EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019IR3195

Avizul Comitetului European al Regiunilor – Politica de mediu la nivel inframunicipal: către cartiere și mici comunități durabile

OJ C 141, 29.4.2020, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 141/29


Avizul Comitetului European al Regiunilor – Politica de mediu la nivel inframunicipal: către cartiere și mici comunități durabile

(2020/C 141/07)

Raportor:

Gaetano ARMAO (IT-PPE), vicepreședintele și ministrul regional pentru economie al Regiunii Sicilia

RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

A.    Înțelegerea conceptului de cartiere și mici comunități durabile

1.

apreciază natura integratoare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) și, în special, a Obiectivului 11 („Orașe și comunități durabile”), care urmărește ca așezările umane să fie „incluzive, sigure, reziliente și durabile”;

2.

dorește să sublinieze rolul esențial al guvernanței pe mai multe niveluri, democratică și favorabilă incluziunii, în parteneriatul între toate nivelurile, incluzând, dacă este cazul, nivelurile inframunicipale în care există modele și entități dotate cu structuri, competențe și resurse mai mult sau mai puțin formalizate; implicarea acestora în guvernanța pe mai multe niveluri ar putea fi foarte utilă pentru dezvoltarea și punerea în aplicare eficace a politicilor și pentru legitimitatea sistemului democratic în sine; observă că acest lucru este valabil în special pentru politicile din domenii care răspund unor preocupări serioase ale cetățenilor și în cazul cărora atât provocările, cât și răspunsurile politice afectează profund viața cetățenilor, cum ar fi problemele de mediu și schimbările climatice;

3.

reamintește numeroasele eforturi depuse până în prezent pentru promovarea comunităților durabile, care implică transformarea societății pentru a aborda noile forme de inegalități sociale, economice și de mediu. Acestea includ Agenda urbană a UE și parteneriatele din cadrul acesteia, Carta de la Leipzig pentru orașe europene durabile, Carta și angajamentele de la Aalborg, Declarația din Țara Bascilor, Noua agendă urbană și multe altele;

4.

solicită, în conformitate cu prioritatea CoR nr. 1 pentru perioada 2015-2020 – „Crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă în orașe și regiuni pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor” –, promovarea conceptului de comunități durabile care implică toate teritoriile acelor comunități și care asigură și că zonele mai puțin prospere pot beneficia de condițiile necesare pentru a elabora soluții durabile;

5.

susține că noțiunea de comunități durabile ar trebui să vizeze reabilitarea zonelor sărace sau vulnerabile prin combinarea obiectivelor sociale cu cele de mediu, în conformitate cu avizul CoR pe tema „Al 7-lea program de acțiune pentru mediu și orașul durabil”;

6.

face trimitere la avizul CoR pe tema „Către un al 8-lea program de acțiune pentru mediu”, care vizează asigurarea faptului că politicile de mediu ale UE iau în considerare nevoile tuturor tipurilor de comunități;

7.

consideră că punerea în aplicare cu succes a multora dintre politicile de mediu la nivel național și la nivelul UE depinde de măsura în care comunitățile de la nivel inframunicipal își asumă politicile respective și de contribuția lor în acest sens;

8.

afirmă că se pot identifica particularități de mediu importante atât la nivel municipal, cât și la nivel inframunicipal. Provocările din domeniul mediului pot avea efecte specifice în diferite unități de la nivel inframunicipal; subliniază că, prin urmare, este important să se elaboreze măsuri cu caracter global la fiecare nivel, care să țină seama în mod corespunzător de situații locale mai specifice, care ar putea necesita răspunsuri și contribuții adaptate;

9.

recunoaște că responsabilitatea pentru comunitățile de la nivel inframunicipal și pentru implicarea acestora revine nivelurilor de guvernanță din statele membre care sunt răspunzătoare pentru respectivul nivel. Autoritățile locale și regionale competente dețin o responsabilitate importantă pentru întregul lor teritoriu, lucru de care trebuie să se țină seama. Prin urmare, le solicită acestora să implice și să sprijine în mod activ nivelurile inframunicipale în punerea în aplicare a politicii de mediu și să permită populației locală să crească gradul de durabilitate al comunităților lor;

10.

recunoaște diversitatea terminologiei utilizate în legătură cu aceste tipuri de comunități, care include termeni precum cătun, cartier, district, arondisment, secțiune, sat, parohie (civilă), burg, printre alții. Acești termeni se pot referi la unități administrative sau la comunități fără rol administrativ. Prin urmare, în acest aviz sunt utilizate în mod echivalent expresiile „sub nivelul municipal” și „inframunicipal”;

11.

recunoaște contextele variate în care se află comunitățile mici, de la zonele urbane la cele rurale, de la zonele dens populate la cele slab populate și de la zonele prospere la cele defavorizate;

12.

subliniază, în special, necesitatea de a ține seama de situațiile teritoriale specifice, care se confruntă cu provocări deosebite în domeniul mediului. Având în vedere distanța la care sunt situate, aceste zone au uneori caracteristici naturale unice, care le conferă o importanță ecologică disproporționată:

(a)

insulele mici se pot confrunta cu separarea fizică de restul municipalităților din care fac parte, ceea ce îngreunează accesul la servicii și la procesul de luare a deciziilor, conduce la un nivel ridicat de dependență de contribuțiile externe și la un nivel scăzut de autonomie administrativă. Ar trebui să se promoveze și să se extindă cooperarea cu Grupul interregional „Insule și regiuni insulare” al CoR și cu alte rețele precum „Energie curată pentru insulele din UE”, Federația insulelor mici din Europa, Rețeaua insulelor mici din Europa, precum și activitățile legate de conceptul recent creat de insularitate mediteraneeană;

(b)

zonele slab populate și subpopulate sunt situate adesea la o distanță semnificativă de restul municipiului. Ar trebui să se promoveze și să se extindă cooperarea cu rețelele existente, cum ar fi Rețeaua de zone nordice foarte slab populate, Rețeaua de regiuni slab populate din sud și Euromontana;

(c)

comunitățile de la nivel inframunicipal aflate în zone cu profil geografic specific, cum ar fi zonele de munte sau de lacuri;

13.

recunoaște importanța municipalităților mici, însă subliniază că acest aviz se concentrează asupra comunităților mici de la nivel inframunicipal care se confruntă cu diferite provocări. Este posibil ca respectivele comunități de la nivel inframunicipal să nu aibă: (i) reprezentanți aleși care să urmărească impactul proiectelor asupra mediului pentru a asigura respectarea legislației privind protecția mediului din UE; (ii) spații publice destinate discuțiilor cu privire la participarea la un proiect sau la o activitate a UE sau cu privire la modalitățile de punere în aplicare a unei politici a UE la nivel local; (iii) bugete care să acopere cel puțin costurile minime sau competențele tehnice cu ajutorul cărora să se poată informa cu privire la modalitățile de accesare a fondurilor UE;

14.

subliniază diversitatea formelor instituționale existente la nivel inframunicipal, care includ, dar nu se limitează la organismele publice oficiale, alte forme de participare organizate de sau în cooperare cu autoritățile publice și comitetele locale și grupurile de activiști;

15.

subliniază că nivelul inframunicipal, tocmai datorită numeroaselor varietăți de forme de organizare din statele membre și a organizării adesea mai puțin formalizate, oferă un mare potențial pentru experimentarea unor practici participative și democratice de elaborare a unor noi forme de implicare și comunicare (cum ar fi comunitățile de cartier, comitetele sătești, laboratoarele și forumurile participative); reamintește, în acest sens, că în special activitățile legate de mediu și de schimbările climatice au un potențial enorm de mobilizare a cetățenilor;

16.

recunoaște rolul organizațiilor voluntare ale cetățenilor din micile comunități în asociațiile și comisiile locale care au ca obiectiv soluționarea unei probleme punctuale legate de mediu sau, în general, promovarea acțiunilor durabile. Deși aceste grupuri pot reuni resurse, competențe, energie și motivație, autoritățile locale și regionale pot juca un rol esențial în capacitarea acestora, oferindu-le sprijin tehnic și financiar, precum și consultări periodice;

B.    Căi de consolidare a politicii de mediu la nivel inframunicipal

În cadrul domeniilor de aplicare

Dezvoltarea bazată pe emisii scăzute

17.

subliniază că comunitățile de la nivel inframunicipal sunt, de obicei, cel mai direct afectate de problemele de mediu, cum ar fi calitatea aerului sau zgomotul, ori controlul insuficient asupra deciziilor legate de transport și mobilitate, și constată că aceste probleme sunt distribuite inegal în cadrul teritoriilor. Pentru mecanismele de monitorizare a mediului este esențial ca datele să fie defalcate la nivel inframunicipal, astfel încât să fie posibilă adoptarea unor măsuri și soluții specifice;

18.

sprijină dezvoltarea unui cadru coerent de orientare la nivel inframunicipal și, în mod specific, pentru insule, în materie de atenuare a schimbărilor climatice, facilitând tranziția acestora către energia curată din surse regenerabile. Acest lucru ar putea lua ca model includerea Pactului insulelor în cadrul Convenției primarilor pentru climă și energie și ar putea implica acțiuni existente, cum ar fi inițiativa „Energie curată pentru insulele din UE” și proiectul Interreg „Climate Active Neighbourhoods”;

Dezvoltarea bazată pe natură

19.

încurajează implicarea comunităților mici (în special a celor insulare, montane sau rurale) în gestionarea spațiilor naturale, care, în mod frecvent, nu se încadrează în granițele municipale. O astfel de implicare ar putea crește gradul de asumare la nivel local a opțiunilor în ceea ce privește politica de mediu și ar putea reduce conflictele legate de aspecte precum utilizarea terenului. Participarea ar putea conduce la creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor socioeconomice ale ariilor naturale protejate, indiferent dacă sunt zone Natura 2000 sau nu;

20.

promovează rolul comunităților de la nivel inframunicipal în punerea în aplicare a soluțiilor bazate pe natură, inclusiv a coridoarelor sau a centurilor verzi, a copacilor urbani, precum și a spațiilor naturale periurbane. Aceste eforturi ar trebui să ofere un acces echitabil la natură și la beneficiile sale pentru sănătatea umană, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și o reziliență sporită la pericolele pentru oameni și natură;

Dezvoltarea circulară

21.

solicită, din partea nivelurilor de guvernanță competente, sprijin tehnic adaptat pentru comunitățile mici, în vederea punerii în aplicare a unor practici durabile de gestionare a apelor reziduale și a deșeurilor, dar și pentru a aborda poluarea din zonele marine și de coastă prin strategii care urmăresc obiectivul „zero deșeuri”, și face apel la promovarea inițiativelor existente, cum ar fi proiectul OCDE de sprijinire a orașelor și regiunilor în acțiunile legate de economia circulară;

22.

încurajează dezvoltarea de măsuri care să sprijine practicile inovatoare din punct de vedere social la nivel inframunicipal, de la grupuri care desfășoară activități de împrumut și care utilizează în comun obiecte și instrumente la nivel local, până la grupurile care desfășoară activități de reparații și care permit membrilor să repare articole care, altfel, ar fi aruncate;

Dezvoltarea rezilientă

23.

promovează extinderea intervențiilor în cadrul microclimatului pentru adaptarea la schimbările climatice, în special în cartierele construite la nivel urban, dens populate. Acestea pot include soluții cu costuri reduse, precum și alte soluții mai complexe la nivel de cartier, cum ar fi deconectarea clădirilor de la rețelele de canalizare pentru o mai bună gestionare a apei pluviale. Intervențiile de acest tip pot avea potențialul de a crește reziliența în zonele de la nivelul inframunicipal care sunt sensibile la pericolele naturale, prin reducerea tensiunii la care este supusă infrastructura critică;

24.

încurajează membrii CoR să promoveze sistemele de alimentare regenerative, care aduc beneficii ecologice, economice și sociale la nivel inframunicipal și la scară mai redusă (de exemplu, grădini ale școlilor sau ale comunităților locale, agricultură sprijinită de comunitate sau metode agricole inovatoare);

25.

subliniază că turismul durabil constituie o oportunitate de creștere pentru comunitățile mici, astfel cum se precizează în informarea Serviciului de Cercetare al Parlamentului European pe tema „Zonele slab populate și subpopulate” și în avizele anterioare ale CoR privind turismul (1) și patrimoniul cultural (2);

Dezvoltarea echitabilă și orientată spre oameni

26.

îndeamnă UE să recunoască rolul multiplelor forme inovatoare de democrație participativă în promovarea comunităților durabile, în special la nivel inframunicipal. Acest potențial ar putea fi consolidat în continuare prin luarea în considerare, în mod expres, a elementului de inovare democratică în componentele relevante ale politicilor de mediu ale UE sau în cadrul unui sprijin acordat de UE pentru proiecte;

27.

subliniază eforturile reușite și de lungă durată ale Agendei Locale 21, ca punct de plecare pentru includerea nivelului inframunicipal în politica de mediu. În ultimele decenii, inițiativele Agendei Locale 21 au sprijinit autoritățile locale în punerea în aplicare a strategiilor și a acțiunilor pentru durabilitate la nivel local, prin schimburi de metode, de instrumente și de bune practici;

În cadrul proceselor politice

Recunoașterea

28.

este ferm convins că UE ar trebui să ia în considerare nevoile și contribuțiile specifice ale comunităților mici și ale comunităților de la nivel inframunicipal în formularea și punerea în aplicare a politicilor sale de mediu;

29.

propune identificarea unor mecanisme, pentru ca problemele de la nivel inframunicipal să fie luate în considerare în elaborarea avizelor CoR și pentru ca acestea să fie aduse în atenția instituțiilor și organismelor UE, precum și dezvoltarea unei cooperări mai strânse cu organizațiile și rețelele relevante care se ocupă de structurile inframunicipale de la nivelul UE sau le reprezintă;

30.

încurajează membrii CoR să interacționeze în mod individual cu comunitățile de la nivel inframunicipal din propriile lor teritorii și să își prezinte experiențele pentru a fi discutate în cadrul Comitetului și integrate în activitățile acestuia, în special în avize, în schimburile inter pares și, eventual, în Platforma tehnică pentru cooperare în domeniul mediului (înființată de DG Mediu și de Comitetul European al Regiunilor);

31.

își propune să facă trimiteri explicite la comunitățile de la nivel inframunicipal în cadrul priorităților CoR pentru perioada de după 2020;

32.

reamintește angajamentul general al Uniunii de promovare a coeziunii sociale, economice și de mediu, în special cu scopul de a reduce disparitățile dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni (atât pe insule, cât și pe continent), în conformitate cu articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și subliniază rolul important al nivelurilor inframunicipale de guvernanță în acest sens;

33.

propune să se evalueze posibilitatea extinderii portalului privind distribuția competențelor, adăugând, după caz, o secțiune suplimentară pentru fiecare stat membru vizat, în care sunt constituite entități la nivel sublocal, începând cu o analiză a rolului acestora în politica privind mediul și schimbările climatice;

34.

solicită Comisiei Europene să evalueze posibilitatea stabilirii unui Premiu pentru cartierele durabile, pentru a încuraja comunitățile locale să se implice în gestionarea propriilor zone, și a organizării unui eveniment unic sau periodic de promovare a interacțiunii cu comunitățile mici, cum ar fi sărbătorirea anuală a „Zilei europene a satelor și cartierelor durabile”;

Acțiuni de sensibilizare

35.

se oferă să promoveze, în cadrul celorlalte instituții și organisme ale UE, o recunoaștere mai amplă a importanței nivelului inframunicipal în politica de mediu locală. Acest lucru ar putea include susținerea includerii nivelului inframunicipal în documentele politice viitoare și în revizuirea strategiilor existente ale instituțiilor și organismelor UE;

36.

susține creșterea gradului de sensibilizare cu privire la nivelul inframunicipal prin intermediul proiectelor de cercetare și inovare ale UE (Orizont 2020 și Orizont Europa), precum și prin cooperarea cu Agenția Europeană de Mediu (AEM) și cu serviciile de cercetare ale UE;

37.

se angajează la un dialog cu Comisia Europeană, inclusiv în cadrul Platformei tehnice pentru cooperare în domeniul mediului, pentru a se garanta că comunitățile mici de la nivel inframunicipal sunt luate în considerare în mod adecvat în punerea în aplicare a politicilor de mediu specifice ale UE. Acest lucru s-ar putea baza pe eforturile existente ale DG ENV și ale altor direcții generale, care urmăresc să furnizeze documente de orientare și instrumente ce vizează comunitățile mici și cartierele;

Comunicarea și diseminarea

38.

este de acord să evalueze posibilitatea de a pune la dispoziție pe site-ul web al CoR a unor materiale referitoare la rețelele și activitățile UE de interes deosebit pentru comunitățile mici, oferindu-se informații cu privire la rețele, programe și evenimente și să se colecteze contribuțiile relevante;

39.

se angajează să analizeze modalități de a promova recunoașterea realizărilor din domeniul mediului la nivelul comunităților mici, evidențiind bunele practici și încurajând reproducerea unor soluții durabile. Acest lucru include explorarea posibilității de integrare în cadrul sistemelor de recunoaștere existente și al premiilor la nivelul UE, în conformitate cu practicile asociate premiilor „Capitala europeană verde” și „Frunza verde europeană”, premiilor „Natura 2000”, „Acțiunea Transformativă” și „Săptămâna europeană pentru reducerea deșeurilor”;

40.

subliniază importanța includerii subiectului punerii în aplicare a politicilor de mediu în comunitățile de la nivel inframunicipal în tematica anuală sau în programul de evenimente periodice privind mediul care au loc la nivelul UE, cum ar fi Săptămâna verde, Săptămâna europeană pentru reducerea deșeurilor sau Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor;

41.

sprijină utilizarea adaptată a TIC pentru a conecta mai bine comunitățile la nivel inframunicipal atât între ele, cât și cu administrațiile locale respective, pentru a încuraja participarea democratică și luarea deciziilor;

Finanțarea

42.

subliniază că este important să li se permită actorilor de la nivel inframunicipal să acceseze programele de finanțare ale UE. Unele dintre acestea, cum ar fi programul URBACT, care favorizează schimburile și învățarea la nivel european pentru dezvoltarea urbană durabilă, vizează deja nivelul cartierelor. În acest sens, solicită o formare adecvată a personalului din comunitățile inframunicipale, în vederea utilizării eficiente a fondurilor UE;

43.

consideră că dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) și grupurile de acțiune LEADER sunt instrumente specifice pentru o mai bună mobilizare și implicare a nivelului inframunicipal în urmărirea dezvoltării pe termen lung și atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

44.

încurajează Comisia Europeană să evalueze cea mai bună modalitate de a se asigura că comunitățile mici pot contribui la proiectele finanțate de UE care promovează durabilitatea la nivel inframunicipal și că pot beneficia de acestea. Acest lucru ar putea fi realizat prin: (i) includerea referințelor specifice la comunitățile mici în documentele de orientare și în manuale; (ii) pregătirea și publicarea cererilor de propuneri pentru programe de interes și/sau de lucru care vizează în mod specific comunitățile la nivel inframunicipal; (iii) simplificarea și raționalizarea normelor financiare și de eligibilitate pentru a încuraja și a facilita participarea acestora (de exemplu, reatribuirea), în scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii UE (articolul 174 din TFUE).

Bruxelles, 12 februarie 2020.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  NAT-VI/009 (JO C 185, 9.6.2017, p. 15).

(2)  SEDEC/VI-035 (JO C 361, 5.10.2018, p. 31).


Top