prudență deosebită și iau măsuri de protecție corespunzătoare atunci când participă la evenimente cu circuit închis sau când acceptă invitații care le sunt adresate individual.

Articolul 9

Apariții publice și declarații publice

9.1.

Membrii și supleanții își îndeplinesc îndatoririle și responsabilitățile și acționează în public în calitate de reprezentanți ai unui organism al BCE de nivel înalt.

9.2.

Atunci când fac declarații publice asupra unor aspecte legate de Eurosistem, SEBC sau MUS, membrii și supleanții țin seama în mod corespunzător de rolul lor de reprezentanți ai unui organism al BCE de nivel înalt.

9.3.

În cadrul contribuțiilor științifice sau academice, membrii și supleanții precizează că acestea sunt făcute în nume personal și nu reprezintă poziția BCE.

Articolul 10

Declarația de interese

10.1.

Fiecare membru prezintă anual Comitetului de etică, spre evaluare și transmitere mai departe către președinte, o declarație de interese semnată, care include informații privind activitatea profesională anterioară, activitățile private, mandatele oficiale și interesele financiare ale membrului în cauză, precum și cu privire la activitatea profesională remunerată a soțului/soției sau partenerului/partenerei acestuia, care ar putea ridica preocupări legate de conflicte de interese (denumită în continuare „declarație de interese”). Declarația de interese (18) depusă de fiecare membru se publică pe website-ul BCE și nu aduce atingere niciunei cerințe de depunere a unei declarații de avere în temeiul normelor naționale aplicabile sau al obligațiilor contractuale.

10.2.

BCE prelucrează și reține datele cu caracter personal colectate din declarațiile de interese în conformitate cu legislația în materie de prelucrare a datelor aplicabilă BCE.

Conflicte de interese

Articolul 11

Principii generale privind conflictele de interese

11.1.

Membrii și supleanții evită orice situație care ar putea crea preocupări legate de conflicte de interese. O preocupare legată de un conflict de interese intervine atunci când un membru sau un supleant are interese personale care pot influența sau pot fi percepute ca influențând îndeplinirea obiectivă și imparțială a îndatoririlor și responsabilităților acestuia și se extinde la membrii direcți ai familiei acestora (oricare dintre părinți, copii, frați sau surori), la soțul/soția sau partenerul/partenera membrului sau supleantului în cauză, fără a fi limitată însă la aceștia. În special, membrii și supleanții nu se pot folosi de implicarea lor într-un proces de luare a deciziilor sau de informațiile profesionale pe care le dețin pentru a obține un avantaj personal de orice fel. Nu există conflict de interese în cazul în care membrii sau supleanții sunt vizați numai ca parte a publicului larg sau ca parte a unei clase largi de persoane.

11.2.

Membrii și supleanții informează în scris, fără întârzieri nejustificate, președintele organismului BCE de nivel înalt și Comitetul de etică cu privire la orice situație care ar putea da naștere unor preocupări legate de conflicte de interese. În special, aceștia se recuză de la a lua parte la orice discuție, deliberare sau vot cu privire la orice astfel de situație, nefiindu-le furnizată niciun fel de documentație aferentă.

Articolul 12

Activitate profesională remunerată a soțului/soției sau a partenerului/partenerei

Membrii și supleanții informează în scris de îndată președintele organismului BCE de nivel înalt relevant și Comitetul de etică cu privire la orice activitate profesională sau altă activitate remunerată desfășurată de soții/soțiile sau partenerii/partenerele acestora care ar putea da naștere unor preocupări legate de conflicte de interese.

Articolul 13

Avantaje (cadouri și ospitalitate)

13.1.

Membrii și supleanții nu solicită și dau dovadă de precauție atunci când li se oferă orice fel de avantaje care au legătură în orice mod cu îndatoririle și responsabilitățile care le-au fost conferite. În sensul prezentei dispoziții, „avantaje” înseamnă orice cadou, element de ospitalitate sau alt beneficiu, financiar sau în natură, care nu reprezintă remunerația convenită pentru serviciile furnizate și la care beneficiarul nu este altfel îndreptățit.

13.2.

Un avantaj oferit sau acordat unui membru sau unui supleant ori unui membru direct al familiei, soțului/soției sau partenerului/partenerei acestuia, care are legătură în orice mod cu îndatoririle și responsabilitățile respectivului membru sau supleant, poate fi acceptat de acesta în următoarele circumstanțe:

(a)

este oferit de o organizație din sectorul public, inclusiv de o altă bancă centrală, de un organism public național, de o organizație internațională sau de mediul academic și are o valoare care este considerată a se încadra în limitele uzanțelor și a fi adecvată;

(b)

este oferit de una sau mai multe entități private sau persoane fizice și nu depășește valoric suma de 100 EUR sau, în cazul în care depășește această sumă, (i) este predat instituției reprezentate de respectivul membru sau supleant sau (ii) suma care depășește 100 EUR este plătită de membru sau de supleant respectivei instituții;

(c)

ia forma unui element de ospitalitate și este proporțional cu îndatoririle și responsabilitățile membrului sau supleantului și se încadrează în limitele uzanțelor;

(d)

nu este oferit de o entitate supravegheată;

(e)

acceptarea sa nu ridică în alt mod preocupări legate de conflicte de interese.

13.3.

În niciun caz, acceptarea unui avantaj nu împiedică și nu influențează obiectivitatea și libertatea de acțiune a unui membru sau supleant și nu creează obligații sau așteptări nepotrivite pentru cel ce l-a primit sau oferit.

13.4.

Membrii Comitetului executiv, președintele Consiliului de supraveghere și reprezentanții BCE în Consiliul de supraveghere înregistrează fără întârzieri nejustificate la secretarul Comisiei de etică orice cadou sau ofertă de cadou primită, indiferent de valoare. Alți membri și supleanți se supun normelor procedurale naționale aplicabile în materie de înregistrare a cadourilor.

Articolul 14

Premii, titluri onorifice și decorații

14.1.

Membrii și supleanții se asigură că orice premii, titluri onorifice sau decorații sunt compatibile cu statutul public al acestora și nu le compromit independența și nu ridică preocupări legate de conflicte de interese.

14.2.

Membrii și supleanții predau instituției pe care o reprezintă sau donează în scop caritabil orice sumă de bani sau valori care însoțesc un premiu pe care îl primesc în legătură cu îndatoririle și responsabilitățile care le revin în calitate de membri sau supleanți ai unui organism al BCE de nivel înalt.

Articolul 15

Invitații la evenimente

15.1.

Membrii și supleanții, ținând seama de obligațiile lor de a respecta principiul independenței și de a evita conflictele de interese, pot accepta invitații la evenimente care se bucură de o largă participare, precum conferințe, recepții și evenimente culturale, dacă participarea acestora nu contravine interesului BCE, și tratează cu prudență deosebită invitațiile adresate în mod individual. Membrii și supleanții nu acceptă invitații sau plăți care nu respectă aceste norme și își informează contrapărțile în mod corespunzător.

15.2.

Membrii și supleanții nu pot accepta plata costurilor de transport și/sau de cazare de către organizatorii oricăruia dintre evenimentele menționate la articolul 15.1. Orice comisioane care pot fi acceptate de către membri și supleanți pentru prelegerile și discursurile susținute în calitatea lor oficială vor fi folosite de BCE sau de BCN sau ANC relevantă în scopuri caritabile.

15.3.

În cazul în care sunt în conformitate cu uzanțele acceptate internațional, articolele 15.1 și 15.2 se aplică și soților/soțiilor sau partenerilor/partenerelor membrilor sau supleanților în legătură cu invitațiile adresate acestora.

Articolul 16

Norme privind tranzacțiile financiare

16.1.

Membrii și supleanții nu utilizează informațiile confidențiale în beneficiu propriu sau în beneficiul unui terț, inclusiv atunci când efectuează tranzacții financiare private și indiferent dacă astfel de tranzacții se efectuează direct sau prin intermediul unui terț, atât pe risc și în nume propriu, cât și pe riscul și în numele unui terț.

16.2.

Se recomandă ca membrii și supleanții să își plaseze investițiile sub controlul unuia sau mai multor manageri de portofoliu recunoscuți care să aibă puteri discreționare depline pentru administrarea activelor acestora care le depășesc pe cele de uz personal și familial obișnuit.

16.3.

Membrii și supleanții respectă normele materiale referitoare la tranzacțiile financiare private prevăzute în Cadrul etic al BCE (19), astfel cum sunt aplicabile în orice moment.

16.4.

Membrii Comitetului executiv, președintele Consiliului de supraveghere și reprezentanții BCE în Consiliul de supraveghere respectă, de asemenea, procedurile de raportare și de monitorizare a conformității în legătură cu tranzacțiile financiare private ale acestora, astfel cum se prevede în Cadrul etic al BCE.

16.5.

Membrii și supleanții cărora nu li se aplică articolul 16.4 fac obiectul raportării și monitorizării conformității în legătură cu tranzacțiile financiare private ale acestora, astfel cum se prevede în normele procedurale naționale aplicabile, și transmit anual Comitetului de etică o confirmare scrisă a faptului că s-au conformat normelor procedurale naționale aplicabile privind tranzacțiile financiare private și că raportarea și monitorizarea conformității în legătură cu tranzacțiile financiare private ale acestora s-au efectuat în conformitate cu normele procedurale naționale aplicabile (20).

Articolul 17

Norme aplicabile după încetarea raporturilor de muncă

17.1.

Membrii informează în scris președintele organismului BCE de nivel înalt în cauză și Comitetul de etică cu privire la intenția lor de a se implica în orice activitate profesională remunerată în cursul perioadei de doi ani de la încheierea mandatului acestora sau de la data încetării calității lor de membru al unui organism al BCE de nivel înalt.

În plus, aceștia se pot implica într-o activitate profesională la:

(a)

o instituție de credit semnificativă sau mai puțin semnificativă, numai după expirarea termenului de un an de la încheierea mandatului sau de la data încetării calității lor de membru al unui organism al BCE de nivel înalt;

(b)

orice altă instituție financiară care nu a fost menționată la litera (a) de mai sus, numai după expirarea termenului de șase luni de la încheierea mandatului sau de la data încetării calității lor de membru al unui organism al BCE de nivel înalt;

(c)

orice altă entitate implicată în activități de lobby în legătură cu BCE sau consultanță și/sau reprezentare față de BCE sau orice instituție menționată la literele (a) și (b) de mai sus, numai după expirarea termenului de șase luni de la încheierea mandatului sau de la data încetării calității lor de membru al unui organism al BCE de nivel înalt.

De asemenea, membrii Comitetului executiv și ai Consiliului guvernatorilor se pot implica într-o activitate profesională la:

(d)

o contraparte a Eurosistemului în operațiunile de politică monetară sau de schimb valutar, numai după expirarea termenului de un an de la încheierea mandatului acestora sau de la data încetării calității lor de membru al Comitetului executiv sau al Consiliului guvernatorilor, după caz;

(e)

un operator de sistem de plăți sau decontare, o contraparte centrală sau un furnizor de instrumente de plată care face obiectul supravegherii BCE, numai după expirarea termenului de șase luni de la încheierea mandatului acestora sau de la data încetării calității lor de membru al Comitetului executiv sau al Consiliului guvernatorilor, după caz.

17.2.

Supleanții informează în scris președintele organismului BCE de nivel înalt în cauză și Comitetul de etică cu privire la intenția lor de a se implica în orice activitate profesională remunerată în cursul perioadei de un an de la încetarea acestei activități în această calitate.

În plus, aceștia se pot implica într-o activitate profesională la:

(a)

o instituție de credit semnificativă sau mai puțin semnificativă, numai după expirarea termenului de șase luni de la data la care implicarea lor în îndeplinirea îndatoririlor și a responsabilităților aferente a încetat;

(b)

orice altă instituție financiară care nu a fost menționată la litera (a) de mai sus, numai după expirarea termenului de trei luni de la data la care implicarea lor în îndeplinirea îndatoririlor și a responsabilităților aferente a încetat;

(c)

orice altă entitate implicată în activități de lobby în legătură cu BCE sau consultanță și/sau reprezentare față de BCE sau orice instituție menționată la literele (a) și (b) de mai sus, numai după expirarea termenului de trei luni de la data la care implicarea lor în îndeplinirea îndatoririlor și a responsabilităților aferente a încetat.

De asemenea, supleanții care participă la reuniuni ale Consiliului guvernatorilor se pot implica într-o activitate profesională la:

(d)

o contraparte a Eurosistemului în operațiunile de politică monetară sau de schimb valutar, numai după expirarea termenului de șase luni de la data la care implicarea lor în îndeplinirea îndatoririlor și a responsabilităților aferente a încetat;

(e)

un operator de sistem de plăți sau decontare, o contraparte centrală sau un furnizor de instrumente de plată care face obiectul supravegherii BCE, numai după expirarea termenului de trei luni de la data la care implicarea lor în îndeplinirea îndatoririlor și a responsabilităților aferente a încetat.

17.3.

Membrii și supleanții solicită Comitetului de etică să emită un aviz referitor la perioadele de incompatibilitate care li se aplică în temeiul prezentului articol înainte de se implica într-o viitoare activitate profesională remunerată specifică. Comitetul de etică poate recomanda în avizul său:

(a)

să se renunțe la perioadele de incompatibilitate prevăzute în acest articol sau să se scurteze durata acestora atunci când circumstanțele legate de posibilitatea unor conflicte de interes rezultate din activitățile profesionale remunerate ulterioare permit acest lucru; sau

(b)

să se prelungească cu până la maximum doi ani, în cazul membrilor, și cu un an, în cazul supleanților, perioadele de incompatibilitate prevăzute la articolul 17.1 litera (a) și la articolul 17.2 litera (a) în cazul activităților profesionale remunerate ulterioare relevante la instituții de credit semnificative sau mai puțin semnificative în a căror supraveghere membrul sau supleantul a fost direct implicat, în cazul în care se impune acest lucru în virtutea posibilității unor conflicte de interes rezultate din astfel de activități profesionale remunerate.

17.4.

Fără a aduce atingere normelor naționale aplicabile, pe durata perioadei de incompatibilitate, membrii și supleanții ar trebui să beneficieze de o compensație corespunzătoare din partea instituțiilor angajatoare ale acestora, de la data la care le încetează mandatul la instituția respectivă până la sfârșitul perioadei de incompatibilitate aplicabile. Această compensație ar trebui plătită indiferent de primirea unei oferte de implicare într-o activitate profesională remunerată. În consecință, membrii și supleanții pot solicita Comitetului de etică să emită avize cu privire la nivelul adecvat de compensare pentru perioadele de incompatibilitate.

17.5.

În cazul în care pe durata unui perioade de incompatibilitate un membru sau un supleant se implică într-o activitate profesională remunerată care nu face obiectul articolelor 17.1 și 17.2 de mai sus, iar suma remunerației lunare nete rezultate de pe urma activității profesionale remunerate, împreună cu compensațiile oferite pentru perioada de incompatibilitate, depășește remunerația lunară netă de care membrul sau supleantul a beneficiat în cursul ultimului său an de mandat, diferența pozitivă se deduce din compensația plătită. Prezenta dispoziție nu se aplică remunerației pentru activități care au fost desfășurate sau declarate anterior de către un membru sau un supleant.

17.6.

Avizele emise de Comitetul de etică în baza articolelor 17.3 și 17.4 de mai sus sunt transmise Consiliului guvernatorilor. Apoi, Consiliul guvernatorilor face o recomandare autorității naționale competente sau băncii centrale naționale relevante, care va informa Consiliul guvernatorilor cu privire la orice impediment în implementarea recomandării respective.

17.7.

Membrii și supleanții transmit anual Comitetului de etică, pe durata perioadei de notificare de un an sau de doi ani de la încetarea mandatului acestora, o declarație pe propria răspundere (21) semnată în care confirmă activitățile lor profesionale remunerate și remunerația respectivă, un raport în acest sens fiind prezentat președintelui.

Articolul 18

Nerespectare

Fără a aduce atingere normelor naționale aplicabile, în cazul nerespectării de către un membru sau de către un supleant a dispozițiilor prezentului cod, Comitetul de etică abordează mai întâi persoana în cauză în mod direct. Dacă situația nu poate fi remediată prin intermediul persuasiunii, Comitetul de etică sesizează Consiliul guvernatorilor. La recomandarea Comitetului de etică și după audierea persoanei în cauză, Consiliul guvernatorilor poate decide să emită o mustrare și, dacă este cazul, să o facă publică.

PARTEA III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19

Publicare

Prezentul cod se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Înalții funcționari ai BCE cărora li se aplică prezentul cod vor semna declarații individuale de conformitate, după caz.

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul cod intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 5 decembrie 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Codul de conduită al Băncii Centrale Europene (JO C 76, 8.3.2001, p. 12).

(2)  Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor (JO C 123, 24.5.2002, p. 9).

(3)  Memorandum de înțelegere de modificare a Memorandumului de înțelegere privind Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor (JO C 10, 16.1.2007, p. 6).

(4)  Cod suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (JO C 230, 23.9.2006, p. 46).

(5)  Cod suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (JO C 104, 23.4.2010, p. 8).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(7)  Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (JO C 93, 20.3.2015, p. 2).

(8)  Cadrul etic al BCE (JO C 204, 20.6.2015, p. 3).

(9)  Decizia (UE) 2015/433 a Băncii Centrale Europene din 17 decembrie 2014 privind instituirea unui Comitet de etică și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59) (JO L 70, 14.3.2015, p. 58).

(10)  Orientarea (UE) 2015/855 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic al Eurosistemului și de abrogare a Orientării BCE/2002/6 privind standardele minime aplicabile Băncii Centrale Europene și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE (BCE/2015/11) (JO L 135, 2.6.2015, p. 23).

(11)  Orientarea (UE) 2015/856 a Băncii Centrale Europene din 12 martie 2015 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere (BCE/2015/12) (JO L 135, 2.6.2015, p. 29).

(12)  A se vedea modelul de declarație de conduită etică.

(13)  A se vedea nota de subsol 9.

(14)  A se vedea Decizia BCE/2004/2 a Băncii Centrale Europene din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).

(15)  Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (JO L 182, 21.6.2014, p. 56).

(16)  Decizia BCE/2014/39 a Băncii Centrale Europene din 17 septembrie 2014 privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale Băncii Centrale Europene (JO L 300, 18.10.2014, p. 57).

(17)  A se vedea Principiile directoare referitoare la comunicarea externă a înalților funcționari ai BCE.

(18)  A se vedea modelul de declarație de interese.

(19)  A se vedea Cadrul etic al BCE.

(20)  A se vedea modelul de declarație de conformitate pentru tranzacțiile financiare private.

(21)  A se vedea modelul de declarație pe propria răspundere.


Top