EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Avizul Băncii Centrale Europene din 2 ianuarie 2018 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 77/2


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 ianuarie 2018

cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Introducere și temei juridic

La 24 martie 2017, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât regulamentul propus se referă la colectarea statisticilor balanței de plăți (BP), care reprezintă o misiune a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), în conformitate cu articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) și articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului (2), relevantă pentru misiunile fundamentale ale SEBC de definire și punere în aplicare a politicii monetare, efectuare a operațiunilor de schimb valutar și deținere și administrare a rezervelor valutare oficiale ale statelor membre în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) prima, a doua și a treia liniuță din tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații generale

1.1.

BCE apreciază obiectivul Comisiei de a îmbunătăți în continuare consecvența, calitatea și armonizarea statisticilor europene referitoare la întreprinderi, în special prin furnizarea de statistici adecvate pentru formularea și monitorizarea politicilor UE care afectează întreprinderile, menținând totodată la minim sarcina de raportare impusă acestor întreprinderi.

1.2.

Răspunsul preconizat față de cerințele neîndeplinite în materie de date este, de asemenea, foarte apreciat. BCE are plăcerea să observe îmbunătățirile propuse în ceea ce privește disponibilitatea generală a informațiilor pentru sectorul serviciilor în contextul „statisticilor pe termen scurt”, în special deoarece furnizarea acestor date urmează să treacă de la o frecvență trimestrială la una lunară. Această îmbunătățire reflectă relevanța crescută a sectoarelor serviciilor, care în prezent reprezintă peste două treimi din produsul intern brut al zonei euro. De asemenea, aceasta răspunde bine cerințelor BCE (3) care au fost exprimate în ultimii ani, precum și concluziilor Consiliului Afaceri Economice și Financiare (4).

1.3.

BCE propune ca Recomandarea CERS/2016/14 a Comitetului european pentru risc sistemic (5), care privește acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile, să se reflecte în datele solicitate privind construcțiile și în defalcările acestora. În special datele privind construcțiile noi și finalizările, precum și ratele neocupării, ar trebui luate în considerare pentru includere în regulamentul propus.

1.4.

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 atribuie BCE, asistată de băncile centrale naționale (BCN), sarcina de a colecta informații privind, printre altele, statistici privind BP și poziția investițională internațională (PII), fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenți economici. Cerințele de raportare statistică ale BCE sunt stabilite în Orientarea BCE/2011/23 a Băncii Centrale Europene (6).

1.5.

Statisticile BP și PII sunt esențiale pentru îndeplinirea misiunilor fundamentale ale SEBC în temeiul tratatului de definire și punere în aplicare a politicii monetare a Uniunii, efectuarea operațiunilor de schimb valutar și deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre. De asemenea, acestea sprijină evaluarea vulnerabilităților externe și a interconectării în scopul stabilității financiare și sunt utilizate în indicatorii „tabloului de riscuri” al Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), în conformitate cu atribuțiile CERS în temeiul articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7), și în cei ai „tabloului de bord” al procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (8). Statisticile privind BP și PII fac parte din „Standardul special plus de diseminare a datelor” al Fondului Monetar Internațional (FMI) și sunt necesare pentru „consultările în baza articolului IV” întreprinse de zona euro și statele membre din zona euro în temeiul articolului IV din Statutul Fondului Monetar Internațional.

1.6.

BCE observă că unele dintre cerințele care urmează a fi incluse în regulamentul propus, în special statisticile trimestriale privind comerțul internațional cu servicii (CIS), sunt în prezent definite în tabelul 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (9), iar cerințe identice sunt definite în tabelul 2 din anexa II la Orientarea BCE/2011/23. Este în interesul calității generale a statisticilor europene privind BP și PII produse de Sistemul Statistic European (SSE) și SEBC ca această consecvență să fie păstrată. De asemenea, este deosebit de important ca statisticile privind BP și PII să rămână coerente din punct de vedere intern și cuprinzătoare.

1.7.

De asemenea, întrucât aceste cerințe sunt parțial îndeplinite la nivel național prin inițiative de colectare a datelor elaborate de BCN, BCE apreciază în mod deosebit articolul 23 din regulamentul propus și rolul atribuit Comitetului pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanța de plăți instituit prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului (10). Mai general, trebuie asigurată o cooperare strânsă între SEBC și SSE cu ocazia definirii, modificării și actualizării acestor cerințe, precum și a tuturor celorlalte cerințe privind statisticile referitoare la întreprinderi (de exemplu, pentru a aborda necesitățile de date în domeniul „globalizării”) care ar afecta direct sau indirect elaborarea statisticilor BP și PII.

1.8.

Competențe de executare pentru definirea precisă a cerințelor în materie de date

Articolul 7 din regulamentul propus împuternicește Comisia să adopte acte de punere în aplicare în scopul de a detalia anumite elemente ale datelor care trebuie transmise. Acestea includ aspecte metodologice fundamentale, precum definirea unității statistice relevante și alte clasificări statistice aplicabile. În acest context, atât din perspectiva utilizatorilor, cât și din cea a celor responsabili cu elaborarea statisticilor, va fi important să se asigure coerența între cerințele CIS definite în regulamentul propus și cele definite în Regulamentul (CE) nr. 184/2005. Prin urmare, BCE dorește să evidențieze importanța apropierii metodologice și a coerenței între cele două seturi de date.

1.9.

În sfârșit, BCE dorește să sublinieze importanța consultării BCE cu privire la toate actele juridice delegate și de punere în aplicare care intră în domeniul său de competență, în timp util, în conformitate cu articolul 127 alineatul (4) prima liniuță și articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (11).

2.   Observații tehnice și propuneri de redactare

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc într-un document tehnic de lucru separat. Documentul tehnic de lucru este disponibil în limba engleză pe website-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 2 ianuarie 2018.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM (2017) 114 final. Măsurile prevăzute în regulamentul propus urmăresc să le înlocuiască pe cele cuprinse în cele 10 acte juridice care urmează a fi abrogate, care sunt enumerate în considerentul 36 din regulamentul propus.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).

(3)  Analiza cerințelor din domeniul statisticilor economice generale (Review of the requirements in the field of General Economic Statistics), Banca Centrală Europeană, 2004, disponibilă pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu

(4)  Concluziile Consiliului Ecofin privind statisticile UE, a 2972-a reuniune a Consiliului Afaceri Economice și Financiare, Bruxelles, 10 noiembrie 2009, disponibile la adresa www.consilium.europa.eu

(5)  Recomandarea CERS/2016/14 a Comitetului european pentru risc sistemic din 31 octombrie 2016 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile (JO C 31, 31.1.2017, p. 1).

(6)  Orientarea BCE/2011/23 a Băncii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (JO L 65, 3.3.2012, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (JO L 331, 15.12.2010, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 25).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (JO L 35, 8.2.2005, p. 23).

(10)  Decizia 2006/856/CE a Consiliului din 13 noiembrie 2006 de instituire a unui Comitet pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți (JO L 332, 30.11.2006, p. 21).

(11)  De asemenea, a se vedea, de exemplu, punctul 4 din avizul BCE CON/2012/5 (JO C 105, 11.4.2012, p. 1); punctul 8 din avizul BCE CON/2011/44 (JO C 203, 9.7.2011, p. 3); și punctul 4 din avizul BCE CON/2011/42 (JO C 159, 28.5.2011, p. 10).


Top