Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0079

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 479/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile unionale care sunt transportate prin coridorul Neum

COM/2017/079 final - 2017/030 (NLE)

Bruxelles, 23.2.2017

COM(2017) 79 final

2017/0030(NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 479/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile unionale care sunt transportate prin coridorul Neum


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Coridorul Neum este un loc prin care teritoriul Bosniei și Herțegovinei ajunge la coasta Mării Adriatice, separând astfel zona Dubrovnik de restul teritoriului Croației.

Motivele și obiectivele propunerii

Articolul 3 din regulamentul Neum, oferă, în anumite condiții, o derogare de la obligația de a depune o declarație sumară de intrare sau de ieșire în ceea ce privește expedierile care traversează coridorul Neum. Derogarea poate fi invocată în cazul în care valoarea totală a fiecărei expedieri nu depășește 10 000 EUR [articolul 4 litera (a)] și celelalte condiții prevăzute la articolul 4 litera (b) sunt îndeplinite. În acest sens, regulamentul Neum oferă derogări de la anumite dispoziții din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar și din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Codului Vamal Comunitar.

La 1 mai 2016, Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului a fost înlocuit cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (CVU).

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei, actul de punere în aplicare pentru Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, a fost:

abrogat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/481 al Comisiei;

ulterior înlocuit de:

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii și

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Domeniul de aplicare al articolului 3 din regulamentul Neum, inclusiv pragul de 10 000 EUR este în prezent reglementat de articolul 126 din regulamentul delegat al Comisiei în sensul creșterii plafoanelor aplicabile derogării la 15 000 EUR.

Comisia consideră că regulamentul Neum ar trebui modificat pentru a alinia domeniul de aplicare al derogării la suma prevăzută la articolul 126 din Regulamentul delegat al Comisiei (15 000 EUR). În plus, referințele juridice și terminologia utilizate în regulamentul Neum ar trebui aliniate cu cadrul juridic CVU.

În conformitate cu articolul 6 din regulamentul Neum, Republica Croația s-a angajat să monitorizeze situația și să informeze Comisia, până la 1 martie 2014, cu privire la neregulile constatate și la măsurile luate pentru a le remedia.

În conformitate cu articolul 7 din regulamentul Neum, Comisia trebuia să prezinte Consiliului un raport de evaluare a aplicării regulamentului Neum în termen de doi ani de la data intrării sale în vigoare. La 11 noiembrie 2015, Comisia a prezentat respectivul raport Consiliului și a concluzionat că „nivelul de aplicare a regulamentului Neum este satisfăcător și nu există niciun motiv pentru suspendarea sau abrogarea acestuia”.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Prezentul regulament modifică Regulamentul (UE) nr. 479/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 (denumit în continuare „Regulamentul Neum”), care a fost adoptat pe baza articolului 43 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația la Uniunea Europeană (denumit în continuare „Actul de aderare”). În conformitate cu Actul de aderare, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, stabilește condițiile în care se poate deroga de la obligativitatea prezentării declarației sumare de intrare sau de ieșire în ceea ce privește mărfurile unionale care traversează coridorul Neum. Prin urmare, articolul 43 din Actul de aderare este temeiul juridic corect.

2017/0030 (NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 479/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declarațiilor sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile unionale care sunt transportate prin coridorul Neum

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Croația la Uniunea Europeană,

având în vedere Actul privind condițiile de aderare a Croației, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Articolul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 479/2013 al Consiliului prevede o derogare de la obligația de a depune declarații sumare de intrare și de ieșire pentru mărfurile unionale care sunt transportate prin coridorul Neum în cazul în care valoarea totală a expedierilor de mărfuri din Uniune care traversează coridorul Neum nu depășește suma de 10 000 EUR și în cazul în care mărfurile unionale sunt însoțite de facturi sau de documente de transport care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 4 litera (b) din respectivul regulament.

(2)Pragul de 10 000 EUR a fost stabilit prin referire la pragul de o valoare echivalentă care este prevăzut la articolul 317 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei 1 și este pragul limită sub care, pentru ca autoritățile vamale să considere că statutul vamal de mărfuri unionale este dovedit, este suficient ca aceste mărfuri să fie însoțite de o factură sau un document de transport. În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, vizarea de către autoritățile vamale competente nu este necesară.

(3)Cu efect de la 1 mai 2016, Codul vamal comunitar prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului 2 a fost înlocuit cu Codul vamal al Uniunii stabilit în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 3 . Ca urmare, dispozițiile din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 au fost înlocuite cu cele din Regulamentul (UE) 2015/2446 al Comisiei 4 și cu cele din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei 5 .

(4)Obiectul articolului 317 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 este în prezent reglementat de articolul 126 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2446. Acesta prevede că, pentru mărfurile cu o valoare sub pragul de 15 000 EUR, statutul de mărfuri unionale este considerat dovedit pe baza unei facturi sau a unui document de transport, fără vizare de către autoritățile vamale competente.

(5)Pentru a asigura o aplicare uniformă a legislației vamale a Uniunii, este, prin urmare, oportun să se alinieze domeniul de aplicare al derogării prevăzute la articolul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 479/2013 la cel prevăzut la articolul 126 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(6)În plus, din motive de securitate juridică și claritate juridică, trimiterile de la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 479/2013 la Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 ar trebui să fie înlocuite cu trimiterile relevante la Codul vamal al Uniunii și la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(7)Prin urmare, este adecvat ca Regulamentul (UE) nr. 479/2013 să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 479/2013 se modifică după cum urmează:

(1)    La articolul 2, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1. «mărfuri unionale» înseamnă mărfurile definite la articolul 5 punctul 23 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013”;

(2)    Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)    litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)valoarea totală a fiecărei expedieri de mărfuri unionale care traversează coridorul Neum nu depășește suma de 15 000 EUR sau suma echivalentă în moneda locală”;

(b)la litera (b), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)conțin cel puțin dovezi prin oricare dintre mijloacele menționate la articolul 126 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2446,”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).
(2) Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).
(3) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
(4) Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).
(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).
Top