Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(13)

Raportul privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

OJ C 417, 6.12.2017, p. 87–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 417/87


RAPORTUL

privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul autorității

(2017/C 417/13)

INTRODUCERE

1.

Autoritatea Bancară Europeană (denumită în continuare „autoritatea”), cu sediul la Londra, a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Sarcina autorității este de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și de supraveghere, de a contribui la aplicarea consecventă a actelor juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii, de a stimula și a facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente, de a monitoriza și a evalua evoluțiile pieței în domeniile sale de competență și de a promova protecția deponenților și a investitorilor.

2.

Tabelul conține cifre-cheie cu privire la autoritate (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la autoritate

 

2015

2016

Buget (în milioane de euro)

33,4

36,5

Total personal la 31 decembrie (3)

156

161

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale autorității. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4.

Curtea a auditat următoarele:

(a)

conturile autorității, care cuprind situațiile financiare (4) și rapoartele privind execuția bugetară (5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi;

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5.

În opinia Curții, conturile autorității aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6.

În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7.

În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8.

În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al autorității, conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea controalelor interne necesare pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii autorității.

9.

În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității autorității de a-și continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul contabil al continuității activității.

10.

Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al autorității.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11.

Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor autorității și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.

12.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

13.

În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de autoritate pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14.

În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar autoritatea acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15.

La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile autorității, în conformitate cu prevederile articolului 208 alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (6).

Paragrafe de evidențiere a unor aspecte

16.

Fără ca aceasta să pună în discuție opinia sa, Curtea atrage atenția asupra faptului că Regatul Unit (UK) a notificat Consiliul European în data de 29 martie 2017 cu privire la decizia sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Un acord privind modalitățile de retragere urmează să fie negociat. Conturile provizorii ale autorității (cu sediul la Londra) și notele la aceste conturi au fost întocmite pe baza informațiilor limitate disponibile la data semnării lor (28 februarie 2017).

17.

În perspectiva deciziilor care urmează să fie luate cu privire la locația viitoare a autorității, aceasta a prezentat în situațiile sale financiare, ca datorie contingentă, un cost rezidual de 14 milioane de euro legat de contractul de închiriere a spațiului de birouri (în ipoteza rezilierii acestui contract până la sfârșitul anului 2020), precum și faptul că alte costuri potențiale asociate mutării, cum ar fi, de exemplu, mutarea membrilor personalului și a familiilor acestora, nu pot fi încă estimate. Mai mult, bugetul autorității este finanțat în proporție de 40 % din fonduri acordate de Uniunea Europeană și în proporție de 60 % prin contribuții directe din partea statelor membre ale UE. Este așadar posibil ca veniturile autorității să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE.

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

18.

Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 12 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(2)  Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile autorității sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.eba.europa.eu.

(3)  Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursa: date furnizate de autoritate.

(4)  Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

(5)  Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și note explicative.

(6)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul

Observația Curții

Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se aplică)

2012

Pentru a acoperi taxele școlare mai ridicate, autoritatea acordă membrilor personalului care au copii ce frecventează unități de învățământ primar și secundar o contribuție pentru școlarizare care este în plus față de alocația școlară prevăzută în Statutul funcționarilor. În 2012, suma totală a acestor contribuții s-a ridicat la aproximativ 76 000 de euro. Aceste contribuții nu sunt prevăzute de Statutul funcționarilor și, în consecință, sunt neconforme cu reglementările.

În desfășurare (1)

2015

Nivelul creditelor angajate reportate era ridicat în ceea ce privește titlul II (cheltuieli administrative), situându-se la 1 487 794 de euro, respectiv 28 % din totalul creditelor angajate în cadrul acestui titlu (3 431 070 de euro, respectiv 48 %, în 2014). Acestea includ un aspect nesoluționat cu privire la TVA-ul restant care urma să fie plătit pentru plusvaloarea aferentă noii clădiri a autorității, precum și o factură privind impozitul pe clădiri comerciale eliberată de Oficiul pentru evaluări (Valuations Office) al Regatului Unit (cu o valoare combinată de 538 938 de euro).

Nu se aplică

2015

Deficiențele constatate în legătură cu estimarea nevoilor în materie de informatică, în special în ceea ce privește serviciile externalizate, au un impact asupra gestiunii bugetare asigurate de autoritate cu privire la cheltuielile aferente.

Nu se aplică


(1)  La sfârșitul anului 2016, autoritatea avea contracte semnate cu 23 de școli frecventate de copiii membrilor personalului.


RĂSPUNSUL AUTORITĂȚII

Autoritatea ia act de raportul Curții.


Top