EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0035

Avizul Băncii Centrale Europene din 16 august 2018 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării („programul Pericles IV”) (CON/2018/35)

OJ C 378, 19.10.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 378/2


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 august 2018

cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării („programul Pericles IV”)

(CON/2018/35)

(2018/C 378/03)

Introducere și temei juridic

La 25 iunie 2018, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 133 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, potrivit căruia, fără a aduce atingere atribuțiilor BCE, Parlamentul European și Consiliul stabilesc măsurile necesare pentru utilizarea monedei euro ca monedă unică, după consultarea BCE. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații generale

1.1.

BCE observă că regulamentul propus va înlocui de la 1 ianuarie 2021 temeiul juridic al actualului program Pericles 2020, care a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 331/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2), pentru a continua programul Pericles până la sfârșitul anului 2027.

1.2.

BCE își reiterează opinia potrivit căreia programul Pericles reprezintă o contribuție utilă la activitățile desfășurate deja de BCE, Europol și autoritățile naționale în lupta împotriva contrafacerii bancnotelor și a monedelor euro (3). BCE are convingerea că programul Pericles IV va continua să contribuie la menținerea integrității bancnotelor euro.

1.3.

BCE subliniază implicarea sa activă în lupta împotriva contrafacerii. În special, BCE dezvoltă elemente grafice ale bancnotelor și elemente de siguranță pentru bancnotele euro care permit publicului general și experților să distingă între bancnotele autentice și cele contrafăcute, ceea ce are un rol de descurajare pentru falsificatori.

1.4.

Începând din 2013, au fost introduse în mod treptat bancnotele din seria „Europa”. Pentru a pregăti lansarea unor bancnote cu elemente de siguranță îmbunătățite, BCE și băncile centrale naționale din Eurosistem oferă o gamă largă de informații producătorilor și furnizorilor de echipamente de procesare a bancnotelor, precum și băncilor comerciale, comercianților cu amănuntul și altor părți care utilizează echipamente de procesare a bancnotelor sau operează cu numerar pe bază zilnică. În plus, BCE oferă programe de formare și materiale de formare pentru a suplimenta formarea agenților care operează, cu titlu profesional, cu numerar. În plus, după lansarea unei noi serii de bancnote, sunt puse la dispoziția publicului larg informații privind elementele grafice și elementele de siguranță.

1.5.

În plus, BCE analizează noi tipuri de contrafacere în cadrul Centrului său de analiză a contrafacerilor și folosește cunoștințele astfel obținute pentru a oferi o consultanță mai bună autorităților de aplicare a legii. Centrul de analiză a contrafacerilor coordonează diseminarea tuturor datelor tehnice și statistice cunoscute privind contrafacerea euro către toate părțile relevante.

1.6.

Falsificatorii utilizează tot mai frecvent echipamente și programe informatice de prelucrare a imaginilor digitale. Ca reacție la această situație, Grupul de descurajare a falsificării din cadrul băncilor centrale (Central Bank Counterfeit Deterrence Group), din care BCE face parte, sprijină și utilizează tehnologii precum sistemele de descurajare a falsificării, care împiedică captura de imagini sau reproducerea imaginilor bancnotelor protejate.

2.   Observații specifice

2.1.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din regulamentul propus, Comisia Europeană ține seama de măsurile relevante adoptate de alte entități competente, în special BCE și Europol, la punerea în aplicare a programului Pericles IV în cooperare cu statele membre. BCE încurajează Comisia să exploateze pe deplin experiența BCE în desfășurarea de cursuri de formare profesională și în furnizarea de informații privind bancnotele euro și să prevadă implicarea deplină a BCE în această privință.

2.2.

De asemenea, făcând trimitere la buna cooperare dintre părțile interesate ale programului Pericles IV, BCE își reiterează opinia potrivit căreia ar fi benefică o cooperare a Comisiei cu BCE și cu Europol și o implicare a acestora din urmă la elaborarea programelor de lucru care urmează să fie finanțate în baza programului, în special pentru a examina împreună inițiativele, evitând astfel posibila duplicare și suprapunerile între acest program, alte programe relevante și activitățile de formare ale BCE (4). De asemenea, o astfel de cooperare ar facilita aplicarea unei strategii coordonate împotriva contrafacerii euro și a fraudei. Prin urmare, articolul 10 din regulamentul propus ar trebui modificat pentru a prevedea consultarea prealabilă de către Comisie a principalelor părți implicate, inclusiv BCE și Europol, în legătură cu programele de lucru. Comisia ar trebui să acorde BCE suficient timp pentru a se familiariza cu documentația în ceea ce privește programele de lucru care urmează a fi instituite în conformitate cu articolul 10 (5).

2.3.

Articolul 12 din regulamentul propus impune Comisiei să furnizeze informații anuale cu privire la rezultatele programului Pericles IV. Articolul 13 prevede o evaluare interimară în cursul programului și o evaluare finală la încheierea programului. În timp ce concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile Comisiei, urmează să fie comunicate Parlamentului European, Consiliului și BCE, informațiile anuale urmează să fie comunicate numai Parlamentului European și Consiliului. BCE observă, de asemenea, că Comunicarea privind evaluarea intermediară a programului Pericles 2020 a fost transmisă numai Parlamentului European și Consiliului (6). BCE subliniază necesitatea (1) implicării sale regulate în elaborarea rapoartelor de evaluare în cursul programului, pentru a reflecta măsurile pe care le-a luat și implicarea sa activă în lupta împotriva contrafacerii; (2) includerii corespunzătoare a observațiilor entităților care participă în mod activ la măsurile relevante, împreună cu cele ale Comisiei, în rapoartele de evaluare și în comunicări; și (3) informării sale periodice în viitor cu privire la program. În consecință, BCE recomandă modificarea articolului 12 alineatul (3) și a articolului 13 alineatul (3) din regulamentul propus, pentru a se asigura că BCE i se transmit atât informații anuale cu privire la rezultatele programului, cât și evaluări interimare ale programului.

2.4.

Articolul 11 din regulamentul propus prevede delegarea Comisiei, care este în special împuternicită să adopte acte delegate în vederea elaborării dispozițiilor referitoare la un cadru de monitorizare și evaluare în conformitate cu articolul 12 alineatul (2). BCE observă că această competență este deja prevăzută la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 331/2014. Totuși, BCE constată totodată că articolul 133 din tratat prevede consultarea BCE înainte de stabilirea unor măsuri necesare pentru utilizarea monedei euro ca monedă unică. Această obligație nu se limitează la regulamentul propus, ci se aplică și actelor delegate care vizează domeniile de competență definite în actul legislativ de bază. BCE este consultată cu privire la regulamentul propus în conformitate cu articolul 133 din tratat și, în consecință, ar trebui consultată și înainte de adoptarea oricărui act delegat prevăzut la articolul 12 alineatul (2) din regulamentul propus, întrucât acestea sunt măsuri de punere în aplicare în scopul protecției monedei euro împotriva contrafacerii și, ca atare, sunt necesare pentru utilizarea monedei euro ca monedă unică. În contextul articolului 11 alineatul (4), care impune Comisiei să se consulte cu experții desemnați de fiecare stat membru înaintea adoptării unui act delegat, BCE recomandă ca Comisia să se consulte în mod oficial și cu BCE.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc într-un document tehnic de lucru separat. Documentul tehnic de lucru este disponibil în limba engleză pe website-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 16 august 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 369 final.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 331/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) și de abrogare a Deciziilor 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE și 2006/850/CE ale Consiliului (JO L 103, 5.4.2014, p. 1).

(3)  A se vedea punctul 1 din Avizul CON/2006/35 al Băncii Centrale Europene din 5 iulie 2006 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la două propuneri de decizii ale Consiliului cu privire la programul de schimb, asistență și formare pentru protecția euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles”) (JO C 163, 14.7.2006, p. 7) și punctul 1.1 din Avizul CON/2012/17 al Băncii Centrale Europene din 2 martie 2012 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) (JO C 137, 12.5.2012, p. 7). Toate avizele BCE se publică pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu.

(4)  A se vedea punctul 8 din Avizul CON/2005/22 al Băncii Centrale Europene din 21 iunie 2005 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la două propuneri de decizii ale Consiliului cu privire la programul de schimb, asistență și formare pentru protecția euro împotriva contrafacerii (programul „Pericles”) (JO C 161, 1.7.2005, p. 11), punctul 2.2 din Avizul CON/2006/35 și punctul 2.4 din Avizul CON/2012/17.

(5)  A se vedea punctul 2.5 din Avizul CON/2012/17.

(6)  A se vedea considerentul (6) al regulamentului propus.


Top