EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0054

Avizul Băncii Centrale Europene din 20 noiembrie 2018 cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (CON/2018/54)

OJ C 444, 10.12.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 444/15


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 20 noiembrie 2018

cu privire la o propunere de directivă privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale

(CON/2018/54)

(2018/C 444/06)

Introducere și temei juridic

La 14 martie 2018, Comisia Europeană a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale (denumită în continuare „directiva propusă”) (1). Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că directiva propusă intră în sfera sa de competență și a decis să își exercite dreptul de a prezenta un aviz prevăzut la articolul 127 alineatul (4) a doua teză și la articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 25 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, potrivit căruia BCE poate să adopte avize în atenția Consiliului și a Comisiei cu privire la domeniul de aplicare și punerea în aplicare a legislației Uniunii privind stabilitatea sistemului financiar și la misiunile conferite BCE în conformitate cu articolul 127 alineatul (6) din tratat privind politicile în materie de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații generale

1.1.

BCE a susținut cu fermitate dezvoltarea piețelor secundare pentru active bancare, în special pentru credite neperformante (CN), astfel cum se reflectă în planul de acțiune al Consiliului Uniunii Europene pentru abordarea CN în Europa (2). În contextul stocurilor mari de CN care rămân în bilanțul anumitor instituții de credit europene și ca parte a unei soluții cuprinzătoare pentru rezoluția CN (3), dezvoltarea piețelor secundare poate contribui la reducerea CN. Privind în perspectivă, piețele secundare funcționale pot împiedica, de asemenea, acumularea de stocuri de CN în viitor (4).

1.2.

De asemenea, o piață secundară funcțională poate avea un efect pozitiv asupra stabilității financiare, în măsura în care ar putea facilita transferul riscurilor CN în afara bilanțurilor instituțiilor de credit. Prezența unor volume semnificative de CN în bilanțurile instituțiilor de credit le reduce capacitatea de a-și îndeplini funcția de furnizor de creditare către economia reală și afectează flexibilitatea operațională și profitabilitatea generală, care sunt esențiale pentru un sector bancar funcțional. Este esențial ca respectivul cadru juridic aplicabil piețelor secundare să permită transferul eficient de CN în afara bilanțurilor instituțiilor de credit (5).

2.   Observații specifice

2.1.   Cerințe de raportare

Directiva propusă instituie o serie de cerințe de raportare pentru administratorii de credite, cumpărătorii de credite și instituțiile de credit. De exemplu, un cumpărător de credite sau, după caz, reprezentantul acestuia trebuie să informeze autoritățile competente ale statului membru în care își are domiciliul sau în care este stabilit cumpărătorul de credite sau, după caz, reprezentantul acestuia în legătură cu intenția sa de a executa în mod direct un contract de credit (6). În plus, un cumpărător de credite sau, după caz, reprezentantul acestuia care transferă un contract de credit altui cumpărător de credite este obligat să informeze autoritățile competente cu privire la transfer, precum și cu privire la identitatea și adresa noului cumpărător de credite și, după caz, a reprezentantului acestuia (7). Legiuitorii Uniunii ar trebui să analizeze cu atenție dacă aceste cerințe de raportare vor împiedica funcționarea eficientă a pieței secundare pentru CN, întrucât o sarcină de raportare semnificativă ar putea descuraja noii participanți pe piață sau ar putea conduce la duplicarea datelor pentru autoritățile competente.

2.2.   Standarde tehnice aplicabile datelor privind creditele neperformante

Directiva propusă acordă Autorității Bancare Europene (ABE) un mandat privind elaborarea de proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care să specifice formatele care trebuie utilizate de creditorii care sunt instituții de credit pentru furnizarea de informații detaliate cu privire la expunerile din credite din portofoliul bancar cumpărătorilor de credite pentru efectuarea verificării, pentru îndeplinirea obligației de diligență financiară și pentru evaluarea contractului de credit (8).

În această privință, BCE observă că Regulamentul (UE) 2016/867 (9) oferă un nou set de date, cu informații detaliate referitoare la creditele bancare individuale din zona euro. Acest set de date urmărește să ofere date cu caracter granular cu un nivel ridicat de detaliu pentru toate statele membre din zona euro, care sunt pe deplin comparabile deoarece se bazează pe concepte și definiții armonizate. Având în vedere aceste noi evoluții în materie de reglementare, este important ca orice modele de date elaborate de ABE să ia în considerare colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit sau orice alte inițiative relevante, pentru a asigura că nu există o duplicare a eforturilor și pentru a minimiza cerințele de raportare pentru instituțiile de credit.

2.3.   Colectarea datelor de către autoritățile competente în contextul unui mecanism de executare extrajudiciară accelerată a garanțiilor reale

Directiva propusă impune autorităților competente care supraveghează instituțiile de credit să colecteze anual informații de la creditori cu privire la numărul contractelor de credit garantate care sunt executate prin mecanismul de executare extrajudiciară accelerată a garanțiilor reale și cu privire la termenele aplicabile acestei executări, inclusiv: (a) numărul de proceduri inițiate, în curs de desfășurare și finalizate, inclusiv privind bunuri mobile și imobile; (b) durata procedurilor, de la notificare și până la regularizare, clasificate în funcție de mijlocul de valorificare (vânzare publică, vânzare privată sau aproprierea activului); (c) costurile medii ale fiecărei proceduri, în EUR; și (d) ratele de regularizare. Statele membre ar fi obligate să centralizeze aceste date, să elaboreze statistici bazate pe datele agregate și să comunice aceste statistici Comisiei (10). Atunci când BCE este autoritatea competentă să supravegheze instituțiile de credit, temeiul juridic pentru misiunile BCE în materie de supraveghere prudențială este prevăzut la articolul 127 (6) din tratat, potrivit căruia Consiliul poate încredința BCE misiuni specifice privind politicile în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit. Întrucât colectarea acestor informații se referă la eficacitatea mecanismului de executare extrajudiciară accelerată a garanțiilor reale, nu la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, legiuitorii Uniunii ar trebui să clarifice că misiunea de a colecta aceste informații nu ar trebui conferită BCE.

În cazul în care BCE recomandă modificarea directivei propuse, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc într-un document tehnic de lucru separat. Documentul tehnic de lucru este disponibil în limba engleză pe website-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 20 noiembrie 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 135 final.

(2)  A se vedea comunicatul de presă al Consiliului din 11 iulie 2017 cu privire la „Concluziile Consiliului privind Planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante în Europa”, disponibil pe website-ul Consiliului, la adresa http://www.consilium.europa.eu.

(3)  A se vedea, de exemplu, secțiunea B din Raportul BCE privind stabilitatea financiară din noiembrie 2016, disponibil pe website-ul BCE, la adresa https://www.ecb.europa.eu.

(4)  A se vedea punctul 2.2.1 din Avizul CON/2018/31. Toate avizele BCE se publică pe website-ul BCE.

(5)  A se vedea punctul 2.2.2 din Avizul CON/2018/31.

(6)  A se vedea articolul 18 alineatul (1) din directiva propusă.

(7)  A se vedea articolul 19 alineatul (1) din directiva propusă.

(8)  A se vedea articolul 14 alineatul (1) din directiva propusă.

(9)  Regulamentul (UE) 2016/867 al Băncii Centrale Europene din 18 mai 2016 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2016/13) (JO L 144, 1.6.2016, p. 44).

(10)  A se vedea articolul 33 din directiva propusă.


Top