Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0252

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020

COM/2019/252 final

Bruxelles, 5.6.2019

COM(2019) 252 final

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020


EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 1 , în special articolul 10, permite mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în limita unui plafon anual de 500 000 000 de EUR (la prețurile din 2011), în plus față de rubricile relevante ale cadrului financiar.

Punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 2 a definit modalitățile de mobilizare a fondului.

Condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de acest fond sunt detaliate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului 3 , care prevede includerea în bugetul pentru plata avansurilor a unei sume de până la maximum 50 000 000 EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată.

Comisia va include aceste sume în Proiectul de buget 2020.

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene 4 , în special articolul 4a alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 5 , în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a-i permite Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil situațiilor de urgență și de a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe.

(2)Fondul nu trebuie să depășească suma maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului 6 .

(3)Articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 modificat prevede că, atunci când este necesar pentru a se asigura disponibilitatea la timp a resurselor bugetare, fondul poate fi mobilizat până la suma de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, creditele aferente fiind înscrise în bugetul general al Uniunii.

(4)Pentru a se asigura disponibilitatea la timp a unor resurse bugetare suficiente în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2020, ar trebui să se mobilizeze suma de 50 000 000 EUR din fond pentru efectuarea unor plăți în avans.

(5)În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea fondului, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la începutul exercițiului financiar 2020,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul bugetar 2020, se mobilizează din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene suma de 50 000 000 EUR în credite de angajament și de plată pentru efectuarea unor plăți în avans.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    Președintele

(1)    JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2)    JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3)    JO L 189, 27.6.2014, p. 143.
(4)    JO L 189, 27.6.2014, p. 143.
(5)    JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(6)    JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
Top