EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Avizul Băncii Centrale Europene din 11 mai 2018 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), precum și a actelor aferente, și cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 251/2


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 11 mai 2018

cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), precum și a actelor aferente, și cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Introducere și temei juridic

La 23 noiembrie 2017, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene și, respectiv, a Parlamentului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

La 20 noiembrie 2017, BCE a primit din partea Consiliului Uniunii Europene și, respectiv, a Parlamentului European o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (2) (denumită în continuare „directiva propusă”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât regulamentul propus și directiva propusă conțin dispoziții care au incidență asupra misiunilor fundamentale ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) de a defini și pune în aplicare politica monetară și de a promova buna funcționare a sistemelor de plăți în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) prima și a patra liniuță din tratat, precum și asupra atribuțiilor specifice conferite BCE în materie de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, în conformitate cu articolul 127 alineatul (6) din tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Regulamentul propus și directiva propusă fac parte dintr-un pachet cuprinzător de propuneri menit să reformeze Sistemul european de supraveghere financiară, care este compus din cele trei autorități europene de supraveghere (AES) și Comitetul european pentru risc sistemic (3). Întrucât pachetul se referă la diferite atribuții îndeplinite de către SECB și BCE, aceasta din urmă urmează să adopte trei avize separate. Prin urmare, prezentul aviz trebuie coroborat cu Avizul CON/2018/12 din 2 martie 2018 cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (4) și cu Avizul CON/2018/19 din 11 aprilie 2018 cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), precum și a actelor aferente (5).

Observații generale

BCE își va limita comentariile la acele dispoziții ale propunerii Comisiei care au incidență asupra punerii în aplicare a politicii monetare a Uniunii în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) prima liniuță din tratat, a promovării bunei funcționări a sistemelor de plăți în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) prima și a patra liniuță din tratat, precum și asupra atribuțiilor specifice conferite BCE în materie de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, în conformitate cu articolul 127 alineatul (6) din tratat.

BCE ar dori să reamintească faptul că infrastructurile sigure și eficiente ale pieței financiare și, în special, sistemele de compensare pentru instrumente financiare sunt esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor fundamentale ale SEBC prevăzute la articolul 127 alineatul (2) din tratat și pentru îndeplinirea obiectivului său principal de menținere a stabilității prețurilor prevăzut la articolul 127 alineatul (1) din tratat (6).

Totodată, ar putea fi avut în vedere rolul BCE de autoritate de supraveghere a instituțiilor de credit în conformitate cu articolul 127 alineatul (6) din TFEU coroborat cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (7). În acest sens, se reamintește faptul că BCE a apreciat foarte mult faptul că propunerea EMIR II conferă BCE două voturi separate în cadrul colegiilor de supraveghetori în virtutea funcțiilor sale de bancă centrală de emisiune și, respectiv, de autoritate de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit care sunt membri compensatori semnificativi ai CPC (8).

BCE sprijină, în general, obiectivul regulamentului propus de a contribui la dezvoltarea și aprofundarea uniunii piețelor de capital (UPC) (9). Pentru a atinge obiectivul pe termen lung de aprofundare și integrare a piețelor de capital din UE, BCE consideră că trebuie avută în vedere supravegherea unică a anumitor segmente de piață, cel puțin. Acest lucru este deosebit de important pentru activitățile și entitățile paneuropene pentru a asigura consecvența și respectarea egală a legislației în întreaga UE, asigurând astfel evitarea unor pierderi prin mutarea transfrontalieră a activităților (10). Astfel cum s-a propus de către Comisie, supravegherea unică ar putea fi de asemenea justificată în cazul furnizorilor de servicii de raportare a datelor, precum și al administratorilor indicilor de referință critici în cadrul unei UPC pe deplin realizate (11).

Observaţii specifice

1.   Rolul băncii centrale de emisiune în ceea ce privește chestiunile legate de CPC

1.1.

BCE este de acord cu necesitatea revizuirii structurii de guvernanță a ESMA. De asemenea, consideră că este vitală includerea unui reprezentant al BCE, în temeiul mandatului de politică monetară, ca membru permanent fără drept de vot al Consiliului supraveghetorilor. Acest lucru ar asigura eficacitatea cooperării, a coordonării și a schimbului de informații între autoritățile de supraveghere și BCE în calitate de bancă centrală de emisiune responsabilă pentru moneda euro, care are o importanță fundamentală având în vedere rolul sporit conferit băncii centrale de emisiune în temeiul propunerii EMIR II (12). BCE salută modificările propuse, enunțate în propunerea EMIR II, care clarifică sarcinile atribuite sesiunii executive pentru CPC, în cadrul căreia banca centrală de emisiune relevantă este membru permanent fără drept de vot (13).

1.2.

Aceste modificări sunt necesare pentru a demarca în mod clar atribuțiile decizionale exclusive ale sesiunii executive pentru CPC cu privire la chestiunile legate de CPC de atribuțiile conferite Comitetului executiv al ESMA cu privire la chestiunile care nu au legătură cu CPC. Având în vedere reprezentarea BCE în cadrul sesiunii executive pentru CPC în calitate de bancă centrală de emisiune, BCE consideră că această clarificare va permite membrilor SEBC să aibă o implicare semnificativă și efectivă în procesul de luare a deciziilor și în schimbul de informații cu privire la chestiuni care au incidență directă asupra îndeplinirii atribuțiilor fundamentale ale SEBC și realizării obiectivului său principal de menținere a stabilității prețurilor (14).

Adoptat la Frankfurt pe Main, 11 mai 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Avizul CON/2018/12 al Băncii Centrale Europene din 2 martie 2018 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (JO C 120, 6.4.2018, p. 2). Toate avizele BCE sunt disponibile pe site-ul internet al BCE la adresa www.ecb.europa.eu

(5)  Avizul CON/2018/19 al Băncii Centrale Europene din 11 aprilie 2018 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), precum și a actelor aferente, nepublicat încă în Jurnalul Oficial. Toate avizele BCE sunt disponibile pe site-ul internet al BCE la adresa www.ecb.europa.eu

(6)  A se vedea punctul 4.1 din Avizul CON/2017/39 al Băncii Centrale Europene din 4 octombrie 2017 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (JO C 385, 15.11.2017, p. 3).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(8)  A se vedea punctul 1.1 din Avizul CON/2017/39.

(9)  A se vedea paginile 1 și 18 din Contribuția Eurosistemului la Cartea verde a Comisiei Europene „Building a capital markets union” (Construirea unei uniuni a piețelor de capital), februarie 2015 (denumită în continuare „Contribuția Eurosistemului la Cartea verde privind UPC”).

(10)  A se vedea pagina 18 din Contribuția Eurosistemului la Cartea verde privind UPC.

(11)  A se vedea pagina 18 din Contribuția Eurosistemului la Cartea verde privind UPC.

(12)  A se vedea punctul 7 din Avizul CON/2017/39. A se vedea, de asemenea, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții, COM(2017) 208 final.

(13)  A se vedea modificarea adusă propunerii pendinte de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (Propunerea EMIR II a Comisiei), COM(2017) 539/F1, disponibilă pe site-ul internet al Comisiei, la adresa www.ec.europa.eu

(14)  A se vedea punctul 2.1 din Avizul CON/2017/39.


Top