EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0707(02)

Comunicare a Comisiei – Orientări privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/4504

JO C 218, 7.7.2017, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 218/11


COMUNICARE A COMISIEI

Orientări privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2017/C 218/02)

1.   INTRODUCERE

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (1)packaged retail and insurance-based investment products – prevede norme comune pentru formatul și conținutul documentului cu informații esențiale (denumit în continuare „KID” – key information document) elaborat de creatorii de PRIIP și pentru prezentarea acestuia investitorilor individuali de către creatorii de PRIIP și persoanele care comercializează produsele respective sau oferă consultanță cu privire la ele.

(2)

KID introduce standarde comune în ceea ce privește informațiile destinate investitorilor individuali pentru o gamă largă de PRIIP și le permite acestora să înțeleagă și să compare principalele caracteristici, riscuri, randamentul și costurile viitoare potențiale ale produselor și să poată lua decizii de investiții în cunoștință de cauză.

(3)

Prezenta comunicare urmărește să faciliteze într-o mai mare măsură aplicarea și respectarea Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, prin atenuarea potențialelor divergențe de interpretare în întreaga Uniune. Aceasta se bazează pe răspunsurile primite de la părțile interesate în cadrul unui atelier tehnic privind aplicarea cadrului PRIIP, organizat de Comisie în data de 11 iulie 2016, și pe solicitările ulterioare de informații primite de Comisie, de Autoritatea Bancară Europeană, de Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale și de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(4)

Prezenta comunicare nu conține și nu creează noi norme legislative. Poziția Comisiei nu aduce atingere interpretărilor viitoare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 sau asupra actelor delegate sau de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv.

2.   ORIENTĂRI

(5)

Produse care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1286/2014

Creatorii de produse de investiții și de asigurări pentru investitorii individuali și persoanele care oferă acestora consultanță cu privire la produsele respective sau care le comercializează au obligația de a determina care dintre produse trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1286/2014. Pentru aceasta trebuie să ia în considerare, în special, particularitățile economice și termenii și condițiile contractuale aferente fiecărui produs.

(6)

Produse puse la dispoziția investitorilor individuali pentru care nu este necesară o evaluare

Pentru produsele a căror achiziționare nu necesită plăți efectuate de investitorii individuali, ceea ce înseamnă că nu există nici plăți inițiale, nici riscul de angajamente financiare viitoare pentru aceștia și care, prin urmare, nu sunt considerate investiții în sensul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, nu este necesar să se prezinte KID.

(7)

PRIIP cu opțiuni multiple

Având în vedere particularitățile PRIIP cu opțiuni multiple, în cazul cărora informațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 referitoare la fiecare opțiune de investiții subiacentă nu se pot prezenta separat într-un document unic și concis, articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 permite derogări numai pentru formatul KID-ului unic. Având în vedere domeniul de aplicare a derogării, creatorii de PRIIP cu opțiuni multiple trebuie să respecte toate celelalte prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1286/2014. Prin urmare, KID elaborat în conformitate cu articolul 10 litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei (2) (denumit în continuare „Regulamentul delegat al Comisiei”), coroborat cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul delegat al Comisiei, trebuie, de asemenea, să respecte prevederile articolelor 13 și 14 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

(8)

Produse de investiții bazate pe asigurări cu PRIIP și non-PRIIP ca opțiuni subiacente de investiții

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 prevede că toate produsele de investiții bazate pe asigurări fac obiectul unor cerințe comune în ceea ce privește prezentarea KID investitorilor individuali, indiferent dacă opțiunile subiacente de investiții ale PRIIP respective sunt și ele PRIIP.

(9)

Modificări ale PRIIP existente incluse în definiția „creatorului de PRIIP”

Articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 definește „creatorul de PRIIP” ca fiind o entitate care creează PRIIP sau o entitate care modifică un PRIIP existent, inclusiv prin modificarea profilului de risc și de randament sau a costurilor asociate investiției în PRIIP, dar fără a se limita la aceasta.

Definiția menționată include exemple de modificări ale unui PRIIP existent care ar face dintr-o entitate un „creator de PRIIP” în sensul Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, dar nu se limitează la exemplele respective. Obiectivul Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 este de a asigura faptul că informațiile prezentate în KID sunt exacte, corecte, clare și nu induc în eroare investitorii individuali și le permit acestora să compare diferite PRIIP și să înțeleagă corect particularitățile lor. Cu toate acestea, listarea unui PRIIP existent pe o piață secundară poate să nu implice automat o modificare prin care se transformă profilul de risc și de randament sau costurile asociate acestuia.

(10)

Aplicarea teritorială

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 se aplică tuturor creatorilor de PRIIP și persoanelor care oferă consultanță cu privire la aceste produse sau care comercializează PRIIP puse la dispoziția investitorilor individuali de pe teritoriul Uniunii, inclusiv entităților și persoanelor similare din state terțe. În consecință, în cazul în care investitorii individuali de pe teritoriul Uniunii decid să subscrie sau să achiziționeze PRIIP din state terțe, se aplică cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014. În acest caz, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, persoanele care oferă consultanță cu privire la PRIIP sau care le comercializează trebuie să prezinte un KID investitorilor individuali.

Acolo unde este cazul, trebuie să fie respectate normele sectoriale care stabilesc condițiile în care creatorii de PRIIP sau persoanele din state terțe care oferă consultanță cu privire la aceste produse sau care le comercializează își pot desfășura activitățile în cadrul Uniunii (3).

Numai atunci când un PRIIP este pus la dispoziția investitorilor din afara Uniunii nu este obligatoriu să se prezinte KID.

(11)

Oferte în curs la data de 1 ianuarie 2018

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 nu prevede aplicarea unui regim juridic de tranziție specific pentru PRIIP puse la dispoziția investitorilor individuali înainte de data de 1 ianuarie 2018 și care continuă să fie puse la dispoziția acestora după data respectivă; prin urmare, pentru aceste PRIIP se aplică regulamentul menționat.

(12)

Oferte închise până la data de 31 decembrie 2017

Atunci când un PRIIP nu mai este pus la dispoziția investitorilor individuali începând cu data de 1 ianuarie 2018, iar modificarea angajamentelor existente se referă doar la termenii și condițiile din contract convenite înainte de data respectivă, nu este obligatoriu să se prezinte un KID.

În cazul în care termenii și condițiile din contract permit renunțarea la PRIIP, dar PRIIP respectiv nu mai este pus la dispoziția altor investitori individuali după data de 1 ianuarie 2018, nu este obligatoriu să se prezinte un KID.

(13)

Utilizarea KID de către OPCVM

Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și fondurile de investiții alternative care, în temeiul legislației naționale, au obligația de a elabora documentul cu informații esențiale pentru investitori sunt exceptate până la data de 31 decembrie 2019 de la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, în temeiul articolului 32 alineatul (1) din regulamentul respectiv. Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 nu are prevederi care să permită înlocuirea documentului cu informații esențiale pentru investitori cu KID.

(14)

Traducerea KID

În temeiul articolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, KID trebuie să fie prezentat în limba prevăzută de statul membru în care este distribuit PRIIP, pentru a se asigura faptul că investitorii individuali pot să înțeleagă informațiile. Simplul fapt că site-ul web al unei persoane care oferă consultanță cu privire la PRIIP sau care le comercializează poate fi accesat și de către investitori individuali din alte state membre decât statul membru în care este distribuit PRIIP de către persoana respectivă (adică, nu este pus la dispoziția acestora) nu implică obligația de a prezenta KID în limbile prevăzute de acele state membre.

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 nu prevede explicit cine ar trebui să traducă KID în cazul în care PRIIP este pus la dispoziție la nivel transfrontalier. Cu toate acestea, din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 se înțelege clar că pentru exactitatea traducerii este responsabil creatorul de PRIIP. De asemenea, articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 prevede publicarea KID tradus pe site-ul web al creatorului de PRIIP.

(15)

Răspunderea civilă pentru informațiile referitoare la opțiunile subiacente de investiții

Articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 nu exclude răspunderea civilă a creatorilor de PRIIP în ceea ce privește informațiile specifice referitoare la diversele opțiuni de investiții în cazul în care s-ar dovedi că acestea induc în eroare ori sunt incorecte sau neconforme cu secțiunile relevante ale documentelor precontractuale și contractuale cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic sau cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 și în Regulamentul delegat al Comisiei.

(16)

Canalele de distribuire

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 nu face distincție între PRIIP comercializate cu sau fără consultanță oferită investitorilor individuali ori achiziționate de către aceștia din proprie inițiativă sau în alt mod. Pentru orice PRIIP pus la dispoziția investitorilor individuali, creatorul unui PRIIP trebuie să elaboreze și să publice pe site-ul web propriu un KID pentru produsul respectiv, iar persoanele care oferă consultanță cu privire la PRIIP sau care îl comercializează trebuie să furnizeze acel KID investitorilor individuali.

(17)

PRIIP comercializate doar prin intermediari

Chiar și atunci când un PRIIP este comercializat exclusiv de către alte persoane decât creatorul de PRIIP, acesta din urmă este obligat să elaboreze și să publice pe site-ul web propriu un KID pentru produsul respectiv, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

(18)

Distribuirea PRIIP fără KID

O persoană care oferă consultanță cu privire la un PRIIP sau care îl comercializează trebuie să prezinte KID investitorilor individuali în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014. Distribuirea unui PRIIP fără KID constituie o încălcare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014.

(19)

Produs non-PRIIP oferit împreună cu un PRIIP

În cazul în care un produs non-PRIIP este oferit împreună cu un PRIIP, iar informațiile menționate la articolul 8 alineatul (3) literele (a)-(h) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 nu sunt afectate de produsul non-PRIIP, KID pentru PRIIP se poate referi la produsele non-PRIIP doar în secțiunea „Alte informații relevante”.

(20)

Modificări ale KID

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 nu permite nicio modificare a KID, inclusiv a titlurilor și a ordinii secțiunilor.

(21)

Dimensiunea KID

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 prevede în mod clar că KID trebuie să fie scurt, formulat într-un mod concis și nu mai lung de trei pagini format A4 atunci când este imprimat.

(22)

Menționarea autorității competente

Articolul 8 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 prevede să fie incluse în KID numai informații referitoare la autoritatea competentă a creatorului de PRIIP, și anume, autoritatea din statul membru în care creatorul de PRIIP este stabilit, chiar dacă acesta desfășoară activități transfrontaliere.

(23)

KID „la cerere” sau „în timp real”

În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, creatorii de PRIIP trebuie să revizuiască KID în cazul în care examinarea acestui indică faptul că sunt necesare modificări. Versiunea revizuită a KID trebuie pusă la dispoziție cu promptitudine. Nici Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 și nici Regulamentul delegat al Comisiei nu prevăd ca KID să fie pus la dispoziție „la cerere” sau „în timp real” de către creatorii de PRIIP. Cu excepția cazului în care Regulamentul delegat al Comisiei prevede altfel, frecvența cu care creatorul de PRIIP trebuie să examineze și să revizuiască KID depinde de natura PRIIP și de măsura în care informațiile prezentate rămân exacte și nu induc în eroare.

În același timp, sunt permise sisteme de producere a KID „la cerere” sau „în timp real”, în condițiile în care KID revizuit respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, inclusiv prin publicarea acestuia pe site-ul web al creatorului de PRIIP.


(1)  JO L 352, 9.12.2014, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (JO L 100, 12.4.2017, p. 1).

(3)  De exemplu, Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19), Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349), Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338), Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1), Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1), Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare (JO L 345, 31.12.2003, p. 64).


Top