EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0369

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de parteneriat instituit prin Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, în ceea ce privește lista persoanelor care să ocupe poziția de arbitru în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor

COM/2019/369 final

Bruxelles, 28.8.2019

COM(2019) 369 final

2019/0170(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de parteneriat instituit prin Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, în ceea ce privește lista persoanelor care să ocupe poziția de arbitru în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor


EXPUNERE DE MOTIVE

1.Obiectul propunerii

Prezenta propunere se referă la decizia de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de parteneriat instituit prin Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, (denumit în continuare „acordul”) în legătură cu adoptarea preconizată a unei decizii prin care să se stabilească lista persoanelor care să ocupe poziția de arbitru în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor.

2.Contextul propunerii

2.1.Acordul

Acordul urmărește să extindă cooperarea largă existentă la nivel bilateral în domeniile economic, comercial și politic, precum și în ceea ce privește politicile sectoriale, oferind astfel o bază pe termen lung pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre UE și Armenia. Prin intensificarea dialogului politic și prin îmbunătățirea cooperării într-o gamă largă de domenii, acordul pune bazele unei colaborări bilaterale mai eficace cu Armenia.

Decizia (UE) 2018/104 a Consiliului din 20 noiembrie 2017 a aprobat semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a acordului și, în temeiul articolului 385 din acord, acordul se aplică cu titlu provizoriu de la 1 iunie 2018.

2.2.Comitetul de parteneriat

Comitetul de parteneriat reunit într-o configurație specifică pentru a aborda toate chestiunile care fac obiectul titlului VI (Comerț și aspecte legate de comerț) din acord, este prevăzut la articolul 363 alineatul (7) din acord. În temeiul articolului 363 alineatele (1) și (6) din acord, Comitetul de parteneriat asistă Consiliul de parteneriat în îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor sale. Comitetul de parteneriat are competența de a adopta decizii în domeniile în care Consiliul de parteneriat i-a delegat această competență și în cazurile prevăzute în acord. Deciziile respective sunt obligatorii pentru părțile la acord, care trebuie să ia măsurile necesare pentru a le pune în aplicare.

2.3.Actul avut în vedere spre adoptare de către Comitetul de parteneriat

Procedura de arbitraj prevăzută la titlul VI capitolul 13 din acord prevede că, în cazul în care părțile nu soluționează un litigiu prin recurgerea la consultări, partea care a solicitat consultarea poate solicita instituirea unei comisii de arbitraj. Scopul actului avut în vedere este de a defini poziția Uniunii referitoare la adoptarea de către Comitetul de parteneriat a unei liste de persoane care doresc și sunt în măsură să ocupe poziția de arbitru în procedurile de soluționare a litigiilor.

Articolul 339 alineatul (1) din acord prevede că, pe baza propunerilor făcute de către părți, Comitetul de parteneriat stabilește o listă de cel puțin 15 persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri. Lista se compune din trei subliste: câte o sublistă pentru fiecare parte și o sublistă cu persoane care nu sunt resortisanți ai niciunei părți și care urmează să îndeplinească funcția de președinte al comisiei de arbitraj. Fiecare sublistă cuprinde cel puțin cinci persoane.

În consecință, un proiect de listă a fost discutat cu Republica Armenia, această listă incluzând cinci arbitri candidați din Uniune, cinci arbitri candidați din Republica Armenia și cinci persoane nu sunt resortisanți ai niciunei părți care pot îndeplini funcția de președinte al comisiei de arbitraj.

Arbitrii candidați propuși de Uniune și de Republica Armenia au cunoștințe de specialitate sau sunt experți în drept, comerț internațional și alte aspecte legate de dispozițiile titlului VI din acord și este de așteptat ca aceștia să îndeplinească cerința referitoare la independență, astfel cum se prevede la articolul 339 alineatul (2) din acord.

3.Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii urmărește să instituie o listă de persoane care doresc și sunt în măsură să ocupe poziția de arbitru în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor.

Decizia constituie instrumentul juridic care stabilește poziția Uniunii care urmează să fie adoptată în numele său în cadrul Comitetului de parteneriat.

Prezenta decizie pune în aplicare politica comercială comună a Uniunii față de o țară parteneră din est, pe baza dispozițiilor din acord. Stabilirea unei liste de arbitri este o cerință juridică pentru crearea structurilor instituționale care permit Uniunii și Republicii Armenia să soluționeze în mod eficient litigiile bilaterale în ceea ce privește aplicarea și interpretarea titlului privind comerțul din acord. Aceasta este în conformitate cu modul în care Uniunea negociază sau aplică mecanismele de soluționare a litigiilor în cadrul acordurilor de liber schimb încheiate cu alți parteneri comerciali.

4.Temei juridic

4.1.Temeiul juridic procedural

4.1.1.Principii

Articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede posibilitatea adoptării unor decizii de stabilire a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice.

Conceptul de „acte cu efecte juridice” include actele care au efecte juridice în temeiul normelor de drept internațional aplicabile organismului în cauză. Sunt, de asemenea, incluse instrumentele care nu au un caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, dar care „au vocația de a influența în mod decisiv conținutul reglementării adoptate de legiuitorul Uniunii” 1 .

4.1.2.Aplicarea la cazul în discuție

Comitetul de parteneriat este un organism instituit prin acord. Decizia pe care o adoptă Comitetul de parteneriat constituie un act cu efecte juridice. Actul avut în vedere va avea caracter obligatoriu în temeiul dreptului internațional, în conformitate cu articolul 363 alineatul (6) din acord. Actul avut în vedere nu completează și nu aduce modificări cadrului instituțional al acordului. Prin urmare, temeiul juridic procedural al propunerii de decizie este articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

4.2.Temeiul juridic material

4.2.1.Principii

Temeiul juridic material îl constituie articolul 207 alineatul (3) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborate cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

4.2.2.Aplicarea la cazul în discuție

Obiectivul principal și conținutul actului avut în vedere se referă la garantarea punerii în aplicare a politicii comerciale comune a Uniunii.

Prin urmare, temeiul juridic material al deciziei propuse este articolul 207 alineatul (3) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf.

4.3.Concluzie

Temeiul juridic al deciziei propuse ar trebui să fie articolul 207 alineatul (3) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf coroborate cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE.

5.Publicarea actului avut în vedere

Se preconizează publicarea deciziei Comitetului de parteneriat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, odată ce va fi adoptată.

2019/0170 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de parteneriat instituit prin Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, în ceea ce privește lista persoanelor care să ocupe poziția de arbitru în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (3) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)În conformitate cu articolul 339 alineatul (1) din Acordul de parteneriat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), Comitetul de parteneriat stabilește o listă de cel puțin 15 persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri.

(2)În conformitate cu articolul 385 alineatul (5) din acord, acordul se aplică cu titlu provizoriu de la 1 iunie 2018.

(3)În conformitate cu articolul 339 alineatul (1) din acord, Uniunea și Republica Armenia au formulat propunerile lor de candidați care doresc și sunt în măsură să fie arbitri și au convenit asupra a cinci persoane care nu sunt resortisanți ai niciunei părți, pentru a li se încredința funcția de președinte al unei comisii de arbitraj.

(4)Este oportun ca lista arbitrilor să fie stabilită de către Comitetul de parteneriat.

(5)Decizia Comitetului de parteneriat se publică după adoptarea sa,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de parteneriat al acordului privind adoptarea listei de persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri, în conformitate cu articolul 339 alineatul (1) din acord, se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului de parteneriat anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Prezenta decizie este adresată Comisiei.

Decizia Comitetului de parteneriat se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    Hotărârea Curții de Justiție din 7 octombrie 2014, Germania/Consiliu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punctele 61-64.
Top

Bruxelles, 28.8.2019

COM(2019) 369 final

ANEXĂ

la

Decizia Consiliului

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului de parteneriat instituit prin Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, în ceea ce privește lista persoanelor care să ocupe poziția de arbitru în cadrul procedurilor de soluționare a litigiilor


ANEXĂ

PROIECT

de Decizie nr. XX/XX a COMITETULUI DE PARTENERIAT UE-REPUBLICA ARMENIA

din XXXX

privind întocmirea listei de arbitri menționate la articolul 339 alineatul (1) din Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

COMITETUL DE PARTENERIAT,

având în vedere Acordul de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), în special articolul 339 alineatul (1),

întrucât:

(1)În conformitate cu articolul 339 alineatul (1) din acord, Comitetul de parteneriat stabilește o listă de cel puțin 15 persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri.

(2)Articolul 339 alineatul (1) din acord prevede că lista este compusă din trei subliste, câte o sublistă pentru persoanele din fiecare parte și o sublistă a persoanelor care nu sunt resortisanți ai niciuneia dintre părți și care îndeplinesc funcția de președinte al comisiei de arbitraj. Fiecare sublistă cuprinde cel puțin cinci persoane.

(3)Uniunea Europeană și Republica Armenia au propus câte cinci arbitri candidați și au convenit asupra a cinci resortisanți din țări terțe care pot îndeplini funcția de președinte al unei comisii de arbitraj. Toate persoanele înscrise pe listă doresc și sunt în măsură să îndeplinească funcția de arbitri.

(4)Pentru a se asigura buna funcționare a acordului, în special a titlului VI capitolul 13, lista trebuie să fie adoptată de către Comitetul de parteneriat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista de persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri în sensul articolului 339 alineatul (1) din acord este stabilită ca anexă la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la...,

Pentru Comitetul de parteneriat

Președintele

ANEXĂ

LISTA DE ARBITRI MENȚIONATĂ LA ARTICOLUL 339 DIN ACORDUL DE PARTENERIAT CUPRINZĂTOR ȘI CONSOLIDAT DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE O PARTE, ȘI REPUBLICA ARMENIA, PE DE ALTĂ PARTE

Arbitri propuși de Uniunea Europeană

1.Claus-Dieter EHLERMANN

2.Giorgio SACERDOTI

3.Jacques BOURGEOIS

4.Pieter Jan KUIJPER

5.Ramon TORRENT

Arbitri propuși de Armenia

1.Nora SARGSYAN

2.Arman SARGSYAN

3.Grigor BEKMEZYAN

4.Levon GEVORGYAN

5.Mushegh MANUKYAN

Președinți

1.William Davey (SUA)

2.Helge Seland (Norvegia)

3.Maryse Robert (Canada)

4.Christian Häberli (Elveția)

5.Merit Janow (SUA)

Top