Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0614

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023

COM/2018/614 final

Bruxelles, 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Temeiurile și obiectivele propunerii

Există date care arată că prefinanțările anuale plătite statelor membre pentru un anumit exercițiu financiar și lichidate odată cu acceptarea conturilor generează ordine de recuperare anuale de o mărime considerabilă (de exemplu, 6,6 miliarde EUR în 2017). În practică, aceasta înseamnă că se solicită din partea statelor membre să contribuie la bugetul Uniunii pentru creditele de plată destinate să acopere prefinanțarea anuală care urmează să fie recuperată într-o măsură considerabilă un an mai târziu .

Prin urmare, pentru a spori transparența și pentru a contribui la previzibilitatea planificării bugetare și la obținerea unui profil de plată mai stabil și mai predictibil, se propune ca pentru ultimii trei ani ai actualei perioade de punere în aplicare, 2021-2023, care se suprapun cu următoarea perioadă de punere în aplicare care începe în 2021, prefinanțarea anuală să fie redusă la minimul necesar. Această abordare ține cont și de necesitățile de plată care decurg din modalitățile de prefinanțare propuse pentru programele din perioada 2021-2027, conform cărora ar fi plătită doar o prefinanțare inițială în șase tranșe anuale. 1 Comisia a semnalat deja această intenție 2 .

Coerența cu dispozițiile deja existente în domeniul de politică vizat

Propunerea este în concordanță cu dispozițiile referitoare la gestiunea bugetară a Fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 3 . Modificarea nu introduce schimbări structurale ale acestor dispoziții.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Propunerea este conformă cu alte propuneri și inițiative adoptate de Comisia Europeană. De asemenea, este conformă cu cerințele unei bune gestiuni bugetare.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 definește normele comune aplicabile fondurilor ESI. Pe baza principiului gestiunii partajate între Comisie și statele membre, acest regulament include dispoziții referitoare la procesul de programare, precum și norme pentru gestionarea, inclusiv financiară, a programelor, monitorizarea, controlul financiar și evaluarea proiectelor.

Subsidiaritatea (pentru competență neexclusivă)

Propunerea se referă la reducerea prefinanțării anuale furnizate de către Comisie din bugetul Uniunii statelor membre. Ratele de prefinanțare anuală sunt stabilite la nivelul Uniunii în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Prin urmare, o modificare a dispozițiilor prevăzute în regulamentul respectiv necesită modificarea acestuia. Mijloacele naționale sau regionale nu sunt adecvate pentru soluționarea problemei în cauză. Prin urmare, propunerea respectă principiul subsidiarității.

Proporționalitatea

Propunerea este conformă cu principiul proporționalității deoarece nu depășește nivelul minim necesar pentru realizarea la nivelul Uniunii a obiectivului declarat și ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestuia. Rata de prefinanțare anuală este diminuată pentru a corespunde cerințelor privind nevoile de lichidități, luând în considerare ritmul alert al fluxurilor de numerar generat de cererile de plată intermediare care decurg din punerea în aplicare accelerată a fondurilor ESI. La stabilirea ratei propuse, Comisia a luat în considerare faptul că pentru anii în cauză, baza la care se referă procentele include deja rezerva legată de performanță, prin urmare o cotă mai scăzută poate asigura aceeași sumă a prefinanțării.

Alegerea instrumentului

Instrumentul propus: modificarea regulamentului în vigoare. Comisia a explorat marja de manevră oferită de cadrul juridic și consideră necesar să propună modificări la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Evaluări ex post/verificări ale adecvării legislației existente

Nu a existat nicio evaluare ex-post/nicio verificare a adecvării legislației existente.

Consultările cu părțile interesate

Nu s-a realizat o consultare a părților interesate externe.

Obținerea și utilizarea expertizei

Nu a fost necesar să se recurgă la expertiză externă.

Evaluarea impactului

Se preconizează că propunerea nu va avea un impact semnificativ asupra economiei, societății sau mediului. Propunerea va avea drept rezultat o diminuare a prefinanțării anuale de la 3 % din cuantumul contribuției din partea fondurilor și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”) pentru întreaga perioadă de programare a programului operațional la 1 % pentru anii 2021-2023, fapt care corespunde mai bine nevoilor de lichidități rezultate din punerea în aplicare a programului. Această prefinanțare mai scăzută ține cont de prezentarea anticipată accelerată a cererilor de plată intermediare, de faptul că pentru acești ani baza de calcul al cuantumului prefinanțării anuale este mărită cu dimensiunea rezervei de performanță care va fi definitiv alocată până atunci, precum și de prefinanțarea disponibilă pentru statele membre în perioada de programare 2021-2027.

Dat fiind că prefinanțarea anuală este pusă la dispoziție pentru un exercițiu financiar care se întinde pe două exerciții bugetare anuale, suma plătită în exces în anul N ca prefinanțare anuală va fi lichidată în anul N+1, ceea ce generează fluxuri de plăți inutile fără valoare adăugată. Reducerea ratei de prefinanțare anuală pentru anii propuși va contribui la creșterea previzibilității planificării bugetare, la obținerea unui profil de plată mai stabil și mai predictibil, la reducerea riscului de întârzieri de plată, la creșterea transparenței necesităților de plată și, prin urmare, la o mai bună gestiune bugetară.

Adecvarea reglementărilor și simplificarea

Aceasta nu este o inițiativă în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT).

Drepturile fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Nu există niciun impact asupra creditelor de angajament, deoarece nu se propune nicio modificare a sumelor maxime ale finanțării din fondurile ESI prevăzute în programele operaționale pentru perioada de programare 2014-2020.

Impactul global asupra creditelor de plată este neutralizat. După cum este detaliat în situația financiară anexată, modificarea propusă va contribui la reducerea creditelor de plată aferente anului 2021 exclusiv datorită diminuării sumelor legate de prefinanțarea anuală care vor fi compensate prin necesități de plată mai ridicate pentru anul 2024. Pentru anii 2022 și 2023, reducerea prefinanțării anuale va fi compensată în cadrul verificării și acceptării conturilor, efectul fiind, prin urmare, neutru.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și modalități de monitorizare, evaluare și raportare

Nu se aplică. Sistemele existente de acordare a fondurilor ESI pot fi utilizate pentru a monitoriza punerea în aplicare a prezentei propuneri.

Documentele explicative (în cazul directivelor)

Nu se aplică.

Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii

Articolul 134 alineatul (2) va fi modificat pentru a fixa prefinanțarea anuală pentru anii 2021-2023 de la 3 % din cuantumul contribuției din partea fondurilor și a FEPAM, cât este aplicabil în prezent, la 1 % pentru întreaga perioadă de programare a programului operațional. Prefinanțarea anuală pentru anul 2020 este menținută la 3 % din cuantumul contribuției din partea fondurilor și a FEPAM pentru întreaga perioadă de programare a programului operațional.

2018/0322 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 4 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 5 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 6 stabilește normele comune și generale aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene.

(2)Există date care sugerează că prefinanțarea anuală este fixată la un nivel deosebit de ridicat în comparație cu cerințele de gestiune financiară care decurg din punerea în aplicare a programelor operaționale; acest lucru este valabil în special pentru exercițiile bugetare 2021-2023.

(3)În vederea reducerii presiunii asupra creditelor de plată în bugetul Uniunii pentru exercițiile bugetare 2021-2023 și pentru a spori predictibilitatea cerințelor de plată și, prin urmare, a contribui la o mai mare transparență în materie de planificare bugetară și la un profil de plată mai ordonat, rata anuală de prefinanțare pentru anii respectivi ar trebui să fie diminuată.

(4)Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 134 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

(a)    A cincea liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„— 2020: 3 %”;

(b)    Se adaugă următoarea liniuță:

„— 2021 - 2023: 1 %.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

FIȘA FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII / INIȚIATIVEI

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

1.4.Obiectiv(e)

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.6.Durata și impactul financiar

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.MĂSURI DE GESTIONARE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor 

3.2.1Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.4.Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual

3.2.5.Contribuția terților

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘA FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII / INIȚIATIVEI

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea nivelului de prefinanțare anuală pentru anii 2021-2023.

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB 7  

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE, POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ

AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă 

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 8  

 Propunerea/inițiativa se referă la prelungirea unei acțiuni existente 

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă 

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1.Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

N/A

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Obiectivul specific nr.

N/A

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

N/A

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

N/A

1.4.4.Indicatori de rezultat și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

N/A

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

N/A

1.5.2.Valoarea adăugată a implicării UE

N/A

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare

N/A

1.5.4.Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

N/A

1.6.Durata și impactul financiar

⌧Propunere/inițiativă pe durată determinată

Propunere/inițiativă în vigoare din 2021 până în 2024

Impact financiar din 2021 până în 2024

 Propunere/inițiativă pe durată nedeterminată

Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 9  

 Gestiune directă asigurată de către Comisie

prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;

prin intermediul agențiilor executive

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

BEI și Fondului european de investiții;

organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;

organismelor de drept public;

organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații“.

Observații

N/A

2.MĂSURI DE GESTIONARE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții.

N/A

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.2.1.Riscul (riscurile) identificat(e)

N/A

2.2.2.Informații privind sistemul de control intern instituit

N/A

2.2.3.Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de risc de eroare

N/A

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

N/A

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

·Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul de
cheltuieli

Contribuție

Numărul

Dif./ Nedif. 10 .

din partea țărilor AELS 11

din partea țărilor candidate 12

din partea țărilor terțe

în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

1B -
Coeziune economică, socială și teritorială

04 02 60 - Fondul social european — regiuni mai puțin dezvoltate

Dif.

NU

NU

NU

NU

04 02 61 - Fondul social european — regiuni de tranziție

Dif.

NU

NU

NU

NU

04 02 62 - Fondul social european — regiuni mai dezvoltate

Dif.

NU

NU

NU

NU

04 02 64 - Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Dif.

NU

NU

NU

NU

13 03 60 - Fondul european de dezvoltare regională — regiuni mai puțin dezvoltate

Dif.

NU

NU

NU

NU

13 03 61 - Fondul european de dezvoltare regională — Regiuni de tranziție

Dif.

NU

NU

NU

NU

13 03 62 - Fondul european de dezvoltare regională — regiuni mai dezvoltate

Dif.

NU

NU

NU

NU

13 03 63 - Fondul european de dezvoltare regională — alocări suplimentare pentru regiunile ultraperiferice și slab populate

Dif.

NU

NU

NU

NU

13 03 64 01 – Fondul european de dezvoltare regională – cooperare teritorială europeană

Dif.

NU

NU

NU

NU

13 04 60 - Fondul de coeziune

Dif.

NU

NU

NU

NU

2 – Creștere durabilă: Resurse naturale

11 06 60 - Promovarea pescuitului și a acvaculturii sustenabile și competitive, a unei dezvoltări teritoriale favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit și stimularea punerii în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului

Dif.

NU

NU

NU

NU

·Noile linii bugetare solicitate: N/A

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

1B

Coeziune economică, socială și teritorială

DG EMPL

Anul
2021

Anul
2022

Anul
2023

Anul
2024

TOTAL

• Credite operaționale

04 02 60

Plăți

(1)

-1 013,958

0,000

0,000

1 013,958

0,000

04 02 61

Plăți

(2)

-249,832

0,000

0,000

249,832

0,000

04 02 62

Plăți

(3)

-504,477

0,000

0,000

504,477

0,000

04 02 64

Plăți

(4)

-88,224

0,000

0,000

88,224

0,000

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice 13  

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL credite
pentru DG EMPL

Plăți

-1 856,491

0,000

0,000

1 856,491

0,000DG REGIO:

Anul
2021

Anul
2022

Anul
2023

Anul
2024

TOTAL

• Credite operaționale

13 03 60

Plăți

(1)

-2 608,675

0,000

0,000

2 608,675

0,000

13 03 61

Plăți

(2)

-509,195

0,000

0,000

509,195

0,000

13 03 62

Plăți

(3)

-647,801

0,000

0,000

647,801

0,000

13 03 63

Plăți

(4)

-31,108

0,000

0,000

31,108

0,000

13 03 64 01

Plăți

(5)

-186,707

0,000

0,000

186,707

0,000

13 04 60

Plăți

(6)

-1 265,652

0,000

0,000

1 265,652

0,000

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice 14  

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL credite
pentru DG REGIO

Plăți

-5 249,139

0,000

0,000

5 249,139

0,000TOTAL credite operaționale

Plăți

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL credite
în cadrul RUBRICII 1B
din cadrul financiar multianual

Plăți

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

Rubrica din cadrul financiar
multianual

2

Creștere durabilă: Resurse naturale

DG MARE

Anul
2021

Anul
2022

Anul
2023

Anul
2024

TOTAL

• Credite operaționale

11 06 60

Plăți

(1)

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice 15  

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL credite
pentru DG MARE

Plăți

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici:

• TOTAL credite operaționale

Plăți

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000

• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-4
din cadrul financiar multianual

(suma de referință)

Plăți

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000
Rubrica din cadrul financiar
multianual

5

„Cheltuieli administrative”milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Resurse umane

• Alte cheltuieli administrative

TOTAL DG <….>

Credite

TOTAL credite
în cadrul RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual
 

(Total angajamente = Total plăți)

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 16

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-5
din cadrul financiar multianual
 

Angajamente

Plăți

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

REALIZĂRI

Tip 17

Costuri medii

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Număr total

Cost total

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 18

- Realizare

- Realizare

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2…

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2

COSTURI TOTALE

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1.Sinteză

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 19

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

TOTAL

RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli administrative

Subtotal RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

în afara RUBRICII 5 20
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

Subtotal
În afara RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual

TOTAL

Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli administrative va fi acoperit de creditele DG-ului care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.    

3.2.3.2.Necesarul de resurse umane estimat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

Anul
N

Anul
N+1

Anul N+2

Anul N+3

a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

XX 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei)

XX 01 01 02 (în delegații)

XX 01 05 01 (cercetare indirectă)

10 01 05 01 (cercetare directă)

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) 21

XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)

XX 01 04 aa  22

- la sediu

- în delegații

XX01 05 02 (AC, END, INT – cercetare indirectă)

10 01 05 02 (AC, END, INT – cercetare directă)

Alte linii bugetare (a se preciza)

TOTAL

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și agenți temporari

Personal extern

3.2.4.Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual

   Propunerea/inițiativa este compatibilă cu actualul cadru financiar multianual.

   Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizând liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

   Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la Instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual.

A se explica acțiunile necesare, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză, precum și sumele aferente.

3.2.5.Contribuția terților

Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.

Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată după cum urmează:

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

Total

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

TOTAL credite cofinanțate3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

   Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

   asupra resurselor proprii

   asupra veniturilor diverse

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei 23

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

a se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6)

Articolul ………….

Pentru veniturile diverse alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

A se preciza metoda de calcul al impactului asupra veniturilor.

(1)    Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize, COM(2018) 375 final, 29.5.2018. La articolul 84 sunt stabilite modalitățile de prefinanțare. Având în vedere că pentru perioada 2021-2027 este propus doar un singur tip de prefinanțare, terminologia utilizată nu face distincția între prefinanțarea „inițială” și cea „anuală”. Cu toate acestea, modalitățile de prefinanțare propuse sunt similare cu cele ale „prefinanțării inițiale” din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2)    Anexa la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără”, COM(2018) 321 final, 2.5.2018, precum și în secțiunea 5 din expunerea de motive a propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize, COM(2018) 375 final, 29.5.2018.
(3)    Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320), astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2017/2305 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 335, 15.12.2017, p. 1).
(4)    JO C , , p. .
(5)    JO C , , p. .
(6)    Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320)
(7)    ABM (activity based management): gestiune pe activități; ABB (activity based budgeting): întocmirea bugetului pe activități.
(8)    Astfel cum sunt menționate la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(9)    Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(11)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(12)    Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.
(13)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(14)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(15)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(16)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(17)    Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).
(18)    Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”
(19)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(20)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(21)    AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenții de muncă temporară; JED = expert tânăr în delegații.
(22)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(23)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costuri de colectare.
Top