Help Print this page 

Document 52017PC0038

Title and reference
Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

COM/2017/038 final - 2017/013 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2017
Multilingual display
Text

Bruxelles, 26.1.2017

COM(2017) 38 final

2017/0013(COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

(Text cu relevanță pentru SEE)

{SWD(2017) 22 final}
{SWD(2017) 23 final}


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Directiva 2011/65/UE (RoHS 2) stabilește norme privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (EEE). Dispozițiile RoHS 2 se aplică tuturor EEE introduse pe piața UE, indiferent dacă ele sunt produse în UE sau în țările terțe. RoHS 2 afectează în principal producătorii, importatorii și distribuitorii industriali de EEE, precum și clienții acestora.

RoHS 2 abordează cea mai importantă prioritate din ierarhia deșeurilor, și anume, prevenirea generării de deșeuri, care include măsuri de reducere a conținutului de substanțe nocive din materiale și produse. În consecință, reducerea cantității de substanțe periculoase din deșeurile electrice și electronice prezintă avantaje pentru gestionarea unor astfel de deșeuri. Aceasta promovează reutilizarea produselor și reciclarea materialelor utilizate, ceea ce sprijină economia circulară.

RoHS 2 este necesară pentru a preveni barierele în calea comerțului și denaturarea concurenței în UE, care ar putea apărea ca urmare a unor neconcordanțe între actele cu putere de lege sau actele administrative privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice din diferite state membre. Aceasta contribuie, de asemenea, la protejarea sănătății umane și la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

RoHS 2 este o reformare a Directivei anterioare 2002/95/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase (RoHS 1). Ambele directive au determinat o reducere a materialelor periculoase peste tot în lume: mai multe țări, printre care China, Coreea și SUA, au elaborat acte legislative similare acestor directive ale UE.

RoHS 2 a introdus definiții noi și a extins domeniul de aplicare pentru a include dispozitivele medicale și instrumentele de monitorizare și control. Impactul acestor dispoziții a fost evaluat împreună cu propunerea Comisiei, în 2008. RoHS 2 a introdus însă și alte modificări, precum „domeniul de aplicare deschis”, printr-o nouă categorie 11: „Alte EEE care nu se regăsesc în categoriile de mai sus”. Aceste modificări fac ca directiva să fie aplicabilă tuturor EEE (cu excepția echipamentelor care sunt excluse în mod explicit) și să ofere o interpretare mai largă a EEE, pe baza unei noi definiții a dependenței de energie electrică. Aceste dispoziții referitoare la „domeniul de aplicare deschis” nu au fost evaluate în mod specific la momentul introducerii în RoHS 2.

Comisia a fost mandatată să analizeze necesitatea de a modifica domeniul de aplicare al directivei în ceea ce privește definiția EEE și excluderile suplimentare ale grupelor de produse reglementate de RoHS 2 în temeiul domeniului de aplicare deschis introdus odată cu reformarea din 2011. Comisia a efectuat această evaluare și a identificat o serie de aspecte legate de domeniul de aplicare al RoHS 2 care trebuie să fie abordate pentru ca legislația să nu aibă efecte nedorite.

În cazul în care Comisia nu prezintă o propunere, după 22 iulie 2019, ar putea apărea următoarele probleme:

interzicerea operațiunilor de pe piața secundară (de exemplu, revânzarea, piața second-hand) cu echipamente electrice și electronice nou incluse în domeniul de aplicare. Acest efect este cunoscut sub numele de „hard-stop”;

încetarea posibilității de a repara cu piese de schimb un subansamblu de EEE nou inclus în domeniul de aplicare, introdus în mod legal pe piață înainte de data respectivă;

diferența de tratament (cu efect de denaturare) aplicat echipamentelor mobile ne-rutiere conectate prin cablu față de alte echipamente identice alimentate de o baterie sau de un motor (care, în prezent, sunt excluse din domeniului de aplicare al Directivei privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase);

interzicerea de facto a introducerii orgilor cu tuburi pe piața UE (ca urmare a neconformității acestora cu Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase din cauza plumbului utilizat în scopul producerii sunetului dorit).

Aceste patru probleme ar putea să afecteze piața și producătorii din UE, precum și cetățenii acesteia, și să declanșeze efecte economice, de mediu, sociale și culturale negative.

Prin urmare, propunerea Comisiei abordează problemele legate de domeniul de aplicare care nu pot fi rezolvate prin înlocuirea substanței sau prin derogări și orientări, de exemplu, în cazul anumitor grupe de produse cu probleme permanente de conformitate sau în cazul în care dispozițiile legate de domeniul de aplicare determină denaturări ale pieței, și anume:

operațiuni pe piața secundară cu EEE reglementate de RoHS 2 care nu intrau în domeniul de aplicare al RoHS 1;

piese de schimb pentru EEE reglementate de RoHS 2 care nu intrau în domeniul de aplicare al RoHS 1;

echipamente mobile ne-rutiere conectate prin cablu cu acționare prin tracțiune;

orgi cu tuburi.

Propunerea abordează, de asemenea, lecțiile învățate în urma punerii în aplicare a RoHS 2, în conformitate cu obiectivele sale generale și cu cerințele privind claritatea juridică.

Inițiativa nu face parte din agenda REFIT.

Coerența cu dispozițiile existente în acest domeniu de politică

Prin abordarea operațiunilor de pe piața secundară, propunerea urmărește să restabilească o coerență deplină a RoHS 2 cu principiile generale ale UE în materie de legislație a produselor. În special, „Ghidul albastru”, care stabilește o serie de orientări orizontale cu privire la rolul introducerii pe piață în cadrul legislației UE în materie de produse, prevede următoarele 1 : „ Atunci când sunt puse la dispoziție pe piață, produsele trebuie să fie conforme cu legislația de armonizare a Uniunii aplicabilă la momentul introducerii lor pe piață. În consecință, noile produse fabricate pe teritoriul Uniunii și toate produsele importate din țări terțe – indiferent dacă sunt noi sau folosite – trebuie să fie conforme cu dispozițiile legislației de armonizare a Uniunii aplicabile la momentul introducerii lor pe piață, și anume la momentul primei lor puneri la dispoziție pe piața Uniunii. Odată introduse pe piață, produsele conforme pot, ulterior, să fie puse la dispoziție pe tot parcursul lanțului de distribuție fără considerații suplimentare, inclusiv în cazul revizuirii legislației aplicabile sau a standardelor armonizate relevante, cu excepția cazului în care legislația prevede altfel.” Noțiunile „punere la dispoziție pe piață” și „introducere pe piață” sunt definite în RoHS 2. Operațiunile de pe piața secundară, cum ar fi revânzarea de EEE, care pot include, de asemenea, repararea, înlocuirea pieselor de schimb, recondiționarea și reutilizarea, sunt deja autorizate pentru cele mai multe (dar nu pentru toate) echipamentele electrice și electronice.

(1)În temeiul RoHS 2, echipamentele electrice și electronice care nu intrau sub incidența RoHS 1, dar care ar fi neconforme cu RoHS 2, pot în continuare să fie puse la dispoziție pe piață până la 22 iulie 2019. Totuși, după această dată, atât prima introducere pe piață, cât și operațiunile de pe piața secundară (de exemplu, revânzarea) cu EEE neconforme vor fi interzise. EEE afectate de efectul de „hard­stop” asupra operațiunilor de pe piața secundară sunt dispozitivele medicale, instrumentele de monitorizare și control și alte EEE nou incluse în domeniul de aplicare. Această barieră în calea operațiunilor de pe piața secundară nu este în conformitate cu măsura de armonizare generală a legislației UE privind produsele. Din acest motiv, Comisia propune eliminarea efectului de „hard-stop” asupra operațiunilor de pe piața secundară.

(2)RoHS 2 creează o excepție (de la restricțiile generale privind anumite substanțe) pentru cablurile și piesele de schimb utilizate la repararea, reutilizarea, îmbunătățirea funcțiilor sau mărirea capacității grupelor de EEE care sunt incluse treptat în domeniul său de aplicare. Cu toate acestea, EEE nou incluse în domeniul de aplicare, care nu sunt dispozitive medicale și instrumente de monitorizare și control, nu sunt enumerate. Acest fapt conduce la imposibilitatea de a folosi piese de schimb după data de 22 iulie 2019 și la o diferență de tratament nejustificată. Prin urmare, Comisia propune introducerea unei dispoziții specifice pentru a exclude piesele de schimb de la restricțiile privind anumite substanțe, astfel încât să se permită repararea în orice moment a tuturor EEE reglementate de RoHS 2, care au fost introduse pe piața UE.

(3)RoHS 2 enumeră 10 tipuri specifice de echipamente care nu intră sub incidența dispozițiilor cu „domeniu de aplicare deschis”. Un tip de echipament care este exclus („echipamente mobile ne-rutiere destinate exclusiv pentru uzul profesional”) include numai echipamentele cu sursă proprie de energie. În baza aceste dispoziții, anumite tipuri de echipamente care, de fapt, sunt identice fac obiectul a două regimuri de reglementare diferite pentru singurul motiv că sursa lor de energie este diferită (proprie sau externă). Comisia propune modificarea definiției „echipamentelor mobile ne-rutiere destinate exclusiv pentru uzul profesional” pentru a include și echipamentele cu acționare prin tracțiune.

(4)De asemenea, Comisia propune ca, pe lista echipamentelor excluse, să fie adăugate și orgile cu tuburi, din cauza lipsei alternativelor de înlocuire.

În temeiul RoHS 2, derogările de la restricțiile privind anumite substanțe ar trebui să aibă o durată limitată definită și, prin urmare, datele de început și de sfârșit ale derogărilor sunt prevăzute fie în mod explicit, prin mențiunile din anexele III și IV, fie în mod implicit, prin perioada maximă de valabilitate prevăzută la articolul 5 alineatul (2). În temeiul actualului articol 5 alineatul (2), nu există, însă, nicio durată maximă de valabilitate specificată pentru categoria 11.

În timp ce articolul 5 alineatul (5) nu stabilește un termen specific pentru adoptarea de către Comisie a deciziei cu privire la cererile de acordare de noi derogări, în cazul cererilor de reînnoire a unei derogări, Comisia trebuie să adopte o decizie cu cel puțin șase luni înainte de data expirării derogării, ceea ce s-a dovedit a fi imposibil în practică. Alături de cerința ca o cerere de reînnoire să fie depusă cu cel puțin 18 luni înainte de data expirării derogării, acest termen impune Comisiei obligația de a adopta decizia cu privire la cererile de reînnoire a derogărilor existente în termen de douăsprezece luni de la data depunerii cererii, cu excepția cazului în care circumstanțe specifice justifică un alt termen. Respectarea acestui termen este, de fapt, imposibilă din cauza mai multor etape procedurale obligatorii necesare pentru evaluarea unei cereri de reînnoire. Termenul stabilit nu aduce niciun beneficiu suplimentar față de actuala procedură transparentă de evaluare a cererilor de reînnoire, iar respectarea unui termen care s-a dovedit imposibil în practică nu contribuie la o mai mare previzibilitate pentru întreprinderi și părțile interesate. Continuitatea activității este, în orice caz, asigurată prin faptul că participanții la piață se pot baza pe valabilitatea unei derogări existente până la adoptarea unei decizii referitoare la cererea de reînnoire. Prin urmare, dispoziția care stabilește un termen pentru adoptarea de către Comisie a deciziei referitoare la cererea de reînnoire a derogărilor ar trebui să fie eliminată.

Coerența cu alte politici ale UE

Modificările care fac obiectul prezentei propuneri nu schimbă abordarea fundamentală a RoHS 2 și coerența acesteia cu alte norme. RoHS 2 și Regulamentul REACH sunt coerente din punctul de vedere al interacțiunii dintre politici. În special, o dispoziție referitoare la coerența cu Regulamentul REACH este stabilită atât în ceea ce privește restricționarea substanțelor noi, cât și acordarea de derogări de la această restricționare.

De asemenea, RoHS 2 este în concordanță și cu alte acte legislative privind produsele, cum ar fi Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz. Alte acte legislative ale UE, de exemplu cele referitoare la dispozitivele medicale sau la securitatea și sănătatea în muncă, pot conține obligații independente în ceea ce privește faza de utilizare a EEE, dar nu există suprapuneri cu cerințele stabilite de RoHS 2.

2.TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA, PROPORȚIONALITATEA ȘI ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Temeiul juridic al RoHS 2 și al prezentei inițiative îl constituie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), al cărui obiectiv este de a asigura funcționarea pieței interne prin apropierea dispozițiilor stabilite de statele membre prin acte cu putere de lege sau acte administrative având ca obiect funcționarea pieței interne.

Problemele abordate de propunerea de față nu pot fi soluționate fără a modifica domeniul de aplicare al RoHS 2, deoarece acestea își au originea în formularea juridică actuală a domeniului de aplicare al RoHS 2 și a dispozițiilor conexe. Numai o soluție la nivelul UE poate rezolva aceste probleme, întrucât dispozițiile privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice introduse pe piața UE au un impact direct asupra pieței unice a UE și nu pot fi elaborate la nivel de stat membru fără a conduce la denaturări.

Propunerile sunt singurele opțiuni de politică capabile să abordeze pe deplin problemele identificate care afectează piața unică a UE în ansamblu. Niciuna dintre celelalte opțiuni de politică posibile nu ar rezolva permanent și în totalitate problemele identificate și nici nu ar garanta securitatea juridică.

Raportul privind evaluarea impactului cuprinde indicații suplimentare referitoare la proporționalitatea propunerilor.Această inițiativă vizează o revizuire care este impusă de directivă. Revizuirea directivei este introdusă prin adoptarea unei directive de modificare, al cărui conținut este explicat în cele ce urmează:

Articolul 1 alineatul (1) litera (a) și articolul 1 alineatul (3) litera (a) modifică termenul de tranziție prevăzut la actualul articol 2 alineatul (2) din RoHS în vigoare referitor la punerea la dispoziție pe piața UE a echipamentelor electrice și electronice nou incluse în domeniul de aplicare, înlocuindu-l cu o dată care trebuie respectată în ceea ce privește introducerea pe piața UE a acelorași EEE menționate la articolul 4 alineatul (3) din RoHS 2. În cazul acestei modificări, se urmează aceeași abordare ca în cazul tuturor celorlalte grupe de produse deja reglementate de această dispoziție. Modificarea asigură claritate juridică și consecvență și elimină efectul de „hard-stop” asupra operațiunilor de pe piața secundară, a cărui consecință ar fi fost interzicerea, după 22 iulie 2019, a unor astfel de operațiuni cu produsele în cauză.

Articolul 1 alineatul (1) litera (b) exclude orgile cu tuburi din domeniul de aplicare al RoHS 2.

Articolul 1 alineatul (2) extinde definiția echipamentelor mobile ne-rutiere, pentru a include echipamentele acționate de un mecanism de tracțiune conectat prin cablu alături de alte echipamente similare acționate de o sursă de energie proprie. În consecință, echipamentele mobile ne-rutiere acționate de un mecanism de tracțiune vor fi excluse din domeniul de aplicare al RoHS 2.

În conformitate cu articolul 1 alineatul (3) litera (b), cablurile sau piesele de schimb pentru repararea, reutilizarea, îmbunătățirea funcționalităților sau mărirea capacității EEE nou incluse în domeniul de aplicare nu fac obiectul restricțiilor. Această modificare urmează aceeași abordare aplicată în cazul altor grupe de produse.

Articolul 1 alineatul (4) litera (a) stabilește perioada maximă de valabilitate a derogărilor aplicabile categoriei 11 cu „domeniu de aplicare deschis” (adică alte EEE care nu se regăsesc în niciuna dintre celelalte categorii). Perioada de valabilitate pentru derogări este deja specificată pentru celelalte categorii.

Articolul 1 alineatul (4) litera (b) elimină termenul pentru adoptarea de către Comisie a deciziei privind reînnoirea derogărilor existente, reflectând experiența practică și faptul că, în realitate, un astfel de termen nu asigură o nivel mai mare de certitudine pentru solicitanți.

3.CONSULTAREA PĂRȚILOR INTERESATE ȘI EVALUAREA IMPACTULUI

Consultarea părților interesate

Părțile interesate au fost consultate pe parcursul efectuării a trei studii pregătitoare ale Comisiei 2 , prin intermediul unor site-uri specifice. În perioada 2012-2015, au avut loc trei consultări deschise a câte 12 săptămâni și patru reuniuni cu părțile interesate.

Au fost contactați aproximativ trei sute de experți, reprezentanți ai statelor membre, ai asociațiilor industriale, ai producătorilor de echipamente electrice și electronice, ai societăților de consultanță și ONG-urilor din domeniul mediului, ai institutelor de cercetare și ai altor tipuri de organizații (de exemplu, universități). S-au primit răspunsuri din partea a aproximativ patruzeci de participanți, care au fost puse la dispoziția publicului. Respondenții au reprezentat, în cea mai mare parte, întreprinderi și autorități publice.

În ceea ce privește modalitatea preferată de abordare a problemelor vizate, majoritatea respondenților au indicat:

referitor la piața secundară, eliminarea efectului de „hard-stop” asupra operațiunilor de pe piața secundară pentru toate EEE nou incluse în domeniul de aplicare, precum și transformarea perioadei de tranziție într-o cerință de conformitate până la aceeași dată;

referitor la piesele de schimb, introducerea unei dispoziții privind repararea cu piese de schimb originale;

referitor la echipamentele mobile ne-rutiere, excluderea echipamentelor duble conectate prin cablu din domeniul de aplicare al Directivei 2011/65/UE;

referitor la orgile cu tuburi, introducerea unei dispoziții privind excluderea orgilor cu tuburi din domeniul de aplicare.

Aceste opțiuni sunt considerate soluții eficiente, eficace și sigure și se reflectă în propunerea Comisiei.

Evaluarea impactului

În perioada 2012-2015, au fost elaborate trei studii ale Comisiei. De asemenea, au fost luate în considerare și o serie de studii în domeniu efectuate în statele membre. Raportul privind evaluarea impactului a primit un aviz pozitiv din partea Comitetului de analiză a reglementării și este descris în fișa rezumat a evaluării impactului.

Măsurile propuse de Comisie ar rezolva cele patru probleme identificate și ar genera beneficiile discutate în cele ce urmează, orice impact negativ fiind limitat sau neglijabil.

Restabilirea pieței secundare și creșterea disponibilității pieselor de schimb pentru anumite EEE vor avea următoarele efecte pozitive:

reducerea costurilor și a sarcinii administrative atât pentru întreprinderi, inclusiv IMM-uri, cât și pentru autoritățile publice;

un impact economic pozitiv în ceea ce privește oportunitățile de piață suplimentare oferite sectorului reparațiilor și vânzărilor secundare;

un impact social pozitiv, inclusiv pentru spitalele din UE, ceea ce ar contribui la economii de aproximativ 170 de milioane de euro după 2019, datorită menținerii posibilității de a revinde și de a cumpăra dispozitive medicale uzate;

beneficii de mediu în ceea ce privește reducerea generală a generării de deșeuri: posibilitatea de a prelungi perioada de utilizare a EEE va amâna sfârșitul ciclului de viață și eliminarea, întârziind, astfel, generarea de deșeuri periculoase (DEEE). În majoritatea cazurilor, impactul asupra mediului al producției de piese de schimb suplimentare este neglijabil în comparație cu avantajul menținerii în uz a întregului echipament. Această măsură va preveni crearea a peste 3 000 de tone de deșeuri periculoase pe an în UE, ceea ce ar putea să sprijine inițiativa privind economia circulară. O durată de utilizare mai mare a EEE ar conduce și la economii suplimentare de energie și de materii prime.

Excluderea orgilor cu tuburi din domeniul de aplicare al directivei va contribui la evitarea pierderii a până la 90 % din locurile de muncă din acest sector, precum și la evitarea unor pierderi anuale de până la 65 de milioane de euro până în 2025. Se va evita, de asemenea, pierderea unor tradiții culturale importante, precum fabricarea, întreținerea și utilizarea orgilor cu tuburi.

Excluderea echipamentelor mobile ne-rutiere acționate de un mecanism de tracțiune din domeniul de aplicare al directivei va sprijini dezvoltarea întreprinderilor din acest sector prin eliminarea diferenței de tratament aplicat echipamentelor. De exemplu, în sectorul echipamentelor de curățare din UE, propunerea va permite introducerea pe piață a 14 000 de unități conectate prin cablu în fiecare an (cu o cifră de afaceri de 300 de milioane de euro), prevenind orice risc de eliminare a acestor modele de echipamente de pe piața UE. De asemenea, va reduce costurile și sarcinile administrative inutile atât pentru întreprinderi, inclusiv IMM-uri, cât și pentru autoritățile publice.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE ȘI ALTE ELEMENTE

Prezenta propunere legislativă nu are implicații bugetare.

2017/0013 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 3 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 4 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Articolul 24 alineatul (1) din Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (EEE) 5 stabilește obligația Comisiei de a examina necesitatea modificării domeniului de aplicare al Directivei 2011/65/CE în ceea ce privește EEE reglementate de aceasta și, după caz, de a prezenta o propunere legislativă vizând eventualele excluderi suplimentare.

(2)Operațiunile de pe piața secundară cu EEE, incluzând repararea, înlocuirea pieselor de schimb, renovarea și reutilizarea, ar trebui să fie facilitate pentru a promova o economie circulară în Uniune. Ar trebui să se garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, inclusiv prin recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Sarcina administrativă inutilă care le revine participanților la piață ar trebui să fie evitată. Directiva 2011/65/UE permite EEE care nu intrau sub incidența Directivei anterioare 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului 6 , dar care ar fi neconforme cu Directiva 2011/65/UE, să fie în continuare puse la dispoziție pe piață până la 22 iulie 2019. După această dată, însă, atât prima introducere pe piață, cât și operațiunile de pe piața secundară cu EEE neconforme sunt interzise. O astfel de interzicere a operațiunilor de pe piața secundară este incompatibilă cu principiile generale care stau la baza măsurilor întreprinse de Uniune în vederea apropierii actelor cu putere de lege referitoare la produse și, prin urmare, ar trebui să fie eliminată.

(3)Anumite grupe de produse de nișă ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2011/65/UE, deoarece includerea lor ar aduce beneficii neglijabile pentru mediu sau sănătate și ar genera o serie de probleme de nerezolvat în ceea ce privește conformitatea sau denaturări, care nu ar putea fi abordate în mod eficace prin mecanismul de derogare prevăzut în directivă.

(4)Tuburile orgilor sunt construite folosind un anumit tip de aliaj pe bază de plumb, pentru care nu s-a găsit nicio alternativă până în prezent. Majoritatea orgilor cu tuburi sunt ținute în același loc timp de secole, iar ritmul de înlocuire este neglijabil. Orgile cu tuburi ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2011/65/UE, deoarece includerea lor ar aduce beneficii neglijabile în ceea ce privește înlocuirea plumbului.

(5)Directiva 2011/65/UE nu se aplică echipamentelor mobile ne-rutiere care dispun de o sursă proprie de energie și care sunt destinate exclusiv uzului profesional. Cu toate acestea, în cazul anumitor tipuri de echipamente mobile ne-rutiere, pe aceeași linie de producție se fabrică două versiuni, sursa de energie (proprie sau externă) fiind singura diferență. Aceste versiuni ar trebui să fie tratate în același mod în temeiul acestei directive. Prin urmare, echipamentele mobile ne-rutiere cu mecanism de tracțiune acționate de o sursă de energie externă ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2011/65/UE.

(6)Întrucât derogările de la restricția de utilizare a anumitor substanțe periculoase ar trebui să aibă o durată limitată, perioada maximă de valabilitate a derogărilor existente ar trebui să fie definită în mod clar pentru toate categoriile de EEE relevante, inclusiv pentru categoria 11 prevăzută în anexa I la Directiva 2011/65/UE.

(7)În cazul unei cereri de reînnoire a unei derogări, Comisia are obligația de a lua o decizie cu cel puțin șase luni înainte de data expirării derogării existente, cu excepția cazurilor în care circumstanțe specifice justifică alte termene. Nu se specifică niciun termen pentru adoptarea deciziei Comisiei cu privire la cererile de derogări noi. Conform Raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în temeiul Directivei 2011/65/UE 7 , termenul respectiv s-a dovedit a fi imposibil în practică, din cauza mai multor etape procedurale obligatorii necesare pentru evaluarea unei cereri de reînnoire. Acest termen nu aduce niciun beneficiu suplimentar față de actuala procedură de examinare a cererilor de reînnoire și, din cauza caracterului său nepractic, generează incertitudini pentru întreprinderi și pentru alte părți interesate. Continuitatea activității este asigurată prin faptul că participanții la piață se pot baza pe valabilitatea unei derogări existente până la adoptarea unei decizii cu privire la cererea de reînnoire. Prin urmare, dispoziția referitoare la termen ar trebui să fie eliminată.

(8)Întrucât obiectivele prezentei directive, de a contribui la protecția sănătății umane și la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice prin intermediul restricțiilor de utilizare a substanțelor periculoase în EEE, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, deoarece disparitățile dintre actele cu putere de lege sau măsurile administrative adoptate de acestea ar putea să creeze bariere în calea comerțului și să denatureze concurența în cadrul Uniunii și, în consecință, să aibă un impact direct asupra pieței interne, ci, mai degrabă, având în vedere amploarea problemei și implicațiile sale în raport cu alte acte legislative ale Uniunii referitoare la recuperarea și eliminarea deșeurilor și la domenii de interes comun, cum ar fi protecția sănătății umane, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor menționate,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2011/65/UE se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se elimină;

(b) la alineatul (4), se adaugă următoarea literă (k):

   „(k) orgilor cu tuburi.”;

(2) La articolul 3, punctul (28) se înlocuiește cu următorul text:

„(28)    «echipamente mobile ne-rutiere destinate exclusiv uzului profesional» înseamnă echipamente care dispun de o sursă proprie de energie sau de un mecanism de tracțiune, a căror funcționare în timpul lucrului necesită fie mobilitate, fie o mișcare continuă sau semicontinuă între o succesiune de puncte de lucru fixe și care sunt disponibile doar pentru uz profesional.”;

(3) Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Alineatul (1) se aplică dispozitivelor medicale și instrumentelor de monitorizare și control introduse pe piață începând cu 22 iulie 2014, dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro introduse pe piață începând cu 22 iulie 2016, instrumentelor industriale de monitorizare și control introduse pe piață începând cu 22 iulie 2017 și tuturor celorlalte EEE care nu intrau sub incidența Directivei 2002/95/CE și care sunt introduse pe piață începând cu 22 iulie 2019.”;

(b) la alineatul (4), se introduce următoarea literă (ea):

„(ea) toate celelalte EEE care nu intrau sub incidența Directivei 2002/95/CE și care sunt introduse pe piață înainte de 22 iulie 2019;”;

(4) Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru derogările enumerate în anexa III la 21 iulie 2011, cu excepția cazului în care se prevede o perioadă mai scurtă, perioada maximă de valabilitate, care poate fi prelungită, este de:

(a) cinci ani de la 21 iulie 2011 pentru categoriile 1-7 și 10 din anexa I;

(b) șapte ani de la datele corespunzătoare prevăzute la articolul 4 alineatul (3) pentru categoriile 8 și 9 din anexa I;

(c) cinci ani de la 22 iulie 2019 pentru categoria 11 din anexa I.”;

(b) la alineatul (5), prima teză a celui de al doilea paragraf se elimină.

Articolul 2

1.Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la [a se introduce data: zece luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2.Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    Președintele

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC  
(2) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm
(3) JO C , , p. .
(4) JO C , , p. .
(5) Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 174, 1.7.2011, p. 88).
(6) Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 37, 13.2.2003, p. 19).
(7) COM(2016) 215 final din 18 aprilie 2016.
Top