Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0136

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate

COM/2017/0136 final - 2017/060 (COD)

Bruxelles, 22.3.2017

COM(2017) 136 final

2017/0060(COD)

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate

(Text cu relevanță pentru SEE)


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport 1 („directiva STI”), care a intrat în vigoare în august 2010, are drept scop accelerarea implementării și utilizării coordonate a sistemelor de transport inteligente („STI”) în domeniul transportului rutier. Directiva prevede adoptarea de specificații pentru acțiuni în patru domenii prioritare, prin intermediul unor acte delegate. Directiva STI a fost unul dintre primele acte legislative ale Uniunii care prevedea utilizarea actelor delegate, iar competența de a adopta acte delegate a fost conferită Comisiei doar pentru o perioadă limitată, până la 27 august 2017.

De la intrarea în vigoare a directivei STI au fost adoptate patru acte delegate. Împreună cu experții statelor membre a fost finalizat un al cincilea act delegat care abordează furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale. Pe lângă cerințele privind interoperabilitatea pentru eCall, mecanismele de partajare a datelor elaborate în aceste contexte contribuie major la atingerea obiectivelor strategiei privind piața unică digitală 2 . Digitizarea sectorului transporturilor contribuie, de asemenea, la sustenabilitatea sa.

Un sistem de transport digital necesită o gândire orizontală, care să acopere toate modurile și sectoarele din transporturi. Tehnologiile digitale se bazează pe un substrat de date care pot fi combinate într-un strat de servicii și aplicații inovatoare. Specificațiile în temeiul directivei STI permit formularea unor dispoziții comune funcționale, tehnice, organizatorice și referitoare la servicii care facilitează accesibilitatea și disponibilitatea datelor utilizate ulterior pentru a dezvolta acest strat de servicii și aplicații inovatoare.

În contextul strategiei europene privind sistemele de transport inteligente cooperative 3 (C-STI), recent adoptată, Comisia lucrează în prezent cu experții statelor membre pentru a institui un cadru juridic și tehnic care vizează să susțină dezvoltarea STI cooperative. Aceasta face parte din domeniul prioritar IV al directivei STI și este una dintre acțiunile întreprinse în temeiul directivei, pentru care Comisia intenționează să își utilizeze competența de a adopta specificațiile tehnice, funcționale și organizatorice. Sunt necesare lucrări pregătitoare aprofundate pentru a garanta că specificațiile acoperă toate aspectele necesare pentru asigurarea implementării armonizate și interoperabile a C-STI în Uniune. Activitatea beneficiază de colaborarea și de contribuțiile părților interesate din cadrul platformei C-STI 4 , precum și de lecțiile învățate din proiectele de implementare C-STI, cum ar fi inițiativele statelor membre din cadrul platformei C-ROADS 5 . Specificațiile C-STI vor fi fundamentale pentru asigurarea implementării rapide și coordonate în Uniune a vehiculelor cooperative, conectate și automatizate.

Pe lângă activitatea de elaborare a unui cadru juridic și tehnic pentru a sprijini implementarea C-STI, vor trebui abordate alte câteva acțiuni din cele patru domenii prioritare ale directivei STI 6 , cum ar fi specificațiile și standardele pentru continuitatea și interoperabilitatea serviciilor de management al traficului și al mărfurilor (domeniul prioritar II), specificațiile pentru alte acțiuni legate de aplicațiile STI pentru siguranța și securitatea rutieră (domeniul prioritar III), precum și definirea măsurilor necesare pentru integrarea diferitelor aplicații STI într-o platformă deschisă la bordul vehiculului (domeniul prioritar IV, punctul 1.1).

Pentru a da Comisiei posibilitatea de a adopta specificații suplimentare prin intermediul actelor delegate, este esențial ca delegarea de competențe să fie prelungită. În plus, ar putea fi necesar ca specificațiile deja adoptate să fie actualizate pentru a reflecta progresele tehnologice sau lecțiile învățate din punerea lor în aplicare în statele membre.

Prin urmare, Comisia propune ca delegarea de competențe să se prelungească cu cinci ani de la 27 august 2017 și, ulterior, să se prelungească în mod tacit pentru perioade suplimentare de câte cinci ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Singurul obiectiv al acestei propuneri este prelungirea delegării de competențe Comisiei pentru a adopta acte delegate, fără a schimba obiectivele de politică sau domeniul de aplicare al directivei STI.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive)

Directiva STI abordează aspecte transnaționale care nu pot fi soluționate în mod satisfăcător doar de statele membre, cum ar fi interoperabilitatea echipamentelor și consolidarea pieței interne pentru servicii STI (contribuind astfel la competitivitatea la nivel mondial, la creșterea economică și crearea de locuri de muncă).

În conformitate cu principiul subsidiarității, utilizarea unei directive (cadru), cum ar fi directiva STI, rămâne unul dintre mijloacele cele mai adecvate pentru atingerea rezultatului urmărit. Principiile fundamentale și condițiile favorabile pentru implementarea STI sunt transpuse în practică prin specificații elaborate cu implicarea puternică a experților din statele membre. De asemenea, Comisia a instituit un Grup consultativ european pentru STI, prin intermediul căruia reprezentanții părților interesate pertinente din domeniul ITS, atât din sectorul public, cât și din cel privat, furnizează consultanță Comisiei cu privire la aspectele comerciale și tehnice ale implementării și utilizării STI în UE.

Specificațiile adoptate de Comisie se aplică în temeiul articolului 5 din directiva STI, unde se recunoaște dreptul fiecărui stat membru de a decide cu privire la implementarea aplicațiilor și a serviciilor STI pe teritoriul său.

Proporționalitate

Implicarea Comisiei se limitează la minimul cerut pentru realizarea obiectivelor propunerii și nu depășește ceea ce este necesar în acest sens. Pentru a sprijini statele membre, implicarea Comisiei se limitează la elaborarea, cu ajutorul experților naționali în domeniul STI, a procedurilor și a specificațiilor în domenii prioritare bine definite care necesită o abordare supranațională.

Dacă durata delegării de competențe către Comisie nu se prelungește, acest lucru ar pune în pericol implementarea integrată și coordonată a STI interoperabile în transportul rutier și a interfețelor acestora cu alte moduri de transport. Nu ar fi posibil sau eficient din punctul de vedere al timpului ca Parlamentul European și Consiliu să adopte toate specificațiile detaliate necesare, una câte una.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI

Evaluări ex post/verificări ale adecvării legislației existente

Un raport privind punerea în aplicare a directivei STI din octombrie 2014 7 a evidențiat necesitatea de a prelungi (din august 2017), delegarea competențelor care permit Comisiei să adopte acte delegate în ceea ce privește specificațiile STI, precum și necesitatea, într-o a doua etapă, de a pregăti o posibilă revizuire mai extinsă a directivei, ținând cont de constanta evoluție tehnică a STI. Prezenta propunere se referă doar la prelungirea delegării de competențe.

Consultările cu părțile interesate

Rezultatul consultării organizate înainte de adoptarea directivei STI și a Planului de acțiune privind STI 8 este considerată în continuare a fi relevantă, de exemplu în ceea ce privește colaborarea intersectorială, strategia de punere în aplicare și coordonarea părților interesate.

Recent, au avut loc consultări specifice cu grupuri de părți interesate, în special cu Comitetul european pentru STI și cu membrii Grupului consultativ european pentru STI. A existat un consens general cu privire la necesitatea de a prelungi delegarea de competențe către Comisie pentru adoptarea de acte delegate.

Evaluarea impactului

Nu există planuri pentru o evaluare a impactului, întrucât prelungirea nu modifică domeniul de aplicare și conținutul directivei ITS în sine.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Propunerea nu are implicații asupra bugetului UE.

5.ALTE ELEMENTE

Alegerea formei juridice a propunerii

Obiectivul propunerii este de a prelungi delegarea de competențe Comisiei pentru a adopta acte delegate. Deși parte a unei directive, noile dispoziții nu se adresează, în realitate, statelor membre, ci instituțiilor Uniunii. Prin urmare, acestea nu trebuie să fie transpuse în legislația națională și ar trebui să fie adoptate sub forma unei decizii.

Explicarea detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Articolul 1 prelungește cu cinci ani competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei. Ulterior, competența se va prelungi tacit pentru perioade de câte cinci ani, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri.

Articolul 2 prevede că decizia intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Spațiul Economic European

Actul propus are relevanță pentru SEE.

2017/0060 (COD)

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 9 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 10 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului 11 prevede elaborarea de specificații pentru acțiunile prioritare din cadrul domeniilor prioritare.

(2)De la intrarea în vigoare a Directivei 2010/40/UE, Comisia a adoptat patru acte delegate referitoare la acțiunile prioritare identificate în directiva respectivă. Actele delegate menționate vizează, în special, eCall și mecanismele pentru schimbul de date care facilitează schimbul electronic de date între autoritățile publice, părțile interesate și furnizorii de servicii STI relevanți. Este nevoie de acte delegate suplimentare referitoare la acțiunile care urmează să fie abordate și care aparțin domeniului de aplicare al Directivei 2010/40/UE.

(3)În temeiul articolului 12 din Directiva 2010/40/UE, competența conferită Comisiei de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 din directivă expiră la 27 august 2017.

(4)În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2010/40/UE, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei pentru o perioadă suplimentară de cinci ani, începând de la 27 august 2017. Această perioadă ar trebui să se prelungească tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 12 din Directiva 2010/40/UE, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 îi este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 27 august 2017. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea fiecărei perioade de cinci ani.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1) JO L 207, 6.8.2010, p. 1.
(2) http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_ro  
(3) O strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative, o etapă către mobilitatea cooperativă, conectată și automatizată [COM(2016) 766].
(4) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en  
(5) https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en  
(6) A se vedea anexa I la directivă.
(7) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm  
(8) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm  
(9) JO C , , p. .
(10) JO C , , p. .
(11) Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, p. 1).
Top