EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0568

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

COM/2018/568 final

Bruxelles, 1.8.2018

COM(2018) 568 final

2018/0299(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Politica privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) recunoaște importanța strategică a dezvoltării unei rețele europene de infrastructuri de transport pentru societatea și economia Uniunii. Legislația UE prevede termene pentru rețeaua centrală (care urmează să fie finalizată până în 2030) și pentru rețeaua globală (până în 2050).

Coridoarele rețelei centrale, astfel cum sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 (denumit în continuare „Regulamentul privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei” sau „Regulamentul privind MIE”) 1 , reprezintă un instrument care contribuie la coordonarea implementării rețelei centrale. Coridoarele se concentrează pe integrarea modală, interoperabilitate și dezvoltarea coordonată a infrastructurii, în special în cazul tronsoanelor transfrontaliere și al blocajelor. Statele membre au obligația de a participa la coridoarele rețelei centrale în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 2 .

Regatul Unit face parte din coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale (denumit în continuare „coridorul MNM”). Coridorul MNM include legături între Belfast, Dublin și Cork în Irlanda și legături în Regatul Unit de la Glasgow și Edinburgh la nord până la Folkestone și Dover în sud. În plus, tronsoanele și nodurile din Regatul Unit sunt incluse în tabelul „Tronsoane identificate în prealabil care includ proiecte” pentru coridorul MNM.

La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția cazului în care se stabilește o altă dată printr-un acord de retragere ratificat 3 , întreaga legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu data de 30 martie 2019 (denumită în continuare „data retragerii”) 4 . Regatul Unit va deveni, din acel moment, o țară terță, un stat care nu este membru al Uniunii.

În cazul în care nu se stabilesc dispoziții tranzitorii într-un acord de retragere, Regatul Unit nu va mai face parte din coridorul MNM începând cu 30 martie 2019. Autoritățile și părțile interesate din Regatul Unit nu vor mai participa la reuniuni și activități legate de coridor.

Având în vedere gradul de integrare dintre economiile Irlandei și ale Regatului Unit, precum și poziția geografică a Irlandei la marginea Uniunii, Irlanda va fi foarte afectată de retragerea Regatului Unit din Uniune. Regatul Unit este o legătură vitală de transport între Irlanda și continent. Prin urmare, este necesară o revizuire a alinierii rutei coridorului MNM pentru a se evita scindarea coridorului în două părți distincte, Irlanda nemaifiind legată de partea continentală a UE.

În comerțul său cu Europa continentală, Irlanda se bazează în mare măsură pe servicii de transport maritim containerizat pe distanțe scurte și pe servicii de transport cu feribotul. Serviciile de transport maritim containerizat pe distanțe scurte sunt mijloace importante de comerț cu țări terțe prin intermediul unor platforme situate în Europa continentală, în timp ce serviciile de transport cu feribotul sunt utilizate, de asemenea, pentru comerțul cu Regatul Unit.

Îmbunătățirea conexiunilor de transport în interiorul insulei Irlanda va fi esențială pentru a face față dificultăților provocate de retragerea Regatului Unit din Uniune și a satisface cerințele comerciale din ce în ce mai mari utilizând porturile Irlandei.

Spre deosebire de numeroase regiuni din coridor, Irlanda se bazează pe servicii de legătură, mai degrabă decât pe servicii directe de transport maritim containerizat pe distanțe mari, pentru a își conecta porturile la rețelele mondiale de transport containerizat. Așadar, îmbunătățirea accesului la principalele porturi pe cale terestră și maritimă (inclusiv folosind „autostrăzile maritime”) este, de asemenea, un pas important către o mai mare coeziune în cadrul coridorului.

Regulamentul propus ar urma să adapteze alinierea rutei coridorului MNM prin adăugarea unor noi legături maritime între Dublin și Cork, principalele porturi irlandeze, pe de o parte, și porturile coridorului MNM situate în Belgia (Zeebrugge, Anvers) și în Țările de Jos (Rotterdam), pe de altă parte. El ar urma să intre în vigoare de la data la care Regulamentul privind MIE va înceta să se aplice Regatului Unit și, în consecință, Regatul Unit nu va mai face parte din coridorul MNM.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Prezenta propunere este în deplină coerență cu legislația existentă. Modificările aduse alinierii coridorului MNM prevăzute în prezenta propunere ar trebui să fie luate în considerare, de asemenea, în propunerea pentru un nou regulament privind MIE, în curs de elaborare 5 .

Coerența cu alte domenii de politică ale Uniunii

Prezenta propunere este în deplină coerență cu mandatul Consiliului pentru negocierile cu Regatul Unit privind retragerea sa din Uniune.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Temeiul juridic al propunerii îl constituie articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)

Deoarece actul propus ar modifica conținutul actului existent al UE, obiectivul s-ar putea realiza doar printr-o acțiune la nivelul Uniunii.

Proporționalitate

Propunerea se consideră proporționată deoarece prevede modificarea juridică necesară și în același timp nu merge mai departe de ceea ce este necesar pentru a realiza obiectivele de garantare a conectării Irlandei cu partea continentală a Europei după retragerea Regatului Unit din Uniune.

Alegerea instrumentului

Având în vedere că prezentul act modifică un regulament al Parlamentului European și al Consiliului, modificarea propusă este singura formă adecvată.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Evaluări ex post/verificări ale adecvării legislației existente

Nu se aplică.

Consultările părților interesate

Provocările legate de fluxurile de transport din cadrul coridorului MNM ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune au fost discutate în cadrul reuniunii privind coridorul rețelei centrale, organizată la 25 aprilie 2018 cu ocazia Zilelor TEN-T, cu statele membre și cu părțile interesate din țările participante la coridor.

Părțile interesate au avut posibilitatea să ofere feedback cu privire la inițiativă pe portalul pentru o mai bună legiferare („Exprimați-vă opinia”) al Comisiei Europene.

În cursul perioadei de feedback, între 28 iunie 2018 și 12 iulie 2018, mai multe părți interesate au formulat observații, printre care întreprinderi, asociații de întreprinderi și autoritățile publice. Intenția de a revizui alinierea coridorului MNM a fost pe deplin apreciată. Observațiile au vizat, în principal, alegerea porturilor de pe continent la care ar trebui să fie conectată Irlanda. Feedbackul a fost luat în considerare la redactarea propunerii.

Obținerea și utilizarea expertizei

Nu se aplică.

Evaluarea impactului

Având în vedere natura măsurii propuse, nu este planificată nicio evaluare a impactului, în conformitate cu Orientările privind o mai bună legiferare. Nu există alte opțiuni de politică substanțial diferite. Măsura avută în vedere reprezintă singura opțiune de politică viabilă care poate să asigure conectarea neîntreruptă a tuturor părților coridorului Marea Nordului – mediteraneean ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune.

Măsura va răspunde unei nevoi continue de menținere a integrității coridorului de transport și de realizare a unor legături de transport cu adevărat eficiente și sustenabile între Irlanda și partea continentală a Europei. Măsura subliniază importanța conexiunilor maritime ca modalitate de soluționare a dificultăților provocate de retragerea Regatului Unit, care ar afecta, de asemenea, toate celelalte țări implicate în coridorul MNM din perspectiva planificării și a investițiilor în infrastructură.

Drepturile fundamentale

Prezenta propunere nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Nu se aplică.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Nu se aplică.

2018/0299 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 6 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 7 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, cu excepția cazului în care, printr-un acord de retragere se stabilește o altă dată sau dacă Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, stabilește în unanimitate o altă dată, legislația Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu data de 30 martie 2019. Regatul Unit va deveni, din acel moment, o țară terță.

(2)Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 8 a instituit un instrument de finanțare al Uniunii, Mecanismul pentru interconectarea Europei. Scopul Mecanismului pentru interconectarea Europei este de a permite pregătirea și implementarea proiectelor de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei.

(3)Partea I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 stabilește o listă cu nouă coridoare ale rețelei centrale. Aceste coridoare reprezintă un instrument care facilitează implementarea coordonată a rețelei centrale. Ele ar trebui să contribuie la coeziunea rețelei centrale prin intermediul unei cooperări teritoriale îmbunătățite, să contribuie la realizarea obiectivelor mai ample ale politicii în domeniul transporturilor și să faciliteze interoperabilitatea, integrarea modală și operațiunile multimodale.

(4)Regatul Unit face parte din coridorul Marea Nordului – mediteraneean, care include legături între Belfast, Dublin și Cork în Irlanda și legături în Regatul Unit de la Glasgow și Edinburgh la nord până la Folkestone și Dover în sud. Tronsoanele și nodurile din Regatul Unit sunt incluse în tabelul „Tronsoane identificate în prealabil care includ proiecte” cu coridoarele rețelei centrale, care figurează în partea I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013.

(5)Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune, părțile alinierii coridorului Marea Nordului – mediteraneean referitoare la Regatul Unit și la tronsoanele și nodurile Regatului Unit, incluse în tabelul „Tronsoane identificate în prealabil care includ proiecte”, vor deveni caduce și nu vor mai produce efecte juridice începând din ziua următoare celei în care Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 va înceta să se aplice Regatului Unit.

(6)Pentru a se evita scindarea coridorului Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale în două părți distincte și neconectate și a se asigura conectivitatea Irlandei cu Europa continentală, coridorul Marea Nordului – Marea Mediterană al rețelei centrale ar trebui să includă legături maritime între principalele porturi irlandeze și principalele porturi din Belgia și din Țările de Jos.

(7)Garantarea legăturii dintre Irlanda și celelalte state membre care participă la coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale este esențială pentru investițiile în curs și cele viitoare în infrastructură, precum și în vederea asigurării clarității și securității juridice pentru planificarea infrastructurii.

(8)Prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu ziua următoare celei în care Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 încetează să se aplice Regatului Unit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu ziua următoare celei în care Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 încetează să se aplice Regatului Unit.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1)    Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010.
(2)    Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE.
(3)    Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea ajungerii la un acord de retragere.
(4)    În plus, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European, de acord cu Regatul Unit, poate decide în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară.
(5)    Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europeiși de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 (COM/2018/438 final)
(6)    JO C , , p. .
(7)    JO C , , p. .
(8)    Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).
Top

Bruxelles,1.8.2018

COM(2018) 568 final

ANEXĂ

la

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune


ANEXĂ

La punctul 2 din partea I din anexa I („Coridoare ale rețelei centrale”), în secțiunea „Marea Nordului – mediteraneean”, după rândul „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork” se introduce următorul rând:

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Anvers/Rotterdam”.

Top