EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0382

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a poziției Uniunii Europene în vederea adoptării unei decizii a Comitetului APE instituit prin Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană și modificarea listei țărilor și teritoriilor asociate cu Uniunea Europeană

COM/2017/0382 final - 2017/0160 (NLE)

Bruxelles, 19.7.2017

COM(2017) 382 final

2017/0160(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de stabilire a poziției Uniunii Europene în vederea adoptării unei decizii a Comitetului APE instituit prin Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană și modificarea listei țărilor și teritoriilor asociate cu Uniunea Europeană


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Propunerea atașată constituie instrumentul juridic pentru stabilirea poziției Uniunii care urmează să fie adoptată în numele acesteia în cadrul unui organism instituit printr-un acord între Uniune și țări terțe. Mai exact, propunerea vizează punerea în aplicare a Acordului interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), în ceea ce privește adoptarea unei decizii a Comitetului APE instituit prin acord; decizia Comitetului APE este anexată la decizia Consiliului.

Acordul a fost semnat la 29 august 2009 și se aplică, în mod provizoriu, de la 14 mai 2012.

Acordul se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de tratatul respectiv, și, pe de altă parte, teritoriilor statelor semnatare din Africa de Est și de Sud (Madagascar, Mauritius, Seychelles și Zimbabwe).

Articolul 67 din acord prevede că Comitetul APE poate hotărî cu privire la orice măsuri tranzitorii sau de modificare care ar putea fi necesare cu privire la aderarea unor noi state membre la Uniunea Europeană. Republica Croația a aderat la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013 și a depus actul de aderare la acord la 22 martie 2017.

Anexa IX la Protocolul 1 la acord enumeră țările și teritoriile de peste mări în sensul protocolului respectiv fără a aduce atingere statutului acestor țări și teritorii sau evoluției viitoare a statutului lor. În temeiul articolului 70 din acord, anexele și protocoalele la acord fac parte integrantă din acesta și pot face obiectul revizuirii și/sau al modificării de către Comitetul APE.

Saint Barthélemy (FR) a devenit teritoriu de peste mări asociat cu Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2012. Mayotte (FR) a devenit regiune ultraperiferică a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2014. La aceeași dată, a intrat în vigoare Decizia 2013/755/UE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, care se aplică tuturor țărilor și teritoriilor de peste mări enumerate în anexa II la TFUE. Lista țărilor și teritoriilor de peste mări din anexa IX la Protocolul 1 la acord ar trebui, prin urmare, să fie actualizată.

Uniunea Europeană ar trebui să stabilească poziția care urmează să fie luată în ceea ce privește adoptarea unei decizii a Comitetului APE referitoare la aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană și la modificarea listei țărilor și teritoriilor de peste mări asociate cu Uniunea Europeană.

Prezenta decizie a Consiliului include în anexă un proiect de decizie care ar urma să fie adoptată de Comitetul APE.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Prezenta propunere pune în aplicare politica comercială comună a Uniunii privind țările terțe partenere, pe baza dispozițiilor din acordul menționat anterior. Modificările propuse la acord sunt compatibile cu TFUE și cu acordul.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Modificările propuse la acord sunt compatibile cu alte politici ale Uniunii.

2.TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

Temeiul juridic

Temeiul juridic al prezentei decizii a Consiliului este TFUE, în special articolul 207, coroborat cu articolul 218 alineatul (9).

Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)

Conform articolului 3 din TFUE, politica comercială comună este definită ca fiind o competență exclusivă a Uniunii. În consecință, principiul subsidiarității nu se aplică.

Proporționalitatea

Prezenta propunere este necesară pentru a pune în aplicare angajamentele internaționale ale Uniunii stabilite în acord.

Alegerea instrumentului

Prezenta propunere este conformă cu articolul 218 alineatul (9) din TFUE, care prevede adoptarea de către Consiliu a deciziilor privind acordurile internaționale. Nu există un alt instrument juridic care ar putea fi folosit în scopul realizării obiectivului exprimat în prezenta propunere.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Evaluările ex post/verificările adecvării legislației existente

Nu se aplică.

Consultarea părților interesate

Nu se aplică.

Obținerea și utilizarea expertizei

Nu se aplică.

Evaluarea impactului

Nu se aplică.

Adecvarea și simplificarea reglementărilor

Propunerea nu face obiectul procedurilor REFIT, nu implică niciun cost pentru IMM-uri și nu ridică nicio problemă din punctul de vedere al mediului digital.

Drepturile fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale în Uniune.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Prezenta propunere nu are implicații bugetare.

5.ALTE ELEMENTE

Planurile de implementare și mecanismele de monitorizare, evaluare și raportare

Nu se aplică.

Documente explicative (pentru directive)

Nu se aplică.

Explicații detaliate referitoare la prevederile specifice ale propunerii

Prezenta propunere urmărește să adopte o poziție a Uniunii în ceea ce privește o decizie care urmează să fie luată de organismul instituțional comun din respectivul acord, și anume Comitetul APE. Clauza de aderare de la articolul 66 din acord prevede „aderarea automată” a Croației la acord prin depunerea unui act de aderare la Secretariatul General al Consiliului UE. Pentru modificările ulterioare necesare ca urmare a aderării, clauza de aderare prevede adoptarea unei decizii de către Comitetul APE.

În ceea ce privește modificarea listei țărilor și teritoriilor de peste mări, articolul 70 din acord prevede că anexele și protocoalele la acord fac parte integrantă din acesta și pot face obiectul revizuirii și/sau al modificării de către Comitetul APE.

2017/0160 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de stabilire a poziției Uniunii Europene în vederea adoptării unei decizii a Comitetului APE instituit prin Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană și modificarea listei țărilor și teritoriilor asociate cu Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 și articolul 218 alineatul (9),

având în vedere Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte 1 ,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) se aplică cu titlu provizoriu din data de 14 mai 2012.

(2)Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană a fost semnat la 9 decembrie 2011 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2013.

(3)Republica Croația a aderat la acord la 22 martie 2017 prin depunerea actului de aderare.

(4)În temeiul articolului 67 din acord, Comitetul acordului de parteneriat economic (Comitetul APE) poate hotărî cu privire la orice măsuri de modificare care ar putea fi necesare în legătură cu aderarea unor noi state membre la Uniunea Europeană.

(5)În temeiul articolului 70 din acord, anexele și protocoalele la acord fac parte integrantă din acesta și pot face obiectul revizuirii și/sau al modificării de către Comitetul APE.

(6)În urma schimbării statutului insulelor Mayotte 2 și Saint-Barthélemy 3 și în urma intrării în vigoare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană 4 , lista țărilor și teritoriilor de peste mări din anexa IX la Protocolul I la acord ar trebui actualizată.

(7)Este necesar să se stabilească poziția Uniunii în ceea ce privește adoptarea unei decizii a Comitetului APE referitoare la aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană și la modificarea statutului unor țări și teritorii asociate cu Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția Uniunii Europene în ceea ce privește adoptarea unei decizii a Comitetului APE instituit prin Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană și modificarea listei țărilor și teritoriilor asociate cu Uniunea se bazează pe proiectul de decizie a Comitetului APE anexat la prezenta decizie.

Reprezentantul Uniunii din cadrul Comitetului APE poate accepta modificări minore ale proiectului de decizie, fără a mai fi necesară o nouă decizie a Consiliului.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1) JO L 111, 24.4.2012, p. 2.
(2) Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (JO L 204, 31.7.2012, p. 131).
(3) Decizia 2010/718/UE a Consiliului European din 29 octombrie 2010 de modificare a statutului în raport cu Uniunea Europeană al Insulei Saint-Barthélemy (JO L 325, 9.12.2010, p. 4).
(4) Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).
Top

Bruxelles, 19.7.2017

COM(2017) 382 final

ANEXĂ

la

Decizia Consiliului

de stabilire a poziției Uniunii Europene în vederea adoptării unei decizii a Comitetului APE instituit prin Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană și modificarea listei țărilor și teritoriilor asociate cu Uniunea Europeană


ANEXĂ

PROIECT

DE DECIZIE …/2017

A COMITETULUI APE

instituit prin Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană și modificarea listei țărilor și teritoriilor asociate cu Uniunea Europeană

COMITETUL APE,

Având în vedere Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), semnat la Grand Baie la 29 august 2009 și aplicat cu titlu provizoriu începând cu data de 14 mai 2012, în special articolele 63, 67 și 70 1 ,

Având în vedere Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană și Actul de aderare la acord depus de către Republica Croația la 22 martie 2017,

întrucât:

(1)Acordul se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de tratatul respectiv, și, pe de altă parte, teritoriilor statelor semnatare din Africa de Est și de Sud („statele AES”).

(2)În temeiul articolului 67 alineatul (3) din acord, Comitetul APE poate hotărî cu privire la orice măsuri de modificare care ar putea fi necesare în urma aderării unor noi state membre la Uniunea Europeană.

(3)În temeiul articolului 70 din acord, anexele și protocoalele la acord fac parte integrantă din acesta și pot face obiectul revizuirii și/sau al modificării de către Comitetul APE.

(4)În urma schimbării statutului insulelor Mayotte 2 și Saint-Barthélemy 3 și a intrării în vigoare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană 4 , lista țărilor și teritoriilor de peste mări din anexa IX la Protocolul 1 la acord ar trebui actualizată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Republica Croația, ca parte la acord, adoptă și ia act de textele acordului, precum și de anexele, protocoalele și declarațiile anexate acestuia, în același mod ca și celelalte state membre ale Uniunii.

Articolul 2

Acordul se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 69 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 69

Texte autentice

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, greacă, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare dintre aceste texte fiind autentic în egală măsură.”

(2) Anexa IV la Protocolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IV la Protocolul 1

Declarația pe factură

Declarația pe factură, al cărei text figurează mai jos, trebuie să fie elaborată în conformitate cu notele de subsol. Cu toate acestea, nu este necesar ca aceste note să fie reproduse.

Versiunea bulgară

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versiunea spaniolă

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o … (1)) declara que, salvoindicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versiunea croată

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Versiunea cehă

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versiunea daneză

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versiunea germană

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versiunea estonă

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versiunea greacă

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versiunea engleză

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versiunea franceză

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versiunea italiană

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versiunea letonă

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Versiunea lituaniană

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versiunea maghiară

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versiunea malteză

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Versiunea neerlandeză

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versiunea polonă

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versiunea portugheză

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n o . … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versiunea română

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versiunea slovenă

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versiunea slovacă

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versiunea finlandeză

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versiunea suedeză

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

.................................................................................. (3)

(Locul și data)

.................................................................................. (4)

(Semnătura exportatorului; suplimentar se scrie

în mod lizibil numele persoanei care semnează declarația)

_________________

Note

(1) În cazul în care declarația pe factură este făcută de un exportator autorizat în sensul articolului 22 din protocol, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie menționat în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este întocmită de un exportator autorizat, se omit cuvintele din paranteză sau spațiul nu se completează.

(2) Se indică originea produselor. Atunci când declarația pe factură se referă în întregime sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla, în sensul articolului 40 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe care este făcută declarația, prin introducerea simbolului «CM».

(3) Aceste indicații pot fi omise dacă informațiile există în documentul propriu-zis.

(4) A se vedea articolul 21 alineatul (5) din protocol. În cazurile în care exportatorul nu este obligat să semneze, această excepție se referă și la înscrierea numelui celui care trebuie să semneze.”Articolul 3

Uniunea Europeană comunică statelor AES versiunea în limba croată a acordului.

Articolul 4

(1)Dispozițiile acordului se aplică mărfurilor exportate fie dintr-unul din statele AES către Republica Croația, fie din Republica Croația către unul din statele AES, care respectă dispozițiile protocolului 1 la acord și care, la 1 iulie 2013, erau fie în tranzit sau depozitate temporar într-un antrepozit vamal, fie într-o zonă liberă dintr-unul din statele AES sau din Croația.

(2)Tratamentul preferențial se acordă în cazurile menționate la alineatul (1), cu condiția transmiterii către autoritățile vamale ale țării importatore, în termen de patru luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, a unei dovezi de origine eliberate retroactiv de autoritățile vamale ale țării exportatoare.

Articolul 5

Statele AES se angajează să nu prezinte revendicări, solicitări sau sesizări, să nu modifice și să nu retragă nicio concesie acordată în temeiul articolelor XXIV.6 și XXVIII din GATT 1994 sau al articolului XXI din GATS în legătură cu aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană.

Articolul 6

Anexa IX la Protocolul 1 la acord se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IX la Protocolul 1

Țări și teritorii de peste mări

În sensul prezentului protocol, „țări și teritorii de peste mări” înseamnă următoarele țări și teritorii menționate în partea a patra din Tratatul de instituire a Comunității Europene:

(Această listă nu aduce atingere statutului acestor țări și teritorii, nici evoluției statutului lor.)

(1)Țări și teritorii de peste mări ale Regatului Danemarcei:

Groenlanda.

(2)Țări și teritorii de peste mări ale Republicii Franceze:

Noua Caledonie și teritoriile dependente,

Polinezia Franceză,

Saint-Pierre și Miquelon,

Saint Barthélemy,

Teritoriile Australe și Antarctice Franceze,

Wallis și Futuna.

(3)Țări și teritorii de peste mări ale Regatului Țărilor de Jos:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

(4)Țări și teritorii de peste mări ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord:

Anguilla,

Bermuda,

Insulele Cayman,

Insulele Falkland,

Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud

Montserrat,

Pitcairn,

Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha,

Teritoriul Antarcticii britanice,

Teritoriul Britanic din Oceanul Indian,

Insulele Turks și Caicos,

Insulele Virgine Britanice.”.

Articolul 7

Prezenta decizie intră în vigoare la [data].

Cu toate acestea, articolele 3 și 4 se aplică de la 1 iulie 2013.

(1) JO L 111, 24.4.2012, p. 2.
(2) Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (JO L 204, 31.7.2012, p. 131).
(3) Decizia 2010/718/UE a Consiliului European din 29 octombrie 2010 de modificare a statutului în raport cu Uniunea Europeană al Insulei Saint-Barthélemy (JO L 325, 9.12.2010, p. 4).
(4) Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).
Top